Đánh giá kết quả triển khai Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a2008NQCP trên địa bàn huyện Nậm Pồ giai đoạn từ 2013 đến 2016

12 116 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:32

ĐỀ BÀI Đánh giá kết triển khai Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP địa bàn huyện Nậm Pồ giai đoạn từ 2013 đến 2016 Trả lời Nậm Pồ huyện miền núi, biên giới, nằm phía Tây bác tỉnh Điện Biên, thành lập theo Nghị số 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 Chính phủ sở sáp nhập từ 10 xã huyện Mường Nhé xã huyện Mường Chà; huyện có đường biên giới chung với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 119,7 km Tổng diện tích tự nhiên tồn huyện là: 149.559,12 ha, phân chia thành 15 đơn vị hành cấp xã; tồn huyện có 8.826 hộ gia đình với 47.379 nhân khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 95%; mật độ dân số 31,6 người/km2 Là huyện thành lập điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, tình hình an ninh, trị phức tạp, sở hạ tầng phục vụ đời sống phát triển sản xuất thấp kém, kết cấu hạ tầng khơng đồng bộ; sống đại phận nhân dân thiếu thốn vật chất tinh thần, thu nhập người dân chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp (thu nhập bình qn 8.678.000 đ /người/năm) Trong năm qua Đảng Nhà nước quân tâm đầu phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi, huyện nghèo nói chung, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói riêng như: Chương trình 135 giai đoạn III; dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dự án cho vay vốn hộ nghèo; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao; Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 64 huyện nghèo theo Nghị 30a; sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 Cùng với quan tâm đầu Đảng Nhà nước; giúp đỡ Bộ, ngành Trung ương đạo Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh; nỗ lực cố gắng cấp ủy Đảng, quyền, nhân dân dân tộc huyện, hệ thống trị từ huyện đến xã củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động nâng lên Mục tiêu xóa đói giảm nghèo cấp ủy, quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm giai đoạn Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị 30a/NQ-CP thời gian qua cấp ủy Đảng, quyền từ huyện đếntriển khai tích cực Sau huyện mắt vào hoạt động chưa tròn 01 năm huyện đạo quan xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững huyện Nậm Pồ giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh phê duyệt, làm sở để triển khai chương trình, dự án sách theo lộ trình Các cơng trình, dự án, sách đến người dân giúp cho đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, nhận thức cấp ủy, quyền, cán đảng viên cơng tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến, đặc biệt cấp sở; nhiều hộ nghèo có ý thức tự lực vươn lên nghèo, tích cực tham gia học nghề, học tập kinh nghiệm sản xuất, chủ động vay vốn đầu phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống sinh hoạt góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững Từ ngày thành lập đến nay, quan tâm Trung ương tỉnh, huyện Nậm Pồ quan tâm đầu số Chương trình, dự án sở hạ tầng, nhiều sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, chuyển đổi mơ hình sản xuất, ngăn chặn có hiệu tình trạng di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép, đặc biệt đẩy lùi việc tuyên truyền "Thành lập Vương quốc Mông", sống đại phận nhân dân ổn định phát huy hiệu giúp nhân dân phát triển kinh tế, bước xóa đói, giảm nghèo Từ Nậm Pồ có chuyển biến tích cực nhiều mặt, đời sống vật chất tình thần nhân dân bước nâng lên, an ninh trị ổn định so với trước chưa thành lập huyện Tuy nhiên, so với mặt chung nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, Nậm Pồ huyện đặc biệt khó khăn tỉnh Điện Biên, dân cư phân bố rải rác địa bàn rộng, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao (67,2% theo chuẩn đa chiều), trình độ dân trí thấp; điều kiện tự nhiên có độ dốc lớn, chủ yếu rải đồi núi cao Tình hình sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp địa bàn huyện manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp năm gần có chuyển biến, song chậm; lĩnh vực trồng trọt quan tâm đến phát triển lương thực; phát triển chăn ni chủ yếu theo quy mơ hộ gia đình, chưa thực trở thành ngành sản xuất chính, nguồn nhân lực thiếu số lượng, chất lượng; ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển nên chưa hỗ trợ cho sản xuất nông, lâm nghiệp Khái quát tình hình triển khai, quán triệt thực Nghị 30A: Ngay sau huyện thành lập vào hoạt động, UBND huyện nhanh chóng ổn định tổ chức cán phòng, ban, quan để triển khai thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh địa bàn huyện, đặc biệt trú trọng đến chương trình, dự án sách giảm nghèo theo Nghị 30a/2008/NQ-CP Tổ chức quán triệt thực Nghị số 80/2011/NQ-CP ngày 19 tháng năm 2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị số 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 Ban chấp hành Đảng tỉnh Điện Biên chương trình giảm nghèo nhanh bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị 267/NQHĐND ngày 30/12/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 UBND tỉnh Điện Biên việc phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục huyện nghèo hưởng chế, sách hỗ trợ theo Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 64 huyện nghèo; Quyết định 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020” Công tác thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp Thành lập Ban Chỉ đạo: Ngày 18/12/2013 UBND huyện ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND việc thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn huyện Nậm Pồ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 UBND huyện Nậm Pồ, Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên tổ chức thực hiện; chưa xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm Xây dựng Đề án phát triển KT-XH nhằm giảm nghèo nhanh bền vững: Chỉ đạo quan thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát thực trạng ngành, lĩnh vực để tiến hành xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững huyện Nậm Pồ giai đoạn 2013-2020 (sau gọi tắt Đề án 30a) Sau xin ý kiến Sở, ngành, ngày 10/3/2013 UBND huyện hồn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh Ngày 27/6/2014, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 486/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững huyện Nậm Pồ giai đoạn 2013-2020 Chỉ đạo UBND xã phối hợp quan chuyên môn xây dựng Đề án nơng thơn cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hệ thống văn đạo, điều hành ban hành Tham mưu cho Ban chấp hành Đảng huyện ban hành Nghị số 06NQ/HU ngày 30/12/2014 xây dựng nông thôn huyện Nậm Pồ; Nghị số 07-NQ/HU ngày 30/12/2014 chương trình giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2014 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm kế hoạch thực nhiệm vụ lĩnh vực Công tác tổ triển khai, quán triệt, phổ biến tuyên truyền Thường xuyên đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến sách Đảng, Nhà nước công tác giảm nghèo đến người dân, thông qua hội nghị, tập huấn, họp bản, qua phương tiện thông tin đại chúng truyền thanh, truyền hình, phát tài liệu, kiểm tra, giám sát Qua đó, giúp người dân thụ hưởng sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ việc tổ chức thực hiện, tạo đồng tình, ủng hộ nhân dân, đẩy mạnh hoạt động tham gia giám sát nhân dân việc thực sách phòng ban, đơn vị; hàng năm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình bước điều tra, tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để người nghèo, hộ nghèo phối hợp, kê khai xác tài sản, thu nhập hộ gia đình, phục vụ cơng tác điều tra đạt hiệu cao Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra đánh giá định kỳ UBND huyện thường xuyên tổ chức họp đánh giá thông qua họp giao ban quý, tháng 01 năm để nắm bắt tiến độ thực khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; giao cho quan có liên quan chủ động việc kiểm tra thực chương trình, dự án, sách đảm bảo sách thực hiệu Năm 2015 huyện tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình triển khai kết thực Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2011 – 2015, cụ thể sau: Các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ qua năm (1) Vốn nghiệp - Năm 2013 giao 3.300 triệu đồng - Năm 2014 giao 10.900 triệu đồng - Năm 2015 giao 13.864 triệu đồng - Năm 2016 giao 9.379 triệu đồng, phân bổ 7.435 triệu đồng, 1.944 triệu đồng tiền tu bảo dưỡng chưa phân bổ (2) Vốn đầu tư: - Năm 2013-2014 chưa bố trí - Năm 2015 huyện giao 30.220 triệu đồng - Năm 2016 giao 21.727 triệu đồng Kết thực sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP Chính phủ Kết thực sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập (1) Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng Năm 2016 giao 622,050 triệu đồng để hỗ trợ trồng 95,7 rừng sản xuất tập trung cho xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Vàng Đán Hiện xã hoàn thiện hồ để thực hỗ trợ (2) Hỗ trợ sản xuất Năm 2013, hỗ trợ khai hoang tạo ruộng bậc thang cho 233 hộ, diện tích 52,4161 ha, tổng kinh phí thực 524,161 triệu đồng Năm 2014, hỗ trợ khai hoang, phục hóa cho 439 hộ thực 96,276 diện tích khai hoang 94,670 ha, phục hóa 1,6 Với tổng kinh phí thực 1.436,112 triệu đồng Năm 2015, hỗ trợ khai hoang, phục hóa cho 682 hộ với tổng diện tích 133,4 hỗ trợ khai hoang 95,13 với tổng số tiền 1.426,9 triệu đồng; hỗ trợ phục hóa 38,2692 với tổng số tiền 382,692 triệu đồng; hỗ trợ khai hoang phục hóa tạo ruộng bậc thang cho 13 xã với 1.436,181 triệu đồng, giải ngân 1.436,181 triệu đồng Năm 2016 giao 1.645,354 triệu đồng (nguồn năm 2015 chuyển sang) hỗ trợ cho 15 xã thực khai khoang phục hóa Hiện xã hoàn thiện hồ để thực hỗ trợ (3) Hỗ trợ tiền mua giống, phân bón chuyển đổi trồng, vật ni - Năm 2014 nguồn kinh phí giao: 6.073,875 triệu đồng, thực 2.476,724 triệu đồng, đó: + Hỗ trợ 328.817 cá giống cho 825 hộ, kinh phí thực 887,806 triệu đồng + Hỗ trợ mua 81 bò cho 81 hộ, kinh phí thực 810 triệu đồng + Hỗ trợ làm chuồng trại cho 53 hộ nghèo, kinh phí thực 106 triệu đồng + Hỗ trợ mua 2.440kg giống lúa 65.879 kg phân bón cho 775 hộ dân sản xuất lúa vụ chiêm xuân năm 2014-2015, kinh phí thực 672,924 triệu đồng - Năm 2015 nguồn kinh phí giao 13.864 triệu đồng Đã thực 11.766,121 triệu đồng đó: Hỗ trợ chuyển đổi trồng, phân bón cho 626 hộ với kinh phí thực 1.069,765 triệu đồng; hỗ trợ giống, chuồng trại cho 1.119 hộ với kinh phí thực 10.570 triệu đồng; hỗ trợ tập huấn cho 263 học viên với kinh phí thực 126,356 triệu đồng, cụ thể sau: + Hỗ trợ giống lạc, phân bón vụ Xuân – Hè cho 163 hộ, kinh phí thực 74,795 triệu đồng + Hỗ trợ chuyển đổi cấu giống phân bón vụ mùa: 273 hộ, kinh phí thực 636,983 triệu đồng + Hỗ trợ chuyển đổi cấu giống chuối tây: 16 hộ, kinh phí thực 211,26 triệu đồng + Hỗ trợ tiền mặt cho chuyển đổi cấu trồng cỏ: 10 hộ, kinh phí triệu đồng + Hỗ trợ chuyển đổi cấu giống phân bón vụ chiêm (phát sinh) địa bàn 02 xã (Nà Hỳ, Si Pa Phìn) cho 164 hộ, kinh phí thực 142,727 triệu đồng + Hỗ trợ chuyển đổi giống trồng, vật ni: Hỗ trợ mua 65 bò cho 65 hộ, kinh phí thực 650 triệu đồng Hỗ trợ mua 2.028 dê cho 1.014 hộ, kinh phí thực 9.840 triệu đồng + Hỗ trợ làm chuồng trại chăn ni gia súc cho 40 hộ, kinh phí thực 80 triệu đồng + Hỗ trợ hoạt động khuyến nông: Tổ chức lớp tập huấn cho 263 người, kinh phí thực 126,356 triệu đồng + Hỗ trợ chuyển đổi cấu giống phân bón vụ chiêm: 781 hộ, kinh phí thực 663,028295 triệu đồng - Năm 2016 phân bổ 6,55 tỷ đồng cho 15 xã thực sách hỗ trợ nghiệp, xã rà soát nhu cầu hỗ trợ (chưa thực giải ngân) (4) Hỗ trợ gạo hộ nghèo giáp biên giới Huyện Nậm Pồ không thực hỗ trợ gạo cho hộ nghèo giáp biên giới (5) Vay vốn tín dụng ưu đãi Từ năm 2013 đến chưa bố trí cho vay nguồn vốn 30a (8) Chính sách xuất lao động - Năm 2013, kinh phí giao 67 triệu đồng, tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền nâng cao lực nhận thức XKLĐ với 140 lượt người tham gia, tổng kinh phí thực 67 triệu đồng - Năm 2014, kinh phí bố trí 208,841 triệu đồng, tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền nội dung, sách XKLĐ theo Quyết định số 71/2009/QĐTTg đến cán xã, trưởng bản, người lao động với tổng số 234 người tham gia, kinh phí thực 141,031 triệu đồng - Năm 2015, kinh phí bố trí 258,810 triệu đồng Đã thực tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức xuất lao động cho 109 người cán bộ, công chức xã, trưởng người lao động, kinh phí thực 44,534 triệu đồng Hướng dẫn cho 07 lao động làm hồ đăng ký tham gia làm việc nước Lào Đến thời điểm đưa 03 lao động xuất cảnh sang Lào - Năm 2016 kinh phí chuyển nguồn (từ 2015) 214,276 triệu đồng, đến tổ chức 03 buổi tuyên truyền xuất lao động cho 205 người trưởng bản, đồn thể người lao động, kinh phí thực 12,052 triệu đồng (9) Chính sách cử tuyển Bố trí 164,4 triệu đồng cho sách hỗ trợ 08 học sinh cử tuyển, thực giải ngân 62,4 triệu đồng (tiếp nhận từ huyện Mường Nhé chuyển sang) (10) Hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm Năm 2013-2014 chưa bố trí hỗ trợ dạy nghề từ nguồn vốn 30a Năm 2015 huyện giao 600 triệu đồng chi 387,698 triệu đồng mở 06 lớp đào tạo nghề cho 209 học viên (11) Hỗ trợ đào tạo cán chỗ Đến huyện chưa có cán đào tạo chỗ (12) Chính sách nâng cao lực đội ngũ cán sở - Năm 2013, kinh phí giao 160 triệu đồng, tổ chức 02 lớp tập huấn cho 140 CBCC sở, tổng kinh phí thực 160 triệu đồng - Năm 2014, kinh phí giao 804,908 triệu đồng cho công tác tập huấn cán bộ, công chức sở mở 02 lớp tập huấn công tác tôn giáo quản lý văn hóa với tổng số 135 cán bộ, cơng chức tham gia, tổng kinh phí thực 59,4 triệu đồng - Năm 2015 kinh phí cấp 987,939 triệu đồng; thực mở 11 lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán sở cho 922 học viên với tổng kinh phí 539.024 triệu đồng cụ thể sau : + 01 lớp tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo cho 32 cán sở, kinh phí thực 22 triệu đồng; + 01 lớp tập huấn cho cán MTTQ cấp huyện, cấp xã cho 42 người, kinh phí thực 30 triệu đồng; + 01 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý đất đai, xây dựng cho 35 học viên, kinh phí thực 29,250 triệu đồng; + 02 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài cho 130 cán sở, kinh phí thưc hiên 166,481 triệu đồng + 03 lớp tập huấn cán sở công tác Thi đu khen thưởng, Trưởng bản, Tin học cho 420 học viên, kinh phí thực 164,937 triệu đồng ( dư 53,861 triệu đồng nộp ngân sách) + 01 lớp bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi thú y cho 38 học viên, kinh phí thực 26,476 triệu đồng + 02 lớp bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi thú y, phòng chống dịch bệnh phát triển kinh tế lâm nghiệp cho 225 học viên, kinh phí thực 99,880 triệu đồng - Năm 2016, phân bổ 596,797 triệu đồng cho quan thực đào tạo, tập huấn cán sở, phân bổ nên quan chưa tổ chức đào tạo, tập huấn Kết thực sách tăng cường, thu hút cán bộ, trí thức trẻ huyện nghèo a Luân chuyển tăng cường cán xã - Năm 2016 tăng cường 01 cán huyện xuống làm bí thư xã Nà Hỳ b Thu hút tri thức trẻ, cán chuyên môn, kỹ thuật 10 - Dự án 500 tri thức trẻ năm 2015 có 02 tri thức trẻ làm công chức xã Chà Cang Chà Nưa - Dự án 600 tri thức trẻ, có 03 tri thức trẻ làm cán chủ chốt xã Nà Hỳ, Na Cô Sa Pa Tần Kết luận: Từ thành lập huyện triển khai thực Nghị 30a đồng bào huyện Nậm Pồ bước thay gia, đổi thịt xóa đói, giảm nghèo, sở hạ tầng dần đầu tư, mặt nông thôn ngày nâng lên Tuy nhiên điều kiện kết cấu hạ tầng, dịch vụ địa bàn thấp (giao thông lại khó khăn, thủy lợi, điện, trường lớp học, trạm y tế, nhà công vụ, điểm giao dịch thương mại, hàng hóa thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao chiến 67,2 %) Kinh phí bố trí thực Chương trình giảm nghèo thấp so với nhu cầu thực tế sở (Năm 2013, 2014 khơng bố trí nguồn vốn đầu sở) Huyện có 14/15 xã đặc biệt khó khăn, 15/15 xã thuộc vùng khó khăn, trình dộ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình hình dân di cư tự xảy ra; tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tưởng, đời sống nhân dân huyện Tập quán sản xuất người dân lạc hậu khó thay đổi, chưa biết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề, điều kiện sống, sản xuất người dân nhiều khó khăn sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thiếu thốn Công tác tham mưu số thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo chưa chủ động tích cực; cơng tác phối hợp thành viên chưa thường xuyên, liên tục Kinh phí tỉnh phân bổ hàng năm hạn chế song chưa thực giải ngân hết năm, phải chuyển nguồn sang năm sau thực Nhận thức số cán nhân dân chưa cao, chưa liệt thực nhiệm vụ giảm nghèo 11 người nghèo tưởng trơng chờ , ỷ lại vào sách hỗ trợ nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên nghèo - Cơng tác kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng, quyền chưa thường xuyên, liên tục Theo đánh ngun nhân chính, là: Vị trí địahuyện độ dốc lớn, khô càng, hạn chế bãi để sản xuất nông nghiệp, huyện xa trung tâm thương mại, kinh tế nên khó khăn giao thương, trao đổi hàng hóa Điều kiện kết cấu hạ tầng (giao thơng, điện, cơng trình cơng cộng ) nhiều thiếu thốn Tập qn sản xuất, sinh sống phận không nhỏ dân cư lạc hậu, khó thay đổi (trọc lỗ, cha hạt, trâu trước cày sau) chiến tỷ lệ cao dân cư Năng lực quản lý, điều hành chương trình, dự án chủ đầu xã nhiều hạn chế, yếu bớt cập, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ cho nhân dân Nhiều cơng trình xây dựng chậm tiến độ vướng mắc đềngiải phóng mặt Kinh phí tỉnh phân bổ hàng năm hạn chế song chưa thực giải ngân hết năm, phải chuyển nguồn sang năm sau thực Nhận thức số cán nhân dân chưa cao, chưa liệt thực nhiệm vụ giảm nghèo người nghèo tưởng trơng chờ , ỷ lại vào sách hỗ trợ nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên nghèo Cơng tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục Từ tồn tại, hạn chế nêu cấp ủy đảng, quyền từ huyện đến xã có giải pháp đạo, điều hành liệt gắng trách nhiệm cụ đồng chí theo dõi, phụ trách xã, bản, hàng quý, tháng, năm họp giao ban, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại đảng viên, cán hàng năm 12 ... tra thực chương trình, dự án, sách đảm bảo sách thực hiệu Năm 2015 huyện tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình triển khai kết thực Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2011... định số 638/QĐ-UBND việc thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn huyện Nậm Pồ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/12 /2013 UBND huyện. .. quyền từ huyện đến xã triển khai tích cực Sau huyện mắt vào hoạt động chưa tròn 01 năm huyện đạo quan xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững huyện Nậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả triển khai Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a2008NQCP trên địa bàn huyện Nậm Pồ giai đoạn từ 2013 đến 2016, Đánh giá kết quả triển khai Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a2008NQCP trên địa bàn huyện Nậm Pồ giai đoạn từ 2013 đến 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn