Xây dựng ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng IOS

56 37 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 19:49

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TRÊN NỀN TẢNG IOS Niên khóa: 2013-2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN VĂN HIẾU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TRÊN NỀN TẢNG IOS Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nôi - Năm 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN VĂN HIẾU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TRỀN NỀN TẢNG IOS Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Tuấn ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nôi - Năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/10/1995 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 13A10010065 Lớp hành chính: 13A1 TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng chụp chỉnh sửa ảnh tảng iOS NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG NGÀY GIAO NHIỆM VỤ NGÀY HỒN THÀNH NHIỆM VỤ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC: Đề tài “Xây dựng ứng dụng chụp chỉnh sửa ảnh tảng iOS” cá nhân em thực GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Đức Tuấn Ngày … tháng … năm 2017 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN……………………………………………… 1.1 Một số thông tin ứng dụng…………………………… 1.2 Tính cấp thiết lý chọn đề tài……………………………… 1.3 Mục tiêu xây dựng………………………………………………… 1.4 Đối tượng phạm vi đề tài………………………………… 1.5 Kết đạt được………………………………………………… CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG……………………………………6 2.1 Một số vấn đề gặp phải 2.2 Hướng giải toán 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ…………………………………… 3.1 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG………………………… 3.1.1 Xác định chức nghiệp vụ…………………………………… 3.1.1.1 Xác định chức chi tiết 3.1.1.2 Gom nhóm chức 3.1.1.3 Sơ đồ phân rã chức (BFD) 11 3.1.2 Xác định luồng thông tin nghiệp vụ…………………………… 12 3.1.2.1 Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh 12 3.1.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 13 3.1.2.3 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 14 3.1.3 Đặc tả chức năng………………………………………………… 18 3.1.3.1 Đặc tả chức “Chức chụp ảnh” 18 3.1.3.2 Đặc tả chức “Chức chọn ảnh” 18 3.1.3.3 Đặc tả chức “Chức chỉnh sửa ảnh” 19 3.1.3.4 Đặc tả chức “Chức chia sẻ” 20 3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HỆ THỐNG…………………………… 20 3.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………………………21 3.3.1 Thiết kế tổng thể…………………………… ………………… 21 3.3.1.1 Phân định thủ cơng – máy tính 21 CHƯƠNG TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ …………………………… 24 4.1 Giao diện người dùng …………………………… ………………… 24 4.1.1 Giao diện mở ứng dụng giao diện chỉnh sửa ảnh: 24 4.1.2 Giao diện chụp ảnh: 25 4.1.3 Giao diện thư viện ảnh: 26 4.1.4 Giao diện chia sẻ: 27 4.1.5 Giao diện chức áp dụng lọc, cắt ảnh: 28 4.2 Mô tả chi tiết…………………………… …………………………… 29 KẾT LUẬN…………………………… ………………………………… 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 45 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Bảng gom nhóm chức đơn giản 5-6 Bảng 1.2 Bảng gom nhóm chức cụ thể Hình Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ phân rã chức Hình 1.2.1 Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh Hình 1.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 10 Hình 1.2.3 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh tiến trình 11 “Chụp ảnh” Hình 1.2.4 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh tiến trình 12 “Chọn chia sẻ hình ảnh” Hình 1.2.5 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh tiến trình 13 “Chức chỉnh sửa ảnh” Hình 1.2.6 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh tiến trình 14 “Chức chia sẻ ảnh” Hình 3.1.1 Phân định cơng việc thủ cơng – máy tính tiến 18 trình “Chụp chia sẻ ảnh” Hình 3.1.2 Phân định cơng việc thủ cơng – máy tính tiến trình “Chọn chia sẻ ảnh” 19 Hình 3.1.3 Phân định cơng việc thủ cơng – máy tính tiến 20 trình “Chỉnh sửa chia sẻ ảnh” Hình 4.1.1 Giao diện mở ứng dụng giao diện chỉnh 21 sửa ảnh Hình 4.1.2 Giao diện chụp ảnh 22 Hình 4.1.3 Giao diện thư viện ảnh 23 Hình 4.1.4 Giao diện chia sẻ 24 Hình 4.1.5 Giao diện chức áp dụng lọc, cắt ảnh 25 Hình 4.2.1 Cấu trúc mã lệnh chương trình 27 Hình 4.2.2 Cấu trúc hình (view controller) 28 Hình 4.2.3 Bộ lọc giả cổ (old) 31 Hình 4.2.4 Bộ lọc màu ấm (Warm) 32 Hình 4.2.5 Bộ lọc màu nhợt (Fade) 33 Hình 4.2.6 Bộ lọc màu lạnh (Cold) 34 Hình 4.2.7 Bộ lọc màu ảnh phim màu cũ (vintage) 35 Hình 4.2.8 Bộ lọc màu đen trắng (B&W) 36 Hình 4.2.9 Bộ lọc màu ám tím (Purple) 37 TĨM TẮT ĐỒ ÁN Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Khóa: 2013-2017 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Tuấn Tên đề tài: Xây dựng phần mềm chụp chỉnh sửa ảnh tảng iOS Tóm tắt: Phần mềm xây dụng giúp người dùng sử dụng điện thoải chụp ảnh áp dụng lọc dễ dàng thuận tiện Công nghệ sử dụng đề tài ngơn ngữ lập trình Swift IDE Xcode Đồ án chia thành chương với nội dung sau: • Chương Tổng quan: Các thơng tin ứng dụng • Chương Khảo sát hệ thống • Chương Phân tích thiết kế • Chương Triển khai kết • Chương 5: Kết luận: Chương đưa ưu điểm hạn chế đồ án DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ VÀ NGOẠI NGỮ STT Từ viết tắt/Thuật Viết đầy đủ Dịch nghĩa Integrated Development phần mềm máy Environment tính giúp lập trình ngữ/Ngoại ngữ IDE viên việc phát triển phần mềm RGB/rgb Red – Green – Blue Từ sử dụng để nói đến ánh sáng Đỏ (red) – xanh (green) – xanh dương(blue) ba màu gốc hoà vào theo nhiều cách khác để tạo thành màu khác RGBA/rgba Red – Green – Tương tự RGB Blue – Apha có thếm yếu tố kênh suốt (độ sắc nét) – alpha Camera Máy ảnh, đến ống kính chụp ảnh đặt sau lưng phía trước điện thoại Camera roll Thư viện ảnh Server máy chủ Native Trong đầy đủ cụm từ “ứng dụng native” ám ứng dụng chạy tảng iOS, không lấy liệu từ đâu khác Share Chia sẻ Select Chọn 10 Edit Chỉnh sửa 11 Take Lấy, ám hành động chụp lấy ảnh (take photo) 12 Photo/Image Ảnh 13 Retake Chụp lại 14 Use Sử dụng 15 Filter Bộ lọc 16 Crop Cắt 17 Border Khung viền 18 Flash Đèn nháy 19 Folder Thư mục 20 Pixel Điểm ảnh 21 Cloud Mây Trong ám đến cơng nghệ thuật tốn đám mây 22 Album Thư viện ảnh 31 tập tin ảnh Assets.xcassets hỗ trợ nhóm chúng lại thành file - LaunchScreen.storyboard: tương tự Main.storyboard, sử dụng cho hình lúc tải ứng dụng khởi chạy - AppDelegate.swift: tập tin header implement AppDelegate thực thi chế ủy chạy ứng dụng Có thể nói lý tập tin chứa hàm main() chứa câu lệnh thực thi chế ủy quyền - Info.plist: tập tin dạng Dictionary dùng để thiết lập thuộc tính ứng dụng Hình 4.2.2: Cấu trúc hình (view controller) Trong đó: 32 - View Controller Scene: giao diện hình Có trách nhiệm cung cấp nút điều hướng đến giao diện khác (các view controller khác) - Navigation Controller Scene: giao diện điều hướng (navigation) Nó có trách nhiềm nhận diện điều hướng người dùng đến giao diện khác người dùng nhấn vào nút giao diện Và cung cấp tự động điều hướng (Navigation bar) phía giao diện - Edit View Controller Scene: Giao diện cung cấp nút điều hướng tới chức chỉnh sửa ảnh khác áp dụng lọc, cắt ảnh, chọn khung Và giao diện xem kết cuối sau sửa xong ảnh - Crop Tool View Controller Scene: Giao diện cung cấp chức cắt ảnh - FilterViewController Scene: Giao diện cung cấp chức áp dụng lọc 33 v Các thư viện sử dụng: - UIKit: Xây dựng điều khiển giao diện người dùng (UI – User Interface) ứng dụng iOS tvOS Nhận phản hồi từ tương tác người dùng lên kiến hệ thống, truy cập vào tính thiết bị, mở khả tiếp cận (accessibility), làm việc với hiệu ứng, văn hình ảnh - MobileCoreService: Sử dụng thông tin uniform type identifier (UTI) để tạo điều chỉnh liệu mà trao đổi ứng dụng ứng dụng dịch vụ khác - AssetsLibrary: Truy cập vào thông tin media nằm thư viện người dùng - Photos: Thư viện sử dụng để làm việc với ảnh video quản lý ứng dụng Photos (ứng dụng thư viện ảnh video mặc định máy, bao gồm ảnh iCloud Live Photos (chuẩn hình động riêng Apple)) - CoreGraphics: Sử dụng tối đa công nghệ Quartz để thực tiến hành render (chưa có lời dịch xác) hình 2D Giúp chỉnh sửa màu sắc ảnh - CoreImage: Thư viện cung cấp lọc có sẵn để tiến hành xử lý video hình ảnh Hoặc tạo lọc riêng để sử dụng 34 v Mô tả chi tiết chức ứng dụng: - Chi tiết API sử dụng lọc: • CISepiaTone: API chuyển toàn pixels ảnh sang màu đen trắng Sau áp thơng số rgba(red – đỏ, green – xanh lá, blue – xanh dương, alpha – độ sắc nét) màu sepia (nâu vàng) vào pixel (điểm ảnh) để biến ảnh màu đen trắng thành màu nâu vàng • CIExposureAdjust API sử dụng để tinh chỉnh độ phơi sáng ảnh API nhận lấy sử dụng thông số pixel màu dải màu rgb (red – đỏ, green – xanh lá, blue – xanh dương) ảnh nhân với ev2 (ev thơng số muốn sử dụng để nhập vào Ví dụ lọc màu cũ(Old) bến -1.8, làm ảnh tối chút) Với số ev cao, ảnh sáng trở màu trắng ngược lại số ev thấp ảnh tối trở màu đen • CIVignette API sử dụng để giảm độ sáng ngoại vi ảnh Thơng số lớn ngoại vi lớn • CIColorClamp: Với CIColorClamp, điểm pixel ảnh, pixel có thơng số màu nhỏ giá trị rgba(red – đỏ, green – xanh lá, blue – xanh dương, alpha – độ sắc nét) set sẵn tăng lên với min, tương tự với giá trị max rgba, tất pixel có thơng số màu lớn với giá trị max bị đưa với giá trị max, ảnh phủ lên lớp xám nhẹ đậm, tuỳ theo ý người dùng để tạo ảnh giả màu cổ • CINoiseReduction: API giúp tinh chỉnh độ nhiễu ảnh Thông số thấp ảnh nhiễu • CIColorControl: API giúp tăng giảm độ sáng (brightness), độ tương phản màu (contrast) độ bão hoà màu (saturation) Với độ 35 sáng, tăng lên API lấy thông số màu rgb pixel ảnh tăng lên, thông số màu rgb pixel cộng lên làm ảnh trở nên sáng Nếu thông số tăng cao, ảnh trở thành màu trắng ngược lại Với độ tương phản màu, API lấy thông số màu pixel ảnh, đưa ảnh nhợt nhân lên với thông số lập trình viên đặt, khác biệt thông số pixel thể qua cấp số nhân (số lớn tăng nhiều hơn) màu đậm trở nên đậm sau tăng thơng số màu rgb pixel lên cũ • CIColorPolynomial: API đưa thơng số màu rgba pixel vào đa thức bậc ba với hệ số tham số xếp theo thứ tự tăng dần Tham số sau lớn màu pixel tương ứng với tham số đậm ngược lại Như với việc tinh chỉnh thông số màu rgb cho pixel với API này, ảnh mang hướng màu sắc theo ý lập trình viên • CIPhotoEffectFade: API tự động giảm độ bão hoà màu pixel thông số đặt sẵn API, giúp tạo màu ảnh nhợt nhạt so với màu ảnh gốc • CIPhotoEffectMono: API lấy thơng số màu rgb pixel, đặt thông số màu pixel trở thành màu đen, xám, trắng, tuỳ theo độ đậm nhạt pixel, tạo ảnh đen trắng 36 - Các lọc: • Giả cổ(Old): § Chức năng: Xử lý màu ảnh bình thường trở thành màu nâu đen (Sepia) § Ví dụ: Hình 4.2.3: Bộ lọc giả cổ (old) § Mô tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CISepiaTone, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction Ø Áp dụng CISepiaTone, ảnh chuyển sang màu nâu đen, sau sử dụng CIExposureAdjust để dim ánh sáng xuống, tạo cảm giác tối cho ảnh Rồi áp dụng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, ta kết ảnh bên phải 37 m (Warm): Đ Chc nng: X lý mu ảnh bình thường thành màu ám vàng cũ hơn, thêm hiệu ứng bo viền đen tạo cảm giác khung cảnh ảnh ấm áp cũ § Ví dụ: Hình 4.2.4: Bộ lọc màu ấm (Warm) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction, CIColorPolynomial Ø Áp dụng CIColorPolynomial, ảnh chuyển ngả sang màu ám vàng Rồi áp dụng CIColorControl để tăng độ tương phản lên sau sử dụng CIExposureAdjust để tăng ánh sáng lên sau sử dụng CIColorControl ảnh bị tối Rồi áp dụng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, ta kết ảnh bên phải 38 • Màu nhợt (Fade): § Chức năng: Xử lý màu ảnh bình thường thành màu nhợt nhạt so với ảnh gốc, thêm hiệu ứng bo viền đen § Ví dụ: Hình 4.2.5: Bộ lọc màu nhợt (Fade) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction, CIPhotoEffectFade Ø Áp dụng CIPhotoEffectFade, ảnh chuyển sang màu nhợt nhạt, sau sử dụng CIExposureAdjust để dim ánh sáng xuống, tạo cảm giác tối cho ảnh Rồi áp dụng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, dùng CIColorControl để tăng độ tương phản, ta kết ảnh bên phải 39 • Lạnh (Cold): § Chức năng: Xử lý màu ảnh bình thường thành màu ám xanh xám, thêm hiệu ứng bo viền đen tạo cảm giác khung cảnh ảnh lạnh cũ § Ví dụ: Hình 4.2.6: Bộ lọc màu lạnh (Cold) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction, CIColorPolynomial Ø Áp dụng CIColorPolynomial, ảnh chuyển ngả sang màu ám xanh Rồi áp dụng CIColorControl để tăng độ tương phản lên sau sử dụng CIExposureAdjust để tăng ánh sáng lên sau sử dụng CIColorControl ảnh bị tối Rồi áp dụng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, ta kết bc nh bờn phi 40 C(Vintage): Đ Chc nng: Chỉ áp dụng API khác vào để tạo ảnh ám xám, tối, bo viền đen xung quanh để tạo cảm giác ảnh cũ không theo hướng ám sang màu sắc khác § Ví dụ: Hình 4.2.7: Bộ lọc màu ảnh phim màu cũ (vintage) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction Ø Chỉ áp dụng CIColorControl để tăng độ tương phản lên sau sử dụng CIExposureAdjust để tăng ánh sáng lên sau sử dụng CIColorControl ảnh bị tối Rồi dùng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, ta kết ảnh bên phải 41 • Đen trắng(B&W): § Chức năng: Tạo ảnh đen trắng theo tên nó, bo viền đen xung quanh để tạo cảm giác ảnh cũ thời chưa có ảnh màu § Ví dụ: Hình 4.2.8: Bộ lọc màu đen trắng (B&W) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp, CIVignette, CINoiseReduction, CIPhotoEffectMono Ø Áp dụng CIPhotoEffectMono, ảnh chuyển sang màu đen trắng, sau sử dụng CIExposureAdjust để dim ánh sáng xuống, tạo cảm giác tối cho ảnh Rồi áp dụng CIColorClamp tạo độ xám cho ảnh, CIVignette để tạo viền đen xung quanh CINoiseReduction làm tăng độ nhiễu ảnh lên, dùng CIColorControl để tăng độ tương phản, ta kết bc nh bờn phi 42 Tớm(Purple): Đ Chc năng: Tạo ảnh ám tím, theo hướng màu tím mộng mơ § Ví dụ: Hình 4.2.9: Bộ lọc màu ám tím (Purple) § Mơ tả: Ø Bộ lọc sử dụng API: CIColorControl, CIExposureAdjust, CIColorClamp Ø Sử dụng lọc màu riêng tự viết vec4 newPixels = s.rgba; newPixels[0] = newPixels[0] / 1.5; newPixels[1] = newPixels[1] / 1.65; newPixels[2] = newPixels[2] / 1.5; return newPixels; Bộ lọc màu lấy thông số màu rgb pixel ảnh cách gán biến newPixels s.rgba để biến newPixels Thông số màu pixels nằm ảnh sau lấy thể với newPixels[x] x = 0, 1, tương ứng với vị trí red, green, blue rgb) Sau với pixel lấy thơng số màu đỏ (red) pixel đem chia cho 1.5, thông số màu xanh (green) đem chia cho 1.65, thông số màu dương(blue) 43 đem chia cho 1.5 Với thông số màu rgb pixel bị chia thế, màu pixel bị ngả sang màu tím, tạo nên tồn khung ảnh trở nên ám màu tím Sau áp dụng CIColorControl để tăng độ tương phản, CIExposureAdjust để tăng chút độ sáng, CIColorClamp để tạo độ xám Kết sau áp dụng API thuật toán chỉnh màu ảnh bên phải 44 KẾT LUẬN Ưu điểm - Ứng dụng thiết kế đơn giản cho người sử dụng đưa Người dùng sử dụng từ lần vào - Các lọc có hướng riêng phong cách giả cổ, giả màu ảnh máy ảnh phim không theo xu hướng rõ nét Nhược điểm - Giao diện người dùng vần hoàn toàn chưa đẹp đem so với ứng dụng mặc định ứng dụng có mặt thị trường dù đáp ứng yêu cầu đặt thiết kế đơn giản - Chưa tối ưu nên ứng dụng xử lý chậm Hướng phát triển tương lai - Xây dựng hệ thống điện toán đám mây để xử lý ảnh hệ thống đám mây, sau đưa xuống máy người dùng nhằm tối ưu vấn đề xử lý, không gây nặng cho máy đồng thời tiến hành cập nhật cho ứng dụng nhanh 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “Facebook 350 Million Photos Each Day - Business Insider.” Accessed May 8, 2017 http://www.businessinsider.com/facebook-350-millionphotos-each-day-2013-9 [2] “The Latest Crazy Instagram Stats: 150 Million Photos, 15 Per Second, 80% Filtered | TechCrunch.” Accessed May 8, 2017 https://techcrunch.com/2011/08/03/instagram-150-million/ [3] “Xcode - Wikipedia.” Accessed May 8, 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Xcode [4] “Swift (Programming Language) - Wikipedia.” Accessed May 8, 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Swift_(programming_language) [5] “Bài Giới Thiệu Khái Quát Ảnh Số ~ Lập Trình Matlab.” Accessed May 8, 2017 http://www.matlabthayhai.info/2015/11/bai-1-gioi-thieukhai-quat-ve-anh-so.html [6] “OpenGL Shading Language - Wikipedia.” Accessed May 8, 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL_Shading_Language ... TÀI: Xây dựng ứng dụng chụp chỉnh sửa ảnh tảng iOS NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG NGÀY GIAO NHIỆM VỤ NGÀY HỒN THÀNH NHIỆM VỤ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC: Đề tài Xây dựng ứng dụng chụp chỉnh sửa ảnh tảng iOS ... tài Xây dựng ứng dụng chụp ảnh tảng iOS Ứng dụng xử lý ảnh xây dựng nhằm cung cấp tiện ích cho người dùng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh nhanh chóng, tạo hiệu ứng tạo hiệu ứng theo ý muốn từ hiệu ứng. .. chỉnh sửa Ảnh chụp/ chọn từ thư viện Ảnh chỉnh sửa 3.1 Áp dụng lọc cho ảnh Ảnh chụp/ chọn từ thư viện 3.2 Cắt ảnh Ảnh chỉnh sửa Thư viện ảnh Ảnh chỉnh sửa Người dùng 3.3 Thay đổi khung viền Ảnh chụp/ chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng IOS , Xây dựng ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng IOS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay