chuyên đề báo cáo opti, MyTV

90 109 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 20:09

Mục lục Mục lục .1 Danh mục hình vẽ .4 Danh mục bảng biểu Phần Dịch vụ HSI (High Speed Internet) .7 1.1 Cơ sở lí thuyết 1.1.1 Tổng quan dịch vụ HSI .7 1.1.2 Các giao thức chủ yếu sử dụng dịch vụ HIS 1.1.3 Bộ giao thức PPP/PPPoE 1.1.4 Các thành phần mạng cung cấp dịch vụ HSI 1.2 Bài thực hành số 1: BTH-DV-HSI-01-CONFIG 10 1.2.1 Mục đích, yêu cầu 10 1.2.2 Nội dung 11 1.2 Các bước thực 11 1.2 Kết 12 1.3 Bài thực hành số 2: BTH-DV-HSI-02-INTERNET .13 1.3.1 Mục đích, yêu cầu 13 1.3.2 Nội dung 14 1.32 Các bước thực 14 1.32 Kết 15 Phần Dịch vụ MyTV .21 2.1 Cơ sở lí thuyết 21 2.1.1 Tổng quan IPTV 21 2.1.2 Cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV 22 2.1.3 Cơ chế hoạt động MyTV 22 2.1.4 Nguyên lí hoạt động dịch vụ MyTV .23 2.2 Bài thực hành số 1: BTH-DV-MyTV-Setup 24 2.2.1 Mục đích, yêu cầu 24 2.2.2 Nội dung 24 Đặng Đình Thắng Trang 2.1 Các bước thực 24 Kết 26 2.3 Bài thực hành số 2: BTH-DV-MyTV-Flow 28 2.3.1 Mục đích, yêu cầu 28 2.3.2 Nội dung 28 2.31 Các bước thực 28 2.3 Kết 29 Phần Hệ thống thông tin quang với OptiSystem 31 3.1 Bài .31 3.1.1 Mục đích 31 3.1.2 Yêu cầu 31 3.1.3 Nội dung 31 3.1 Khảo sát đặc tính phát quang LD sử dụng điều chế trực tiếp 31 a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ dòng ngưỡng laser 32 b) Trường hợp dòng định thiên lớn dòng ngưỡng laser 35 3.12 Khảo sát đặc tính phát quang laser sử dụng điều chế 38 a) Trường hợp hệ số đối xứng -1 41 b) Trường hợp hệ số đối xứng 41 3.1 Kết 42 a) Nhận xét 42 b) Giải thích 43 3.2 Bài .43 3.2.1 Mục đích 43 3.2.2 Yêu cầu 43 3.2.3 Nội dung 43 3.21 Khảo sát độ nhạy thu quang sử dụng PIN 43 a) Với tốc độ bit 2,5Gbit/s 44 b) Với tốc độ 10Gbit/s 46 3.2 Khảo sát độ nhạy thu quang sử dụng APD .47 Đặng Đình Thắng Trang a) Với tốc độ 2,5 Gbit/s 48 b) Với tốc độ 10 Gbit/s 49 3.2.4 Thu thập kết .51 3.241 Kết 51 3.24 Giải thích .51 3.3 Bài .52 3.3.1 Mục đích 52 3.3.2 Yêu cầu 52 3.3.3 Nội dung 52 3.1 Khảo sát tuyến truyền dẫn sợi quang sử dụng sợi đơn mode chuẩn 52 3.2 Khảo sát tuyến truyền dẫn sợi quang có sử dụng sợi bù tán sắc 59 a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s 59 b) Xét trường hợp tốc độ bit 10Gbit/s 65 Nhận xét giải thích 69 3.4 Bài .70 3.4.1 Mục đích 70 3.4.2 Yêu cầu 70 3.4.3 Nội dung 70 431 Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định công suất phát tối ưu 70 432 Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định giới hạn khoảng cách truyền dẫn 81 3.4 Nhận xét giải thích 83 Đặng Đình Thắng Trang DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Luồng trao đổi tin PPP/PPPoE Hình Chồng giao thức dịch vụ HSI Hình Mơ hình hệ thống phòng thí nghiệm 10 Hình Cài đặt IP động cho máy tính với hệ điều hành Windows 11 Hình Truy cập vào trang quản trị router Tplink với ID Password mặc định “admin” 12 Hình Cấu hình giao diện wan .12 Hình Modem nhận địa IP từ BRAS .13 Hình Máy tính nhận địa IP từ modem 13 Hình Kết ping từ máy tính đến trang web “youtube.com” 13 Hình 10 Mơ hình hệ thống phòng thí nghiệm 14 Hình 11 Bật phần mềm Wireshark bắt đầu bắt gói tin .15 Hình 12 Các tin mơ tả phiên PPPoE 16 Hình 13 Bản tin pha liên kết PPP LCP .16 Hình 14 Bản tin pha xác thực CHAP .17 Hình 15 Bản tin pha mạng PPP IPCP 17 Hình 16 Bản tin pha kết thúc 18 Hình 17 Flow trình PPP/PPPoE 18 Hình 18 Bản tin truy vấn từ máy tính đến sever DNS .19 Hình 19 Bản tin trả lời truy vấn từ sever DNS đến máy tính 20 Hình 20 Bản tin HTTP GET 21 Hình 21 Bản tin HTTP 200 OK .21 Hình 22 Cấu trúc tổng quát mạng cung cấp dịch vụ MyTV 22 Hình 23 Trạng thái STB hoạt động bình thường 25 Hình 24 Thực nối cầu hai kết nối .25 Hình 25 Bốn gói tin DHCP 26 Hình 26 Thơng tin tin DHCP Ack .27 Hình 27 Luồng UDP 28 Hình 28 Các tin IGMP .29 Hình 29 Các tin RTSP .31 Hình 30 Sơ đồ phát LD sử dụng điều chế trực tiếp 31 Hình 31 Sóng tín hiệu điện kích thích .32 Hình 32 Phổ quang tín hiệu phát .33 Hình 33 Dạng sóng phát quang .33 Hình 34 Dạng chirp tần tín hiệu phát 34 Đặng Đình Thắng Trang Hình 35 Mẫu mắt đầu thu 34 Hình 36 Phổ tín hiệu quang phát .35 Hình 37 Dạng sóng phát quang .35 Hình 38 Dạng chirp tần tín hiệu phát 36 Hình 39 Mẫu mắt đầu thu 36 Hình 40 Sơ đồ khối phát sử dụng điều chế Mach-Zehnder 38 Hình 41 Dạng sóng tín hiệu điện kích thích 39 Hình 42 Phổ quang tín hiệu phát .39 Hình 43 Dạng sóng tín hiệu quang phát 40 Hình 44 Biểu đồ mắt 40 Hình 45 Chirp tần tín hiệu quang điều biến 41 Hình 46 Chirp tần tín hiệu quang 41 Hình 47 Sơ đồ thu quang sử dụng diode thu quang PIN 44 Hình 48 Biểu đồ mắt 44 Hình 49 Đường cong BER theo cơng suất thu 45 Hình 50 Biểu đồ mắt 46 Hình 51 Đường cong BER theo công suất thu 47 Hình 52 Sơ đồ thu quang sử dụng diode thu quang APD 47 Hình 53 Biểu đồ mắt 48 Hình 54 Đường cong BER theo công suất thu 49 Hình 55 Biểu đồ mắt 50 Hình 56 Đường cong BER theo công suất thu 51 Hình 57 Sơ đồ tuyến truyền dẫn sợi quang 53 Hình 58 Xung tín hiệu điện kích thích .54 Hình 59 Xung tín hiệu quang đầu phát .54 Hình 60 Xung tín hiệu quang đầu thu 55 Hình 61 Phổ tín hiệu quang đầu phát 55 Hình 62 Phổ tín hiệu quang đầu thu 56 Hình 63 Biểu đồ mắt 56 Hình 64 Ước tính giá trị OSNR qua phổ tín hiệu quang đầu thu .57 Hình 65 Đường cong BER (dB) theo số vòng lặp 58 Hình 66 Sơ đồ khối tuyến truyền dẫn sợi quang sử dụng sợi bù tán sắc 59 Hình 67 Tín hiệu điện kích thích .60 Hình 68 Xung tín hiệu quang phía phát 60 Hình 69 Xung tín hiệu quang đầu thu 61 Hình 70 Xung tín hiệu quang đầu thu 61 Hình 71 Phổ tín hiệu quang đầu phát 62 Đặng Đình Thắng Trang Hình 72 Phổ tín hiệu quang đầu thu 62 Hình 73 Biểu đồ mắt phía thu 63 Hình 74 Ước tính giá trị OSNR .63 Hình 75 Kết mơ theo khoảng cách truyền dẫn .64 Hình 76 Đường cong BER (dB) theo số vòng lặp 64 Hình 77 Tín hiệu điện kích thích .65 Hình 78 Xung tín hiệu quang phía phát 66 Hình 79 Xung tín hiệu quang phía thu 66 Hình 80 Phổ tín hiệu quang đầu phát 67 Hình 81 Phổ tín hiệu quang đầu thu 67 Hình 82 Biểu đồ mắt đầu thu 68 Hình 83 Ước tính giá trị OSNR .68 Hình 84 Các tham số kết theo khoảng cách truyền dẫn 69 Hình 85 Sơ đồ khối hệ thống WDM 70 Hình 86 Xung tín hiệu quang sau ghép bốn kênh 72 Hình 87 Xung tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn .72 Hình 88 Phổ tín hiệu quang sau ghép bốn kênh 73 Hình 89 Phổ tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn 73 Hình 90 Phổ kênh có tần số 193,1 THz 74 Hình 91 Phổ kênh có tần số 193,15 THz 75 Hình 92 Phổ kênh có tần số 193,2 THz 75 Hình 93 Phổ kênh có tần số 193,25 THz 76 Hình 94 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,1 THz .76 Hình 95 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,15 THz .77 Hình 96 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,2 THz .77 Hình 97 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,25 THz .78 Hình 98 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,1 THz 78 Hình 99 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,15 THz .79 Hình 100 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,2 THz .79 Hình 101 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,25 THz .80 Hình 102 BER (dB) theo công suất phát laser bơm 81 Hình 103 BER (dB) theo số vòng lặp kênh thứ hai có tần số 193,15 THz 83 Hình 104 BER (dB) theo số vòng lặp kênh thứ ba có tần số 193,2 THz 83 Đặng Đình Thắng Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Giá trị BER công suất thu theo suy hao đường truyền 45 Bảng Giá trị BER công suất thu theo suy hao đường truyền 46 Bảng Giá trị BER công suất thu theo suy hao đường truyền 48 Bảng Giá trị BER công suất thu theo suy hao đường truyền 50 Bảng Kết mô khoảng cách tuyến truyền dẫn khác 58 Bảng Kết giá trị công suất phát khác 80 Bảng Kết tuyến truyền dẫn quang khác .82 Phần Dịch vụ HSI (High Speed Internet) 1.1 Cơ sở lí thuyết 1.1.1 Tổng quan dịch vụ HSI  HSI High Speed Internet dịch vụ truy cập internet tốc độ cao cố định, lợi ích internet mang lại cho người lớn Thơng qua internet ta lướt web, xem phim, ca nhac, đào tạo trực tuyến, y tế từ xa, camera IP  Các công nghệ sử dụng để truy nhập dịch vụ HSI để bao gồm: ADSL 2+, VDSL 2, Fast Ethernet (Truy nhập cáp quang FTTH), xPON (công nghệ mạng quang thụ động) , TDM ( Thường sử dụng cho dịch vụ internet trực tiếp )  Tùy theo công nghệ truy nhập mà tốc độ truy nhập có khác nhau, vd: tốc độ down/up lớn dịch vụ ADSL 2+ 24M/1M, VDSL 100M/100M, GPON 2,5G/1G, dịch vụ internet trực tiếp dựa công nghệ TDM 2M/2M 1.1.2 Các giao thức chủ yếu sử dụng dịch vụ HIS  HTTP: Hyper Text Transfer Protocol giao thức thuộc lớp ứng dụng dùng để trao đổi thông tin máy chủ cung cấp dịch vụ web- web servser máy sử dụng dịch vụ web- web client Đặng Đình Thắng Trang  DNS: Domain Name System Là giao thức sử dụng truy cập internet, có nhiệm vụ phân giải địa URL- www.dantri.com.vn thành địa IP-123.30.53.12  Bộ giao thức TCP/IP: Transmission Coltrol Protocol/Internet Protocol giao thức dùng để truyền tải thông tin mạng internet  Bộ giao thức PPP/PPPoE: Được sử dụng để thiết lập kết nối Modem với mạng internet, kết modem BRAS cung cấp cho địa IP public dùng để truy nhập internet Đặng Đình Thắng Trang 1.1.3 Bộ giao thức PPP/PPPoE Hình Luồng trao đổi tin PPP/PPPoE Phiên PPPoE: Được thiết lập trước dùng để đóng gói số liệu phiên ppp khung ethernet, kết modem bras biết địa MAC ID phiên thiết lập Nó bao gồm tin PADI, PADO, PADR, PADS, PADT Phiên PPP: Được thiết lập sau phiên PPPoE, bao gồm pha sau: Đặng Đình Thắng Trang  Pha thiết lập: LCP thiết lập, điều chỉnh cấu hình, hủy bỏ liên kết Kết thúc tin ACK  Pha xác thực: Được thực sau pha thiết lập, xác thực username password  Pha mạng: Được thực sau pha xác thực, thiết lập, điều chỉnh cấu hình, hủy bỏ việc truyền số liệu giao thức lớp mạng IP Kết thúc tin ACK cung cấp địa IP cho modem  Pha kết thúc: Được thực ngắt kết nối, yêu cầu đưa từ modem từ BRAS, tin termination LCP, PADT Hình Chồng giao thức dịch vụ HSI 1.1.4 Các thành phần mạng cung cấp dịch vụ HSI  Modem: Đóng vai trò cổng kết nối tới internet cho máy tính thuộc mạng LAN phía khách hàng, tùy theo cách truy nhập mạng mà có loại modem ADSL, FTTH Thực phiên kết nối PPP/PPPoE tới BRAS, kết nhận địa IP public BRAS cung cấp để vào internet  IP DSLAM, Switch L2: Đóng vai trò thiết bị mạng lớp switch mạng nhằm tập trung lưu lượng, thuê bao truy cập internet Với công nghệ truy nhập xDSL (dịch vụ ADSL, VDSL ) dùng IP DSLAM, với công nghệ truy nhập Ethernet ( Dịch vụ FTTH- Fiber To The Home) dùng Switch L2 có cổng truy nhập quang Các IP DSLAM, Switch L2 kết nối đến BRAS theo VLAN thông qua mạng truyền tải MAN E Đặng Đình Thắng Trang 10  Kênh thứ hai có tần số 193,15 THz  Kênh thứ ba có tần số 193,2 THz  Kênh thứ tư có tần số 193,25 THz  Độ dài chuỗi bit 128 bit, số mẫu 64 mẫu bit Thiết lập số vòng lặp N = 10  Sợi quang SSMF có độ dài 80 km, hệ số suy hao 0,2 dB/km  Bộ khuếch đại EDFA bù xác cơng suất bị suy hao Vì dây SSMF có tổng suy hao 0, �80  16 dB Như EDFA có hệ số khuếch đại G = 16 dB  Sử dụng dây DCF bù tán sắc hồn tồn dây SSMF trước có chiều dài 20 km, hệ số suy hao 0,2 dB/km diện tích hiệu dụng 20 µm2  Vì dây DCF cho phép bù hoàn toàn tán sắc dây SSMF nên ta có hệ số tán sắc dây DCF D2   L1.D1 / L2  S   S1       80 �16, 75  67 20 độ dốc tán sắc D2 67  0, 075 �  0,3 D1 16, 75 dây DCF Hệ số nhiễu hai EDFA NF = dB Để đảm bảo hiệu tốt cho hệ thống, đặt giá trị băng thông hai MUX/DEMUX 20 GHz Bốn laser bơm bốn nguồn quang có cơng suất -10 dBm Công suất quang sau ghép bốn kênh có giá trị -7,484 dBm Cơng suất quang sau qua tuyến truyền dẫn có giá trị 4,421 dBm Xung tín hiệu quang sau ghép bốn kênh Đặng Đình Thắng Trang 76 Hình 86 Xung tín hiệu quang sau ghép bốn kênh  Xung tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn Hình 87 Xung tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn Đặng Đình Thắng Trang 77  Phổ tín hiệu quang sau ghép bốn kênh Hình 88 Phổ tín hiệu quang sau ghép bốn kênh  Phổ tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn Hình 89 Phổ tín hiệu quang sau qua tuyến truyền dẫn Đặng Đình Thắng Trang 78  Phổ kênh Hình 90 Phổ kênh có tần số 193,1 THz Đặng Đình Thắng Trang 79 Hình 91 Phổ kênh có tần số 193,15 THz Hình 92 Phổ kênh có tần số 193,2 THz Đặng Đình Thắng Trang 80 Hình 93 Phổ kênh có tần số 193,25 THz      Giá trị BER ước tính kênh có tần số 193,1 THz 4.36428e-009 Giá trị BER ước tính kênh có tần số 193,15 THz 4.53896e-009 Giá trị BER ước tính kênh có tần số 193,2 THz 1.98684e-008 Giá trị BER ước tính kênh có tần số 193,25 THz 2.2104e-009 Biểu đồ mắt kênh Hình 94 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,1 THz Đặng Đình Thắng Trang 81 Hì nh 95 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,15 THz Đặng Đình Thắng Trang 82 Hình 96 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,2 THz Hình 97 Biểu đồ mắt kênh có tần số 193,25 THz  Ước tính OSNR kênh có tần số 193,1 THz có giá trị 12,8256 dB Đặng Đình Thắng Trang 83 Hình 98 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,1 THz  Ước tính OSNR kênh có tần số 193,15 THz có giá trị 13,1275 dB Hình 99 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,15 THz  Ước tính OSNR kênh có tần số 193,2 THz có giá trị 12,7029 dB Đặng Đình Thắng Trang 84 Hình 100 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,2 THz  Ước tính OSNR kênh có tần số 193,25 THz có giá trị 14,181 dB Hình 101 Ước tính OSNR kênh có tần số 193,25 THz  Chạy mô thu thập kết mức công suất phát khác Công suất BER kênh phát thứ laser bơm (dBm) -9 1.05255e010 -8 5.09438e013 -7 1.41829e015 -6 1.51726e018 -5 2.03686eĐặng Đình Thắng BER kênh thứ hai BER kênh thứ ba BER kênh thứ tư 2.09426e011 6.79364e014 1.27658e016 1.33143e019 2.3279e- 6.18273e010 1.71908e011 7.7831e014 5.10909e016 7.2594e- 2.30356e011 1.39074e013 2.11098e016 3.48759e019 6.72601e- Trang 85 Công suất vào DEMUX (dBm) 4.49299 4.58187 4.69123 4.8251 4.98797 021 022 018 022 Bảng Kết giá trị công suất phát khác  Từ bảng trên, ta suy kênh tồi kênh thứ ba có tần số 193,2 THz kênh tốt kênh thứ hai có tần số 193,15 THz  Như cơng suất phát tối ưu phải đảm bảo kênh thứ ba có giá trị BER chấp nhận 10-11 dBm, suy công suất phát tối ưu cho hệ thống laser bơm có cơng suất -8 dBm  Đường cong BER kênh tồi hàm công suất phát Hình 102 BER (dB) theo cơng suất phát laser bơm 3.4.3.2 Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định giới hạn khoảng cách truyền dẫn  Sơ đồ khối hệ thống truyền dẫn tham số hệ thống giống phần  Thiết lập công suất tối ưu -8 dBm cho laser bơm Đặng Đình Thắng Trang 86  Chạy mô thu thập kết khoảng cách tuyến truyền dẫn khác Khoảng Giá trị cách truyền BER kênh dẫn (km) thứ 1000 1100 1200 1300 Giá trị BER kênh thứ hai Giá trị BER kênh thứ ba Giá trị BER kênh thứ tư Công suất vào DEMUX (dBm) 4.58187 5.09438e- 6.79364e- 1.71908e- 1.39074e013 014 011 013 1.26838e- 4.34719e- 8.62291e- 2.2407e4.95673 009 014 011 014 4.18795e- 9.86571e- 2.90932e- 5.21553e- 5.3018 010 010 010 009 7.56728e- 1.25594e- 1.85679e- 3.43948e- 5.62145 009 009 008 010 Bảng Kết tuyến truyền dẫn quang khác  Theo kết từ phần trước, ta có kênh tốt kênh thứ hai có tần số 193,15 THz kênh tồi kênh thứ ba có tần số 193,2 THz  Đường cong BER theo khoảng cách truyền dẫn hai kênh Đặng Đình Thắng Trang 87 Hình 103 BER (dB) theo số vòng lặp kênh thứ hai có tần số 193,15 THz Đặng Đình Thắng Trang 88 Hình 104 BER (dB) theo số vòng lặp kênh thứ ba có tần số 193,2 THz  Để đạt BER có giá trị 10-10 kênh tồi kênh thứ ba có tần số 193,2 THz, số vòng lặp tối thiểu 12 vòng lặp Như khoảng cách truyền dẫn tối đa 1200 km 3.4.3.3 Nhận xét giải thích  So với hệ thống đơn kênh, hệ thống WDM có nhiều điểm khác biệt yếu tố ảnh hưởng thay đổi  Hiện tượng tán sắc: giá trị tán sắc bước sóng tín hiệu khác nhau, lúc, kênh bước sóng khác khơng thể hoàn toàn bù tán sắc mức độ Từ tạo tượng vị trí mạng, sau nhiều bù tán sắc sử dụng sợi DCF, số kênh bước sóng mang giá trị tán sắc ấm, số kênh bước sóng mang giá trị tán sắc dương số kênh hồn tồn bù tán sắc Đặng Đình Thắng Trang 89  Hiệu ứng quang phi tuyến bao gồm tán xạ kích thích Brillouin gây xun nhiễu kênh bước sóng, tán xạ kích thích Raman gây tượng không đồng công suất kênh bước sóng xun kênh tuyến tính, hiệu ứng trộn bốn sóng gây xuyên kênh hệ thống, hiệu ứng tự điều chế pha hiệu ứng điều chế pha chéo  Do BER thay đổi vòng lặp khơng nhiều tăng giảm thất thường Tuy nhiên nhìn chung tham số BER tăng khoảng cách truyền dẫn tăng  Ưu điểm hệ thống WDM cho phép tăng dung lượng hệ thống Trong trường hợp cho phép truyền kênh với tốc độ 10Gbit/s với khoảng cách truyền dẫn tối đa 1200 km mà cho BER mức chấp nhận với kênh tồi Đặng Đình Thắng Trang 90 ... BTH-DV -MyTV- Setup 2.2.1 Mục đích, yêu cầu Hiểu nguyên tắc hoạt động dịch vụ MyTV Cấu hình thiết bị đầu cuối để dịch vụ MyTV hoạt động bình thường Hiểu mơ hình tổng thể cấu hoạt động dịch vụ MyTV. .. vào tìm hiểu dịch vụ MyTV VNPT cung cấp (được triển khai mạng viễn thông IP VNPT) 2.1.2 Cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV Hình 22 Cấu trúc tổng quát mạng cung cấp dịch vụ MyTV  Mạng truy nhập... chế hoạt động IPTV  Nguyên lí hoạt động dịch vụ MyTV  Mơ hình thực hiện:  Hệ thống MyTV hoạt động ổn định sẵn sàng  CPE STB cấu hình để dịch vụ MyTV hoạt động bình thường  Trên máy tính cài
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề báo cáo opti, MyTV , chuyên đề báo cáo opti, MyTV , Phần 1. Dịch vụ HSI (High Speed Internet)., Phần 2. Dịch vụ MyTV., a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng của laser., b) Trường hợp dòng định thiên lớn hơn dòng ngưỡng của laser., b) Trường hợp hệ số đối xứng bằng 0., b) Với tốc độ 10 Gbit/s., a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s., b) Xét trường hợp tốc độ bit 10Gbit/s.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay