Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)

242 43 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 10:15

Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, tài liệu trích dẫn quy định ghi đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thu Nga MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu kỹ dạy học rèn luyện kỹ dạy học 1.2 Các cơng trình nghiên cứu kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 1.3 Khái quát kết cơng trình khoa học cơng bố vấn đề đặt luận án cần tiếp tục giải Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2.1 Các khái niệm 2.2 Kỹ dạy học sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 2.3 Rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 2.4 Các yếu tố tác động tới việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Chƣơng CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3.1 Đặc điểm trường đại học phạm ngành giáo dục thể chất 3.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 3.3 Kết khảo sát thực trạng Chƣơng BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4.1 Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng phạm rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 4.2 Xây dựng thực quy trình rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 4.3 Phát huy tính tự giác, tích cực sáng tạo sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất trình rèn luyện kỹ dạy học 4.4 Tăng cường rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất thông qua thực tập phạm Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 5.1 Những vấn đề chung thực nghiệm 5.2 Xử lý phân tích kết sau tác động thực nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 12 12 24 30 34 34 46 76 87 98 98 100 101 123 123 128 139 143 150 150 161 174 177 178 186 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ TT Tên bảng, biểu đồ 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 10 5.1 11 5.2 12 5.3 13 5.4 14 5.5 Nội dung Bảng tiêu chí đánh giá kỹ thiết kế giảng giảng, kỹ thực giảng kỹ kiểm tra đánh giá giảng Bảng tổng hợp kết điều tra kỹ dạy học cần rèn luyện cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Bảng tổng hợp kết tự đánh giá sinh viên trình độ kỹ dạy học Bảng tổng hợp kết đánh giá cán bộ, giảng viên trình độ kỹ dạy học sinh viên Bảng tổng hợp kết điều tra nhận thức quan tâm sinh viên cán bộ, giảng viên rèn luyện kỹ dạy học Bảng tổng hợp kết đánh giá sinh viên tổ chức hoạt động phạm nhằm rèn luyện kỹ dạy học Bảng tổng hợp kết đánh giá cán bộ, giảng viên tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên Bảng tổng hợp kết đánh giá sinh viên yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học Bảng tổng hợp kết đánh giá cán bộ, giảng viên yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học Bảng tiêu chí đánh giá thang đánh giá kỹ thiết kế giảng, kỹ thực giảng kỹ kiểm tra đánh giá giảng sinh viên Bảng phân phối tần số điểm đánh giá trình độ đầu vào kỹ dạy học nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Bảng kết khảo sát trình độ đầu vào kỹ dạy học nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Bảng thống kê kết sau thực nghiệm tiến kỹ dạy học Bảng phân phối tần suất tiến kỹ dạy học Trang 74 200 201 202 108 203 204 205 206 155 159 159 162 162 15 5.6 16 5.7 17 5.8 18 5.9 19 3.1 20 3.2 21 3.3 22 3.4 23 3.5 24 3.6 25 5.1 26 5.3 Bảng phân phối tần suất tích luỹ kết tiến kỹ dạy học nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Bảng mức độ tiến kỹ dạy học sau thực nghiệm Bảng phân phối tham số đặc trưng tiến nhóm thực nghiệm đối chứng Bảng so sánh kết đánh giá tính tích cực rèn luyện kỹ dạy học sinh viên nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Biểu đồ so sánh nhận thức cần thiết kỹ dạy học sinh viên cán bộ, giảng viên Biểu đồ nhận thức sinh viên cán giảng viên rèn luyện kỹ dạy học Biểu đồ kết đánh giá sinh viên tổ chức hoạt động phạm nhằm rèn luyện kỹ dạy học Biểu đồ kết đánh giá cán bộ, giảng viên tổ chức hoạt động phạm nhằm rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên Biểu đồ kết đánh giá sinh viên yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học Biểu đồ kết đánh giá cán bộ, giảng viên yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học Biểu đồ so sánh kết kiểm tra đầu vào trình độ kỹ dạy học nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Biểu đồ so sánh tiến kỹ dạy học nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm 162 163 165 171 104 108 110 111 114 115 159 164 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ TT Tên đồ thị, Nội dung Sơ đồ Trang Sơ đồ hệ thống kỹ dạy học cần rèn luyện cho 2.1 2.2 sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất 73 Sơ đồ yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên 96 Sơ đồ quy trình rèn luyện kỹ thiết kế, kỹ 4.1 5.1 thực kỹ kiểm tra đánh giá giảng sinh viên 139 Sơ đồ khái quát trình thực nghiệm 208 Đồ thị biểu diễn tần suất tích luỹ tiến kỹ 5.1 dạy học nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 163 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia gắn liền với phát triển giáo dục đào tạo Nhận thức rõ vai trò giáo dục đào tạo Nghị Trung ương khóa XI Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Trong nghị hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo rõ tình hình nguyên nhân: “Tuy nhiên, chất lượng hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc” [20] Do vậy, mục tiêu cụ thể nêu: “Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học” [20] Nhiệm vụ, giải pháp đề ra: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học” [20] Ngày 28 tháng năm 2011, Thủ tướng Chính phủ định 641/QĐ- TTg:“ Về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoan 2011 – 2030”, rõ mục tiêu tổng quát: “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” [73] Ở chương trình Đề án: Phát triển thể lực, tầm vóc giải pháp tăng cường giáo dục thể chất học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi Trong đó, nhóm giải pháp huy động nguồn nhân lực rõ: “ Huy động nguồn nhân lực phục vụ Đề án từ Viện Khoa học Thể dục Thể thao, trường đại học thể dục thể thao, đại học phạm thể dục thể thao, khoa giáo dục thể chất thuộc trường đại học cao đẳng phạm; đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thao trường học ” [73] Để thực tốt Đề án sứ mệnh cao trường phạm đào tạo giáo viên giáo dục thể chất giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên tương lai có trình độ chun mơn tốt, tay nghề vững vàng, việc rèn luyện để có kỹ dạy học vấn đề then chốt Thời gian gần trường phạm nói chung phạm ngành giáo dục thể chất nói riêng có nhiều cố gắng việc giáo dục đào tạo sinh viên - thầy, cô giáo tương lai có đầy đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu công cuộc“ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” [20] thực Đề án 641 [73] Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo giáo viên tình hình đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất tỷ lệ đạt chuẩn thấp Kỹ dạy học số giáo viên hạn chế thể lúng túng, thiếu thành thạo hoạt động nghề nghiệp Vì vậy, việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất cần triển khai cách có kế hoạch, khoa học, tổ chức, đạo chặt chẽ Ngoài ra, cần đòi hỏi cao tự rèn luyện thường xuyên, liên tục, thân sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Rèn luyện kỹ dạy học nhiệm vụ quan trọng trường phạm nói chung trường phạm đào tạo giáo viên giáo dục thể chất nói riêng Bởi vì, giáo dục thể chất nội dung giáo dục góp phần giáo dục người phát triển toàn diện nước ta Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trường phổ thơng thầy, giáo phải u nghề, có trình độ, kỹ dạy học thành thạo, biết động viên, khuyến khích học sinh tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe điều gắn liền với hạnh phúc người Sứ mệnh cao trường đại học phạm ngành giáo dục thể chất, giáo dục, đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất tương lai có trình độ chun mơn tốt, tay nghề vững vàng, kỹ dạy học thành thạo vấn đề then chốt Tuy nhiên, so với yêu cầu đào tạo giáo viên tình hình đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất, tỷ lệ đạt chuẩn thấp Kỹ dạy học phận giáo viên hạn chế, biểu hiện thiếu thành thạo hoạt động nghề nghiệp Vì vậy, đòi hỏi việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất cần tổ chức cách khoa học, có kế hoạch, theo quy trình chặt chẽ Mặt khác, cần đòi hỏi cao tự rèn luyện thường xuyên, liên tục sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Vấn đề rèn luyện kỹ nói chung kỹ dạy học nói riêng nhiều tác giả, nhà khoa học giới Việt Nam nghiên cứu, đề cập tới góc độ khác Tuy nhiên, việc nghiên cứu trình rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên phạm ngành giáo dục thể chất đề tài luận án sâu nghiên cứu, dừng lại nghiên cứu góc độ lực phạm nói chung Với lý trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất” làm luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lý luận Lịch sử giáo dục Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn kỹ dạy học rèn luyện kỹ dạy học, đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tình hình * Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất - Khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ dạy học, rèn luyện kỹ dạy học yếu tố tác động đến việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất - Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất - Tiến hành thực nghiệm phạm để kiểm chứng tính khả thi biện pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Khách thể, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Khách thể nghiên cứu Quá trình đào tạo sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất * Đối tượng nghiên cứu Rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất * Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Sinh viên đào tạo, sau tốt nghiệp trường, họ giáo viên dạy môn giáo dục thể chất trường phổ thông Luận án nghiên cứu, khảo sát trường: Trường Đại học phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học phạm Hà Nội, Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học phạm Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Thái Nguyên * Giả thuyết khoa học Kỹ dạy học hình thành, phát triển vững thơng qua q trình rèn luyện trải nghiệm thực tiễn hoạt động phạm Nếu trình đào tạo, lực lượng phạm nâng cao ý thức trách nhiệm, thực quy trình rèn luyện kỹ dạy học hợp lý, sinh viên tổ chức rèn luyện kỹ cách khoa học, đồng thời phát huy tính tích cực tự rèn luyện sinh viên, kỹ dạy học sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất hình thành, phát triển vững chắc, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo nhà trường bối cảnh đổi giáo dục đào tạo Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu * Phương pháp luận nghiên cứu Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quán triệt quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam giáo dục đào tạo Tiếp cận hệ thống: Quá trình đào tạo trường đại học phạm hệ thống tồn vẹn bao gồm thành tố có quan hệ mật thiết với như: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, người dạy, người học, mơi trường kết đào tạo Q trình rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất phải tiếp cận nghiên cứu hệ thống mối quan hệ cấu trúc trình đào tạo Tiếp cận lịch sử - logic: Kế thừa thành học kinh nghiệm từ nhiều nghiên cứu kỹ dạy học để đưa biệp pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên theo logic chặt chẽ Tiếp cận thực tiễn: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn kỹ dạy học môn giáo dục thể chất trường phổ thông rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục thể chất Thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ thực tiễn đào tạo trường phạm yêu cầu công việc tương lai giáo viên giáo dục thể chất trường phổ thông bối cảnh đổi giáo dục ... CỦA RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2.1 Các khái niệm 2.2 Kỹ dạy học sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất 2.3 Rèn luyện kỹ dạy học cho. .. thực tiễn rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất Xây dựng nhóm hệ thống kỹ dạy học cụ thể cần rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất, ... động tới việc rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất Trên sở đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ), Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay