De xuat cac giai phap quan ly nham giam thieu phat thai trong nuoc thai cong nghiep va nuoc thai sinh hoat

30 120 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 23:29

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ 31 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT Thuộc Nhiệm vụ THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÀ NỘI, 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ 31 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT Thuộc Nhiệm vụ THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ ỨNG PHĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỞ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI HÀ NỘI, 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN – QUẢN LÝ, XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NƯƠC THẢI ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM 1.1 Tình hình xây dựng, phát triển nhà máy/trạm xử nước thải thị, khu dân cư 1.1.1 Thốt nước vệ sinh đô thị .5 1.1.2 Công nghệ xử nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam 1.2 Tình hình quản lý, vận hành nhà máy/trạm xử nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam 11 PHẦN – THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 14 2.1 Tài nguyên nước mặt .14 2.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt 14 PHẦN – ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT .17 3.1 Hiện trạng hoạt động quản nước thải Việt Nam .17 3.2 Đề xuất giải pháp quản nhằm giảm thiểu phát thải nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt 18 3.2.1 Đối với cán quản cấp trung ương 18 3.2.2 Đối với cán quản cấp địa phương 20 3.3 Kiến nghị hoạt động cần thực để cải thiện công tác quản phát triển bền vững lĩnh vực VSMT đô thị 23 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 MỞ ĐẦU Việt Nam đối mặt với tình trạng nhiễm mơi trường ngày tăng tốc độ thị hóa nhanh chóng, đặc biệt thành phố lớn Trong 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam xây dựng nhiều sách, ban hành nhiều văn pháp quy vệ sinh môi trường đô thị đầu tư vào lĩnh vực này, có việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải Mặc dù định hướng phát triển nước thị đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt Quyết định số 1930/QĐ Thủ tướng Chính phủ, quy định phải xây dựng hệ thống nước riêng cho khu vực thị Tuy nhiên khó thực quy định xây dựng hệ thống thoát nước riêng tốn cơng tác giám sát, quản chưa hiệu Gần đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thoát nước ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung phía Nam (Quyết định 1336/QĐ-TTg ngày 22/12/2008) quy hoạch thoát nước vùng kinh tế trọng điểm đồng sông Cửu Long (Quyết định 2066/QĐ-TTg ngày 12/11/2011) Bộ Xây dựng phân công quản quy hoạch, hướng dẫn địa phương lập điều chỉnh quy hoạch thoát nước cho phù hợp lựa chọn nhà đầu tư thực dự án Trên thực tế, hầu hết đô thị muốn lập quy hoạch nước để thúc đẩy thị phát triển Đa số quy hoạch tập trung vào việc mở rộng cải tạo hệ thống nước chung có Hệ thống nước riêng lập cho khu vực phát triển Tuy nhiên nhà máy xử nước thải thường đặt khu vực phát triển Trước chảy đến nhà máy xử nước thải, hệ thống thoát nước riêng lại nhập vào hệ thống thoát nước chung chảy dọc theo đường giao thơng bên ngồi khu vực dự án Các cơng ty nước quyền địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu nối hộ gia đình, số trường hợp gia đình thu gom nước mưa vào hệ thống thoát nước riêng Chuyên đề “Đề xuất giải pháp quản nhằm giảm thiểu phát thải nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt” nhằm đưa giải pháp quản hữu ích cho Thành phố Hà Nội nhằm giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nước thải cơng nghiệp nước thải sinh hoạt PHẦN – QUẢN LÝ, XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NƯƠC THẢI ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM  Việt Nam đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày tăng tốc độ thị hóa nhanh chóng, đặc biệt thành phố lớn Trong 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam xây dựng nhiều sách, ban hành nhiều văn pháp quy vệ sinh môi trường đô thị đầu tư vào lĩnh vực này, có việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải Hiện nay, Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy trạm xử nước thải sinh hoạt đô thị Đến cuối năm 2014, có 32 thành phố có dự án nước vệ sinh với tỷ lệ số hộ đấu nối vào hệ thống thoát nước 90%.Khoảng 25% lượng nước thải đô thị xử 27 nhà máy xử nước thải tập trung (NM XLNTTT),với công suấtkhoảng 770.000 m 3/ngđ tổng số phát sinh 3.080.000 m3/ngđ Hơn nữa, có khoảng 20 NM XLNT xây dựng với công suất gần 1.4 triệu m3/ngđ Do đó, đến cuối năm 2020, nâng tổng công suất XLNT dự kiến lên khoảng 2,1 triệu m3/ngđ Bên cạnh việc xây dựng nhà máy XLNT đô thị, trạm XLNT cho khu đô thị đầu tư xây dựng Tuy nhiên, thành phố lớn Hà Nộimới có khoảng nửa số khu thị có trạm XLNT tập trung, khu thị lại chưa có trạm XLNT, gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng Về tình hình quản lý, vận hành bảo dưỡng nhà máy/trạm XLNT, sau xây dựng đưa vào vận hành, chủ đầu tư nhà máy XLNT sinh hoạt đô thị thực việc đào tạo chuyển giao công nghệ vận hành cách nghiêm chỉnh, bản, nghiêm túc, thực tế tồn cần khắc phục.Bài báo đề xuất khuyến nghị số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà máy/trạm XLNTTT, góp phần bảo vệ mơi trường 2.1Tình hình xây dựng, phát triển nhà máy/trạm xử nước thải đô thị, khu dân cư 1.1.1 Thốt nước vệ sinh thị Hệ thống nước (HTTN) thị chủ yếu HTTN chung - Tới có 32 thành phố có dự án thoát nước vệ sinh từ nguồn vốn ODA với tỷ lệ số hộ đấu nối 90% - Tại đô thị, 40 – 70% dân số đô thị phục vụ HTTN công cộng - Phần lớn số hộ đô thị (80%) sử dụng bể tự hoại - Theo thống kê tác giả, đến cuối năm 2014, khoảng 25% lượng nước thải đô thị xử tập trung với 27 nhà máy xử nước thải tập trung (NM XLNTTT),công suấtkhoảng 770.000 m3/ngđ tổng số phát sinh 3.080.000 m3/ngđ - Công nghệ XLNT đa dạng công nghệ A2O, AO có khử N, SBR, CAS, chuỗi hồ sinh học, kênh ôxi hóa, lọc sinh học… Hiện có khoảng 20 NM XLNT xây dựng với tổng công suất gần 1.4 triệu m3/ngđ Do đó, đến cuối năm 2020, nâng tổng công suất XLNT dự kiến lên khoảng 2,1 triệu m3 /ngđ Điều cho thấy, hoạt động thực tế xây dựng hệ thống XLNTTT đô thị theo hướng tích cực Trong hai thập kỷ qua, thành phố, đô thị lớn loại đặc biệt loại I xuất nhiều khu đô thị với tòa nhà cao tầng, tòa nhà khách sạn, thương mại Tại Hà Nội, ngày 02/01/2012, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu Hiện nay, địa bàn TP Hà Nội có khoảng 150-160 khu đô thị (KĐTM) dân số khoảng triệu người Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, khoảng nửa khu thị có xây dựng trạm XLNT tập trung, lại nửa chưa có trạm XLNT, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Báo cáo giám sát HĐND TP Hà Nội tình hình đầu tư dự án KĐTM năm 2014 cho thấy: Trong trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch dự án đầu tư, chủ đầu tư thiết kế trạm XLNT, song thực tế, số dự án đưa vào vận hành trạm XLNT Theo quy hoạch đến năm 2030, TP Hà Nội đầu tư xây dựng 39 NMXLNT cho KĐT trung tâm đô thị vệ tinh Nhưng có 5NM với cơng suất thiết kế 263.200m3/ngđ vận hành; 3NM chuẩn bị đầu tư, xây dựng với công suất 368.500 m3/ngđ – Nước thải đầu vào nhà máy XLNT với HTTN riêng hồn tồn có nồng độ thuộc loại trung bình nhà máy XLNT Đà Lạt Buôn Ma Thuột (BOD: 340 – 380 mg/l; COD: 560-600 mg/l; T-N: 90-95 mg/l) Ngay nước thải nhà máy XLNT Bình Dương với HTTN riêng, đưa vào hoạt động thuộc loại có nồng thấp (BOD: 27-75 mg/l; COD: 76-161 mg/l; NH4+-N: 13-26,4 mg/l) – Nước thải 24 nhà máy XLNT lại với HTTN chung hoạt động thuộc loại có nồng độ thấp (SS, BOD: 30-135 mg/l; COD: 60-230 mg/l; T-N: 11-40 mg/l) 1.1.2 Công nghệ xử nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam a Công nghệ XLNT sinh hoạt đô thị tập trung áp dụng quy mô lớn * Công nghệ hồ sinh học NMXLNTTT - Hồ sinh học kỵ khí tạiSơn Trà, Phú Lộc, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng, - Hồ sinh học hiếu khí triệt để Tháp Chàm-TP Phan Rang - Hồ sinh học kỵ khí, tùy tiện ổn định hiếu khí Bn Ma Thuột, - Hồ sinh học hiếu khí triệt để Bình Hưng Hòa TP HCM - Hồ sinh học hiếu khí cưỡng bức, tùy tiện, triệt để trồng Đồng Hới, Ninh Bình, Thanh Hóa Hình 1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ xử nước thải Đức Ninh TP Đồng Hới * Kênh Oxy hóa tuần hồn (OD) Phú Tài-TP Quy Nhơn, TP Vũng Tàu, TP Nha Trang, TP Bắc Giang Hình : Sơ đồ công nghệ xử nước thải với kênh oxy hóa tuần hồn * Bể Aeroten với bùn hoạt tính truyền thống NMXLNTTT Hồ Bảy Mãy, TP Hà Nội, Bình Hưng –TP HCM * Bể lọc sinh học nhỏ giọt tại NMXLNTTT Đà Lạt, Hà Thanh TP Quy Nhơn Hình : Sơ đồ bể lọc sinh học nhỏ giọt xử nước thải * Bể Aeroten theo cơng nghệ AO NMXLNTTT Bắc Thăng Long Hình 4: Sơ đồ công nghệ AO xử nước thải * Bể Aeroten theo công nghệ AAO NMXLNTTT Trúc Bạch, Kim Liên –TP Hà Nội, Châu Đốc-An Giang Hình 5: Sơ đồ công nghệ AO xử nước thải * Bể Aeroten hoạt động theo mẻ-SBR NMXLNTTT Yên Sở -TP Hà Nội, TP Bình Dương, nhà máy XLNT Bãi Cháy, Hòa Khánh TP Hạ Long Hình Sơ đồ công nghệ SBR xử nước thải b Công nghệ XLNT sinh hoạt đô thị tập trung áp dụng quy mô nhỏ Viện Khoa học Kỹ Thuật Môi trường Đại học Xây dựng, số Trung tâm thuộc Bộ Xây dung, Trung tâm Công nghệ môi trường, Tổng Cục Môi trường, v.v nghiên cứu áp dụngmơ hình xử nước thải sinh hoạt cơng nghệ kỵ khí kết hợp với xử bậc hệ thống bãi lọc ngầm nhân tạo, với tiêu chí dễ vận hành, chi phí vận hành thấp, vừa xử nước thải vừa khôi phục cảnh quan môi trường, kết hợp làm công viên sinh thái, dễ áp dụng điều kiện Việt Nam Các hình ảnh minh họa xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu-Hòa Bình, Thị trấn Me, huyện n Mơ Ninh Bình, phường Bách Quang, thị xã Sông Công ,thu gom, xử nước thải sinh hoạt thí điểm cho cụm dân cư tổ dân phố Phú Hà tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Cơng nghệ XLNT tòa nhà Quốc Hội Ở Việt Nam áp dụng công nghệ XLNT đệm chuyển động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Ưu điểm: - Tiết kiệm chi phí, Vận hành linh hoạt đơn giản, Hiệu xử nhanh; - Công nghệ linh hoạt; - Lâu bền ổn định; - Nâng cấp đơn giản; - Xử đến 98% BOD Nitrogen; - Thân thiện với môi trường Đối với trạm XLNT tòa nhà cao tầng, thương mại, dịch vụ hay khu đô thị, chủ đầu tư áp dụng cơng nghệ sinh học đa dạng 2.2Tình hình quản lý, vận hành nhà máy/trạm xử nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam 10 duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống XLNT; 4/41 bệnh viện co dự án đầu tư xây dựng hệ thống XLNT; 22/29 bệnh viện tư nhân cơng lập có hệ thống XLNT đảm bảo đủ tiêu chuẩn xử chất thải lỏng y tế, 52 phòng khám Đa khoa 04 nhà hộ sinh thuocj Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã có hệ thống XLNT theo công nghệ HA-18B (D) Nhật Bản Các phòng khám sở dịch vụ y tế tư nhân sử dụng phương pháp bể chứa ngâm hóa chất khử trung (Cloramin B) trước thải môi trường (Nguồn: Sở Y tế Hà Nội, Văn số 1206/SYT-NVY) ngày 16/03/2015 việc cung cấp số liệu phục vụ tổng hợp số liệu thống kê địa bành thành phố Hà Nội) d Nước thải khách sạn trung tâm thương mại – du lịch Hà Nội có khoảng 200 khách sạn 3-5 sao, tạo lượng nước khoảng 9.000 m3/ngày Các khách sạn lớn co cơng trình xử nước thải, ước tính khoảng 6.000 m3/ngày Theo số liệu Sở Cơng Thương đến tháng 12/2013, đại bàn Hà Nội co 411 chợ, bình quân quận, huyện, thị xã co 14 chợ, chợ phục vụ khoảng 15.165 người Tổng lượng nước thải thương mại, du lịch ước khoảng 123.000 m3/ngđ e Nước thải làng nghề chăn nuôi Nước thải làng nghề khoảng 156.000 m 3/ngđ Lượng nước thải từ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, ướng khoảng 70.000 m3/ngđ PHẦN – ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.5Hiện trạng hoạt động quản nước thải Việt Nam Từ năm 1998, Chính phủ Việt Nam ban hành áp dụng nhiều sách đầu tư cải thiện vệ sinh đô thị, khiến lĩnh vực thu gom xử nước thải phát triển mạnh mẽ Các kết đạt là: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thoát nước xử nước thải cho người nghèo đô thị cải thiện đáng kể, khơng tình trạng vệ sinh bừa bãi; - 94% người dân sử dụng nhà vệ sinh, 90% số hộ gia đình sử 16 dụng bể tự hoại làm cơng trình xử chỗ; - 60% hộ gia đình đấu nối vào hệ thống nước công cộng, thường hệ thống cống chung; - Đến năm 2012, 17 hệ thống thoát nước xử nước thải đô thị xây dựng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, hệ thống khác xây dựng đô thị cấp tỉnh với tổng công suất 530.000 m3/ngày; - Hiện khoảng 32 hệ thống thoát nước xử nước thải trình thiết kế/ thi cơng, chủ yếu hệ thống nước chung; - Trong thập niên vừa qua, đầu tư hàng năm vào lĩnh vực vệ sinh đô thị đạt 150 triệu Đô la Mỹ, chiếm 0,45% GDP hàng năm; với tổng mức đầu tư cho thoát nước xử nước thải giai đoạn 1995 – 2009 2,1 tỷ Đô la Mỹ Mặc dù đạt kết đáng khích lệ vậy, lĩnh vực vệ sinh mơi trường đô thị tiếp tục phải đối mặt với vấn đề quan trọng cần nhanh chóng giải như: - Mặc dù 60% hộ gia đình đấu nối vào hệ thống nước cơng cộng, hầu thải xả thẳng hệ thống tiêu thoát nước bề mặt, có 10% lượng nước thải xử - Trong 90% hộ gia đình xả nước thải vào bể tự hoại, 4% lượng phân bùn xử Công tác quản phân bùn hầu hết thành phố yếu - Vốn đầu tư vào lĩnh vực thu gom xử nước thải tới hầu hết dành để xây dựng công trình xử lý, nhiên khơng phải lúc có mạng lưới thu gom phù hợp - Việt Nam thu phí nước mức 10% giá nước sạch, khả thu hồi chi phí đầu tư xây dựng chi phí vận hành bảo dưỡng nói chung thấp - Các xếp thể chế chưa khuyến khích hiệu vận hành hệ thống, đơn vị chịu trách nhiệm thoát nước xử nước thải có quyền tự chủ hạn chế hoạt động quản vận hành phát triển hệ thống - Nhu cầu vốn cao, dự kiến cần tới 8,3 tỷ Đô la Mỹ để cung cấp dịch vụ nước cho khoảng 36 triệu dân thị vào năm 2025 Việt Nam phải phấn 17 đấu đáp ứng nhu cầu này, mức thiệt hại kinh tế vệ sinh 780 triệu Đô la Mỹ năm, tương đương 1,3% GDP (WSP, 2007) Hiện trạng quản nước thải Việt Nam minh họa Hình Hình 9–Hiện trạng cơng tác quản nước thải đô thị Việt Nam (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2012) 2.6Đề xuất giải pháp quản nhằm giảm thiểu phát thải nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt 3.2.1 Đối với cán quản cấp trung ương a Xây dựng Chiến lược quốc gia, áp dụng nguyên tắc quản tổng hợp tài nguyên nước Cân nhắc xây dựng Chiến lược quốc gia, áp dụng nguyên tắc quản tổng hợp tài nguyên nước quản theo lưu vực sông vệ sinh môi trường đô thị, để trì cam kết Chính phủ cải thiện điều kiện vệ sinh, đưa vệ sinh thị vào chương trình nghị Luật Bảo vệ Môi trường 2005 Luật Tài nguyên nước 2012 sở để ban hành quy định pháp luật, chế điều phối lĩnh vực vệ sinh đô thị, huy động nhà cung cấp dịch vụ tập trung vào việc kiểm soát chất lượng nước lưu vực sông, tăng cường giám sát hoạt động ngành cấp trung ương Phương thức cho phép lồng ghép hợp phần cấp nước, vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân, cải thiện phối kết hợp quan nhà nước, khối tư nhân cộng đồng Chiến lược quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh đô thị đảm bảo kết thu từ nỗ lực bền vững, đồng thời làm sở để xác định thứ tự ưu 18 tiên đầu tư, tăng cường lực kỹ thuật thể chế, thiết lập chế tài phù hợp để huy động tập trung nguồn lực nhằm đáp ứng ưu tiên b Phát triển sách chế phù hợp tài cho lĩnh vực vệ sinh, kể đầu tư vận hành, bảo dưỡng Các nguồn tài bao gồm vốn nay, viện trợ, trái phiếu phủ, sách thuế phí, mơ hình hợp tác cơng tư nguồn tài sáng tạo khác, ví dụ tính thuế tài sản vào thuế thu nhập cá nhân Tăng giá dịch vụ nước cơng cụ quan trọng để đảm bảo thu hồi chi phí vận hành – bảo dưỡng đảm bảo hệ thống hoạt động bền vững c Xây dựng sách cải tổ doanh nghiệp lĩnh vực vệ sinh Lĩnh vực hưởng lợi từ việc tạo mơi trường thuận lợi để hình thành tổ hợp hay doanh nghiệp tư nhân, cung cấp dịch vụ lồng ghép, bao gồm cấp nước, thoát nước, vệ sinh quản phân bùn Phương thức đòi hỏi chế thuận lợi cho việc tự chủ doanh nghiệp, áp dụng phương thức quản theo kết dịch vụ vận hành bảo dưỡng, thay đổi cách tính giá dịch vụ để đảm bảo thu hồi chi phí, xây dựng mơ hình quản mới, kể phương án hình thành đơn vị quản độc lập, cung cấp chương trình tăng cường lực cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ d Xây dựng ban hành sách khuyến khích mơ hình Đối tác cơng – tư (PPP) tham gia khối tư nhân (PSP) Chính sách khuyến khích khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực vệ sinh môi trường bao gồm hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh tăng khả tiếp cận vốn vay tăng phí nước nhằm đảm bảo thu hồi chi phí vận hành – bảo dưỡng Kết hợp dịch vụ cấp thoát nước xử nước thải biện pháp giúp lĩnh vực hấp dẫn khối tư nhân Các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển địa ốc đưa chi phí đầu tư cơng trình thu gom xử nước thải vào giá thành bán cho khách hàng theo giá thị trường, nhờ giảm chi tiêu ngân sách nhà nước Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân cần phát triển hạ tầng phù hợp với quy hoạch thành phố Có số mơ hình khuyến khích khối tư nhân tham gia áp dụng Việt Nam Tuy nhiên cần lưu ý đầu tư khối tư nhân kết hợp với vốn đầu tư nhà nước cần đảm bảo có kết xây dựng hệ thống nước xử nước thải hoàn thiện bao gồm cơng trình đấu nối, mạng lưới cơng trình xử Bên cạnh đó, cơng trình hạ tầng 19 xây dựng khối tư nhân phải phù hợp với quy hoạch phát triển thị Khuyến khích khối tư nhân tham gia quản phân bùn thực mang lại hiệu quả, lực doanh nghiệp cơng ích hạn chế e Quy định chất lượng nước thải sau xử cách linh hoạt, tùy theo nguồn tiếp nhận Khi thiết kế cơng trình xử lý, cần xem xét khả tiếp nhận nguồn tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải đầu vào Các tiêu chuẩn nước thải sau xử quy định nước thải phải xử bậc cao để đảm bảo nồng độ a-mô-ni tổng ni-tơ thấp, loại trừ khả áp dụng cơng nghệ chi phí thấp chuỗi hồ sinh học bể lọc sinh học nhỏ giọt Kết chi phí vận hành – bảo dưỡng cơng trình thường cao Một số giải pháp thu gom xử nước thải có chi phí hợp lý, áp dụng hệ thống xử nước thải phân tán hệ thống thoát nước giản lược, bể tự hoại với vách ngăn mỏng ngăn lọc kỵ khí, bãi lọc trồng cây, hay cơng trình vệ sinh cơng cộng có thu hồi khí sinh học Tuy nhiên, hệ thống xử chưa cho phép đạt yêu cầu tiêu chuẩn thải hành Cách tiếp cận phù hợp là, giai đoạn đầu, nên áp dụng tiêu chuẩn xả thải có u cầu thơng số chất dinh dưỡng thấp, không yêu cầu (nếu nguồn tiếp nhận nước khơng có u cầu khắt khe), sau áp dụng bước tiêu chuẩn cao theo thời gian, theo phát triển hệ thống nước thị mức độ huy động vốn đầu tư 3.2.2 Đối với cán quản cấp địa phương a Lập quy hoạch vệ sinh mơi trường cho tồn thành phố/ lưu vực sơng Phương thức cần tính đến đầy đủ khía cạnh xã hội, kỹ thuật, thể chế kinh tế tác động đến khả cung cấp dịch vụ bền vững tới tất hoạt động cộng đồng đô thị Quy hoạch vệ sinh môi trường cần đáp ứng cầu người sử dụng, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, quản hệ thống hiệu quả, cho phép cân nhắc áp dụng linh hoạt giải pháp công nghệ khác nhau, tùy điều kiện cụ thể Quy hoạch vệ sinh môi trường cung cấp dịch vụ cần phải xem xét nhu cầu phát triển dịch vụ hạ tầng từ khu dân cư hay cộng đồng, coi cấp b Hoàn thiện quy định thể chế pháp luật địa phương Tổ chức thể chế tỉnh/thành phố có ý nghĩa quan trọng hiệu chuẩn bị, thực dự án vận hành cơng trình Để cải thiện hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ, cần thay mối quan hệ dựa vào chế đặt hàng hàng năm đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước xử nước thải với quyền thị hợp đồng quản vận hành hệ thống nước thải Cần thiết lập 20 quan giám sát với thành viên quyền tỉnh đại diện cộng đồng để phê duyệt đơn giá biểu phí dịch vụ nước Cần có quy định rõ ràng thiết kế, xây dựng bể tự hoại, yêu cầu hút bùn định kỳ hoạt động quản phân bùn kiểm soát quy định quản hệ thống nước quyền địa phương ban hành c Lựa chọn xây dựng hệ thống xử phân tán hay tập trung theo điều kiện địa phương Không nên quan niệm hệ thống xử tập trung giải tất vấn đề VSMT Việt Nam Nên cân nhắc áp dụng hệ thống xử phân tán khu vực mà mạng lưới tập trung phục vụ hiệu mặt kinh tế Những hệ thống sau dần thay hay mở rộng quy mô thành hệ thống thu gom xử tập trung mật độ dân cư tăng lên Trong trình xây dựng chiến lược vệ sinh mơi trường tồn thành phố, bắt đầu lập quy hoạch cần xác định phát triển hệ thống tập trung hệ thống phân tán theo giai đoạn Quyết định phân kỳ dự án lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư cần dựa sở phân tích tồn diện, trọng yếu tố chi phí thấp phù hợp khả chi trả d Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp Để phát triển hiệu lĩnh vực vệ sinh môi trường Việt Nam, cần quan tâm đến công tác lựa chọn công nghệ xử Công nghệ xử cần phù hợp với đặc tính nước thải đầu vào, trình xử cần thiết để đạt tiêu chuẩn xả thải, điều kiện cụ thể khu vực xử nguồn tiếp nhận nước Cần khuyến khích cán chịu trách nhiệm tham gia vào trình lựa chọn cơng nghệ thiết kế, để đảm bảo cơng nghệ lựa chọn cơng trình thiết kế thành cơng, mang lại lợi ích mặt kinh tế - tài chính, với chi phí phù hợp với khả chi trả địa phương Bể tự hoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng xử nước thải hộ gia đình khu thị có với hệ thống thoát nước chung Bể tự hoại quản phân bùn bể tự hoại cần phải coi hợp phần khơng thể tách rời hệ thống nước e Đảm bảo thực đấu nối hộ gia đình q trình phát triển hệ thống nước xử nước thải Đấu nối hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng việc thực thành cơng dự án nước xử nước thải; công tác phải lồng ghép vào trình lập kế hoạch tài trợ chương trình Cần cải thiện chất lượng gia tăng số lượng đấu nối hộ gia đình vào hệ thống cống, cho dù hệ thống thoát nước chung hay riêng để sử dụng hiệu hạ tầng nước xử nước thải thị Để làm điều đó, cần bắt đầu cách quy định bắt buộc hộ gia đình, sở kinh doanh doanh nghiệp khu vực có mạng lưới thu gom nước thải phải thực đấu nối 21 f Lập lộ trình tăng doanh thu tiến tới thu hồi chi phí Chi phí quản vận hành – bảo dưỡng hệ thống thu gom xử nước thải người tiêu dùng chi trả thơng qua phí nước Chính quyền địa phương cần có quan điểm tích cực việc tăng phí thoát nước ban hành quy định nước thải nhằm đảm bảo thu hồi chi phí Mức thu hồi chi phí cao đáp ứng nguyên tắc “người gây nhiễm trả tiền” cơng trình bền vững mặt tài Cơ quan vận hành với quyền tỉnh cần có động thái tích cực để tăng doanh thu trang trải chi phí vận hành Để thực điều đó, tăng dần phí dịch vụ theo thời gian nhằm tránh gây căng thẳng kinh tế - xã hội cho cộng đồng Có thể hỗ trợ tài cho hộ nghèo xây dựng cơng trình vệ sinh thơng qua hỗ trợ giảm phí chương trình tài trợ vi mơ tín dụng vi mơ quỹ quay vòng g Nâng cao lực cho đơn vị có liên quan địa phương Cần xây dựng lực cho tất quan tham gia quản vệ sinh môi trường đô thị, từ trung ương đến địa phương Hoạt động bao gồm việc nâng cao lực cho đơn vị cung cấp dịch vụ chủ sở hữu cơng trình vệ sinh mơi trường Năng lực cải thiện, hiệu phối hợp nâng cao giúp dự án thực hiệu Cùng với thiết kế cơng trình kỹ thuật, cần thực “các biện pháp mềm” xây dựng lực, xếp thể chế tài Chính quyền địa phương cần đảm bảo tất bên liên quan, từ cán lãnh đạo đến công nhân viên cơng ty cơng ích đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao nhận thức chung vấn đề kỹ thuật, môi trường, quản lý, thể chế, xã hội có kỹ cần thiết để phát triển dự án cung cấp dịch vụ thành công h Nâng cao nhận thức khách hàng sử dụng dịch vụ vệ sinh mơi trường Cần thực Chương trình Thông tin – Giáo dục – Truyền thông thay đổi hành vi để nâng cao nhận thức cộng đồng để người đánh giá lợi ích vệ sinh mơi trường tốt mang lại Cũng quyền địa phương cần có “cơng cụ” để tính phí dịch vụ vệ sinh, người sử dụng dịch vụ cần nhận thức lợi ích dịch vụ mang lại sẵn sàng trả chi phí dịch vụ Các dự án nước xử nước thải cần thực chương trình Thơng tin – Giáo dục – Truyền thơng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng vấn đề vệ sinh nói chung nhận thức lợi ích mà hệ thống vệ sinh mang lại Nhờ người sử dụng dịch vụ tích cực tham gia đấu nối đường ống vệ sinh nhà vào hệ thống nước cơng cộng, sẵn sàng chi trả phí dịch vụ; tăng doanh thu từ phí cải thiện hiệu thu hồi chi phí Các chiến dịch truyền thơng sử dụng để tuyên truyền quy định quản nước thải, bao gồm nội dung thiết kế xây dựng bể tự hoại, hút bùn định kỳ, quản phân bùn có kiểm sốt 22 2.7 Kiến nghị hoạt động cần thực để cải thiện công tác quản phát triển bền vững lĩnh vực VSMT đô thị Kiến nghị Các biện pháp cần thực Với hạn chế ngân sách lực nay, công tác phân bổ nguồn lực đầu tư cho dự án thu gom xử nước thải đô thị thập kỷ tới cần tập trung vào khu vực sau: (1) thành phố duyên hải tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp du lịch; (2)đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế trọng điểm; (3) đô thị tác động đến lưu vực sơng Chính quyền cần đưa định kỹ thuật chiến lược toàn diện giai đoạn lập kế hoạch Trong trình lập kế hoạch phát triển VSMT, quyền cần đánh giá hiệu kinh tế hệ thống thoát nước chung riêng Phương án phù hợp tiếp tục sử dụng cải thiện hệ thống thoát nước chung khu vực hình thành từ lâu có mật độ dân cư cao; cân nhắc xây dựng hệ thống thoát nước riêng khu vực đô thị thị thuộc tỉnh Ngồi cần xem xét giải pháp trung gian hay bổ sung thêm cơng trình khác vào hệ thống nước chung để tách nước mưa Trong trình thiết kế hệ thống cần phân tích lượng mưa theo mùa Trung Địa ương phương X X X Chính quyền địa phương thực lập kế hoạch vệ sinh mơi trường cho tồn thành phố hay lưu vực sông, dựa tiêu chí đánh giá hiệu chi phí tồn diện, xem xét sử dụng hệ thống quản phân tán chỗ cho khu vực ven có mật độ dân cư thấp sử dụng hệ thống quản tập trung cho khu vực thị có mật độ dân cư cao, lưu ý đáp ứng nhu cầu cộng đồng dân cư thu nhập thấp X Khi lập kế hoạch cần đảm bảo cân đối đầu tư cơng trình xử hệ thống thu gom phù hợp giai đoạn dự án X 23 Kiến nghị Các biện pháp cần thực Trung Địa ương phương Chính quyền áp dụng cơng nghệ xử nước thải đảm bảo tiêu chuẩn nước thải sau xử phù hợp với điều kiện đất đai, nồng độ chất ô nhiễm thấp nước đầu vào, khả tiếp nhận nguồn nước, vốn đầu tư có địa phương có chi phí vận hành – bảo dưỡng tối ưu Chính quyền địa phương áp dụng quy định (và thực chương trình Thơng tin – Nâng cao hiệu Giáo dục – Truyền thơng hỗ trợ tài chính) xử bắt buộc hộ gia đình đơn vị sử dụng mạng lưới thu gom nước thải phải đấu nối vào mạng lưới, có hỗ trợ tài cho hộ có thu nhập thấp X X X Chính quyền khắc phục tình trạng nước thấm vào mạng lưới cách áp dụng giải pháp sáng tạo giảm diện tích đất khơng tự thấm thành phố, xây dựng vườn tiêu nước mưa, vùng đệm, bể trữ nước mưa, hồ X Ưu tiên thực Chính quyền địa phương xây dựng chiến lược quản quản phân bùn lồng ghép vào trình phân bùn lập kế hoạch phát triển hạ tầng thị X Chính quyền địa phương thơng qua đưa vào áp dụng quy định thiết kế thi công kỹ thuật bể tự hoại, định kỳ thông hút bể tự hoại đơn vị cung cấp dịch vụ xử phân bùn hợp vệ sinh X Chính quyền giao cho đơn vị cơng ích địa phương thực dịch vụ quản phân bùn người sử dụng trực tiếp trả phí dịch vụ cho đơn vị trả hóa đơn nước tốn phần phí nước X Khuyến khích khối tư nhân tham gia thu gom, xử phân bùn cung cấp sản phẩm tái chế từ phân bùn 24 X Kiến nghị Xây dựng Chương trình quốc gia vệ sinh mơi trường thị Cải thiện khung pháp Các biện pháp cần thực Trung Địa ương phương Thực chương trình nâng cao nhận thức cho quyền địa p hương cộng đồng để đảm bảo đối tượng nhận thức vai trò viêc quản phân bùn X Thực chương trình hỗ trợ tài cho người nghèo để họ cải tạo/ xây dựng bể tự hoại và/hoặc hỗ trợ thông hút phân bùn X Chính phủ xây dựng Chiến lược quốc gia chương trình quốc gia VSMT thị để thống hoạt động tài trợ quan nhà nước trung ương địa phương X Cần phân bổ nguồn lực thực chương trình nước xử nước thải, tập trung vào khu vực mà ô nhiễm nước thải đe dọa sức khỏe cộng đồng mơi trường X Chính quyền địa phương cần tập trung xây dựng hệ thống quản nước thải phù hợp khả chi trả, đảm bảo thu hồi chi phí; khơng quyền cần hỗ trợ chi phí lâu dài Chính quyền nên thực xây dựng cấu biểu phí nước thải đảm bảo thu hồi chi phí, khơng khuyến khích tiếp tục hỗ trợ chi phí cho hệ thống X X Chính quyền địa phương cần sẵn sáng tính phí mức đảm bảo thu hồi chi phí tài bền vững sở xem xét khả chi trả sẵn sàng chi trả người dân Các quan trung ương phối hợp chặt chẽ với để xây dựng khung pháp quản môi trường quản nước thải theo lưu vực sông 25 X X X Kiến nghị Các biện pháp cần thực Thường xuyên đối thoại sách bên có liên quan cấp, cán nhà nước, khu vực tư nhân, đơn vị vận hành, cộng đồng, nhà tài trợ, v.v Thường xuyên đối hoại sách bên có liên quan cấp, cán nhà nước, khu vực tư nhân, đơn vị vận hành, cộng đồng, nhà tài trợ, v.v Trung Địa ương phương X X Chính quyền địa phương cần đặt coi phát triển VSMT mục tiêu chương trình hành động ưu tiên trung ương địa phương X Chính quyền địa phương lập kế hoạch phát triển VSMT toàn diện cho tồn thành phố, nêu giải pháp phù hợp để áp dụng cho khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư địa hình khác địa bàn thành phố X Chính quyền thiết lập đơn vị tập trung cung cấp dịch vụ, không tham gia quản hạ tầng Chính quyền phương đảm trách trách nhiệm xây dựng ban hành quy định X Chính quyền khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực cách xây dựng quy định thuận lợi quy định biểu phí phù hợp đảm bảo thu hồi chi phí Chính phủ cần khuyến khích quyền / cơng ty cơng íchđịa phương kết hợp phát triển hạ tầng với cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hành vi vệ sinh phối hợp với tổ X X X X X chức cộng đồng trình quản xây dựng văn pháp luật Chính quyền xây dựng nhận thức cộng đồng VSMT cách thực chiến dịch Thông tin – Giáo dục – Truyền thông kỹ thuật tác động đến sức khỏe, môi trường, kinh tế tài hoạt động VSMT tốt 26 Kiến nghị Các biện pháp cần thực Chính quyền xây dựng lực cho đơn vị cung cấp dịch vụ chủ sở hữu cơng trình VSMT nhằm cải thiện hiệu tính bền vững chương trình Trung Địa ương phương X X KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Tình hình XLNT sinh hoạt, nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư năm gần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần kiềm chế gia tăng nhiễm mơi trường nói chung mơi trường nước nói riêng Công nghệ xử nước thải sinh hoạt đa dạng, tùy thuộc điều kiện cụ thể vùng, địa phương, công suất nhà máy/trạm XLNTTT.Vấn đề quản lý, vận hành, bảo dưỡng cơng trình nhà máy, trạm XLNT đặt vấn đề lớn, đòi hỏi chủ đầu tư bên liên quan phải nghiêm túc tuân thủ quy định, quy chế hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo tính bền vững nó.Nguồn đầu tư dự án XLNTTT khác nên suất đầu tư, chi phí quản vận hành khác Do đó, đến Bộ Xây dựng chưa thể ban hành thông tư quy định ngưỡng suất đầu tư chi phí vận hành theo cơng nghệ, cơng suất khác Do chưa có chế thống lương cán công nhân viên, nên khơng thể giữ họ chí thú với cơng tác quản vận hành nhà máy XLNTTT 27 số nhà máy Kiến nghị cải thiện thu hồi chi phí vệ sinh mơi trường thị: (1) Cải thiện khung sách pháp luật Như đề cập trên, quyền địa phương lúng túng áp dụng Nghị định 67 hay Nghi định 88 xác định mức phí Tình trạng xảy phổ biến Bộ chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị định tiến hành nghiên cứu sửa đổi Nghị định nhằm giúp địa phương hiểu tránh nhầm lẫn Đây hoạt động cần thiết nhằm thiết lập khung quy định giúp địa phương xây dựng mức thu phí, nâng cao hiệu thu hồi chi phí Thay quy định tỷ lệ tối đa tính giá nước sạch, nhà nước nên đưa số mức thu phí để cơng ty vận hành cơng trình quản nước thải linh hoạt xác định mức thu phí phù hợp với chi phí hoạt động (2) Sẵn sàng tính phí dịch vụ Chính quyền thành phố/tỉnh chưa muốn tính đủ chi phí thu phí dịch vụ Điều thể rõ nét thành phố Buôn Ma Thuột, dịch vụ thoát nước doanh nghiệp vận hành cơng trình đánh giá cao người dân sẵn sàng đấu nối vào hệ thống thoát nước riêng hệ thống mở rộng giai đoạn sau Tuy nhiên, người dân hài lòng vậy, quyền Bn Ma Thuột chưa thực hoạt động để cải thiện hiệu thu hồi chi phí, định hỗ trợ chi phí vận hành từ ngân sách địa phương Quan điểm không muốn tăng phí kết chế quản nhà nước trước vốn trợ cấp cho hoạt động thiếu vốn Gây áp lực lên ngân sách địa phương làm thay đổi quan điểm nhiều thời gian cần có tâm trị Nếu muốn thu hồi chi phí, cần thay quan điểm dựa vào trợ cấp nhà nước quan điểm sẵn sàng tăng mức thu phí để đảm bảo doanh thu từ phí thu hồi đầy đủ chi phí (3) Nâng cao nhận thức cộng đồng lợi ích dịch vụ vệ sinh Để thu hồi chi phí hiệu quả, người sử dụng dịch vụ cần sẵn sàng chi trả phí Người dân sẵn sàng trả phí họ nhận thức đánh giá cao lợi ích dịch vụ vệ sinh mang lại Cần thực chiến dịch thông tin – giáo dục – truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân hệ thống quản nước thải, lợi ích dịch vụ mang lại hành vi vệ sinh Các cơng trình quản nước thải Đà Lạt Buôn Ma Thuột thực hiệu hoạt động này, gia tăng nhu cầu khu vực chưa cung cấp dịch vụ Hiện khách hàng khu vực hiểu vấn đề vệ sinh 28 đánh giá cao lợi ích họ hưởng Xây dựng nhận thức cho khách hàng giúp thiết lập môi trường tưởng để người dân sẵn sàng trả phí dịch vụ (4) Kiềm giữ chi phí hoạt động mức vừa phải Cũng lĩnh vực kinh doanh khác, cần vận hành công trình quản nước thải cách hiệu cuối người dân trả tất chi phí hoạt động hình thức phí dịch vụ bên cạnh trợ cấp nhà nước Hoạt động hiệu khơng có nghĩa doanh nghiệp cắt giảm hay bỏ qua hoạt động vận hành, bảo dưỡng cần thiết chúng giúp cải thiện đánh giá người dân lợi ích dịch vụ mang lại họ sẵn sàng trả phí cho lợi ích Để người dân tin tưởng tối đa hóa hiệu thu hồi chi phí, cần nghiên cứu thiết kế hệ thống quản nước thải phù hợp với đặc điểm điều kiện địa phương, tránh xây dựng công trình phức tạp, vượt khả địa phương, trừ trường hợp thật cần thiết Giảm thiểu chi phí hoạt động (chi phí điện, hóa chất, nhân công, v.v.) cách lựa chọn công nghệ phù hợp thiết kế cơng trình mang lại lợi ích kết lâu dài năm vận hành sau Do vậy, giảm thiểu chi phí cách lựa chọn hệ thống thu gom xử phù hợp bước để tiến tới thu hồi chi phí hiệu (5) Sẵn sàng chi trả Người dân thông tin đầy đủ từ chiến dịch thông tin – giáo dục – truyền thông, đơn vị quản nước thải cung cấp dịch vụ có chất lượng mang lại lợi ích cho khách hàng điều kiện thuận lợi để người dân sẵn sàng chi trả chi phí dịch vụ họ hiểu dịch vụ mang lại giá trị hữu hình Khi khách hàng sẵn sàng chia sẻ gánh nặng chi phí vận hành hệ thống quản nước thải, công ty vệ sinh bớt phụ thuộc vào trợ cấp nhà nước, thu hồi chi phí hoạt động bền vững tài 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỷ yếu Hội nghị mơi trường tồn quốc lần thứ IV, Bộ tài nguyên Môi trường, Hà Nội, 29/09/2015; Ngân hàng Thế giới (World Bank) Báo cáo Đánh giá hoạt động quản nước thải đô thị Việt Nam, tháng 12 năm 2013; Trần Hiếu Nhuệ.Tiêu điểm: “Kiểm sốt nhiễm mơi trường nước thị Việt nam: thách thức hội” Hội thảo “Tập huấn Nâng cao nãng lực, kiến thức bảo vệ môi trýờng” khuôn khổi Hội nghị Quốc tế lần thứ 37 – WEDC 2014 “Cung cấp nước dịch vụ vệ sinh bền vững cho người giới biến đổi” Hà Nội, 15 – 19/9/2014; Trần Hiếu Nhuệ Báo cáo tổng hợp đào tạo công nhân vận hành nhà máy xử nước thải Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tháng 112014; Trần Văn Quang Báo cáo khoa học “Hội thảo công nghệ xử nước thải chi phí thấp”trong khn khổ dự án “Hệ thống xử nước thải tiên tiến, tiết kiệm lượng thành phố Đà Nẵng” Đà Nẵng, 7/3/2014 30 ... 1.1.2 Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam a Công nghệ XLNT sinh hoạt đô thị tập trung áp dụng quy mô lớn * Công nghệ hồ sinh học NMXLNTTT - Hồ sinh học kỵ khí tạiSơn Trà, Phú... Nẵng, - Hồ sinh học hiếu khí triệt để Tháp Chàm-TP Phan Rang - Hồ sinh học kỵ khí, tùy tiện ổn định hiếu khí Bn Ma Thuột, - Hồ sinh học hiếu khí triệt để Bình Hưng Hòa TP HCM - Hồ sinh học hiếu... KCN Quang Minh, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, KCN Phú Nghĩa, KCN cao Hòa Lạc) Trong KCN quan trắc co 08 KCN xây dựng đưa vào vận hành hệ thống XLNT tập trung KCN: Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long, Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: De xuat cac giai phap quan ly nham giam thieu phat thai trong nuoc thai cong nghiep va nuoc thai sinh hoat, De xuat cac giai phap quan ly nham giam thieu phat thai trong nuoc thai cong nghiep va nuoc thai sinh hoat, PHẦN 1 – QUẢN LÝ, XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯƠC THẢI ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM, 1 Tình hình xây dựng, phát triển các nhà máy/trạm xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, 2 Tình hình quản lý, vận hành các nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam, PHẦN 2 – THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, PHẦN 3 – ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT, 6 Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu phát thải trong nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, 7 Kiến nghị các hoạt động cần thực hiện để cải thiện công tác quản lý và phát triển bền vững lĩnh vực VSMT đô thị, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay