THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN

101 28 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 10:55

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ thực tế của đơn vị thực tập.Tác giả luận vănTriệu Thu HuyềnMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiMỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTivDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒvDANH MỤC CÁC BẢNGviDANH MỤC CÁC HÌNHviiMỞ ĐẦUviiiCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ.............................................................................................................11.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ11.1.1.Khái quát chung về thu, chi ngân sách xã11.1.2.Những vấn đề cơ bản về quản lý thu, chi ngân sách xã51.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ............................................................................................................61.2.1.Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc61.2.2.Nội dung kế toán thu ngân sách xã81.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ...........................................................................................................131.3.1.Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc131.3.2.Nội dung kế toán chi ngân sách xã14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN192.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND PHƯỜNG NGỌC XUÂN192.1.1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của phường Ngọc Xuân192.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND phường Ngọc Xuân212.1.3.Đặc điểm bộ máy kế toán của UBND phường Ngọc Xuân262.1.4. Các chính sách tài chính kế toán áp dụng tại UBND phường Ngọc Xuân…….302.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN….332.2.1.Khái quát tình hình thu ngân sách xã332.2.2. Thực trạng công tác kế toán thu ngân sách xã352.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN….482.3.1. Khái quát tình hình chi ngân sách xã482.3.2.Thực trạng công tác kế toán chi ngân sách xã512.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN632.4.1. Những kết quả đạt được632.4.2. Những hạn chế662.4.3. Nguyên nhân67CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN683.1.ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN683.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán thu, chi ngân sách tại phường Ngọc Xuân 683.1.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán thu, chi ngân sách xã tại phường Ngọc Xuân ……683.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN703.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP713.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước713.3.2.Đối với đơn vị72KẾT LUẬNxDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOxiiPHỤ LỤC 01PHỤ LỤC 02PHỤ LỤC 03PHỤ LỤC 04DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNSNNNgân sách Nhà nướcUBNDỦy ban nhân dânHĐNDHội đồng nhân dânBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếNSNgân sáchNSXNgân sách xãTSCĐTài sản cố địnhXDCBXây dựng cơ bảnCBCCCán bộ công chứcTBXHThương binh xã hội DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tổng quát kế toán thu ngân sách xã11Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tổng quát kế toán chi ngân sách xã17Sơ đồ 2.1: Khối Đảng ủy và Hội đồng nhân dân23Sơ đồ 2.2: Ủy ban nhân dân và khối đoàn thể24Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán phường Ngọc Xuân26Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán30 DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1: Tỷ lệ các khoản phân chia phường được hưởng33Bảng 2.2: Các khoản thu ngân sách xã của phường Ngọc Xuân giai đoạn 2014 – 2016 …34Bảng 2.3:Tình hình chi NSX giai đoạn 2014 – 2016 tại phường Ngọc Xuân ……….49 DANH MỤC CÁC HÌNHHình 2.1: Bản đồ vị trí địa lí phường Ngọc Xuân20Hình 2.2: Giao diện phần mềm kế toán phường áp dụng29Hình 2.3: Màn hình giao diện hạch toán phiếu thu40Hình 2.4: Mành hình giao diện hạch toán phiếu nộp tiền kho bạc42Hình 2.5: Màn hình giao diện hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác44Hình 2.6: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên45Hình 2.7: Giao diện hạch toán chuyển khoản kho bạc57Hình 2.8: Giao diện hạch toán chi phí lương59 MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiNhững năm gần đây, thu – chi ngân sách là một vấn đề cấp bách và quan trọng ở nước ta; từ đó đòi hỏi các cơ quan Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài chính tiền và đặc biệt là chính sách thu, chi ngân sách và chính sách quản lý. Để đưa ra được các chính sách quản lý, nâng cao công tác quản lý thì kế toán là công cụ quan trọng nhất để cung cấp thông tin, phản ánh tình hình thực hiện. Kế toán ngân sách xã có vai trò là một công cụ quản lý ngân sách tại các xã, phường, thị trấn. Kế toán ngân sách xã đảm nhận các chức năng thu thập, xử lý, kiểm tra giám sát và cung cấp thông tin. Và đặc biệt là kế toán thu – chi ngân sách xã đáp ứng được các nhu cầu thông tin phục vụ quản lý như: tính toán, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản thu, chi; kiểm tra, kiểm soát và phân tích tình hình chấp hành dự toán, các quy định về định về tiêu chuẩn, định mức; lập báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách.Đối với các xã ở nước ta hiện nay thì kế toán thu, chi ngân sách xã thực tế vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu quản lý. Đặc biệt là trong thời gian mà các chính sách về tài chính và kế toán đổi mới và sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới nên kế toán ngân sách xã cần phải được hoàn thiện để phù hợp với những thay đổi đó và tình hình thực tế của đơn vị.Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán thu, chi ngân sách xã, vận dụng lý luận đã được học tập và nghiên cứu tại trường, kết hợp với thực tế tại phường Ngọc Xuân tôi chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán thu, chi ngân sách xã tại phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng” nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết nói trên. Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Triệu Thu Huyền SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ .1 1.1.1 Khái quát chung thu, chi ngân sách xã 1.1.2 Những vấn đề quản lý thu, chi ngân sách xã 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 1.2.1 Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc 1.2.2 Nội dung kế toán thu ngân sách xã 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 13 1.3.1 Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc 13 1.3.2 Nội dung kế toán chi ngân sách xã 14 CHƯƠNG .: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN 19 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND PHƯỜNG NGỌC XUÂN 19 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Ngọc Xuân 19 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy UBND phường Ngọc Xuân 21 2.1.3 Đặc điểm máy kế toán UBND phường Ngọc Xuân 26 2.1.4 Các sách tài - kế tốn áp dụng UBND phường Ngọc Xuân…… 30 SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN… 33 2.2.1 Khái quát tình hình thu ngân sách xã 33 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn thu ngân sách xã 35 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN… 48 2.3.1 Khái quát tình hình chi ngân sách xã 48 2.3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn chi ngân sách xã 51 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN 63 2.4.1 Những kết đạt .63 2.4.2 Những hạn chế 66 2.4.3 Nguyên nhân .67 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN 68 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách phường Ngọc Xuân 68 3.1.2 u cầu hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân ……68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN .70 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 71 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước .71 3.3.2 Đối với đơn vị .72 KẾT LUẬN x DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xii PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 PHỤ LỤC 03 PHỤ LỤC 04 SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế NS Ngân sách NSX Ngân sách xã TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng CBCC Cán công chức TBXH Thương binh xã hội SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tổng quát kế toán thu ngân sách xã Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tổng quát kế toán chi ngân sách xã Sơ đồ 2.1: Khối Đảng ủy Hội đồng nhân dân Sơ đồ 2.2: Ủy ban nhân dân khối đoàn thể Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán phường Ngọc Xuân Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ khoản phân chia phường hưởng Bảng 2.2: Các khoản thu ngân sách xã phường Ngọc Xuân giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.3:Tình hình chi NSX giai đoạn 2014 – 2016 phường Ngọc Xuân SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ vị trí địa lí phường Ngọc Xn Hình 2.2: Giao diện phần mềm kế toán phường áp dụng Hình 2.3: Màn hình giao diện hạch tốn phiếu thu Hình 2.4: Mành hình giao diện hạch tốn phiếu nộp tiền kho bạc Hình 2.5: Màn hình giao diện hạch tốn chứng từ nghiệp vụ khác Hình 2.6: Giấy rút dự tốn bổ sung từ ngân sách cấp Hình 2.7: Giao diện hạch tốn chuyển khoản kho bạc Hình 2.8: Giao diện hạch tốn chi phí lương SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, thu – chi ngân sách vấn đề cấp bách quan trọng nước ta; từ đòi hỏi quan Nhà nước phải sử dụng cách có hiệu cơng cụ, sách tài tiền đặc biệt sách thu, chi ngân sách sách quản lý Để đưa sách quản lý, nâng cao cơng tác quản lý kế tốn cơng cụ quan trọng để cung cấp thơng tin, phản ánh tình hình thực Kế tốn ngân sách xã có vai trò cơng cụ quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn Kế toán ngân sách xã đảm nhận chức thu thập, xử lý, kiểm tra giám sát cung cấp thơng tin Và đặc biệt kế tốn thu – chi ngân sách xã đáp ứng nhu cầu thơng tin phục vụ quản lý như: tính tốn, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời xác khoản thu, chi; kiểm tra, kiểm soát phân tích tình hình chấp hành dự tốn, quy định định tiêu chuẩn, định mức; lập báo cáo tài tốn ngân sách Đối với xã nước ta kế tốn thu, chi ngân sách xã thực tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý Đặc biệt thời gian mà sách tài kế tốn đổi có hiệu lực thời gian tới nên kế toán ngân sách xã cần phải hoàn thiện để phù hợp với thay đổi tình hình thực tế đơn vị Nhận thức tầm quan trọng kế toán thu, chi ngân sách xã, vận dụng lý luận học tập nghiên cứu trường, kết hợp với thực tế phường Ngọc Xuân chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng” nhằm giải vấn đề cấp thiết nói SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở lý luận chung kế toán thu, chi ngân sách xã quản lý thu, chi ngân sách xã đánh giá thực trạng kế toán thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường nhằm nâng cao hiệu khoản chi tăng cường khoản thu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận chung kế toán thu, chi ngân sách xã thực trạng kế toán thu, chi ngân sách xã UBND phường Ngọc Xuân - Phạm vi nghiên cứu: + Về kế toán thu, chi ngân sách UBND phường Ngọc Xuân giai đoạn 2014 – 2016 + Về không gian: địa bàn phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng + Về thời gian: từ năm 2014 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh…tổng kết, phân tích lý luận kết hợp với việc khảo sát thực tiễn số liệu thực tế địa phương Kết cấu đề cương Chương 1: Tổng quan kế toán thu, chi ngân sách xã Chương 2: Thực trạng kế toán thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài 10 Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn thu, chi ngân xã phường Ngọc Xuân SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài SV: Triệu Thu Huyền Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN  Chứng từ: - Dựa vào quy trình luân chuyển chứng từ quy định vào tình hình, đặc điểm hoạt động đơn vị cần xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ khép kín, khoa học hợp lý từ giảm bớt thời gian luân chuyển phận - Cần phải nâng cao công tác quản lý lưu trữ chứng từ như: cần xếp chứng từ hợp lý khoa học vào tủ để dễ dàng tìm kiếm tránh thất lạc; có biện pháp để tránh tủ bị ẩm mốc Đề nghị cấp đầu tư thêm tủ để lưu trữ chứng từ Tài khoản quy trình hạch tốn - Trong q trình hạch tốn cần ghi đầy đủ nội dung, ghi xác để phản ánh nghiệp vụ phát sinh, bỏ qua thủ tục rườm rà, khơng cần thiết Sổ kế tốn: - Cũng chứng từ cần nâng cao hiệu công tác bảo quản lưu trữ sổ để tránh tình trạng ẩm mốc, nâng cao, cải thiện trang thiết bị lưu trữ Báo cáo: - Cần hoàn thiện nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, đầu tư vào công tác lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tốn để phản ánh tình hình thu, chi ngân sách đơn vị - Quan tâm đến việc lập báo cáo thuyết minh để từ nâng cao chất SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp lượng thông tin báo cáo Thuyết minh báo cáo tài phường, nâng cao cơng tác quản lý, thuận lợi cho cấp việc kiểm tra Về ứng dụng công nghệ thông tin - Cấp phải tiến hành mở lớp bồi dưỡng cho cán kế tốn để nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin - Phải kiến nghị với đơn vị cung cấp phần mềm kế tốn nhược điểm tồn để kịp thời cập nhật, sửa chữa, khắc phục chúng giúp cho cơng việc kế tốn thu, chi ngân sách hoàn thiện - Cần áp dụng phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động đơn vị Nâng cao hệ thống internet hệ điều hành máy tính để phù hợp với cơng công nghệ số  Về cán kế tốn Việc hồn thiện kế tốn thu, chi NSX đơn vị phụ thuộc phần lớn vào lực cán kế tốn, phải hồn thiện lực người kế tốn tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán kế toán giúp cán nắm vững sách, chế độ thay đối sách, chế độ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế phát sinh đơn vị 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước Nhà nước cần ban hành chuẩn mực kế tốn áp dụng cho lĩnh cơng, xây dựng hệ thống khn khổ pháp lý, sách, chế độ kế tốn ngân sách tài xã phù hợp với tình hình thực tế đơn vị SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nên bố trí xã cán kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn từ nâng cao cơng tác kế tốn, hạn chế sai sót khơng đáng có việc thực kế tốn, đảm bảo thơng tin số liệu kế tốn xác Phải xây dựng phần mềm kế tốn hoàn thiện hơn, khắc phục nhược điểm phần mềm nhằm nâng cao hiệu tiết kiệm thời gian cơng tác kế tốn Cấp phải thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng phần mềm cho kế tốn xã, phường; ngồi phải đầu tư máy móc trang thiết bị để nâng cao cơng việc kế toán đơn vị 3.3.2 Đối với đơn vị Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát cúa cấp ủy, quyền từ tỉnh, thành phố cấp phường Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục hành Đề nghị ban chun mơn tiến hành rà sốt, phân tích kế hoạch năm trước, vào nhiệm vụ thường xuyên nhiệm vụ trọng tâm năm, từ xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách cách khoa học, cụ thể chi tiết Bộ phận Tài – Kế tốn đơn vị phải giữ mối quan hệ mật thiết với quan thuế, Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài – Kế hoạch thành phố để việc thực thu ngân sách, cấp phát ngân sách đảm bảo kịp thời đầy đủ Tăng cường mở lớp tập huấn, bồi dưỡng lãnh đạo cán bộ phận tài – kế tốn đơn vị; xây dựng hệ thống cán đơn giản, gọn nhẹ hiệu cao SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Hiện nay, việc hồn thiện kế tốn ngân sách xã tài nói chung hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã nói riêng yêu cầu cấp thiết, quan trọng trình nâng cao hiệu quản lý ngân sách xã Hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã giúp quyền biết tình hình thu, chi ngân sách địa bàn từ đưa định đắn để điều hành quản lý ngân sách tốt hơn; đưa kiến nghị với cấp để từ có hướng điều chỉnh cho phù hợp Kế toán thu, chi ngân sách xã UBND phường Ngọc Xuân thời gian gần đạt kết đáng kể, dần nhận quan tâm; tồn mặt hạn chế, mặt chưa Qua thời gian nghiên cứu, thực tập phận Tài – Kế tốn UBND phường Ngọc Xuân luận văn hệ thống đưa lý luận kế toán thu, chi ngân sách xã; phản ánh, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thu, chi ngân sách xã phường; từ dựa vào nghiên cứu lý thuyết thực trạng hoạt động thực tiễn để phản ánh kết đạt được, hạn chế tồn đưa nguyên nhân dẫn đến vấn đề Cuối luận văn đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã Để hồn thành đề tài luận văn nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy mơn Kế tốn cơng Học Viện Tài Chính Tơi xin cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Th.s Phạm Thu Huyền dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tới chị phận Tài Chính – Kế tốn, toàn thể anh, chị đơn vị tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình suốt trình thực tập đơn vị SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mặc dù, tơi có nhiều cố gắng hồn thiện đề tài Tuy nhiên, trình độ nghiên cứu hạn chế thời gian có hạn, nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để luận văn hoàn thiện SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đặng Văn Du TS Ngơ Thanh Hồng (đồng chủ biên) (2015) “Giáo trình Kế tốn ngân sách tài xã”, NXB Tài TS Ngơ Thanh Hồng (chủ biên) (2015) “Câu hỏi – tạp tình thực hành mơn Kế tốn ngân sách tài xã”, NXB Tài PGS.TS Đặng Văn Du TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt (đồng chủ biên) (2012) “Giáo trình Quản lý tài xã”, NXB Tài Quyết định 94/2005/QĐ-BTC Bộ Tài việc ban hành “Chế độ kế tốn ngân sách tài xã” Thơng tư 146/2011/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn Ngân sách Tài xã Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 Thơng tư số 60/2003/TT-BTC Bộ Tài quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật kế toán lĩnh vực kế toán nhà nước 10 Luật tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 11 Nghị số 17/2010/HĐND-UBND việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi , tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách cấp quyền địa phương địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2011, thời kỳ ổn định 2011 – 2015 12 Nghị số 42/NQ-CP Chính phủ: Về việc điều chỉnh mở rộng SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp địa giới hành thị xã Cao Bằng, thị trấn Quảng Uyên; thành lập phường thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 13 Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC 01 Huyện: Mẫu số S04 - X UBND Xã: (Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT- BTC ngày 26/10/2011 BTC) SỔ THU NGÂN SÁCH XÃ - Năm - Chương - Mã nội dung kinh tế Diễn giải Ngày tháng ghi sổ ( Diễn giải tên mục thu nội dung thu) Thu NSX chưa qua KB Thu ngân sách xã qua Kho bạc Chứng từ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số tiền Ghi giảm thu Số hiệu Số thu xã, Ngày tháng Số thu NSNN 10 hưởng Tháng năm 20 - Cộng PS tháng - Luỹ kế từ đầu năm - Sổ có trang, đánh số từ 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm 20… Chủ tịch UBND xã (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Huyện: SV: Triệu Thu Huyền Mẫu số S05 - X Lớp: CQ51/23.01 Ghi giảm thu 11 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp UBND Xã: (Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT- BTC ngày 26/10/2011 BTC) SỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ - Năm - Chương - Mã nội dung kinh tế Diễn giải Ngày tháng ghi sổ ( Diễn giải tên mục chi nội dung chi) Chi NSX chưa qua KB Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Chi ngân sách xã qua Kho bạc Chứng từ Số tiền Ghi giảm chi Số hiệu Số chi xã, Ngày tháng Số chi NSNN 10 hưởng Tháng năm 20 - Cộng PS tháng - Luỹ kế từ đầu năm - Sổ có trang, đánh số từ 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm 20… Chủ tịch UBND xã (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Ghi giảm chi 11 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC 02 SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC 03 SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC 04 SV: Triệu Thu Huyền Lớp: CQ51/23.01 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giáo viên hướng dẫn khoa học: Phạm Thu Huyền Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Triệu Thu Huyền Khoá: 51 Lớp: 23.01 Đề tài: “Hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn tốt nghiệp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 - Điểm – Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: …………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Triệu Thu Huyền Khoá: 51 Lớp: 23.01 Đề tài: “Hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng” Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 - Điểm – Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN… 33 2.2.1 Khái quát tình hình thu ngân sách xã 33 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn thu ngân sách xã 35 2.3 THỰC... chung kế toán thu, chi ngân sách xã quản lý thu, chi ngân sách xã đánh giá thực trạng kế toán thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thu, chi ngân. .. ngân sách phường Ngọc Xuân 68 3.1.2 u cầu hồn thiện kế tốn thu, chi ngân sách xã phường Ngọc Xuân ……68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI PHƯỜNG NGỌC XUÂN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay