1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC

36 87 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 22:15

PGS.TS Phan Huy Hồng CHƯƠNG Khái quát TN, HĐTM & Áp dụng pháp luật HĐTM 9/2016 PGS.TS Phan Huy Hồng I THƯƠNG NHÂN 9/2016 Khái niệm  “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động TM cách độc lập, thường xuyên có ĐKKD.” (khoản Điều 6) PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Đặc điểm    (các) cá nhân tổ chức kinh tế hoạt động thương mại  cách độc lập  thường xuyên có đăng ký kinh doanh PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Các loại thương nhân 5 Hộ kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Công ty cổ phần Công ty hợp danh PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 3.1 Các loại thương nhân 6 Hợp tác xã Liên hiệp hợp tác xã PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 ĐKKD để trở thành TN      Đối với TN DN & HKD Luật DN 2014 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ĐKDN Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Bộ KH&ĐT hướng dẫn ĐKDN Đối với TN HTX & LHHTX Luật HTX 2012 PGS.TS Phan Huy Hồng  9/2016 Các chủ thể HĐTM ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP)   Buôn bán rong (buôn bán dạo); Buôn bán vặt; Bán quà vặt; Buôn chuyến Thực DV: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trơng giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh DV khác Các HĐTM khác PGS.TS Phan Huy Hồng  9/2016 Các chủ thể tổ chức theo loại hình DN khơng phải TN Tổ chức LS theo Luật LS 2006 (sđ: 2012)  Văn phòng cơng chứng theo Luật CC 2014  PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Các chủ thể tổ chức theo loại hình DN khơng phải TN 10 Văn phòng Thừa phát lại theo NĐ 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 tổ chức hoạt động thừa phát lại thực thí điểm TP.HCM (SĐ: Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013)  V.v  PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Áp dụng ĐƯQT 22 Điều 5(1): Trường hợp ĐƯQT mà VN thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán TMQT có quy định khác với quy định Luật áp dụng quy định ĐƯQT  VN gia nhập Công ước Viên 1980 HĐ MBHH quốc tế  PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Áp dụng luật nước 23  Điều 5(2): Các bên giao dịch TM có yếu tố nước ngồi thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, …nếu pháp luật nước ngồi … khơng trái với ngun tắc pháp luật VN PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Áp dụng tập quán TMQT 24  Điều 5(2): Các bên giao dịch TM có yếu tố nước thỏa thuận áp dụng …tập quán TMQT … tập qn TMQT khơng trái với nguyên tắc pháp luật VN PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Áp dụng tập quán TMQT 25   Tập quán TMQT? (Lex mercatoria) “Tập quán thương mại quốc tế thông lệ, cách làm lặp đi, lặp lại nhiều lần buôn bán quốc tế tổ chức quốc tế có liên quan thừa nhận” (Mục 2.7.d NQ 04/2005/NQHĐTP) PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Áp dụng tập quán TMQT 26 Tập quán TMQT?  Incoterms (International Commercial Terms) – ICC  UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) – ICC  CISG (United nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)) (trong trường hợp bên quốc PGS.TS Phan Huy Hồng tịch thành viên Công ước)  9/2016 Áp dụng thỏa thuận hợp đồng 27     Điều 11(1): Các bên có quyền tự thoả thuận khơng trái với quy định pháp luật, phong mỹ tục đạo đức xã hội để xác lập quyền nghĩa vụ bên hoạt động thương mại Nhà nước tơn trọng bảo hộ quyền Ví dụ 1: Ví dụ 2: “Hợp đồng luật bên” PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 28 Áp dụng thói quen HĐTM  Điều 3(3): Thói quen HĐTM quy tắc xử có nội dung rõ ràng hình thành lặp lại nhiều lần thời gian dài bên, bên thừa nhận để xác định quyền nghĩa vụ bên hợp đồng thương mại PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 29 Áp dụng thói quen HĐTM  Điều 12: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên coi áp dụng thói quen HĐTM hoạt động thương mại thiết lập bên mà bên biết phải biết không trái với quy định pháp luật PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 30 Áp dụng tập quán HĐTM  Điều 3(4): “Tập quán thương mại thói quen thừa nhận rộng rãi hoạt động thương mại vùng, miền lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng bên thừa nhận để xác định quyền nghĩa vụ bên hoạt động thương mại” PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 31 Áp dụng tập quán HĐTM  Điều 13: “Trường hợp pháp luật khơng có quy định, bên khơng có thỏa thuận khơng có thói quen thiết lập bên áp dụng tập quán thương mại không trái với nguyên tắc quy định Luật Bộ luật Dân sự” PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Tài liệu tham khảo 32  Phan Huy Hồng, “Một số vấn đề áp dụng pháp luật hoạt động thương mại”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(70)/2012, tr 36-44 PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Câu hỏi ôn tập 33 Các đặc điểm thương nhân theo pháp luật Việt Nam? Các tổ chức hành nghề hình thức doanh nghiệp khơng xem thương nhân? Tại sao? Nội hàm khái niệm hoạt động thương mại theo Luật Thương mại 2005? PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Câu hỏi ôn tập 34 Điều kiện để giao dịch pháp luật xem giao dịch thương mại theo LTM 2005? Các trường hợp LTM 2005 áp dụng theo thỏa thuận bên hợp đồng? PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Câu hỏi ôn tập 35 Mối quan hệ BLDS 2015, LTM 2005 luật chuyên ngành (trên ví dụ loại hợp đồng cụ thể)? Sự khác biệt điều kiện áp dụng (i) thói quen hoạt động thương mại, (ii) tập quán thương mại nước, (iii) tập quán thương mại quốc tế? PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 Câu hỏi ôn tập 36 Có ý kiến cho rằng, sở nguyên tắc tự thỏa thuận, hai bên TN Việt Nam hợp đồng MBHH xác lập thực VN có quyền thỏa thuận hợp đồng rằng, hợp đồng chịu điều chỉnh BLDS 2015 Căn quy định PGS.TS Phan Huy Hồng 9/2016 ... DN khơng phải TN 10 Văn phòng Thừa phát lại theo NĐ 61/ 2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 tổ chức hoạt động thừa phát lại thực thí điểm TP.HCM (SĐ: Nghị định 13 5/2 013 /NĐ-CP ngày 18 /10 /2 013 )  V.v  PGS.TS... 9/2 016 ĐKKD để trở thành TN      Đối với TN DN & HKD Luật DN 2 014 Nghị định số 78/2 015 /NĐ-CP ĐKDN Thông tư số 20/2 015 /TT-BKHĐT Bộ KH&ĐT hướng dẫn ĐKDN Đối với TN HTX & LHHTX Luật HTX 2 012 ... tiếp VN (Lưu ý: DN có vốn ĐTNN TN Việt Nam) + MBHH PGS.TS 11 Phan Huy Hồng PGS.TS Phan Huy Hồng II HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9/2 016 12 Khái niệm 13  “Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC, 1 chuong 1 TN+HDTM 2016 TC, Các chủ thể HĐTM không phải ĐKKD (NĐ 39/2007/NĐ-CP), TN nước ngoài HĐTM tại Việt Nam, Áp dụng Luật Thương mại, Áp dụng luật chuyên ngành, Áp dụng tập quán TMQT, Áp dụng tập quán trong HĐTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay