giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương

24 72 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 08:21

Họ tên sinh viên: Phan Ngọc Hùng Lớp: Kế hoạch 54B Mã sinh viên: 11121632 Tên đề tài: Giải pháp tăng cường quản thu thuế GTGT DN quốc doanh Cục thuế tỉnh Hải Dương Tính cấp thiết đề tài Thuế với vai trò tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, kích thích tăng trưởng kinh tế, điều tiết thu nhập, thực cơng xã hội Vì vậy, thuế công cụ quan trọng để Nhà nước thực chức quản vĩ mô kinh tế Nền kinh tế nước ta trình vận hành theo chế thị trường có quản nhà nước Với vai trò tác động điều tiết thu nhập tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) cũng khoản thu quan trọng NSNN nên thuế GTGT có vai trò lớn Ở Việt Nam, thuế GTGT chiếm tỷ trọng khoảng 20-23% tổng thu từ thuế, phí, lệ phí chiếm tỷ trọng 30% khoản thu NSNN Kể từ Luật Quản thuế đời có hiệu lực thi hành (01/7/2007), đạt mục tiêu đơn giản thủ tục, rõ ràng, minh bạch; tăng cường vai trò kiểm tra giám sát Nhà nước, cộng đồng xã hội việc thực quản thuế Tuy nhiên, công tác quản thu thuế GTGT những năm qua gặp nhiều khó khắn: chưa chủ động năm bắt, phân loại nhóm đối tượng thường xun kê khai sai, q trình triển khai thực Luật Quản thuế văn pháp quy hướng dẫn thực bộc lộ hạn chế chưa có quy định tính pháp hồ sơ khai thuế, chưa có quy định chế tham vấn thuế làm ảnh hưởng nhiều đến số thu ngành thuế - nguồn thu chủ yếu NSNN Từ cần thiết đó, để thực mục tiêu Đảng Nhà nước đặt giai đoạn 2011-2020 với yêu cầu thực tốt nhiệm vụ quản thu ngân sách giao việc áp dụng những biện pháp nhằm tăng cường quản thu thuế GTGT việc quan trọng Ngồi những mặt tích cực đạt từ công tác quản thuế GTGT DN Cục thuế Hải Dương cũng khơng tránh khỏi những tồn bất cập việc quản thu thuế GTGT DN địa bàn tỉnh Vì vậy, nâng cao hiệu quản thuế GTGT DN vấn đề cần thiết, góp phần giúp Cục thuế tỉnh Hải Dương tập trung nguồn thu tiềm năng, đảm bảo thực mục tiêu, nhiệm vụ ngành góp phần thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Vì tơi lựa chọn đề tài: “ Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá tri gia tăng doanh nghiệp quốc doanh của cục thuế tỉnh Hải Dương” Trong thời gian qua, có nhiều nghiên cứu liên quan đến quản thu thuế giá trị gia tăng với góc độ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, mức độ khác Ở nghiên cứu này, hầu hết phân tích, đánh giá rõ tình hình quản thu thuế giá trị gia tăng chưa theo hết quy trình quản thu thuế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề hệ thống hóa sở luận kinh nghiệm quản thu thuế giá trị gia tăng cục thuế; phân tích thực trạng quản thu thuế giá trị gia tăng cục thuế nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu quản thu thuế giá trị gia tăng cũng nguyên nhân điểm yếu này; đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản thu thuế giá trị gia tăng cục thuế tỉnh Hải Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu, chuyên đề nghiên cứu hoạt động quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế tỉnh Hải Dương tiếp cận góc độ nghiệp vụ Về phạm vi nghiên cứu, huyên đề có phạm vi không gian vấn đề quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế tỉnh Hải Dương phạm vi thời gian giai đoạn năm 2010 đến 2015, đề xuất giải pháp cho cho giai đoạn 2016-2020 Phương pháp nghiên cứu: Đối với phương pháp thu thập thông tin, chuyên đề thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp Nguồn dữ liệu thứ cấp lấy từ báo cáo cục thuế Hải Dương như: báo cáo kết thực kế hoạch cục thuế tỉnh Hải Dương từ năm 2010 đến năm 2015, báo cáo số thu cục thuế tỉnh Hải Dương từ năm 2010 đến 2015 Cấu trúc, nội dung nghiên cứu đề tài: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu trình bày gồm ba chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ 1.1 Doanh nghiệp quốc doanh 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp kinh tế nhà nước kinh tế có vốn nước ngồi thành lập theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 hoạt động khuôn khổ Pháp luật Việt Nam Đặc điểm DN quốc doanh kinh tế thị trường Việt Nam - Đặc điểm khả tài Trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoại trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, nguồn tài ban đầu chủ yếu dựa vào tích luỹ cá nhân, gia đình, bạn bè Trong trình hoạt động, nhu cầu vốn huy động phần lớn từ nguồn: lợi nhuận gửi lại, vay người thân, vay khu vực thị trường tín dụng khơng thức, phần nhỏ tài trợ tín dụng ngân hàng - Đặc điểm trình độ, cơng nghệ sản xuất Do hạn chế vốn nên lực sản xuất thấp kéo theo trình độ kỹ thuật cơng nghệ kinh tế ngồi quốc doanh lạc hậu, chủ yếu vẫn kỹ thuật công nghệ sử dụng nhiều lao động - Đặc điểm trình độ quản lý, kinh doanh, kỹ người lao động Thành phần xuất thân chủ doanh nghiệp thuộc kinh tế ngồi quốc doanh có từ nhiều nguồn khác nhau: nông dân, thợ thủ công, tầng lớp trí thức - Đặc điểm mơi trường kinh doanh Các sách chế độ Nhà nước thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ, chưa có quy định rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh giảm bớt rủi ro hoạt động 1.1.2 Vai trò doanh nghiệp ngồi quốc doanh - Sự phát triển DN quốc doanh tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn lực đất nước - DN quốc doanh phát triển tạo điều kiện thu hút lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp xã hội - Trong q trình đởi kinh tế, số lượng DN quốc doanh ngày tăng lên nhanh chóng, đóng góp ngày lớn vào tỷ trọng GDP quốc gia 1.2 Thuế GTGT 1.2.1 Khái niệm Thuế giá trị gia tăng thuế tính giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng 1.2.2 Vai trò thuế GTGT - Thuế GTGT tính phần giá trị tăng thêm - Thuế GTGT nguồn thu lớn quan trọng ngân sách Nhà nước - Khuyến khích xuất hàng hóa dịch vụ thơng qua áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất hàng hóa dịch vụ không những chịu thuế GTGT khâu xuất mà hồn tồn số thuế đầu vào thu khâu trước nên có tác dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh giá hàng hóa dịch vụ xuất thị trường quốc tế - Thúc đẩy thực chế độ hạch toán kế toán, sử dụng hóa đơn chứng từ tốn qua ngân hàng Bên cạnh thu kiểm tra thuế GTGT làm sở cho việc đối chiếu số thu loại thuế khác 1.3 Quản thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh 1.2.1 Khái niệm quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế Quản thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc cục thuế hoạt động mà cục thuế quan thực chức bao gồm: quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế GTGT; quản hoàn thuế GTGT; miễn giảm thuế; kiểm tra tra thuế GTGT; quản nợ thuế xử vi phạm DN quốc doanh 1.2.2 Đặc điểm quản thu thuế GTGT Do thuế GTGT loại thuế mới, lần đầu tiên đưa vào áp dụng Việt Nam có những nội dung quy định khác với Luật thuế doanh thu trước cũng khơng hồn tồn giống thuế GTGT nước khác Chính mà vấn đề quản thuế GTGT cũng gặp khơng khó khăn 1.2.3 Nguyên tắc mục tiêu quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế a Nguyên tắc Thứ nhất, cục thuế thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực công tác quản thuế GTGT địa bàn theo quy định pháp luật Thứ hai, việc quản thu thuế GTGT thực theo quy định Luật Quản thuế, luật thuế GTGT định, thông tư liên quan Thứ ba, việc quản thu thuế GTGT phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp NNT b Mục tiêu Thứ nhất, đảm bảo số thu thuế GTGT doanh nghiệp NQD Thứ hai, chống thất thu thuế Thứ ba, tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp 1.2.4 Nội dung quản thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp quốc doanh cục thuế 1.2.4.1 Quản về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế a Quản đăng ký thuế * Khái niệm Đăng ký thuế việc sở kinh doanh kê khai những thông tin sở theo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan quản thuế để bắt đầu thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định pháp luật * Đối tượng đăng ký thuế Đối tượng đăng ký thuế bao gồm: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; tở chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay tổ chức cá nhân khác theo quy định pháp luật thuế * Thời hạn đăng ký thuế Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế nộp thuế thay; * Quy trình quản đăng ký thuế GTGT cục thuế Quy trình quản đăng ký thuế việc đăng ký thuế nói chung có bước Vì vậy, việc đăng ký thuế GTGT cục thuế cũng có bước b, Quản kê khai thuế * Khái niệm Quản khai thuế GTGT việc thực theo dõi số tiền thuế GTGT mà NNT phát sinh kỳ kê khai theo quy định luật thuế GTGT * Nguyên tắc quản khai thuế GTGT cục thuế - Xem xét, quản số tiền thuế phải nộp NSNN, trừ trường hợp cục thuế tính thuế theo quy định pháp luật thuế - Theo dõi việc khai thuế GTGT NNT phải khai xác, trung thực, đầy đủ nội dung * Quy trình quản khai thuế GTGT cục thuế thực qua hai hình thức nộp trực tiếp nộp qua mạng c, Quản nộp thuế * Khái niệm Quản nộp thuế GTGT doanh nghiệp NQD cục thuế việc mà cục thuế phối hợp với Kho bạc nhà nước quận, huyện thực theo dõi tình hình nợp thuế GTGT NNT * Mục đích: - Tạo thuận lợi nộp thuế GTGT vào NSNN nộp phạt vi phạm hành cũng hỗ trợ việc tăng cường thực biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế GTGT * Thời hạn nộp thuế GTGT - NNT tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm ngày cuối cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế - Trường hợp quan quản thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế thời hạn ghi thông báo quan quản thuế * Quy trình nộp thuế GTGT: Quy trình quản nộp thuế nói chung cũng quản nộp thuế GTGThai phương thức: nộp tiền trực tiếp kho bạc tỉnh, huyện nộp tiền qua ngân hàng 1.2.4.2 Thủ tục hoàn thuế, Thủ tục miễn thuế, giảm thuế Thủ tục hoàn thuế * Khái niệm Hoàn thuế GTGT việc Ngân sách nhà nước trả lại cho sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào trả mua hàng hóa, dịch vụ mà sở kinh doanh chưa khấu trừ kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trường hợp tiêu dùng tở chức, cá nhân khơng thuộc diện chịu thuế * Mục tiêu hoàn thuế: Nhằm đảm bảo quyền lợi khuyến khích NNT kinh doanh số mặt hàng cần điều tiết Đối với NNT nhằm khắc phục khó khăn việc huy động quay vòng vốn kíp thời, tránh việc thực hành vi vi phạm pháp luật khơng nắm rõ sách * Quy trình hồn thuế GTGT: Quy trình hồn thuếhai thức: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau kiểm tra trước hoàn thuế sau Thủ tục miễn thuế, giảm thuế * Khái niệm: miễn thuế, giảm thuế việc Cơ quan quản thuế thực miễn thuế, giảm thuế trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế quy định văn pháp luật thuế * Mục tiêu miễn thuế, giảm thuế: Việc miễn thuế, giảm thuế quan thuế nhằm giảm bớt khó khăn cho NNT * Quy trình miễn thuế, giảm thuế thực qua bước 1.2.4.3 Kiểm tra tra thuế giá trị gia tăng a) Kiểm tra thuế GTGT * Khái niệm: Kiểm tra khai thuế GTGT việc xác định tính đầy đủ, xác thông tin, tài liệu hồ sơ thuế GTGT nhằm đánh giá tuân thủ pháp luật về thuế NNT * Mục tiêu kiểm tra thuế GTGT Mục tiêu đặt việc kiểm tra khai thuế GTGT tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế GTGT NNT nhằm chống thất thu; ngăn chặn xử kịp thời những vi phạm thuế; nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế NNT * Hình thức kiểm tra khai thuế GTGT cục thuế * Quy trình kiểm tra khai thuế GTGT Quy trình thực trụ sở quan thuế trụ sở đối tượng nộp thuế b) Thanh tra thuế: Thanh tra khai thuế GTGT việc xác định tính đầy đủ, xác thơng tin, tài liệu hồ sơ thuế GTGT nhằm đánh giá tuân thủ pháp luật về thuế NNT * Mục tiêu tra thuế GTGT Thanh tra thuế nhằm kiểm tra việc chấp hành chế độ thống kê - kế toán, hoá đơn chứng từ tính xác số liệu kế tốn làm tính thuế nhằm tránh trốn lậu thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1.2.4.4 Quản nợ cưỡng chế thu thuế gái trị gia tăng * Khái niệm Tiền nợ thuế GTGT khoản tiền thuế, phạt chậm nộp thuế GTGT mà NNT kê khai, quan thuế tính Quản nợ thuế GTGT cục thuế việc thực theo dõi, phân loại, đôn đốc khoản tiền nợ thuế GTGT, tiền phạt chậm nộp thuế GTGT phát sinh cục thuế * Đối tượng: Đối tượng việc quản nợ thuế NNT có khoản tiền nợ thuế GTGT Thời điểm bắt đầu tính nợ khoản thuế nợ ngày ngày hết hạn nộp thuế theo quy định pháp luật thuế 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế 1.2.5.1 Các yếu tố thuộc về cục thuế - Năng lực công chức cục thuế Cục thuế đơn vị quản doanh nghệp có quy mơ lớn (vốn đăng ký, loại hình doanh nghiệp, quy mơ sản xuất) lực, trình độ chuyên môn thái độ làm việc ảnh hưởng lớn đến hiệu việc quản thu thuế GTGT - Số lượng công chức làm việc cục thuế Số lượng cơng chức cục thuế lớn hay ảnh hưởng đến quản thu thuế GTGT - Cơ chế phối hợp cục thuế - Cơ sở hạ tầng cục thuế - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin cục thuế Hiện đại hóa xem khâu then chốt, có ý nghĩa định cục thuế quản thuế GTGT 1.2.5.2 Các yếu tố bên cục thuế * Các yếu tố thuộc về NNT: - Số lượng doanh nghiệp NQD địa bàn - Trình độ nhận thức NNT việc thực quyền nghĩa vụ trình hoạt động sản xuất kinh doanh * Các yếu tố thuộc phạm vi, địa bàn hành Cục Thuế tở chức thực công tác quản thu thuế GTGT tỉnh Đối với địa bàn hành rộng, có số lượng DN hoạt động cơng việc cơng chức cục thuế sẽ vất vả, khó khăn Ngược lại, địa bàn hành nhỏ, số lượng DN kinh doanh việc quản thu thuế sẽ dễ dàng nhiều * Các yếu tố thuộc về sách nhà nước - Hệ thống sách văn pháp luật thuế: Hệ thống sách văn pháp luật thuế có ảnh hưởng lớn đến công tác quản thu thuế - Tổ chức máy quản thu thuế: Tổ chức máy thu thuế yếu tố đầu tiên có vai trò định đến cơng tác quản thu thuế Theo đó, cục thuế có đầy đủ phòng cấu máy sẽ làm giảm chồng chéo công việc, tránh trùng lắp, giảm bớt thời gian giải công việc giao * Các yếu tố thuộc chế phối hợp - Sở kế hoạch đầu tư Sở kế hoạch đầu tư nói chung phòng đăng ký kinh doanh nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đăng ký thuế GTGT- nội dung quản thu thuế GTGT cục thuế nói riêng ngành thuế nói chung - Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước thuộc tỉnh nơi nhận thông tin, dữ liệu điện tử số tiền thuế GTGT thu từ chi nhánh ngân hàng hay trực tiếp nộp Kho bạc để hạch tốn * Các yếu tố tḥc về mơi trường vĩ mơ khác - Trình độ phát triển kinh tế: Thuế đánh phần lớn hoạt động kinh tế, hoạt động tạo GDP hàng năm đất nước Việc quản thu thuế GTGT không gắn kết với điều kiện kinh tế sẽ làm cho hoạt động kinh tế hỗn loạn làm chậm đà phát triển đất nước - Tính nghiêm minh luật phápquan luật pháp làm việc có hiệu quả, luật pháp thực nghiêm minh sẽ đảm bảo việc vi phạm luật giảm - Khoa học kỹ thuật ngành thuế Nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ tới công tác quản thu thuế 1.3 Kinh nghiệm quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh số cục thuế bải học kinh nghiệm rút cho cục thuế Hải Dương 1.3.1 Kinh nghiệm quản thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh số cục thuế Tìm hiểu, áp dụng kinh nghiệm cục thuế tỉnh Bắc Giang, Lâm Đồng, Yên Bái… có những thành công quản thu thuế GTGT 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho cục thuế tỉnh Hải Dương Thuế GTGT loại thuế có nhiều ưu điểm cần nghiên cứu áp dụng nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo chế thị trường, mở rộng kinh tế đối ngoại, tạo nguồn thu ổn định phát triển cho Ngân sách quốc gia Nhưng không nên áp dụng thí điểm thuế GTGT phạm vi hẹp số nghành số đơn vị CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 2.1 Khái quát cục thuế tỉnh Hải Dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cục thuế tỉnh Hải Dương Cục Thuế tỉnh Hải Hưng thành lập tháng 10 năm 1990, cùng với việc tái lập tỉnh năm 1997, Cục Thuế tỉnh Hải Hưng chia tách đổi tên thành Cục Thuế tỉnh Hải Dương với tổng số cán 700 người, bố trí cơng tác 14 phòng thuộc Văn phòng Cục 12 Chi cục thuế tương ứng với 12 huyện, thành phố, thị xã, thực chức tổ chức quản thuế, phí lệ phí địa bàn toàn tỉnh 2.1.2 Chức cấu máy cục thuế tỉnh Hải Dương 1- Phòng tuyên truyền hộ trợ NNT Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực cơng tác tun truyền sách, pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế phạm vi Cục thuế quản 2- Phòng kê khai, kế tốn thuế Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực công tác đăng ký thuế, xử hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế phạm vi Cục thuế quản 3- Phòng Hành quản trị - Tài vụ - Ấn Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức đạo, triển khai thực công tác hành văn thư, lưu trữ, cơng tác quản tài chính, quản đầu tư xây dựng bản; quản trị; quản ấn thuế toàn ngành thuế 4- Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự tốn Giúp Cục trưởng Cục thuế việc đạo, hướng dẫn nghiệp vụ quản thuế, sách, pháp luật thuế; xây dựng thực dự toán thu NSNN thuộc phạm vi Cục thuế quản 5- Phòng Tổ chức cán Giúp Cục trưởng Cục thuế công tác, tổ chức, quản cán bộ, đào tạo, biên chế, tiền lương công tác thi đua khen thưởng Cục thuế 6- Phòng Tin học Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức quản vận hành hệ thống trang thiết bị tin học ngành thuế; triển khai phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản thuế hộ trợ hướng dẫn, đào tạo cán thuế việc sử dụng ứng dụng tin học cơng tác quản lý,… 7- Phòng Quản thuế thu nhập cá nhân Giúp Cục trưởng Cục thuế tở chức triển khai thực thống sách thuế thu nhập cá nhân; kiểm tra, giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân 8- Phòng Kiểm tra nội Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức đạo, triển khai thực công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm quan thuế, công chức thuế; giải khiếu nại 9- Phòng Kiểm tra thuế số Giúp Cục trưởng Cục thuế kiểm tra, giám sát kê khai thuế; chịu trách nhiệm dự toán thu với người nộp thuế thuộc phạm vi quản trực tiếp Cục thuế 10- Phòng Kiểm tra thuế số Giúp Cục trưởng Cục thuế kiểm tra, giám sát kê khai thuế; chịu trách nhiệm dự toán thu với người nộp thuế thuộc phạm vi quản trực tiếp Cục thuế 11- Phòng Thanh tra thuế số Giúp Cục trưởng Cục thuế thực hiện, hướng dẫn đạo Chi cục thuế thực công tác tra tổ chức, cá nhân nộp thuế tra nội ngành thuế việc chấp hành pháp luật thuế quy định ngành; công tác cưỡng chế thuế, giải khiếu nại, tố cáo thuế 12- Phòng Thanh tra thuế số Giúp Cục trưởng Cục thuế thực hiện, hướng dẫn đạo Chi cục thuế thực công tác tra tổ chức, cá nhân nộp thuế tra nội ngành thuế việc chấp hành pháp luật thuế quy định ngành; công tác cưỡng chế thuế, giải khiếu nại, tố cáo thuế 13- Phòng Quản nợ cưỡng chế nợ thuế Giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực công tác quản nợ thuế, đôn đốc thu tiền thuế nợ cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt phạm vi quản 14- Phòng Quản khoản thu từ đất Tham mưu giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực công tác quản khoản thu từ đất đại bàn Cục thuế quản Phòng thành lập từ tháng 1/2011 theo Quyết định số 5046/QĐ-CT ngày 31/12/2010 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hải Dương 15- Tổ cải cách đại hóa Giúp việc Ban lãnh đạo Cục thuế thực đề án triển khai chiến lược, thực chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 cơng tác cải cách hành ngành thuế Tổ chức thành lập từ tháng 05/2012 theo Quyết định số 1629/QĐ-CT ngày 24/5/2012 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hải Dương 2.2 Kết thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015 Phân tích từ bảng số liệu cho thấy, Cục thuế Hải Dương ln hồn thành hồn thành vượt mức dự tốn ngân sách Nhà nước giao với số thu năm sau cao năm trước (riêng năm 2012, 2013 khơng hồn thành kế hoạch giao ảnh hưởng suy thoái kinh tế, giảm, giãn thời gian nộp thuế theo nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, năm 2014 với lỗ lực toàn ngành Cục Thuế tỉnh Hải Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch giao tăng cao so với cùng kỳ năm trước Để đạt những thành đòi hỏi chất lượng cơng tác điều hành, quản thu thuế phải không ngừng nâng cao theo hướng chuyên sâu, đại hoá; cải cách hành thuế phải đẩy mạnh nhằm tạo những điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển, cơng tác Quản thuế nói chung hoạt động tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế nói riêng phải đạt quy chuẩn định từ nâng cao ý thức người nộp thuế việc tự kê khai, xác định nghĩa vụ thuế phải thực với ngân sách nhà nước 2.3 Thực trạng quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015 2.3.1 Thực trạng quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế 2.3.1.1 Quản đăng ký thuế giá trị gia tăng Cục Thuế tỉnh Hải Dương a, Kết quản đăng ký thuế giá trị gia tăng cục thuế Tính đến 31/12/2015 phòng kê khai theo dõi, xử thông tin số thuế phát sinh theo kê khai, tổng hợp lưu trữ thông tin thuế 18.694 người nộp thuế hoạt động số lượng doanh nghiệp 1.956 doanh nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh 850 đơn vị Phần lớn loại hình DN có gia tăng số lượng Trong cơng ty TNHH cơng ty cổ phần chiến tỷ trọng lớn b, Thực trạng quản đăng ký thuế giá trị gia tăng Nhằm đánh giá vấn đề quản nộp thuế GTGT cho hiệu quả, ta so sánh giữa yêu cầu thực nội dung quy trình quản đăng ký thuế: 2.3.1.2 Quản khai thuế giá trị gia tăng a, Kết quản khai thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT loại thuếDN nộp tờ khai thuế hàng tháng, hàng q Chính mà số lượng khai thuế cũng số tờ khai phải nộp cục thuế tỉnh Hải Dương hàng tháng, hàng quý nhiều nên công tác đánh giá tờ khai nộp NNT cũng quan trọng b, Thực trạng quản khai thuế giá trị gia tăng cục thuế Nhằm đánh giá vấn đề quản nộp thuế GTGT cho hiệu quả, ta so sánh giữa yêu cầu thực nội dung quy trình quản khai thuế 2.3.1.3 Quản nộp thuế giá trị gia tăng a, Kết quản nộp thuế giá trị gia tăng Hiện đại hóa cơng tác quản thu thuế GTGT nói chung cũng công tác nộp thuế GTGT những mục tiêu hướng đến cục thuế Trong tổng số thu từ khu vực doanh nghiệp ngồi quốc doanh thu thuế GTGT chiếm tỷ trọng lớn Thuế GTGT chiếm bình qn 50% tởng số thu b, Thực trạng quản nộp thuế giá trị gia tăng Theo quy trình quản nộp thuế GTGT cục thuế, ta thực so sánh giữa yêu cầu quy trình việc thực cục thuế: 2.3.2 Thực trạng quản hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế giá trị gia tăng + Thực trạng về quản hoàn thuế a, Kết hoàn thuế giá trị gia tăng Cơng tác hồn thuế thực nhanh chóng, kịp thời theo quy định Luật Quản thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quay vòng vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn, vượt qua khó khăn giai đoạn suy giảm kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh b, Thực trạng quản hoàn thuế giá trị gia tăng Theo quy trình quản hồn thuế GTGT cục thuế, ta thực so sánh giữa yêu cầu quy trình việc thực cục thuế: + Thực trạng về miễn thuế, giảm thuế giá trị gia tăng Trong năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 cục thuế tỉnh Hải Dương khơng có doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế, giảm thuế quy định Thơng tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính, Kết miễn thuế, giảm thuế giá trị gia tăng thực trạng miến thuế giảm thuế GTGT cục thuế tỉnh Hải Dương khơng có số liệu tổng hợp 2.3.3 Thực trạng kiểm tra, tra khai thuế giá trị gia tăng 2.3.3.1 Thực trạng về kiểm tra khai thuế giá trị gi tăng a, Kết kiểm tra khai thuế giá trị gia tăng Một những công tác đặc biệt quan trọng quy trình quản thu thuế cơng tác kiểm tra thuế Tại Cục thuế tỉnh Hải Dương công tác kiểm tra giao cho phòng Thanh tra, Kiểm tra: Phòng Kiểm tra phòng Kiểm tra 2, Phòng Thanh tra phòng Thanh tra b, Thực trạng kiểm tra khai thuế giá trị gia tăng * Đối với kiểm tra khai thuế trụ sở NNT: Theo quy trình kiểm tra khai thuế GTGT trụ sở NNT, ta thực so sánh giữa yêu cầu quy trình việc thực Cục thuế 2.3.3.2 Thực trạng về tra khai thuế giá trị gi tăng a, Kết tra thuế giá trị gia tăng Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 những năm Cục Thuế tỉnh Hải Dương giao kế hoạch tra cao so với những năm trước từ đến lần (Kế hoạch giao tra giao tiêu số tra, không giao tiêu số tiền thuế truy thu, số tiền xử phạt) Do vậy, những năm nhiệm vụ tra thuế đặt nặng nề b, Thực trạng về tra thuế giá trị gia tăng Để biết thực trạng Thanh tra thuế GTGT cục thuế tỉnh Hải Dương ta thực so sánh yêu cầu thực quy trình tra thuế 2.3.4 Thực trạng quản nợ cưỡng chế thu thuế GTGT a, Kết quản nợ cưỡng chế nợ thuế giá trị gia tăng * Thực trạng nợ thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Hải Dương Trong giai đoạn năm 2012 - 2014 kinh tế gặp nhiều khó khăn nên số nợ thuế GTGT có xu hướng tăng lên rõ rệt b, Thực trạng quản nợ cưỡng chế nợ thuế giá trị gia tăng Ta thực so sánh yêu cầu thực quy trình quản nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 2.3.5 Thực trạng xử vi phạm thu thuế GTGT a, Kết xử vi phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng Bên cạnh việc theo dõi tình hình hoạt động NNT theo quy trình Tổng cục thuế, cục thuế tỉnh Hải Dương cũng quan tâm đến việc xử vi phạm pháp luật thuế theo hành vi để từ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế NNT cao hơn, tránh làm thất thoát tiền thuế cho NSNN hoạt động kinh doanh có hànhvi gian lận NNT b Thực trạng xử vi phạm pháp luật về thuế GTGT: Ta thực so sánh yêu cầu thực quy định xử vi phạm pháp luật thuế 2.4 Đánh giá thực trạng quản thu thuế giá trị gia tăng cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015 2.4.1 Điểm mạnh quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế Hải Dương Thứ nhất, hoạt động quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế thực tốt Cục Thuế chủ động triển khai đồng bộ, liệt biện pháp quản thu, khai thác nguồn thu chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiệu Luật Quản thuế Thứ hai, công tác hồn thuế thực nhanh chóng, kịp thời theo quy định Luật Quản thuế.,thực quy trình, thủ tục hồn thuế GTGT đảm bảo tất hồ sơ hoàn thuế giải hạn, thủ tục trình giải hồ sơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quay vòng vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn, vượt qua khó khăn giai đoạn suy giảm kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh Thứ ba, công tác kiểm tra, tra thuế GTGT thực sớm so với quy định thời gian quy trình quản thu thuế GTGT góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước Thứ tư, công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế GTGT thực tốt Thứ năm, công tác xử vi phạm pháp luật thuế cục thuế tỉnh Hải Dương thực theo quy định Nghị định số 129/2013/NDD-CP ngày 16/10/2013 Chính phủ 2.4.2 Điểm yếu quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế Hải Dương Thứ nhất, hoạt động quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế: quy trình đăng ký thuế DN NQD vẫn có trường hợp thơng tin khơng chuyển từ Bộ phận đăng ký thuế bên Sở Kế hoạch đầu tư sang bên phòng Kê khai & kế tốn thuế kịp thời hoặc bỏ sót Thứ hai, cơng tác hồn thuế: q trình hồn thuế số lượng công việc phải giải ngày nhiều cộng với việc quy định thời hạn giải hồ sơ hồn vòng 06 ngày (đối với hồ sơ hồn thuế trước, kiểm tra sau 40 ngày hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau) kể từ ngày nhận hồ sơ hồn thuế nên vẫn hồ sơ chậm Thứ ba, công tác kiểm tra, tra thuế GTGT Việc thực công tác kiểm tra thuế nhiều đơn vị mang tính hình thức, số lượng DN kiểm tra thuế ít, nhiều hồ sơ kiểm tra dở dang kéo dài, hồ sơ kiểm tra tồn đọng năm trước chuyển sang năm sau vẫn còn, chưa giải dứt điểm Thứ tư, cơng tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế: Đối với vấn đề quản nợ thuế cưỡng chế nợ thuế việc thực theo quy trình nhiều hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân những điểm yếu quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế Hải Dương 2.4.4.1 Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, lực công chức cục thuế Thứ hai, số lượng công chức làm việc cục thuế tỉnh Hải Dương Thứ ba, chế phối hợp cục thuế Trong trình quản thu thuế GTGT doanh nghiệp NQD cần phối hợp nhịp nhàng giữa phòng chức cục thuế Tuy nhiên chế vẫn chưa thực cách triệt để dẫn đến việc phản ánh tình hình hoạt động NNT nhiều sai sót việc tình trạng hoạt động NNT tình hình nợ thuế, NNT chưa theo dõi sát Hay phối hợp giữa phòng riêng biệt, khơng có thống sẽ làm cho nhiệm vụ phòng vấn đề quản thu thuế GTGT trở nên chồng chéo, ùn tắc có vấn đề cần phải qua nhiều phòng Thứ tư, sở hạ tầng cục thuế Hiện nay, số lượng máy in, máy to cục thuế chưa đáp ứng đủ nhu cầu công chức Hiện tại, cục thuế tỉnh Hải Dương có nhà cung cấp hỗ trợ cho việc kê khai qua mạng tờ khai thuế GTGT tốc độ truyền dữ liệu tờ khai chậm, số lượng máy qt tờ khai ít… Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin cục thuế Trong quản thuế việc áp dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu 2.4.4.2 Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, yếu tố thuộc NNT Cục thuế Hải Dương cục thuế có số lượng DN hoạt động tương đối nhiều cũng số thu thuế GTGT Bên cạnh đó, năm 2010 - 2015, phận không nhỏ DN địa bàn làm ăn hiệu làm thua lỗ kéo dài Hạn chế sở vật chất trình độ người nộp thuế khơng đồng cũng gây khó khăn đến cơng tác ứng dụng tin học công tác quản thuế Việc NNT thực sai nghĩa vụ nộp sai mục lục ngân sách, sai mã số thuế nhiều, diễn liên tục, thường xuyên nên việc quản thu thuế GTGT cho NNT gặp khó khăn Người nộp thuế chưa hiểu sâu sắc nghĩa vụ quyền lợi từ khoản tiền thuế mà đóng góp Thứ hai, yếu tố thuộc phạm vi, địa bàn hành Hải Dương tỉnh có vị trí địa kéo dài, số lượng DN hoạt động lớn, nằm rải rác không tập trung Vì thế, việc quản thu thuế gặp nhiều khó khăn Thứ ba, yếu tố thuộc sách nhà nước Khi thực thi Luật Quản thuế, cơng tác quản thuế gặp số khó khăn, vướng mắc Một số quy định Luật Quản thuế Luật quản thuế sửa đổi gần chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa phù hợp với thực tế thực Thứ tư, yếu tố thuộc chế phối hợp - Các chương trình, phần mềm quản liên thông giữa sở kế hoạch đầu tư - thuế Tởng cục thuế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trình chuyển dữ liệu, cập nhật thông tin gây ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quy trình làm việc - Thời gian tởng hợp, chấm chứng từ nộp tiền hàng ngày Kho bạc sớm bên ngân hàng nên nhiều số tiền nộp thuế NNT khơng hạch tốn ngày nộp làm cho việc quản nghĩa vụ NNT thiếu tính xác,kịp thời hoặc nhầm lẫn quản nộp thuế họ Thứ năm, yếu tố thuộc kinh tế, luật pháp trị Trình độ phát triển kinh tế Giai đoạn từ năm 2010 - 2015 kinh tế gặp nhiều khó khăn Đứng trước những khó khăn đó, số nghị định, nghị ban hành: Thông tư 187/TTBTC ngày 05/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị Quốc hội số giải pháp thực ngân sách nhà nước năm 2013, 2014, 2015 Tính nghiêm minh luật pháp Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật ngành thuế CHƯƠNG : MỢT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ THU TH́ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Phương hướng hoàn thiện quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh 3.1.1 Mục tiêu quản thu thuế đến 2020 ngành thuế * Mục tiêu tổng quát Về công tác quản thuế, sẽ đại hóa tồn diện phương pháp quản lý, thủ tục hành theo chuẩn mực quốc tế; phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi thuế vào năm 2020 * Mục tiêu cụ thể Với giai đoạn 2016-2020: - Giảm thời gian DN thực thủ tục hành thuế Đến 2020, Việt Nam đứng nước đứng đầu Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi thuế - Đến năm 2020, tối thiểu có 90% DN sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 65% DN đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet - Tỷ lệ tờ khai nộp/tờ khai thuế phải nộp đạt tối thiểu 95% - Tỷ lệ tờ khai nộp thuế hạn tối thiểu 95% - Tỷ lệ tờ khai thuế kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng quan thuế đạt tối thiểu 100% 3.1.2 Mục tiêu quản thu thuế giá trị gia tăng đến 2020 cục thuế tỉnh Hải Dương 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát đến 2020 cục thuế tỉnh Hải Dương - Thực Đề án 30 Đơn giản hố thủ tục hành phải tiếp tục cải cách thủ tục hành thuế - Việc thay đởi bở sung luật sách thuế, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thực Luật quản thuế cho thấy có những nội dung chưa cụ thể, chưa phù hợp chưa sát thực tế - Tập trung triển khai liệt, đồng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách giao - Thực “Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020” theo kế hoạch Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt - Tăng cường công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế sở phân tích đánh giá thực chất khoản nợ thuế - Tăng cường công tác quản khai thuế, nộp thuế - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra những phòng, những phận, những khâu cơng việc có rủi ro cao - Tăng cường công tác tuyên truyên 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể năm 2016 cục thuế tỉnh Hải Dương 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế tỉnh Hải Dương 3.2.1 Về công tác quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế 3.2.2 Về cơng tác hồn thuế 3.2.3 Về công tác tra, kiểm tra 3.2.4 Về công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế 3.2.5 Về cơng tác xử vi phạm hành thuế 3.2.6 Các giải pháp khác 3.3 Kiến nghị thực giải pháp Để thực giải pháp nhằm nâng cao quản thuế doanh nghiệp ngồi quốc doanh, tơi xin đưa số kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với Nhà nước Để công tác quản thuế đạt hiệu Nhà nước cần phải hồn thiện Luật quản thuế đặt mối quan hệ tránh chồng chéo khơng với Luật thuếvới văn pháp luật khác, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thanh tra, Luật Hải quan, Pháp lệnh Điều tra vụ án hình sự, Luật Xử vi phạm hành v.v Cơ quan thuế sớm trao quyền điều tra thuế, đồng thời cần phải giao thêm thẩm quyền cho quan thuế việc cưỡng chế xử hành vi vi phạm pháp luật thuế, hồn thiện nâng cao tính pháp Pháp lệnh xử vi phạm hành lên thành Luật xử vi phạm hành Định nghĩa rõ hành vi trốn lận thuế luật hình nâng cao mức hình phạt tội trốn thuế tương đương với mức hình phạt tội tham nhũng 3.3.2 Đối với Tổng Cục thuế Tởng cục Thuế hồn thành việc rà sốt Thủ tục hành thuộc lĩnh vực thuế, phí, lệ phí gồm 338 thủ tục để đưa những kiến nghị đơn giản hố thủ tục hành thuế đảm bảo tính tồn diện triệt để theo Đề án 30 Chính phủ Nghiên cứu, tham khảo ý kiến Cục thuế địa phương để hồn thiện bở sung quy trình cho phù hợp với chức quản thuế tránh chồng chéo chức nhiệm vụ, bất hợp luân chuyển, lưu trữ hồ sơ khai thuế Tăng cường việc ứng dụng công nghệ tin học công tác quản thuế quản rủi ro theo hướng sắc thuế, quy trình cần có phần mềm quản đảm bảo tính thống liên kết giữa phần mềm ... doanh cục thu Quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc cục thu hoạt động mà cục thu quan thực chức bao gồm: quản lý đăng ký thu , khai thu , nộp thu GTGT; quản lý hoàn thu GTGT; miễn giảm thu ;... 2016 cục thu tỉnh Hải Dương 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thu tỉnh Hải Dương 3.2.1 Về công tác quản lý đăng ký thu , khai thu ,... luật thu GTGT * Nguyên tắc quản lý khai thu GTGT cục thu - Xem xét, quản lý số tiền thu phải nộp NSNN, trừ trường hợp cục thu tính thu theo quy định pháp luật thu - Theo dõi việc khai thu
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh của cục thuế tỉnh hải dương, Trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nguồn tài chính ban đầu chủ yếu dựa vào tích luỹ cá nhân, gia đình, bạn bè. Trong quá trình hoạt động, nhu cầu vốn được huy động phần lớn từ các nguồn: lợi nhuận gửi lại, , Các chính sách chế độ của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ, chưa có quy định rõ ràng để các doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh và giảm bớt rủi ro trong hoạt động., Thanh tra thuế nhằm kiểm tra việc chấp hành chế độ thống kê - kế toán, hoá đơn chứng từ tính chính xác của các số liệu kế toán làm căn cứ tính thuế nhằm tránh trốn lậu thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước., 3 Kinh nghiệm về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của một số cục thuế và bải học kinh nghiệm rút ra cho cục thuế Hải Dương, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, b. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về thuế GTGT:, CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay