Bài thu hoạch cao cấp QUYEN CON NGUOI

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 21:43

Ngày nay, quyền con người là một trong ba trụ cột hoạt động của Liên Hiệp quốc cùng với hòa bình, an ninh và phát triển. Quyền con người là giá trị chung của toàn nhân loại, là mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế và ngày càng có vị trí quan trọng trong các hợp tác song phương và đa phương trên trường quốc tế. Tăng cường dân chủ và cải thiện nhân quyền đang trở thành nguyện vọng đông đảo của nhân dân các nước và xu hướng khách quan của thời đại. 1 Mở đầu: Ngày nay, quyền người ba trụ cột hoạt động Liên Hiệp quốc với hòa bình, an ninh phát triển Quyền người giá trị chung toàn nhân loại, mối quan tâm lớn cộng đồng quốc tế ngày có vị trí quan trọng hợp tác song phương đa phương trường quốc tế Tăng cường dân chủ cải thiện nhân quyền trở thành nguyện vọng đông đảo nhân dân nước xu hướng khách quan thời đại Với hàng nghìn năm dựng nước giữ nước, đất nước người Việt Nam ln tự hào có bề dày lịch sử dân tộc sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên cường, bền bỉ đấu tranh để giành lại quyền thiêng liêng người Đó quyền sống độc lập, tự quyền tự định vận mệnh Vì lẽ đó, giải phóng người khỏi áp bức, bất công, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân trở thành mục tiêu quán tảng hoạch định sách Đảng Cộng sản Việt Nam Sau 80 năm lãnh đạo Đảng, nói, thành tựu dân tộc ta đạt việc bảo đảm phát triển quyền người bản, to lớn Báo cáo trị Đại hội XII Đảng xác định phương hướng: “Đảng Nhà nước có chế, sách bảo vệ bảo đảm thực tốt quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Công tác triển khai thực phương hướng đòi hỏi phải có nhận thức vững vàng sâu sắc quyền người sở tổng kết thực tiễn nước ta” Nhằm nâng cao nhận thức quyền người, em lựa chọn chủ đề: “Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam quyền người giai đoạn nay” làm thu hoạch kết thúc môn Lý luận pháp luật quyền người 2 Nội dung 2.1 Khái niệm quyền người, quyền công dân Quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, tự do, bình đẳng… quyền người Quyền người thành phát triển lịch sử lâu dài nghiệp đấu tranh giải phóng, cải tạo xã hội cải tạo thiên nhiên nhân loại Trong giới tồn cầu hố nay, quyền người quốc gia, khơng kể hồn cảnh lịch sử, chế độ trị - xã hội, kinh tế văn hố có giá trị chung giống nhau, chia cắt phụ thuộc lẫn nhau, tính phổ cập quyền người Tuy nhiên, quyền người mang tính đặc thù dân tộc, khu vực bối cảnh khác trị, lịch sử, văn hố tơn giáo Chính từ đặc điểm mà giới tồn nhiều cách hiểu khác quyền người Giáo trình Lý luận pháp luật quyền người Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh định nghĩa: Quyền người nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có người ghi nhận bảo vệ pháp luật quốc gia thỏa thuận pháp lý quốc tế Quyền công dân tập hợp quyền người pháp luật quốc gia ghi nhận người mang quốc tịch nước hưởng quyền cơng dân mà pháp luật nước quy định Như vậy, quyền cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam tập hợp quyền Hiến pháp pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận người mang quốc tịch Việt Nam hưởng Quan điểm Đảng Nhà nước ta quyền người Một là, nhân dân chủ thể quyền; bảo đảm quyền người mục tiêu, động lực nghiệp đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Con người trung tâm chiến lược phát triển Tôn trọng bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước quyền làm chủ nhân dân” Điều 2, Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân”; nhân dân chủ nhân đất nước, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Như vậy, nhân dân chủ thể quyền việc bảo đảm quyền người mục tiêu, động lực nghiệp đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Hai là, quyền người vừa có tính phổ biến vừa có tính đặc thù; thể tính nhân loại gắn với tính giai cấp tính dân tộc Q trình hình thành, phát triển quyền người có tính phổ biến tồn nhân loại, khơng phải “phát hiện” đặc thù riêng phương Tây “Quyền người thành đấu tranh lâu dài qua thời dân lao động dân tộc bị áp giới thành đấu tranh loài người làm chủ thiên nhiên, qua đó, quyền người trở thành giá trị chung nhân loại” Con người thể khẳng định quyền thơng qua mối quan hệ xã hội cụ thể.Vì thế, quyền người, mặt, giá trị phổ biến nhân loại, bao hàm quyền nguyên tắc áp dụng phổ biến nơi, đối tượng Mặt khác, quyền người mang tính đặc thù giai cấp, dân tộc quốc gia theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hoá truyền thống dân tộc Tuyên bố Viên Chương trình hành động quyền người năm 1993 khẳng định: “Tất quyền người mang tính phổ cập, khơng thể chia cắt, phụ thuộc lẫn liên quan đến Trong phải ln ghi nhớ ý nghĩa tính đặc thù dân tộc, khu vực bối cảnh khác lịch sử, văn hố tơn giáo, (thì) quốc gia, khơng phân biệt hệ thống trị, kinh tế, văn hố, có nghĩa vụ đề cao bảo vệ tất quyền ngưòi tự bản” 4 Ba là, bảo đảm quyền người theo phương châm thực giá trị nhân quyền phổ quát sở chủ quyền quốc gia Quyền quốc gia, dân tộc việc lựa chọn chế độ trị, lựa chọn đường phát triển chủ quyền quốc gia quyền phổ biến thừa nhận pháp luật quốc tế Việc thực giá trị phổ quát quyền người diễn q trình chuyển hóa hay “nội luật hóa” pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Ở nước ta, giá trị phổ quát quyền người thể chế hóa Hiến pháp Việc bảo đảm quyền người theo phương châm giúp cá nhân bảo đảm quyền dân chủ, tự Bảo đảm quyền nghĩa vụ cá nhân không tách rời bảo đảm quyền nghĩa vụ cộng đồng Bảo đảm quyền người phải sở chủ quyền quốc gia, sở nguyên tắc pháp luật nhân quyền quốc tế, quyền bình đẳng tự dân tộc, không can thiệp vào công việc nội quốc gia khác để loại trừ mưu toan lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” đường phát triển đất nước Bốn là, quyền người không đồng với quyền công dân, gồm quyền tập thể quyền cá nhân; quyền gắn liền với nghĩa vụ, giới hạn quyền luật định, sở xác định rõ chủ thể quyền chủ thể có nghĩa vụ bảo đảm quyền Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước Việt Nam ln thừa nhận quyền người thuật ngữ độc lập so với thuật ngữ quyền công dân Dựa luận điểm “sửa sang đạo kinh dinh nhân quyền” Nguyễn Ái Quốc, Nghị Đại hội Quốc dân Tân Trào (16-8-1945) xác định phải: “Ban bố quyền dân, cho dân: Nhân quyền, tài quyền (quyền sở hữu), dân quyền; quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự dân chủ ” Các Cương lĩnh Đảng thời kỳ đổi mới, Hiến pháp năm 1992, 2013, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quán phân định rõ quyền người, quyền công dân Hiến pháp năm 2013 quy định hạn chế quyền nhằm bảo đảm thực quyền người, quyền công dân cách minh bạch, tránh cắt xén hay hạn chế quyền cách tùy tiện Điều 6, Hiến pháp năm 2013 chế định: “1 Mọi người có nghĩa vụ tơn trọng quyền người khác; Không lợi dụng quyền người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp người khác” Năm là, quyền người gắn với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội văn hóa Theo C.Mác (1818 - 1883) quyền “khơng mức cao chế độ kinh tế phát triển văn hóa chế độ kinh tế định” (9) Do đó, khơng thể thúc đẩy nhân quyền giá, mà phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa người Chỉ không làm tổn hại đến thân quyền người Đây tư tưởng đạo quan trọng giải vấn đề quyền người, nhằm tránh tình trạng chủ quan, ý chí xây dựng pháp luật, tình trạng lạc hậu pháp luật so với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội văn hóa Sáu là, bảo đảm bình đẳng quyền, có ưu tiên quyền nhóm yếu thế, thiểu số quyền phát triển Tất quyền gắn bó, phụ thuộc lẫn khơng thể phân chia; chủ thể quyền (cá nhân, nhóm xã hội, giới tính, dân tộc, chủng tộc) có quyền ngang việc thụ hưởng, phát triển quyền Vì thế, nguyên tắc, phải bảo đảm quyền ngang quyền; bảo đảm quyền ngang tất chủ thể quyền Những yếu tố bình đẳng việc bảo đảm quyền người bước kết hợp, thẩm thấu vào việc bảo đảm quyền dân sự, trị, kinh tế, xã hội văn hóa chủ thể quyền khác xã hội 6 Trên sở đó, mức độ định, thực ưu tiên bảo đảm quyền phát triển quyền an sinh xã hội, nhóm yếu thiểu số Việc ưu tiên nhằm thúc đẩy việc bảo đảm quyền ngang mặt pháp luật chủ thể quyền tất lĩnh vực quyền Bảy là, quyền người bảo đảm chế độ dân chủ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Dân chủ quyền lực xã hội người, thể chế hóa theo nguyên tắc bảo đảm quyền công dân quyền người nói chung Quyền người phải thơng qua thể chế dân chủ thực hóa, mở rộng, bảo đảm gắn với q trình xây dựng, hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tổ chức xã hội lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 xác định: “Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, phát triển tự người Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân Nhân dân thực quyền làm chủ thông qua hoạt động Nhà nước, hệ thống trị hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện” 2.3 Một số thành tựu bật việc thực quyền người nước ta qua 30 năm đổi Một là, bước đổi tư lý luận quyền người đáp ứng yêu cầu tình hình Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lện chủ nghĩa xã hội năm 1991 cột mốc lớn mang tính bước ngoặt nhận thức Đảng chủ nghĩa xã hội quyền người Cương lĩnh rõ việc xây dựng xã hội dân chủ văn minh lợi ích chân phẩm giá người dân chủ gắn liền với công xã hội phải thực thực tế sống tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thơng qua hoạt động Nhà nước dân cử hình thức dân chủ trực tiếp Năm 1992, với Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 2/7/1992 Bộ Chính trị, quan điểm quyền người Đảng phát triển tương đối hoàn thiện Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đưa Chương “Quyền nghĩa vụ công dân” từ Chương V lên Chương II đổi tên thành “Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân”… Hai là, Đảng lãnh đạo xây dựng chế bảo đảm quyền người, thực tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm quyền người Sau năm thực Nghị số 48-NQ/TW Bộ Chính trị (2005) Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; hàng trăm văn quy phạm pháp luật ban hành sửa đổi, bổ sung tất lĩnh vực đời sống xã hội Công tác thi hành pháp luật quan tâm trọng hơn; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực Cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật tiến hành thường xuyên, tập trung vào lĩnh vực xúc sống, qua góp phần nâng cao hiệu thi hành pháp luật Ba là, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày phát huy, đặc biệt đảm bảo thực dân chủ cấp sở, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân Việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát huy cao độ vai trò nhân tố người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Việc thực chế đảm bảo “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trọng Nhiều văn xây dựng thực Quy chế dân chủ sở ban hành như: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 Bộ Chính trị (khóa VIII) Về xây dựng thực quy chế dân chủ sở; Nghị số 45-1998/NĐ-UBTVQH, ngày 26/2/1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về ban hành quy chế thực dân chủ xã, phường, thị trấn… Nhà nước tạo chế đa dạng cho việc thúc đẩy dân chủ trực tiếp, làm cho cá nhân đồn thể xã hội tham trực tiếp vào cơng việc Nhà nước hoạch định sách, trưng cầu dân ý, tham gia đóng góp ý kiến cho sách quyền địa phương trung ương, trực tiếp phiên chất vấn Quốc hội Trong bầu cử Quốc hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007 - 2011) năm 2007 có tới 99,64% số cử tri bầu, khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) năm 2011 99,51% Bốn là, tăng trưởng kinh tế ngày gắn với tiến công xã hội Tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề quan trọng để giải vấn đề thiết xã hội, thực tốt mục tiêu công xã hội bảo đảm tốt giá trị quyền người, quyền cơng dân Chương trình hành động 122 Chính phủ thực NQTW (khóa IX) cơng tác dân tộc; Chương trình 135 phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc người, miền núi, vùng sâu, vùng xa triển khai thực hiệu quả; Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu định Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, ln đạt vượt mục tiêu đề qua giai đoạn, hoàn thành vượt mức mục tiêu thiên niên kỷ giảm nghèo trước 10 năm… Theo kết điều tra, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, năm 2016 tổng số hộ nghèo toàn quốc 2.338.569 hộ (chiếm 9,88%), hộ cận nghèo 1.235.784 hộ (chiếm 5,22%) Cùng với việc tăng trưởng kinh tế, hầu hết tiêu văn hóa, xã hội, số phát triển người… có thay đổi tiến Cơng tác bảo vệ đấu tranh lĩnh vực quyền người ngày quan tâm thực có hiệu Thực thống nhận thức hành động, trước hết quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương địa phương công tác bảo vệ đấu tranh nhân quyền; Đầu tư nghiên cứu vấn đề nhân quyền làm luận cho việc hoạch định sách, pháp luật; Tơn trọng thực quyền nghĩa vụ công dân; Đẩy mạnh việc thực Quy chế dân chủ sở, sở đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đôi với chống luận điểm lợi dụng dân chủ, nhân quyền lực thù địch thực mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực quyền người… 2.4 Một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực quyền người, quyền cơng dân tình hình Một là, vận dụng sáng tạo thực giá trị phổ quát quyền người phù hợp với trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế nước ta Hai là, thể chế hóa quyền công dân, quyền người chế định Hiến pháp năm 2013, đồng thời rà soát, sửa đổi văn pháp luật để thống hệ thống pháp luật Việt Nam sở Hiến pháp năm 2013 Ba là, sử dụng phổ biến sâu rộng tiêu chí cách tiếp cận dựa góc độ quyền người hoạch định, triển khai thực đường lối, chủ trương sách pháp luật; chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế phối hợp phòng - chống chiến lược “thúc đẩy dân chủ, nhân quyền" lực thù địch Năm là, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế khu vực lĩnh vực nhân quyền, thực tốt nghĩa vụ quốc gia công ước chế quốc tế nhân quyền, đối thoại nhân quyền với tổ chức quốc tế đối tác, đồng thời chủ động tham gia vào diễn đàn nhân quyền ASEAN 10 Kết luận: Từ giành độc lập, lãnh đạo Đảng, dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, tạo dựng nên tảng vững cho xã hội thực dân chủ, công bằng, văn minh, mà quyền tự người dân bảo vệ không ngừng phát triển Trong trình xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt việc thực công đổi 30 năm qua, thu nhiều thành tựu quan trọng lĩnh vực: kinh tế phát triển nhanh, đất nước hòa bình ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt quyền người dân kinh tế văn hóa, xã hội, dân sự, trị bảo đảm tăng cường Những thành tựu mà đạt thể sinh động ý chí tâm Nhà nước nhân dân Việt Nam việc không ngừng thúc đẩy quyền người Việt Nam, tiếp tục tạo nên động lực cho xã hội, củng cố thêm niềm tin, tập hợp sức mạnh, đoàn kết toàn dân để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh", tất người cho người Vấn đề quyền người Đảng Nhà nước đề cao, nhận thức tích cực áp dụng phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam Nhờ đó, từ dân tộc bị tước đoạt quyền tự nhất, người dân Việt Nam thụ hưởng ngày đầy đủ toàn diện quyền Trên giới nhiều quan điểm khác vấn đề quyền người, chí số lực thù địch, hội lợi dụng điều để vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, song thành tựu mà Đảng nhân dân ta đạt năm qua chứng phủ nhận cho nỗ lực Việt Nam lĩnh vực này./ ... có nghĩa vụ bảo đảm quyền Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước Việt Nam thừa nhận quyền người thu t ngữ độc lập so với thu t ngữ quyền công dân Dựa luận điểm “sửa sang đạo kinh dinh nhân quyền” Nguyễn Ái... trung vào lĩnh vực xúc sống, qua góp phần nâng cao hiệu thi hành pháp luật Ba là, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày phát huy, đặc biệt đảm bảo thực dân chủ cấp sở, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân Việc... sâu rộng tiêu chí cách tiếp cận dựa góc độ quyền người hoạch định, triển khai thực đường lối, chủ trương sách pháp luật; chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch cao cấp QUYEN CON NGUOI, Bài thu hoạch cao cấp QUYEN CON NGUOI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay