(Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh

166 20 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 10:26

Luận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩLuận án tiến sĩ(Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả Các số liệu, trích dẫn sử dụng luận án có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, độ tin cậy cao Kết nghiên cứu không trùng lắp với công trình khoa học cơng bố TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Ngọc Lan MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi liên quan đến đề tài 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài 1.3 Khái quát kết nghiên cứu cơng trình khoa học cơng bố vấn đề luận án tập trung giải Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH QUẢNG NINH VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG VÀ NGỒI NƢỚC 2.1 Quan niệm, đặc điểm vai trò kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2.2 Quan niệm, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh 2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân số địa phương nước, quốc tế học rút cho tỉnh Quảng Ninh Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Thành tựu hạn chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh 3.2 Nguyên nhân thành tựu, hạn chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh vấn đề đặt Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH QUẢNG NINH THỜI GIAN TỚI 4.1 Quan điểm phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh thời gian tới 4.2 Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh thời gian tới KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 9 12 24 28 28 39 54 74 74 95 115 115 122 151 153 154 162 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Công ty cổ phần CTCP Doanh nghiệp nhà nước DNNN Doanh nghiệp tư nhân DNTN Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNVV Đầu tư trực tiếp nước FDI Hệ số đầu tư tăng trưởng ICOR (Incremental Capital - Output Ratio) Kinh tế nhà nước KTNN Kinh tế tư nhân KTTN Kinh tế thị trường KTTT 10 Kinh tế - xã hội KT-XH 11 Mỗi xã, phường sản phẩm OCOP (One village, one product) 12 Thành phần kinh tế TPKT 13 Tổng sản phẩm địa bàn Tỉnh GRDP 14 Sản xuất, kinh doanh SX, KD 15 Xã hội chủ nghĩa XHCN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng 3.1 Số lượng hộ cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trang Trang trại tỉnh Quảng Ninh 76 3.2 Vốn đầu tư TPKT tỉnh Quảng Ninh 77 3.3 Tỷ trọng cấu lao động tổng sản phẩm KTTN địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 3.4 Chỉ số phát triển cấu KTTN số ngành dịch vụ chủ yếu tỉnh Quảng Ninh 3.5 3.8 83 Quy mô lao động vốn doanh nghiệp TPKT tỉnh Quảng Ninh năm 2015 3.7 81 Chỉ số phát triển cấu KTTN số ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Quảng Ninh 3.6 80 86 Trang bị tài sản cố định bình quân lao động suất lao động DN TPKT tỉnh Quảng Ninh 89 Hệ số ICOR TPKT tỉnh Quảng Ninh 90 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 3.1 Số lượng doanh nghiệp thuộc TPKT 75 3.2 Số lượng loại hình doanh nghiệp KTTN 87 3.3 So sánh tổng sản phẩm doanh nghiệp hộ kinh tế cá thể tỉnh Quảng Ninh 91 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án Trong công đổi kinh tế đất nước, phát triển KTTN đặt nhiều vấn đề tranh luận lý luận thực tiễn, đụng chạm đến nhiều vấn đề trị - xã hội Hơn 30 năm đổi đất nước, có nhiều vấn đề lý luận bước đầu giải như: Phát triển KTTN có mâu thuẫn với định hướng XHCN khơng? Có dẫn đến việc bóc lột người lao động, phân hóa giàu nghèo xã hội? Đảng viên có làm KTTN khơng? Từ rào cản tư tưởng phát triển KTTN nước ta bước tháo gỡ, tạo không gian ngày rộng lớn cho KTTN phát triển KTTN từ vị trí bị coi đối tượng cải tạo nhanh chóng xóa bỏ cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội đến Đảng ta khẳng định động lực quan trọng KTTT định hướng XHCN Phát triển KTTN trở thành động lực quan trọng kinh tế yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài q trình hồn thiện thể chế, phát triển KTTT định hướng XHCN nước ta, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ Quảng Ninh tỉnh ven biển thuộc vùng Đơng Bắc Việt Nam, có nhiều lợi điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Trong năm qua, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng cao, có đóng góp đáng kể KTTN Tính đến năm 2016, KTTN chiếm 93,2% tổng số doanh nghiệp địa bàn Tinh Cùng với hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp KTTN góp phần quan trọng tăng trưởng tổng sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân thành thị, nông thôn… Tuy vậy, nhiều địa phương nước, KTTN địa bàn Tỉnh phát triển chậm, quy mơ nhỏ, suất thấp, sức cạnh tranh yếu, khó trở thành động lực quan trọng phát triển KT - XH tỉnh Quảng Ninh Năm 2016, địa bàn Tỉnh có 4.266 doanh nghiệp hoạt động với số vốn đầu tư chiếm 40,8% toàn xã hội tạo 30,9% GRDP[71] Mục tiêu đến năm 2020, Tỉnh có 22.000 doanh nghiệp, có 300 doanh nghiệp quy mơ lớn, tiềm lực mạnh Trong đó, KTTN đóng góp khoảng 50 55% GRDP, vốn chiếm 70% tồn xã hội [Phụ lục 2, 20] Để thực mục tiêu trên, KTTN địa bàn Tỉnh cần phát triển nhanh, mạnh đảm bảo định hướng XHCN Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển KTTN Tỉnh Quảng Ninh, từ đó, xác định hệ thống giải pháp triển phát triển KTTN cần thiết Chính vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh” làm cơng trình nghiên cứu luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế trị Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh thời gian tới * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận cho phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh; - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTN số địa phương nước quốc tế, rút học cho phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh; - Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân thành tựu, hạn chế phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh xác định vấn đề đặt phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh; - Đề xuất quan điểm, giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phát triển KTTN * Phạm vi nghiên cứu Về nội dung Nghiên cứu phát triển KTTN số lượng, quy mô, cấu, chất lượng Về không gian Nghiên cứu phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Về thời gian Nghiên cứu thực trạng phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh thời gian từ năm 2010 đến năm 2016 Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận, thực tiễn Về sở lý luận Đề tài luận án dựa quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sở hữu tư nhân, KTTN; văn kiện Đảng, Nhà nước KTTN; Nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Về sở thực tiễn Nghiên cứu dựa số liệu, tài liệu báo cáo Uỷ ban nhân dân Sở tỉnh Quảng Ninh, niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2013, 2016 Số liệu số lượng doanh nghiệp KTTN sử dụng luận án lấy từ niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh khu vực DN nhà nước (đã loại trừ sở kinh tế tập thể) Đề tài luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTN số địa phương ngồi nước, từ đó, rút học kinh nghiệm cho phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh * Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung phương pháp đặc thù kinh tế trị nói riêng phù hợp với nội dung luận án Cụ thể luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu trừu tượng hóa khoa học, phân tích, tổng hợp để xây dựng quan niệm phát triển KTTN KTTT định hướng XHCN, quan niệm phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh; nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Sử dụng phương pháp lôgic lịch sử, phân tích tổng hợp để nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTN số địa phương nước, quốc tế rút học cho tỉnh Quảng Ninh Sử dụng chủ yếu phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh với phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá thực trạng, rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân với vấn đề đặt phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Sử dụng chủ yếu phương pháp diễn dịch, quy nạp để đề xuất quan điểm giải pháp phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Những đóng góp luận án Thứ nhất, làm rõ quan niệm, nội hàm phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh; Thứ hai, đánh giá thành tựu, hạn chế phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh xác định vấn đề cần giải quyết; Thứ ba, đề xuất quan điểm giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án Luận án góp phần luận giải vấn đề lý luận thực tiễn phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Từ đó, đề xuất quan điểm giải pháp phát triển KTTN tỉnh Quảng Ninh Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo hoạch định chủ trương, sách phát triển KTTN địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu trường đại học, viện nghiên cứu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm: Mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, 04 chương, 10 tiết, kết luận, danh mục cơng trình tác giả cơng bố có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi liên quan đến đề tài China’s emerging private enterprises Prospects for the new century [89] (DNTN Trung Quốc Viễn cảnh kỷ mới) tổ chức Tài quốc tế IFC thuộc Ngân hàng giới World Bank (2000) Đây nghiên cứu nhóm tác giả Neil Gregory, Stoyan Tenev, Dileep Wagle với chuyên gia cao cấp văn phòng IFC Bắc Kinh Các tác giả nghiên cứu phát triển DNTN Trung Quốc kể từ sau cải cách đến năm 2000 với ba giai đoạn: 1978 - 1983, 1984 - 1991, 1991 - 2000 Trong giai đoạn này, dấu mốc quan trọng cho phát triển KTTN là: thực tự hóa giá thị trường vào năm 1983, điều kiện để hộ cá thể phát triển thành DNTN; sửa đổi Hiến pháp lần thứ vào năm 1999 thức thừa nhận vai trò quan trọng khu vực kinh tế công hữu phi cơng hữu đặt móng cho phát triển khu vực KTTN giai đoạn Nghiên cứu tồn khu vực KTTN Trung quốc như: vấn đề địa vị pháp lý, chế độ cho người lao động, tình hình tài khơng rõ ràng, khó khăn huy động vốn, ý thức chấp hành pháp luật dẫn đến lòng tin cấp quyền Private sector assessment people’s republic of China [87] (Đánh giá khu vực tư nhân Trung Quốc) Ngân hàng châu Á (2003) Nghiên cứu tiến hành cho toàn khu vực KTTN gồm DNTN hộ cá thể Trung Quốc 04 giai đoạn: 1978 - 1985, 1986 - 1991, 1991 - 2000, 2001- 2003 Nghiên cứu đề cập số nội dung liên quan tới môi trường vĩ mô, hành lang pháp lý yếu tố cản trở hoạt động KTTN Điểm đáng lưu ý nghiên cứu xem xét tác động việc Trung Quốc gia nhập WTO đến phát triển KTTN 10 Private entreprenuers in China and Vietnam: social and political functioning of strategic groups [94] (Doanh nhân tư nhân Trung Quốc Việt Nam: chức xã hội trị) Thomas Heberer, Nhà xuất Brill Leiden Bosto (2003) Nghiên cứu so sánh giống khác thể chế kinh tế, trị, xã hội hai quốc gia Trung Quốc, Việt Nam tìm hiểu chức xã hội trị doanh nhân Trung Quốc, Việt Nam Dựa kết khảo sát doanh nhân Trung Quốc Việt Nam, tác giả cho hai quốc gia này, doanh nhân mong muốn có tiếng nói thực việc đưa định trị Điều trở nên rõ ràng thập kỷ vừa qua doanh nhân có thu nhập địa vị xã hội có ảnh hưởng đáng kể tất tầng lớp xã hội China’s third economic transformation: The rise of the private economy [92] (Sự chuyển đổi thứ ba kinh tế Trung Quốc: Sự lớn mạnh KTTN) Ross Garnut and Ligang Song, Nhà xuất Routledge Cuzon (2004) Nghiên cứu đề cập đến số vấn đề liên quan đến KTTN như: q trình tư nhân hóa gắn với cải cách DNNN; ảnh hưởng FDI; kinh tế thị trường mơi trường kinh doanh Bên cạnh đó, nghiên cứu đề cập trực tiếp đến phát triển DNTN nông thôn Private-sector development in a transition economy: The case of Vietnam [93] (Phát triển khu vực tư nhân kinh tế chuyển đổi: Trường hợp Việt Nam) Schaumburg-Müller, Henrik, Tạp chí Development in Practice, Vol 15, No 3-4, 2005 Nghiên cứu kể từ Việt Nam thực sách đổi năm 1986, phát triển khu vực tư nhân mối quan tâm sách Đảng Cộng sản Chính phủ Việt Nam KTTN trở thành nhân tố quan trọng đóng góp cho kinh tế Việt Nam việc trì tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, phát triển khu vực tư nhân Việt Nam trình độ thấp, quy mơ nhỏ phải cạnh tranh với doanh nghiệp lớn nhà nước doanh nghiệp nước ngồi Xóa đói giảm ... chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh vấn đề đặt Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH QUẢNG NINH THỜI GIAN TỚI 4.1 Quan điểm phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng. .. kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2.2 Quan niệm, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh 2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân. .. nước, quốc tế học rút cho tỉnh Quảng Ninh Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Thành tựu hạn chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh 3.2 Nguyên nhân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh, (Luận án tiến sĩ) Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay