Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam

33 111 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 10:00

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Lịch sử nghiên cứu2 3. Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài2 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2 5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu2 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài2 7. Cấu trúc của đề tài3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CÔNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN4 1.1. Cơ sở lý luận về bài trí công sở4 1.1.1. Một số quan điểm về công sở4 1.1.2. Bài trí công sở6 1.2. Khái quát về Viện Nghiên cứu Hệ gen7 1.2.1. Lịch sử hình thành của Viện Nghiên cứu hệ gen7 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Viện7 1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu hệ gen9 Tiểu kết10 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁCH BÀI TRÍ CÔNG SỞ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN11 2.1. Bài trí phòng làm việc của Lãnh đạo11 2.2. Bài trí phòng làm việc tại Phòng Quản lý tổng hợp14 2.3. Bài trí phòng làm việc tại các Phòng nghiên cứu15 2.4. Bài trí Khung cảnh xung quanh phòng làm việc16 Tiểu kết17 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CÔNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM18 3.1. Các yếu tố tác động đến xu hướng bài trí công sở18 3.2. Xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam18 3.2.1. Bài trí công sở theo phong thủy18 3.2.2. Bố trí văn phòng hiện đại21 Tiểu kết23 KẾT LUẬN24 TÀI LIỆU THAM KHẢO25 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tiểu luận “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen đánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” q trình khảo sát, thu thập tổng hợp thông tin, em nhận giúp đỡ tận tình, truyền đạt kiến thức hướng dẫn từ giảng viên Khoa Quản trị Văn phòng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô cán Viện Nghiên cứu Hệ gen giúp đỡ em hoàn thành đề tài tiểu luận Trong trình khảo sát nghiên cứu, hạn chế thời gian trình độ nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý Thầy (Cơ) để nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài tiểu luận nghiên cứu “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen đánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” em thời gian qua Mọi thông tin liệu thật Em xin chịu trách nhiệm liệu viết đề tài Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2017 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .2 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN 1.1 Cơ sở lý luận trí cơng sở 1.1.1 Một số quan điểm công sở 1.1.2 Bài trí cơng sở 1.2 Khái quát Viện Nghiên cứu Hệ gen .7 1.2.1 Lịch sử hình thành Viện Nghiên cứu hệ gen 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Viện 1.2.3 Chức nhiệm vụ Viện Nghiên cứu hệ gen Tiểu kết 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁCH BÀI TRÍ CƠNG SỞ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN 11 2.1 Bài trí phòng làm việc Lãnh đạo 11 2.2 Bài trí phòng làm việc Phòng Quản lý tổng hợp 14 2.3 Bài trí phòng làm việc Phòng nghiên cứu 15 2.4 Bài trí Khung cảnh xung quanh phòng làm việc .16 Tiểu kết 17 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CƠNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM .18 3.1 Các yếu tố tác động đến xu hướng trí cơng sở 18 3.2 Xu hướng trí cơng sở Việt Nam 18 3.2.1 Bài trí cơng sở theo phong thủy 18 3.2.2 Bố trí văn phòng đại .21 Tiểu kết 23 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Nghi thức Nhà nước phương thức giao tiếp hoạt động quản lý Nhà nước nói chung, để đảm bảo tính thống lĩnh vực hoạt động, quốc gia, vùng miền có phương thức giao tiếp riêng, có phong tục, tập quán quy định thể thành văn Đặc biệt thời kỳ hội nhập phát triển việc giao tiếp, trao đổi quan, dân tộc vấn đề quan tâm hàng đầu Nhằm mục đích thực giao tiếp, đảm bảo tôn trọng bên Nghi thức Nhà nước điều chỉnh, quy định Pháp luật Quốc gia Pháp luật Quốc tế Xã hội ngày phát triển với hội nhập quốc tế từ thử thách yêu cầu xã hội ngày chặt chẽ Song song với việc hội nhập, tiếp thu, chọn lọc giá trị văn hóa giới việc giữ gìn sắc riêng dân tộc quan trọng Thơng qua hình ảnh bố trí cơng sở quan thấy nét sắc riêng thể văn hóa dân tộc, đồng thời biểu cho tiềm lực phát triển, kỹ quan Nhắc tới công sở thường nhắc tới quan hành Nhà nước Việc bố trí cơng sở phương pháp giao tiếp hoạt động quản lý quan đồng thời phần nội dung bao trùm Nghi thức nhà nước Công sở nơi diễn hoạt động quan, muốn quan hoạt động ổn định, liên tục phát huy sáng tạo việc bố trí quan khoa học nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu Khi tới làm việc quan, hình ảnh nhìn thấy mơi trường làm việc, cách bố trí quan Thơng qua cách trí cơng sở thấy tốc độ phát triển quan, đơn vị đó, bố trí khoa học, ngăn nắp tạo dựng hình ảnh đẹp cho quan, nghiêm túc kỷ luật tinh thần trách nhiệm với cơng việc Nói cách khác, việc bố trí cơng sở có vai trò quan trọng tồn phát triển quan Ngày nay, việc đại hóa quan hành Nhà nước – đại hóa cơng sở hành Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quản lý hành Nhà nước Đó cơng việc xây mới, đại hóa trụ sở làm việc, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, trang thiết bị văn phòng có tác dụng hỗ trợ tích cực cán bộ, cơng chức làm việc Mỗi quan có cách bố trí cơng sở riêng, thể nét đặc trưng quan Việc bố trí cơng sở phụ thuộc vào điều kiện nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính), quy mơ hoạt động quan Với lý trên, em chọn đề tài “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen đánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” làm tiểu luận môn Nghi thức Nhà nước Lịch sử nghiên cứu Để thực đề tài em tìm hiểu qua tư liệu: - Giáo trình Tổ chức điều hành hoạt động công sở; - Tập giảng Nghi thức Nhà nước; - Khảo sát thực tế cách bố trí cơng sở quan Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Cách bố trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tại Viện Nghiên cứu hệ gen Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu cách bố trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen - Đánh giá xu hướng bố trí cơng sở quan Việt Nam - Cở đề tìm hiểu cách bố trí quan, phòng làm việc hiệu quả, khoa học nhằm đạt kết cao q trình giải cơng việc Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu em sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khảo sát; Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu… Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Việc tìm hiểu cách bố trí cơng sở góp phần tạo sở liệu giúp quan có cách bố trí phòng làm việc, xây dựng môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp, thúc đẩy sáng tạo phát triển cá nhân quan - Mỗi quan, đơn vị có cách bố trí cơng sở riêng, phụ thuộc vào quy mơ, nguồn lực quan Việc bố trí cơng sở tốt góp phần hỗ trợ hoạt động quan hiệu quả, thường xuyên ổn định Ngồi ra, thơng qua cách bố trí cơng sở thể vị trí, giá trị phát triển quan, tạo hình ảnh quan nhìn đối tác, khách hàng Cấu trúc đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận trí cơng sở khái qt Viện Nghiên cứu Hệ gen Chương 2: Thực trạng cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen Chương 3: Đánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ VÀ KHÁI QT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN 1.1 Cơ sở lý luận trí cơng sở 1.1.1 Một số quan điểm cơng sở * Một số quan điểm cơng sở Có nhiều quan điểm khác công sở Theo nghĩa rộng: công sở pháp nhân công quyền phận hợp thành máy nhà nước, thành lập theo quy định pháp luật với tài sản trụ sở xác định nhằm thực chức quản lý nhà nước phục vụ xã hội Như vậy, theo nghĩa rộng, công sở đồng nghĩa với quan, nói đến cơng sở nói đến quan Theo nghĩa hẹp cơng sở hiểu trụ sở làm việc Trong Luật cán bộ, công chức năm 2008, quy định: Công sở trụ sở làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp cơng lập; có tên riêng, có địa cụ thể, bao gồm cơng trình xây dựng, tài sản khác thuộc khuân viên trụ sở làm việc Điều 1, Quy chế quản lý công sở quan hành nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ, quy định: Cơng sở nơi làm việc quan hành nhà nước, bao gồm: nhà làm việc cơng trình phục vụ hoạt động quan khuân viên đất cơng sở Khi nhắc đến cơng sở theo khái niệm nhà nước quy định đa phần đề cập đến nơi làm việc quan nhà nước Nhưng với cách hiểu đơn giản cơng sở nơi làm việc quan số người thường coi công sở không nơi làm việc quan Đảng, Nhà nước mà quan nhà nước doanh nghiệp Công sở phải xếp, bố trí, tổ chức cách khoa học, hợp lý, tiện lợi cho hoạt động công vụ phục vụ nhân dân Mỗi cơng sở phải có biển đề tên Cơng sở, vị trí gắn biển kích thước biển theo quy định Cơng sở phải treo quốc kỳ ngày làm việc ngày lễ Cơng sở phải có phận thường trực bảo vệ công sở, hướng dẫn khách công dân đến làm việc theo trình tự thủ tục Cổng vào cơng sở cần bố trí hợp lý vẽ sơ đồ quan để tiện cho khách công dân đến liên hệ Đối với công sở lớn phải bố trí phòng đợi cho khách cơng dân đến làm việc Phòng chờ gắn biển ghi số quy trình thủ tục, thời gian giải số cơng việc định Các phòng, ban phải có gắn biển tên chức năng, cơng chức phụ trách đón tiếp phòng ban phải có biển ghi rõ tên, chức vụ đặt bàn làm việc Đối với công sở thường xuyên tiếp công dân, giải thủ tục hành cho cơng dân, tổ chức nên đặt hòm thư góp ý nơi tiếp cơng dân Cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ công sở phải bảo quản, tu, bảo dưỡng thường xun, có phương án dự phòng trường hợp khẩn cấp Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị làm việc công sở cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện giải công việc * Vai trò cơng sở Cơng sở nơi chủ yếu diễn hoạt động quan hành Nhà nước Là nơi đạo, điều hành hoạt động hành nhà nước, cung cấp dịch vụ công, thực giao dịch quan Nhà nước với công dân, tổ chức, quan Nhà nước với Công sở với trang thiết bị, kiến trúc xác định điều kiện tối thiểu cần thiết để đảm bảo cho hoạt động hành Nếu cơng sở hành thiết kế đại, sơ đồ bố trí phòng làm việc hợp lý với trang thiết bị hữu dụng tạo quan hành nhà nước hoạt động có hiệu cao quan Là nơi tập tập hợp cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý lãnh đạo, phận truyền đạt, cầu nối lãnh đạo với phòng ban Phòng Quản lý tổng hợp tập hợp lưu trữ thông tin hoạt động quan gồm thông tin hành chính, kế tốn… Việc xếp vị trí Phòng Quản lý tổng hợp quan trọng, nơi nắm giữ trì liên lạc lãnh đạo với phòng ban, phòng ban với nhau, quan đơn vị hợp tác quan, nơi thực thủ tục hành nghiệp vụ hành văn phòng cơng tác tiếp đón khách…Do đó, vị trí phòng làm việc cần bố trí nơi thuận tiện lại, dễ dàng tìm thấy đến quan Có thể đặt cạnh phòng làm việc lãnh đạo, ưu tiên vị trí tiếp cận trước đến phòng lãnh đạo Đối với phân bổ tầng phòng Quản lý tổng hợp đặt tầng tầng phòng lãnh đạo, đảm bảo yêu cầu thu thập cung cấp thông tin, giải công việc hành thuận lợi dễ dàng Đồng thời thể mỹ quan việc xếp bố trí phòng làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý tổng hợp bố trí phòng độc lập khép kín, tuân thủ yêu cầu bảo mật thơng tin cơng tác nghiệp vụ Phòng Quản lý tổng hợp thực khâu nghiệp vụ hành văn phòng: cơng tác thu thập cung cấp thơng tin, công tác quản lý giải văn giấy tờ hành chính, cơng tác bảo quản hồ sơ tài liệu, công tác sử dụng bảo quản dấu…Các trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ trực tiếp cho cơng tác hoạt động phòng thuận lợi, nhanh chóng, xác như: bàn ghế làm việc, bàn tiếp khách/bàn họp phòng, máy tính, máy photo, máy in, máy fax, máy scan, tủ đựng tài liệu… Công tác trí phòng làm việc tốt có tác động lớn đến chất lượng hoạt động cán bộ, nhân viên Khi phòng làm việc xếp khoa học, ngăn nắp tạo thoải mái, thuận tiện cơng tác hoạt động diễn phòng Mơi trường làm việc lành mạnh, đầy đủ tiện nghi sở để khích lệ tinh thần làm việc sáng tạo, nghiêm túc, tính tự giác tuân thủ kỷ luật cán nhân viên Tạo dựng hình ảnh đẹp, ấn tượng đối tác đến liên hệ công 15 tác quan, văn hóa trình độ cá nhân cán thực cơng việc mà mặt giao tiếp quan Mơ tả cách trí Phòng Quản lý tổng hợp: Phòng quản lý tổng hợp đặt tầng tồn nhà hành Bên tay trái theo hướng vào: vị trí để máy photo kê gần sát với tường; tiếp đến khu vực để bàn ghế phục vụ cơng tác họp phòng đặt cách tường khoảng vừa phải, thuận tiện cho việc lại, bên cạnh bàn chậu xanh; điều hòa lắp đối điện với cửa vào Bên tay phải theo hướng cửa vào: trước tiên khu vực bàn làm việc phận văn thư bao gồm bàn làm việc, máy tính, khay dựng dấu, điện thoại, máy in, bàn làm việc kê theo hướng nhìn cửa; tiếp đến bàn để máy fax, máy scan; sau khu vực phận kế tốn bao gồm bàn làm việc, máy tính, máy in, két sắt, bàn làm việc đặt đối diện với bàn phục vụ họp phòng; phía sau bàn làm việc tủ đựng tài liệu, tủ kê giáp với tường Mỗi chuyên viên có biển đề tên chức vụ Bên ngồi phòng làm việc Phòng có gắn biển đề tên phòng, (Sơ đồ xếp trang thiết bị phòng làm việc Phòng Quản lý tổng hợp- Phụ lục 2) 2.3 Bài trí phòng làm việc Phòng nghiên cứu Khu vực Phòng nghiên cứu bao gồm phòng làm việc phòng chuyên môn hoạt động theo lĩnh vực nghiên cứu phòng thí nghiệm Phòng làm việc đơn vị nghiên cứu bố trí: Bàn làm việc cán nhân viên kê xung quanh phòng, thay sử dụng vách ngăn bàn làm việc bàn làm việc người hướng vào tường tạo không gian làm việc độc lập, tránh việc hoạt động người khác ảnh hưởng đến trình suy nghĩ, nghiên cứu Trên tường có gắn giá để tài liệu, giấy tờ Bàn làm việc người có máy tính, điện thoại, biển tên chức danh Bên phải cửa vào khu vực để máy photo, máy in chung cho phòng Khoảng khơng gian phòng kê 01 bàn ghế để họp phòng hay tiếp khách 16 (Sơ đồ bố trí phòng làm việc đơn vị nghiên cứu - Phụ lục 3) Phòng thiết bị đơn vị nghiên cứu bố trí riêng, cửa sổ cần treo rèm vải dầy, sử dụng kính tránh nhiệt, ánh sáng trực tiếp mặt trời, có hệ thống thơng gió, phòng cháy theo tiêu chuẩn trang bị phòng nghiên cứu Các thiết bị nghiên cứu bố trí khoa học, ngăn nắp, tạo thuận tiện thực nghiên cứu Để đảm bảo trình nghiên cứu ổn định xác, khu vực nghiên cứu bố trí máy phát điện, đảm bảo nguồn điện ánh sáng phù hợp với lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu Ngoài việc bố trí trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác hoạt động quan Để tăng thêm sức sống, nguồn cảm hứng công việc, tăng tính thẩm mỹ cho khơng gian làm việc, phòng thường thiết kế vị trí đặt thêm chậu cảnh, lọ hoa, tranh phong cảnh, ảnh thể công việc, thành tựu mà cá nhân, quan đạt Tùy theo lĩnh vực nghiên cứu riêng phòng, tính cách người quy mơ diện tích phòng làm việc, nhân, phòng trí thêm cho phòng làm việc nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc sáng tạo, hiệu mà mang lại hình ảnh đẹp 2.4 Bài trí Khung cảnh xung quanh phòng làm việc Viện Nghiên cứu Hệ gen số viện trực thuộc có khuân viên hoạt động bao trùm khuân viên Viện tổng- Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Có tất 03 cơng để vào Viện, để đảm bảo quan, đơn vị ngồi đến làm việc thuận tiện tìm Viện cần hợp tác, cổng Viện Hàn Lâm có phòng bảo vệ thường trực vừa đảm bảo an tồn vừa đảm bảo hướng dẫn thơng tin cho người đến làm việc cần thiết Bên cạnh đó, sau vào cổng có sơ đồ tồn Viện Hàn Lâm bao gồm vị trí viện trực thuộc Đối với Viện có vị trí khó có biển đường dọc đường Đến khuân viên thuộc Viện Nghiên cứu Hệ gen có biển ghi tên quan, bên ngồi viện có bảng tin thơng báo, có sơ đồ bố trí phòng làm việc 17 Viện để thuận tiện cho người đến liên hệ công việc Trước phòng ban có gắn biển tên chức Bên ngồi phòng làm việc trồng xanh, xây dựng bồn hoa tạo môi trường làm việc thoải mái, không khí lành, giảm tải cảm giác mệt mỏi nhàm chán, khích lệ tinh thần làm việc người Hành lang phòng bố trí thêm vài chậu xanh, vừa tăng thêm lành vừa xây dựng hành lang xanh góp phần tạo tươi mới, tăng thêm sống, tinh thần sáng tạo thoải mái, giảm căng thẳng làm công viêc cần phải sư nghĩ nhiều Tiểu kết Trong chương em trình bày thực trạng cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu hệ gen Đây sở để triển khai đánh giá xu hướng trí công sở Việt Nam chương 18 Chương ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CƠNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 3.1 Các yếu tố tác động đến xu hướng trí cơng sở Có nhiều yếu tố tác động đến cách trí công sở quan, doanh nghiệp Các quan tổ chức tùy thuộc vào hoàn cảnh khác để lựa chọn cách trí phù hợp: - Dựa vào chức nhiệm vụ, tính chất hoạt động quan, quy mơ nguồn lực tài chính, số lượng cán - Phong cách làm việc, trình độ kiến thức - Bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền Sự hội nhập, giao lưu với nước giới vừa đem lại nhiều hội phát triển, tiếp cận thành tự khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đại, tiếp thu chọn lọc giá trị văn hóa tăng thêm kiến thức sắc quốc gia, dân tộc Đồng thời đem đến thách thức, khó khăn hoạt động phát triển xã hội Kinh tế phát triển kèm theo nhu cầu sống, yêu cầu hoạt động cao Cùng với việc tiếp thu giá trị tiên tiến giới đòi hỏi giữ sắc riêng, đề cao giá trị tinh thần Phong cách làm việc mang đặc trưng riêng quan, nhân, việc trí công sở quan thể phần lớn tư tưởng quản lý, trình độ phát triển quan Với môi trường động việc bố trí phòng làm việc cho hợp lý, khoa học điều cần thiết quan Việc bố trí phòng làm việc có ý nghĩa quan trọng chất lượng cơng việc, phòng làm việc khơng xếp hợp lý gây khó khăn q trình giải công việc, chậm tiến độ, thời gian tạo áp lực cho cá nhân phụ trách Hiện nay, phần lớn quan tiến hành trí cơng sở theo phù hợp với phong thủy với việc xây dựng văn phòng đại 3.2 Xu hướng trí cơng sở Việt Nam 3.2.1 Bài trí cơng sở theo phong thủy Mọi người phần lớn cho quan hoạt động ổn định, thuận 19 lợi, phát triển có liên quan đến phong thủy nơi làm việc Nếu phong thủy nơi làm việc khơng tốt, bố trí văn phòng khơng hợp phong thủy, khơng hợp mệnh công việc người không may mắn, thuận lợi Đặc biệt phòng làm việc lãnh đạo, bố trí hợp phong thủy, hợp cung mệnh lãnh đạo giúp cơng việc, thăng tiến ổn định phát triển mạnh Bài trí phòng làm việc theo phong thủy cơng việc vơ quan trọng, trí hợp lý có lợi cho nghiệp gia đình, mang lại may mắn thành công đường cơng danh Bài trí bàn làm việc theo phong thủy phù hợp với đối tượng công việc Bàn làm việc nơi thực hiện, triển khai công việc Do đó, tùy thuộc vào đối tượng hoạt động lĩnh vực, nhiệm vụ khác có cách bố trí bàn làm việc khác nhằm tạo thuận lợi Sắp xếp bàn làm việc gọn gàng tiếp thêm lượng cho cá nhân thực Một số quy luật đặt bàn làm việc theo phong thủy: Không nên ngồi quay lưng cửa, nên đặt bàn làm việc nơi nhìn rõ lối đi… điều lưu ý bố trí chỗ ngồi văn phòng theo thuật phong thủy Pyramid Ngồi đối diện với lối vào: Việc đặt bàn hướng lối vào tạo cảm thấy hoàn toàn tự tin, ln khống chế kiểm sốt cơng việc, khơng bị giật Khơng đặt bàn làm việc để người ngồi quay lưng cửa: Điều làm suy giảm tập trung làm việc Không nên đặt bàn làm việc đối diện trực tiếp với bàn làm việc người khác, tạo cảm giác áp lực, đối đầu cơng việc Các lối phòng cần nhìn thấy rõ ràng từ chỗ ngồi để nhận diện tất người vào nơi làm việc góp phần tạo cởi mở dễ dàng hợp tác với người Tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên sẵn có làm việc văn phòng Nhiều nghiên cứu cho thấy diện ánh sáng tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến hài lòng với cơng việc cá nhân Nên để đèn chiếu sáng từ bên tay nghịch 20 vị trí ngồi, đặt đèn bên tay nghịch để ánh sáng không bị giảm làm việc Không nên dùng đèn huỳnh quang phòng làm việc Nếu buộc phải dùng, sử dụng đèn bàn nhỏ (sử dụng bóng đèn LED, Halogen…) bàn làm việc để không gian cung cấp đủ ánh sáng, đồng thời tạo bầu khơng khí thoải mái, dồi lượng cho phòng làm việc Tùy tính chất cơng việc, chọn lựa cách bố trí theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Tạo nơi làm việc sẽ, thoáng mát: nơi làm việc cần dọn dẹp thống mát, tránh vật dụng khơng cần thiết ảnh hưởng đến tác phong, trình làm việc Tranh ảnh nghệ thuật để treo phòng làm việc cần lựa chọn cách cẩn thận, nên chọn ảnh ghi lại cảnh hạnh phúc, sôi động có màu sắc đẹp, gợi cảm hứng cho người ngắm Nếu phòng làm việc có nhiều cánh cửa, khơng nên mở tất lúc theo phong thủy, tiền bạc, cải bị thất thoát bạn mở cánh cửa Máy tính làm việc nên để hướng Bắc hướng Tây công việc cần làm công việc yêu cầu có sáng tạo cao Còn mục tiêu có thu nhập cao đặt máy tính hướng Đơng Nam Nên để vào phòng làm việc chậu xanh tươi tốt, khỏe mạnh cao lớn, đặc biệt có phần gốc rộng để làm thống khơng khí tạo khơng gian làm việc xanh khơi dậy cảm hứng làm việc sáng tạo Cây xanh giúp phòng tránh xa lượng tiêu cực Cây xanh lọc khơng khí giúp gia tăng lượng khí oxy cung cấp cho não làm lại tổng thể bầu khơng khí, giữ cho lượng tích cực ln mức cao Ưu điểm, hạn chế bố trí cơng sở theo phong thủy * Ưu điểm Việc trí cơng sở theo phong thủy giúp cá nhân thực cơng việc có an tâm, tự tin q trình thực nhiệm vụ Có tâm tốt hỗ 21 trợ nhiều đến hiệu giải cơng việc, khích lệ khai thác triệt để khả sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao Phòng làm việc bố trí hợp lý, khoa học tạo điều kiện tốt để làm việc góp phần xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, tính kỷ luật cao nâng cao tinh thần trách nhiệm Đồng thời mang lại hình ảnh tốt đẹp cho quan, cho lãnh đạo đánh giá cao nhân viên Thơng qua cách trí công sở để thể sắc, phong cách làm việc quan, trình độ tiềm phát triển quan, đơn vị * Hạn chế Việc tổ chức trí cơng sở theo phong thủy không đem lại thuận lợi cho hoạt động quan, cá nhân mà đem lại khó khăn, thách thức Việc bố trí cơng sở phụ thuộc nhiều yếu tố quan trọng quy mơ hoạt động, diện tích nơi làm việc, đặc trưng ngành lĩnh vực, nguồn tài quan…Nếu định bố trí cơng sở theo phong thủy cách máy móc, triệt để, đòi hỏi phù hợp cung mệnh để tài lộc thuận lợi mang lại khó khăn cho cơng tác quản lý, ảnh hưởng tới hình ảnh quan cá nhân phụ trách, chất lượng công việc, tốn thời gian kinh phí 3.2.2 Bố trí văn phòng đại Với phát triển kinh tế - xã hội, để đáp ứng yêu cầu công việc, quan tiến hành xây dựng văn phòng đại Tổ chức bố trí văn phòng đại vừa tạo điều kiện thuận lợi để thực cơng việc cách nhanh chóng, hiệu vừa thể phát triển, bắt kịp với tốc độ phát triển nước giới Văn phòng đại khơng đơn giản chỗ ngồi để làm việc, bố trí văn phòng làm việc đại không yêu cầu phải tiện dụng mà phải đáp ứng hiệu thẩm mỹ thể tinh thần làm việc quan Một số cách bố trí văn phòng đại: Thiết kế văn phòng theo khơng gian riêng tư: Một mẫu thiết kế văn phòng đại nay, nhiều quan, doanh nghiệp lựa chọn 22 kiểu văn phòng khép kín Với đường cong mềm mại suốt sử dựng kính ngăn cách bàn làm việc xóa tan khơng gian làm việc cứng nhắc, kiểu thiết kế văn phòng giúp nhân viên tập trung cơng việc, tạo nên thành cao Văn phòng “hi-tech”: Tổng thể kiểu văn phòng mang tính cách tân tối đa Cột xà ngang đường ống hệ thống dây cáp điện truyền thông Những “cánh hoa lớn” nở cao bên hình vi tính có chức làm hội tụ ánh sáng đèn ánh sáng thiên nhiên Và dạng không gian làm việc “khá nhân tạo”, “khá xa rời thiên nhiên”, khu vực cách âm tốt Mơ - đun di động: Đó khoảng khơng gian nửa kín nửa hở dùng cho nhóm khoảng – người, “khoang làm việc” cho cá nhân bảo đảm kín đáo cần thiết Mẫu văn phòng thích hợp cho cơng việc đòi hỏi tập trung cá nhân cao giao tiếp qua lại thành viên Bàn hai chức năng: Đây kiểu bàn làm việc tập thể, dành cho nhóm cần giao tiếp, trao đổi thường xun khơng cần có tập trung riêng tư Mặt bàn trải rộng có vách ngăn nhỏ cục bộ, khiến thành viên nhóm, độc lập cảm thấy gần gũi Bàn khổ lớn: Kiểu bàn làm việc đủ rộng thống, theo mơ hình khơng gian thư viện, giúp cho người nhìn thấy nhau, lại thiết kế dạng tháo lắp, cần thiết, cần vài phụ kiện nhỏ thêm vào có khoảng khơng gian thu gọn dành cho người Các trang thiết bị văn phòng đại trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, áp dụng khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin vào q trình hoạt động Bố trí khoa học, ngăn nắp, tạo điều kiện tối ưu hỗ trợ cho trình làm việc người quan Văn phòng đại đánh giá cao thời kỳ hội nhập kinh tế, văn hóa nước giới 23 Môi trường làm việc tốt, sở vật chất đại tạo sáng tạo, tác phong làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm với công việc, nâng cao chất lượng hoạt động quan Tiểu kết Trên sở thực trạng cách trí công sở Viện Nghiên cứu Hệ gen chương 2, chương em đưa đánh giá khái qt xu hướng trí cơng sở Việt Nam 24 KẾT LUẬN Công sở nơi trực tiếp liên tục diễn hoạt động quan, để quan hoạt động ổn định, liên tục phát huy sáng tạo việc xây dựng môi trường làm việc quan trọng Nếu làm việc môi trường thuận lợi, đầy đủ tiện nghi tạo niềm tin, sở cho nhân viên gắn bó lâu dài với quan, có tinh thần làm việc cao đem lại chất lượng công việc tốt Ngược lại, môi trường làm việc khơng thuận lợi gây khó khăn cho cá nhân phụ trách công việc, tạo cảm giác nhàm chám Do đó, việc bố trí quan khoa học nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu Mỗi quan, phòng ban có cách trí cơng sở khác nhau, dựa vào chức năng, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, nguồn lực quan, quy mô khuân viên quan để lựa chọn phương án bố trí phù hợp Cơng sở trí hợp lý, khoa học tác động lớn đến hiệu chất lượng công việc quan Giúp nhân viên có mơi trường làm việc lành mạnh, tâm làm việc tốt Đồng thời thơng qua cách trí cơng sở thấy trình độ, tầm phát triển quan, phong cách làm việc, tác động đến hình ảnh quan nhìn quan, đơn vị đối tác Hiểu tầm quan trọng cách trí cơng sở tồn phát triển quan, Viện Nghiên cứu Hệ gen quan tâm đến việc tổ chức, bố trí phòng làm việc, cố gắng xây dựng môi trường làm việc hiệu Là đơn vị chuyên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Viện đề cao việc trí phòng làm việc cách khoa học, sáng tạo, áp dụng trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến song hợp phong thủy, đảm bảo an tâm giá trị tinh thần theo xu hướng tâm lý chung người Việt Tìm hiểu cách trí cơng sở giúp em có thêm vai trò quan trọng việc bố trí phòng làm việc chất lượng hiệu công việc, trang bị kiến thức cơng tác tổ chức, bố trí phòng làm việc Việc tìm hiểu cách trí cơng sở khơng có tác dụng trí cơng sở mà tạo cho người tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp, làm việc có nguyên tắc 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập 2.Giáo trình Tổ chức điều hành hoạt động công sở; Tập giảng Nghi thức Nhà nước; Tài liệu trang web: http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/cach-bo-tri-phong-lam-viec-giup-sunghiep-thang-tien-278500.html; http://www.baomoi.com/bai-tri-ban-lam-viec-theo-phong-thuy-de-thanhcong-nhanh-chong/c/21998885.epi 26 PHỤ LỤC Phụ lục Sơ đồ xếp trang thiết bị phòng Lãnh đạo Cửa sổ Cửa vào Ghi chú: Bộ bàn ghế làm việc, máy tính, điện thoại, máy in Tủ đựng tài liệu Bộ bàn ghế tiếp khách Cây đựng nước Cây cảnh Điều hòa Tranh phong cảnh Phụ lục Sơ đồ xếp trang thiết bị phòng làm việc Phòng Quản lý tổng hợp 10 5 Cửa vào Ghi chú: Tủ đựng tài liệu Máy photo Bàn làm việc, máy tính, máy in, điện thoại Ghế Bàn làm việc, máy tính, khay đựng dấu, điện thoại, máy in Điều hòa Bàn ghế phục vụ họp phòng/tiếp khách Chậu xanh Bàn để máy fax, máy scan 10 Cây lọc nước Phụ lục Sơ đồ xếp trang thiết bị Phòng nghiên cứu 2 3 3 2 Cửa vào Ghi chú: Bộ bàn ghế họp phòng/tiếp khách Bàn làm việc, máy tính, điện thoại Ghế Cây cảnh Máy photo, máy in, máy scan Cây lọc nước Điều hòa Tủ đựng tài liệu ...LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài tiểu luận nghiên cứu “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen ánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” em thời gian qua Mọi... nghiên cứu .2 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT VỀ... trên, em chọn đề tài “Tìm hiểu cách trí cơng sở Viện Nghiên cứu Hệ gen ánh giá xu hướng trí cơng sở Việt Nam” làm tiểu luận môn Nghi thức Nhà nước Lịch sử nghiên cứu Để thực đề tài em tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam, Tìm hiểu về cách bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí công sở hiện nay ở Việt Nam, Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy (Cô) để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn., VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN, TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN, ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CÔNG SỞ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn