Huong dan van hanh holcim hon chong

48 62 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 23:31

HƢỚNG DẪN VẬN HÀNHHỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠTNHÀ MÁY XI MĂNG HÕN CHÔNG – HOLCIM VIỆT NAMPHƢỜNG BÌNH AN – HUYỆN KIÊN LƢƠNG – TỈNH KIÊN GIANGCHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ THI CÔNGCTY TNHH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM CTY TNHH CN TRƢỜNG THUẬN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel: 08-38489620 – Fax: 08-38489641 – Email: truongthuanco@truongthuan.vn HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY XI MĂNG HÕN CHÔNGHOLCIM VIỆT NAM PHƢỜNG BÌNH AN – HUYỆN KIÊN LƢƠNG – TỈNH KIÊN GIANG Tháng 12, 2015 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY XI MĂNG HÕN CHÔNGHOLCIM VIỆT NAM PHƢỜNG BÌNH AN – HUYỆN KIÊN LƢƠNG – TỈNH KIÊN GIANG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ THI CÔNG CTY TNHH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM CTY TNHH CN TRƢỜNG THUẬN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam MỤC LỤC - I KHÁI NIỆM CHUNG I.1 ĐỊNH NGHĨA I.1.1 Nƣớc thải I.1.2 pH I.1.3 Chất rắn I.1.4 Độ đục I.1.5 Độ màu I.1.6 Hợp chất chứa nitơ I.1.7 Hợp chất phospho I.1.8 Nhu cầu oxy hóa học – COD I.1.9 Nhu cầu oxy sinh hóa – BOD I.1.10 Bùn hoạt tính I.1.11 Nồng độ bùn I.1.12 Thể tích bùn I.1.13 Chỉ số bùn SVI I.2 CÁC THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH I.2.1 Tải trọng theo thể tích I.2.2 Tải lƣợng bùn I.2.3 Tải trọng bề mặt I.2.4 Thời gian lƣu bùn trung bình II HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HỊN CHƠNG .9 II.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ II.1.1 Tính chất nƣớc thải vào hệ thống xử lý II.1.2 Lƣu lƣợng nƣớc thải II.1.3 Tính chất nƣớc thải sau xử lý 10 II.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ 11 II.2.1 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung - STP 11 II.2.2 Hệ thống xử lý nƣớc thải No.1 15 II.2.3 Hệ thống xử lý nƣớc thải No.2 16 III MƠ TẢ CƠNG TRÌNH - THIẾT BỊ 17 III.1 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG – STP 17 III.2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NO.1 21 III.3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NO.2 23 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam IV AN TOÀN VẬN HÀNH 25 IV.1 AN TOÀN KHI LÀM VIỆC GẦN CÁC BỂ .25 IV.2 AN TỒN KHI LÀM VIỆC VỚI HĨA CHẤT 25 IV.2.1 An toàn với hóa chất 25 IV.2.2 Biện pháp cấp cứu 25 IV.3 AN TOÀN ĐIỆN KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG 25 IV.3.1 An toàn điện 25 IV.3.2 Biện pháp cấp cứu 26 V HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 28 V.1 GIỚI THIỆU CHUNG 28 V.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG .28 V.3 VẬN HÀNH THIẾT BỊ 28 V.3.1 Vận hành thủ công 28 V.3.2 Vận hành tự động 28 VI KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG 32 VI.1 KIỂM TRA TRƢỚC KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG .32 VI.2 CHUẨN BỊ HÓA CHẤT SỬ DỤNG 32 VI.2.1 Chuẩn bị hoáchất 32 VI.2.2 Cơng đoạn pha chế hố chất 33 VI.3 KIỂM SỐT CÁC THƠNG SỐ CƠNG NGHỆ 34 VI.3.1 Kiểm soát chất lƣợng nƣớc đầu vào 34 VI.3.2 Kiểm soát hệ thống xử lý nƣớc thải 35 VII CÁC SỰ CỐ QUÁ TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 39 VII.1 CÁC SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 39 VII.2 CÁC SỰ CỐ CÔNG NGHỆ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 41 VIII BẢO TRÌ THIẾT BỊ 43 VIII.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN 43 VIII.2 BẢO TRÌ THIẾT BỊ 44 IX CÔNG TÁC LẬP SỔ THEO DÕI VÀ BÁO CÁO 46 IX.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI LƢU GIỮ SỐ LIỆU .46 IX.2 CÁC THÔNG SỐ CẦN ĐƢỢC GHI CHÉP VÀ LƢU GIỮ 46 IX.2.1 Thành phần tính chất nƣớc thải 46 IX.2.2 Lƣợng hóa chất sử dụng 47 IX.2.3 Hoạt động máy móc, thiết bị 47 IX.2.4 Ghi chép kết kiểm tra bàn giao 47 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam I KHÁI NIỆM CHUNG I.1 ĐỊNH NGHĨA I.1.1 Nƣớc thải Mục đích trình xử lý nƣớc thải loại bỏ chất nhiễm Những chất tồn dạng khác nƣớc thải: chất hòa tan hay chất rắn lơ lửng, phân hủy đƣợc phƣơng pháp sinh học hay phân hủy đƣợc phƣơng pháp sinh học… Thành phần chất hữu nƣớc thải đƣợc thể đặc trƣng qua đại lƣợng BOD, COD hay TOC BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) đặc trƣng cho phần chất hữu phân hủy sinh học.COD (nhu cầu oxy hóa học) TOC (tổng chất hữu cơ) đặc trƣng cho tổng chất hữu Sơ đồ phân loại thành phần khác nƣớc thải nhƣ sau : Nƣớc+các chất khác Phần vô Phần hữu Chất phân hủy vi sinh Chất tan - Đƣờng - Rƣợu - Hợp chất N P Chất khó khơng thể phân hủy vi sinh Không tan - Dầu - Mỡ - Chất tan - Cacbon thơm - Phức chất - Không tan - Giấy - Gỗ - Chất tan - NH3 - PO43- SO42- Chất không tan - Cát - Sỏi - Thành phần nƣớc thải Các chất vơ hòa tan, chất lơ lửng (vơ cơ, hữu cơ) loại bỏ phƣơng pháp hóa lý.Trong đó, phần lớn chất hữu phân hủy sinh học đƣợc loại bỏ phƣơng pháp xử lý sinh học Những thành phần tan phân hủy sinh học lại nƣớc thải sau xử lý Các thành phần vô nƣớc thải bao gồm: nguyên tố đơn nhƣ Canxi (Ca), Cloride (Cl), sắt (Fe), crôm (Cr), kẽm (Zn), hợp chất nhƣ: nitrát (NO3), sunphát (SO4), chúng liên quan đến thành phần: chất dinh dƣỡng, kim loại khí nƣớc thải Các hố chất dinh dƣỡng vơ bao gồm: amonia tự do, nitơ hữu cơ, nitrit, nitrat, phospho hữu cơ,và phospho vơ Trong Nitơ Phospho chất dinh dƣỡng quan trọng phổ biến liên quan đến phát triển thủy sinh vật khơng có lợi CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam Các tiêu hóa lý nƣớc thải bao gồm : I.1.2 pH Giá trị pH nƣớc thải đặc trƣng cho tính chất axít, bazơ hay trung tính Giá trị pH đƣợc đo máy đo pH I.1.3 Chất rắn Nƣớc thải chứa nhiều dạng chất rắn khác có kích thƣớc từ thơ (1-2cm) đến kích thƣớc keo (< 1m) Chất rắn đƣợc phân loại theo bảng sau: STT PHÂN LOẠI Tổng chất rắn (TS) MƠ TẢ Phần chất rắn lại sau mẫu nƣớc thải đƣợc bay làm khô nhiệt độ 103 – 105 oC Tổng chất rắn bay Là phần chất rắn bay đốt cháy nung TS nhiệt độ (TVS) 500  50 oC Tổng chất rắn cố định Là lƣợng chất rắn lại sau nung TS nhiệt độ 500  (FS) 50 oC Tổng chất rắn lơ lửng Phần chất rắn đƣợc giữ lại giấy lọc sợi thủy tinh (TSS) Whatman với độ lổ hổng 1,58m, đƣợc xác định sau làm khô mẫu nhiệt độ 103 - 105oC Chất rắn lơ lửng bay Là chất rắn bay hay đốt cháy nung TSS nhiệt độ 500  50 oC (VSS) Chất rắn lơ lửng cố Là phần chất rắn lại sau nung TSS nhiệt độ 500  50 oC định (FSS) Tổng chất rắn hòa tan Là lƣợng chất rắn qua giấy lọc sau đƣợc làm bay (TDS) = (TS – TSS) nƣớc làm khô nhiệt độ 105 –105 oC Giá trị tổng chất rắn lơ lửng TSS thƣờng đƣợc xác định để làm sở cho việc điều chỉnh trình xử lý.Tuy nhiên nên lƣu ý giá trị TSS xác định đƣợc thƣờng khó xác thiếu ý nghĩa sở I.1.4 Độ đục Độ đục đo khả chiếu xuyên ánh sáng qua nƣớc, thông số để định tính chất lƣợng nƣớc sau xử lý nƣớc thiên nhiên thành phần chất keo chất lơ lửng Việc đo độ đục dựa so sánh mật độ ánh sáng xuyên qua mẫu đo ánh sáng xuyên qua dung dịch chuẩn điều kiện Đơn vị đo độ đục NTU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam I.1.5 Độ màu Màu nƣớc đƣợc gây chất rắn lơ lửng, chất keo hợp chất hòa tan Màu sinh chất lơ lửng đƣợc gọi màu biểu kiến, màu sinh chất keo hợp chất hòa tan đƣợc gọi màu thật Màu thật đƣợc giữ nguyên sau lọc mẫu nƣớcMàu nƣớc thải đƣợc xác định cách so sánh với màu dung dịch chuẩn K2PtCl6 Một đơn vị độ màu tƣơng ứng với màu đƣợc tạo 1mg/ 1Pt-Co Màu nƣớc thải phản ảnh trạng thái nó.Nếu nƣớc thải có màu nâu nhạt, thƣờng nƣớc thải lƣu chƣa đến Nếu nƣớc thải có màu xám nhạt đến trung bình, trải qua số q trình phân hủy chất hữu hay đƣợc lƣu lại thời gian Nếu màu xám đậm hay đen nƣớc thải bị phân hủy yếm khí Màu đen nƣớc thải thƣờng hình thành hợp chất sulfit kim loại sinh trình phân hủy yếm khí I.1.6 Hợp chất chứa nitơ - NH4– N (mg/l) : nitơ - amonia -NO3– N(mg/l) : nitơ - nitrate -NO2 – N (mg/l) : nitơ - nitrite - Nitơ Kjeldahl + Gồm N-amonia nitơ hữu + Đƣợc đo nhƣ đo ammonia sau phân hủy mẫu (acid mạnh, nhiệt độ cao) + Không kể đến nitrite nitrate I.1.7 Hợp chất phospho - Ptổng : Nồng độ PO43- sau phân hủy mẫu hoàn toàn (acid mạnh, nhiệt độ cao) - Phosphate : nồng độ PO43I.1.8 Nhu cầu oxy hóa học – COD - COD đặc trƣng cho lƣợng chất hữu phần chất vơ oxy hóa hồn tồn chất oxy hóa mạnh nhƣ bichromate kali, permanganate kali phân biệt : - COD tổng : COD mẫu đƣợc khuấy - COD tan : COD mẫu đƣợc lọc qua giấy lọc 0,6m - COD tổng - COD tan = COD rắn lơ lửng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam I.1.9 Nhu cầu oxy sinh hóa – BOD - BOD đặc trƣng cho lƣợng chất hữu oxy hóa hồn toàn vi sinh vật - Tỉ số BOD/COD nƣớc thải cho biết khả phân hủy sinh học nƣớc thải - BOD/COD > 0,5 : Nƣớc thải dễ bị phân hủy sinh học - BOD/COD < 0,5 : Nƣớc thải khó bị phân hủy sinh học I.1.10 Bùn hoạt tính Bùn hoạt tính quần thể vi sinh vật Tùy theo chủng loại vi sinh vật bùn hoạt tính ngƣời ta phân thành bùn hoạt tính kỵ khí, bùn hoạt tính hiếu khí Q trình bùn hoạt tính bể làm thống q trình sử dụng bùn hoạt tính hiếu khí để xử lý, chúng quần thể vi sinh vật nhƣ: - Vi khuẩn hiếu khí bắt buộc - Vi khuẩn hiếu khí khơng bắt buộc - Vi khuẩn loại dạng sợi - Vi khuẩn nitrificationvà denitrification - Vi khuẩn loại phosphate - Protozoa - Rotifers - Nấm Các vi sinh vật với chất hữu cơ, vô tạo thành cặn (bùn hiếu khí) hay hạt bùn (bùn kỵ khí).Nồng độ chúng liên quan đến khả hiệu trình I.1.11 Nồng độ bùn Xác định nồng độ chất rắn lơ lửng (TSS) I.1.12 Thể tích bùn (ml/l ) Đo thể tích bùn lắng ống hình trụ sau 60 phút I.1.13 Chỉ số bùn SVI (ml /g) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam I.2 CÁC THƠNG SỐ CỦA Q TRÌNH I.2.1 Tải trọng theo thể tích V Tải trọng theo thể tích V biểu diễn qua COD, BOD, N, P lƣợng chúng (kg) đƣợc xử lý 1m3 bể phản ứng ngày đêm ( ) ( ) ( ) ( ) Ghi : - CODXL, BODXL :Lƣợng COD, BOD đƣợc xử lý I.2.2 Tải lƣợng bùn (F/M) Tải lƣợng bùn lƣợng COD, BOD, N, P đƣợc xử lý 1kg bùn bể phản ứng ngày đêm ⁄ ( ) ⁄ ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) I.2.3 Tải trọng bề mặt (m3/m2.h) - Vs Vs lƣợng nƣớc chảy qua m2 bề mặt bể lắng I.2.4 Thời gian lƣu bùn trung bình (ngày đêm) - MCRT (MCRT: Mean ceel residence time) Lƣợng bùn thoát bao gồm: Lƣợng bùn dƣ bơm thải bỏ lƣợng chất rắn lơ lửng chảy theo dòng nƣớc thải sau xử lý ngồi hàng ngày CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam II HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HÕN CHÔNG II.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ II.1.1 Tính chất nƣớc thải vào hệ thống xử lý Tính chất nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung trạm xử lý cục nƣớc thải qua cơng trình xử lý sơ : bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, có thành phần nhƣ sau : pH 6-8 BOD5 mg/l < 250 COD mg/l < 400 SS mg/l < 100 TKN mg/l < 60 Tổng P mg/l < 16 Dầu mỡ mg/l < 30 Coliform MNP/100ml 107 Ghi : Tính chất nƣớc thải sinh hoạt nhà máy Holcim Hòn Chơng, đƣợc xác định tƣơng tự nhƣ tính chất nƣớc thải sinh hoạt trạm nghiền Thị Vải hay Hiệp Phƣớc, nơi mà hệ thống STP đƣợc thiết kế xây dựng Cty TNHH CN Trƣờng Thuận Giống nhƣ hầu hết hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt khác, lƣợng nƣớc ngầm, nƣớc mƣa bên ngồi thẩm lậu vào hệ thống thu gom nƣớc thải làm cho lƣu lƣợng, chất lƣợng nƣớc thải thay đổi Trong trƣờng hợp, q trình làm tăng độ muối khống (NaCl) nƣớc thải lên đến 0,4% (4000 mg/l), làm cho chết vi sinh ảnh hƣởng lớn đến q trình xử lý sinh học SPT Ngồi lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy vào hệ thống STP lớn gây bất lợi cho hoạt động hệ thống tăng lƣu lƣợng công suất thiết kế, giảm nồng độ chất bẩn hữu nƣớc Nƣớc thải sinh hoạt không chứa chất độc hại (thuốc trừ sâu, kim loại nặng, hóa chất độc hại,…) ảnh hƣởng đến hoạt động vi sinh II.1.2 Lƣu lƣợng nƣớc thải Lƣu lƣợng nƣớc thải vào hệ thống xử lý nhƣ sau: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung STP nâng cấp: 110 m3/ngày Hệ thống xử lý nƣớc thải No.1: 10 m3/ngày Tại văn phòng mỏ cối nghiền đá vôi (WC15 WC16) Hệ thống xử lý nƣớc thải No.2: m3/ngày Tại văn phòng GEO (WC17) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam VI.2.2 Cơng đoạn pha chế hoá chất Pha chế Chlorine: Trong hệ thống sử dụng dung dịch Chlorine dạng lỏng nƣớc Javel 10% +Liều lượng sử dụng: Trung bình khoảng 5g clor hoạt tính /1m3 nƣớc thải Nhƣ vậy, lƣợng Javel 10% cần dùng ngày cho hệ thống xử lý tập trung STP - No.1 - No.2 lần lƣợt 5,5 - 0,5 - 0,25 lít + Cách pha hóa chất:  Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung - STP: Dung dịch chlorine đƣợc pha chế để sử dụng nồng độ 0,5% Tƣơng ứng, pha loãng 12,5 lít Javel nồng độ clor hoạt tính 10% với nƣớc thành 250 lít Trình tự pha chế nhƣ sau: - Cho vào bồn 100 lít nƣớc - Lấy 12,5lít Javel 10%, đổ từ từ vào bồn khuấy cho hóa chất tan - Tiếp tục thêm nƣớc vào bồn 250 lít - Khuấy thêm 10phút nữa, ta đƣợc dung dịch chlorine 0,5% sử dụng cho hệ thống Ghi chú: - Trong lít dung dịch chlorine 0,5% có 5g clor hoạt tính Như vậy, hệ thống vận hành với lưu lượng ổn định 110 m3/ngày cần 550g clor hoạt tính /ngày, ứng với lưu lượng bơm hóa chất ≈ 4,6lít/giờ  Hệ thống xử lý nƣớc thải No.1: Dung dịch chlorine đƣợc pha chế để sử dụng nồng độ 0,1% Tƣơng ứng, pha lỗng lít Javel nồng độ clor hoạt tính 10% với nƣớc thành 100 lít Trình tự pha chế nhƣ sau: - Cho vào bồn 50 lít nƣớc - Lấy lít Javel 10%, đổ từ từ vào bồn khuấy cho hóa chất tan - Tiếp tục thêm nƣớc vào bồn 100 lít - Khuấy thêm 10 phút nữa, ta đƣợc dung dịch chlorine 0,1% sử dụng cho hệ thống Ghi chú: - Trong lít dung dịch chlorine 0,1% có 1g clor hoạt tính Như vậy, hệ thống No.1 vận hành với lưu lượng ổn định 10m3/ngày cần 50g clor hoạt tính /ngày, ứng với lưu lượng bơm hóa chất ≈ 2,1 lít/giờ CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 33 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam  Hệ thống xử lý nƣớc thải No.2: Dung dịch chlorine đƣợc pha chế để sử dụng nồng độ 0,1% Trình tự pha chế tƣơng tự nhƣ hệ thống xử lý nƣớc thải No.1 Ghi chú: - Trong lít dung dịch chlorine 0,1% có 1g clor hoạt tính Như vậy, hệ thống No.2 vận hành với lưu lượng ổn định m3/ngày cần 25g clor hoạt tính /ngày, ứng với lưu lượng bơm hóa chất ≈ lít/giờ  Lƣu ý: - Trong thực tế, dung dịch chlorine sau pha bị giảm nồng độ clor hoạt tính bị bay hơi, dƣới ánh sáng mặt trời, việc điều chỉnh xác lƣợng clor dƣ nƣớc khơng cần thiết - Bơm định lƣợng hố chất có mức lƣu lƣợng khác nhau,có thể xem thêm bảng hƣớng dẫn sử dụng bơm để điều chỉnh lƣu lƣợng bơm pha hố chất với nồng độ thích hợp - Khi pha chế hoá chất cần tuyệt đối tn thủ quy định an tồn hóa chất, phải có đầy đủ thiết bị bảo hộ nhƣ kính, găng tay, trang, giầy, ủng bảo hộ… VI.3 KIỂM SỐT CÁC THƠNG SỐ CƠNG NGHỆ Để kiểm sốt hệ thống cần phải theo dõi chặt chẽ hoạt động phân hủy vi sinh bể xử lý thông qua thông số công nghệ Việc đánh giá, xác định trạng thái ổn định tối ƣu đạt đƣợc sở hiểu biết thiết bị kỹ thuật; hiểu biết trình xử lý sinh học; theo dõi phân tích thƣờng xuyên đặc tính nƣớc thải, trạng thái hoạt động bể, thơng số q trình; kết theo dõi biến thiên theo thời gian đƣợc thể đồ thị; ghi chép thông số để rút kinh nghiệm.Ngồi ra, cần có quan sát thông số vật lý nhƣ độ mùi, độ màu, độ đục, lớp bọt bể nhƣ dòng chảy Tần số quan sát hàng ngày VI.3.1 Kiểm soát chất lƣợng nƣớc đầu vào Lƣu lƣợng chất lƣợng nƣớc vào hệ thống xử lý có thơng số khơng vƣợt q giá trị thiết kế phần II.1.1 Khi lƣu lƣợng chất lƣợng nƣớc thải tiếp nhận thay đổi, mơi trƣờng bể xử lý thay đổi theo Nếu lƣu lƣợng nồng độ chất nhiễm dòng vào tăng/giảm đáng kể (quá 10%), cần phải điều chỉnh thông số vận hành để đảm bảo chất lƣợng nƣớc sau xử lý đạt tiêu chuẩn đề tiết kiệm chi phí vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 34 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam VI.3.2 Kiểm soát hệ thống xử lý nƣớc thải VI.3.2.1 Kiểm sốt q trình xử lý sơ Q trình xử lý sơ đƣợc thực bể gom bồn trung hòa Tại đây, nƣớc thải đƣợc bổ sung chất dinh dƣỡng N, P; điều chỉnh pH; đồng thời đƣợc điều hòa lƣu lƣợng Vì vậy, việc kiểm sốt tốt q trình xử lý sơ bao gồm: việc tính tốn lƣợng hóa chất bổ sung thích hợp từ kết phân tích thơng số đầu vào; việc bảo trì, bảo dƣỡng cơng trình thiết bị, để chúng đạt hiệu suất hoạt động tốt VI.3.2.2 Kiểm sốt q trình xử lý sinh học Trong trình sinh học, chủng vi sinh sử dụng thuộc loại vi sinh hiếu khí Vì vậy, tình trạng hoạt động bể xử lý sinh học đánh giá cách nhanh chóng trực giác thơng qua thể bùn hoạt tính, màu sắc, tình trạng bọt bề mặt bể…Ngồi ra, để xác định xác tình trạng hoạt động bể sinh học hiếu khí cần phải thƣờng xuyên tiến hành đo đạc thông số nhƣ pH, COD, BOD5, SS, DO, N, P nƣớc thải trƣớc sau xử lý Định nghĩa thông số nêu phần I, sau nêu ý nghĩa thông số mà cần theo dõi trình sinh học hiếu khí, nhƣ giá trị giới hạn chúng  Tải trọng chất hữu – BOD, COD: Sự tải dẫn đến giảm hiệu suất trình Do cần có kiểm sốt BOD, COD để giữ cho tải trọng bể ổn định đạt hiệu suất tối ƣu Việc tải giá trị thiết kế dẫn đến:  Tăng hàm lƣợng BOD, COD nƣớc thải sau xử lý Trƣơng bùn  Nồng độ oxy hòa tan – DO: Nồng độ oxy tối ƣu – mg/l Sự thiếu oxy bể phản ứng dẫn đến: Giảm hiệu suất xử lý chất lƣợng nƣớc sau xử lý  Giảm khả lắng, tăng số lƣợng vi khuẩn dạng sợi Ức chế q trình oxy hóa Nồng độ oxy cao dẫn đến: Ngăn chặn q trình hình thành bơng bùn Giảm khả lắng, nƣớc sau xử lý bị đục Tốn lƣợng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 35 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam  pH: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí hoạt động tốt với giá trị pH khoảng 6,5 – 8,5 Trong bể xử lý sinh học, có hoạt động phân hủy vi sinh vật q trình giải phóng CO nên pH bể thay đổi Giá trị pH thay đổi theo chiều hƣớng tăng trình biến đổi axit thành khí CO2  Chất dinh dƣỡng: Nitơ (N) phosphor (P) thành phần quan trọng cho phát triển bùn hoạt tính N P cần có với số lƣợng đủ để phát triển hệ bùn hoạt tính ổn định.Tỷ số COD:N:P khoảng 150:5:1 tƣơng đối đủ cho nhu cầu vi sinh vật Lƣợng N P bổ sung vào nƣớc thải tối ƣu nồng độ chúng nƣớc đầu khoảng chừng - mg/l Nồng độ nói lên lƣợng N P bổ sung vào nƣớc thải đảm bảo cho phát triển bùn hoạt tính Khi hàm lƣợng N, P nƣớc thải sau xử lý cao, chúng tạo điều kiện cho tảo phát triển mạnh  Các chất độc, ức chế: Các chất độc ức chế cản trở phản ứng sinh hóa: Nitro hóa, phản ứng giảm BOD/COD Nếu có mặt chất độc hại nƣớc thải có hại cho hệ thống xử lý, cần phân tích thƣờng xun Việc quan sát trúng độc vi sinh hệ thống khơng khó (hiện tƣợng tạo bọt, chất lƣợng nƣớc sau xử lý giảm, cản trở trình nitrification) Thế nhƣng phát đƣợc điều thƣờng muộn.Việc tái tạo lại bùn bị trúng độc thƣờng vài tuần lễ, cần tránh bị trúng độc giá Các vi khuẩn nitrification thƣờng nhạy cảm với hợp chất độc hại ức chế  Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cho phép đánh giá tính chất bùn Sự gia tăng chất rắn lơ lửng nguyên nhân sau: Sự trƣơng bùn  Bùn tăng trƣởng mạnh Bùn chết (sau trúng độc) Lƣợng bùn dƣ nhiều  Độ đục: Nói chung nƣớc thải sau xử lý hệ thống sinh học Độ đục cho biết diện chất rắn lơ lửng Chất rắn lơ lửng thƣờng bùn trơi theo dòng nƣớc sau xử lý, bùn trƣơng, trúng độc, tải… CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 36 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam Đơi chất rắn lơ lửng chất hóa học khơng thể phân hủy sinh học Biểu độ đục loại cho thấy q trình chƣa tốt  Kiểm sốt bùn: Đối với hoạt động bể làm thoáng phải theo dõi chặt chẽ hình thành bùn bể Tính quan trọng bùn khả tạo bùn Bùn bể làm thống thƣờng có tuổi lớn, từ – 10 ngày Hoạt tính bùn giảm theo tuổi bùn Bùn có tuổi nhỏ ngày bùn có hoạt tính lớn Do thời gian bùn hoạt tính lƣu bể khơng đƣợc q 10 ngày Khả lắng bùn (SV) điều cần kiểm soát phải theo dõi ngày Bùn hoạt tính tốt thể qua khả lắng nhanh, SV tốt bùn phải nằm khoảng 500 – 600ml/1000ml (sau lắng 30 phút) Lƣợng bùn ngày gia tăng phát triển vi sinh vật nhƣ việc tách chất bẩn khỏi nƣớc thải Số lƣợng bùn dƣ khơng giúp ích cho việc xử lý nƣớc thải ngƣợc lại không lấy trở ngại lớn Lƣợng bùn dƣ đƣợc bơm sang bồn chứa bùn để tăng nồng độ, sau thải bỏ dạng đặc sệt  Tạo bọt: Lớp bọt trắng bể làm thoáng nét đặc trƣng hệ sinh học Những bọt biến nhanh sau ngƣng sục khí Sự thay đổi màu số lƣợng bọt cho biết tình trạng bể vận hành trình Số lượng bọt trắng nhiều: Trong giai đoạn khởi động, bùn non giai đoạn thích nghi  Sự tăng chất tẩy rửa nƣớc thải Quá tải bùn Có chất ức chế độc chất pH cao thấp Thiếu oxy Thiếu dinh dƣỡng Điều kiện nhiệt độ thất thƣờng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 37 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam Bọt nâu: Vi khuẩn dạng sợi – Nocardia với bùn trƣơng Tải lƣợng thấp bể phản ứng Nƣớc thải chứa dầu mỡ Bọt đen sẫm: Nƣớc thải có chứa chất màu Thiếu oxy  Mùi – màu: Mỗi loại nƣớc thải có màu mùi đặc trƣng, tùy thuộc vào thành phần hóa học nƣớc thải Sự thay đổi tính chất thành phần nƣớc thải thay đổi ảnh hƣởng đến q trình sinh học Bùn sinh học thƣờng có màu nâu đặc biệt.Khi q tải khơng đủ oxy màu nâu đặc biệt trở thành màu xám đen Do thiếu oxy, hỗn hợp lỏng thƣờng phát triển mạnh, có mùi khó chịu H2S, mercaptans… xảy trình sinh học yếm khí Trong bể làm thống màu bùn mẫu lấy từ độ cao khác nâu thể bể hoạt động tốt Nếu lớp bùn màu đen cần kiểm tra thơng số liên quan tìm biện pháp khắc phục VI.3.2.3 Kiểm sốt q trình xử lý bùn Phần bùn dƣ đƣợc bơm bể lắng sơ phân hủy bùn Nhờ trình lắng trọng lực, hàm lƣợng chất rắn (DS) bùn đƣợc nâng lên đến 2-3% Định kỳ, bùn nén đƣợc hút đổ xe chuyên dụng Lƣợng bùn thải hệ thống xử lý đƣợc xác định theo thực tế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 38 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam VII CÁC SỰ CỐ QUÁ TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VII.1 CÁC SỰ CỐ THIẾT BỊ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC STT 01 Sự cố Máy bơm không làm việc Nguyên nhân - Khơng có nguồn điện cung cấp đến (khơng quay) Biện pháp khắc phục - Kiểm tra đóng tất thiết bị điện điều khiển máy (CB, contactor, công tắc mở máy – tủ - Nƣớc bể điện) - Kiểm tra lấy tín hiệu mức nƣớc bể có hoạt động tốt khơng ? - Van máy bơm chƣa mở - Chờ nƣớc đầy - Mở van điều chỉnh van vị trí thích hợp 02 Máy bơm làm việc nhƣng có - Điện nguồn pha đƣa vào motor - Kiểm tra khắc phục lại nguồn điện tiếng kêu gầm - Cánh bơm bị chèn vật cứng - Tháo vật bị chèn cứng khỏi cánh bơm - Vòng bi máy khô dầu mỡ bể bi - Châm dầu mỡ vào vòng bi vòng bi bị bể thay 03 Máy bơm hoạt động nhƣng - Ngƣợc chiều quay - Đảo lại chiều quay khơng lên nƣớc - Van đóng mở bị nghẹt, hƣ hỏng - Kiểm tra phát khắc phục lại, hƣ hỏng phải thay van 04 05 Lƣu lƣợng bơm bị giảm Máy bơm làm việc với dòng - Đƣờng ống bị tắc nghẽn - Kiểm tra phát chỗ bị nghẹt khắc phục lại - Bị nghẹt cánh bơm, van, đƣờng ống - Kiểm tra, khắc phục lại - Mực nƣớc bị cạn - Tắt bơm - Nguồn điện cung cấp không - Kiểm tra nguồn điện khắc phục - Điện áp thấp dƣới quy định - Tắt máy, khắc phục lại tình trạng điện áp CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn 39 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam 06 điện vƣợt giá trị ghi - Độ cách điện bơm giảm quy định (>3MΩ) - Sấy nâng cao độ cách điện nhãn máy - Bị cố khí - Phát chỗ hƣ hỏng để khắc phục Bơm định lƣợng hóa chất - Chƣa cấp điện cho máy bơm - Kiểm tra đóng tất thiết bị điện điều khiển không hoạt động máy bơm (CB, contactor, công tắc mở máy – tủ PLC) - Kiểm tra cơng tắc phao bồn hóa chất có hoạt động tốt khơng ? - Hóa chất bồn q - Pha thêm hóa chất - Bơm bị chèn cặn trình pha chế hay bị cố - Kiểm tra khắc phục (có thể súc rửa đầu hút, đầu đẩy máy bơm) (Xem tài liệu hƣớng dẫn nhà sản xuất) 07 Motor khuấy hóa chất không - Chƣa cấp điện cho motor hoạt động - Kiểm tra đóng tất thiết bị điện điều khiển motor (CB, contactor, công tắc mở máy – tủ PLC) - Motor bị cháy CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN 281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q Tân Bình – Tp.HCM Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn - Quấn lại motor 40 Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn ChơngHolcim Việt Nam VII.2 CÁC SỰ CỐ CÔNG NGHỆVÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Quan sát Nguyên nhân Việc cần kiểm tra Giải pháp khắc phục Xuất đám - Có độc chất - Kiểm tra hàm lƣợng độc tố bể Kiểm sốt lại nguồn thải, trì tính bùn bể sinh sinh học chất nƣớc thải đầu vào theo thông số học bể lắng Dùng nón (hay ống 1000ml) thiết kế Hạn chế việc thải độc chất imholf - Tỷ số F/M cao đong kiểm - Kiểm tra theo dõi theo hƣớng sau - Liên hệ đơn vị tƣ vấn để giải cố (có hay khơng): tra Thay đổi MLSS thấy bùn bể Thay đổi thời gian lƣu bùn sinh học lắng chậm, Thay đổi F/M lƣợng bùn lắng dƣới Thay đổi DO đáy ít, đa số bùn Thay đổi BOD đầu vào kết thành 1/ Nƣớc thải thiếu chất dinh - Kiểm tra hàm lƣợng chất dinh dƣỡng - Bổ sung chất dinh dƣỡng nhƣ N, P…liều đám Trong đám dƣỡng nguyên nhân gây nƣớc thải vào, bể sinh học, lƣợng thêm vào phải kết phân bùn chứa nhiều khuẩn Filamentous vi tƣợng bùn chứa vi khuẩn nƣớc đầu (BOD, N, P) tích mẫu, cho hàm lƣợng chất C : N dạng filamentous :P theo tỷ lệ quy định 2/ DO thấp nguyên - Do DO thấp nên tăng cƣờng làm nhân gây bùn – filamentous thoáng Nếu DO bể sinh học khơng đều, có chỗ cao chỗ thấp hệ thống phân phối khí khơng đều, bị tắc nghẽn Cần kiểm tra vệ sinh hệ thống phân phối khí 3/ Sự dao động lớn pH - Kiểm tra theo dõi pH đầu vào Kiểm - Nếu pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan van hanh holcim hon chong, Huong dan van hanh holcim hon chong, II. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG, III. MÔ TẢ CÔNG TRÌNH - THIẾT BỊ, V. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, VI. KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG, VII. CÁC SỰ CỐ QUÁ TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, VIII. BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay