BÀI TẬP HỌC KỲ TÀI SẢN VÀ VẬT QUYỀN

14 13 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 16:58

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong lịch sử lập pháp, pháp luật Việt Nam coi trọng đề cao quy định pháp luật tài sản quyền sở hữu, xem trung tâm pháp luật dân Trong đó, việc hồn thiện quy định pháp luật xác lập quyền sở hữu theo theo thời hiệu nói riêng, pháp luật tài sản quyền sở hữu nói chung khơng nhu cầu xuất phát từ đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước mà xuất phát từ yêu cầu khách quan thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến tài sản, thời hiệu thời hạn Thời hiệu dần trở thành quan trọng việc xác lập quyền sở hữu giai đoạn nay, thực trạng cho thấy nhiều trường hợp cá nhân chiếm hữu tài sản thời gian dài, sử dụng khai thác tài sản thuộc quyền sở hữu theo quy định quyền sở hữu người khơng phải chủ sở hữu tài sản Để đảm bảo lợi ích cho việc chiếm hữu lâu dài chủ thể pháp luật có quy định giúp cho người chiếm hữu lợi tài mà họ thực tế chiếm hữu sử dụng Tuy nhiên, việc áp dụng quy định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu gặp phải nhiều khó khăn, quy định pháp luật chưa hướng dẫn cách cụ thể, thực tế xác minh theo thời hiệu phức tạp Từ lí nêu trên, em xin lựa chọn đề số 10 Căn cứ xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu theo BLDS năm 2015 làm tập học kỳ NỘI DUNG I KHÁI NIỆM 1.1 Quyền sở hữu Pháp luật giới nói chung pháp luật Việt Nam nói riêng ln xác định vấn đề sở hữu nội dung then chốt, quan trọng pháp luật dân Theo đó, quan hệ tài sản xuất phát từ quan hệ sở hữu quan hệ sở hữu, quan hệ sở hữu tiền đề, xuất phát điểm cho tính hợp pháp quan hệ khác1 Khái niệm quyền sở hữu nhìn nhận nghiên cứu nhiều góc độ khác Hiểu theo nghĩa rộng, quyền sở hữu pháp luật sở hữu hệ thống pháp luật Trong đó, quyền sở hữu hệ thống quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng định đoạt tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, tài sản khác theo quy định BLDS Pháp luật quyền sở hữu ngày hoàn thiện qua giai đoạn, vấn đề cốt lõi quy định bao gồm: nội dung quyền sở hữu, thời điểm xác lập quyền sở hữu, căn cứ xác lập chấm dứt quyền sở hữu, phương thức bảo vệ quyền sở hữu Còn hiểu theo nghĩa hẹp, quyền sở hữu hiểu mức độ xử mà pháp luật cho phép chủ thể thực quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt điều kiện định Dưới góc độ này, định nghĩa quyền sở hữu nhìn nhận quyền chủ sở hữu tài sản Ngồi ra, quyền sở hữu xem xét góc độ quan hệ pháp luật dân Dưới khía cạnh này, quan hệ sở hữu bao gồm đầy đủ yếu tố chủ thể, khách thể nội dung quan hệ Chủ thể quan hệ sở hữu chủ sở hữu với tư cách mang quyền chủ thể nghĩa vụ tất người lại có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu chủ sở hữu; khác hthể quan hệ sở hữu loại tài sản; nội dung quan hệ sở hữu bao gồm quyền nghĩa vụ bên chủ thể quan hệ Dưới góc độ kinh tế, quan hệ sở hữu đóng vai trò quan trọng, đồng thời quan hệ sở hữu mà kéo theo làm phát sinh quan hệ pháp luật khác Quyền sở hữu quan hệ pháp luật dân tuyệt đối Điều thể chỗ, quan hệ sở hữu, xác định cụ thể chủ PGS TS Trần Thị Huệ, Quyền sở hữu quyền năng chủ sở hữu, Chuyên đề cho Hội thảo khoa học cấp Trường Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật Dân tổ chức ngày 11/12/2007 thể mang quyền; chủ thể mang nghĩa vụ không xác định cụ thể mà bao gồm tất người lại có nghĩa vụ tơn trọng quyền sở hữu chủ sở hữu 1.2 Thời hiệu Trong giao lưu dân sự, chủ thể tham gia quan hệ dân hưởng quyền phải thực nghĩa vụ dân Sự ổn định quan hệ dân mục đích điều chỉnh pháp luật dân Mặt khác, đối tượng điều chỉnh giao lưu dân chủ yếu tài sản để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh nên tài sản ln có bất biến hình thức, tính tác dụng Bởi việc chứng minh tài sản gặp nhiều khó khăn nên pháp luật quy định thời hạn định cho phát sinh, tồn tại, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Thời hạn gọi thời hiệu định nghĩa thời hạn luật quy định mà kết thúc thời hạn phát sinh hậu pháp lý chủ thể theo điều kiện luật quy định Có thể nói, thời hiệu kiện có ý nghĩa pháp lý quan trọng quan hệ dân Trước hết, thời hiệu pháp lý để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ pháp luật nói chung, quan hệ dân nói riêng Thời hiệu giúp cho việc ổn định quan hệ dân việc xác lập quyền hợp pháp cho chủ thể trường hợp định Trong BLDS Điều 151 hướng dẫn cách tính thời hiệu từ thời điểm bắt đầu ngày thời hiệu chấm dứt thời điểm kết thúc ngày cuối thời hiệu Ngày thời hiệu ngày liền kề ngày xác định, ngày cuối thời hiệu ngày tương ứng khoảng thời gian xác định ngày làm việc ngày cuối ngày nghỉ tuần nghỉ lễ 1.3 Quyền sở hữu theo thời hiệu Quyền sở hữu phát sinh tài sản sau thời gian chiếm hữu Có thể nói, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng việc cơng nhận tính hợp pháp quyền sở hữu tài sản chiếm hữu, hưởng lợi tài sản khơng có pháp luật chủ thể sở hữu Bộ luật Dân quy định phải phù hợp với lợi ích chủ thể sở hữu, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu dân phát triển toàn xã hội Không phải kiện xảy thực tế làm phát sinh quyền sở hữu mà kiện pháp lý pháp luật quy định coi phát sinh sở hữu tài sản Theo quan điểm chủ nghĩa Mac – Lenin, xem xét xây dựng vấn đề phải sở thực tiễn diễn hàng ngày, thoát ly thực tiễn ý chí Vì vậy, kiện pháp lý mà pháp luật quy định mà pháp luật quy định làm xác lập quyền sở hữu phải gắn với chất chế độ xã hội, điều kiện kinh tế xã hội quốc gia thuộc tính vốn có loại tài sản địa vị pháp lý chủ thể tham gia quyền sở hữu II CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU Căn xác lập quyền sở hữu kiện xảy đời sống thực tế có ý nghĩa pháp lý Bộ luật Dân quy định mà thơng qua làm phát sinh quyền sở hữu nhiều chủ thể tài sản định Một để xác lập quyền sở hữu tài sản khoản Điều 221 chiếm hữu, lợi về tài sản theo quy định cụ thể Điều 236 BLDS 2015 sau: Người chiếm hữu, người lợi về tài sản khơng có căn cứ pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn 10 năm động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Có thể nói, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu xác lập quyền sở hữu thuộc nhóm nguyên sinh Quyền sở hữu xác lập không phụ thuộc vào ý chí quyền chủ sở hữu trước tài sản Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu áp dụng cho loại tài sản nào, trừ tài sản đưa vào giao lưu dân tài sản thuộc sở hữu riêng chủ thể Quyền sở hữu theo thời hiệu xác lập cho chủ thể người chiếm hữu, người hưởng lợi tài sản khơng có pháp luật theo pháp luật hành việc xác lập quyền sở hữu tài sản tương ứng nằm nội dung lực pháp luật chủ thể Người chiếm hữu người nắm giữ, chi phối tài sản cách trực tiếp gián tiếp chủ thể có quyền tài sản Nếu người có tài sản người khác mà khơng có pháp luật tài sản khoản tiền người gọi người lợi tài sản pháp luật Ví dụ, người khác trả nhầm khoản nợ (khoản nợ không tồn tại, khoản nợ có tồn trả rồi, trả nhiều so với khoản nợ thực tế…) Nội dung quyền sở hữu theo thời hiệu chiếm hữu, lợi tài sản khơng có pháp luật quy định Điều 236 BLDS 2015 kế thừa nội dung Điều 247 BLDS 2005 Tại BLDS 2015, pháp luật quy định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu nói chung BLDS 2015, nhà làm luật xác định rõ phạm vi chủ thể xác lập quyền sở hữu Chủ thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu người chiếm hữu, người lợi tài sản pháp luật Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu chiếm hữu, lợi tài sản khơng có pháp luật quy định với nội dung sau: người tình, chiếm hữu công khai, liên tục khoảng thời gian định 2.1 Chủ thể người chiếm hữu tình Trước tiên, chủ thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu người chiếm hữu, lợi tài sản khơng có pháp luật Người chiếm hữu, lợi tài sản khơng có pháp luật chủ thể chủ sở hữu, người sở hữu uỷ quyền, người giao chiếm hữu tài sản sở định quan nhà nước có thẩm quyền theo án có hiệu lực Tồ án có thẩm quyền Trong đó, yếu tố tình đòi hỏi người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật khơng biết khơng thể biết người chiếm hữu, người hưởng lợi khơng có pháp luật Cụ thể, định nghĩa chiếm hữu tình Điều 180 BLDS 2015 việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin có qùn tài sản chiếm hữu Có thể hiểu, tình việc chiếm hữu lợi tài sản cách thẳng, cá nhân không sử dụng thủ đoạn trái pháp luật nhằm mục đích chiếm hữu tài sản người khác Việc có tài sản nguyên nhân khách quan mang lại 2.2 Chiếm hữu liên tục Đây tình trạng chiếm hữu khơng thể bị gián đoạn thời gian Quy định chiếm hữu liên tục Điều 182 BLDS 2015: Chiếm hữu liên tục việc chiếm hữu thực hiện khoảng thời gian mà khơng có tranh chấp về quyền tài sản có tranh chấp chưa giải án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể tài sản giao cho người khác chiếm hữu Việc chiếm hữu không liên tục không coi căn cứ để suy đốn về tình trạng quyền người chiếm hữu quy định Điều 184 Bộ luật Chiếm hữu bị coi gián đoạn hành vi người chiếm hữu, người hưởng lợi tài sản việc cơng nhận nghĩa vụ hồn trả tài sản cho chủ sở hữu trường hợp có yêu cầu hồn trả tài sản từ phía chủ sở hữu u cầu tính liên tục chiếm hữu xuất phát từ chất tình trạng chiếm hữu ln đòi hỏi phải có đầy đủ hai yếu tố chiếm giữ thực thể ý chí chiếm hữu Trong thời gian chiếm hữu bị gián đoạn tình trạng không đáp ứng đầy đủ yếu tố chiếm hữu Chiếm hữu liên tục đòi hỏi việc chiếm hữu phải thực khoảng thời gian mà khơng có tranh chấp quyền tài sản Nếu có xảy tranh chấp, người tranh chấp có sở thực tế u cầu Tồ án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, nhiên khơng đủ chứng để chứng minh quyền thuộc nghĩa vụ thuộc người bị tranh chấp, Toà án án bác quyền yêu cầu bên, sau án có hiệu lực thời hiệu tính lại từ đầu, thời gian chiếm hữu trước xảy tranh chấp không tính vào thời gian chiếm hữu làm xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu Những kiện làm gián đoạn tính liên tục quyền sở hữu quy định khoản Điều 153 BLDS 2015: Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân bị gián đoạn có kiện sau đây: a Có giải quyết định có hiệu lực pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền quyền, nghĩa vụ dân áp dụng thời hiệu; b Quyền, nghĩa vụ dân áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan tranh chấp giải án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án Dựa vào pháp luật, rút vấn đề chiếm hữu liên tục là: Thứ nhất, thời gian chiếm hữu phải khoảng thời gian định Pháp luật khơng quy định cụ thể để xác định tính liên tục thời gian chiếm hữu, nhìn chung hiểu khoảng thời gian lâu dài việc chiếm hữu diễn ổn định Thứ hai, khơng có tranh chấp quyền tài sản khoảng thời gian chiếm hữu Khơng có tranh chấp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm hai trường hợp: thời gian chiếm hữu hồn tồn khơng có mâu thuẫn, tranh chấp việc chiếm hữu tài sản việc chiếm hữu tài bị tranh chấp chưa phán án có hiệu lực pháp luật Thời gian kể từ thời điểm có đơn khởi kiện đến thời điểm trước có án có hiệu lực pháp luật quyền tài sản coi khoảng thời gian khơng có tranh chấp tài sản Hành vi chiếm hữu không liên tục không pháp luật bảo vệ khơng coi để suy đốn tình trạng người chiếm hữu tình xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu Tuy nhiên, khái niệm chiếm hữu hiểu theo nghĩa rộng không bao gồm việc nắm giữ tài sản mà việc quản lý tài sản Vì thời gian chiếm hữu, người chiếm hữu cho người khác th, mượn tài sản thời gian tính vào thời gian chiếm hữu liên tục người chiếm hữu Điều ghi nhận khoản Điều 153 BLDS 2015 Thời hiệu tính liên tục trường hợp việc hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân chuyển giao hợp pháp cho người khác Do có việc người chiếm hữu người mượn, thuê tài sản xảy tranh chấp quan hệ cho th, mượn tài sản tranh chấp khơng ảnh hưởng tới tính liên tục việc chiếm hữu phần thể quyền người có quyền nắm giữ, quản lý tài sản Mặt khác, tranh chấp tranh chấp có tính chất sở hữu tức có chủ thể cho tài sản thuộc quyền sở hữu chủ sở hữu uỷ quyền chiếm hữu, quản lý tài sản thực tế nên dẫn đến tranh chấp quyền sở hữu, quyền quản lý tài sản quan hệ tranh chấp làm tính liên tục quyền chiếm hữu 2.3 Chiếm hữu cơng khai u cầu tính cơng khai chiếm hữu đòi hỏi việc chiếm hữu phải thực cách minh bạch, không giấu giếm Trong thời gian chiếm hữu, tài sản chiếm hữu sử dụng theo tính năng, cơng dụng người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn tài sản Điều nhằm tránh tình trạng che giấu, cất giữ tài sản người khác để họ khơng biết mà đòi lại Pháp luật quy định dấu hiệu xác định chiếm hữu công khai bao gồm yếu tố Đầu tiên, người chiếm hữu thực việc chiếm hữu mà không che giấu với chủ thể Các chủ thể khác có nghĩa vụ tôn trọng quyền chiếm hữu chủ thể Thứ hai, khai thác công dụng phù hợp với chức năng, đặc điểm tài sản biểu cho việc chiếm hữu công khai Thứ ba, trình chiếm hữu, người chiếm hữu ln ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản để trì tình trạng, cơng cho tài sản Việc xuất trình tài liệu dạng lời khai người làm chứng thời điểm chiếm hữu, dấu vết, đặc điểm, vị trí địa lý tài sản, giấy tờ tài liệu việc kê khai tài sản thời gian chiếm hữu liên tục, hoàn cảnh diễn việc chiếm hữu chứng minh tính chất tình, cơng khai chiếm hữu 2.4 Chiếm hữu khoảng thời gian định Quyền sở hữu tài sản xác lập cho người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật sau khoảng thời gian định Thời gian chiếm hữu để xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu xác định vào việc tài sản chiếm hữu động sản hay bất động sản Cụ thể, thời gian chiếm hữu làm xác lập quyền sở hữu cho người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật 10 năm động sản 30 năm bất động sản Thời gian tính từ thời điểm xác lập chiếm hữu Pháp luật quy định trường hợp ngoại lệ không áp dụng điều kiện xác lập quyền sở hữu Điều 236 BLDS 2015 Theo đó, trường hợp khơng BLDS 2015 có quy định khác xác lập quyền sở hữu vật nuôi nước, gia súc bị thất lạc… luật khác có liên quan có quy định thời hiệu khác áp dụng theo quy định riêng biệt Qua nội dung phân tích cho thấy, BLDS 2015 khơng quy định trường hợp người chiếm hữu tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước khơng có căn cứ pháp luật dù tình, liên tục, cơng khai, dù thời gian chiếm hữu trở thành chủ sở hữu tài sản khoản Điều 247 BLDS 2005 Nội dung có nghĩa dù chủ thể đáp ứng yêu cầu theo Điều 236 khơng thể trở thành chủ sở hữu tài sản Hay nói cách khác, trường hợp quyền sở hữu cá nhân không xác lập Việc loại bỏ quy định hồn tồn hợp lý thân tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước xác định chủ sở hữu ai, không coi tài sản vô chủ, không xác định chủ sở hữu Tuy nhiên, việc chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai thời hạn Điều luật xác định người chiếm hữu không xác lập quyền sở hữu tài sản mà chiếm hữu, Bộ luật luật khác có liên quan có quy định khác Ví dụ việc chiếm hữu tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu không đặt ra, tức chủ thể chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai khơng xác lập quyền sở hữu tài sản III Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU Căn phát sinh quyền sở hữu công dân theo thời hiệu đặc biệt Nó có ý nghĩa quan trọng việc cơng nhận tính hợp pháp quyền sở hữu tài sản chiếm hữu, lợi pháp luật cơng dân Bộ luật Dân quy định phù hợp với lợi ích cơng dân, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu dân phát triển toàn xã hội 10 Thời hiệu xác lập quyền sở hữu có ý nghĩa pháp lý quan trọng chế định quyền sở hữu công dân, tạo điều kiện cho việc xác định quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vào quan hệ dân có liên quan đến xác lập quyền sở hữu khó tìm chứng để chứng minh xảy q lâu chủ thể khơng có ý thức bảo vệ quyền lợi ích Thời hiệu xác lập quyền sở hữu tạo sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích đáng người dân họ lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, công khai khoảng thời gian dài xác định pháp luật Đây quy định xác lập quyền sở hữu lợi theo thời hiệu, giúp người chiếm hữu tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục công khai thời gian luật định tiếp tục hưởng lợi từ tài sản KẾT LUẬN Thời hiệu xác lập quyền sở hữu chế định quan trọng xác lập quyền sở hữu Nó ghi nhận đảm bảo cho chủ sở hữu thực quyền sở hữu thơng qua việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản cách hợp pháp Không vậy, quyền sở hữu nói chung quyền sở hữu theo thời hạn nói riêng vấn đề có ý nghĩa vô quan trọng đời sống kinh tế, xã hội pháp luật dân Chính cần tập trung nghiên cứu cách toàn diện chi tiết để củng cố hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta Cuối cùng, dù có nhiều cố gắng vấn đề thời gian có hạn nên tiểu luận tồn vài sai sót, có vấn đề lí luận thực tiễn nảy sinh mà em chưa cập nhật kịp thời Em mong nhận lời 11 góp ý, nhận xét đánh giá thầy cô để làm em đầy đủ hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Đinh Trung Tụng (Chủ biên), Bối cảnh xây dựng số nội dung chủ yếu Bộ luật Dân năm 2015 (So sánh với Bộ luật Dân năm 2005), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2016 TS Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên), Bình luận khoa học những điểm Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2016 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam (Tập 1), Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2015 PGS TS Nguyễn Văn Cừ PGS TS Trần Thị Huệ (Đồng chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2015 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2017 PGS TS Đỗ Văn Đại (Chủ biên), Bình luận khoa học Những điểm Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TPHCM, 2016 TS Lê Đình Nghị (Chủ biên), Giáo trình Luật Dân Việt Nam (Tập 1), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TPHCM, 2013 Lê Vĩnh Long, Căn cứ xác lập quyền sở hữu cá nhân Bộ luật Dân năm 2005, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Hà Nội, 2013 10 Lê Đình Quyết, Thời hiệu xác lập quyền sở hữu Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2011 11 Lê Thị Thanh, Căn cứ xác lập quyền sở hữu Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2012 13
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HỌC KỲ TÀI SẢN VÀ VẬT QUYỀN, BÀI TẬP HỌC KỲ TÀI SẢN VÀ VẬT QUYỀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay