Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế Gang Thép Thái Nguyên

80 13 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:06

Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM NHNN TSCĐ TSLĐ CBTĐ VIB PGD - GT GVHB CPKH CPQL CPLV Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Tài sản cố định Tài sản lưu động Cán thẩm định Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam Phòng giao dịch Gang Thép Giá vốn hàng bán Chi phí khấu hao Chi phí quản lý Chi phí lãi vay DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Một số tiêu kinh tế - tài VIB Tình hình huy động vốn VIB Gang Thép Tình hình sử dụng vốn PGD VIB Gang Thép Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Tình hình tài theo năm doanh nghiệp Tình hình tài chi tiết 06 tháng gần thời điểm Khấu hao máy móc thiết bị Kế hoạch trả nợ Dự tính kết kinh doanh Doanh nghiệp Minh Tấn Hiệu phương án kinh doanh Thời gian thu hồi vốn Thời gian thẩm định VIB Vị trí Ngân hàng Thương mại thị trường tài Sơ đồ 1.3 Quy trình thẩm định tài dự án Ngân hàng thương mại Mạng lưới tổ chức Ngân hàng Quốc Tế Mạng lưới hoạt động VIB Thái Nguyên Quy trình cho vay VIB Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 3.1 Các giai đoạn dự án đầu tư PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với tư cách tổ chức trung gian tài nhận tiền gửi tiến hành hoạt động cho vay đầu tư NHTM thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế - xã hội người mở đường, người tham gia, người định trình sản xuất kinh doanh NHTM ngày đóng vai trò trung tâm tiền tệ, tín dụng toán thành phần kinh tế, định chế tài quan trọng kinh tế Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  NHTM doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Trong số nghiệp vụ kinh doanh tín dụng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu nội dung chủ yếu thân nhân viên toàn hệ thống Đây nghiệp vụ tạo lợi nhuận cao nhất, chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay Nhưng nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro Có vơ số rủi ro khác cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố dẫn đến việc khơng chi trả nợ đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn kinh tế Đất nước ta qúa trình Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa, có nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, ngành nghề, nọi lĩnh vực Với doanh nghiệp, vốn đầu tư kinh doanh quan trọng Tuy nhiên, doanh nghiệp có đủ lượng vốn cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh Do đó, doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn tài hỗ trợ từ bên ngồi, thơng thường nguồn tài từ NHTM Xuất phát từ lý trên, thời gian thực tập Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên, em nhận thấy nhu cầu tín dụng khách hàng cá nhân doanh nghiệp nhiều vấn đề thẩm định cho vay đặc biệt quan tâm Vì vậy, em lựa chọn đề tài: “Đánh giá cơng tác thẩm định tài Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên” Qua đề tài, em xin đưa số đánh giá đồng thời đưa số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài PGD Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng chất lượng công tác thẩm định tài hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài khách hàng cá nhân kinh doanh hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Trên sở nghiên cứu thực tế địa bàn thực tập, với phân tích số liệu, thơng tin tình hình thẩm định tài khách hàng cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên, khóa luận phân tích tình hình, đánh giá kết đạt được, tồn cần khắc phục đưa kết luận khuyến nghị làm sở cho việc xác định giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài Ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác thẩm định tài hoạt động cho vay yếu tố liên quan đến chất lượng thẩm định tài Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm tháng 7/2011 – tháng 3/2012 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thẩm định tài hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên Kết cấu khóa luận Báo cáo gồm chương: Chương 1: Thẩm định tài dự án hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Tổng quan Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 3: Đánh giá công tác thẩm định tài Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - Phòng giao dịch Gang Thép Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  CHƯƠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại dự án đầu tư Đầu tư tăng cường hoạt động đầu tư yêu cầu cấp thiết kinh tế phát triển Thế nhưng, muốn có hoạt động đầu tư phải có đủ nguồn lực cần thiết, đặc biệt phải có đủ vốn Hệ thống NHTM đời góp phần giải vấn đề Hoạt động NHTM Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  hướng đến mục tiêu lợi nhuận kinh doanh Để làm điều đó, việc hồn thiện cơng tác thẩm định tài hoạt động cho vay NHTM đặc biệt trọng Vì vậy, để có sở nghiên cứu sâu vấn đề “thẩm định tài hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại”, cần hiểu cách khái quát Ngân hàng thương mại, tín dụng Ngân hàng dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng  Ngân hàng thương mại Sự đời, tồn phát triển NHTM coi tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu kinh tế hàng hố Đồng thời, có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng lịch sử phát triển tiến loài người, ví “sự phát minh lửa” hay “sự phát minh bánh xe”… Trong kinh tế hàng hố, thời điểm định ln tồn mâu thuẫn là: có người thiếu vốn có người thừa vốn, người có hội đầu tư sinh lời khơng có tiền người có tiền khơng có hội sử dụng sinh lời sinh lời thấp Mâu thuẫn lớn kinh tế phát triển, mà cung cầu sản phẩm tốc độ chu chuyển hàng hoá, tiền tệ tăng lên mạnh mẽ Các NHTM đời kết nối khác biệt không gian thời gian khắc phục thiếu hụt thông tin (là trở ngại ngăn cản gặp gỡ người tiết kiệm người đầu tư), đưa đồng vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, đồng thời giảm chi phí giao dịch chun mơn hố Làm NHTM góp phần nâng cao suất hiệu toàn kinh tế, cải thiện đời sống người xã hội Trên thực tế, dẫn vốn từ tiết kiệm đến đầu tư thông qua hai đường: tài trực tiếp tài gián tiếp NHTM khơng phải trung gian tài Chúng ta thấy vị trí NHTM thị trường tài qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Vị trí Ngân hàng Thương mại thị trường tài Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Vốn Khoa Kinh Tế  Vốn Các trung gian tài chính: NHTM, Cơng ty tài chính, bảo hiểm Người cho vay Hộ gia đình Hãng kinh doanh Chính phủ Người nước ngồi Người vay Hộ gia đình Hãng kinh doanh Chính phủ Người nước ngồi Vốn Các thị trường tài Song q trình tồn phát triển mình, NHTM chứng tỏ vai trò trung gian tài quan trọng bậc hệ thống tài bề dày kinh nghiệm lợi khác hoạt động, đặc biệt kinh tế phát triển Việt Nam Vai trò to lớn hoạt động Ngân hàng phát triển kinh tế xã hội xuất phát từ đặc trưng hoạt động Ngân hàng NHTM giống tổ chức kinh doanh khác hoạt động mục đích lợi nhuận lại lĩnh vực kinh doanh đặc biệt: Kinh doanh tiền tệ lĩnh vực nhạy cảm kinh tế có tác động tới hoạt động khác Theo luật tổ chức tín dụng thì: “Ngân hàng tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan” Hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng với nội dung chủ yếu, thường xuyên nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ tốn  Tín dụng Ngân hàng Đối với NHTM, tín dụng chức Ngân hàng, nghiệp vụ Ngân hàng Tín dụng ngân hàng định nghĩa sau: Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Theo Giáo trình tín dụng ngân hàng Phan Thị Cúc chủ biên: “Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng phản ánh giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay Ngân hàng tổ chức tín dụng bên vay cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh, bên cho vay chuyển tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán” 1.1.2 Các vấn đề dự án thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Tổng quan dự án đầu tư  Đầu tư: Đầu tư theo nghĩa rộng hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu cho người đầu tư kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Nguồn lực tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ Đối với doanh nghiệp, đầu tư hoạt động chủ yếu, định phát triển khả tăng trưởng doanh nghiệp Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành bổ sung tài sản cần thiết để thực mục tiêu kinh doanh Hoạt động thể tập trung thông qua việc thực dự án đầu tư  Dự án đầu tư: Dự án đầu tư tập hợp đề xuất nhu cầu vốn, cách thức sử dụng vốn, kết tương ứng thu khoảng thời gian xác định hoạt động cụ thể để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển phục vụ đời sống Có nhiều cách để phân loại dự án đầu tư, thông dụng dự án đầu tư phân thành: dự án đầu tư dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  doanh Dự án đầu tư mới: dự án có mục tiêu tạo sản phẩm, dịch vụ để đưa vào thị trường hay dự án tạo pháp nhân Các dự án thuộc loại phải đầu tư tồn nhà xưởng, máy móc, thiết bị… Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: Những dự án có mục đích tăng cường lực sản xuất, tăng quy mô sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến dây truyền máy móc từ tăng doanh thu doanh nghiệp Hay nói cách khác, dự án mở rộng sản xuất dự án thực sở dự án cũ hoạt động Quá trình hình thành phát triển dự án đầu tư trải qua giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư vận hành kết đầu tư Nội dung bước công việc giai đoạn dự án không giống nhau, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư, vào tính chất sản xuất, đầu tư dài hạn hay ngắn hạn… Sơ đồ 1.2: Các giai đoạn dự án đầu tư GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Nghiên cứu phát hội đầu tư Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi Thẩm định dự án, định đầu tư GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Đàm phán kí kết hợp đồng Thiết kế lập dự tốn thi cơng Thi cơng xây lắp cơng trình GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KẾT QUẢ ĐẦU TƯ Khóa luận tốt nghiệp K5.KTĐT.B Chạy thử, nghiệm thu sử dụng Trường Đại học KT & QTKD Sử dụng chưa hết công suất Khoa Kinh Tế  Sử dụng công suất mức cao Công suất giảm dần lý Trong giai đoạn đây, giai đoạn chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề định thành công hay thất bại hai giai đoạn sau, đặc biệt giai đoạn vận hành kết đầu tư Còn vấn đề nguồn tài trợ cho dự án: trường hợp khan nguồn tài trợ, chủ đầu tư thường quan tâm tới tín dụng ngân hàng Các khoản tín dụng cho dự án đầu tư chủ yếu khoản tín dụng trung dài hạn Việc cung cấp tín dụng cho dự án với số vốn lớn mà thời gian cho vay lại tương đối dài, có dự án kéo dài đến hàng chục năm Chính mà rủi ro không trả nợ khách hàng Ngân hàng lớn Để giảm bớt rủi ro đó, trước cấp tín dụng cho dự án, Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra tính khả thi dự án, xem xét đặc điểm dự án, yếu tố thuộc môi trường ảnh hưởng tới dự án,…Cơng việc cơng tác thẩm định dự án đầu tư 1.1.2.2 Thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại  Khái niệm, ý nghĩa: Thẩm định dự án việc tổ chức xem xét cách khách quan có khoa học tồn diện nội dung ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới việc đầu tư tính khả thi dự án để định đầu tư cho phép đầu tư Thẩm định dự án khâu quan trọng giai đoạn chuẩn bị cho vay, có ý nghĩa định tới giai đoạn sau chu kỳ dự án Vì vậy, kết thẩm định phải độc lập với tất ý muốn chủ quan cho dù đến từ phía (Giáo trình Thẩm định dự án Đại học kinh tế quốc dân) Mục đích thẩm định dự án nhằm phát ngăn chặn dự án xấu, khơng bỏ sót dự án tốt quy luật ngày khan nguồn lực Thông qua thẩm định dự án Ngân hàng có nhìn tổng quát chủ đầu tư dự án Về chủ đầu tư Ngân hàng đánh giá lực pháp Khóa luận tốt nghiệp 10 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  ( Nguồn: Quy trình thẩm định VIB) Thứ sáu: Về thơng tin cho qúa trình thẩm định Mạng nội Ngân hàng Quốc tế hoạt động hiệu Ngân hàng tiến hành nối mạng để cán tín dụng tiện theo dõi thông tin khách hàng lịch trình thu nợ, nhận nợ, dễ dàng kiểm tra, giám sát trình sử dụng tiền vay nhằm có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh nợ đọng, nợ khó đòi Nguồn thơng tin phục vụ cho trình thẩm định cán sử dụng không vào tài liệu khách hàng cung cấp mà vào tài liệu phân tích thị trường, từ việc khảo sát tình hình thực tế, tài liệu lưu trữ liên ngân hàng, văn luật, thông tin từ bạn hàng, đối tác từ trung tâm phòng ngừa rủi ro (CIC) Các cán tín dụng trang bị tốt phương tiện làm việc cần thiết máy tính, điện thoại, xe lại…thuận lợi cho việc thu thập thông tin rút ngắn thời gian thẩm định Trên số thành tựu mà công tác thẩm định PGD đạt Tuy nhiên, chưa phải tất mà PGD nói riêng ngân hàng Quốc Tế nói chung mong muốn Bởi bên cạnh thành tựu khơng phải khơng hạn chế, đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng đổi nhằm tự hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác thẩm định tài chính, góp phần đảm bảo chất lượng kinh doanh PGD VIB - GT VIB ngày tăng cao 3.1.4.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh mặt đạt được, tồn hạn chế việc thẩm định tài PGD VIB – GT Thái Nguyên - Nội dung thẩm định thị trường mang tính định tính CBTĐ xem xét đến tình hình cung cầu sản phẩm thị trường mà chưa xác định đựơc số lượng tiêu thụ hàng năm, sản lượng, sản phẩm thay - Trong q trình thẩm định khía cạnh tài chính, CBTĐ xem xét tiêu: NPV, IRR, T Các tiêu khác lợi ích- chi phí, tỷ suất lợi nhuận, điểm Khóa luận tốt nghiệp 66 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  hoà vốn… chưa quan tâm tới Phương pháp phân tích độ nhạy chưa sử dụng để đánh giá hiệu mặt tài - Thơng tin sử dụng chủ yếu từ khách hàng cung cấp, chưa có tham khảo nguồn thông tin khác - Việc lựa chọn tính doanh thu hàng năm dựa phương pháp so sánh đối chiếu chủ yếu, dựa vào kinh nghiệm trình độ cán trực tiếp thẩm định Họ thường sử dụng mức khách hàng đưa ra, có tham khảo thị trường khơng có điều giá ảnh hưởng yếu tố lạm phát, trượt giá - Thẩm định chi phí phương án kinh doanh dừng lại việc xem xét khoản mục chi phí có đầy đủ hay khơng, chưa sâu tìm hiểu xem khoản mục có hợp lý, xác hay khơng - Việc lựa chọn lãi suất để tính NPV chưa thống nhất, chưa có khoa học rõ ràng việc lựa chọn mà chủ yếu dựa vào ý kiến chủ quan cán tín dụng Thơng thường tỷ suất chiết khấu cán tín dụng sử dụng lãi suất vay ngân hàng mà chưa tính đến chi phí hội nguồn vốn khác - Về đánh giá tài sản đảm bảo chấp, chưa có đội ngũ cán chuyên sâu việc đánh giá tài sản chấp, điều dẫn đến việc cho vay vượt giá trị tài sản chấp dễ gặp rủi ro khả lưu chuyển rủi ro phát tài sản - Đánh giá khía cạnh thị trường sơ sài, chưa đánh giá khả cạnh tranh thâm nhập thị trường sản phẩm sản xuất ra, chưa sử dụng nhiều phương pháp khoa học để dự báo cung cầu Nhìn chung, việc đánh giá mang tính chất định tính, cán tín dụng chưa lượng hố cụ thể số tiêu thụ hàng năm sản lượng hay sản phẩm thay 3.1.4.3 Nguyên nhân  Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Sự thiếu hụt thông tin Khóa luận tốt nghiệp 67 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  - Phần lớn thông tin phục vụ cho trình thẩm định khách hàng cung cấp có số hồ sơ gửi đến khách hàng lập khơng xác Những cơng việc lại dựa vào kinh nghiệm, khả trình độ họ Các số liệu tình hình tài chính, kết kinh doanh khách hàng thiếu xác số liệu phướng án kinh doanh tình trạng tương tự - Mặt khác, có cơng ty thẩm định giá, q trình thẩm định cán thẩm định muốn tìm hiểu thêm thị trường, giá cả, máy móc thiết bị… gặp khó khăn Thứ hai: Quy trình thẩm định PGD VIB chưa chặt chẽ - Quy trình tín dụng Ngân hàng Quốc Tế có quy định đầy đủ song thực tế việc thẩm định chủ yếu tập trung vào phương diện tài Điều xuất phát từ đặc trưng ngân hàng thương mại, điều mà VIB quan tâm xem xét khách hàng khả trả nợ, nguồn trả nợ thời gian trả nợ - Việc tính khấu hao chưa hợp lý xác Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp tính khấu hao nhanh, song theo cách tính ngân hàng lại theo phương pháp đường thẳng Chính thiếu xác làm sai lệch hiệu tài nguồn trả nợ khách hàng - Đa số khách hàng vay cá nhân, cán tín dụng chưa tiến hành phân tích độ nhạy nhằm đảm bảo tính vững hiệu tài Thứ ba: Đội ngũ cán thẩm định Nhìn chung lực lượng cán thẩm định hoạt động chưa đồng đều, nhiều cán tín dụng chưa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định mà tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu nên trình độ hạn chế Mặt khác việc đánh giá tài sản bảo đảm, ngân hàng chưa có đội ngũ cán chuyên gia việc định giá tài sản, nhiều trường hợp cán tín dụng đảm nhận cơng việc Vì dẫn tới tình trạng cho vay vượt mức dễ gặp rủi ro  Nguyên nhân khách quan Khóa luận tốt nghiệp 68 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  - Hệ thống văn pháp luật nhiều bất cập, chồng chéo chưa đồng Trong tình hình có nhiều cố gắng song chế, sách quản lý đầu tư, tính cơng khai hoạt động doanh nghiệp, quy định hoạt động tín dụng yếu nên gây trở ngại cho công tác thẩm định ngân hàng Chúng ta chưa có chế độ kiểm toán bắt buộc, tiêu mà doanh nghiệp sử dụng mang tính chất ước tính mà chưa có kiểm chứng đơn vị - Mơi trường kinh tế vĩ mơ có nhiều biến động, tình trạng lạm phát trượt giá có ảnh hưởng đến công tác dự báo Mặt khác, khó khăn ngân hàng xác định lãi suất chiết khấu - Hệ thống thông tin ngân hàng chưa phát triển Hiện nay, ngân hàng chủ yếu trao đổi thông tin với qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) nhiên thông tin chưa thực đầy đủ Trung tâm thơng tin dịch vụ trực thuộc Vụ Tín dụng Ngân hàng nhà nước đời vài năm chưa phát huy hết vai trò Thêm vào đó, thiếu phối hợp ngân hàng với đặc biệt ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động thẩm định ngành lĩnh vực cụ thể - Nguyên nhân từ phía khách hàng Do PGD đựơc thành lập vào hoạt động nên khách hàng chủ yếu công ty TNHH, công ty cổ phần, hộ sản xuất kinh doanh cá thể nên nhiều hạn chế: + Năng lực tài chính: khả vốn khách hàng hạn chế, vốn dành cho hoạt động kinh doanh vốn điều lệ, máy móc thiết bị cơng nghệ lạc hậu, khơng đồng bộ, khơng có vốn đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất + Năng lực kinh doanh: bị hạn chế lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý dẫn tới khó khăn sản xuất tiêu thụ hàng hố, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài khả trả nợ ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp 69 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên – Phòng giao dịch Gang Thép 3.2.1 Định hướng cơng tác thẩm định Phòng giao dịch VIB Gang Thép 3.2.1.1 Phương hướng kinh doanh Phòng giao dịch thời gian tới Vượt qua khó khăn bước đầu thành lập, PGD VIB – GT không ngừng nỗ lực phát huy lợi để đem lại thành tựu cho ngân hàng Thực phương châm “Luôn gia tăng giá trị cho bạn”, đồng thời để góp phần thực mục tiêu mà ngân hàng Quốc Tế đề ra, PGD VIB - GT phấn đấu thực số nhiệm vụ cụ thể sau: Một là: Tăng cường công tác huy động vốn, đa dạng hố hình thức cho vay cá nhân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, phấn đấu tiêu tăng trưởng nguồn vốn PGD từ 160-180% năm 2012 Chủ động tìm kiếm khách hàng để lựa chọn khách hàng tốt, thu hồi vốn tốt Hai là: Mở rộng tín dụng sở đảm bảo chất lượng, an tồn, hiệu quả, bền vững, khơng để phát sinh tăng khoản nợ q hạn khó đòi Dự kiến tốc độ tăng trưởng cho năm là: - Tổng dư nợ đầu tư tăng 15% - Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản 74% tổng dư nợ - Tỷ lệ nợ hạn 3% tổng dư nợ Ba là: Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức thẩm định: phòng tín dụng phát triển chất lượng số lượng, đảm đương tốt chức đạo, điều hành, hướng dẫn công tác thẩm định Bốn là: Tăng cường công tác khoa học kỹ thuật kỹ thuật thông tin, đầu tư đổi trang thiết bị để thích ứng với nhu cầu thực tế Năm là: Coi trọng công tác cán bộ, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ lĩnh lực chuyên mơn 3.2.1.2 Định hướng cơng tác thẩm định Phòng giao dịch Khóa luận tốt nghiệp 70 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Để góp phần vào thành tựu Ngân hàng Quốc Tế nói chung Phòng giao dịch nói riêng, ban lãnh đạo VIB đưa định hướng cho công tác thẩm định Ngân hàng: - Lấy chất lượng chủ yếu, tín dụng phải thực góp phần nâng cao chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, khơng hình thức hố điều kiện chấp ngăn chặn kiên khơng lập lại tình trạng phát sinh nợ xấu năm tới - Tăng cường cơng tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn trọng điểm, chủ động nghiên cứu đề án mở hướng tín dụng trung dài hạn để “kích cầu” góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế - Tiến hành phân tích nợ cách khách quan thực khả trả nợ cuả khách hàng Kiên khơng giãn nợ, khoanh nợ mà khơng có nguồn giải để hạ thấp tiêu chuẩn cấp tín dụng - Xử lý xác khoản nợ xấu từ nguồn bù đắp rủi ro trích lập năm, kết hợp với việc phân loại nợ khoản lãi khơng có khả thu làm cho tài sản có minh bạch theo nguyên tắc định giá xác thực 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài phòng giao dịch VIB – Gang Thép Thái Nguyên 3.2.2.1 Giải pháp tăng cường chất lượng thông tin phục vụ cho công tác thẩm định Thông tin mà ngân hàng thu thập cần phải đảm bảo tính xác, đầy đủ, kịp thời thường xuyên, có hệ thống Việc thu thập thông tin khách hàng vay vốn thông tin thị trường có liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng quan trọng Tuy vậy, có thơng tin cần phải có khả phân tích thơng tin, xử lý sử dụng thơng tin hiệu Để nâng cao chất lượng thẩm định hoạt động cho vay cuả PGD cần phải xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo số yêu cầu sau: - Thơng tin khách hàng: Khóa luận tốt nghiệp 71 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  + Khách hàng cung cấp phải đầy đủ, bám sát nội dung thẩm định giám sát, xử lý tín dụng ngân hàng Đó mặt, tiêu, biểu phản ánh lực hoạt động khách hàng, khả trả nợ ngân hàng, mục đích vay vốn… đặc biệt báo cáo tài khách hàng cần phải kiểm tốn + Cán tín dụng thu thập sở phải thực khách quan, nhạy bén, tồn diện Trên sở thơng tin thu thập cần phải đối chiếu kiểm tra kỹ nội dung thẩm định trước cho vay, nội dung hợp đồng ký kết cho vay giám sát khoản vay + Các cán phòng ban khác cung cấp cần phải đa dạng, tồn diện Đó sở cho cơng tác phân tích, dự báo rủi ro - Thông tin thị trường, pháp luật: + Ngân hàng cần phải có thơng tin pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay: thủ tục công chứng, luật đất đai, thông tin ngành, lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng cho vay dự báo biến động thị trường, sản phẩm, giá cả… + Trên sở thông tin thị trường cán tín dụng cần phải có phân tích dự báo, định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp Trên sở phát huy nội lực ngân hàng đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm định * Thẩm định khách hàng vay vốn Việc thẩm định khách hàng vay vốn dễ khơng phải lúc tình hình tài doanh nghiệp cơng khai Chính vậy, ngân hàng cần yêu cầu khách hàng nộp báo cáo tài cụ thể đồng thời thiết lập mối quan hệ với quan hữu quan nhằm đưa nhũng kết luận đắn * Thẩm định khía cạnh thị trường Khóa luận tốt nghiệp 72 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Hiện nhiều yếu tố tác động nên cán tín dụng chưa có phân tích sâu khía cạnh Để hỗ trợ cho công tác cán thẩm định, VIB cần áp dụng phương pháp đại dự báo cung cầu như: phương pháp ngoại suy thống kê, phương pháp hệ số co giãn cầu, phương pháp định mức… Căn vào tình hình cụ thể mà cán thẩm định linh hoạt việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp * Thẩm định phương diện tài Xuất phát từ đặc điểm ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng Chính vậy, thẩm định phương diện tài cần thiết không chủ đầu tư mà với với ngân hàng - Ngân hàng sử dụng tiêu NPV, IRR, T, xem tiêu quan trọng để đánh giá tính khả thi mặt tài Tuy nhiên, ngân hàng nên sử dụng thêm tiêu khác để tính tốn tiêu điểm hồ vốn, lợi ích- chi phí…để cán tín dụng có nhìn tồn diện phương án kinh doanh - Để tiêu tài phản ánh đầy đủ chất ngân hàng cần phải đưa phương pháp tính tỷ suất chiết khấu- tỷ suất chiết khấu phí hội nguồn vốn Bên cạnh đó, VIB cần áp dụng mức lãi suất điều chỉnh qua năm (có tính đến yếu tố lạm phát trượt giá) - Đầu tư chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, để nhằm đảm bảo tính vững hiệu tài chính, cán tín dụng cần phân tích độ nhạy, xây dựng nhiều kịch * Về thẩm định phương án khả trả nợ Nguồn trả nợ chủ yếu khách hàng từ lợi nhuận kinh doanh Do mà cán thẩm định cần phải có đánh giá xác phương án kinh doanh khách hàng đưa để đảm bảo khả trả nợ gốc lãi cho ngân hàng 3.2.2.3 Giải pháp đội ngũ cán thẩm định Khóa luận tốt nghiệp 73 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường đòi hỏi cán ngân hàng nói chung cán thẩm định nói riêng cần có lập trường tư tưởng vững vàng với mục tiêu phát triển kinh tế, phải trung thực, giỏi nghiệp vụ khả nhạy bén trước thay đổi biến động thị trường - Các cán ngân hàng cần có hiểu biết tồn diện quy tắc cơng việc, luật nghiệp vụ, kiến thức quản trị kinh doanh, kế tốn tài để phân tích, diễn giải nhằm đưa kết luận đắn từ số liệu thống kê thông tin khác - Các cán cần có giác quan tốt, nhạy bén trước biến động thị trường, nhạy cảm thái độ khách hàng khả phán đốn xử lý nhanh cơng việc - Có khả thương lượng làm cho khách hàng hài lòng mà khơng vi phạm sách, quy định ngân hàng Để nâng cao trình độ nghiệp vụ cán thẩm định cần phải thường xun có sách đào tạo nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời VIB cần có chế độ hợp lý, sở tạo điều kiện thuận lợi cho cán cơng nhân viên hồn thành nhiệm vụ giao Cần trọng từ khâu tuyển dụng với tiêu chuẩn chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… Xác định mục tiêu tuyển chọn từ đầu, tránh trường hợp tuyển chọn theo tiêu chuẩn nghiệp vụ đến phân công lại làm việc khác tốn nhiều thời gian đào tạo lại 3.2.2.4 Giải pháp tổ chức điều hành nhân Đội ngũ cán dù tốt đến đâu song cần có tổ chức hợp lý, tạo điều kiện làm việc tốt để phát huy khả năng, trình độ chun mơn đội ngũ Một nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định thiếu chun mơn hố cơng tác thẩm định Để khắc phục điều này, ngân hàng cần: Khóa luận tốt nghiệp 74 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  - Liên tục mở lớp tập huấn, đào tạo, chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cán chi nhánh, PGD Bản thân chi nhánh, PGD phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán học tập, trau dồi thêm kiến thức, thường xuyên kiểm tra yêu cầu chuyên môn bắt buộc - Tổ chức hợp lý, tránh chồng chéo cán bộ, đảm bảo xác cán có đủ lực chun môn để thẩm định nhằm phát huy mạnh cán đồng thời đạt hiệu thẩm định cao - Phân cơng cán tín dụng giỏi, trình độ chun mơn sâu kèm cặp, hướng dẫn cán trẻ, kinh nghiệm từ nâng cao trình độ đội ngũ cán nhân viên 3.2.2.5 Giải pháp lựa chọn khách hàng- xây dựng sách khách hàng hợp lý Trong quan hệ bạn hàng ngân hàng khách hàng chữ tín giữ vai trò quan trọng Nó định thành công hay thất bại ngân hàng Mặt khác, khách hàng người định phạm vi, khối lượng, chất lượng, hiệu kinh doanh Vì vậy, ngân hàng cần xây đựng sách khách hàng hợp lý + Đối với khách hàng có tình hình tài lành mạnh, khả sản xuất tốt VIB cần đẩy mạnh quan hệ tạo điều kiện thuận lợi + Đối với khách hàng khơng có uy tín, khơng sòng phẳng VIB có thái độ dứt khốt khơng nên có quan hệ tín dụng với loại khách hàng + Đối với khách hàng trước có tình hình sản xuất tốt gặp khó khăn, rủi ro sản xuất kinh doanh tác động khách quan thị trường ngân hàng cần có thận trọng Ngân hàng nên đầu tư vào phương án, dự án sản xuất kinh doanh thật có hiệu 3.2.2.6 Làm tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội phòng giao dịch Nếu ngân hàng quan tâm đến mở rộng tín dụng mà khơng quan tâm mức đến cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chất lượng tín dụng khơng cao Vì vậy, cơng tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ quan trọng để đảm bảo chất Khóa luận tốt nghiệp 75 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  luợng thẩm định Khi PGD mở rộng hoạt động cho vay vai trò công tác phải nâng lên mức tương xứng Để cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội khẳng định vai trò vủa đòi hỏi cán kiểm tra phải có lực, trình độ, am hiểu nghiệp vụ, chế, chế độ tiến hành kiểm soát thường xuyên để sớm phát thiếu xót q trình cho vay vay có vấn đề, từ có biện pháp ngăn chặn kịp thời, giảm rủi ro cho ngân hàng Ngân hàng cần phải nhận thấy vai trò kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa sửa chữa vướng mắc hoạt động Không nên né tránh coi thủ tục làm cho qua.Vì vậy, việc phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm cán tiến hành công việc cần thiết Và nữa, thân người thực phải có ý thức rõ trách nhiệm nỗ lực làm tốt Tăng cường hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội vấn đề có ý nghĩa quan trọng cho tồn phát triển ngân hàng Tất cán ban giám đốc phải nhận thức đầy đủ quan tâm đến cơng tác chất lượng hoạt động cho vay PGD thực nâng cao 3.2.2.7 Giải pháp trang thiết bị Công tác thẩm định phức tạp khối lượng công việc nhỏ, đòi hỏi nhiều thời gian cơng sức người thực hiện, thân cán tín dụng lại bị giới hạn thời gian thẩm định Vì vậy, dẫn đến tình trạng bỏ qua số nội dung tiến hành thẩm định Để khắc phục khó khăn này, ngân hàng cần đầu tư đổi trang thiết bị, trang bị máy tính làm việc cho cán nhân viên nối mạng Dự án Corebanking triển khai thành công toàn hệ thống VIB Bank Với việc triển khai thành công thời gian kỷ lục 10 tháng, tất chương trình nghiệp vụ cập nhật, quản lý theo dõi đầy đủ cho thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp 76 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao chất lượng thẩm định nói chung chất lượng thẩm định tài nói riêng u cầu cấp thiết, khách quan công tác thẩm định NHTM, nhằm đảm bảo cho định tài trợ cho khách hàng ngân hàng thực đem lại lợi ích cho bên Về phía Ngân hàng an toàn, sinh lời bảo toàn nguồn vốn cho vay, khơng phát sinh nợ q hạn, nợ khó đòi Về phía khách hàng vay vốn phương án kinh doanh hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận đảm bảo nhu cầu chi trả hạn cho Ngân hàng Muốn làm điều đó, cơng tác thẩm định ngân hàng phải thực thật kỹ càng, cẩn thận, xác, khoa học theo trình tự lượng hố rủi ro xảy dự án đầu tư Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tiễn cơng tác thẩm định tài Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên, em hồn thiện đề tài Qua q trình nghiêm cứu đề tài em đúc rút kết luận sau: - Em biết cần thiết tầm quan trọng thẩm định hoạt động cho vay Ngân hàng bối cảnh - Công tác thẩm định đóng vai trò quan trọng Nó tạo tiền đề cho định đầu tư xác có hiệu Việc thẩm định cần thực cách nghiêm túc để hạn chế rủi ro xảy đem lại phương án kinh doanh có hiệu khơng ngân hàng hay chủ daonh nghiệp mà cho tồn kinh tế Khóa luận tốt nghiệp 77 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  - Tìm hiểu biết trình hình thành phát triển Ngân hàng Quốc Tế Phòng giao dịch Gang Thép Thái Nguyên - Đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên Tuy nhiên, đề tài có phạm vi rộng, phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, khơng đòi hỏi kiến thức chun sâu cần hiểu biết rộng, nhạy cảm kinh nghiệm Do đó, viết em khơng tránh khỏi thiếu sót, em cần phải nghiên cứu lý thuyết thực tiễn nhiều để hoàn thiện đề tài Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn giúp đỡ bảo tận tình cô giáo – Th.S Trần Thùy Linh anh chị làm việc PGD để em hoàn thiện đề tài Một số đề xuất kiến nghị 2.1 Kiến nghị nhà nước ngành có liên quan - Hồn thiện hệ thống văn pháp luật đầu tư, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an tồn hiệu quả, cần có văn hướng dẫn cụ thể trách nhiệm bên kết thẩm định nội dung dự án, mở rộng quyền trách nhiệm co quan liên quan đến lập thẩm định dự án đầu tư ngân hàng, Kế hoạch Đầu tư - Quy định thực chế độ hạch toán, kiểm toán bắt buộc doanh nghiệp, khuyến khích thực chế độ hạch tốn độc lập đơn vị, tổ chức kinh tế 2.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước ngân hàng ngân hàng, với chức quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng thực thi sách tiền tệ quốc gia, quan tham mưu cho phủ việc xây dựng văn luật Vì vậy, ngân hàng nhà nước cần phải thực số biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung chất lượng thẩm định nói riêng - Ngân hàng nhà nước phải kiện tồn mơ hình tổ chức, nâng cao lực tài chính, quản trị điều hành hệ thống ngân hàng đặc biệt nâng tầm hoạch Khóa luận tốt nghiệp 78 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  định sách tiền tệ tín dụng, đáp ứng bước chuyển kinh tế thị trường - Ngân hàng nhà nước tổ chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ phải đảm bảo an toàn cho hoạt động tồn hệ thống ngân hàng Vì vậy, trung tâm phòng ngừa rủi ro ngân hàng Nhà nứơc cần phải thu thập đầy đủ thông tin từ kinh tế cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho hệ thống Ngân hàng nội dung tính kịp thời thơng tin - Tăng cường kiểm tra giám sát bắt buộc ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng thẩm định dự án - Ban hành quy chế với quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn điều quan trọng để nâng cao hiệu tín dụng Các tổ chức ngân hàng phải thực theo chế chung ngân hàng nhà nước, không hạ thấp tiêu chuẩn cho vay để cạnh tranh, giành giật khách hàng Tóm lại, giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định đặc biệt thẩm định khía cạnh tài Ngân hàng Quốc tế nói riêng hoạt động tín dụng nói chung Với thực trạng PGD, điều kiện sở quan điểm định hướng nâng cao chất lượng thẩm định, với mục tiêu chiến lược xác định phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng thời kỳ,với nỗ lực cuả thân PGD toàn hệ thống VIB giúp đỡ ngành liên quan, hy vọng giải pháp thực giúp thêm cho PGD khắc phục khó khăn dần nâng cao chất lượng thẩm định nói riêng hoạt động tín dụng nói chung Khóa luận tốt nghiệp 79 K5.KTĐT.B Trường Đại học KT & QTKD Khoa Kinh Tế  TÀI LIỆU THAM KHẢO Các báo cáo thẩm định Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên Thẩm định dự án đầu tư Vũ Công Tuấn, xuất năm 2002 Giáo trình Ngân hàng thương mại - Quản trị nghiệp vụ trường ĐHKT quốc dân Hà Nội, xuất năm 2002 Giáo trình Thẩm định tài dự án PGS.TS Lưu Thị Hương, xuất năm 2004 Giáo trình Tài doanh nghiệp trường ĐHKT quốc dân, xuất năm 2003 Các luận văn tốt nghiệp khố trước Báo cáo tài Ngân hàng Quốc Tế năm 2008,2009,2010 Website: www.vib.com.vn Khóa luận tốt nghiệp 80 K5.KTĐT.B ... khách hàng cá nhân doanh nghiệp nhiều vấn đề thẩm định cho vay đặc biệt quan tâm Vì vậy, em lựa chọn đề tài: Đánh giá công tác thẩm định tài Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế - Gang Thép Thái Nguyên ... chất lượng thẩm định tài Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Quốc Tế - PGD Gang Thép Thái Nguyên -... 1: Thẩm định tài dự án hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Tổng quan Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 3: Đánh giá công tác thẩm định tài Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế Gang Thép Thái Nguyên, Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại Phòng giao dịch Ngân hàng Quốc Tế Gang Thép Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay