7 chuong 7 (che tai) 2016

28 83 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:15

Chương Chương 7 CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI Cơ sở pháp lý   Điều 292 – 316 LTM: Chế tài TM Các quy định có tính chất chế tài hoạt động TM cụ thể (VD: phạt GĐ sai, Đ 266) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Khái niệm  Chế tài thương mại biện pháp pháp lý mà LTM 2005 cho phép bên áp dụng bên hợp đồng thương mại nhằm yêu cầu bên chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi ph.ạm hợp đồng 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Các loại chế tài (292) Buộc thực hợp đồng Phạt vi phạm Buộc bồi thường thiệt hại Tạm ngừng thực hợp đồng Đình thực hợp đồng Huỷ bỏ hợp đồng Các biện pháp khác bên thoả thuận 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Miễn trách nhiệm (294) • Miễn trách nhiệm trường hợp : a) Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thoả thuận; b) Xảy kiện bất khả kháng (161[1] BLDS 2005; 156[1] BLDS 2015); ( ví dụ điều khoản bất khả kháng) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Miễn trách nhiệm (294) • Miễn trách nhiệm trường hợp : c) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên (Lỗi: 308 BLDS 2005; 356 BLDS 2015); d) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên khơng thể biết vào thời điểm giao kết HĐ 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Buộc thực HĐ (297-299) a) Khái niệm:  Điều 297 b) Điều kiện áp dụng:  có hành vi vi phạm HĐ 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Buộc thực HĐ (297-299) c) Cách thức áp dụng:  (i) Yêu cầu bên thực HĐ  (ii) Áp dụng biện pháp khác để HĐ thực 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Buộc thực HĐ (297-299) d) Hậu việc áp dụng chế tài?  HĐ có hiệu lực e) Quan hệ với chế tài khác?  Điều 299 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Phạt vi phạm (300, 301, 307) a) Khái niệm:  Điều 300 b) Chức chế tài phạt vi phạm:  (i) Phòng ngừa vi phạm,  (ii) cân lợi ích c) Điều kiện áp dụng:  có thỏa thuận 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 10 Bồi thường thiệt hại (302-307)  Tham khảo: Phan Huy Hồng, Nguyên tắc lỗi pháp luật thương mại Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 11(270)/2010, trang 19-33 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 14 Bồi thường thiệt hại (302-307) d) Cách thức áp dụng:  Điều 304  bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh e) Thiệt hại: Điều 302(2)  Thiệt hại thực tế, trực tiếp  Khoản lợi hưởng e) Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại:  Điều 305 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 15 Bồi thường thiệt hại (302-307) g) Hậu pháp lý việc áp dụng chế tài  Hợp đồng có hiệu lực  việc bồi thường khơng giải phóng nghĩa vụ thực HĐ g) Quan hệ với chế tài khác  Điều 307, 316 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 16 Bồi thường thiệt hại (302-307) g) Mở rộng: nghĩa vụ trả lãi chậm toán (Điều 306)  Điều kiện áp dụng  Áp dụng theo thỏa thuận  Áp dụng theo luật 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 17 Tạm ngừng thực (308-309) a) Khái niệm:  Điều 308 b) Điều kiện áp dụng:  Điều 308 c) Cách thức áp dụng:  Điều 315 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 18 Tạm ngừng thực (308-309) d) Hậu pháp lý:  Điều 309 e) Quan hệ với chế tài khác:  Điều 316 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 19 Đình thực (310-311) a) Khái niệm:  Điều 310 b) Điều kiện áp dụng:  Điều 310 c) Cách thức áp dụng:  Điều 315 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 20 Đình thực (310-311) d) Hậu pháp lý:  Điều 311 e) Quan hệ với chế tài khác:  Điều 311(2), 316 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 21 Hủy bỏ hợp đồng (312-315) a) Khái niệm:  Điều 312(1,2,3) b) Điều kiện áp dụng:  Điều 312(4), 313 c) Cách thức áp dụng:  Điều 315 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 22 Hủy bỏ hợp đồng (312-315) e) Hậu pháp lý:  Điều 314(1-3)  ≠ Hợp đồng vô hiệu f) Quan hệ với chế tài khác:  Điều 314(3), 316 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 23 12 Thời hạn khiếu nại a) Khái niệm:  việc bên bị vi phạm thông báo với bên vi phạm hành vi vi phạm HĐ yêu cầu bên vi phạm khắc phục b) Chức chế định khiếu nại:  (i) Yêu cầu khắc phục;  (ii) bảo đảm quyền khởi kiện 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 24 12 Thời hạn khiếu nại c) Các loại thời hạn khiếu nại:  Điều 318 d) Cách thức thực khiếu nại:  Thông báo e) Mở rộng:  Khởi kiện thời hạn khiếu nại 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 25 12 Thời hạn khiếu nại • Tham khảo: Phan Huy Hồng, Thời hạn khiếu nại hoạt động thương mại: Pháp luật, thực tiễn tài phán quan điểm, Tạp chí NCLP, số 8(145) tháng 4/2009, tr 44-51 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 26 13 Thời hiệu khởi kiện • 319 LTM • 154-162 BLDS • ≠ Thời hiệu khởi kiện giải tranh chấp HĐDS? 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 27 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 28 ... PGS.TS Phan Huy Hồng Buộc thực HĐ (2 97- 299) a) Khái niệm:  Điều 2 97 b) Điều kiện áp dụng:  có hành vi vi phạm HĐ 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Buộc thực HĐ (2 97- 299) c) Cách thức áp dụng:  (i)... Hồng Buộc thực HĐ (2 97- 299) d) Hậu việc áp dụng chế tài?  HĐ có hiệu lực e) Quan hệ với chế tài khác?  Điều 299 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng Phạt vi phạm (300, 301, 3 07) a) Khái niệm:  Điều... (300, 301, 3 07) d) Mức phạt:  Điều 301 e) Mở rộng:  So sánh với phạt vi phạm theo BLDS (Đ 422 BLDS 2005; 418 BLDS 2015) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 11 Phạt vi phạm (300, 301, 3 07) f) Hậu việc
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 chuong 7 (che tai) 2016, 7 chuong 7 (che tai) 2016, Cơ sở pháp lý, Buộc thực hiện đúng HĐ (297-299), Phạt vi phạm (300, 301, 307), Bồi thường thiệt hại (302-307), Thời hạn khiếu nại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay