BAI DU THI TIM HIEU HIEN PHAP 2013

18 16 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 06:49

BÀI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Câu Từ năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có Hiến pháp? Các Hiến pháp Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? TRẢ LỜI: Từ năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 Hiến pháp Cụ thể sau: - Hiến pháp năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thơng qua ngày 09/11/1946; - Hiến pháp năm 1959, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khố thứ nhất, kỳ họp thứ 11 thơng qua ngày 31/12/1959; - Hiến pháp năm 1980, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố VI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18/12/1980; - Hiến pháp năm 1992, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992 (Được sửa đổi, bổ sung Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 Quốc hội); - Hiến pháp năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 28/11/2013 Câu Bản Hiến pháp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có điều giữ nguyên? Có điều sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung bạn tâm đắc nhất? Vì sao? TRẢ LỜI: Hiến pháp năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (theo quy định Điều Nghị số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 Quốc hội) thay Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương 120 điều (giảm 01 chương 27 điều so với Hiến pháp 1992) Trong đó: - Giữ nguyên: 07 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 97); - Bổ sung: 12 điều (Điều 19, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 118); - Sửa đổi: 101 điều (Các điều lại) Điều sửa đổi, bổ sung tâm đắc là: Hiến pháp năm 2013 lần quy định thiết chế Hội đồng bầu cử quốc gia Kiểm toán Nhà nước Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đạo hướng dẫn bầu cử đại biểu HĐND cấp Kiểm toán Nhà nước thực kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơng đất nước Đây điều bổ sung tâm đắc thiết chế khắc phục hạn chế công tác bầu cử thời gian qua; kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát việc quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản quốc gia Đây xem cơng cụ quan trọng để góp phần phát huy dân chủ, thực nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Câu Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân…” Bạn nêu phân tích ngắn gọn quy định Hiến pháp năm 2013 cách thức để Nhân dân thực quyền lực nhà nước TRẢ LỜI: Khoản Điều Hiến pháp năm 2013 quy định“ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức” - Khoản Điều quy định“Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định mình”; - Điều 14 quy định“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật Quyền người, quyền cơng dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”; - Điều 53 quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý.” - Điều 65 quy định“Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý.” - Điều 69 quy định “Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước.” Điều quy định đa dạng thực quyền lực Nhân dân so với Hiến pháp năm 1992, đặc biệt thể quyền lực Nhà nước dân chủ trực tiếp làm rõ hơn, sâu sắc vai trò làm chủ Nhân dân “Nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua quan khác Nhà nước”, theo đó: - Cơng dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp quy định sau: + Thực quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân“Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân Việc thực quyền luật định” (Điều 27); + Thực tham gia ý kiến Dự thảo Hiến pháp, việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành (Khoản Điều 110, Khoản Điều 120); + Tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận kiến nghị với quan nhà nước vấn đề sở, địa phương nước (Điều 28); + Tham gia biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu Quốc hội định trưng cầu ý dân” (Điều 29, Khoản 15 Điều 70, Khoản 13 Điều 74, Khoản Điều 120) - Công dân thực quyền lực nhà nước dân chủ đại diện: + Thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua quan Nhà nước khác (Điều 6); + Thông qua hoạt động đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân “Đại biểu Quốc hội người đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân đơn vị bầu cử Nhân dân nước Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri; thu thập phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng cử tri với Quốc hội, quan, tổ chức hữu quan; thực chế độ tiếp xúc báo cáo với cử tri hoạt động đại biểu Quốc hội; trả lời yêu cầu kiến nghị cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo hướng dẫn, giúp đỡ việc thực quyền khiếu nại, tố cáo.” (Điều 79), “Đại biểu Hội đồng nhân dân người đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri, thực chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri hoạt động Hội đồng nhân dân, trả lời yêu cầu, kiến nghị cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực Hiến pháp pháp luật, sách Nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước” (Khoản Điều 115); + Thơng qua vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc” (Khoản Điều 9); + Thơng qua vai trò Cơng đồn Việt Nam, Hội nơng dân Việt Nam, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam “Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng thành viên, hội viên tổ chức mình; tổ chức thành viên khác Mặt trận phối hợp thống hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” (Khoản Điều 9); + Thơng qua vai trò Cơng đồn Việt Nam “Đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc” (Điều 10) Câu Những quy định Hiến pháp năm 2013 thể tư tưởng đại đoàn kết dân tộc? TRẢ LỜI: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc thể Hiến pháp năm 2013 sau: - Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013 khẳng định truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam “Trải qua nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước giữ nước, hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất xây dựng nên văn hiến Việt Nam”; - Điều quy định“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam; Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập qn, truyền thống văn hóa tốt đẹp mình; Nhà nước thực sách phát triển tồn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước”; - Khoản Điều quy định“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; - Khoản Điều quy định “Cơng đồn Việt Nam, Hội nơng dân Việt Nam, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành lập sở tự nguyện, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng thành viên, hội viên tổ chức mình; tổ chức thành viên khác Mặt trận phối hợp thống hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; - Điều 10 quy định“Công đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; - Điều 14 quy định“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”; - Quy định quyền xác định dân tộc, sử dụng ngơn ngữ (Điều 42): “Cơng dân có quyền xác định dân tộc mình, sử dụng ngơn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”; - Quy định lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Khoản Điều 58): “Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực bảo hiểm y tế tồn dân, có sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi, hải đảo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; - Quy định lĩnh vực văn hóa (Khoản Điều 60): “Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”; - Quy định lĩnh vực giáo dục (Khoản 2, Khoản Điều 61): “Nhà nước ưu tiên đầu tư thu hút nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học bắt buộc, Nhà nước khơng thu học phí; bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực sách học bổng, học phí hợp lý; Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật người nghèo học văn hoá học nghề”; - Quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Hội đồng dân tộc Chủ tịch Hội đồng dân tộc (Khoản 2, Khoản Điều 75): “Hội đồng dân tộc nghiên cứu kiến nghị với Quốc hội công tác dân tộc; thực quyền giám sát việc thi hành sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chủ tịch Hội đồng dân tộc mời tham dự phiên họp Chính phủ bàn việc thực sách dân tộc Khi ban hành quy định thực sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến Hội đồng dân tộc.” Câu Những điểm Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quyền người, quyền nghĩa vụ công dân? Điểm bạn tâm đắc nhất? Vì sao? TRẢ LỜI: Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân quy định Chương II Hiến pháp năm 2013 với 36 điều, chương có số điều quy định nhiều (36/120 điều), có nhiều đổi nội dung cách thức thể hiện, cụ thể sau: - Hiến pháp năm 2013 thay đổi tên vị trí Chương V "Quyền Nghĩa vụ công dân" Hiến pháp năm 1992 thành Chương II “Quyền người, quyền nghĩa vụ cơng dân” sau chương chế độ trị; - Lần Hiến pháp năm 2013 xác định rõ quy định trách nhiệm Nhà nước “công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân" (Điều 3); - Hiến pháp năm 2013 có phân biệt “quyền người” “quyền công dân” Khi quy định quyền người, quyền công dân, hầu hết điều Hiến pháp năm 2013 quy định trực tiếp "mọi người có quyền ", "cơng dân có quyền " Quyền người, quyền cơng dân quy định quyền tự nhiên người, công dân Hiến pháp ghi nhận Nhà nước tôn trọng bảo vệ, “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội cơng nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” (Khoản Điều 14), mà quyền Hiến pháp luật quy định Điều 51 Hiến pháp năm 1992 “Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp luật quy định”; - Lần Hiến pháp quy định “Quyền người, quyền cơng dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” (Khoản Điều 14), quy định cần thiết nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quy định luật để hạn chế quyền người, quyền công dân; - Hiến pháp năm 2013 khẳng định làm rõ nguyên tắc quyền người, quyền nghĩa vụ công dân “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; người có nghĩa vụ tơn trọng quyền người khác; cơng dân có trách nhiệm thực nghĩa vụ Nhà nước xã hội; việc thực quyền người, quyền công dân không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi ích hợp pháp người khác” (Điều 15) - Về nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, Hiến pháp năm 2013 quy định “Mọi người bình đẳng trước pháp luật Không bị phân biệt đối xử đời sống trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Điều 16), so với Hiến pháp năm 1992 quy định “Mọi cơng dân bình đẳng trước pháp luật” Hiến pháp năm 2013 thay đổi cụm từ “mọi công dân” thành “mọi người” bổ sung quy định “Không bị phân biệt đối xử đời sống trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”; - Bổ sung quy định“Công dân Việt Nam bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác” (Khoản Điều 17); - Bổ sung quy định “Mọi người có quyền sống Tính mạng người pháp luật bảo hộ Khơng bị tước đoạt tính mạng trái luật” (Điều 19 ); - Bổ sung quy định “Mọi người có quyền hiến mơ, phận thể người hiến xác theo quy định luật Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay hình thức thử nghiệm khác thể người phải có đồng ý người thử nghiệm” (Khoản Điều 20); - Bổ sung quy định Mọi người có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín (Khoản Điều 21); - Về quyền tự kinh doanh, Hiến pháp năm 2013 quy định“Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33), so với Hiến pháp năm 1992 quy định “Cơng dân có quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật” Hiến pháp năm 2013 thay đổi cụm từ “mọi người” thành “công dân” thay đổi quy định “tự kinh doanh theo quy định pháp luật” thành “quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” Quy định phù hợp với nguyên tắc Nhà nước pháp quyền người dân làm mà pháp luật khơng cấm; - Bổ sung quyền bảo đảm an sinh xã hội công dân (Điều 34); - Bổ sung quyền kết hôn ly hôn nam, nữ (Điều 36); - Bổ sung quy định trẻ em “được tham gia vào vấn đề trẻ em Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động hành vi khác vi phạm quyền trẻ em Người cao tuổi Nhà nước, gia đình xã hội tơn trọng, chăm sóc phát huy vai trò nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” (Khoản 1, Khoản Điều 37); - Bổ sung quy định quyền hưởng thụ tiếp cận giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng sở văn hóa người (Điều 41); - Bổ sung quy định quyền xác định dân tộc mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp công dân (Điều 42); - Bổ sung quy định quyền sống môi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ mơi trường người (Điều 43); - Bổ sung quy định nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ “Bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước xã hội, quyền người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” (Khoản Điều 96); - Bổ sung quy định nhiệm vụ Tòa án nhân dân “bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân” (Khoản Điều 102); - Bổ sung quy định nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân “bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” (Khoản Điều 107 ) Điểm tâm đắc nhất: Trong đó, điều thay đổi tơi tâm đắc thay đổi quyền tự kinh doanh Bởi thay đổi thể chuyển biến tư làm luật chúng ta, khơng giới hạn điều mà người dân phép làm hiến pháp, luật văn luật, mà quy định điều mà người dân không phép làm, điều bị cấm, người dân hồn tồn tự làm việc mà thích Việc giúp cho người dân có tự lớn trách nhiệm trước pháp luật Câu Những điểm mới, quan trọng vị trí, chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Hiến pháp năm 2013 Phân tích điểm mối quan hệ quan thực quyền lực Nhà nước? TRẢ LỜI: Về vị trí, chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân quy định Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm quan trọng: Quốc hội quan thực quyền lập hiến, lập pháp (Điều 69), Chính phủ quan thực quyền hành pháp (Điều 94), Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp (Điều 102) đảm bảo nguyên tắc “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Khoản Điều 2), cụ thể sau: Quốc hội (Chương V) a) Về vị trí, chức Quốc hội - Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 69); - Quy định chức Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước (Điều 69); - Hiến pháp năm 2013 khẳng định Quốc Hội quan thực quyền lập hiến (Ðiều 69), so với Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khơng quan có quyền lập hiến, lập pháp mà quan thực quyền lập hiến, lập pháp định tiến hành trưng cầu ý dân Hiến pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn đất nước (Khoản Ðiều 120) b) Về nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội - Trong việc thực quyền lập hiến, lập pháp: Tiếp tục quy định Quốc hội làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp, làm luật sửa đổi luật, bỏ quy định “quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh” (Khoản Điều 70) - Trong việc thực quyền giám sát tối cao: Bổ sung quy định xét báo cáo công tác Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước quan khác Quốc hội thành lập (khoản Điều 70) - Trong việc thực quyền định vấn đề quan trọng đất nước: + Sửa đổi nhiệm vụ định mục tiêu, tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước (khoản Điều 70); + Sửa đổi nhiệm vụ định sách tài chính, tiền tệ quốc gia (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm quyền định phân chia khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương ngân sách địa phương; định mức giới hạn an tồn nợ quốc gia, nợ cơng, nợ phủ (khoản Điều 70) - Trong việc quy định tổ chức hoạt động máy nhà nước: + Bổ sung thẩm quyền quy định tổ chức hoạt động Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, quan khác Quốc hội thành lập (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu quan khác Quốc hội thành lập (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho phù hợp với yêu cầu đổi mơ hình Tòa án nhân dân nhằm làm rõ vai trò Quốc hội mối quan hệ với quan thực quyền tư pháp, đồng thời nâng cao vị Thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm thẩm quyền phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia (khoản Điều 70); + Bổ sung thẩm quyền giải thể đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; bổ sung thẩm quyền thành lập, bãi bỏ quan khác theo quy định Hiến pháp luật (khoản Điều 70) 10 - Trong lĩnh vực đối ngoại: Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền Quốc hội việc phê chuẩn, định gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức quốc tế khu vực quan trọng, điều ước quốc tế quyền người, quyền nghĩa vụ công dân điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị Quốc hội (khoản 14 Điều 70) - Trong việc bảo vệ Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp: + Bổ sung quy định trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Quốc hội, quan Quốc hội (Khoản Điều 119); + Bổ sung quy định Quốc hội quy định (bằng luật) chế bảo vệ Hiến pháp (Khoản Điều 119) + Bổ sung quy định Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp; định thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban dự thảo Hiến pháp (Khoản Điều 120); + Bổ sung quy định Quốc hội định việc trưng cầu ý dân Hiến pháp Quốc hội định thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực Hiến pháp (Khoản Khoản Điều 120) Chính phủ (Chương VII) a) Về vị trí, chức Chính phủ So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có điểm quan trọng sau: - Khẳng định Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội (Điều 94); - Bổ sung quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang thành viên Chính phủ người đứng đầu bộ, quan ngang bộ, lãnh đạo công tác bộ, quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực phân công; tổ chức thi hành theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phạm vi toàn quốc (Khoản Điều 99); - Bổ sung quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quốc hội ngành, lĩnh vực phân công phụ trách, thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Chính phủ (Khoản Điều 95);b) Về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung quy định “Đề xuất, xây dựng sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định định theo thẩm quyền để thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều 96; trình dự án luật, dự án 11 ngân sách nhà nước dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội” (Khoản Điều 96); - Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ việc tổ chức thi hành Hiến pháp pháp luật (Khoản 1); thi hành biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản Nhân dân (Khoản Điều 96)… - Bổ sung quyền ban hành văn pháp quy Chính phủ nhiệm vụ, quyền hạn độc lập để thực chức hành pháp (Điều 100); - Quy định rõ Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang bộ; bỏ cụm từ “các thành viên khác” Hiến pháp 1992; bổ sung quy định cấu, số lượng thành viên Chính phủ Quốc hội định (Khoản Điều 95); - Quy định thẩm quyền Chính phủ việc Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền Chủ tịch nước; định việc ký, gia nhập, phê duyệt chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn Quyết định sách đối ngoại; phê chuẩn, định gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức quốc tế khu vực quan trọng, điều ước quốc tế quyền người, quyền nghĩa vụ công dân điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị Quốc hội” (Khoản 14 Điều 70, Khoản Điều 96) Tòa án nhân dân (Chương VIII) a) Về vị trí, chức Tòa án nhân dân Hiến pháp năm 2013 khẳng định Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp (Khoản Điều 102) b) Về nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân - Hiến pháp năm 2013 quy định hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân theo hướng khơng xác định cấp Tòa án cụ thể Hiến pháp mà để luật định, làm sở hiến định cho việc tiếp tục đổi hoạt động tư pháp “Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao Tòa án khác luật định” (Khoản Điều 102); - Bổ sung nhiệm vụ Tòa án nhân dân việc “bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân” (Khoản Điều 102); - Khoản Điều 103 Hiến pháp năm 2013 quy định “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật” mà không giới hạn thời gian “Khi xét 12 xử” quy định Điều 103 Hiến pháp năm 1992 “Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật”; - Bổ sung quy định “nghiêm cấm quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm” công tác xét xử (Khoản Điều 103) - Bổ sung nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm (Khoản Điều 103); - Bổ sung quy định chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bảo đảm (Khoản Điều 103); - Bổ sung trường hợp ngoại lệ quy định xét xử tập thể Tòa án nhân dân xét xử tập thể định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn (Khoản Điều 103); - Bỏ quy định “Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán” quy định Điều 129 Hiến pháp năm 1992 Điểm mối quan hệ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân thực quyền lực nhà nước Hiến pháp năm 2013 phân công quyền lực nhà nước theo hướng Quốc hội quan thực quyền lập hiến, lập pháp (Điều 69); Chính phủ quan thực quyền hành pháp (Điều 94); Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp (Điều 102) Đồng thời bổ sung thêm số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan để đảm bảo quan hoạt động có phân cơng kiểm soát lẫn để quyền lực Nhà nước thống theo quy định, đảm bảo nguyên tắc “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Khoản Điều 2) Câu Cấp quyền địa phương quy định Hiến pháp năm 2013 gồm quan nào? Bạn nêu nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quyền địa phương Nhân dân TRẢ LỜI: Hiến pháp năm 2013 quy định cấp quyền địa phương theo hướng mở “Chính quyền địa phương tổ chức đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thơn, thị, hải đảo, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt luật định” (Điều 111) Về đơn vị hành lãnh thổ Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định đơn vị hành - kinh tế đặc biệt, đơn vị hành tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Cụ thể đơn vị hành lãnh thổ định Điều 110 sau: - Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 13 - Tỉnh chia thành huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã đơn vị hành tương đương; - Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã thành phố thuộc tỉnh chia thành phường xã; quận chia thành phường - Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, theo đó“Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương theo trình tự, thủ tục luật định” (Khoản Điều 110) Về tổ chức cấp quyền địa phương Hiến pháp năm 2013 quy định “Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt luật định” (Điều 111) Như vậy, việc tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cụ thể đơn vị hành quy định Luật tổ chức quyền địa phương; khơng bắt buộc tất đơn vị hành phải tổ chức cấp quyền hồn chỉnh bao gồm Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Về nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương Nhân dân - Chính quyền địa phương tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; định vấn đề địa phương luật định; chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước cấp (Khoản Điều 112); - Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xác định sở phân định thẩm quyền quan nhà nước trung ương địa phương cấp quyền địa phương (Khoản Điều 112); - Trong trường hợp cần thiết, quyền địa phương giao thực số nhiệm vụ quan nhà nước cấp với điều kiện bảo đảm thực nhiệm vụ (Khoản Điều 112); - Hội đồng nhân dân đại diện ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp trên; Quyết định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân (Điều 113); - Ủy ban nhân dân quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân quan hành nhà nước cấp trên; tổ chức việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quan nhà nước cấp giao (Điều 114); 14 - Thực chế độ thơng báo tình hình địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị tổ chức xây dựng quyền phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân Nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương (Khoản Điều 116) Câu Hiến pháp năm 2013 quy định trách nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri Nhân dân? TRẢ LỜI: Trách nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri Nhân dân quy định Hiến pháp năm 2013 sau: Trách nhiệm đại biểu Quốc hội cử tri Nhân dân - Đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân đơn vị bầu cử Nhân dân nước (Khoản Điều 79); - Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri; thu thập phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng cử tri với Quốc hội, quan, tổ chức hữu quan; thực chế độ tiếp xúc báo cáo với cử tri hoạt động đại biểu Quốc hội; trả lời yêu cầu kiến nghị cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo hướng dẫn, giúp đỡ việc thực quyền khiếu nại, tố cáo (Khoản Điều 79); - Phổ biến vận động Nhân dân thực Hiến pháp pháp luật (Khoản Điều 79); - Chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước (Khoản Điều 80); - Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quan, tổ chức, cá nhân Người đứng đầu quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm trả lời vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu thời hạn luật định (Khoản Điều 80); - Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực đầy đủ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, có quyền tham gia làm thành viên Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội (Khoản Điều 82); Trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri Nhân dân - Đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri, thực chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri hoạt động Hội đồng nhân dân, trả lời yêu cầu, kiến nghị cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo (Khoản Điều 115); 15 - Vận động Nhân dân thực Hiến pháp pháp luật, sách Nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước (Khoản Điều 115); - Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thủ trưởng quan thuộc Uỷ ban nhân dân (Khoản Điều 115); - Kiến nghị với quan nhà nước, tổ chức, đơn vị địa phương Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải kiến nghị đại biểu (Khoản Điều 115) Câu “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013) Theo bạn, Nhà nước người dân có trách nhiệm làm làm để thi hành bảo vệ Hiến pháp? TRẢ LỜI: Hiến pháp hệ thống quy định nguyên tắc trị thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn trách nhiệm quyền Nhiều hiến pháp bảo đảm quyền định nhân dân Trong viết này, Hiến pháp hiểu hiến pháp quyền có số hình thức khác mang nghĩa rộng hiến chương, luật lệ, nguyên tắc tổ chức trị Hiến pháp đạo luật nhà nước,nó thể ý chí nguyện vọng tuyệt đại đa số nhân dân tồn nhà nước đó, nhân dân thuộc nhà nước Trước hết, Hiến pháp sửa đổi thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc quan điểm Đảng nhà nước ta đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ XHCN đảm bảo tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân 16 Quyền người, quyền nghĩa vụ cơng dân đề cao, đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu Hiến pháp (chương II) Đó vừa kế thừa Hiến pháp năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trưởng ban Soạn thảo; vừa thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc thể chế hóa quan điểm Đảng Nhà nước ta đề cao nhân tố người, coi người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển Chính tầm quan trọng Hiến pháp 2013 mà nhà nước người dân cần phải: Một là, bảo đảm tính tối cao Hiến pháp Bảo đảm tính tối cao hiến pháp đòi hỏi: Tất quan nhà nước nhân dân uỷ quyền phải tổ chức hoạt động theo quy định hiến pháp mà quan phải ban hành văn pháp luật (kể văn luật văn luật) phù hợp với hiến pháp Nhà nước không tham gia ký kết điều ước quốc tế có nội dung mâu thuẫn, đối lập với quy định hiến pháp Tính tối cao hiến pháp đòi hỏi văn kiện tổ chức trị- xã hội khác khơng có nội dung trái với hiến pháp pháp luật Trong trường hợp có mâu thuẫn quy định văn pháp luật khác với quy định hiến pháp thực theo quy định hiến pháp, văn kiện tổ chức, đoàn thể xã hội có nội dung trái với hiến pháp văn luật khác nhà nước phải áp dụng quy định hiến pháp, văn luật Hai là, Tiếp tục tuyên truyền nội dung Hiến pháp năm 2013 Thứ nhất, phải quán triệt tồn hệ thống trị tầng lớp nhân dân nội dung, tinh thần Hiến pháp, để người hiểu tinh thần quy định Hiến pháp, sở nâng cao nhận thức, niềm tin người dân Hiến pháp Thứ hai, tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Hiến pháp để thấy rõ vai trò, ý nghĩa to lớn Hiến pháp đời sống xã hội lý luận, thực tiễn việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần Thứ ba, tổ chức, triển khai thi hành quy định cụ thể Hiến pháp thông qua hoạt động xem xét, chỉnh lý, điều chỉnh lại máy Nhà nước từ 17 thẩm quyền, chức năng, cấu tổ chức đến phương thức hoạt động, phù hợp với tinh thần, nội dung Hiến pháp Biện pháp chủ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến nội dung Hiến pháp tới cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên tài liệu biên soạn, phát hành./ 18 ... Những quy định Hiến pháp năm 2013 thể tư tưởng đại đoàn kết dân tộc? TRẢ LỜI: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc thể Hiến pháp năm 2013 sau: - Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013 khẳng định truyền thống... định Chương II Hiến pháp năm 2013 với 36 điều, chương có số điều quy định nhiều (36/120 điều), có nhiều đổi nội dung cách thức thể hiện, cụ thể sau: - Hiến pháp năm 2013 thay đổi tên vị trí Chương... Điều 96); - Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ việc tổ chức thi hành Hiến pháp pháp luật (Khoản 1); thi hành biện pháp cần thi t khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản Nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI DU THI TIM HIEU HIEN PHAP 2013, BAI DU THI TIM HIEU HIEN PHAP 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay