Bài tiểu luận NHA NUOC VA PHAP LUAT

11 38 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 21:37

Một trong những yêu cầu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển đất nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là phải hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Xây dựng pháp luật là một trong những phương diện hoạt động quan trọng nhất của nhà nước, nhằm mục đích trực tiếp tạo nên các quy phạm pháp luật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy phạm để điều chỉnh các quan hệ xã hội đang diễn ra. Đối với bất kỳ nhà nước nào, mặc dù xây dựng pháp luật của mỗi nước đều có những điểm đặc thù nhưng tất cả đều hướng đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, không chồng chéo. 1 Mở đầu: Một yêu cầu quan trọng để thúc đẩy phát triển đất nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế phải hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật Xây dựng pháp luật phương diện hoạt động quan trọng nhà nước, nhằm mục đích trực tiếp tạo nên quy phạm pháp luật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm để điều chỉnh quan hệ xã hội diễn Đối với nhà nước nào, xây dựng pháp luật nước có điểm đặc thù tất hướng đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, không chồng chéo Xây dựng pháp luật quy trình phức tạp phải bảo đảm tuân thủ yêu cầu chặt chẽ khác tùy thuộc vào thể chế quan điểm quốc gia, giai đoạn phát triển lịch sử điều kiện kinh tế - xã hội định Song quy trình hay thể chế nguyên tắc nguyên nghĩa pháp luật phải tơn trọng nhằm thực mục tiêu người, hướng tới xây dựng xã hội, quốc gia phồn vinh văn minh Chính vậy, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế giới sâu rộng xu hướng dân chủ hóa, minh bạch quản lý nhà nước đặt yêu cầu mới, đòi hỏi nhà lập pháp, nhà hoạch định sách phải đổi nhiều không nội dung pháp luật, hệ thống pháp luật mà quy trình lập pháp, đảm bảo ngun tắc dân chủ để bảo đảm tham gia nhiều chủ thể xã hội, huy động tối đa sáng kiến, trí tuệ cơng dân, tổ chức xã hội Do đó, nhằm nâng cao nhận thức nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật, em lựa chọn chủ đề “Bảo đảm nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật nước ta nay" làm thu hoạch kết thúc môn Nhà nước pháp luật 2 Nội dung: 2.1 Một số vấn đề chung nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật 2.1.1 Các khái niệm * Khái niệm dân chủ: Dân chủ (demokratos) thuật ngữ xuất từ thời Hy Lạp cổ đại, từ ghép hai từ “demos” “kratos” có nghĩa “nhân dân’ “chính quyền” tạo thành Dân chủ hiểu quyền lực nhà nước thuộc nhân dân hay nhân dân cai trị Theo đó, khái niệm dân chủ giản lược thành mệnh đề khác như: tất quyền lực thuộc nhân dân; quyền lực nhà nước dân, dân dân… Như vậy, hiểu dân chủ quyền nhân dân tự định tham gia với nhà nước định vấn đề định * Khái niệm pháp luật: Pháp luật hệ thống qui tắc xử mang tính bắt buộc chung nhà nước ban hành thứa nhận đảm bảo thực hiện, thể ý chí giai cấp thống trị nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội pháp triển phù hợp với lợi ích giai cấp * Khái niệm xây dựng pháp luật: Đây hoạt động đề sở pháp lí cho việc tổ chức hoạt động quan, nhân viên nhà nước, tổ chức xã hội khác ứng xử cá nhân tồn xã hội Vì hiểu hoạt động nhằm đưa ý chí nhà nước lên thành pháp luật Hoạt động ln đòi hỏi tính sáng tạo, q trình nhận thức đắn có tính tổ chức chặt chẽ, diễn theo quy trình ngun tắc định mà hình thức pháp lí chủ yếu văn quy phạm pháp luật Tóm lại, xây dựng pháp luật gồm nhiều hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân Nhà nước trao quyền, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, theo trình tự thủ tục luật định nhằm chuyển hóa ý chí giai cấp cầm quyền ý chí chung toàn xã hội thành quy định pháp luật Khái niệm nguyên tắc xây dựng pháp luật: Nguyên tắc xây dựng pháp luật tư tưởng đạo phản ánh khái quát việc khách quan liên quan đến q trình nâng ý chí nhà nước lên thành pháp luật Đây sở quan trọng tồn q trình xây dựng pháp luật, đòi hỏi tất chủ thể tham gia vào trình ban hành, sửa đổi hay bãi bỏ quy phạm pháp luật phải nghiêm chỉnh tuân theo Hoạt động xây dựng pháp luật Việt Nam tiến hành theo nguyên tắc sau: Đảm bảo lãnh đạo Đảng hoạt động xây dựng pháp luật; Nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch; Nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật; Nguyên tắc pháp chế xây dựng pháp luật; Nguyên tắc lôgic khoa học 2.1.2 Cơ sở, nội dung, nội dung tầm quan trọng nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật * Cơ sở nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật: Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước mang chất giai cấp cơng nhân, đại diện cho lợi ích ý chí nhân dân lao động Đảng ta khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam mang chất giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu trung thành cho lợi ích nhân dân lao động dân tộc Nhà nước ta nhà nước dân, dân, dân Trong chế độ, nhà nước dân chủ, quần chúng nhân dân người làm chủ Quyền lực, lợi ích thuộc nhân dân, sức mạnh quyền lực nằm dân Đó sở trị chứng tỏ dân chủ nguyên tắc hoạt động xây dựng pháp luật Cơ sở pháp lí nguyên tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật quy định Hiến pháp năm 2013 Cụ thể như: Điều 28 quy định: Cơng dân có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận kiến nghị với quan nhà nước vấn đề sở,địa phương nước Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước xã hội; công khai, minh bạch việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị công dân: Điều 29 quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân * Nội dung, ý nghĩa nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật: Nguyên tắc đảm bảo tham gia động đảo tầng lớp nhân dân vào hoạt động xây dựng pháp luật nhằm làm cho pháp luật thể ý chí, nguyện vọng thành viên xã hội Mặt khác cho phép phát huy trí tuệ đơng đảo tầng lớp nhân dân xã hội vào hoạt động xây dựng pháp luật đồng thời góp phần nâng cao ý thức pháp luật người dân Nguyên tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật có ý nghĩa vơ quan trọng việc củng cố, nâng cao vị trí, vai trò pháp luật đời sống, nhà nước xã hội Pháp luật sở pháp lí vững cho việc tổ chức hoạt động máy nhà nước, ghi nhận đảm bảo tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực quyền làm chủ nhân dân Hoạt động xây dựng pháp luật dựa nguyên tắc dân chủ nâng cao ý thức pháp luật người dân, lần xây dựng pháp luật người dân tích lũy cho lượng kiến thức pháp luật định, làm cho pháp luật sâu vào tiềm thức người dân, để pháp luật trở nên có hiệu lực * Tầm quan trọng nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật: Thứ nhất, nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật bắt nguồn từ đời sống thực tiễn người dân Pháp luật sinh khơng phải thể ý chí nhân dân, Nhà nước mà phải trở thành công cụ điều tiết hợp lý mặt, mối quan hệ đời sống xã hội Nó vừa quy định nghĩa vụ pháp lý, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Đồng thời, gián tiếp tác động vào đời sống nhân dân thơng qua việc thân quy định vấn đề trọng đại đất nước Như vậy, pháp luật vừa tác động trực tiếp, vừa tác động gián tiếp tới đời sống nhân dân Do việc dân chủ xây dựng pháp luật nhu cầu tất yếu người dân để tự bảo vệ Thứ hai, ngun tắc xuất phát từ chất xã hội giai cấp pháp luật Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Và việc xây dựng pháp luật vấn đề chung, quan trọng mà điều luật đất nước Do vậy, việc tham gia nhân dân vào xây dựng pháp luật khơng nhu cầu người dân mà quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước bảo vệ ghi nhận văn quy phạm pháp luật ban bố Thứ ba, nguyên tắc xuất phát từ tính hợp lý pháp luật Pháp luật đời từ nhu cầu thiết yếu đời sống xã hội Nó khơng thể sản phẩm người ngồi bàn giấy, nhà lập pháp xa rời dân chúng Nếu thật có lẽ pháp luật chẳng tờ giấy không hồn vứt đi, sâu vào đời sống Pháp luật khơng có tham gia nhân dân, không gắn với thực tế pháp luật chủ quan ý chí giai cấp cầm quyền, lãnh đạo áp đặt vào thực khách quan xã hội mà Điều thực đưa lại hậu vô nặng nề mà chủ thể phải gánh chịu đơn cá nhân cụ thể đó, hậu giáng thẳng xuống đất nước, dân tộc ta Thứ tư, nguyên tắc dân chủ góp phần nâng cao ý thức pháp luật nhân dân Khi chủ động tham gia vào việc xây dựng pháp luật, nhân dân hiểu khó khăn Nhà nước quản lý xã hội Đồng thời nhân dân biết hiểu nghĩa vụ mà phải làm, biết nghĩa vụ lại tồn cách thức để thực nghĩa vụ 6 Khi hiểu biết người dân tự giác chấp hành, tuân thủ theo quy định pháp luật Hơn nữa, nói trên, pháp luật nhân dân xây dựng nên sát với sống thật, phù hợp với khả thực hiện, nguyện vọng nhân dân 2.2 Việc thực nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật nước ta 2.2.1 Những kết đạt được: Ở nước ta nay, nhân dân tham gia trực tiếp gián tiếp vào hoạt động xây dựng pháp luật qua hình thức như: trưng cầu dân ý, tham gia góp ý kiến trả lời hỏi để xây dựng văn quy phạm pháp luật, luật, đạo luật… * Việc góp ý nhân dân cho dự án pháp luật: Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự án pháp luật Nhà nước ta tổ chức từ lâu quy định cụ thể Điều 6, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Đây hoạt động nằm chuỗi lập pháp Nhà nước, nhà làm luật quan có thẩm quyền tổ chức để nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo để xây dựng pháp luật Bên cạnh đó, thơng qua việc làm này, Nhà nước nhà làm luật muốn thu thập nghe ý kiến đông đảo tầng lớp nhân dân điều luật mà thảo để xem có phù hợp với thực hay khơng Hiện nhân dân dễ dàng tham gia đóng góp trực tiếp gián tiếp vào việc xây dựng pháp luật Nhân dân thơng qua tổ chức xã hội mà thành viên, thơng qua đại biểu quan quyền lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân để nói lên tiếng nói Các đại biểu có trách nhiệm thường xun liên hệ với cử tri để nắm bắt ý dân quan quyền lực nhà nước, dự án đem thảo luận, xem xét phát biểu ý kiến Đó khơng ý kiến cá nhân, nhân danh mà ý kiến chung, phản ánh ý kiến cử tri Bên cạnh người dân đóng góp trực tiếp ý kiến tham gia thảo luận dự thảo qua trang website mà Nhà nước ta tổ chức để thu thập ý kiến nhân dân trang duthaoonline.quochoi.vn Quốc hội http://www.chinhphu.vn Chính phủ mục lấy ý kiến nhân dân văn quy phạm pháp luật Bộ Ngồi ra, người dân tham gia diễn dàn để thảo luận vấn đề pháp lý, nội dung sách tìm hiểu thơng tin quy trình lập pháp nước ta Ở đây, người quan tâm dễ dàng truy cập, tải toàn văn, xem dự thảo nhất, đồng thời xem luồng ý kiến xung quanh Các ý kiến đóng góp Trung tâm Thơng tin, Thư viện Nghiên cứu khoa học tập hợp, tổng hợp báo cáo lại để nghiên cứu xây dựng chỉnh lý dự thảo văn Có thể nói bước tiến mới, hình thức thuận lợi mà công nghệ thông tin đem lại cho * Việc trưng cầu dân ý xây dựng pháp luật: Trưng cầu dân ý khả Nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân định vấn đề trọng đại quốc gia vấn đề trọng đại vấn dề mà đề cập tới - vấn đề xây dựng pháp luật Đây hình thức dân chủ trực tiếp ý kiến nhân dân mang ý nghĩa định Xét lịch sử lập hiến, chế định trưng cầu ý dân ghi nhận tất Hiến pháp Hiến pháp 1946 quy định quyền phúc nhân dân Điều thứ 32 Hiến pháp 1959 quy định Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền định việc trưng cầu ý kiến nhân dân Điều 53 Hiến pháp 1980 quy định Hội đồng Nhà nước có thẩm quyền định việc trưng cầu ý kiến nhân dân Điều 100 Hiến pháp 1992, Điều 53 tiếp tục quy định quyền biểu công dân Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân Điều 29, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội ban hành Luật Trưng cầu ý dân 2015 với quy định cụ thể việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục định việc trưng cầu ý dân tổ chức trưng cầu ý dân; kết hiệu lực kết trưng cầu ý dân Với quy định đó, ta thấy nguyên tắc dân chủ nước ta phần thực Nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý vào việc xây dựng pháp luật Đồng thời, hệ thống pháp luật nước ta Đảng Nhà nước bước hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu nhân giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ 2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt được, việc thực nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật nước ta tồn tại, hạn chế định Đôi dân chủ lập pháp nước ta dân chủ hình thức Cùng với nhân dân ta chưa nhận thức việc tham gia xây dựng pháp luật thiết yếu, trình độ pháp lý, hiểu biết chưa cao Việc tham gia mang tính chất thụ động Hơn trình xây dựng pháp luật, bên cạnh ý kiến nhân dân, số phần tử hội, phản động lợi dụng để chĩa mũi nhọn vào hệ thống pháp luật nước ta đưa luồng ý kiến xuyên tạc khiến nhân dân hiểu lầm Trong đời sống xã hội, nhiều nơi tính dân chủ khơng đảm bảo, nhiều sai phạm xảy ra, ý kiến đóng góp người dân không để ý giải Nguyên tắc dân chủ không đảm bảo sai sót khơng ý giải quyết, gây ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật, dẫn đến pháp luật khơng nói lên ý chí, nguyện vọng nhân dân 9 Trong thực tế khơng xã, phường, thị trấn cán lãnh đạo chưa thực nguyên tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật trưng cầu ý kiến, ý kiến, góp ý nhân dân Điều làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến chức năng, uy tín cán xã, phường, thị trấn cá nhân Khơng trường hợp quan có thẩm quyền chưa thơng báo cơng khai hoạt động trưng cầu ý dân, xây dựng pháp luật, dẫn đến tình trạng người dân hồn tồn khơng biết hoạt động đó, làm cho người dân bị động, thiếu an tâm, giảm sút tính dân chủ nhân dân Đến người dân có vi phạm pháp luật hay có trách nhiệm pháp luật khơng biết nên làm phải làm Ngoài ra, ban hành Luật Trưng cầu ý dân 2015, Nhà nước ta chưa tổ chức trưng cầu ý dân Hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng xa lạ với đời sống trị - pháp lý nước ta, mang tính chất sách vở, lý thuyết 2.3 Một số giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật nước ta Thứ nhất, bảo đảm tham gia quan, tổ chức, cá nhân thông qua việc cho ý kiến dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật Trong trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật, quan nhà nước cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến người dân để bàn bạc, nghiên cứu tiếp thu nhằm làm cho sách đề xuất sau luật hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu sống Sự tham gia điều kiện quan trọng khơng thể thiếu giúp bảo đảm tính khả thi văn thực tiễn thi hành, bảo đảm pháp luật sát dân, gần dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng đơng đảo quần chúng nhân dân góp phần bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích xã hội Thứ hai, bảo đảm quyền tiếp cận văn quy phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân sau văn ban hành Sau văn quy 10 phạm pháp luật thông qua ký ban hành, quan nhà nước, người có thẩm quyền có trách nhiệm thực số hoạt động như: công bố văn quy phạm pháp luật; đăng Công báo; đăng tải văn quy phạm pháp luật Cơ sở liệu quốc gia pháp luật đưa tin phương tiện thông tin đại chúng Các hoạt động nêu quan trọng, để bảo đảm công khai văn với người dân, giúp người biết quyền, nghĩa vụ để thực cho pháp luật Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp chuyên môn hóa, thành thạo nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có thái độ tận tụy khả sáng tạo nhiệm vụ giao, giữ nghiêm kỉ luật quy chế thi hành công vụ, gương mẫu quan hệ ứng xử với nhân dân theo chuẩn mực văn hóa pháp luật văn hóa dân chủ Thứ tư, xây dựng chế thực dân chủ thực nguyên tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật đời sống cộng đồng, cần cụ thể hóa nguyên tắc dân chủ nghị quyết, nghị định có hiệu lức pháp lí Tiếp tục nghiên cứu, phân cấp quản lí, tránh tình trạng chồng tréo nhiệm vụ thẩm quyền Thứ năm, nâng cao dân trí xã hội, mở rộng kênh truyền thơng pháp luật, cần có chủ trưởng triển khai vận động, tuyên truyền cách cụ thể nguyên tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật Đồng thời, tăng cường lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn pháp luật Như vậy, ý chí nguyện vọng nhân dân thực rõ rệt, từ Nhà nước nhân dân phục vụ tốt Kết luận Trong đời sống xã hội nay, pháp luật trở thành công cụ thiết yếu thiếu nhà nước để quản lý, trì trật tự, an tồn xã hội Chính việc xây dựng hệ thống pháp luật trở thành 11 nhiệm vụ quan trọng quốc gia Đặc biệt nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, việc xây dựng pháp luật phải chặt chẽ mà phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ Trong năm qua, nguyên tắc dân chủ xây dựng pháp luật nước ta phần thực Nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý vào việc xây dựng pháp luật Đồng thời với hệ thống pháp luật nước ta dần Đảng Nhà nước ta bước hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu nhân giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ Tóm lại, việc áp dụng nguyên tắc dân chủ vào hoạt động xây dựng pháp luật vô quan trọng để đảm bảo quyền tự do, phát huy vị làm chủ nhân dân thời đại pháp luật cơng cụ quản lý trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống họ Đối với nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật khơng đơn thể ý chí nhà nước mà ý chí nhà nước nhân dân Do chịu tác động nhiều yếu tố khách quan khiến trình áp dụng nguyên tắc dân chủ nước ta tồn nhiều bất cập, nhiệm vụ quan trọng năm tới không cấp quyền mà nhân dân để xây dựng Nhà nước Cộng hoà cã hội chủ nghĩa Việt Nam tương lai thật dân chủ, thật nhà nước “ dân, dân dân”./ ... hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân Nhà nước trao quyền, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, theo trình tự thủ tục luật định nhằm chuyển hóa ý chí giai cấp cầm quyền ý chí chung tồn xã... tắc dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật có ý nghĩa vơ quan trọng việc củng cố, nâng cao vị trí, vai trò pháp luật đời sống, nhà nước xã hội Pháp luật sở pháp lí vững cho việc tổ chức hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận NHA NUOC VA PHAP LUAT, Bài tiểu luận NHA NUOC VA PHAP LUAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay