2 chuong 2 MBHH 2016

67 155 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:15

CHƯƠNG MUA BÁN HÀNG HÓA I Khái quát MBHH II Hợp đồng MBHH III 09/2016 MBHH qua Sở GDHH I.Khái quát MBHH 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 2 Quy định pháp luật   LTM: Điều 24-73 BLDS: Điều 386-408 (giao kết & hiệu lực HĐ; 421-429 (sửa đổi, chấm dứt HĐ)   NĐ 187/2013/NĐ-CP hoạt động MBHH quốc tế NĐ 158/2006/NĐ-CP hoạt động MBHH qua SGDHH 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 3 Tài liệu tham khảo  Phan Huy Hồng (chủ nhiệm): Các vấn đề pháp lý hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử tòa án trọng tài thương mại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp trường, 2011 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 4 Các khái niệm  Mua bán hàng hóa HĐTM, theo bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu HH cho bên mua nhận tốn; bên mua có nghĩa vụ toán cho bên bán, nhận hàng quyền sở hữu HH theo thỏa thuận (Điều (8)) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 5 Các khái niệm  Hàng hóa bao gồm (Điều (2)): a) Tất loại động sản, kể động sản hình thành tương lai; b) Những vật gắn liền với đất đai 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 6 Phân loại MBHH       MBHH theo phương thức truyền thống (Điều 24-62 LTM) MBHH nước MBHH quốc tế MBHH qua SGDHH Điều 63-73 NĐ 158/2006/NĐ-CP MBHH qua SGDHH 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 7 II Hợp đồng MBHH 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 8 Chủ thể  Thương nhân (Điều 2(1));  Không thương nhân chọn áp dụng LTM (Điều 1(3) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 9 Đối tượng  Hàng hóa khơng thuộc diện cấm KD; đáp ứng đầy đủ điều kiện HH hạn chế KD, KD có điều kiện (Đ 25 LTM; Phụ lục 1-2 NĐ 187/2013/NĐ-CP)  Tuân thủ biện pháp khẩn cấp áp dụng (Đ 26 LTM) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 10 10 4.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures) Trường hợp khoản Điều 65 SGDHH Bên bán Bên mua TNMG 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/16: 36,5 tr đồng/MT Bên mua trả cho Bên bán $ = giá HĐ – giá TT 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 53 53 4.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures) Trường hợp khoản Điều 65 Bên bán SGDHH Bên mua TNMG 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/16: 37,5 tr đồng/tấn Bên bán trả cho bên mua $ = giá TT – giá HĐ 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 54 54 4.2 Hợp đồng quyền chọn (options) Khái niệm “Hợp đồng quyền chọn mua quyền chọn bán thỏa thuận, theo bên mua quyền có quyền mua bán hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi giá giao kết) phải trả khoản tiền định để mua quyền (gọi tiền mua quyền) Bên mua quyền có quyền chọn thực khơng thực việc mua bán hàng hóa đó” (khoản Điều 64) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 55 55 4.2 Hợp đồng quyền chọn (options) Đặc điểm   Đối tượng: quyền chọn mua, quyền chọn bán Bên giữ quyền (Bên mua quyền) có quyền chọn mua chọn bán, khơng có NV mua, bán Nếu bên giữ quyền khơng thực quyền HĐ hết hiệu lực  Bên bán quyền (bên bán, bên mua) có NV bán mua cách giao/nhận hàng toán khoản tiền chênh lệch, Bên giữ quyền thực quyền 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 56 56 4.2 Hợp đồng quyền chọn (options) Chức  Trên thực tế sử dụng cơng cụ tài chính: nhằm bảo hộ giá đầu 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 57 57 4.2 Hợp đồng quyền chọn HĐQC Mua Tiền mua quyền: 0,5 tr SGDHH Bên bán quyền Bên giữ QCM TNMG QCM 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 37,5 tr đồng/MT Giao hàng Quyết định mua Nhận tiền Nhận hàng Thanh toán Nếu ko giao hàng trả chênh lệch: giá TT – giá HĐ 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 58 58 4.2 Hợp đồng quyền chọn Tiền mua quyền: 0,5 tr HĐQC Mua Bên bán quyền Bên giữ QCM SGDHH TNMG QCM 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/2016 (giá TT): 36,5 tr đồng/tấn Quyết định ko mua HĐ hết hiệu lực (khoản Điều 66) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 59 59 4.2 Hợp đồng quyền chọn HĐQCBán Tiền mua quyền: 0,5 tr Bên bán QCB SGDHH Bên mua quyền TNMG (Bên giữ QCB) QCB 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 36,5 tr đồng/tấn Nhận hàng Giao hàng Quyết định bán Thanh toán Nhận tiền Nếu ko mua: Bên bán QCB trả Bên mua QCB $ = giá HĐ – giá TT 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 60 60 4.2 Hợp đồng quyền chọn HĐQCBán Tiền mua quyền: 0,5 tr Bên bán quyền SGDHH Bên mua TNMG (Bên giữ QCB) QCB 10 cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 37,5 tr đồng/tấn Quyết định ko bán HĐ hết hiệu lực (khoản Điều 66) 09/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng 61 61 Câu hỏi ôn tập “Mua bán hàng hóa quốc tế” theo quy định Điều 27 LTM ln ln “giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài” theo quy định Điều LTM? Nhận xét khái niệm “hàng hóa” theo LTM 09/2016 62 Câu hỏi ơn tập Giải thích khác biệt quy định BLDS LTM thời hạn, thời điểm giao hàng hoạt động MBHH Giải thích khác biệt quy định BLDS LTM địa điểm giao hàng hoạt động MBHH 09/2016 63 Câu hỏi ôn tập So sánh nghĩa vụ giao hàng chất lượng theo quy định BLDS 2015, LTM 2005 Các thời điểm chuyển rủi ro MBHH? 09/2016 64 Câu hỏi ôn tập Vấn đề pháp lý liên quan kiểm tra hàng hóa trước giao hàng? Các thời điểm chuyển quyền sở hữu MBHH? Vấn đề giá hàng hóa đồng tiền tốn? 09/2016 65 Câu hỏi ôn tập 10.Các chức hoạt động MBHH qua SGDHH? 11.Các khía cạnh pháp lý HĐ kỳ hạn? 09/2016 66 Câu hỏi ôn tập 12.Các khía cạnh pháp lý HĐ quyền chọn? 13.Ưu điểm phương thức MBHH qua SGDHH với MBHH theo phương thức truyền thống? 09/2016 67 ... định khác 09 /20 16 PGS.TS Phan Huy Hồng 23 23 b) Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua vào thời điểm nào? 09 /20 16 PGS.TS Phan Huy Hồng 24 24 i Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ 09 /20 16 PGS.TS Phan... chế KD, KD có điều kiện (Đ 25 LTM; Phụ lục 1 -2 NĐ 187 /20 13/NĐ-CP)  Tuân thủ biện pháp khẩn cấp áp dụng (Đ 26 LTM) 09 /20 16 PGS.TS Phan Huy Hồng 10 10 Hình thức (Điều 24 )  Hợp đồng mua bán hàng... giá cả: Điều 52 LTM ≈ Điều 433 BLDS 09 /20 16 PGS.TS Phan Huy Hồng 12 12 Xác lập hiệu lực HĐ  Xác lập (giao kết) HĐ: Điều 385 – 400 BLDS  Hiệu lực HĐ: Điều 401, 407, 123 -133 BLDS 09 /20 16 PGS.TS
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 chuong 2 MBHH 2016, 2 chuong 2 MBHH 2016, I.Khái quát về MBHH, Tài liệu tham khảo, Thực hiện hợp đồng, 2 Trách nhiệm đối với rủi ro (chịu rủi ro), a) Ai chịu rủi ro?, Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ, 3 Chuyển quyền sở hữu, Cơ sở pháp lý, Thành viên của SGDHH, 1 Hợp đồng kỳ hạn (futures), 2 Hợp đồng quyền chọn (options), 2 Hợp đồng quyền chọn, Câu hỏi ôn tập

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay