ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG áp DỤNG VIETGAP TRONG sản XUẤT RAU tại hợp tác xã PHƯỚC hải TỈNH bà rịa – VŨNG tàu LAM HAI SAM

86 100 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 21:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU TẠI HỢP TÁC PHƯỚC HẢI TỈNH RỊA - VŨNG TÀU LÂM HẢI SÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chi Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU TẠI HỢP TÁC PHƯỚC HẢI TỈNH RỊA VŨNG TÀU” LÂM HẢI SÂM, sinh viên khố 32, chun ngành KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày LỜI CẢM TẠ tháng năm Thấm thoát bốn năm giảng đường đại học kết thúc, tơi đạt thời gian qua động viên giúp đỡ gia đình, thầy cơ, bạn bè, tất tơi xin ghi lòng Đầu tiên xin gởi biết ơn sâu sắc người dưỡng dục đạt ngày hôm Ba, Mẹ người thân gia đình nâng đỡ sống nguồn động lực lớn để phấn đấu học tập Xin gởi lời cảm ơn đến cô Phan Thị Giác Tâm, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi, cho tơi ý kiến q báu để hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin cảm ơn đến tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho lượng kiến thức lớn làm hành trang để vào đời Xin chân thành cảm ơn Cô, Chú, Anh, Chị Chi cục Bảo vệ thực vật, Hợp tác Phước Hải Tỉnh Rịa Vũng Tàu nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thông tin, kinh nghiệm cho suốt q trình nghiên cứu Sau tơi muốn gởi lời cám ơn đến tất bạn bè ủng hộ, cổ vũ thời gian thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Sinh viên thực Lâm Hải Sâm NỘI DUNG TÓM TẮT LÂM HẢI SÂM Tháng năm 2010 “Đánh Giá Khả Năng Áp Dụng VietGAP Sản Xuất Rau Hợp Tác Phước Hải, Tỉnh Rịa Vũng Tàu” LAM HAI SAM JULY 2010 “ Assessment of the VietGAP adoption in Vegetable Production at Phuoc Hai Agricultural Cooperative, Ba Ria Vung Tau Province ” Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) hướng phát triển cho ngành nông nghiệp Việt Nam xu nước ta hội nhập ngày sâu rộng với giới Bên cạnh nhiều lợi ích mang lại từ GAP nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường nghiệp, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm…thì người sản xuất theo GAP gặp phải nhiều khó khăn q trình thực như: tăng chi phí sản xuất, chi phí cho cơng tác tập huấn cấp giấy chứng nhận; thói quen ghi chép người nơng dân chưa có; thiếu thơng tin dịch vụ hỗ trợ người sản xuất Đề tài thu thập liệu, gồm thu thập liệu thứ cấp từ Chi cục Bảo vệ thực vật, tài liệu nghiên cứu có liên quan…và thu thập liệu sơ cấp từ 80 người dân, 40 người viên HTX Phước Hải, 40 người nông dân ngồi HTX tình hình sản xuất rau Qua đề tài sử dụng phương pháp phân tích gồm có phương pháp thống kê, mơ hình hàm sản xuất phân tích số liệu suất chi phí sản xuất Kết cho thấy đầu sản phẩm xác định vấn đề khó khăn viên HTX có khả tiêu thụ 30% sản lượng rau với giá cao so với thương lái mua bên ngồi Chính cần có sách hỡ trợ vốn liên kết người dân với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn RAT Khi khả áp dụng VietGAP sản xuất rau HTX Phước Hải thành cơng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 2.2 Sự đời phát triển GAP Việt Nam 2.2.1 Chính sách phát triển GAP Việt Nam 2.2.2 Tổ chức thực 2.2.3 Quy trình thực hành VietGAP 2.2.4 Bảng kiểm tra đánh giá 2.3 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 15 15 2.3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15 Hình 3.1 Bản Đồ Quy Hoạch Vùng Sản Xuất RAT Thời Kỳ 2004-2010 Tân HảiHuyện Tân Thành- Tỉnh BR-VT 16 2.3.2 Quá trình hình thành phát triển HTX Phước Hải 2.4 Tình hình sản xuất rau địa bàn tỉnh BR-VT 17 18 Bảng 2.1 Diện Tích Sản Lượng Rau Năm 2009 Địa Bàn Tỉnh BR-VT 18 CHƯƠNG 21 3.1 Cở sở lý luận 21 3.1.1 Khái niệm GAP 21 3.1.2 Lợi ích GAP 21 3.1.3 Hệ thống GAP 22 3.1.4 VietGAP 24 v 3.1.5 Những khó khăn thực GAP nước giới 24 3.1.6 Những khó khăn thực GAP Việt Nam 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 27 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích 27 Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Mơ Hình Hàm Năng Suất 29 CHƯƠNG 31 4.1 Đặc điểm kinh tế hội người vấn 31 Hình 4.1 Trình Độ Học Vấn Hai Nhóm 31 Bảng 4.1 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Hội Người Được Phỏng Vấn 32 Hình 4.2 Tỷ Lệ Thu Nhập từ Trồng Rau Của Hai Nhóm 32 4.2 Mô tả vùng trồng RAT theo hướng VietGAP HTX Phước Hải 33 Bảng 4.2 Hàm Lượng Một Số Hóa Chất Kim Loại Nặng 33 Bảng 4.3 Hàm Lượng Một Số Kim Loại Nặng Đất, Nước Tưới Rau 34 Bảng 4.4 Hình Thức Tưới Rau Viên HTX Nơng Dân Ngồi HTX 35 4.3 Chính sách phát triển VietGAP tỉnh BR-VT việc thực HTX Phước Hải 35 Hình 4.3 Hệ Thống Bể Rửa Rau Máy Ép Gói 36 Hình 4.4 Vay Vốn Hỡ Trợ Lãi Suất Của Hai Nhóm 36 Hình 4.5 Hệ Thống Website Bao Bì Chứa Sản Phẩm 37 Bảng 4.5 Tình Hình Tham Gia Các Lớp Tập Huấn Hai Nhóm 38 Hình 4.6 Tỷ Lệ Sản Phẩm Bán Ra Thị Trường Của Hai Nhóm 39 Hình 4.7 Sơ Đồ Sản Phẩm Viên HTX Đến Với Người Tiêu Dùng 40 4.4 Nhận thức nông dân vấn đề môi trường thực trạng tuân thủ quy trình sản xuất rau theo VietGAP 41 4.4.1 Quan tâm vấn đề môi trường 41 Bảng 4.6 Sự Quan Tâm tới Vấn Đề Môi Trường 41 Bảng 4.7 Ảnh Hưởng Thuốc BVTV Hóa Chất đến Sức Khỏe 42 4.4.2 Thực trạng tuân thủ quy trình sản xuất theo VietGAP 43 Bảng 4.8 Hình Thức Xử Lý Bao Bì, Thùng Chứa Thuốc Nơng Dược, Phân Bón 44 Bảng 4.9 Hình Thức Xử Lý Tàn Dư Cây Trồng 44 vi Bảng 4.10 Căn Cứ Thời Gian Cách Ly Trước Thu Hoạch Hai Nhóm 45 Bảng 4.11 Đầu Tư Nhà Vệ Sinh Ngoài Đồng Ghi Nhật Ký Sản Xuất 46 4.5 Xác định hiệu kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP 4.5.1 Kết quả, hiệu kinh tế hai nhóm 47 47 Bảng 4.12 So Sánh Chi Phí Đầu Tư TB để Trồng Cải Xanh / 1000 m2 Hai Nhóm 48 Bảng 4.13 Bảng Chi Tiết Công Lao Động TB Hai Nhóm 49 4.5.2 Mơ hình ước lượng hàm suất cải xanh 50 Bảng 4.15 Các Thông Số Ước Lượng Mơ Hình Hàm Năng Suất Cải Xanh 51 CHƯƠNG 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI KIỆU THAM KHẢO 56 B 66 Đã ký vào bảng kiểm tra đánh giá/kiểm tra nội chưa? DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN vii 66 ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BVTV Bảo vệ thực vật BR-VT Rịa-Vũng Tàu CP Chi phí EU Liên minh Châu Âu FAO Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GAP Thực hành nông nghiệp tốt HTX Hợp tác IPM Quản lý dịch hại tổng hợp NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn OLS Bình phương bé UBND Ủy ban nhân dân RAT Rau an tồn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh LN Lợi nhuận TB Trung bình WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii viii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1 CHƯƠNG Hình 3.1 Bản Đồ Quy Hoạch Vùng Sản Xuất RAT Thời Kỳ 2004-2010 Tân HảiHuyện Tân Thành- Tỉnh BR-VT 16 Bảng 2.1 Diện Tích Sản Lượng Rau Năm 2009 Địa Bàn Tỉnh BR-VT 18 CHƯƠNG 21 Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Mơ Hình Hàm Năng Suất 29 CHƯƠNG 31 Hình 4.1 Trình Độ Học Vấn Hai Nhóm 31 Bảng 4.1 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Hội Người Được Phỏng Vấn 32 Hình 4.2 Tỷ Lệ Thu Nhập từ Trồng Rau Của Hai Nhóm 32 Bảng 4.2 Hàm Lượng Một Số Hóa Chất Kim Loại Nặng 33 Bảng 4.3 Hàm Lượng Một Số Kim Loại Nặng Đất, Nước Tưới Rau 34 Bảng 4.4 Hình Thức Tưới Rau Viên HTX Nơng Dân Ngồi HTX 35 Hình 4.3 Hệ Thống Bể Rửa Rau Máy Ép Gói 36 Hình 4.4 Vay Vốn Hỡ Trợ Lãi Suất Của Hai Nhóm 36 Hình 4.5 Hệ Thống Website Bao Bì Chứa Sản Phẩm 37 Bảng 4.5 Tình Hình Tham Gia Các Lớp Tập Huấn Hai Nhóm 38 Hình 4.6 Tỷ Lệ Sản Phẩm Bán Ra Thị Trường Của Hai Nhóm 39 Hình 4.7 Sơ Đồ Sản Phẩm Viên HTX Đến Với Người Tiêu Dùng 40 Bảng 4.6 Sự Quan Tâm tới Vấn Đề Môi Trường 41 Bảng 4.7 Ảnh Hưởng Thuốc BVTV Hóa Chất đến Sức Khỏe 42 Bảng 4.8 Hình Thức Xử Lý Bao Bì, Thùng Chứa Thuốc Nơng Dược, Phân Bón 44 Bảng 4.9 Hình Thức Xử Lý Tàn Dư Cây Trồng 44 Bảng 4.10 Căn Cứ Thời Gian Cách Ly Trước Thu Hoạch Hai Nhóm 45 Bảng 4.11 Đầu Tư Nhà Vệ Sinh Ngoài Đồng Ghi Nhật Ký Sản Xuất 46 Bảng 4.12 So Sánh Chi Phí Đầu Tư TB để Trồng Cải Xanh / 1000 m2 Hai Nhóm 48 Bảng 4.13 Bảng Chi Tiết Cơng Lao Động TB Hai Nhóm ix 49 Bảng 4.15 Các Thơng Số Ước Lượng Mơ Hình Hàm Năng Suất Cải Xanh 51 CHƯƠNG 54 TÀI KIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1 CHƯƠNG Hình 3.1 Bản Đồ Quy Hoạch Vùng Sản Xuất RAT Thời Kỳ 2004-2010 Tân HảiHuyện Tân Thành- Tỉnh BR-VT 16 Bảng 2.1 Diện Tích Sản Lượng Rau Năm 2009 Địa Bàn Tỉnh BR-VT 18 CHƯƠNG 21 Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Mơ Hình Hàm Năng Suất 29 CHƯƠNG 31 Hình 4.1 Trình Độ Học Vấn Hai Nhóm 31 Bảng 4.1 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Hội Người Được Phỏng Vấn 32 Hình 4.2 Tỷ Lệ Thu Nhập từ Trồng Rau Của Hai Nhóm 32 Bảng 4.2 Hàm Lượng Một Số Hóa Chất Kim Loại Nặng 33 Bảng 4.3 Hàm Lượng Một Số Kim Loại Nặng Đất, Nước Tưới Rau 34 x Dependent Variable: LNCPPHAN Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 10:32 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient LNCPGIONG 0.119529 LNCPNDUOC 0.162388 LNCPNUOC 0.235362 LNCPLDONG 0.531395 LNKNGHIEM 0.122681 GAP -0.035722 C -1.136572 R-squared 0.479227 Adjusted R-squared 0.436423 S.E of regression 0.188932 Sum squared resid 2.605763 Log likelihood 23.45696 Durbin-Watson stat 1.283241 Std Error 0.216219 0.122662 0.181423 0.211579 0.062144 0.049174 1.480604 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 0.552812 1.323860 1.297307 2.511572 1.974143 -0.726449 -0.767641 Prob 0.5821 0.1897 0.1986 0.0142 0.0521 0.4699 0.4452 6.021098 0.251669 -0.411424 -0.202997 11.19602 0.000000 Mô hình 3: Biến LnCPNDUOC biến phụ thuộc Dependent Variable: LNCPNDUOC Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 10:35 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient LNCPGIONG 0.399462 LNCPPHAN 0.144379 LNCPNUOC 0.507095 LNCPLDONG 0.161274 LNKNGHIEM 0.031858 GAP -0.105852 C -1.088854 R-squared 0.546500 Adjusted R-squared 0.509226 S.E of regression 0.178148 Sum squared resid 2.316783 Log likelihood 28.15880 Durbin-Watson stat 1.977069 Std Error 0.198882 0.109059 0.162531 0.207084 0.060025 0.044855 1.395910 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 2.008534 1.323860 3.119985 0.778784 0.530738 -2.359895 -0.780032 Mô hình 4: Biến LnCPNUOC biến phụ thuộc Dependent Variable: LNCPNUOC Prob 0.0483 0.1897 0.0026 0.4386 0.5972 0.0210 0.4379 5.578705 0.254297 -0.528970 -0.320543 14.66171 0.000000 Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 10:38 Sample: 80 Included observations: 80 Variable LNCPGIONG LNCPPHAN LNCPNDUOC LNCPLDONG LNKNGHIEM GAP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.273307 0.095747 0.232023 0.238519 0.102746 -0.000804 0.238372 0.620530 0.589341 0.120504 1.060049 59.43336 1.784861 Std Error 0.134443 0.073805 0.074367 0.137860 0.038863 0.031477 0.947746 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 2.032881 1.297307 3.119985 1.730153 2.643812 -0.025538 0.251515 Prob 0.0457 0.1986 0.0026 0.0878 0.0100 0.9797 0.8021 5.421218 0.188045 -1.310834 -1.102407 19.89559 0.000000 Mô hình 5: Biến LnCPLDONG biến phụ thuộc Dependent Variable: LNCPLDONG Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 10:40 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient LNCPGIONG 0.080139 LNCPPHAN 0.149678 LNCPNDUOC 0.051092 LNCPNUOC 0.165147 LNKNGHIEM 0.007527 GAP 0.100715 C 5.401490 R-squared 0.460784 Adjusted R-squared 0.416465 S.E of regression 0.100271 Sum squared resid 0.733963 Log likelihood 74.13786 Durbin-Watson stat 2.169898 Std Error 0.114610 0.059595 0.065605 0.095452 0.033839 0.023389 0.471999 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 0.699232 2.511572 0.778784 1.730153 0.222426 4.306062 11.44385 Mô hình 6: Biến LnKNGHIEM biến phụ thuộc Dependent Variable: LNKNGHIEM Method: Least Squares Prob 0.4866 0.0142 0.4386 0.0878 0.8246 0.0001 0.0000 7.902530 0.131263 -1.678446 -1.470019 10.39696 0.000000 Date: 07/05/10 Time: 10:43 Sample: 80 Included observations: 80 Variable LNCPGIONG LNCPPHAN LNCPNDUOC LNCPNUOC LNCPLDONG GAP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.176268 0.413113 0.120657 0.850479 0.089982 -0.067123 -7.037568 0.422255 0.374769 0.346698 8.774586 -25.10840 1.493902 Std Error 0.397065 0.209262 0.227338 0.321687 0.404546 0.090220 2.600587 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 0.443927 1.974143 0.530738 2.643812 0.222426 -0.743994 -2.706146 Prob 0.6584 0.0521 0.5972 0.0100 0.8246 0.4593 0.0085 2.186813 0.438462 0.802710 1.011137 8.892209 0.000000 Không có tượng đa cộng tuyến R-squared mơ hình hồi quy phụ nhỏ R-squared mơ hình Phụ lục Kết Xuất Kiểm Định LM Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.022598 Probability Obs*R-squared 0.025455 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 21:02 Variable Coefficient LNCPGIONG -6.69E-06 LNCPPHAN 7.01E-05 LNCPNDUOC -0.000744 LNCPNUOC -0.000453 LNCPLDONG 0.000882 LNKNGHIEM 0.000527 GAP -1.81E-05 C -0.001946 RESID(-1) 0.020977 R-squared 0.000318 Adjusted R-squared -0.112322 S.E of regression 0.048003 Sum squared resid 0.163605 Log likelihood 134.1781 Durbin-Watson stat 1.762635 Std Error t-Statistic 0.055051 -0.000121 0.029741 0.002358 0.031923 -0.023306 0.046721 -0.009696 0.056338 0.015650 0.016580 0.031780 0.012539 -0.001440 0.377922 -0.005149 0.139545 0.150328 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.880932 0.873239 Prob 0.9999 0.9981 0.9815 0.9923 0.9876 0.9747 0.9989 0.9959 0.8809 5.57E-15 0.045515 -3.129452 -2.861474 0.002825 1.000000 Dựa kết xuất kiểm định ta có giá trị BGstat = 0,025 pvalue = 87,3% > 10% nên mơ hình khơng xảy tượng tự tương quan Phụ lục Kết Xuất Kiểm Định White White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.887386 Probability 0.638079 Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/05/10 Time: 21:04 Sample: 80 Included observations: 80 Variable C LNCPGIONG LNCPGIONG^2 LNCPGIONG*LNCPPHAN LNCPGIONG*LNCPNDUOC LNCPGIONG*LNCPNUOC LNCPGIONG*LNCPLDONG LNCPGIONG*LNKNGHIEM LNCPGIONG*GAP LNCPPHAN LNCPPHAN^2 LNCPPHAN*LNCPNDUOC LNCPPHAN*LNCPNUOC LNCPPHAN*LNCPLDONG LNCPPHAN*LNKNGHIEM LNCPPHAN*GAP LNCPNDUOC LNCPNDUOC^2 LNCPNDUOC*LNCPNUOC LNCPNDUOC*LNCPLDONG LNCPNDUOC*LNKNGHIEM LNCPNDUOC*GAP LNCPNUOC LNCPNUOC^2 LNCPNUOC*LNCPLDONG LNCPNUOC*LNKNGHIEM LNCPNUOC*GAP LNCPLDONG LNCPLDONG^2 LNCPLDONG*LNKNGHIEM LNCPLDONG*GAP LNKNGHIEM LNKNGHIEM^2 LNKNGHIEM*GAP GAP R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 32.10926 Coefficient -1.899608 1.701011 -0.011621 -0.009449 -0.066891 0.055861 -0.204352 0.051553 0.045930 -0.818540 0.006069 -0.024293 0.031026 0.098169 -0.002337 -0.031112 -0.057760 0.035833 -0.020801 0.028931 -0.004822 -0.000295 -0.510123 0.019844 0.006121 -0.026055 -0.021325 0.570417 -0.030183 0.007274 0.012000 -0.099047 -0.000551 -0.003326 0.014176 0.401366 -0.050936 0.005764 0.001495 321.9880 2.046153 Probability Std Error 3.654192 1.047768 0.054022 0.065794 0.052460 0.087379 0.136410 0.038980 0.025792 0.460369 0.018106 0.032305 0.057490 0.078400 0.014885 0.018530 0.362936 0.025365 0.040384 0.041589 0.018132 0.013919 0.553832 0.047482 0.095121 0.026390 0.020155 0.939805 0.071102 0.028039 0.023404 0.184527 0.005707 0.006322 0.145021 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.560542 t-Statistic -0.519844 1.623461 -0.215113 -0.143608 -1.275085 0.639302 -1.498070 1.322578 1.780827 -1.778008 0.335164 -0.751970 0.539666 1.252155 -0.156998 -1.679019 -0.159146 1.412725 -0.515086 0.695657 -0.265914 -0.021170 -0.921079 0.417917 0.064345 -0.987290 -1.058049 0.606953 -0.424497 0.259418 0.512738 -0.536763 -0.096609 -0.526038 0.097754 Prob 0.6057 0.1115 0.8307 0.8865 0.2088 0.5259 0.1411 0.1927 0.0817 0.0822 0.7391 0.4560 0.5921 0.2170 0.8759 0.1001 0.8743 0.1646 0.6090 0.4902 0.7915 0.9832 0.3619 0.6780 0.9490 0.3288 0.2957 0.5469 0.6732 0.7965 0.6106 0.5941 0.9235 0.6014 0.9226 0.002046 0.005623 -7.174701 -6.132564 0.887386 0.638079 Ta có Pro(Obs*R-squared) = 0,56 > α (10%) nên khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Phụ lục Các Kiểm Định Giả Thiết Cho Mô Hình Kiểm định t-test - Phát biểu giả thiết: H0: αi = 0, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, (biến giải thích thứ i khơng ảnh hưởng đến LnNSUAT) H1: αi ≠ (biến giải thích thứ i có ảnh hưởng đến LnNSUAT) - Xác định mức ý nghĩa độ bậc tự do: Mức ý nghĩa chọn α = 0,1 Độ bậc tự do: df = n k = 80 = 72 Với k số hệ số hồi qui n số quan sát Tra bảng phân phối Student ta giá tri tới hạn tcrit = tα/2; n-k Tính giá trị thống kê t (t-stat) sau so sánh với t crit Nếu tstat > tcrit ta bác bỏ giả thiết H0, tức thay đổi biến số có ảnh hưởng đến biến thiên LnNSUAT Và ngược lại, t < t crit chấp nhận giả thiết H 0, tức thay đổi biến số không ảnh hưởng đến biến thiên biến phụ thuộc LnNSUAT Tuy nhiên, ta kết luận dựa vào việc so sánh mức ý nghĩa chọn: α = 0,1 với giá trị p-value kết xuất Eviews Như dựa vào phụ lục 1, giá trị p-value hệ số hồi quy nhỏ 10% Chỉ có biến LnKNGHIEM có giá trị p -value > 10% Do đó, biến độc lập đưa vào mơ hình có ý nghĩa, thay đổi chúng ảnh hưởng đến biến thiên suất cải xanh LnNSUAT Kiểm định F-test - Giả thiết kiểm định là: H0: αi = 0, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, (tất biến độc lập mơ hình khơng ảnh hưởng đến biến phụ thuộc LnNSUAT) H1: có biến αi ≠ ( có biến ảnh hưởng đến LnNSUAT) - Tìm giá trị thống kê kiểm định F (F-test) - Tra bảng phân phối Fk-1,n-k,(α) ta có giá trị tới hạn Fcrit với k-1=7: bậc tự tử (k = 8) n k =72: bậc tự mẫu (n = 80) α mức ý nghĩa (α = 0,1) - So sánh giá trị F-test với giá trị tới hạn Nếu F > Fcrit (hoặc giá trị pvalue < mức ý nghĩa α) bác bỏ giả thiết H0 Nếu F < Fcrit (hoặc giá trị pvalue > mức ý nghĩa α) chưa đủ sở để bác bỏ giả thiết H0 Dựa vào giá trị p-value 0,0000 kết xuất phụ lục ta kết luận mơ hình có ý nghĩa Phụ lục Một Số Mẫu Ghi Nhật Ký Theo VietGAP Phụ lục Bảng Chỉ Tiêu Kiểm Tra Hướng Dẫn Đánh Giá STT Chỉ tiêu Mứcđộ Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch Nhà nước địa A phương loại trồng dự kiến sản xuất không? Đã đánh giá nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý vùng A sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Đã có đủ sở khoa học để khắc phục hoặc giảm nguy B nhiễm hố học, sinh vật, vật lý chưa? 2.Giống gốc ghép Đã có hồ sơ ghi lại đầy đủ biện pháp xử lý giống gốc B ghép tự sản xuất chưa? Trong trường hợp phải mua, có hồ sơ ghi lại đầy đủ nguồn B gốc giống gốc ghép chưa? Quản lý đất giá thể Đã tiến hành hàng năm cơng tác phân tích, đánh giá nguy A tiềm ẩn hoá học, sinh vật, vật lý đất giá thể vùng sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Đã có biện pháp chống xói mòn thối hố đất khơng? B Có chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm đất, nguồn nước vùng B sản xuất khơng? Nếu có chăn thả vật ni, có biện pháp xử lý để bảo đảm A 10 không làm ô nhiễm môi trường sản phẩm chưa? Phân bón chất phụ gia Đã đánh giá nguy nhiễm hố học, sinh vật, vật lý gây B nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng phân bón chất phụ gia 11 chưa? Chỉ sử dụng loại phân bón có danh mục phép kinh doanh Việt Nam phải không? A 12 Chỉ sử dụng loại phân hữu qua xử lý có đầy đủ hồ A 13 sơ loại phân hữu phải không? Dụng cụ, nơi trộn lưu giữ phân bón chất phụ gia A bảo dưỡng, giữ vệ sinh nhằm giảm nguy gây ô nhiễm phải 14 không? Đã ghi chép lưu vào hồ sơ mua sử dụng phân bón A chất phụ gia chưa? 15 Nước tưới Chất lượng nước tưới nước sử dụng sau thu hoạch cho sản A 16 xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn hành chưa? Đã lưu vào hồ sơ đánh giá nguy nhiễm hố chất sinh A 17 học từ nguồn nước sử dụng chưa? Sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tập huấn hoá B 18 chất, thuốc bảo vệ thực vật cách sử dụng chưa? Người lao động sử dụng hay hướng dẫn sử dụng hoá chất A 19 huấn luyện chưa? Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) quản C 20 lý trồng tổng hợp (ICM) khơng? Hố chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học mua có A 21 danh mục phép sử dụng khơng? Có mua loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học B 22 từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh khơng? Có sử dụng hố chất, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn A 23 ghi nhãn không? Đã lập nhật ký hồ sơ theo dõi việc sử dụng xử lý hoá chất, A 24 thuốc bảo vệ thực vật chưa? Kho chứa, cách xếp, bảo quản, sử dụng xử lý loại hoá A 25 chất thực VietGAP hướng dẫn chưa? Các loại nhiên liệu xăng, dầu, hố chất khác có bảo B 26 quản riêng nơi phù hợp khơng? Có tiến hành kiểm tra thường xun kho hố chất để loại bỏ B 27 hoá chất hết hạn sử dụng, bị cấm sử dụng không? Khi thay bao bì, thùng chứa có ghi đầy đủ tên hoá chất, A 28 hướng dẫn sử dụng bao bì, thùng chứa gốc khơng? Việc tiêu huỷ hố chất bao bì có thực theo B 29 quy định nhà nước khơng? Có thường xuyên kiểm tra việc thực quy trình sản xuất B 30 31 dư lượng hố chất khơng? Thu hoạch xử lý sau thu hoạch Việc thu hoạch sản phẩm có thời gian cách ly khơng? Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm có bảo đảm A A 32 sẽ, an tồn phù hợp khơng? Có tn thủ việc khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất A không? Nguồn tin: Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN Phụ lục Một Số Hình Ảnh Địa Bàn Nghiên Cứu Phụ lục Bảng Câu Hỏi PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU Mã phiếu: …… Xin chào cô/chú! Tôi tên Lâm Hải Sâm, sinh viên Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nông Lâm Hiện thực đề tài nghiên cứu: “Đánh giá khả áp dụng VietGAP sản xuất rau HTX Phước Hải, Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” nên cần vài số liệu thực tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm hộ dân địa bàn Kính mong cơ/chú dành chút thời gian quý báu để trả lời câu hỏi sau Những thông tin mà cô/chú cung cấp sau hữu ích cho cơng tác nghiên cứu A/ THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:…………… Năm sinh:…………… Địa chỉ:……………………………………… Số năm trồng rau:……….năm Trình độ văn hóa:………… Số nhân khẩu:……………(người) Diện tích đất trồng rau:…………… m2 Trong có………… lao động + Lao động nơng nghiệp…………người + Lao động phi nông nghiệp…… người Cô/ có phải viên HTX Phước Hải khơng?  a/ Có  b/ Khơng Nếu có gia nhập HTX từ năm nào? 10 Các loại rau cơ/chú trồng:……………………………………………… B/ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 11 Cô/chú từng tham gia lớp tập huấn về:(ghi rõ số lớp tham gia)  a/ Rau an toàn:… lớp  b/ IPM:…….lớp  c/ VietGAP:…… lớp  d/ Khác (ghi rõ tên lớp)…………….:…….lớp 12 Đơn vị tổ chức lớp tập huấn:  a/ Hội nông dân  b/ Chi cục BVTV  c/ Trung tâm khuyến nông  d/ HTX Phuớc Hải  e/ Khác (ghi rõ đơn vị tổ chức)………………………………………………… 13 Cơ/chú có nhận đuợc vốn vay hỗ trợ sản xuất (mua phân bón, thuốc BVTV, máy móc…) khơng?  a/ Có  b/ Khơng 14 Nếu có, từ nguồn nào?  a/ Ngân hàng Nông nghiệp thông qua hội nông dân  b/ Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………… ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT 15 Cơ/chú mua vật tư sản xuất(Giống, phân bón, thuốc trừ sâu…) đâu?  a/ Đại lý/ Cửa hàng  b/ Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………… 16 Các loại thuốc/ hố chất BVTV cơ/chú sử dụng sản xuất rau: STT Tên thuốc/ hóa chất Gián bán/kg(ml) Cơng dụng 17 Các loại phân bón cô/chú sử dụng sản xuất rau: STT Tên phân Gián bán/kg Thời điểm bón 18 Cơ/chú có th lao động để sản xuất rau khơng?  a/ Có  b/ Khơng 19 Giá cơng lao động sản xuất rau địa phương? Nam: .đ Nữ:……………đ BÁN SẢN PHẨM 20 Sản phẩm sau thu hoạch cô/chú bán cho ai?  a/ Thương lái …………………% Lý do:………………………………………  b/ Hợp tác …………………% Lý do:………………………………………  c/ Khác (ghi rõ)……… .…,:….% Lý do:……………………………………… 21 Cơ/chú bán sản phẩm hình thức nào?  a/ Bán luống, thương lái, HTX tự thu hoạch  b/ Tự thu hoạch, chở đến bán cho HTX hoặc thương lái  c/ Bán theo hợp đồng với HTX, thương lái (đã ký từ trước) TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 22 Cô/chú lấy nước tưới rau từ:  a/ Giếng khoan  b/ Giếng đào  c/ Sông suối  d/ Nước máy  e/ Khác (ghi rõ)………………………………………………………………… 23 Hình thức tưới:  a/ Tưới tay có gắn vòi sen  b/ Tưới béc phun tự động  c/Khác (ghi rõ)………………………………………………………………… 24 Cô/chú pha chế thuốc nông dược, phân bón theo:  a/ Kinh nghiệm  b/ Mức độ sâu bệnh  c/ Nhãn hướng dẫn nhà sản xuất  d/ Khác (ghi rõ)……………………… 25 Thời gian cách ly từ lần phun thuốc, phân cuối đến thu hoạch cô/chú vào:  a/ Thời gian cách ly ghi nhãn bao thuốc/phân  b/ Thời gian cách ly theo kinh nghiệm sản xuất  c/ Căn vào giá rau thị trường  d/ Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………… 26 Cơ/chú có ghi nhật ký q trình sản xuất khơng?  a/ Có Lý do:……………………………………………………………………  b/ Khơng Lý do:…………………………………………………………………… 27 Hình thức ghi nhật ký (Nếu câu 26 trả lời có) Mẫu ghi nhật ký có theo quy định VietGAP khơng?  a/ Có  b/ Khơng Nếu khơng ghi nhật ký nào? 28 Các chai lọ, vỏ thuốc BVTV sau sử dụng hết ông/bà xử lý nào?  a/ Để đồng  b/ Gom lại để đốt; chôn  c/ Gom vào thùng chứa  d/ Vứt xuống mương, rãnh 29 Tàn dư trồng (rau) sau thu hoạch xử lý nào?  a/ Gom chất đóng bờ ranh, bờ gò  b/ Gom vào thùng chứa làm phân hữu  c/ Khác (ghi rõ)………………………………………………………………… NHẬN THỨC MƠI TRƯỜNG 30 Cơ/chú có quan tâm tới vấn đề mơi trường khơng q trình sản xuất khơng?  a/ Có  b/ Khơng Nếu có, ảnh hưởng đến mơi trường nào?…………………………………………… Nếu khơng, sao? 31 Theo cơ/chú việc sử dụng thuốc BVTV hóa chất sản xuất rau ảnh hưởng đến sức khỏe người trồng rau nào? Mức độ ảnh hưởng Rất ảnh Khá ảnh hưởng hưởng Không ảnh Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng hưởng 32 Theo cơ/chú việc sử dụng thuốc BVTV hóa chất sản xuất rau ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nào? Mức độ ảnh hưởng Rất ảnh Khá ảnh hưởng hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng 33 Những nguồn thu nhập gia đình:  a/ Trồng rau Chiếm……% thu nhập  b/ Chăn nuôi Chiếm……% thu nhập  c/ Buôn bán Chiếm……% thu nhập  d/ Làm thuê Chiếm……% thu nhập  e/ Nghề khác Chiếm……% thu nhập 34 Tổng thu nhập năm gia đình? triệu đồng (Đã trừ chi phí đầu tư) CHI PHÍ SẢN XUẤT, SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CẢI XANH Lưu ý:Thời điểm trồng thu hoạch tháng 04/2010 35 Cô/chú ước tính chi phí trung bình để trồng cải xanh/ 1000 m2/ vụ (tháng 04/2010) Công dọn vườn:………………công Công lên luống:………………công Công gieo giống, phủ rơm:……công Chi phí nước tưới (điện, dầu):… đ Cơng thu hoạch:………….….cơng Cơng cày đất (bâm đất):….………đ Chi phí giống:………………….…đ Cơng chăm sóc:………………cơng Chi phí nơng dược:……………….đ 36 Thơng tin phân bón để sản xuất cải xanh/ 1000 m2/ vụ Tên phân a/ Phân chuồng b/ NPK c/ DAP d/ URÊ e/ Kali e/ Khác:………… Số lượng (kg) Giá bán/kg …………………………………… …………………… ……………………… …………………… ……………………… …………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 37 Giá bán kg cải xanh?  a/ Giá bán cho HTX:…………đ  b/ Giá bán cho thương lái:……………đ  c/ Giá bán chợ:……………….đ 38 Năng suất rau cải xanh/1000 m2:………………………….kg Xin chân thành cảm ơn !!! ... Đánh giá khả áp dụng VietGAP sản xuất rau HTX Phước Hải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá khả áp dụng VietGAP sản xuất rau hợp tác xã nông nghiệp Phước. .. Lâm Hải Sâm NỘI DUNG TÓM TẮT LÂM HẢI SÂM Tháng năm 2010 Đánh Giá Khả Năng Áp Dụng VietGAP Sản Xuất Rau Hợp Tác Xã Phước Hải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu LAM HAI SAM JULY 2010 “ Assessment of the VietGAP. .. Thành Phố Hồ Chi Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU TẠI HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU” LÂM HẢI SÂM, sinh viên khoá 32, chuyên ngành KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG áp DỤNG VIETGAP TRONG sản XUẤT RAU tại hợp tác xã PHƯỚC hải TỈNH bà rịa – VŨNG tàu LAM HAI SAM, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG áp DỤNG VIETGAP TRONG sản XUẤT RAU tại hợp tác xã PHƯỚC hải TỈNH bà rịa – VŨNG tàu LAM HAI SAM, Đã ký vào bảng kiểm tra đánh giá/kiểm tra nội bộ chưa?, TÀI KIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay