Phẩm chất đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng đối với sinh viên hiện nay

31 36 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 21:48

Đạo đức cách mạng do Hồ Chí Minh đề xướng về lý luận là đạo đức mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động kết hợp nhuần nhuyễn và sinh động với những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta và những tinh hoa đạo đức của loài người. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - o0o - BÀI THẢO LUẬN MƠN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: Phẩm chất đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sinh viên nay, liên hệ nhà quản trị nhân lực Giáo viên hướng dẫn : Nhóm thực : 10 Lớp HP : 1759HCMI0111 HÀ NỘI - 2017 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU I Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức .3 1 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức .3 Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức 10 II Sinh viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh .13 Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .13 Nội dung học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 14 III Vận dụng phẩm chất đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên sinh viên quản trị nhân lực…………………………………… 19 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 LỜI MỞ ĐẦU Hồ Chí Minh người cộng sản coi trọng đạo đức gương mẫu mực đạo đức Người nói: “Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc cậy héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi khơng lãnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho lồi người cơng việc to tát, mà tự khơng có đạo đức… làm việc gì” Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đề xướng lý luận đạo đức mang chất giai cấp công nhân nhân dân lao động kết hợp nhuần nhuyễn sinh động với truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc ta tinh hoa đạo đức lồi người Đạo đức khơng phải đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, khơng phải danh vọng cá nhân mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, loài người Đạo đức cách mạng thể chỗ biết đặt lợi ích Đảng nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích cá nhân Hết lòng, phục vụ nhân dân Vì Đảng, dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu việc, đạo đức cách mạng vơ luận hồn cảnh nào, người đảng viên phải đặt lợi ích Đảng lên hết Đạo đức cách mạng hòa với quần chúng thành khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng lắng nghe ý kiến quần chúng Đạo đức cách mạng đạo đức tập thể, phải đánh thắng tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh ln khẳng định vai trò to lớn đạo đức cách mạng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Đạo đức cách mạng phận hợp thành quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hố Hồ Chí Minh – di sản vô giá cho hôm hệ mai sau I Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức 1.1 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo dức: Hồ Chí Minh có quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức  Đạo đức gốc người cách mạng : Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức gốc người cách mạng, đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người gốc cây, nguồn sông suối “Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn, phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” - (Hồ Chí Minh tồn tập.tập 5.tr 252 253) Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội nghiệp vẻ vang, nhiệm vụ nặng nề : “Sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” - (Hồ Chí Minh tồn tâp.t 9.tr293) Muốn cho dân tin, dân phục viết lên trán chữ cộng sản mà nhân dân yêu mến Quần chúng yêu mến người có tư cách đạo đức “Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho lồi người cơng việc to tát mà tự khơng có đạo đức, khơng có bản, tự hủ hóa, xấu xa làm việc gì” (Hồ Chí Minh tồn tập.t 5.tr 252.253) Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng cầm quyền phải Đảng đạo đức, Đảng văn minh Di chúc Bác dặn cán bộ, đảng viên Đảng phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải người đầy tớ trung thành nhân dân Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh quan hệ đức với tài thống với nhau, đức gốc tài, hồng gốc chuyên, phẩm chất gốc lực Tài biểu đức hành động  Đạo đức nhân tố tạo nên hấp dẩn chủ nghĩa xã hội : Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội hấp dẫn chưa phải lý tưởng cao quý, mức sống vật chất đầy đủ, tự tư tưởng mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất đạo đức người cộng sản ưu tú Chủ nghĩa xã hội trở thành nhân tố định vận mệnh lồi người khơng chiến lược, sách lược cách mạng vơ sản mà phẩm chất đạo đức người Cộng sản Phẩm chất đạo đức cao quý sức mạnh tạo nên hấp dẫn chủ nghĩa xã hội Sức mạnh chủ nghĩa nhân đạo Cộng sản Hồ Chí Minh gương đạo đức sáng, vĩ đại cổ vũ nhân dân ta nhân loại đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội 1.2 Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng : Bốn chuẩn mực đạo đức: - Trung với nước, hiếu với dân - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư - u thương người - Tinh thần quốc tế sáng  Trung với nước, hiếu với dân : Trung hiếu mệnh đề có truyền thống dân tộc Việt Nam nước phương Đông (trung với vua, hiếu với cha mẹ) Hồ Chí Minh đưa vào khái niệm trung, hiếu nội dung trung với nước, hiếu với dân Trung với nước, hiếu với dân phẩm chất đạo đức bao trùm mà người Việt Nam phải có Trung với nước phải gắn với hiếu với dân Trung với nước:  Là trung thành với đường lên đất nước  Là suốt đời hy sinh phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng  Ví dụ: Đảng nhân dân ta xây tâm xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Vì cán đảng viên cần giữ vững lập trường, tư tưởng khơng nghe kẻ xấu xíu giục mà có tư tưởng muốn đưa nước ta phát triển theo đường khác theo đường tư chủ nghĩa Hiếu với dân:  Là thương dân  Tin dân  Hết lòng phục vụ nhân dân  Ví dụ: người dân đến bệnh viện thăm, khám đội ngũ bác sĩ phải hết lòng phục vụ, khơng đưa u cầu, hách sách muốn khám bệnh trước cần phải có tiền lót tay, muốn tiên khơng đau phải đưa tiền cho bác sĩ… Đối với cán công chức Nhà nước hiếu với dân là: + Nắm vững dân tính + Hiểu rõ dân tài + Cải thiện dân sinh + Nâng cao dân trí  Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư : Đây phẩm chất gắn liền với hoạt động hàng ngày người Hồ Chí Minh coi cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư biểu phẩm chất trung với nước, hiếu với dân Hồ Chí Minh rõ bọn phong kiến nêu cần kiệm liêm không thực mà bắt nhân dân tuân theo để phụng cho quyền lợi chúng Nay ta đề cần, kiệm, liêm, cho cán thực làm gương cho nhân dân noi theo để đem lại hạnh phúc cho dân Cần, kiệm, liêm, Hồ Chí Minh sử dụng mệnh đề có đạo đức truyền thống dân tộc nước phương Đông với nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng Cần: Là cần cù, siêng năng, chăm Nhưng siêng chăm phải có kế hoạch, có hiệu quả, có suất cao lao động Cần đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa đến lĩnh vực khác xã hội, phục vụ cho mục tiêu, trị, kinh tế văn hóa cách mạng Ai cần đạo đức sẻ cần lao động, học tập Ví dụ: thi tham gia học tập, cần xếp kế hoạch học tập hợp lý, không học tập nhà trường mà có xếp thời gian biểu để tham gia hoạt động xã hội tình nguyện… Kiệm: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh kiệm phải tiết kiệm thời gian, cải, cơng sức dân, nước Ví dụ: dân đến quan nhà nước để làm thủ tục hành chính, cần phải báo rõ cho họ biết ngày nhận lại giấy tờ, để nhân dân đến lấy, tránh tình trạng người dân phải lại nhiều lần đến quan, giúp tiết kiệm thời gian, công sức Các quan cần hoàn thành thủ tục cho dân cách nhanh chóng, thời gian sớm Kiệm khơng xa xỉ, hoang phí, phơ trương hình thức Ví dụ: Hồ Chí Minh yêu cầu kiệm phải liền với cần, cần mà không kiệm giống thùng không đáy Liêm: Là sạch, không tham lam Là tôn trọng công, dân, nước Chữ liêm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trái ngược với ham muốn tầm thường chủ nghĩa cá nhân Chỉ có chữ ham mà Hồ Chí Minh muốn phải có ham học, ham làm, ham tiến Liên hệ thực tế nay, ta thấy có phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên tham nhũng, tham địa vị, tiền tài Việc nhận đút lót, hối lộ, dùng cơng vào việc tư trở thành quốc nạn Vì vậy, thực hành liêm khiết theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh việc cần hết Người rằng: “Để thực chữ liêm, cần có tun truyền kiểm sốt, giáo dục pháp luật, từ xuống, từ lên trên” Nghĩa là, cán phải gương mẫu thực hành liêm khiết sống, thi hành công vụ “Quan tham dân dại”, dân hiểu biết, khơng chịu đút lót, quan dù khơng liêm phải hóa liêm.Nhân dân phải biết kiểm soát cán bộ, giúp cán thực liêm Pháp luật phải nghiêm khắc, thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, không phân biệt kẻ có chức tước, địa vị to hay nhỏ Chính: Là thẳng thắn, đắn Chính qui định tư cách người, tư cách người cách mạng Chính đối lập với gian tà, xảo trá Hồ Chí Minh yêu cầu tư cách người cách mạng :  Đối với : không tự cao, tự đại, phải khiêm tốn học hỏi, phát triển hay, sửa chữa dở  Đối với người : không xu nịnh người trên, không ghét người dưới, thật không dối trá  Đối với việc : phải để việc công việc tư, việc thiện nhỏ phải làm, việc ác nhỏ phải trách Theo Hồ Chí Minh cần, kiệm, liêm, quan hệ chặt chẽ với nhau, tảng, gốc rễ đạo đức mới, thước đo đạo đức người văn minh dân tộc Hồ Chí Minh cần, kiệm, liêm, qui luật vận động nội tại, khách quan để đến xã hội văn minh  Chí cơng vơ tư :  Là công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị  Là dân, nước, lo cho dân trước, lo cho nước trước Theo Hồ Chí Minh thực chất chí cơng vơ tư chủ nghĩa tập thể, nối tiếp cần, kiệm, liêm, chính.Hồ Chí Minh cho chí cơng vơ tư phải nêu cao chủ nghĩa tập thể, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân  Chủ nghĩa tập thể đối lập với chủ nghĩa cá nhân  Chủ nghĩa cá nhân lối sống ích kỷ, thu vén cho riêng mình, thấy cơng lao Nó vết tích xã hội cũ, đồng minh đế quốc, thứ vi trùng độc ác Chủ nghĩa cá nhân đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm, kẻ thù gian xảo, quỷ quyệt Hồ Chí Minh kết luận: chủ nghĩa xã hội thắng lợi không loại trừ chủ nghĩa cá nhân Chủ trương chống chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh u cầu phải tơn trọng lợi ích cá nhân, tơn trọng nhu cầu, đời sống riêng đáng người.ví dụ: Chí cơng vơ tư người giảng viên tích cực giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho người học, giúp ích cho xã hội, khơng mong người khác ca ngợi  Thương u người, sống có nghĩa, có tình: 10 tụy, thật trực Phải xác định rõ nhiệm vụ mình, “khơng phải hỏi nước nhà cho Mà ơhair tự hỏi làm cho nước nhà? Mình phải làm cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu chừng nào” Trong học tập, rèn luyện, phải kết hợp lý luận với thực hành, học tập với lao động; phải chống biểu chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng háo danh, hám lợi “Chống tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc Chống thói xem khinh lao động lao động chân tay Chống lười biếng, xa xỉ Chống cách sinh hoạt ủy mị Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang” Vì học tập gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn tâm vượt qua thử thách gian nguy để đạt mục đích sống Cod đức tính sinh viên vượt qua khó khăn thử thách gặp sống gặt hái nhiều thành công sống Để học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu sinh viên phải có tu dưỡng, rèn luyện hết mình, ln ln cố gắng phấn đấu gia đình q hương đất nước, ln u q hương đất nước, giàu lòng nhân tích cực làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sống 2.2 Nội dung học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh -Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên nay: Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ,vui sau thiên hạ, vơ ngã vị tha, chí cơng vơ tư 17 Đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, đạo đức hình thành với cơng đổi Đảng, nguồn động lực quan trọng cơng đổi phát triển đất nước Đó đạo đức vừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc, như: yêu nước, thương người, sống nghĩa tình trịn vẹn, cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư với yêu cầu mới, nội dung đòi hỏi dân tộc thời đại Nhờ đó, phần lớn sinh viên, niên trí thức giữ nối sống tình nghĩa, sạch, lành mạnh; khiêm tốn cần cù sáng tạo học tập; sống lĩnh, có ý chí lập thân, lập nghiệp, động, nhạy bén, dám đối mặt với khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, khơng ỷ lại, chây lười; ln gắn bó với nhân dân, đồng hành dân tộc, phấn đấu cho nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Bên cạnh đó, ảnh hưởng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, bùng phát lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý, dẫn đến tiêu cực xã hội ngày phổ biến, tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu sinh viên, niên trí thức Hậu có phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, khơng có chí lập thân, lập ngiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm thiếu trách nhiệm, thờ với gia đình xã hội, sa vào nghiện ngập, hút xách; thiếu trung thực gian lận thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua cấp Đây biểu coi thường Kết điều tra 600 sinh viên trường đại học Hà Nội năm 2006 cho thấy có 69,7% sinh viên hỏi cho sinh viên có biểu 18 chạy theo lối sống thực dụng; 31,2% cho sinh viên chưa có khát vọng cao lập thân, lập nghiệp tương lai; 21,8% cho sinh viên có biểu mờ nhạt hoài bào lý tường Theo báo cáo TS.Phạm Thị Kim Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho thấy: năm 2007, điều tra khảo sát từ 30 trường ĐH-CĐ) nước Vụ Văn hóa (Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương) phối hợp với Vụ Công tác HSSV (Bộ Giáo dục Đào tạo) nói lên số đáng lo ngại 51,4% sinh viên cho “sống thử trước hôn nhân tượng phổ biến” Những năm gần đây, số vụ sinh viên phạm pháp bị kỷ luật năm tăng Theo thống kê chưa đầy đủ Bộ GD&ĐT, giai đoạn từ năm 2003 2007, số sinh viên phạm tội hình 27 sinh viên, bị bắt giữ liên quan đến vụ việc khác 77 sinh viên, 126 sinh viên bị buộc học 2.533 sinh viên vi phạm quy chế nhà trường Nhữmg ví dụ nhiều số thống kê tình trạng suy thối đạo đức sinh viên Những số có chiều hướng tăng ngày gây tâm lý lo lắng cho toàn xã hội sinh viên tầng lớp trí thức xã hội, tương lai đất nước có phần khơng nhỏ phụ thuộc vài tầng lớp sinh viên.Vấn đề đặt cần xây dựng cho sinh viên chuẩn mực đạo đức phù hợp giai đoạn - Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai nước nhà, hệ trẻ Việt Nam nói chung sinh viên, niên trí thức nói riêng cần phải học tạp làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Dưới dây số nội dung bản: 19 Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giả phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Tư tưởng phẩm chất đạo đức tiêu biểu Hồ Chí Minh tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, tồn ý cho nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội Từ tâm “ dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn giành cho tự do, độc lập”, để phấn đấu cho “đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành”, để nước ta “sánh vai với cường quốc năm châu” Tấm gương nước, dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người Hồ Chí Minh nhân dân giới bạn bè quốc tế thừa nhận kính phục Họ dùng lời lẽ đẹp đẽ trang trọng để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhà cách mạng triệt để”, “ nhà hoạt động quốc tế thần thoại”, “một nhân vật bật thời đại chúng ta”, “một gương sáng chói phẩm chất cách mạng nhân đạo cao Hiếm có nhà lãnh đạo tròng phút thử thách lại tỏ sáng suốt bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị dũng cảm cách phi thường vậy”; người “mà chết mầm sống sống nguồn cổ vũ đời đời bất diệt” Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” chuẩn mực đạo đức truyền thống quan hệ “đối với mình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng phát triểm phù hợp với yêu cầu 20 nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực đạo đức cách mạng Người gương chuẩn mực “caanf, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” Vì Người thường dạy cho cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, lòng ham muốn vật chất, tư cách người cán cách mạng tự mình, Người gương mẫu thực Suốt đời Người sống sạch, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, ln nước, dân, người, khơng gợn chút riêng tư Là lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh ln coi khinh xa hoa, không ưa chuộng nghi thức trang trọng cầu kỳ, suốt đời giữ nếp sống bạch, tao nhã, giản dị, khiêm tốn, khắc khổ, cần lao đấu tranh để mưu cầu hạnh phúc cho dân Chính mà vị tổng thống anh hùng nước Cộng hòa Chilê – X.Agienđê nói đức tính vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “ Nếu muốn tìm tiêu biểu cho tất đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đức tính vơ giản dị khiêm tốn phi thường” Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân hết lòng, phục vụ nhân dân; ln nhân ái, vị tha, khoan dung nhân hậu với người Hồ Chí Minh có tình u thương bao la với đối người Tình thương gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh trí tuệ nhân dân Người dạy cán bộ, đảng viên, việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh; phải gần dân, hiểu dân, học dân, kính trọng nhân dân; heeta lòng, phục vụ nhân dân Người thường xuyên xuống sở để tìm hiểu, “lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân, người khơng quan trọng” Hồ Chí Minh 21 khơng đặt cao nhân dân, quan niệm suốt đời cơng bộc nhân dân, ‘như người lính mệnh lệnh quốc dân trước mặt trận” Người nói “mỗi người, gia đình có nỗi khổ đau riêng gộp nỗi khổ đau riêng người, gia đình lại thành nỗi đau khổ tơi” Khơng lòng nhân ái, khoan dung, nhân hậu Hồ Chí Minh bắt ngồn từ đại nghĩa dân tộc, nên có sức mạnh cảm hóa to lớn việc xây dựng tái tạo lương tri Hồ Chí Minh thương người tình cảm to lớn Khi làm cách mạng, Hồ Chí Minh đặt vấn đề tự hạnh phúc đơi Đó biểu hện chủ nghĩa nhân văn cộng sản, vừa thánh thện, vừa gần gũi, làm súc động trái tim nhân loại Người tôn “một ông thánh cộng sản”, “một người huyền thoại” Bốn là, học tập gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt mục đích sống Cuộc đời cách mạng Hồ chí Minh chuỗi năm tháng vô gian khổ Hai lần ngồi tù, lần nhận án tử hình, có giai đoạn hoạt động sôi nổi, đánh giá cao, có giai đoạn bị hiểu nhầm, nghi kỵ, khơng giao nhiệm vụ Song, nhờ ý chí nghị lực tinh thần to lớn, Hồ Chí Minh bình tĩnh, kiên cường, chủ động vượt qua thử thách, gian nguy, kiên trì mục đích sống, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm cách mạng Dũng cảm, tâm, bền bỉ, bất khuất đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh Trong tình hình nay, để phong trào “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên có hiệu quả, dòi 22 hỏi phải có phối kết hợp nhiều nhân tố: giáo dục việc tự tu dưỡng, rèn luyện sinh viên; nêu gương người xã hội, bố mẹ gia đình, cán bộ, đảng viên, thầy, cô giáo, cán quản lý giáo dục hướng dẫn dư luận xã hội pháp luật Nếu coi thường nhân tố trên, việc học tập rèn luyện khó đạt kết mong muốn III Vận dụng phấm chất đạo đức theo tư tưởng HCM vào xây dựng đạo đức cho sinh viên sinh viên quản trị nhân lực Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập giới, có dòng tư tưởng đạo đức, văn hóa khác du nhập vào Việt Nam cần cá nhân phải có lập trường vừng vàng sáng suốt Sinh viên tầng lớp trí thức trẻ họ dễ dàng tiếp xúc với luồng văn hóa lối sống du nhập từ bên Đối với em sinh viên trường Đại Học Thương Mại em nhận thấy sinh viên cần: - Sinh viên có lối sống lành mạnh, văn minh, trung thực, nhân nghĩa, cần, kiệm liêm, phải có lối sống giản dị, khơng xa hoa, lãng phí, đua đòi - Có quan niệm đắn tình u Biết cảm thơng chia sẻ giúp đỡ bạn bè giúp đỡ người gặp khó khăn, giữ gìn sắc văn hố dân tộc tiếp thu văn hoá lành mạnh, tiến nhân loại thời đại - Biết tôn trọng kỷ cương pháp luật, tận tâm học tập, sức rèn luyện, khơng ngại khó, ngại khổ, chủ động sáng tạo, phải vững vàng trước cám dỗ, phải dũng cảm đấu tranh liệt chống biểu sai trái lối sống, nhân cách sinh viên Trường đại học Thương Mại có hoạt động sơi nỏi để hướng sinh viên học tập rèn luyện đạo đức Hồ Chí Minh: Đó thi olympic mơn triết học Mác-Lênin thi thu hút đông đào sinh viên tồn 23 trường tích cực tham gia Cuộc vận động khơng: “ Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” vận động thu hút đông đảo cán giáo viên sinh viên tham gia Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, vơ ngã vị tha, chí cơng vơ tư Dưới cờ tư tưởng ấy, giai đoạn cách mạng, hệ trẻ Việt Nam có cách áp dụng học tập khác Cụ thể, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, đạo đức hình thành người dân Việt Nam nói chung nhà quản trị cơng ty nói riêng, tiêu biểu nhà quản trị nhân lực Như biết, nhân phận thiếu tổ chức, doanh nghiệp Đây phận lên kế hoạch chiến lược tuyển người, giữ người tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp…Do người đứng đầu phận này, hay gọi cách khác nhà quản trị nhân lực cần có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, học tập từ tư tưởng Hồ Chí Minh sau: Thứ nhất, nhà quản trị nhân lực phải có đức tính: cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Người lãnh đạo cần phải siêng năng, lao động có kế hoạch, có hiệu với tinh thần chủ động, sáng tạo cao Đồng thời phải biết tiết kiệm thời gian, công sức, sử dụng tài sản chung công ty công tác tuyển dụng, đãi ngộ nhân lực cách tiết kiệm, công khai minh bạch, khơng lợi dụng chúng vào mục đích cá nhân Không tham lam, tranh giành quyền lực, chia bè kéo cánh 24 công ty, không tự cao, tự đại; thẳng thắn nhận sai, sửa chữa dở; không nịnh bợ người trên, không khinh người dưới…Và đặc biệt để dẫn dắt tập thể, nhà quản trị định phải công bằng, không thiên tư, nêu cao chủ nghĩa tập thể, đặt lợi ích cơng việc chung lên hàng đầu, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân Bởi chủ nghĩa cá nhân đẻ hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm như: quan liêu, tham ô, lang phí, trục lợi cá nhân, độc đốn chun quyền…Những thực tế khơng xa lạ tồn nội tổ chức doanh nghiệp Thứ hai, người đứng đầu phận nhân cần có niềm tin vào nhân viên, hiểu tổ chức (tổ chức gì, tương lai, có thuận lợi khó khăn tại, giá trị tốt để phát triển hay giá trị thiếu hụt để bù đắp); xây dựng khối đồn kết nơị bộ, văn hóa cơng sở vững mạnh, động, trẻ trung phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp Chức vụ cao cần phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến cấp dưới, nói tiếng nói với ban lãnh đạo để có sách đối nội hợp lý, kịp thời Không ngừng học hỏi, tiếp thu mới, nâng cao kiến thức chuyên môn, liên mơn phận nhân có nhiệm vụ tuyển dụng nhân lực cho công ty nên cần am hiểu, có kinh nghiệm lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp Từ đó, khơng làm dày vốn kiến thức vừa có cáu nhìn tổng thể, bao quát để định hướng phát triển doanh nghiệp Thứ ba, nhà quản trị nhân lực xuất sắc người có khả phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; đề bạt, cất nhắc họ vào vị trí, lĩnh vực phù hợp với lực, đam mê để phát huy hết nội thân Thậm chí nhà quản trị cấp cao trao quyền cho giám đốc nhân tự định, phân công 25 lao động, hết họ hiểu mà doanh nghiệp thiếu, mà nguồn nhân lực đáp ứng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:” Nước nhà cần phải kiến thiết Kiến thiết cần phải có nhân tài.” Điều lại với phát triển doanh nghiệp nước, mà tình trạng chảy máu chất xám ngày hữu Việt Nam Bên cạnh đó, số nhiệm vụ quan trọng công việc nhân đảm bảo nguồn nhân lực mức ổn định chất lượng số lượng- kim nam hàng đầu phát triển doanh nghiệp Để làm điều đó, nhà quản trị nhân lực cần đưa sách đãi ngộ tốt, đáp ứng tâm tư, tình cảm nhân viên, cụ thể như: nâng cao mức lương tối thiểu, thưởng theo suất doanh số, áp dụng chế độ nghỉ phép có lương cho nhân viên…Minh chứng cho điều này, trích lời nhân viên công ty sản xuất giày cho biết:” Cuối năm 2008, kinh tế lạm phát, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nhân cấp cao nghỉ việc, cơng ty không người Lý giám đốc nhân có sách khích lệ nhân viên thuyết phục, thuận lòng người.” Thứ tư, nhà quản trị nhân lực cần có ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua thử thách để đạt lợi ích chung tổ chức, doanh nghiệp Là nhà lãnh đạo thực sự, người làm nghề nhân phải người tiên phong, trước đón đầu, nắm bắt hội thách thức để có phương án điều động, tái cấu trúc lại máy nhân cơng ty rơi vào tình trạng khủng hoảng hay thay đổi phương hướng sản xuất…Nghiêm túc, tỉnh táo đối mặt với phản ứng cơng nhân viên, tìm đường hướng giải khúc 26 mắc Nên nhớ làm nhân làm việc trực tiếp với người lao động nên cần thiết tôn trọng nhân quyền tinh thần thương lượng, thuyết phục chuyên quyền, lệnh KẾT LUẬN Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thân nghiệp Người trở thành gương đạo đức sáng vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng sản chân chính, đồng thời gương đạo đức người bình thường, noi theo, làm theo để trở thành người công dân tốt xã hội Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá IX tổng kết 20 năm đổi công tác tư tưởng lý luận Đảng định triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Học tập gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức, viên chức đảng viên phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, phải gương mẫu việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, xây dựng nước ta thành nước hòa bình, thống nhất, độc lộp, dân chủ giàu mạnh, thoả lòng mong muốn cuối Bác dân tộc ta Nhất tầng lớp sinh viên, chủ nhân cận kề đất nước,chúng ta nhà nước đầu tư đào tạo để trở thành vị lãnh đạo, bác sĩ, doanh nhân Vì để xứng đáng với đảng, với nhà nước, với trông đợi tất người, phải nỗ lực học tập thật giỏi chun mơn mà phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức, học tập theo gương đạo đức HCM để vững vàng trở thành chủ nhân tương lai đất nước, xây dựng đất nước ngày giàu mạnh sánh vai với 27 cường quốc năm châu TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình tư tương Hồ Chí Minh NXB: CTQG, HN, 2006 Bộ giáo dục & Đào tạo Hồ Chí Minh Tồn tập, NXB: CTQG, HN 2002 Tư tưởng Hồ Chi Minh đạo đức, NXB: CTQG, HN, 1996 Thành Duy(Chủ biên) Tư tương Hồ Chí Minh đường Cách mạng Việt Nam, NXB: CTQG, HN, 2003 Võ Nguyên Giáp 5.Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB: GD 2004 TS Trần Quy Nhơn 6.Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chi Minh, NXB: Thông tấn, HN 2004 7."Một lãnh tụ bước ngoặt lịch sử”', Báo Nhân dân số ngày 17/9/1969 Mục lục LỜI MỞ 28 ĐẦU I Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức .2 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức .2 Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức II Sinh viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh .12 Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .12 Nội dung học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 13 III Vận dụng phẩm chất đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cho sinh viên sinh viên quản trị nhân lực………………………………………………………………………… 18 KẾT LUẬN 21 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 10 Tên thành viên Nhiệm vụ Lê Thị Thanh Thanh Làm Word Nguyễn Thị Kim Thanh ( thư ký) Thuyết trình , phản biện Nguyễn Phương Thảo Nghiên cứu tìm tài liệu Trần Ngọc Thảo Nghiên cứu tìm tài liệu Trịnh Thị Thảo Nghiên cứu tìm tài liệu Tự đánh giá Nhóm đánh giá 30 Vũ Thị Thảo Nghiên cứu tìm tài liệu Nguyễn Thị Thêm Thuyết trình, phản biện Đỗ Thị Thoa Nghiên cứu tìm tài liệu Bùi Thị Hồng Thơm ( nhóm trưởng ) Tổng hợp, Làm silde 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Phẩm chất đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng đối với sinh viên hiện nay, Phẩm chất đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng đối với sinh viên hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay