Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

65 21 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 18:22

Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N tài: I XÃ VÀNG SAN KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên nghành : Phát tri n nông thôn Khoa : Kinh t & PTNT Khóa h c : 2011 1015 Thái Nguyên, 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N tài: PHÁT I XÃ VÀNG SAN KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên nghành : Phát tri n nơng thơn Khoa : Kinh t & PTNT Khóa h c : 2011 1015 Gi ng d n : Th.S Tr n Vi Thái Nguyên, 2015 L IC Trong trình h c t p, nghiên c u hồn thành lu s nhi t tình c a nhi u t p th bày t lòng c us c n: T p th th y, cô giáo khoa Kinh t Phát tri t tơi q trình h c t p nghiên c Tôi xin chân thành c tài i th y giáo Th.S Tr n Vi t - ng d n su t trình nghiên c u t thu n l i cho tơi hồn thành lu u ki n t nghi p UBND xã Vàng San, H i ph n xã Vàng San ki n thu n l i cho tơi q trình nghiên c u t Bà nông dân m t s cán b xã nghiên c i t u c ch a bàn tơi q trình thu th p thơng tin nghiên c hoàn thành lu M t l n n a xin chân thành c tc s quý báu c a t p th Em xin chân thành c ! Thái Nguyên,ngày tháng Sinh viên n DANH M C CÁC B NG B ng 4.1:Tình hình phân b s d B ng 4.2: Di B t, s n tc 23 ng m t s tr v t ch t, cán b y t B ng 4.4: B 26 28 h c v n c a cán b ban ngành ph n 31 xã 2014 31 B u ph n o quy B ng 4.6: T l n tham gia ho ng c B ng 4.7: T l n làm ch h B nông nghi 2014 33 34 u hành s n xu t c a h 35 ng ho ng s n xu t 37 B ng công vi c nhà ho t ng c ng 38 B ng4.10: Th hi n tình hình qu n lý v n vay c a h 42 B ng 4.11: Phân b th i gian s d ng ngày c a ph n nam gi i 44 B ng 4.12: Quy n quy nh s ho 45 Bi u ph n tham gia sinh ho 2014 31 Bi n hóa c a ph n nhóm h 34 Bi 4.3: Th hi n s ti p c n thông tin c a ph n 40 Bi 4.4: Th hi n quy ng tên s d t 41 DANH M C CÁC T STT VI T T T Ch vi t t t tính TDTT Th d c th thao KHKT Khoa h c k thu t UBND U ban nhân dân THCS Trung h TH Ti u h c THPT Trung h c ph thông MC Mù ch K ho 10 CNH - Cơng nghi p hóa 11 KTXH Kinh t xã h i 12 SL S 13 CC 14 DTTS 15 Hi ng u - CP Dân t c thi u s Ngh nh - ph i hóa 1.3.1 Ý 2.1.2 11 14 14 h 14 17 17 17 17 17 17 17 18 19 20 20 20 4.1.2 - 25 xã Vàng San 30 30 33 47 48 51 51 52 52 52 55 PH N M 1.1 Tính c p thi t c tài Nh ng v v ph n có h i, U nm im tc c ta ph n chi m g n 50% dân s c c: kinh t , tr i s ng xã c h tham gia vào t t c i, an ninh qu th hi n rõ vai trò c a su t ch ng xây d Trong công cu im c c ph n gi phát huy cao tinh th n ng, sáng t o, kh c ph c m ct c nhi u thành tích m c c ta ngày quan tâm phát huy vai trò c a ph n xã h i c bi t nh nh ng vùng nông thôn mi n núi, vùng sâu, vùng xa, ng bào dân t c thi u s khác T o m cho ph n tham gia phát huy vai trò c u ki n c nh t khu v c nông thôn Cùng v i vi c tham gia tích c c vào phát tri n kinh t gia i ph n tham gia nhi u ho tr ng phát tri n kinh t , xã h i ng kinh t xã h i góp ph n quan nh góp ph i di n m o c a nông thôn Vi t Nam Lai Châu m t t nh mi n núi có nhi i mù ch ng bào dân t c sinh s ng, t l ng nam khinh n c t p quán l c h u, c h t nh c a, h xã Nghèo thu c huy v n t n t i, m t s v ph n a bàn u nhi u thi t thòi Xã Vàng San ng Tè, t nh Lai Châu, v i 52% dân s n L c n vào vi c phát tri n kinh t xã h i c a toàn xã [10] Hi n m ts a bàn xã Ph n thi t thòi h ph i ln n l c, hi sinh, nh ng quy n l i ch u nhi u c quan tâm c, khơng có ti ng nói quy n quy c nh cơng vi c l n ng v công vi c s n xu i ph n Vì v y tơi ti n hành nghiên c Tìm hi u vai trò c a ph n phát tri n kinh t h Vàng san Huy tài: i xã ng Tè T 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Tìm hi c th c tr ng, v trí vai trò c a ph n phát tri n kinh t h i pháp nh m nâng cao vai trò c a ph n , khai thác có hi u qu ngu n l p c i thi dân, góp ph n phát tri n kinh t t i xã Vàng San - huy is i ng Tè - t nh Lai Châu 1.2.2 M c tiêu c th ho c th c tr ng vai trò c a ph n ng phát tri n kinh t h i xã Vàng San - huy ng Tè - t nh Lai Châu - u ki n t nhiên kinh t - xã h i n vai trò c a ph n phát tri n kinh t h - Tìm hi u nh ng y u t n vai trò c a ph n vi c phát tri n kinh t h - Tìm hi Vàng San - huy - xu c tình hình phát tri n kinh t c a h ng Tè - t nh Lai Châu c gi i pháp ch y u nh m phát huy vai trò c a ph n phát tri n kinh t h Lai Châu i xã i xã Vàng San - huy ng Tè - t nh 43 nhóm h nghèo 65% Nhóm h th c t h u tra khơng vay v n nhi u u vay ch h mu c thi u v n mà thơi Cu c s ng c a nhóm h , khơng thi u th n v y t l vay v n c a h v nghèo vay h tr t o d ng cu c s ng, làm nhà, mua trâu, bò n h ng không dám i m t v i nh ng r i ro h s m o hi m Qua b ng 4.10 ta th y quy n qu n lý v n vay nhóm h r t khác nhóm h quy n qu n lý v n thu c v c hai v ch ng chi m t l cao 62,5% Nhóm h trung bình h nghèo t l th chênh l ch gi a vai trò c a ch ng v qu n lý v l iv quy nh l vai trò quy nh Trong nh s d ng s khác bi gi i n gi quy i qu n lý chi ti c th hi a nam n chi m t l l n vi c nh s d n ng v n, nhóm h nghèo chi m t i 61,5%, nhóm h trung bình 41,67% th p nh t nhóm h 25% Trong nhóm h khá, giàu t l ph n vi c quy Trong vi V ys t l ph n l i ng tên vay v n ch y u l vay v n, vi công vi c nh s d i ch c l i ch y u l iv m nhi m c nhóm h i l p gi a t l ph n có quy n quy nh s d ng v n vay lãi hàng tháng cho th y s b t công b ng vai trò ki m sốt ngu n l c tài c a nông h Tuy ph n ch u trách nhi m ho nghi p, phi nơng nghi p n i tr h vai trò c a h ng s n xu t nơng m sốt ngu n l c c a i 44 4.2 B ng 4.11: Phân b th i gian s d ng ngày c a ph n nam gi i gi /ngày H (n=20) Lo i h Công vi c V Làm vi c nông nghi p phi nông nghi p D n d p nhà c a Ch ng H trung bình (n=20) V Ch ng H nghèo (n=20) V Ch ng 9,5 9,925 9,55 10 10 10 0,5 1,5 0,5 1,5 B p núc 1,5 1 0,5 0,3 T m, gi 0,5 0,5 0,5 0,3 1,5 0,675 1,21 1 0.5 1,5 1,5 1,5 2,5 7,92 7,85 7,25 8,5 0,5 1,5 1,25 1,5 1,25 Th i gian r nh r i (xem ti Ng i) Các công vi c khác Th i gian 24 gi (Ngu n: T ng h p s li Qua b ng 4.13 ta th y th i gian mà ph n nam gi i s d công vi c khác làm nhóm h Làm công vi c nông nghi p bao g m tr ng tr ng ngô, tr ng khoai ng tr ng rau màu Công vi c phi nông nghi p bao g m m t s công vi a ch Nh ng công vi ng công vi t kê b ng cơng vi c ih làm t o thu nh p i bà con, làng xóm, tham gia u, h nhóm h th i gian làm vi c nông nghi p phi nông nghi p c a ph n 9,5 gi i ch ng 9,925 gi Bên c làm công i ph n v n ph i b nhi u gi vi c n i tr b p núc, d n d p nhà c a h ch nh c s chia s c i 45 ch ng t 0,5 - gi Trong nhóm h nhóm h nh c i ch ng cao nh n l n h v n ph i gánh vác m t kh i ng l i công vi c n i tr , t n th i gian công s c nhìn chung v i v ph i i gian cho công vi c luôn nhi i ch ng b t công vi c t o thu nh nhóm h nghèo nh ch nhóm h trung bình i v làm Còn nhóm h ch u thi t thòi h n c s chia s i gian mà n công vi c n i tr i ph c s chia s c i ch ng r t Các ông ng dành th i gian cho gi i trí v o thu nh p th p Chính v y b n thân h nghèo ph i c g thoát nghèo, c i thi n ch 4.2.2.7 Quy n quy ng cu c s ng nh ho B ng 4.12: Quy n quy nh s ho hai xã hai hai 10 20 70 15 30 55 70 25 60 40 70 30 90 10 10 90 10 10 80 10 40 50 20 20 60 10 30 60 60 40 20 30 50 20 40 40 10 60 30 15 45 40 20 45 35 10 60 30 10 20 70 20 35 45 40 50 10 (Ngu n: T ng h p s li Qua b ng 4.12 ta có th th y s khác gi a ba nhóm h n nhi m chi tiêu nh l n lý tài c c quy i ph i trách nh mua s m, làm công 46 vi c l n l i ch ng quy gi nh Qua s li u tra, s ph n n m nhóm h 60%, nhóm h trung bình h nghèo 90% Riêng 40%, nhóm h c hai c t gi tài cao nh t hai h l i 30% K t qu nhóm h trung bình 10% h nghèo u tra t i h cho th y trình quy mua s m tài s n l n c ba nhóm h khác nh nhóm h có s bàn b c gi a hai v ch ng ( chi m 70%), nhóm h trung bình 55%, h nghèo 30% ch y u v Ph n i ch ng quy ng quy nh (chi m 70%) nh nh ng vi n n i tr s c kh e c c h c hành c a Quy quy ng s n xu nh, y nhóm h trung bình 45%, rõ nh t chi i ch ng nhóm h nghèo i v ch chi m i ch i nam gi i r t l ng t ph n ng nh n ch p nh vi c quy t s ý th ph n c th nhóm h khá: N 50% Nhóm h trung bình quy n quy s khác bi t rõ nh t thôn xã, nam gi ng c quy n c a nh v T l nam gi i tham gia công vi c thôn xã nhóm h v i ch ng 30%, v 20%, c hai chi m nh v i ch ng chi m 40%, nhóm h nghèo chi m t i 80%.Trong vi c tham gia h p ng giành quy p nhi i ch ng ch h h có vai trò quan tr c, tham gia quy nh công vi t ng, phát tri n kinh t Trong quan h dòng t gi nhóm trò s tham gia c a ph n th ni m tr ng nam khinh n ph bi n n quan ni m i di n gia h p dòng h , xây m m , i nh ng quan 47 ng 4.2.3.1 - H th ng lu t pháp, sách v Nh ng gi c hồn thi n ph n nói chung ph n dân t c thi u s vào phát tri n kinh t , ic ac c - Ph n ch ngành c ng tham gia vào ho c p, ng, tích c c th c hi n quy n công dân, tham gia vào hình th c dân ch tr c ti p ng Ph n tham gia v c p huy n c - Ph n o , ngày nâng cao v ch ng c nâng cao nh n th c, ki n th c v lu t pháp, sách, v xã h s ng tr , phát huy vai trò quan tr ng t ch c cu c , ni d y con, gi gìn, phát huy b n s o c c a dân t c, truy n th ng c - T ch c h i ph n t huy ho c ki n tồn ng có chi u sâu, tr thành ch d a v ng ch c cho ch em ho t ng kinh t , xây d nh h nh phúc, m no, h nh phúc bình - Nh n th c xã h i v nghi p CNH - ng gi i, v vai trò ph n s n bi n tích c c; ph n nói chung ph n dân t c thi u s nói riêng có ý th c nhu c quy ng nam - n ng quy n, 48 - Xu m kinh t th p, ch ng n th p o - M t b ph n ch em ph n có m ti p c n d ch v y t c s ch nhi u h n ch , ch em g p nhi u v kh e sinh s n u ki n th - T l cán b n ti c ng ho ng viên n v n r t th ng v i ah - Ph n ch u nhi u s c ép gi a công vi h i nhu c u h c t i trách nhi m xã ,k - M t b ph n ph n nghi p b h n ch ng t ti, an ph n, thi u hi u bi t v lu t pháp, sách, h n ch v nh n th c tr - i ph n có quy n quy n quy t 4.2.4 Nguyên nhân h n ch nh cho nh ng công vi c l n nh v n ch y n vi c phát huy vai trò c a ph n phát tri n kinh t h M c dù khơng nh ng h t c l c h u hay nh ng quan ni m kh t khe song xã Vàng San v m t s b ph ni ng gi i v n t n t i tâm th c c a c bi t nh i cao tu i Có nhi u quan ng ph n ph i làm h t công vi nghe theo l i ch ng Có nhi u ph n c a, n u tra tr l i r ng d n d p nhà c c a ph n , ph n ph i làm h t, h cho r ng sinh làm vi h ch i tuân th m sai l i nh mình, h n ch s c ng hi n c a cho gia ng c a nh i ph n ph i làm công vi c nhà, ph t i 49 h c c a c hai v ch ph i có trách nhi m th c hi có th xóa b i ch i v th c hi n nh ng công vi c c nh ng c n có m t trình lâu dài ph c t n cách ng x c a c xã h i c n ti n b h cv chuyên môn, khoa h c k thu t m t y u t r t quan tr ng n vai trò c a ph n phát tri xã h i Ch có th kh h c v n chun mơn ch em ph n m i nh i Qua kh o sát th th p c bi t h c v n, chuyên môn c a ph n xã Vàng San nhóm h u ki n kinh t nghèo v n nhân th c m i v , có h c i h c v n, cách gi i quy t v t u qu yb ph n mu c v th hay phát huy vai trò c a gia c h t c n ph môn nh t i h c v n, chuyên nh Ngoài y u t c n tr , h n ch vai trò c a ph n có th k ng b i ph n , hay nh ng quan ni m sai l n t b ph n ph n t ti, cam ch u, an ph nh n th quy n c a mình, gi l i s ng khép kín b i v y h ln hài lòng v i v trí c n n i tr cơng vi c khác Nh nh ng công vi c th hi n n ch bi t nhà làm công vi c nhà, nh t nh t nghe theo ch công vi c l n Nh n vào n h n ch s phát huy kh a 50 ph n , s an ph xu t phát t nh n th trò gi vai nh ngồi xã h i Bên c i b ph n có tình tr h Ph n ng mù ch h c v n th p v n M t b ph n ph n n n nhân c a h t c, mê tín, d ng x n n n s phát tri n c a ph n th h gi a công vi c xã h c n làm h n ch vi c phát huy vai trò c a ph n B i ph n c n ch u, nâng cao ph m ch tác, bi t k t h p hài hòa gi a cơng vi ng kh c ph l c ph n m i m t, t kh nh cơng i 51 5.1 Vàng San m t xã vùng núi, i dân ch y u s ng b ng ngh s n xu t nông nghi p, kinh t i r t nhi c Cùng v i s trò v th c u ki n u ki n kinh t xã h i vai i ph n ph c Qua q trình nghiên c u vai trò c a ph n phát tri n kinh t h a bàn xã Vàng San, có th k t lu + Kinh t - xã h i c i u ki h t ng c nâng cao, cu c s ng c c c i thi n c u dân s i cân b ng n chi m 52% t ng s ng nam chi m 48% t ng s n nhân l c ng phát tri n kinh t [10] n tr c a ph n ch cán b h h ch tc chuyên môn i h c chi m t l r t th p, ch y u trung c +T l n oc p ng ng, quy n khơng có n th c, quy n ki m soát ngu n l ti p c a ph n c lo i nhóm h khác Cao nh t nhóm h khá, th p nh t nhóm h nghèo + Ph n v n ch u nhi u gánh n l c gi a cơng vi nhóm h nghèo Trong ho c xã h u nhi u áp c bi t ph n nh ng ng s n xu t t o thu nh p, ph n nam gi i ng s n xu t, ho ng tái s n xu t 52 ph n m nhi m công vi c n i tr ng c s chia s t h vi i ch ng nói c a nh v nh ng công vi c quan tr ngày có tr ng góp ph n khơng nh vào thu nh ph n n th c vai trò c a phát tri n kinh t i Bên c ph n nh ph n n th ng n m t b vai trò c a phân cơng lao nh ng nhóm h u ki 5.2 5.2.1 C o, ch ng gi gia v o tri n khai ngh quy t v c bi t tri ng gi TTg c a Th n 2011- theo Quy chi c qu c nh s - ng Chính Ph o ban ngành có liên quan tích c c tuyên chúng v chi ng gi i n 2011 - ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ng Chính Ph , lu nh s c công tác - TTg c a Th ng gi i ch i v i ph n + Có thêm sách h tr ph n dân t c thi u s h mi n kinh t + Xây d nh nh m phát tri n nông nghi p nông thôn c bi n d án dành riêng cho ph n 5.2.2 - Tuyên truy n sâu r ng qu n chúng nhân dân v lu gi i, lu vi c tri n khai quy n huy n xã c ng th nh lu ng ng xuyên ki m tra, giám sát c bi t H i liên hi p ph i ph n k p th xu t v i c p có 53 th m quy n ch nh s a, b sung nh ng n i dung quy nh cho phù h p v i th c t t - T ch c nhi dung v t t p hu n có l ng ghép n i ng gi i, thu hút s tham gia c a c nam n nh m nâng cao nh n th c v gi i dân T o s công b ong m - H tr n v n vay b ng tín ch p qua t ch c n gi d án vay v n t h cho ch - i ti p c n d i tín d ng h có ph n làm ch ng ng v n vay u ki n m r ng s n xu t ym ngành, tìm ki m th h t ng, chuy n d u kinh t gi a ng cho nông s n ph m T u ki n cho ph n nam gi i có vi c làm t i ch u ki phát tri n kinh t gia u ki n chia s l n th c hi n vai trò s n xu t, tái s n xu t - Chính quy ph n t c n xem xét nhu c u c a m l p t p hu n, l p b m t phù h p v i nhu c u c a ch cu c s ng ki n th c v m i ch em v n kinh t Các l p t p hu n c c a nh t l nam gi i n gi i tham gia - Thành l p nhóm ph n giúp làm kinh t pc i thi n cu c s ng - T ch c l p h c cho nam, n a bàn xã b nh * c bi t niên c bi t nh ng l c h u, c h nh xóa nh ki n iv i ph n 54 - T i B n h i ph n c n tri n khai nhi ng t p th c bi t ho t ng dành riêng cho ph n nhi ph n tham gia ng t ti, r kh h y m nh nh vai trò c a * - Trong v tín d ng, ngân hàng c n hóa th t c vay v n, c v i ph n nam gi Ngân hàng c n thông tin m n h t cách c th v hình th c tín d ng mà h có th tham gia - ng s th c hi o, ch ng gi i Các c p o c a c p y, quy n ng, quy c n nâng cao nh n th c v vai trò c a ph n công tác cán b n T o, b c ng cán b n nh l ph n tham gia o * - Tuyên truy n sâu r ng qu n chúng nhân dân, th c hi n t t sách k ho nên có ho nuôi d y cho t t - Ph n nh kinh t ng ph i ch u nhi u s can thi p c a y t i Do h ph i ch u h u qu n ng n c a vi c sinh n Vì th làm t t cơng tác k ho c kh e t t cho ph n s giúp h hi u bi t s c kh e sinh s n, giúp h kh e m an toàn V m b nh sinh t vi c th c hi n k ho khơng ch t ng n gi i mà ph i v truy n nam gi i th c hi n, làm cho c vi c th c hi n k ho ch hóa gia ng hi y ch em ph n m ng tuyên a mb o 55 s c kh e có th u ki n phát tri n kinh t Vì v y chi c dân s ph c c bi t c a ph n tr b n v ng v c s quy i vi c nâng cao ch ng l n ch có th phát tri n m t cách ng Mu u c p , h i ph n c n tích c cv 3, t ch c khám ch a b ph n ng cu c s ng nh kì, v ng gia ng 100% tiêm phòng u ng thu c b [5] - ni 5.2.3 M i dân nói chung c n ph i t tìm hi u v lu lu t nâng cao hi u bi t c a mình, ngồi c n có s i thơng tin, kinh nghi m s n xu t gi n thân m l p t p hu n v tích c ng gi i, i dân v i gi a i dân c n tích c c tham gia ng gi i Nh ng ch h nam gi i ph i có nhìn ph n , c n khuy tham gia vào ho ng viên, ng h i ph n ng xã h i giúp h gi m b t gánh n ng v công vi c m nhi m t t vai trò c a xã h i 56 I Tài li u ti ng vi t Kinh t phát tri Nguy n Th Châu (2010), Bài gi i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng, Gi i khuy n nông phát tri n Bùi Th i h c Nông Lâm Thái Nguyên n nông thôn Hi n (2010), Bài gi ng, ih c Nông Lâm Thái Nguyên h trang tr Trung Hi u (2011), Bài gi ng, ih c Nơng Lâm Thái Ngun Hồng Qu nh Hoa (20014 Nghiên c u vai trò c a ph n phát tri n kinh t h o - TP Cao B ng - T nh Cao B ng Phí Th H ng Minh (2009), Bài gi phát tri i h c Nông Lâm Thái Nguyên Xã h i h ih c Nông lâm Thái Nguyên, 2009 Th t chi ng ph ngày 24/12/2010 - Quy c qu c gia v ng gi Lê Th Nhâm Tuy t (2008), Vi kinh t n 2011i s ng ph n chuy i Vi t Nam, NXB khoa h c xã h i, Hà N i 2008 10 UBND xã Vàng San h - TT, Th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã ho ch phát tri n kinh t xã h II Tài li u t internet 11.Http://www.atheenah.com/luan-van/Vai-tro-cua-nguoi-phu-nu-Yen-Baitrong-cong-viec-gia-dinh-hien-nay-22972 57 12 Http://www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 13.Http://www.sggp.org.vn 14 Http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/khai-niem-chung-ve-nong nghiep.687369.html 15 Http://vi- wikipedia.org 16 World Bank, báo cáo ngân hàng th gi i, ... kinh t h - Tìm hi Vàng San - huy - xu c tình hình phát tri n kinh t c a h ng Tè - t nh Lai Châu c gi i pháp ch y u nh m phát huy vai trò c a ph n phát tri n kinh t h Lai Châu i xã i xã Vàng San. .. nh vai trò không ph s k v ng i[13] 17 PH N NG, N I DUNG U xã Vàng San - huy ng Tè - t nh Lai Châu - i xã Vàng San - huy ng Tè - t nh Lai Châu - - XH xã Vàng San - huy n ng Tè - t nh Lai Châu. .. n ng phát tri n kinh t h i xã Vàng San - huy ng Tè - t nh Lai Châu - u ki n t nhiên kinh t - xã h i n vai trò c a ph n phát tri n kinh t h - Tìm hi u nh ng y u t n vai trò c a ph n vi c phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Vàng san – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay