Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Cầu Đuống

78 17 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:06

Luận văn Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Cầu Đuống DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Từ gốc VCĐ TSCĐ VLĐ TSLĐ ROA ROE SXKD VBT NV NPT NNH NDH VCSH PT TK HĐQT UBND DNNN CBCNV BCH NG GTCL XDCB GTGT Từ viết tắt Vốn cố định Tài sản cố định Vốn lưu động Tài sản lưu động Tỷ số lợi nhuận tài sản Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu Sản xuất kinh doanh Vốn tiền Nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Phải thu Tồn kho Hội đồng quản trị Ủy ban nhân dân Doanh nghiệp Nhà Nước Cán công nhân viên Ban chấp hành Nguyên giá Giá trị lại Xây dựng Giá trị gia tăng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Tên sơ đồ, bảng biểu Trang Kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thành Công 21 Cơ cấu tài sản nguồn vốn doanh nghiệp Thành Công 22 VLĐ thường xuyên doanh nghiệp Thành Công 23 Nhu cầu VLĐ thường xuyên doanh nghiệp Thành Cơng 23 Tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp Thành Công 24 Một số tiêu tài chủ yếu doanh nghiệp Bảng 1.6 25 Thành Công Sơ đồ 2.1 Dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng Công ty 34 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu máy tổ chức Công ty 35 Kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn Bảng 2.1 39 2009 - 2011 Một số tiêu tài Cơng ty giai đoạn 2009 Bảng 2.2 41 – 2011 Bảng 3.1 Cơ cấu tài sản nguồn vốn Công ty 47 Bảng 3.2 VLĐ thường xuyên Công ty 49 Bảng 3.3 Nhu cầu VLĐ thường xuyên Công ty 49 Bảng 3.4 Tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống 51 Cơ cấu tài sản cố định hữu hình ngun giá Cơng Bảng 3.5 53 ty Cơ cấu tài sản cố định hữu hình giá trị lại Bảng 3.6 53 Cơng ty Bảng 3.7 Cơ cấu tài sản cố định Công ty 54 Bảng 3.8 Cơ cấu vốn lưu động Công ty 56 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn Bảng 3.9 58 Công ty Cổ phần Cầu Đuống Bảng 3.10 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định 59 Bảng 3.11 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động 60 MỤC LỤC http://www.cauduong.com.vn/vn/gioi-thieu_2.aspx 75 Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần có lượng vốn định Đây coi tiền đề cho việc hình thành phát triển doanh nghiệp điều có ý nghĩa quan trọng phải để sử dụng đồng vốn cách có hiệu Có doanh nghiệp tồn phát triển liên tục Việc phân tích, đánh giá hoạt động sử dụng vốn, hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp có vị trí, vai trò quan trọng mối quan tâm nhiều đối tượng như: nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng Làm tốt việc giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thấy thực trạng doanh nghiệp mặt quản lý sử dụng vốn nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Qua đó, họ thấy mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp để từ làm cứ, sở đưa chiến lược, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn hiệu sản xuất kinh doanh Nhận thức tầm quan trọng nên sau thời gian thực tập tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ Phần Cầu Đuống” nhằm đánh giá hoạt động sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống, từ đề xuất số giải pháp để góp phần giúp Công ty sử dụng vốn hiệu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài nghiên cứu là: Phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tổng hợp lý luận thực tiễn phân tích tình hình sử dụng vốn; K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giới hạn phạm vi doanh nghiệp, cụ thể Công ty Cổ phần Cầu Đuống - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung vào phân tích tình hình sử dụng vốn đưa giải pháp nhằm khắc phục tồn để nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống - Thời gian nghiên cứu: + Thời gian thực tập: từ ngày 26/12/2011 đến 6/4/2012 + Các số liệu sử dụng lấy từ báo cáo tài năm 2009, 2010, 2011 Bố cục đề tài Mở đầu Chương 1: Cơ sở khoa học vốn doanh nghiệp Chương 2: Đặc điểm Công ty Cổ phần Cầu Đuống phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Kết luận kiến nghị K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm vốn doanh nghiệp Vốn điều kiện thiếu để doanh nghiệp thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Trong loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài đầu tư vào sản xuất kinh doanh Khái niệm vốn xuất phát từ tên tiếng Anh “capital” có nghĩa “tư bản” Tuy nhiên, nói vốn, thực tế tồn nhiều quan điểm khác định nghĩa vốn tiếp tục có tranh luận định nghĩa xác Theo K.Marx, góc độ yếu tố sản xuất, vốn khái quát hoá thành phạm trù tư K.Marx cho rằng: Vốn (tư bản) giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào q trình sản xuất Định nghĩa có tầm khái quát lớn bao hàm đầy đủ chất vai trò vốn Bản chất vốn giá trị cho dù biểu nhiều hình thức khác như: nhà cửa, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tiền công Vốn giá trị đem lại giá trị thặng dư tạo sinh sôi giá trị thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hạn chế trình độ phát triển lúc giờ, K.Marx bó hẹp khái niệm vốn khu vực sản xuất vật chất cho có trình sản xuất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Theo P.Samuelson, nhà kinh tế học theo trường phái Tân cổ điển, “Vốn hàng hoá sản xuất để phục vụ cho trình sản xuất mới, đầu vào hoạt động sản xuất doanh nghiệp (máy móc, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu…)” Quan niệm vốn P.Samuelson không đề cập đến tài sản tài chính, tài sản có giá đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Theo định nghĩa trên, P.Samuelson đồng vốn với tài sản doanh nghiệp K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Còn D.Begg, tác giả “Kinh tế học”, cho rằng: Vốn bao gồm vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ hàng hoá, sản phẩm sản xuất để sản xuất hàng hoá khác Vốn tài tiền giấy tờ có giá doanh nghiệp Như vậy, D.Begg bổ sung định nghĩa vốn tài cho định nghĩa vốn P.Samuelson Trong kinh tế thị trường, vốn coi loại hàng hố Nó giống hàng hố khác chỗ có chủ sở hữu đích thực, song có đặc điểm người sở hữu vốn bán quyền sử dụng vốn thời gian định Chi phí việc sử dụng vốn lãi suất Chính nhờ có tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng nên vốn lưu chuyển đầu tư kinh doanh để sinh lợi Dưới góc độ doanh nghiệp, vốn điều kiện vật chất kết hợp với sức lao động yếu tố khác làm đầu vào cho trình sản xuất kinh doanh Sự tham gia vốn khơng bó hẹp q trình sản xuất vật chất riêng biệt mà toàn trình sản xuất tái sản xuất liên tục suốt thời gian tồn doanh nghiệp, từ bắt đầu trình sản xuất đến chu kỳ sản xuất cuối Một cách thông dụng nhất, vốn hiểu nguồn tiền tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguồn tiền (quỹ) hình thành nhiều cách thức khác thời điểm khác Giá trị nguồn vốn phản ánh nguồn lực tài đầu tư vào sản xuất kinh doanh Tùy loại hình doanh nghiệp đặc điểm cụ thể mà doanh nghiệp có phương thức tạo vốn huy động vốn khác Qua số khái niệm ta hiểu: Vốn biểu tiền tất tài sản mà doanh nghiệp dùng trình sản xuất kinh doanh Vốn phản ánh bảng cân đối tài sản doanh nghiệp Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có nhiều hình thái vật chất khác để từ tạo sản phẩm hàng hố, dịch vụ tiêu thụ thị trường Lượng tiền mà doanh nghiệp thu sau trình tiêu thụ phải bù đắp K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD chi phí bỏ ban đầu, đồng thời phải có lãi Q trình phải diễn liên tục bảo đảm cho tồn phát triển doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại vốn doanh nghiệp Để quản lý vốn cách có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải phân loại vốn Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp đặc điểm cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn phương thức phù hợp cho doanh nghiệp Có nhiều khác để phân loại vốn doanh nghiệp Tùy theo phân loại mà vốn doanh nghiệp có loại khác nhau: 1.1.2.1 Căn theo nguồn hình thành Theo cách phân loại này, vốn doanh nghiệp bao gồm: Vốn chủ sở hữu, Vốn vay chiếm dụng a) Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu nguồn vốn thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp thành viên công ty liên doanh cổ đông công ty cổ phần Vốn chủ sở hữu chủ doanh nghiệp nhà đầu tư góp vốn hình thành từ kết kinh doanh Đối với loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bao gồm ba phận chủ yếu sau: - Vốn đóng góp ban đầu chủ sở hữu: Đây số vốn người chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp đầu tư thành lập doanh nghiệp Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà nguồn vốn tạo lập theo chế khác nhau; - Vốn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế: Trong trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu hình thức tự tài trợ từ nguồn lợi nhuận Tuy vậy, nguồn vốn tài trợ lệ thuộc nhiều vào quy mơ lợi nhuận kiếm q trình kinh doanh doanh nghiệp; - Vốn bổ sung cách kết nạp thêm thành viên mới: Khi cần mở rộng quy mơ kinh doanh, doanh nghiệp thuộc loại hình cơng ty huy động tăng thêm vốn cách kêu gọi thêm nhà đầu tư Tuy nhiên, phương thức tài trợ theo nguồn vốn dẫn đến tình trạng K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD nhà đầu tư cũ phải phân chia lại quyền kiểm sốt doanh nghiệp lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư b) Vốn vay chiếm dụng Để bổ sung cho vốn đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp phải khai thác từ: - Vốn tín dụng ngân hàng: nguồn quan trọng để tài trợ vốn cho doanh nghiệp Do đặc điểm ln chuyển vốn q trình kinh doanh ln tạo không ăn khớp thời gian quy mô nhu cầu vốn khả trả nợ nên dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn Phần thiếu hụt vốn giải cách kịp thời vốn vay ngân hàng Ngân hàng thương mại cung cấp vốn tương ứng với thời gian quy mơ mà doanh nghiệp có nhu cầu Tuy nhiên, phương thức tài trợ yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo cho số tiền vay Điều có nghĩa doanh nghiệp phải có khả tốn cho ngân hàng hạn; - Tín dụng thương mại: hình thành quan hệ mua bán chịu doanh nghiệp với Đây loại hình tín dụng ngắn hạn, thường thực doanh nghiệp có tín nhiệm thiết lập quan hệ cung ứng thường xuyên; - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà luật pháp cho phép doanh nghiệp quyền phát hành trái phiếu (giấy nhận nợ) để huy động vốn Tuy nhiên trái phiếu hấp dẫn cơng chúng Chỉ có doanh nghiệp có uy tín, kinh doanh có hiệu có khả huy động vốn thông qua kênh này; - Các nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền thuế chưa nộp, khoản phải toán khác Đây nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng thời gian ngắn hạn nhằm giải phần nhu cầu trình kinh doanh Tuy nhiên, doanh nghiệp phải lưu ý đến khả toán kịp thời K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD khoản nợ đến hạn, quy định mà doanh nghiệp phải tuân thủ như: thời hạn nộp thuế, xử phạt 1.1.2.2 Căn theo thời gian Phân loại theo thời gian vốn doanh nghiệp chia thành: Vốn ngắn hạn Vốn dài hạn: - Vốn ngắn hạn vốn có thời hạn năm - Vốn dài hạn vốn có thời hạn từ năm trở lên Vốn chủ sở hữu coi vốn dài hạn 1.1.2.3 Căn theo phương thức chu chuyển Phân loại theo phương thức chu chuyển vốn doanh nghiệp chia thành: Vốn cố định Vốn lưu động a) Vốn cố định Vốn cố định (VCĐ) doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản cố định (TSCĐ) phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các loại tài sản dùng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gọi TSCĐ tài sản hội tụ đủ đồng thời hai điều kiện: - Có thời gian sử dụng dài; - Có giá trị lớn Theo thơng lệ quốc tế thời gian sử dụng dài xác định năm Còn điều kiện giá trị lớn tùy theo sức mua đồng tiền để xác định cho hợp lý Trong thời kỳ, sức mua đồng tiền có thay đổi tiêu chuẩn phải điều chỉnh kịp thời Hiện tại, Nhà nước quy định tài sản có thời gian sử dụng từ năm trở lên giá trị tài sản từ 10 triệu đồng trở lên coi TSCĐ Một số cách phân loại TSCĐ chủ yếu: - Căn vào hình thái biểu hiện, TSCĐ chia thành:  TSCĐ hữu hình tài sản có hình thái vật chất cụ thể như: cơng trình kiến trúc, trang thiết bị, phương tiện vận tải ; K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD tồn kho quay 4,07 vòng/năm tương đương với số ngày lưu kho 88 ngày Nhưng sang đến năm 2011 hàng tồn kho quay 2,58 vòng/năm tương đương với số ngày lưu kho 140 ngày Như có nghĩa số hàng lưu kho Công ty lớn, điều làm cho dòng tiền giảm đi, chi phí lưu giữ tăng cao rủi ro khó tiêu thụ khơng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thị trường Để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng xấu Cơng ty cần xác định lại mức dự trữ vật tư, hàng hóa cách hợp lý cho chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Như ta biết khoản phải thu Công ty tăng lên năm 2010 sang năm 2011, Công ty lại thu hồi lượng lớn vốn bị chiếm dụng nên vòng quay khoản phải thu giảm từ 6,81 vòng/năm năm 2009 xuống 5,31 vòng/năm năm 2010 lại tăng lên thành 6,71 vòng/năm vào năm 2011 Vì kỳ thu tiền bình quân chịu ảnh hưởng vòng quay khoản phải thu nên tăng từ 53 ngày năm 2009 lên 68 ngày năm 2010 lại giảm xuống 54 ngày năm 2011 Tuy số lớn khoản phải thu phận VLĐ lưu lại giai đoạn toán nên rút ngắn trình tăng tốc độ luân chuyển VLĐ mà giảm bớt rủi ro khâu tốn Vì vậy, Cơng ty cần phải trọng đến vấn đề Tiếp theo ta xem xét tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ mức đảm nhiệm VLĐ Năm 2009, 100 đồng VLĐ tạo 230 đồng doanh thu đến năm 2010 giảm xuống 166 đồng doanh thu sang đến năm 2011 lại tăng lên thành 177 đồng doanh thu Hay nói cách khác để tạo 100 đồng doanh thu cần 43 đồng VLĐ năm 2009; 60 đồng VLĐ năm 2010 56 đồng VLĐ năm 2011 Ta thấy hiệu suất sử dụng VLĐ giảm lại tăng hiệu sử dụng VLĐ lại giảm qua năm phân tích: 100 đồng VLĐ tạo 61 đồng lợi nhuận năm 2009; 23 đồng lợi nhuận năm 2010 đến năm 2011 17 đồng lợi nhuận Kiều Thị Thu Hà 61 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Qua phân tích ta thấy vốn lưu động Công ty chưa sử dụng hiệu 3.1.5 Đánh giá tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống 3.1.5.1 Những thành tựu đạt Qua xem xét thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh việc quản lý, sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống giai đoạn 2009 - 2011, ta thấy gặp phải nhiều khó khăn Công ty cố gắng để khắc phục đạt mục tiêu mà đề a) Về vốn cố định Trong năm vừa qua, Công ty trọng đầu tư vào TSCĐ, tiến hành lý nhượng bán số máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý cũ, lạc hậu Sử dụng hợp lý nguồn vốn tự có để đầu tư thay mới, đảm bảo cho Cơng ty có cấu TSCĐ hợp lý với máy móc, phương tiện đại phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Khơng vậy, Cơng ty tiến hành lập khấu hao cho năm Việc giúp cho Cơng ty kế hoạch hóa nguồn vốn khấu hao, sử dụng hợp lý có hiệu nguồn vốn Công ty quy định rõ trách nhiệm vật chất cá nhân phòng ban việc sử dụng tài sản để đảm bảo tài sản sử dụng mục đích có hiệu b) Về vốn lưu động Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn lưu động cho trình sản xuất kinh doanh Kết doanh thu Công ty cao nên thu nhập người lao động tăng lên rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần ngày cải thiện Khả toán tỷ số nợ Công ty nằm giới hạn cho phép Kiều Thị Thu Hà 62 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Hơn nữa, Công ty Cổ phần Cầu Đuống ln ln làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước nộp ngân sách đủ, hạn nên góp phần khơng nhỏ vào việc tăng ngân sách quốc gia Để có thành tựu cố gắng nỗ lực cán công nhân viên Công ty; khâu tổ chức, quản lý phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp; cán động, sáng tạo; uy tín thương hiệu Công ty nhiều người biết đến đặc biệt cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm giúp đỡ Cơng ty 3.1.5.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân a) Những vấn đề tồn Bên cạnh thành tựu nói ta thấy tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống bộc lộ nhiều tồn  Về vốn cố định Vốn cố định chiếm tỷ trọng thấp tổng vốn Công ty Công ty mua máy móc, thiết bị máy móc cũ hỏng hóc sử dụng với hiệu suất Phương tiện vận tải thiết bị, dụng cụ quản lý chưa đầu tư mức Công ty áp dụng cách tính khấu hao theo đường thẳng để lập kế hoạch khấu hao cho tài sản năm Đây hạn chế năm đầu hiệu suất làm việc máy móc cao nhiều so với năm cuối, đem lại hiệu kinh doanh cao giai đoạn cuối Việc trích khấu hao, lập kế hoạch lý, nhượng bán TSCĐ xác định giá bán hợp lý chưa Công ty thực trọng Mặc dù Công ty trích đủ khấu hao theo tỷ lệ quy định song thực tế, tỷ lệ thấp, gây khó khăn việc huy động vốn, đổi TSCĐ, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất Dù Công ty có kế hoạch sửa chữa định kì chưa thực tốt thực tế, chưa xác định hiệu công tác sửa chữa loại TSCĐ cụ thể Kiều Thị Thu Hà 63 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Hiệu suất sử dụng TSCĐ, hiệu suất sử dụng VCĐ hiệu sử dụng VCĐ giảm qua năm phân tích  Về vốn lưu động Các khoản phải thu Công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn lưu động Cơng ty Tuy tỷ trọng có giảm xuống giai đoạn 2009 - 2011 điều cho thấy nguồn vốn Công ty bị ứ đọng, Công ty gặp khó khăn kinh doanh khả tốn Hàng tồn kho Công ty tăng nhanh nguyên, vật liệu; công cụ, dụng cụ; sản phẩm sản xuất dở dang thành phẩm nên làm giảm phần hiệu sử dụng VLĐ Công ty Tuy khả tốn Cơng ty chấp nhận thấp tỷ lệ nợ phải trả Công ty lại tương đối cao Điều ảnh hưởng xấu đến Cơng ty khơng tìm giải pháp khắc phục Chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao doanh thu biến động thất thường làm cho lợi nhuận giảm nhanh chóng kéo theo hiệu sử dụng vốn Công ty giảm qua năm b) Nguyên nhân Một số nguyên nhân gây tồn nêu là: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 kéo dài đến đầu năm 2009 khiến cho thị trường vật liệu xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề đến chưa hồn tồn khỏi khó khăn Nếu khơng có sách Chính phủ Cơng ty khó đạt doanh thu cao Sự biến động giá vật tư đầu vào cho sản xuất than - đất, dầu diezen chi phí khác như: bảo hiểm, lương tăng dẫn tới giá thành tăng cao gây khó khăn lĩnh vực cạnh tranh Công tác giao nhận quản lý vật tư chưa tốt nên gây thất thoát nguyên, nhiên vật liệu; chất lượng vật tư làm ảnh hưởng đến thành phẩm lãng phí vốn Kiều Thị Thu Hà 64 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Công ty chưa có kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí đồng thời trang thiết bị, nguyên vật liệu chưa sử dụng hiệu nên làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sửa chữa TSCĐ chưa quản lý chặt chẽ chưa có định mức cụ thể chưa đánh giá kết thực Cơng ty chưa nắm bắt tình hình tài khả trả nợ khách hàng nên khoản phải thu Công ty tăng cao Công ty chưa trọng nhiều đến TSCĐ nên chất lượng, sản phẩm Công ty chưa mong muốn, chưa phát huy hết khả sẵn có Trình độ kinh nghiệm số cán thiếu nên bố trí cơng việc chưa thích ứng nhanh Việc tuyển dụng đào tạo cán cán bố trí cho sở sản xuất chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn Ngoài ngun nhân nêu có nhiều ngun nhân khác ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sử dụng vốn Công ty như: hành lang pháp luật, định hướng phát triển kinh tế đất nước nhiều nhân tố khác 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống Qua việc xem xét tình hình sử dụng vốn trên, ta thấy hiệu sản xuất kinh doanh Công ty chưa tốt, cơng tác sử dụng vốn nhiều tồn cần khắc phục Nếu Công ty khắc phục nguyên nhân gây tồn Cơng ty làm ăn có hiệu Với thời gian thực tập có hạn kiến thức hạn chế, em xin mạnh dạn nêu số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thời gian tới 3.2.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 3.2.1.1 Tiến hành nâng cấp đổi cách có chọn lọc TSCĐ thời gian tới Kiều Thị Thu Hà 65 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Việc mua sắm TSCĐ phương hướng, mục đích có ý nghĩa to lớn quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng hiệu sử dụng vốn nói chung Tuy nhiên mua sắm TSCĐ, Công ty phải dựa khả có lao động, khả tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu kỹ lưỡng TSCĐ định đầu tư mặt tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Vì vốn đầu tư mua sắm đổi TSCĐ chủ yếu vốn vay nên Công ty phải có trách nhiệm trả lãi theo định kỳ hồn gốc thời gian định đó, thúc đẩy Cơng ty phải phân tích kỹ lưỡng, tìm giải pháp tốt để đưa TSCĐ vào sử dụng cách có hiệu cho kết kinh doanh thu bù đắp đủ tất chi phí có chi phí trả lãi vốn vay đồng thời phải có lãi để mở rộng sản xuất, có tích lũy để hồn trả gốc hết thời hạn Để làm điều đó, Cơng ty phải cố gắng đầu tư, sử dụng tốt vốn nói chung VCĐ nói riêng cách: phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn nên đầu tư vốn với tỷ trọng lớn vào loại máy móc thiết bị chủ yếu; trình sản xuất kinh doanh phải sử dụng tốt TSCĐ sở đưa máy móc thiết bị vào hoạt động cách đồng bộ, công suất hoạt động máy lớn, số máy số ca máy hoạt động cách triệt để, phải có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng máy móc tốt, định mức khấu hao đắn Có vậy, Cơng ty hồn thành tốt cơng tác nâng cao hiệu sử dụng vốn Hiệu sản xuất kinh doanh cao, lợi nhuận đạt ngày lớn giúp Công ty lớn mạnh Từ đó, Cơng ty hồn trả hết số vốn vay, làm tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao uy tín thị trường Hơn nữa, việc đổi TSCĐ có ý nghĩa quan trọng việc tăng suất lao động vào đảm bảo an tồn lao động Xét góc độ tài chính, việc đầu tư, đổi TSCĐ nhân tố quan trọng việc hạ thấp chi phí lượng, nguyên vật liệu, giảm chi phí sửa chữa, chi phí thiệt Kiều Thị Thu Hà 66 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD hại ngừng sản xuất để sửa chữa, làm tăng lực hoạt động, suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm ngun liệu, chống hao mòn vơ hình điều kiện khoa học cơng nghệ phát triển Trong hoạt động kinh doanh việc tăng cường đổi trang thiết bị máy móc lợi để chiếm lĩnh khơng thị trường hàng hóa mà thị trường vốn, tạo uy tín khách hàng tin cậy chủ nợ 3.2.1.2 Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ Để thực tốt công tác trên, Công ty cần phải tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ hình thức đây: Thứ nhất: Tiến hành mở sổ kế toán theo dõi xác tồn TSCĐ có: Ngun giá, khấu hao, giá trị lại theo chế độ hệ thống kế toán thống kê hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động tài sản trình kinh doanh; Thứ hai: Tiến hành kiểm kê lại TSCĐ theo định kỳ kết thúc năm tài Xác định số tài sản thừa, thiếu, ứ đọng nguyên nhân gây tình hình để kịp thời đưa giải pháp cụ thể; Thứ ba: Tiến hành phân cấp quản lý TSCĐ cho phận nội công ty, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đồng thời kiểm kê, đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ năm Đối với TSCĐ thuộc loại lý hay nhượng bán Cơng ty phải tiến hành thành lập hội đồng đánh giá thực trạng mặt kĩ thuật, thẩm định giá trị tài sản + Tài sản đem nhượng bán phải tổ chức đấu giá, thông báo cơng khai; + Tài sản lý hình thức hủy, dỡ bỏ, hỏng hóc phải tổ chức hội đồng lý giám đốc Công ty định TSCĐ Cơng ty tài sản có hao mòn vơ hình nhanh, nên q trình sử dụng, Cơng ty phải chọn cho phương pháp khấu hao thích hợp Theo em, Cơng ty nên chọn cho phương pháp khấu hao nhanh, vừa giảm bớt hao mòn vơ hình, vừa giúp Cơng ty đổi mới, nâng cấp thay tài sản, đáp ứng đầy đủ cho hoạt động kinh doanh Kiều Thị Thu Hà 67 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thực đánh giá lại tài sản vào cuối kỳ niên độ kế toán: Trong kinh tế thị trường, giá thường xun biến động, tượng hao mòn vơ hình xảy nhanh chóng Điều làm cho ngun giá giá trị lại TSCĐ khơng xác, phản ánh sai lệch so với giá trị chúng Việc thường xuyên đánh giá đánh giá lại TSCĐ giúp Công ty lựa chọn cho phương pháp khấu hao khấu hao hợp lý nhằm thu hồi lại vốn có biện pháp xử lý kịp thời tài sản giá, tránh tình trạng thất vốn 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.2.1 Tiếp tục thực tốt biện pháp tích cực mà Cơng ty áp dụng, là: Thường xuyên theo dõi trạng vốn, làm tốt biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Tiếp tục tranh thủ sử dụng cách hợp lý có hiệu nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp từ khoản phải trả chưa đến hạn tốn (phải trả người bán, phải trả cơng nhân viên, thuế khoản phải nộp Nhà nước) 3.2.2.2 Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn Mọi hoạt động Cơng ty đòi hỏi phải có vốn Cơng ty phải xác định nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động mình, tổ chức huy động nguồn vốn để đáp ứng kịp thời đầy đủ cho hoạt động Việc tổ chức huy động nguồn vốn có ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động Cơng ty để đến định lựa chọn hình thức phương pháp huy động vốn thích hợp cần xem xét, cân nhắc nhiều mặt như: kết cấu nguồn vốn, điểm lợi bất lợi hình thức huy động vốn Tiếp theo Công ty phải tổ chức sử dụng tốt vốn có, quản lý chặt chẽ khoản thu chi, đảm bảo khả tốn tài Cơng ty, huy động tối đa số vốn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải phóng kịp thời nguồn vốn ứ đọng Kiều Thị Thu Hà 68 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD 3.2.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Số nợ ngắn hạn Công ty tương đối cao nên để giảm bớt số nợ ngắn hạn Cơng ty cần nhanh chóng thu hồi khoản vốn bị chiếm dụng tồn đọng lớn phận vốn nguyên nhân khiến cho Công ty phải vay nợ ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn Đối với vốn chủ sở hữu, kế hoạch Công ty không trì, bảo tồn vốn mà điều quan trọng phải không ngừng bổ sung nguồn vốn cách tăng cường huy động từ lợi nhuận 3.2.2.4 Đẩy mạnh tốn thu hồi cơng nợ Theo phân tích vấn đề cần giải Công ty phải giảm đến mức thấp khoản phải thu Tình trạng nợ đọng diễn phổ biến, nợ cũ chưa thu nợ lại phát sinh dẫn đến tình trạng cơng nợ dây dưa, chồng chất Để khắc phục tình trạng này, năm tới, Cơng ty cần tiến hành giải pháp sau: Sắp xếp khoản phải thu theo đối tượng thời gian bị chiếm dụng để tiện theo dõi, thực biện pháp đôn đốc khách hàng trả tiền, khoản nợ cũ cần thu hồi cách dứt điểm Có biện pháp khuyến khích khách hàng tốn tiền hàng sớm Công ty nên tổng kết công tác tiêu thụ, liệt kê khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng thường xuyên để có biện pháp hồi khấu phần tiền hàng cho khách hàng theo tỷ lệ định tổng số tiền hàng mà họ mua tốn cho Cơng ty 3.2.2.5 Ngày nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng số lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ Việc phấn đấu tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ sở đảm bảo chất lượng phương hướng quan trọng giúp doanh nghiệp phấn đấu tăng lợi nhuận nâng cao hiệu sử dụng vốn Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trước tiên Cơng ty phải trọng đến cơng tác marketing, tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường ước lượng khả tiêu thụ để Kiều Thị Thu Hà 69 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD đảm bảo sản xuất ăn khớp với trình tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng ứ đọng vốn hay ách tắc ảnh hưởng tới tồn cố gắng Cơng ty khâu trước Bên cạnh đó, Cơng ty cần tăng cường công tác tiếp thị thông tin quảng cáo giới thiệu sản phẩm có sách khuyến khích tiêu thụ thực khuyến mại, chiết khấu, giảm giá khách hàng, đặc biệt khách hàng mua số lượng lớn khách hàng mua thường xuyên 3.2.2.6 Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm Việc hạ thấp giá thành sản phẩm đem lại cho Công ty thành công lớn, làm gia tăng lợi nhuận Muốn trì tăng cao số tuyệt đối lợi nhuận, Cơng ty cần tiếp tục có biện pháp cải tạo quản lý, mặt, Cơng ty cần đầu tư thêm máy móc thiết bị để hồn thiện dây chuyền cơng nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm Đồng thời, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Đối với nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, việc tiết kiệm nguyên vật liệu ln coi trọng hàng đầu khoản làm cho chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn tổng giá thành sản phẩm Vì vậy, Cơng ty cần lập phương án cải tiến kĩ thuật thay số loại vật liệu để làm giảm giá thành mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Ngồi Cơng ty nên thiết lập mạng lưới nhà cung cấp nguyên vật liệu có uy tín, khả đáp ứng nhu cầu nơi, lúc Điều cho phép làm giảm chi phí kho bảo quản, giảm ứ đọng nguyên vật liệu tồn kho mà cần cung cấp đầy đủ số lượng chất lượng Số lượng lần đặt hàng cần tính tốn để bảo đảm chi phí đặt hàng nhỏ Muốn thực tốt u cầu Cơng ty nên giao việc mua nguyên vật liệu cho người có kinh nghiệm lâu năm giao dịch mua hàng, họ tìm nguồn hàng rẻ nên có sách khuyến khích vật chất kịp thời Kiều Thị Thu Hà 70 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD Về đội ngũ công nhân trực tiếp, có phận lao động trực tiếp Công ty tỏ không phù hợp với công việc, suất lao động phận làm giảm tiến độ sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm Hơn nữa, công ty phải tính lương, nộp bảo hiểm cho phận lao động hiệu nên làm tăng chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí nói chung Cơng ty Vì thế, Cơng ty cần có biện pháp mạnh, mặt cắt giảm biên chế công nhân khơng thể đào tạo lại, đào tạo lại Cơng ty nên đầu tư cho họ học hỏi thêm kinh nghiệm, tích lũy kiến thức phù hợp với công việc Kiều Thị Thu Hà 71 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bất doanh nghiệp mong muốn có tình hình tài lành mạnh, sản xuất kinh doanh đạt hiệu Chính vậy, sử dụng vốn cho có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao vấn đề lớn tất doanh nghiệp Từ thành lập, Công ty Cổ phần Cầu Đuống không ngừng cố gắng để phát triển Công ty tự khẳng định trước biến động thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp ngành để vươn lên vị trí cao Hơn nữa, Cơng ty góp phần khơng nhỏ vào việc tăng ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cán công nhân viên Công ty Sau thời gian thực tập Công ty, em nhận thấy sử dụng vốn xem vấn đề quan trọng đồng thời khó khăn thực nên em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống” Với cố gắng thân hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình giảng viên Ths Nguyễn Thị Lan Anh cô Công ty Cổ phần Cầu Đuống em hồn thành đề tài này, từ đưa số giải pháp, đề xuất nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Hy vọng đóng góp nhỏ bé phần giúp ích cho q trình phát triển Cơng ty Kiến nghị 2.1 Một số kiến nghị với Nhà nước Hiện giá nguyên vật liệu đầu vào, lãi suất tín dụng tăng cao, cộng thêm biến động tỷ giá, thị trường bất động sản ế ẩm khiến nhiều lĩnh vực kinh tế chao đảo, có doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Tuy có tín hiệu khả quan như: tín dụng bất động sản nới lỏng, giá thành nguyên vật liệu bớt biến động, khơng Kiều Thị Thu Hà 72 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD khó khăn doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Chính phủ cần phải xem xét lại sách tiền tệ cho hợp lý, để thắt chặt khơng dẫn đến đình đốn sản xuất; có biện pháp tháo gỡ vốn lãi suất, không, nhiều đơn vị không trả nợ Đồng thời, Chính phủ cần tìm giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ trực tiếp đến doanh nghiệp nội phát huy mạnh doanh nghiệp Việt Nam Tiếp tục cải cách liệt thủ tục hành Cải cách thủ tục hành có tác động to lớn việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thông qua việc cải cách thủ tục hành gỡ bỏ rào cản thủ tục hành mơi trường kinh doanh đời sống người dân, giúp cắt giảm chi phí rủi ro người dân doanh nghiệp việc thực thủ tục hành Khi tất giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành thơng qua cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành mà xã hội phải gánh chịu, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tiết kiệm tái phân bổ vào hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam nói chung bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng nước quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng Việt Nam tính minh bạch, mơi trường kinh doanh lực cạnh tranh Đây giá trị vơ hình có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước cụ thể có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội,… 2.2 Một số kiến nghị với Công ty Cổ phần Cầu Đuống Để phát huy tốt mạnh khắc phục hạn chế tồn tại, Cơng ty nên có thay đổi nhân Cụ thể, công ty nên tiến hành tuyển dụng thêm cử nhân tốt nghiệp khối ngành kinh tế thông qua sách thu hút người tài Cơng ty có lợi có trụ sở đặt gần trung tâm thành phố, vậy, Cơng ty đưa Kiều Thị Thu Hà 73 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD sách đãi ngộ hấp dẫn hướng đến đối tượng này, Công ty thu hút nhiều nhân tài để thay cho lớp người cũ Có người động sáng tạo chắn Cơng ty ngày lớn mạnh Những năm qua, sản xuất vật liệu xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực sản xuất gạch ngói Thế nhưng, mặt trái làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đất nước đất sét, than đá củi đốt Sự đời vật liệu xây không nung xem bước đột phá có tác dụng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho đất nước xu tất yếu cho công nghệ sản xuất vật liệu tương lai Hiện nay, Công ty tiến hành đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu không nung bắt đầu có thị trường tiêu thụ nên để tiếp tục giữ vững vị thương trường Cơng ty cần phải phát triển loại sản phẩm Trong thời buổi kinh tế khó khăn, sức mua chậm, tồn kho tăng mạnh để đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài Công ty cần phải đầu tư, phát triển có kế hoạch, bám sát vào quy hoạch; cải tiến công nghệ, sản xuất để đạt suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn; nâng cao trình độ quản lý, điều hành; lựa chọn mặt hàng có lợi cạnh tranh; chủ động tham gia thị trường quốc tế; quan tâm đến vấn đề môi trường, giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hợp lý; sử dụng nguyên liệu phế thải, nhiên liệu tái tạo nguồn lượng mới… Kiều Thị Thu Hà 74 K5 - KTĐTB Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Kinh tế & QTKD TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Vũ Duy Hào - PGS.TS Đàm Văn Huệ (2009), Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất Giao thông vận tải PGS.TS Lưu Thị Hương - PGS.TS Vũ Duy Hào (2009), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân GS.TS Dương Thị Bình Minh - TS Sử Đình Thành (2004), Lý thuyết Tài - Tiền tệ, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Nguyễn Viết Thơng (2009), Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất Chính trị quốc gia PGS.TS Trần Bình Trọng (2003), Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh tế, Nhà xuất Thống kê Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cầu Đuống năm 2009, 2010, 2011 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cầu Đuống năm 2009, 2010, 2011 http://www.cauduong.com.vn/vn/gioi-thieu_2.aspx http://nqcenter.wordpress.com/2007/12/05/phan-tich-bao-cao-tai-chinh/ 10 http://my.opera.com/trangthanhdung/blog/show.dml/3123720 11 http://www.saga.vn/Hoidap_KT/11345.saga 12 http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=15554 Kiều Thị Thu Hà 75 K5 - KTĐTB ... tế Công ty Cổ phần Cầu Đuống, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: Phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ Phần Cầu Đuống nhằm đánh giá hoạt động sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu. .. CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm Công ty Cổ phần Cầu Đuống 2.2.1 Các thông tin chung Công ty Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG Tên giao dịch... QTKD - Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Cầu Đuống Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Cầu Đuống, Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Cầu Đuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay