Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)

163 22 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:37

Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn nhà khoa học: PGS,TS Nguyễn Thị Phương Liên PGS,TS Nguyễn Thị Mùi Các số liệu trích dẫn, kết nghiên cứu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nôi, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Diệp i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu giá trị khoa học, thực tiễn luận án kế thừa 13 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 14 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận án 15 1.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, liệu 15 1.3.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin, liệu 16 1.4 Quy trình mơ hình nghiên cứu 19 TÓM TẮT CHƢƠNG 20 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 21 2.1 Những lý luận chung rủi ro lãi suất kinh doanh NHTM 21 2.1.1 Lãi suất rủi ro lãi suất 21 2.1.2 Tác động rủi ro lãi suất 30 2.2 Quản trị rủi ro lãi suất kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 31 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 31 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất NHTM 32 2.2.3 Nội dung quản trị rủi ro lãi suất 34 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất 58 2.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất số ngân hàng thƣơng mại học rút cho Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 61 2.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 61 ii 2.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 66 2.3.3 Bài học rút cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 69 TÓM TẮT CHƢƠNG 71 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 72 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 72 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 72 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 74 3.1.3 Kết kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 76 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 86 3.2.1 Khái quát diễn biễn lãi suất ngân hàng giai đoạn 2011 – 2016 86 3.2.2 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt theo chức quản trị 92 3.2.3 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt theo quy trình quản trị 101 3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 113 3.3.1 Những kết đạt 113 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 115 TÓM TẮT CHƢƠNG 122 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NHTMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 123 4.1 Định hƣớng quản trị rủi ro yêu cầu đặt hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 123 4.1.1 Dự báo bối cảnh kinh tế - xã hội hoạt động ngân hàng giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030 123 4.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh LienVietPostBank 126 4.1.3 Định hướng quản trị rủi ro LienVietPostBank 127 4.1.4 Yêu cầu đặt hoạt động quản trị rủi ro lãi suất LienVietPostBank 128 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt 130 4.2.1 Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro lãi suất ban điều hành 130 iii 4.2.2 Hồn thiện sách mơ hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất 132 4.2.3 Áp dụng mơ hình giá trị chịu rủi ro (VaR) nhằm lượng hóa rủi ro lãi suất 131 4.2.4 Xây dựng hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất dạng văn 137 4.2.5 Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán chuyên sâu quản trị rủi ro lãi suất 138 4.2.6 Hiện đại hóa sở vật chất kỹ thuật công nghệ ngân hàng 140 4.2.7 Các giải pháp khác 143 4.3 Một số kiến nghị 145 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 145 4.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ 149 4.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 152 TÓM TẮT CHƢƠNG 153 KẾT LUẬN 154 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾNLỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN Lỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định TÀI LIỆU THAM KHẢO Lỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 159 PHỤ LỤC 1: THƢ PHỎNG VẤN Lỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƢỢNG PHỎNG VẤNLỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 3: NỘI DUNG PHỎNG VẤNLỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 4: TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CỦA TỪNG NHÓM ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC PHỎNG VẤN Lỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 5: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA LÀM VIỆC TẠI LIENVIETPOSTBANK 181 PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO KHE HỞ NHẠY CẢM LÃI SUẤT TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2016 Lỗi! Thẻ đánh dấu không đƣợc xác định PHỤ LỤC 7: MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ RỦI RO THỊ TRƢỜNG 191 PHỤ LỤC 8: MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ RỦI RO THỊ TRƢỜNG 192 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ALCO Ủy ban quản lý Tài sản – Nợ ALM BKS CNTT ĐVKD EUR Quản trị Tài sản – Nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ban kiểm soát Công nghệ thông tin Đơn vị kinh doanh Đồng tiền chung Châu Âu FFD Hợp đồng kỳ hạn tiền gửi BIDV Hợp đồng kỳ hạn lãi suất Tổng sản phẩm quốc nội Hội đồng quản trị Hợp đồng hoán đổi lãi suất Khe hở nhạy cảm lãi suất Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu NHTMCPBĐLV điện Liên Việt NIM Biên độ lãi cận biên NHTW Ngân hàng trung ương PGDBĐ Phòng giao dịch bưu điện QLRR Quản lý rủi ro QLRR&PCRT Quản lý rủi ro phòng chống rửa tiền QTRRLS Quản trị rủi ro lãi suất RRLS Rủi ro lãi suất TTCK Thị trường chứng khốn TCTD Tổ chức tín dụng UBQLRR Ủy ban Quản lý rủi ro USD Đô la Mỹ VaR Giá trị rủi ro FRA GDP HĐQT IRS ISGAP NHNN NHTM NHTMVN WTO Tổ chức thương mại giới Viết đầy đủ Tiếng Anh Asset – Liability Committee Forward Forward Deposit Forward rate agreement Interest rate swap Interest rate – sensitive gap LienVietPostBank Net Interest Margin Value at Risk World Trade Organization v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 3.1: Bảng 3.3: Bảng thống kê phương pháp công cụ hỗ trợ nghiên cứu luận án 17 Các trường hợp nhạy cảm tài sản – nợ ngân hàng 41 Tác động lãi suất tới giá trị vốn tự có ngân hàng 46 Cách thức quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất động 49 Thực quản trị rủi ro lãi suất theo tính chất bảo vệ 50 Quản trị rủi ro lãi suất theo phương pháp khe hở kỳ hạn 51 Sử dụng hợp đồng tài tương lai phòng chống rủi ro lãi suất 55 Tác động loại hợp đồng quyền chọn với rủi ro lãi suất 56 Một số tiêu tài chủ yếu Lienvietpostbank giai đoạn 2011 đến 2016 84 Danh sách báo cáo rủi ro lãi suất chế độ báo cáo rủi ro lãi suất LienVietPostBank 100 Khe hở tài sản nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/01/2014 108 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ 3.2: Biểu đồ 3.3: Biểu đồ 3.4 : Biểu đồ 3.5: Biểu đồ 3.6: Vốn huy động LienVietPostBank giai đoạn 2011-2016 77 Dư nợ tín dụng LienVietPostBank giai đoạn 2011-2016 79 Lợi nhuận trước thuế LienVietPostBank giai đoạn từ 2011-201683 Trạng thái tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất 31/1/2014 109 Khe hở nhạy cảm lãi suất ngày 31/01/2014 109 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên LienVietPostBank giai đoạn 2011- 2016 111 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ 3.1: Sơ đồ 3.2: Sơ đồ 3.3: Quy trình nghiên cứu 19 Mơ hình nghiên cứu 19 Mơ hình tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt 75 Mơ hình quản trị rủi ro lãi suất Lienvietpostbank 95 Lưu đồ quy trình quản trị rủi ro lãi suất Lienvietpostbank 103 ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 : Lãi suất tiền gửi cho vay giai đoạn 2011-2016 85 Bảng 3.2: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thời đại diễn ngày sâu nội dung, rộng quy mơ nhiều lĩnh vực Việt Nam nói chung ngành tài – ngân hàng Việt Nam nói riêng tích cực tham gia vào xu Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại giới 10 năm ảnh hưởng trình hội nhập ngày thể rõ, đặc biệt hoạt động Ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng nước xuất Việt Nam ngày nhiều với phạm vi hoạt động ngày mở rộng, đe dọa đến thị phần nội địa NHTM Việt Nam Ngược lại, hoạt động NHTM Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động kinh tế giới Do NHTM Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thị trường hết có rủi ro lãi suất Lãi suất biến số vĩ mô quan trọng, liên quan mật thiết đến tỷ giá, lạm phát, đến mở rộng hay thu hẹp sản xuất Khi lãi suất huy động giảm xuống, khách hàng tính tốn kênh đầu tư khác hấp dẫn Hoặc lãi suất cho vay giảm, khách hàng có nhu cầu đầu tư, mua sắm, vay mượn nhiều ngược lại Như biến động lãi suất tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng thương mại Trong kinh tế thị trường, lãi suất ưu tiên hàng đầu khách hàng cân nhắc sử dụng dịch vụ ngân hàng, có dịch vụ tín dụng; Lãi suất yếu tố cạnh tranh ngân hàng Vì biến động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến ngân hàng, khách hàng kinh tế Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), thu nhập ròng từ lãi chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu thu nhập Ngân hàng, nên biến động lãi suất thị trường ảnh hưởng lớn tới thu nhập lãi giá trị tài sản ròng Ngân hàng Nhằm phòng ngừa tác động bất lợi từ biến động lãi suất, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quản trị điều hành, hướng dần tới thông lệ quốc tế việc nghiên cứu RRLS công cụ quản trị RRLS hoạt động kinh doanh LienVietPostBank yêu cầu cấp thiết Với mong muốn tìm hiểu, phân tích cách tồn diện đánh giá thực trạng quản trị RRLS để tìm hạn chế, nguyên nhân, từ đưa giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm hồn thiện hoạt động quản trị RRLS ngân hàng, chọn đề tài: “Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt” làm đề tài luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp có khoa học thực tiễn nhằm hồn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt giai đoạn từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Về mặt lý luận: Hệ thống làm rõ số lý luận lãi suất, rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất NHTM Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất số NHTM Việt Nam rút học cho LienVietPostBank - Về mặt thực tiễn: + Phân tích diễn biến lãi suất hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011 – 2016 + Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất LienVietPostBank giai đoạn từ 2011 đến 2016 Cụ thể phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng theo chức theo quy trình Trên sở thấy rõ thực trạng sách quản trị rủi ro lãi suất, mơ hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất, quy trình quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kiểm soát quản trị RRLS LienVietPostBank Chỉ kết đạt hoạt động quản trị RRLS ngân hàng hạn chế bất cập nguyên nhân hạn chế + Đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất kinh doanh LienVietPostBank từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn phát triển thị trường tài Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt theo chức quy trình quản trị, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án nghiên cứu quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt có so sánh, tham chiếu với số NHTM khác BIDV, ACB - Về thời gian: + Luận án nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 + Thời gian áp dụng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Luận án làm rõ sâu sắc nội dung quản trị rủi ro lãi suất theo chức quy trình quản trị, làm tài liệu tham khảo cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, giáo viên sinh viên trường đại học có quan tâm đến vấn đề - Nâng cao lực nghiên cứu độc lập cho NCS hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại - Các đề xuất hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt áp dụng thực tiễn góp phần xây dựng hoạt động quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro lãi suất nói riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đảm bảo phát triển an toàn bền vững Những đóng góp luận án * Những đóng góp học thuật, lý luận Luận án nghiên cứu nội dung quản trị rủi ro lãi suất NHTM dựa phương pháp tiếp cận: theo chức quy trình quản trị rủi ro Luận án xác lập hệ thống lý luận quản trị rủi ro lãi suất hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm: sách quản trị rủi ro lãi suất, mơ hình máy quản trị rủi ro lãi suất, quy trình quản trị rủi ro lãi suất kiểm soát rủi ro lãi suất Đã đúc rút 04 học áp dụng cho LienVietPostBank từ kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng BIDV ACB * Những kết luận đánh giá thực tiễn Tổng hợp: (i) Kết phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất theo chức theo quy trình quản trị LienVietPostBank; (ii) Kết vấn sâu chuyên gia cho thấy: (i) Quá trình triển khai thực sách quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng nhiều bất cập; (ii) Chưa có phận chuyên trách quản trị rủi ro lãi suất; (iii) Các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất mức đơn giản, chưa xác định cụ thể mức tổn thất; (iv) Việc sử dụng cơng cụ biện pháp quản trị hạn chế; (v) Cơng tác dự báo lãi suất nhiều yếu * Những đóng góp giải pháp kiến nghị Luận án đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, gồm: (1) Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro lãi suất ban điều hành; (2) Hồn thiện sách mơ hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất; (3) Áp dụng mơ hình giá trị chịu rủi ro (VaR) nhằm lượng hóa rủi ro lãi suất; (4) Xây dựng hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất dạng văn bản; (5) Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán chuyên sâu quản trị rủi ro lãi suất; (6) Hiện đại hóa sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ ngân hàng (7) số giải pháp khác như: hồn thiện máy kiểm sốt nội bộ, nghiên cứu dự báo biến động lãi suất, tăng cường sử dụng cơng cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro lãi suất, … Ngồi ra, luận án đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, với Chính phủ Hiệp hội Ngân hàng Việt nam việc kiến tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, môi trường kinh doanh minh bạch, phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế, … Những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tương lai Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục nội dung luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chương 4: Định hướng giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt ... quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt theo chức quản trị 92 3.2.3 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên. .. quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chương 4: Định hướng giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chƣơng... diện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt theo tiếp cận từ chức quản trị, quy trình quản trị, mơ hình quản trị yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ), Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay