Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam

33 41 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 10:00

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Lịch sử nghiên cứu2 3. Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài2 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2 5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu2 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài2 7. Cấu trúc của đề tài3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CÔNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN4 1.1. Cơ sở lý luận về bài trí công sở4 1.1.1. Một số quan điểm về công sở4 1.1.2. Bài trí công sở6 1.2. Khái quát về Viện Nghiên cứu Hệ gen7 1.2.1. Lịch sử hình thành của Viện Nghiên cứu hệ gen7 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Viện7 1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu hệ gen9 Tiểu kết10 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁCH BÀI TRÍ CÔNG SỞ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN11 2.1. Bài trí phòng làm việc của Lãnh đạo11 2.2. Bài trí phòng làm việc tại Phòng Quản lý tổng hợp14 2.3. Bài trí phòng làm việc tại các Phòng nghiên cứu15 2.4. Bài trí Khung cảnh xung quanh phòng làm việc16 Tiểu kết17 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CÔNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM18 3.1. Các yếu tố tác động đến xu hướng bài trí công sở18 3.2. Xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam18 3.2.1. Bài trí công sở theo phong thủy18 3.2.2. Bố trí văn phòng hiện đại21 Tiểu kết23 KẾT LUẬN24 TÀI LIỆU THAM KHẢO25 PHỤ LỤC ...LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài tiểu luận nghiên cứu “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen ánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” em thời gian qua Mọi... nghiên cứu .2 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT VỀ... trên, em chọn đề tài “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen ánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” làm tiểu luận môn Nghi thức Nhà nước Lịch sử nghiên cứu Để thực đề tài em tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam, Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam, Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy (Cô) để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn., VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN, TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN, ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CÔNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay