PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

21 28 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:35

PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY I PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Cơ sở lý luận Xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam đổi tư đắn Đảng dựa sở lý luận khoa học tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin Đảng ta xác định, sau 30 năm xây dựng CNXH dựa vào thông qua chế thị trường, tranh luận kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục Sự sụp đổ Liên Xô hệ thống nước XHCN Đông Trung Âu đồng nghĩa với sụp đổ mơ hình CNXH dựa tảng chế độ sở hữu -công hữu đơn chế kế hoạch hóa tập trung Khi mơ hình thực sụp đổ, hồi nghi sở lý luận thống nó, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, khơng thể tránh khỏi Sự hoài nghi rõ thực tiễn chọn cách thức dường trái ngược, bị phủ nhận để thực thi CNXH: cách thức thị trường Đây lý nảy sinh khoảng trống lý luận việc giải thích xu hướng thực tiễn trái với tư thông thường Điều tạo rào cản vơ hình khó vượt qua ý định xây dựng lý luận giải thích dự báo thực tiễn đổi mới, vượt qua lý luận cũ Tuy nhiên, việc vượt qua rào cản lý luận này, ngun tắc, khơng có phức tạp Vì sở lý luận có sẵn, lại có sẵn chủ nghĩa Mác Việc khơng thay phần thiếu điều kiện tiên quyết: thái độ lý luận rõ ràng cách lập luận Mác Lê-nin mô thức chuyển biến sang CNXH xây dựng CNXH Trong khuôn khổ lý luận CNXH mặt kinh tế, việc nhập luận điểm khoa học Mác Lê-nin thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin cách đơn giản gây ngộ nhận Có hai điểm cần thừa nhận: Mác Lê-nin chưa xây dựng hệ thống lý luận kinh tế XHCN theo nghĩa hệ thống Cái có lập luận, suy luận lơ-gic, dựđốn khoa học số đường nét phác họa cụ thể, chưa đầy đủ triển vọng kinh tế chế độ xã hội Trong tiếp tục phát triển lý luận CNXH hệ mác-xít sau này, việc "đóng đinh" niềm tin vào trạng thái lý luận chưa đầy đủ vậy, tưởng tượng thành hệ thống lý luận hồn chỉnh, giống hệ thống lý luận CNTB mà Mác xây dựng, sởđó, biến thành hệ thống giáo điều, bao gồm nguyên lý mang tính chân lý bất biến chứa đựng nguy lớn nhận thức hành động Về đường lên CNXH, Mác Lê-nin đưa hai phương án khác Về nguyên tắc, Mác cho kinh tế thị trường phát triển đến bậc (với Mác, điều có nghĩa CNTB phát triển đến tận cùng[1] trình chuyển biến sang CNCS (CNXH) diễn tất yếu Lê-nin lại khơng nghĩ Ơng cho q trình chuyển biến sang CNXH CNCS thành cơng cảở những, chí nước lạc hậu; mơ hình kế hoạch hóa tập trung dựa chế độ công hữu -đơn tư liệu sản xuất áp dụng hiệu quảở kinh tế phát triển, chưa trải qua thị trường giai đoạn độ lên CNXH[2] Giữa Mác Lê-nin rõ ràng có khác biệt định việc nhận thức tính tất yếu, phương thức (con đường) nội dung kinh tế trình lên CNXH Và điều bình thường khoa học, việc nhận thức giới khách quan trạng thái vận động liên tục Tuy có hai quan điểm khác từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay, ngự trị quan điểm Lê-nin với tư cách quan điểm thống quan điểm chung cho chủ nghĩa Mác - Lênin Trong khuôn cảnh vậy, việc nêu lại quan điểm Mác có hàm ý kinh tế chưa trải qua thị trường thị trường chưa phát triển hết mức, để lên nấc thang cao lịch sử, việc "trở lại", "xuyên qua" thị trường bắt buộc; quan hệ lý luận, điều khơng có so với chủ nghĩa Mác Đó trở lại Mác đích thực khơng phải mác xít cách trừu tượng, chung chung Sự phân biệt Mác Lê-nin quan niệm cách thức lên CNXH hàm nghĩa thừa nhận gốc lý luận công thức phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có sẵn học thuyết Mác, luận điểm cụ thể, xác định ông khác, chung chung khác Nhưng phải nói rõ gốc rễ lý luận sâu xa Mác chưa trực tiếp viết nói Còn Lê-nin, với "Bàn thuế lương thực", Ông cho phải thay đổi cách thức xây dựng CNXH, phải phát triển quan hệ thị trường tất yếu Ông đề cập trực diện đến vấn đề Chính sách kinh tế (NEP) tiếng nhưẩn ý đằng sau luận điểm "thay đổi hoàn toàn nhận thức CNXH" nêu lúc cuối đời[3] Theo lập luận đó, có sở để khẳng định việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN hay xây dựng CNXH thông qua kinh tế thị trường không việc ngược lại học thuyết Mác, phá sản chủ nghĩa Mác Trái lại, đơn giản thực logic phát triển tự nhiên mà Mác phát lịch sử loài người trải qua Tất nhiên, trở lại Mác Lê-nin nguyên xi, bất biến Lịch sửđã vượt xa điều kiện phát triển thời Mác Lê-nin[4] Về mối quan hệ thị trường định hướng XHCN Mục đích CNXH phát triển, bao hàm phát triển người Kinh tế thị trường phương thức có hiệu để đạt phát triển Theo nghĩa đó, thị trường định hướng XHCN đồng hướng (cùng véc-tơ) lịch sử khơng phải nghịch lý Nói phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nghĩa thừa nhận kinh tế thị trường sở kinh tế trình chuyển biến lên CNXH Do vậy, "bản ngun" thứ q trình xây dựng CNXH mặt kinh tế Khi thừa nhận vậy, để định hướng trình phát triển theo hướng XHCN, trước hết phải bảo đảm cho thị trường phát huy hiệu tối đa Phát triển mạnh kinh tế thị trường giai đoạn xây dựng CNXH thực định hướng XHCN cách thực chất Có nghĩa bàn luận phát triển giai đoạn độ lên CNXH, thời kỳ xây dựng CNXH, trước hết phải bàn luận để phát triển kinh tế thị trường, sởđó, bàn đến khác (định hướng XHCN khác này) Nếu trật tự bàn luận khác đi, nghĩa lộn ngược lô-gic vật Song, định hướng XHCN có nội dung vượt thị trường Một số đặc trưng phát triển XHCN vượt bên ngoài, lên cao kết thị trường mang lại, kể kết tích cực Chúng khơng hồn tồn khơng tự động tương hợp với thị trường Cơng bình đẳng phát triển, quyền người dân, tức dân chủ, vượt lên quyền dân chủ đo đồng đô la (bỏ phiếu tiền) thứ Do đó, q trình xây dựng CNXH, tức q trình phát triển theo định hướng XHCN, ngồi việc phát triển kinh tế thị trường sở thị trường, phải nỗ lực khắc phục thất bại thị trường (khuyết tật) đạt tới số mục tiêu mà tự thị trường không định hướng tới (phúc lợi xã hội, phục vụ người nghèo, v.v., nghĩa bảo đảm phát triển bền vững) Từ lập luận đó, tóm tắt mục tiêu kinh tế thị trường định hướng XHCN đơn giản rõ ràng chăng: hiệu kinh tế, dân chủ công (hàm ý phúc lợi xã hội phục vụ người nghèo[5]? Những yếu tố định tiến trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN? Hai yếu tố chủ yếu thị trường nhà nước Đây hai cấu quyền lực lớn (bàn tay vơ hình bàn tay hữu hình), có vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế Do vậy, trọng tâm việc bàn luận trình chuyển đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN bàn mối quan hệ nhà nước - thị trường, bàn chế phối hợp hoạt động chức hai lực lượng chế cho trình thực tiễn đạt mục tiêu hiệu quả, dân chủ công Nếu tiến sâu nữa, nói hạt nhân bàn luận vấn đề nhận thức hành động nhà nước - lực lượng chủ thể, quyền lực có ý thức chế, phối hợp nhà nước - thị trường[6] Trong giai đoạn chuyển đổi, việc thị trường có phát triển khơng, có thực định hướng phát triển xã hội dân chủ công hay không tùy thuộc định vào cách nhà nước giải mối quan hệ chức nhà nước - thị trường Cụ thể cần làm rõ nhà nước phải: i) Xây dựng hệ thống thể chế thị trường (hệ thống thị trường yếu tố); ii) Đổi cấu sở hữu, hình thành cấu trúc chủ thể kinh tế thị trường; iii) Xây dựng chế kinh tế thị trường, đó, khâu trọng tâm phân định chức nhà nước thị trường; Quá trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam 30 năm qua cho thấy: Thực tiễn từ chuyển sang chế thị trường phát triển kinh tế thị trường , khẳng định Hầu nội dung cải cách cụ thể "đụng" tới Nhiều thành tích đạt ngoạn mục Nhưng dở dang, hiệu nhiều Kết phát triển thu nhiều tổn thất lớn; chất lượng tăng trưởng phát triển thấp, lực cạnh tranh - yếu tố sống doanh nghiệp kinh tế - yếu chậm cải thiện; Có thể thấy hậu cách làm nửa vời, thật nhiều định, muốn đồng thời đạt thật nhiều mục tiêu, thiếu điều kiện thực thi, khơng tính kỹ đến điều kiện bảo đảm thực thi, điều kiện máy người (năng lực thực thi) định chọn mục tiêu Nền kinh tế nhiều lâm vào tình trạng "đánh trống bỏ dùi" Vốn bày nhiều cơng trình, cơng trình lại tốn vốn Kết cục dở dang hầu nhưở tất việc đặt để làm hậu để lại lớn Như rõ ràng kinh tế thị trường không vận hành tốt, hiệu thấp nên định hướng XHCN khó thực Nguyên nhân lý luận thực tế chủ thuyết (chứ không ý đồ tâm) phát triển kinh tế thị trường chưa định; chất logic phát triển kinh tế thị trường chưa thông nhiều tầm, nhiều cấp cách hiểu mối quan hệ nguyên thứ (phát triển kinh tế thị trường) với nguyên thứ hai (định hướng XHCN) chiến lược phát triển kinh tế khơng thật hợp lý Vì vậy, sau 30 năm phát triển kinh tế thị trường, chưa thể nói thật tự tin chức nhà nước - thị trường phân định rõ, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ, cấu sở hữu phát triển tảng thị trường bình đẳng, khơng phân biệt đối xử Về vấn đề xây dựng hệ thống thể chế thị trường Đại hội IX Đảng đề mục tiêu hình thành phát triển đồng hệ thống thể chế thị trường với tư cách đột phá chiến lược Đây định hướng chiến lược đúng, đáp ứng đòi hỏi ngày gay gắt thực tế Tuy nhiên, bước tiến theo hướng thực chậm Hệ thống thể chế thị trường hình thành phát triển lệch pha lệch nhịp Bằng chứng: thị trường bậc cao (thị trường chứng khoán) đời thị trường yếu tố đầu vào (thị trường đất đai, thị trường lao động) chưa thừa nhận thức; Kết cục thị trường vận hành hiệu quả, nước ta nước sau lâu phát triển kinh tế thị trường so với nước khác Có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất, chưa nhận thức đầy đủ chất, nguyên tắc chế vận hành kinh tế thị trường, vậy, chưa hiểu rõ thực chất vai trò tính đồng hệ thống trật tự bước trình hình thành thể chế kinh tế thị trường Thứ hai, thái độ hồi nghi thị trường nặng, cách tiếp cận đến kinh tế thị trường định hướng XHCN bị chi phối mạnh thiên kiến tư tưởng (ví dụ đặt vấn đề chất TBCN thị trường chứng khốn) Khơng vượt qua điểm yếu tư duy, nhận thức trình chuyển sang thị trường phát triển kinh tế thị trường chắn gặp nhiều ách tắc Về cấu trúc sở hữu, vấn đề mấu chốt chế độ kinh tế Việc thừa nhận kinh tế nhiều thành phần rõ ràng bước tiến Song không đủ ngày trở nên khơng đủ để giải thích thực tiễn kinh tế Việt Nam tạo thành sở lý luận cho phát triển kinh tế thực Các biểu quan trọng là: Sự kỳ thị thực tiễn thành phần nặng, thể môi trường kinh doanh, ởđiều kiện tiếp cận đến nguồn lực điều kiện phát triển Dành phần "cấm địa" cho khu vực kinh tế nhà nước hàng loạt ưu đãi, giai đoạn khủng hoảng - kích cầu Từđó tạo thành nhóm lợi ích mạnh có khả thao túng sách hành động nhà nước Cơ chế cạnh tranh bình đẳng - nguyên lý tối cao kinh tế thị trường, thế, bị vi phạm, bị coi thường Kết tăng trưởng thấp xa mức tiềm năng, gia tăng nạn tham nhũng, mức độ quán thấp, nghiêng mạnh đối phó tình thay tầm nhìn dài hạn định hướng sách vĩ mơ Căn gốc vấn đề ởđâu? Đầu tiên từ quan niệm "thành phần" q nặng; khơng hiểu cách triệt để thực tiễn chất bình đẳng, tự tất chủ thể thị trường tham gia chơi phát triển môi trường thị trường Đặc biệt, thái độ không triệt để việc nhìn nhận vai trò then chốt chế độ sở hữu tư nhân kinh tế thị trường Từ việc giữ nguyên mong muốn đơn giản xây dựng kinh tế có hệ thống sở hữu XHCN khiết thời kỳ độ, kể độ thực thông qua kinh tế thị trường Từ cách hiểu cứng nhắc, đơn giản trừu tượng gọi vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước (của khu vực DNNN hay nhà nước chưa rõ, thường bị lẫn lộn) Trong khuôn khổ vấn đề sở hữu kinh tế thị trường định hướng XHCN, vấn đề lý luận then chốt đặt liệu có quán nguyên tắc sở hữu XHCN tư liệu sản xuất, kinh tế nhà nước (hay DNNN) phải đóng vai trò chủ đạo với hiệu hoạt động kinh tế thị trường hay không Về mặt thực tiễn, cần lưu ý rằng: khu vực kinh tế chủ đạo bảo đảm việc làm cho 2/40 triệu người lao động không tạo việc làm Trong đó, khu vực tư nhân lực lượng bảo đảm việc làm tạo việc làm cho người lao động[7] Khu vực nhà nước có tỷ trọng nhỏ bé nông nghiệp; công nghiệp, tỷ trọng khu vực nhà nước khoảng 40% tốc độ tăng trưởng không cao khu vực tư nhân FDI Đối với lĩnh vực dịch vụ, khu vực tư nhân nói chung chiếm tỷ trọng áp đảo, ngành giao thông - vận tải, xây dựng, thương mại, du lịch Ngoài ra, với trình cổ phần hóa, tỷ trọng khu vực DNNN thu hẹp lại nhanh chóng Vậy vai trò DNNN nhỏ ngày thu hẹp phạm vi vai trò chủ đạo có ý nghĩa thực tiễn gì? Câu trả lời chứa đựng luận sau: Phải chủ đạo có nghĩa gia tăng sở hữu nhà nước số ngành cơng nghiệp "nặng", "then chốt" mía đường, xi-măng, thép hóa dầu? Cho tới nay, đầu tư thường có nghĩa giá nước cao giá thị trường giới Trong đó, khả giảm chi phí DNNN ngành cơng nghiệp nặng thấp Để trì tồn thị trường DNNN, môi trường hội nhập, Nhà nước buộc phải gia tăng bảo hộ Nhưng quan điểm thị trường, áp lực thường xuyên việc bảo hộ ngành làm giảm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước xuống phạm vi hẹp Việc khăng khăng giữ vai trò chủ đạo ngành công nghiệp nặng tốn dẫn tới sở cơng nghiệp nhỏ hẹp, chi phí cao triển vọng Theo cách đó, sau thập niên, kinh tế nhà nước có vai trò trội ngành cơng nghiệp "hồng hơn" Nhà nước nắm giữ phần khống chế số ngành quan trọng tài - ngân hàng, bưu - viễn thông, hàng không, v.v., coi chứng quan trọng vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước Điều Song nên lưu ý ngoại trừ số hàng hóa dịch vụ cơng cộng mà Nhà nước cần nắm giữ nhưđiện, nước, bưu chính, lĩnh vực khác hàng không ngân hàng cần mở cho cạnh tranh để đạt hiệu cao Với lập luận trên, phải "vai trò chủ đạo kinh tế" lực lượng khơng có ý nghĩa kinh tế thị trường? Câu trả lời là: Đặc biệt có ý nghĩa, theo cách nghĩ, muốn xử với kinh tế nói chung, khu vực kinh tế nhà nước nói riêng từ trước đến - cách kế hoạch hóa tập trung, độc tơn thống trị hình thức sở hữu Trong kinh tế thị trường, lực lượng, chủ thể kinh tế phải bình đẳng sân chơi Nhưng "vai trò chủ đạo" khái niệm quan trọng kinh tế thị trường Nó quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN Với nghĩa dẫn dắt trò chơi, định hướng phát triển, khái niệm chủ đạo trước hết chủ yếu gắn với việc đưa “luật chơi” giám sát “cuộc chơi” Chức chủ đạo, vậy, bao hàm nhiệm vụ tạo lập môi trường vĩ mơ hiệu (ổn định mang tính khuyến khích)[8] xét từ quan điểm kinh tế thị trường Với nội dung đó, vai trò chủ đạo kinh tế phải Nhà nước nắm, phải thuộc Nhà nước thuộc lực lượng kinh tế riêng biệt Phù hợp với lập luận này, định hướng XHCN bảo đảm nhà nước XHCN (hay nhà nước định hướng XHCN) Thông qua hoạt động đưa luật chơi, giám sát trò chơi, Nhà nước buộc tất chủ thể phải tuân thủ trò chơi theo cách theo hướng Nhà nước định Tất nhiên, cách hướng mà Nhà nước định phải phù hợp với xu tất yếu mà trước hết phải tôn trọng nguyên lý thị trường Nội hàm "vai trò chủ đạo", gắn với Nhà nước, mở rộng thêm chức cung cấp hàng hóa cơng cộng Còn kinh tế thị trường định hướng XHCN, nội hàm đẩy xa nữa, bao gồm vai trò bảo đảm cơng xã hội, hỗ trợ người nghèo, triển khai mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp hiệu Với nội dung trên, khái niệm "vai trò chủ đạo kinh tế" gắn kết lô-gic với tuyến vấn đề quan trọng thứ ba: phân định chức nhà nước - thị trường, nhà nước - doanh nghiệp Về nguyên tắc, chức nhà nước - thị trường, Nhà nước - doanh nghiệp phân định cách khách quan Sự phân định khơng diễn theo cách, Nhà nước khơng làm thị trường doanh nghiệp làm Cũng theo cách Nhà nước cố gắng làm thứ tối đa có thể, phần lại thị trường, doanh nghiệp[9] Hiện Nhà nước ta tham gia sâu, rộng vào chức thị trường doanh nghiệp nhiều lĩnh vực thuộc chức lại chưa hồn thành tốt Đó tình trạng "nắm không cần nắm; buông khơng bng" Do Nhà nước phải trả cho thị trường doanh nghiệp chức vốn có Sức lực Nhà nước cần chuyển từ việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh DNNN sang lĩnh vực thuộc chức tạo lập mơi trường, cung cấp dịch vụ hàng hóa cơng cộng, giám sát trình vận hành kinh tế doanh nghiệp thông qua quy định rõ ràng, minh bạch hệ thống pháp luật Một điểm then chốt khác mối quan hệ chức nhà nước - thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường đại -một kinh tế có khả hội nhập cạnh tranh quốc tế cao Để đáp ứng yêu cầu này, Nhà nước phải đảm đương hàng loạt chức trước chưa có có chỉở trạng thái manh nha: hỗ trợ trình hội nhập quốc tế phối hợp quản lý phát triển toàn cầu Đối với nước ta, hội nhập quốc tếđang trở thành điều kiện tiên quyết, sống việc thực thi chiến lược khỏi tình trạng tụt hậu phát triển Tuy nhiên, thực tế năm qua cho thấy, trình hội nhập diễn bị động nhiều chủ động; lo đối phó với vấn đề tình tâm cho vấn đề chiến lược Cội nguồn vấn đề chắn chỗ chức nhà nước - thị trường không phân định rõ, chưa tôn trọng Áp lực phát triển hội nhập gây gia tăng nhanh Định hướng XHCN trở thành hồi niệm khơng thực hội nhập vào kinh tế giới khu vực giai đoạn trung hạn tới Song, cách xử lý vấn đề chưa đặt lợi ích phát triển kinh tế thị trường tổng thể Nó bị chi phối tầm nhìn lợi ích cục bộ, ngành Đó cách làm phi thị trường, không quan điểm chức nhà nước - thị trường theo nghĩa Do vậy, có tác dụng cản trở, chí phá hoại định hướng XHCN phát triển kinh tế thị trường nước ta Như chức đích thực thị trường, khu vực doanh nghiệp Về điểm này, kinh nghiệm lịch sử giới xác nhận chức khu vực doanh nghiệp trực tiếp đầu tư tiến hành sản xuất, kinh doanh với tư cách chủ thể độc lập bình đẳng, khơng phân biệt chúng thuộc "thành phần", "khu vực" Tư cách chủ thể độc lập bình đẳng kinh doanh doanh nghiệp bảo đảm tự động thông qua nguyên tắc cạnh tranh tự Điều chỉnh thông qua cạnh tranh tự chức "bàn tay vô hình" thị trường II BẢN CHẤT CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Đặc điểm kinh tế thị trường Kinh tê thị trường trình độ phát triển cao kinh tế hàng hóa có tồn yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất thơng qua thị trường, Do kinh tế thị trường có đặc trưng cụ thể sau: Một , KTTT chủ thể kinh tế có tính độc lập, có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh Có nghĩa chủ thể kinh tế có quyền tự lựa chọn lĩnh vưc kinh doanh, loại hình kinh doanh, địa bàn kinh doanh có quyền độc lập sản xuất kinh doanh Đây ưu điểm KTTT, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh lĩnh vực mà họ mạnh nhà nước khơng cấm, nhờ tạo động chủ thể kinh tế thị trường Hai , giá thị trường định Mọi yếu tố trình sản xuất thông qua thị trường , giá hàng hóa kết cac yếu tố thị trương Có hai loại giá hình thành : giá người mua va giá người bán Giá người bán kết hợp giá trị hàng hóa , tương tác cung-cầu lực doanh nghiệp Giá người mua kết hợp thu nhập tương tác cung-cầu , tâm lý tiêu dùng Ba là, kinh tế chịu tác động quy luật kinh tế khách quan: quy luật giá trị, quy luật cung-cầu, quy luật cạnh tranh Sự tác động quy luật hình thành quy luật tự điều tiết kinh tế Bốn là, KTTT đại có quản lý điều tiết Nhà Nước thơng qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa sách kinh tế để hạn chế mặt trái KTTT Với bốn đặc trưng kể có tác động mạnh mẽ việc thúc đẩy xã hội hóa sản xuất Nền kinh tế thị trường tồn mơi trường cạnh tranh khốc liệt, lấy lợi nhuận làm mục đích Do có tác động kích thích buộc chủ thể kinh tế phải tiến hành cải tiến kỷ thuật công nghệ để nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đứng vững thị trường Cũng nhờ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao xuất lao động xã hội Phân công lao động điều kiện cần phải có để kinh tế hàng hóa co thể đời tồn Ngược lại sau kinh tế hàng hóa đời va phát triển tác động trở lại thúc đẩy phân công lao động xã hội chuyên môn hóa ngày sâu sắc q trình sản xuất để phát huy hết khả năng, nguồn lực vùng, miền kinh tế quốc dân Sư rra đời phát triển KTTT thúc đẩy tích tụ tập trung sản xuất từ tạo điều kiện đời sản xuất lớn có tính xã hội hóa cao Đồng thời chọn lọc đội ngũ người sản xuất kinh doanh giỏi, đội ngũ cán quản lý có trình độ, lao động lành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước III NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 1.Sự cần thiết khách quan phải phát triển KTTT Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam trình độ phát triển mức thấp tồn sở khách quan để phát triển KTTT Một là, phân công lao động xã hội ngày phát triển chiều rộng chiều sâu Sự phát triển phân công lao động diễn khu vực, địa phương thể tính phong phú đa dạng mẫu mã chất lượng hàng hóa đưa trao đổi thị trường Hai là, kinh tế Việt Nam tồn nhiều hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân (gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu tư tư nhân ), sở hữu hỗn hợp Do tồn nhiều chủ thể kinh tế độc lập với lợi ích riêng quan hệ với thơng qua quan hệ hàng hóa – tiền tệ Ba là, cấu thành phần kinh tế Việt Nam kinh tế Nhà nước kinh tế tập thể đóng vai trò chủ đạo, dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất có khác biệt định Chúng thành phần kinh tế riêng biệt có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, có lợi ích riêng, có trình độ kỹ thuật cơng nghệ, trình độ tổ chưc quản lý khác Do chi phí hiệu sản xuất kinh doanh khác Bốn là, xu thế giới tồn cầu hóa phải giao lưu với nươc Và quan hệ hàng hóa – tiền tệ yếu tố cần thiết quan hệ kinh tế đối ngoại, đăc biệt điều kiện phân công lao động quốc tế ngày sâu sắc Mỗi quốc gia, chủ sở hữu phải đưa hàng hóa trao đổi vơi cac nươc khác giới Những đặc điểm chất KTTT định hướng XHCN Việt Nam nay: Nước ta với đặc điểm trị nước theo đường XHCN, kinh tế nước ta theo hướng Tuy nhiên trình độ nước ta chưa đạt tới KTTT xã hội chủ nghĩa mà giai đoạn độ, hay nói cách khác kinh tế KTTT mang tính chất độ Với đặc điểm kinh tế có xuất phát điểm thấp lên xây dựng KTTT khơng lặp lại ngun vẹn tiến trình phát triển kinh tế nước trước từ kinh tế hàng hóa giản đơn chuyển lên KTTT tự lên KTTT đại mà phải xây dựng KTTT đại định hướng XHCN theo kiểu rút ngắn Sự khác biệt làm cho kinh tế nước ta mang đặc điểm chung KTTT nói chung lại vừa mang đặc điểm riêng có kinh tế độ 2.1 Nền kinh tế nước ta KTTT gồm nhiều thành phần tham gia thành phần kinh tế Nhà Nước giữ vai trò chủ đạo Như biết nước ta giai đoạn độ phát triển lên CNXH thân có đặc điểm riêng đặc trưng cho giai đoạn Một đặc điểm phát triển khơng đồng lực lượng sản xuất xã hội tồn nhiều hình thưc sở hữu tư liệu sản xuất Trong số hình thức lịch sử để lại sở hữu tư nhân người sản xuất nhỏ: nông dân cá thể, thợ thủ công cá thể , tiểu thương buôn bán nhỏ Một số lại kết trình cải tạo xây dựng quan hệ sản xuất làm xuất thêm: hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã công nghiệp, hợp tác xã tín dụng, xí nghiệp cơng tư hợp doanh Một số khác lại yêu cầu trình đổi mở cửa: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngồi Gắn với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất thành phần kinh tế điều tất yếu khách quan kinh tế nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế Hiện có sấu thành phần kinh tế chính: - Thành phần kinh tế Nhà nước - Thành phần kinh tế tập thể - Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ - Thành phần kinh tế tư tư tư nhân - Thành phần kinh tế tư Nhà nước - Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước Sấu thành phần kinh tế tồn tổng thể thống nhất, thành phần phận cấu thành nên kinh tế quôc dân Sự phát triển thành phần kinh tế góp phần vào phát triển chung tổng thể kinh tế Với đặc điểm KTTT định hướng XHCN thành phần kinh tế Nhà nước đời dựa hình thức sở hữu nhà nước tư liệu sản xuất đóng vai tro chủ đạo kinh tế Với sức mạnh kinh tế to lớn nhờ có nguồn vốn từ ngân sách, có lực lượng lao động đơng đảo đào tạo chuyên môn, nắm tay ngành nghề then chốt mũi nhọn lượng, công nghiệp nặng, giao thơng vận tải, bưu viễn thơng Kinh tế Nhà nước nhân tố mở đường cho phát triển kinh tế, lực lượng vật chất quan trọng công cụ để nhà nước định hướng điều tiết vĩ mơ kinh tế góp phần định hướng tạo lập cân kinh tế , hạn chế tối đa tượng tiêu cực làm tổn hại đến lợi ích chung xã hội Thực chất, việc xác lập vai trò chủ đạo kinh tế vấn đề có tính ngun tắc thể khác biệt có tính chất giũa KTTT định hướng XHCN với KTTT tư chủ nghĩa Chính tính định hướng XHCN KTTT nước ta xác lập vai trò chủ đạo thành phần kinh tế Nhà nước cấu kinh tế nhiều thành phần nước ta Bởi lẽ, chế độ xã hội có sở kinh tế tương ứng với nó, văn kiện đại hội Đảng IV nhấn mạnh vai trò thành phần kinh tế Nhà nước: kinh tế Nhà nước với kinh tế tập thể tạo nên tảng kinh tế quốc dân 2.2 Nền KTTT nước ta vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước XHCN Trước hết phải nói KTTT định hướng XHCN KTTT, chịu tác động quy luật kinh tế vốn có như: quy luật giá trị, quy luật cung-cầu, quy luật cạnh tranh giá cả, phương thức phân phối nguồn lực kinh tế thị trường định Tuy nhiên bối cảnh kinh tế phức tạp ngày nay, hầu hết kinh tế Thế giới cần có quản lý, chi phối điều tiết Nhà nước nhằm sữa chữa, hạn chế mức độ thất bại thị trường Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng Với chất nhà nước dân, dân, dân đặt lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước XHCN tiến hành quản lý, điều tiết kinh tế nhằm sữa chữa thất bại thị trường, thực mục tiêu công xã hội mà tự thân KTTT khơng thể thực Với mục tiêu vai trò quản lý Nhà nước có ý nghĩa quan trọng , đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng ổn định phát triển bền vững ,đạt hiệu cao đặc biệt bảo đảm công xã hội, rút ngắn chênh lệch giàu nghèo, thành thị nông thôn, vùng miền nước Nguyên tắc quản lý kinh tế Đảng Nhà nước ta kết hợp kế hoạch hóa với thị trường Trong thị trường tồn khách quan vận động theo quy luật vốn có kế hoạch lại sản phẩm chủ quan chủ thể quản lý chịu tác động yếu tố chủ quan Kết hợp kế hoạch hóa với thị trường tạo phương tiện hữu hiệu để quản lý kinh tế thân kế hoạch thị trường tồn ưu – khuyết điểm Nếu áp dụng riêng rẽ biện pháp tồn tượng không mong muốn gây hậu xấu cho kinh tế Vì cần kết hợp kế hoạch vơi thi trương để hạn chế bớt nhược điểm, phát huy ưu điểm mạnh phương thức Kế hoạch hóa với ưu điểm tập trung nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo cân tổng thể , gắn mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển xã hội tư đầu, kế hoạch hóa coa thể hạn chế, sữa chữa khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường tính tự phát gây cân đối, tổn hại cho kinh tế Tuy nhiên kế hoạch hóa tồn nhươc điểm lớn mà thực tế năm thời kỳ bao cấp rỏ, kế hoạch hóa khơng thể bao qt hết tất hoạt động đời sống kinh tế xã hội Đặc biệt KTTT biến động nhanh chóng xãy đồng thời nhiều lĩnh vực gây nhiều khó khăn việc lập kế hoạch sữa đổi bổ sung kế hoạch Khi tiến hành lập kế hoạch u cầu đặt kế họah phải lập điều kiện thực tế thị trường, bảo đảm thích ứng kịp thời với biến động đời sống kinh tế xã hội Ngược lại, thị trường với ưu điểm phát triển nhanh chóng, biến đổi khơng ngừng, kích thích chủ thể kinh tế trở nên động sáng tạo nhờ thúc đẩy mặt kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng Thị trường cư để xây dựng kiểm tra tính hiệu cac kế hoạch Muốn thị trường hoạt động phù hợp với định hướng XHCN phải hướng dẫn điều tiết kế hoạch 2.3 Nền KTTT nước ta tồn nhiều hình thức phân phối phân phối theo lao động hình thức phân phối Mỗi chế độ xã hội có chế độ phân phối tương ứng với Chế độ phân phối quan hệ sản xuất thống trị mà trước hết quan hệ sở hữu định Với nước ta , trình độ phát triển lực lượng sản xuất thấp , xã hội tồn nhiều hình thức sở hữu : sở hữu toàn dân ,sở hữu tập thể , sở hữu cá nhân , sở hữu nước hình thức sở hữu hỗn hợp chúng Mỗi hình thức sở hữu lại có hình thức hay nguyên tắc phân phối tương ứng với Xã hội Việt Nam thời kỳ độ tồn nhiều hình thức sở hữu tất yếu tồn nhiều hình thức phân phối thu nhập: phân phối theo lao động, phân phối theo vốn hay tài sản đóng góp , phân phối theo giá trị sức lao động , phân phối thông qua quỹ phúc lợi tập thể xã hội 2.4 Nền KTTT nước ta phát triển theo mơ hình mở cửa , hội nhập với khu vực quốc tế theo nguyên tắc đa phương hóa quan hệ Quốc tế , đa dạng hóa hình thưc kinh tế đối ngoại Chúng ta nhìn lại chạng đường sau 30 năm trước - giai đoạn năm 80 – kinh tế nước ta kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế đóng khơng hội nhập , giao lưu với bên ngồi có thơng thương với cac nước phe XHCN mà Tất nhiên có nhiều lý do, nhiều yếu tố lịch sử tác động nên Nhà nước ta thực hiên sách đóng cửa kinh tế, sách làm cho kinh tế nước ta thời gian dài rơi vào tình trạng trì trệ Chính sách kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp triệt hết động sáng tạo người lao động,của cac chủ thể kinh tế Hậu kinh tế rơi vao khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Trước tình hình Đảng Nhà nước ta nhận thấy đến định phải mở cửa kinh tế , hội nhập với khu vực Thế giới Đây định đắn phù hợp với xu hướng chung thời đại Có nhiều lý để dẫn đến hội nhập ,mở cửa lý quan trọng tác động cách mạng khoa hoc – công nghệ diên nhanh chóng tác động tới lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội , tới quốc gia làm cho quốc gia phải phụ thuộc lẫn Vì mở cửa hội nhập xu tất yếu tất quốc gia giới để giải mối quan hệ phụ thuộc cách có hiệu Với kinh tế mở cửa , hội nhập với nước khu vực giới chung ta có điều kiện thuận lợi để thu hút vốn , kỹ thuật công nghệ đại kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước để khai thác cac tiềm mạnh quốc gia cach có hiệu Việt Nam hiên có nhiều sách thu hút vốn , cơng nghệ nươc ngồi để tiến hành xây dựng phát triển kinh tế đại theo đường rút ngắn Việc mở hội nhập kinh tế theo hướng đa phương hóa , đa dạng hóa hình thức đối ngoại với cac nước khu vực giới mang lại nhiều lợi cho nươc ta Tuy nhiên việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải tuân thủ thông lệ quốc tế, đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền bảo vệ lợi ích quốc gia dân tơc Điểm lại trình suốt 30 năm đổi gặt hái nhiều thành tựu quan hệ quốc tế mở đường cho kinh tế phat triển Thời gian tới tiếp tục mở rộng đa phương hóa ,đa dạng hóa hình thức đối ngoại, cần có bước thích hợp tiến trình hội nhập khu vực quôc tế Thưc tế Viêt Nam lộ trình hội nhập hội nhập với nước khu vực ASEAN ,Việt Nam lộ trình đàm phán gia nhập tổ chức thương mại giới WTO dự kiến năm 2006 trở thành thành viên thức Gia nhập vào tổ chức kinh tế khu vực giới hứa hẹn mở cho nhiều hội để phát triển mạnh kinh tế nhiều tiềm năng, thúc đẩy ngành mạnh (gạo, giày da, may mặc, thủy sản, Cà Phê ) mở rộng thị trường thu hút đầu tư tư nước Bên cạnh hội có nhiều thách thức hội nhập đồng nghĩa với việc phải tháo bỏ hàng rào thuế quan bảo vệ ngành sản xuất nước Điều đơng nghĩa doanh nghiệp kinh doanh ngành mạnh gặp nhiều khó khăn mơi trường cạnh tranh khốc liệt Nhưng điều đặt cho doanh nghiệp phải động, linh hoạt, sáng tạo để khơng bị thị trường đào thải người tiêu dùng sử dụng lựa chọn loại hàng hóa có chất lượng, sản phẩm, mẫu mã đẹp với giá hợp lý ... để giải thích thực tiễn kinh tế Việt Nam tạo thành sở lý luận cho phát triển kinh tế thực Các biểu quan trọng là: Sự kỳ thị thực tiễn thành phần nặng, thể mơi trường kinh doanh, ở iều kiện tiếp... kinh tế thị trường, đó, khâu trọng tâm phân định chức nhà nước thị trường; Quá trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam 30 năm qua cho thấy: Thực tiễn từ chuyển sang chế thị trường phát triển kinh tế. .. Như rõ ràng kinh tế thị trường không vận hành tốt, hiệu thấp nên định hướng XHCN khó thực Nguyên nhân lý luận thực tế chủ thuyết (chứ không ý đồ tâm) phát triển kinh tế thị trường chưa định; chất
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay