HIỆU QUẢ của VIỆC XỬ LÝ KẾT HỢP CHẤT, BAO GÓI VÀ BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN tồn TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG hạt SAU THU HOẠCH

103 252 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 20:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG DIỆP THỊ NGỌC THÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ KẾT HỢP HÓA CHẤT, BAO GÓI BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG HẠT SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG DIỆP THỊ NGỌC THÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ KẾT HỢP HÓA CHẤT, BAO GÓI BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG HẠT SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts NGUYỄN BÌNH Năm 2016 Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn đính kèm theo đây, với tựa đề tài “Hiệu việc xử kết hợp hóa chất, bao gói bảo quản lạnh thời gian tồn trữ trái chanh không hạt sau thu hoạch” Diệp Thị Ngọc Thà thực theo hướng dẫn PGs Ts Nguyễn Bình báo cáo Hội đồng chấm Luận văn thông qua ngày Ủy viên Thư ký Phản biện Phản biện Cán hướng dẫn Chủ tịch hội đồng PGs Ts Nguyễn Bình Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ i Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH LỜI CÁM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, với giúp đỡ tận tình thầy cơ, đồng nghiệp, gia đình nỗ lực thân, tơi hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Bình tận tình hướng dẫn, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn quí thầy cán phòng thí nghiệm Bộ mơn Cơng nghệ Thực phẩm, Trường Cao Đăng Nghề Sóc Trăng tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thí nghiệm suốt thời gian thực trường Chân thành cảm ơn q thầy Trường Đại học Cần Thơ trang bị cho kiến thức vững vàng để thực luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến anh chị em lớp cao học Công nghệ Sau Thu Hoạch khóa 19 21 ln giúp đỡ, động viên, đóng góp ý kiến tơi q trình tơi thực đề tài Chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 12 tháng năm 2016 Học viên Diệp Thị Ngọc Thà Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ ii Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 TÓM LƯỢC Ðề tài: “ Hiệu việc xử kết hợp hóa chất, bao gói bảo quản lạnh thời gian tồn trữ trái chanh không hạt sau thu hoạch” thực nhằm tìm phương pháp để trì phẩm chất kéo dài thời gian tồn trữ trái chanh không hạt sau thu hoạch Ðây nghiên cứu gồm thí nghiệm, 54 nghiệm thức tiến hành sau: Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng hóa chất (Kali sorbate, KMnO4), bao gói PE bảo quản lạnh đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái chanh không hạt gồm 18 nghiệm thức tiến hành với trình tự sau Xử bề mặt (rửa, lau khô làm bụi đất kết hợp kali sorbat 5% KMnO4 0,5%), bao gói PE độ dày 30µm (không đục lỗ, đục lỗ 0,4%, đục lỗ 0,5%), nhiệt độ (10-120C, 28-300C) Mục đích tìm phương pháp xử bề mặt, chế độ bao gói nhiệt độ bảo quản có ảnh hưởng tốt đến chất lượng thời gian tồn trữ trái chanh không hạt Kết nghiên cứu cho thấy: xử bề mặt hóa chất kali sorbate 5%, bao gói PE độ dày 30µm khơng dục lỗ bảo quản 10-120C phương pháp tối ưu tồn trữ đến 10 tuần mà chất lượng biến đổi, tỷ lệ tổn thất khối lượng thấp (5,8%), hàm lượng chất khô tổng số hàm luợng vitamin C trì mức cao, khả cảm quan chấp nhận Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng hóa chất (Kali sorbate, KMnO4), bao màng chitosan, bao gói PE bảo quản lạnh đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái chanh không hạt gồm 36 nghiệm thức tiến hành với trình tự sau: Thực tương tự thí nghiệm 1, có bao màng (màng chitosan phân tử thấp, màng chitosan phân tử cao) trước bao gói PE Mục đích tìm phương pháp xử bề mặt, loại màng chế độ bao gói có ảnh hưởng tốt đến chất lượng thời gian tồn trữ trái chanh không hạt Kết nghiên cứu cho thấy: xử bề mặt hóa chất kali sorbate 5%, bao màng chitosan phân tử cao, bao gói PE độ dày 30µm khơng đục lỗ bảo quản 10-120C phương pháp tối ưu Từ khóa: Chanh khơng hạt, xử lý, bao bì, bao màng, nhiệt độ tồn trữ Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ iii Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 ABSTRACT The thesis of subject “The effect of a combined experiment of chemical treatment, packing and cold storage on seedless lemon after harvesting” were carried out to find the ways to maintain quality and prolonged seedless lemon’s storage after harvest This is an experimental study involving tests, 54 treatments were conducted as follows: Experiment 1: Surveying the effects of chemicals (Kali sorbate, KMnO4), PE packaging and cold storage to the quality and shelf life of seedless lemons, 18 treatments were conducted with the following sequence Surface treatment (washing, dry cleaning, wiping dust combined potassium sorbat at 5% or KMnO4 at 0,5%), PE packaging with 30μm thickness (without holes, with holes 0.4%, with holes 0.5%), temperature (10-120C, 28-300C) The aim is to find methods for surface treatment, packing mode and storage temperature does best influence the quality and storage time of seedless lemons Research results show that surface treatment with chemicals by 5% potassium sorbate, PE packaging with 30μm thickness without holes and stored at temperatures between 10 and 12 degrees C is the optimal method for storing up to 10 weeks but the quality of the results unchanged, low mass of loss rate (5, 8%), total dry matter content and vitamin C remained at high levels, acceptable organoleptic ability Experiment 2: Surveying the effects of chemicals (Kali sorbate, KMnO4), chitosan membrane, PE packaging and cold storage to the quality and the shelf life of seedless lemons consists of 36 treatments were conducted with the following sequence Being performed similar to experiment 1, but using membrane (chitosan membrane with low molecular, chitosan membrane with high molecular) before wrapping PE The aim is to find the surface treatment method, the coating and packaging mode that has the best impact on the quality and the shelf life of seedless lemons Research results show that surface treatment with chemicals at 5% potassium sorbate, chitosan membrane with high molecular, PE packaging with 30μm thickness and stored at 10-120C is the optimal method Keywords: Seedless Lemon, handling, packaging, membrane, storage temperature Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ iv Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày 12 tháng 09 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Người viết PGs Ts Nguyễn Bình Diệp Thị Ngọc Thà Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ v Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC iii ABSTRACT iv LỜI CAM ĐOAN v MỤC LỤC vi DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH .x CHƯƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu tồn trữ chanh không hạt sau thu hoạch .2 CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan chanh không hạt 2.1.1 Phân loại khoa học 2.1.2 Đặc điểm thực vật hình thái 2.1.3 Thành phần hoá học chanh 2.1.4 Giá trị dinh dưỡng 2.1.5 Giá trị công nghiệp dược liệu 2.1.6 Giá trị kinh tế 2.2 Một số trình xảy bảo quản sau thu hoạch 2.2.1 Sự bay nước 2.2.2 Sự giảm khối lượng tự nhiên 2.2.3 Sự hô hấp 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tồn trữ 2.3.1 Nhiệt độ .9 2.3.2 Ðộ ẩm tương đối khơng khí 11 2.3.3 Thành phần khí .12 2.3.4 Sự thông gió 12 2.3.5 Thu hoạch 13 2.4 Các phương pháp bảo quản chanh .13 2.4.1 Bảo quản hóa chất 13 2.4.2 Bảo quản bao bì 14 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ vi Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH 2.4.3 Bảo quản điều kiện khí điều chỉnh 16 2.4.4 Bảo quản điều kiện nhiệt độ thấp 19 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Phương tiện nghiên cứu .22 3.1.1 Thời gian, địa điểm thực 22 3.1.2 Nguyên vật liệu 22 3.1.3 Hóa chất sử dụng .22 3.1.4 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm: 22 3.2 Phương pháp thí nghiệm 23 3.3 Bố trí thí nghiệm 23 3.3.1 Thí nghiệm 1: 23 3.3.2 Thí nghiệm 2: 25 3.4 Phương pháp phân tích đánh giá .28 3.5 Phương pháp xử số liệu 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng hóa chất (Kali sorbate, KMnO4), bao gói PE bảo quản lạnh đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái chanh không hạt 31 4.1.1 Sự tổn thất khối lượng tự nhiên q trình bảo quản khơng sử dụng màng chitosan 31 4.1.2 Sự thay đổi hàm lượng chất khô tổng số chanh điều kiện bảo quản không sử dụng màng chitosan 34 4.1.3 Sự thay đổi hàm lượng acid hữu chanh điều kiện bảo quản không sử dụng màng chitosan .37 4.1.4 Sự thay đổi hàm lượng vitamin C chanh điều kiện bảo quản không sử dụng màng chitosan 39 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng hóa chất (Kali sorbate, KMnO4), bao màng chitosan, bao gói PE bảo quản lạnh đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái chanh không hạt 43 4.2.1 Sự tổn thất khối lượng tự nhiên trình bảo quản sử dụng màng chitosan 43 4.2.2 Sự thay đổi hàm lượng chất khô tổng số chanh điều kiện bảo quản có sử dụng màng chitosan .48 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ vii Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH 4.2.3 Sự thay đổi hàm lượng acid hữu chanh điều kiện bảo quản có sử dụng màng chitosan 52 4.2.2 Sự thay đổi hàm lượng vitamin C chanh điều kiện bảo quản có sử dụng màng chitosan 56 4.3 Khả chấp nhận chanh bảo quản 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC 73 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ viii Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ******** 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy: Mẫu chanh tồn trữ nhiệt độ thường xảy tượng hư hỏng nhanh thời gian bảo quản ngắn so với mẫu tồn trữ nhiệt độ thấp Ở nhiệt độ thấp (10 ÷ 12°C) chanh giữ tươi 10 tuần nhiệt độ thường chanh bị nấm mốc hư hỏng sau tuần bảo quản Những mẫu bảo quản baokhơng đục lỗ có thời gian bảo quản ngắn tạo mơi trường kín nên dễ bị động ẩm bao bì nấm mốc phát triển bề mặt trái gây thối hỏng Các mẫu khơng xử hóa chất xử với KMnO4 bảo quản baokhơng đục lỗ nhiệt độ thường bị hư hỏng sau tuần tồn trữ Mẫu xử hóa chất xử với KMnO 0,5% có nấm mốc phát triển nhiều so với kali sorbate 5% nồng độ sử dụng tối ưu chưa khảo sát Các tiêu chất lượng có biến đổi trình bảo quản sau: Tổn thất khối lượng tự nhiên biến đổi thấp mẫu bảo quản baokhơng đục lỗ nhiệt độ thấp Còn tiêu khác hàm lượng chất khô tổng số, acid hữu cơ, Vitamin C giảm tất trường hợp bảo quản Tóm lại, để giữ trái chanh trạng thái tươi tốt thời gian tồn trữ dài mà đạt chất lượng cần tồn trữ nhiệt độ 10-12 0C, xử hóa chất để ức chế phát triển vi sinh vật gây hư hỏng trái chanh, màng bao sinh học bao gói PE để hạn chế tổn thất khối lượng tự nhiên 5.2 Kiến nghị Việc xử bề mặt kali sorbate 5% KMnO hạn chế phát triển nấm bệnh vỏ trái Đối với KMnO có màu tím nên ảnh hưởng đến màu sắc ban đầu vỏ trái làm giảm giá trị cảm quan đồng thời khả ức chế nấm mốc chưa hiệu quả, cần khảo sát để tìm nồng độ xử tối ưu Đục lỗ với tỉ lệ 0,4% 0,5% giải tình trạng đọng ẩm baotổn thất khối lượng tự nhiên cao Để cải thiện vấn đề trên, tiếp tục thí nghiệm hạ thấp tỉ lệ đục lỗ nhỏ 0,4% Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 76 Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Cần tiến hành thí nghiệm tồn trữ chanh thêm chế độ nhiệt độ khác để đạt chi phí thấp hiệu Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 77 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 TÀI LIỆU THAM KHẢO ******* Tài liệu tiếng Việt: Nguyễn Bình, Phụ gia thực phẩm, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ Trần Quang Bình Hà Văn Thuyết (2000), Bảo quản rau tươi bán chế phẩm, Nhà xuất Nông nghiệp Cây chanh (Citrus aurantifolia) (Chistm & Panzer) Swingingle (1997), Tài nguyên thực vật Đông Nam Á, Tập 2, số Nguyễn Thị Thu Châu (2004), Nghiên cứu khả ứng dụng hợp chất không độc kết hợp màng PE để bảo quản cam vải, Luận Văn thạc sĩ, Trường ĐHNN I Hà Nội Lê Doãn Diên (1995), Chương trình cơng nghệ sinh học để bảo quản nơng sản sau thu hoạch, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Nhung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên (2003), Cây ăn có Múi cam-chanh-quýt-bưởi, NXB Nghệ An Quách Đĩnh (1982), Kỹ thuật bảo quản chế biến rau quả, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hội thảo quốc gia “Cây có múi, Xồi, Khóm” (2005), Đại Học Cần Thơ, Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Quốc Hội (2005), Ảnh hưởng số hóa chất xử trước thu hoạch điều kiện bảo quản đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái Qt Hồng, Luận án thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng Trường Ðại học Cần Thơ 10 Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điểm, Đặng Lan Hương, Trịnh Đức Hưng, Hoàng Thanh Hương (1996), Nghiên cứu sử dụng chitosan Nông nghiệp bảo quản thực phẩm, Tạp chí Hố Học, số 4-1996 11 Nguyễn Văn Mười ctv (2005a), Ảnh huởng nhiệt độ đến thời gian bảo quản chất lượng cam Sành, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “ Cây ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ 12 Nguyễn Văn Mười ctv (2005b), Ảnh hưởng loại bao bì đến chất lượng cam Sành trình tồn trữ, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “ Cây ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ 13 Nguyễn Văn Mười ctv (2005c), Khảo sát khả sử dụng bao bì LDPE đục lỗ trình tồn trữ cam, Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “ Cây ăn trái”, Trường Ðại học Cần Thơ 14 Tống Thị Ánh Ngọc (2002), Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả bảo quản cam bao màng chitosan, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ 15 Bùi Hữu Thuận Phan Thị Thanh Quế, Bao bì thực phẩm, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 78 Luận văn tốt nghiệp k19 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH 16 Hoàng Ngọc Thuận (1994), Kỹ thuật nhân trồng giống cam chanh, quýt, bưởi, NXB Nông Nghiệp Hà Nội 17 Hoàng Ngọc Thuận (2002), Chọn tạo giống trồng cam quýt phẩm chất tốt, nawng suất cao.NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Minh Thuỷ (2003), Giáo trình Cơng nghệ sau thu hoạch rau quả, Bộ mơn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ 19 Đỗ Thanh Việt (2004), Nghiên cứu ứng dụng chitosan bảo quản cà chua, Luận văn tốt nghiệp, Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Trường Đại Học Cần Thơ 20 Nguyễn Bảo Vệ Lê Thanh Phong (2004), Giáo trình Cây đa niên, Phần I – Cây ăn quả, Trường Đại Học Cần Thơ Tài liệu tiếng anh: 21 M Schirra and E Cohen, Long-term storage of ‘Olinda’ oranges under chilling and intermittent warming tempratures, Postharvest Biology and Technology 16 (1999) 63 – 69 22 Robert D Hagenmaier Evaluation of polyethylene–cadellila coating for ‘Valencia’ orange, Postharvest Biology and Technology 19 (2000) 147 – 154 23 Ron Porat and Avinoam Daus and Batia Weiss and Lea Cohen and Elazar Fallik and Samir Droby, Reduction of Postharvest Decay in Organic Citrus Fruit by a short hot water brushing treatment, Postharvest Biology and Technology 18 (2000) 151 – 157 Website http://nal.usda.gov/fnic/foodcomp.html w.w.w.newgmc.com/orange.html http://en.wikipedia.org Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 79 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC ******** Bảng Tổn thất khối lượng tự nhiên thí nghiệm Không đục lỗ Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 A1B1C1 0,5614 2,91233 3,82349 4,65937 5,7875 A2B1C1 1,4517 3,12872 4,47643 5,43919 5,8321 A3B1C1 0,8924 2,33383 3,7039 4,6338 5,4168 Đục lỗ 0,4% Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Nhiệt độ A1B2C1 7,5292 11,4775 14,0895 18,1759 19,404 thấp A2B2C1 5,1493 9,62465 14,3329 20,8859 21,507 A3B2C1 6,0934 10,9615 16,4269 20,8763 22,422 Đục lỗ 0,5% Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 A1B3C1 6,3278 9,83233 14,5805 19,3487 21,685 A2B3C1 7,5971 13,6371 16,5029 23,6154 24,637 A3B3C1 5,7927 10,3502 13,554 20,7009 22,143 Không đục lỗ Mẫu Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 A1B1C2 1,3972 3,34763 A2B1C2 1,2033 2,33111 3,00974 A3B1C2 0,9794 2,45225 4,41346 Ngày 20 4,5601 Ngày 25 5,5137 Đục lỗ 0,4% Mẫu Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 Nhiệt độ A1B2C2 6,9358 13,2983 17,2326 22,1211 23,022 thường A2B2C2 4,8886 6,83606 13,5951 15,8952 19,675 A3B2C2 7,7494 12,7161 17,4304 22,2588 Đục lỗ 0,5% Mẫu Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 A1B3C2 5,5994 10,2919 14,6913 20,1911 A2B3C2 6,5912 11,4289 14,3286 17,7324 A3B3C2 7,7333 13,762 22,8037 29,8892 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 73 Ngày 25 20,222 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Bảng Hàm lượng chất khơ tổng số thí nghiệm Nhiệt độ thấp Nhiệt độ thường Mẫu A1B1C1 A2B1C1 A3B1C1 Tuần 56,00427 60,39749 51,24825 Mẫu A1B2C1 A2B2C1 A3B2C1 Tuần 53,6876 50,97222 52,51284 Mẫu A1B3C1 A2B3C1 A3B3C1 Tuần 49,35083 51,49823 51,78019 Mẫu A1B1C2 A2B1C2 A3B1C2 Ngày 51,37638 46,39446 55,06951 Mẫu A1B2C2 A2B2C2 A3B2C2 Ngày 50,46958 50,79365 51,53061 Mẫu A1B3C2 A2B3C2 A3B3C2 Ngày 51,00712 54,63388 45,56956 Không đục lỗ Tuần Tuần 50,42735 50,37037 52,10317 52,76883 47,39535 51,16279 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần 52,18174 46,25253 50,63492 49,77549 48,29416 50,44444 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần 55,90591 48,81586 51,99612 54,00794 49,80952 51,89103 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 53,36182 51,4014 52,14544 47,32898 52,04772 51,17347 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 50,66693 50,10561 52,15223 51,54067 53,37235 50,27307 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 48,57143 51,16279 53,54491 48,99117 51,94564 52,29798 Tuần Tuần Tuần 10 48,14252 53,05556 52,29867 50,99202 52,25008 50,182 51,72464 51,5361 49,97 Tuần Tuần Tuần 10 51,2707 50,55085 49,419 50,91859 52,34505 49,245 60,05584 50,83333 47,493 Tuần Tuần Tuần 10 53,83252 52,72632 50,37333 53,68939 53,43098 50,12267 54,18883 52,71605 49,33933 Ngày 15 49,93119 49,31624 Ngày 20 52,26077 Ngày 25 49,338 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 54,98932 53,51836 51 52,61579 55,06922 51,945 52,37633 50,29655 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 50,54551 50,27053 51,22275 47,203 52,03786 52,09677 Bảng Hàm lượng acid hữu chanh thí nghiệm Nhiệt độ thấp Mẫu A1B1C1 A2B1C1 Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 5,552315 4,6933838 4,037853 3,370495 3,099784 2,99367 5,391545 4,8272569 4,166026 3,646039 3,169391 2,89 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 74 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Nhiệt độ thường A3B1C1 6,017211 Mẫu A1B2C1 A2B2C1 A3B2C1 Tuần 5,895109 5,9965 5,438674 Mẫu A1B3C1 A2B3C1 A3B3C1 Tuần 5,617306 5,420486 5,915624 Mẫu A1B1C2 A2B1C2 Ngày 5,789129 5,60842 A3B1C2 5,415647 Mẫu A1B2C2 A2B2C2 A3B2C2 Ngày 5,548953 5,649802 5,397222 Mẫu A1B3C2 A2B3C2 A3B3C2 Ngày 5,570498 5,583333 5,715251 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 5,0071733 4,32587 3,460503 3,288645 3,03967 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 4,8985399 4,210692 3,703038 3,414423 3,12433 4,7055449 4,10892 3,53431 3,205815 2,92933 5,0894231 4,319061 3,856795 3,306192 3,044 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 4,9124028 4,290907 3,654837 3,142711 2,97033 4,9300192 4,148994 3,614549 3,182914 2,87933 5,3711667 4,575906 3,764407 3,43437 3,2075 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,727321 4,250645 4,9603781 4,162562 3,575259 3,189783 3,009 4,8233796 3,922366 3,435611 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,836821 4,304543 3,56797 3,261526 3,12333 5,0520764 4,269146 3,690826 3,351534 3,12133 4,9803333 4,534052 3,711485 3,188942 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,9875119 4,425252 3,667343 4,7214957 4,367795 3,816868 3,276156 2,99767 5,0834921 4,731928 3,681012 3,23213 75 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Bảng Hàm lượng Vitamin C chanh thí nghiệm Nhiệt độ thấp Nhiệt độ thường Mẫu A1B1C1 A2B1C1 A3B1C1 Tuần Tuần 56,65 47,85 52,8 48,4 54,45 50,05 Mẫu A1B2C1 A2B2C1 A3B2C1 Tuần Tuần 58,85 50,6 60,5 56,1 56,1 50,05 Mẫu A1B3C1 A2B3C1 A3B3C1 Tuần Tuần 56,65 51,15 54,45 50,05 51,7 47,85 Mẫu A1B1C2 A2B1C2 A3B1C2 Ngày Ngày 47,85 45,65 53,9 50,05 48,95 47,3 Mẫu A1B2C2 A2B2C2 A3B2C2 Ngày Mẫu A1B3C2 A2B3C2 A3B3C2 Ngày Ngày 52,25 47,3 54,45 48,4 56,65 52,25 Ngày 55 51,7 47,3 44,55 48,4 45,1 Không đục lỗ Tuần Tuần 43,45 35,75 44,55 40,15 45,65 39,6 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần 48,4 38,5 46,75 41,8 44,55 36,85 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần 47,3 32,45 45,65 39,6 44 37,95 Không đục lỗ Ngày 10 Ngày 15 40,7 44,55 31,35 41,25 32,45 Đục lỗ 0,4% Ngày 10 Ngày 15 46,75 36,3 41,8 33,55 39,05 33,55 Đục lỗ 0,5% Ngày 10 Ngày 15 41,8 31,9 43,45 33 43,45 34,65 Tuần Tuần 10 26,4 22,567 28,6 25 25,3 22,713 Tuần Tuần 10 30,25 26,633 28,05 22,5 26,4 22,267 Tuần Tuần 10 25,85 21,667 25,3 22,713 30,25 27,373 Ngày 20 Ngày 25 22,55 20,48 Ngày 20 Ngày 25 23,65 21,233 24,75 22,32 25,3 Ngày 20 Ngày 25 23,1 23,65 Bảng Tổn thất khối lượng tự nhiên bảo quản màng chitosan phân tử thấp thí nghiệm Nhiệt độ thấp Mẫu A1B1C1D1 A2B1C1D1 Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 0,509648 1,32640642 2,40555 3,259075 4,21018805 0,179246 0,72545089 1,72743 2,689644 3,47525604 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 76 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 A3B1C1D1 Mẫu A1B2C1D1 A2B2C1D1 A3B2C1D1 Tuần Tuần 3,931312 4,665439 7,070005 Mẫu A1B3C1D1 A2B3C1D1 A3B3C1D1 Tuần Tuần 4,887818 7,288884 5,996456 Mẫu A1B1C2D1 A2B1C2D1 Ngày Ngày 1,128356 0,519126 A3B1C2D1 Nhiệt độ thường 0,917569 0,917786 Mẫu A1B2C2D1 A2B2C2D1 A3B2C2D1 Ngày Ngày 7,966635 4,856098 7,527278 Mẫu A1B3C2D1 A2B3C2D1 A3B3C2D1 Ngày Ngày 7,899896 6,78472 8,360739 2,21592379 3,34912 3,497123 4,05547296 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần 10 8,24911542 14,251 19,37013 21,5285587 9,05363574 14,7685 19,06295 21,8085967 12,0358286 15,1277 19,29516 20,0932815 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần 10 9,45915212 15,5218 21,22306 22,4598624 11,5588025 15,1969 19,91304 20,6182542 10,9709845 15,1536 19,65082 19,9907734 Không đục lỗ Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 2,56497192 3,72195 4,764782 1,00962356 1,41498 2,321244 2,57884946 1,73143754 2,23161 3,868709 Đục lỗ 0,4% Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 12,7476683 18,5534 20,28619 20,9578397 10,5131308 11,8625 13,29621 14,0866688 13,3076658 17,4458 21,67055 22,4251575 Đục lỗ 0,5% Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 13,9347375 17,7423 23,22212 12,5938082 16,1426 18,91246 19,6612471 14,4175551 19,8717 25,18271 Bảng Tổn thất khối lượng tự nhiên bảo quản màng chitosan phân tử cao thí nghiệm Nhiệt độ thấp Mẫu A1B1C2D2 A2B1C1D2 A3B1C1D2 Tuần Tuần 1,0266027 0,196408 0,6249257 Mẫu A1B2C1D2 A2B2C1D2 A3B2C1D2 Tuần Tuần 8,075584 7,2888844 7,0700048 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần 10 1,8902653 2,831158 3,8611227 4,303578 1,1508534 2,425914 3,0212416 3,798436 2,3581476 3,984781 5,6203571 7,206408 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần 10 17,119299 20,97829 24,484465 24,78773 11,558802 15,19694 19,91304 20,22341 12,035829 15,1277 19,295158 19,74237 77 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Nhiệt độ thường Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần 10 13,939848 18,51473 23,10254 23,32224 11,089214 19,14327 23,703733 24,27923 10,970984 15,15357 19,650816 20,06367 Không đục lỗ Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 2,8994625 4,92036 1,7292601 3,027823 3,9782341 2,0145809 3,119499 4,3005336 Đục lỗ 0,4% Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 8,876776 14,93129 19,197207 9,0628777 12,50044 15,142367 15,67038 12,023041 16,22248 20,513406 Mẫu A1B3C1D2 A2B3C1D2 A3B3C1D2 Tuần Tuần 9,1205919 6,7010166 5,9964555 Mẫu A1B1C2D2 A2B1C2D2 A3B1C2D2 Ngày Ngày 1,1505402 0,4835439 1,2019803 Mẫu A1B2C2D2 A2B2C2D2 A3B2C2D2 Ngày Ngày 3,8876542 4,3655592 6,1532004 Mẫu A1B3C2D2 A2B3C2D2 A3B3C2D2 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 5,3219425 11,525246 15,44118 21,071508 4,3376921 10,300964 13,94601 18,685402 19,26419 5,6959602 11,939054 17,53906 23,012643 Bảng Hàm lượng chất khô tổng số bảo quản màng chitosan phân tử thấp thí nghiệm Nhiệt độ thấp Mẫu A1B1C1D1 A2B1C1D1 A3B1C1D1 Tuần 48,82525 51,16484 50,16719 Mẫu A1B2C1D1 A2B2C1D1 A3B2C1D1 Tuần 48,82525 51,82752 49,50146 Mẫu A1B3C1D1 A2B3C1D1 Tuần 51,67187 50,485 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 50,0872 51,9645 49,10035 50,5412 52,2987 51,0205 52,6161 50,3529 52,6941 50,182 49,4615 51,4815 50,91862 51,1323 49,97 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 50,0872 51,9645 49,10035 50,5412 49,419 52,2247 50,8849 50,64103 54,9717 49,245 49,9818 53,0893 50,01539 52,8205 47,493 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 50,9259 51,345 52,88916 54,0358 50,3733 52,5318 52,0365 50,42328 52,1647 50,1227 78 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Nhiệt độ thường A3B3C1D1 47,05915 Mẫu A1B1C2D2 A2B1C2D2 A3B1C2D2 Ngày 51,52362 50,3876 50,57256 Mẫu A1B2C2D2 A2B2C2D2 A3B2C2D2 Ngày 50,56624 49,1434 49,56134 Mẫu A1B3C2D2 A2B3C2D2 Ngày 49,85766 50,17057 A3B3C2D2 48,97609 51,6952 52,1192 51,63643 51,4294 49,3393 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 51,5891 53,748 50,87637 52,4114 51,8268 53,6025 51,22076 50,8992 49,338 55,5837 50,5195 51,91426 49,7049 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 51,727 52,6783 54,56826 49,683 51 51,0756 44,4787 50,45516 51,0733 51,945 50,2445 53,0072 50,39604 51,0648 48,826 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 51,0049 50,2868 50,8649 50,168 50,4505 53,7678 51,45143 51,7325 47,203 51,6811 48,7441 51,89862 50,553 Bảng Hàm lượng chất khô tổng số bảo quản màng chitosan phân tử cao thí nghiệm Không đục lỗ Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 A1B1C1D2 56,0043 50,42735 50,37037 48,142519 53,055556 52,965333 A2B1C1D2 60,3975 52,10317 52,76883 50,99202 52,250078 49,838 A3B1C1D2 51,2483 47,39535 51,16279 51,724638 51,536102 50,026333 Đục lỗ 0,4% Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Nhiệt độ A1B2C1D2 53,6876 52,18174 46,25253 51,270699 50,550847 49,752333 thấp A2B2C1D2 50,9722 50,63492 49,77549 50,91859 52,345049 49,526667 A3B2C1D2 52,5128 48,29416 50,44444 60,055843 50,833333 48,880667 Đục lỗ 0,5% Mẫu Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 A1B3C1D2 49,3508 55,90591 48,81586 53,832515 52,726321 49,633333 A2B3C1D2 51,4982 51,99612 54,00794 53,689394 53,430977 49,152 A3B3C1D2 51,7802 49,80952 51,89103 54,18883 52,716049 49,227 Không đục lỗ Nhiệt độ thường Mẫu Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 A1B1C2D2 51,3764 53,36182 51,4014 50,666667 A2B1C2D2 46,3945 52,14544 47,32898 49,931189 52,26077 A3B1C2D2 55,0695 52,04772 51,17347 49,316239 48,133 Mẫu Ngày Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ Ngày Đục lỗ 0,4% Ngày 10 Ngày 15 79 Ngày 20 Ngày 25 Ngày 25 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 A1B2C2D2 50,4696 50,66693 50,10561 54,989316 53,518363 A2B2C2D2 50,7937 52,15223 51,54067 52,615789 55,069221 A3B2C2D2 51,5306 53,37235 50,27307 52,376327 50,296549 51,945 Đục lỗ 0,5% Mẫu Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 A1B3C2D2 51,0071 48,57143 51,16279 50,545507 50,138667 A2B3C2D2 54,6339 53,54491 48,99117 50,270529 51,222754 A3B3C2D2 45,5696 51,94564 52,29798 52,037863 52,096769 Ngày 25 48,206333 Bảng Hàm lượng acid hữu bảo quản màng chitosan phân tử thấp thí nghiệm Nhiệt độ thấp Nhiệt độ thường Mẫu A1B1C1D2 A2B1C1D2 A3B1C1D2 Tuần 5,7255754 5,8645679 5,554454 Mẫu A1B2C1D2 A2B2C1D2 A3B2C1D2 Tuần 5,7173904 5,8778025 5,7078846 Mẫu A1B3C1D2 A2B3C1D2 A3B3C1D2 Tuần 5,8057463 5,6087746 5,5622173 Mẫu A1B1C2D2 A2B1C2D2 A3B1C2D2 Ngày 5,8149383 5,1908231 5,3172311 Mẫu A1B2C2D2 A2B2C2D2 A3B2C2D2 Ngày 5,571369 5,3799405 5,2125427 Mẫu A1B3C2D2 Ngày 5,5337202 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ Không đục lỗ Tuần Tuần 4,933 4,40442 5,069 4,40255 4,731 4,37893 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần 5,048 4,72226 4,879 4,53181 5,055 4,51672 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần 5,026 4,52058 4,914 4,47308 5,05 4,4795 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 4,611 4,14762 4,733 4,25371 4,746 4,36436 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 4,876 4,21931 4,941 4,46268 4,757 4,47886 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 4,615 4,16756 80 Tuần Tuần Tuần 10 4,08473 3,4 2,9937 4,03141 3,0167 2,89 4,00568 3,1167 3,0397 Tuần Tuần Tuần 10 4,16696 3,7833 3,1243 4,17716 3,3333 2,9293 4,10512 3,2833 3,044 Tuần Tuần Tuần 10 4,1875 3,45 2,9703 4,09055 3,2667 2,8793 4,12461 3,1167 3,2075 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,02579 3,4167 3,95825 3,25 3,009 3,75645 3,1167 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,02644 3,0333 3,1233 3,91498 3,1833 3,1213 3,83838 3,15 2,9033 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 4,09932 3,1 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 A2B3C2D2 A3B3C2D2 5,4650494 5,1707189 4,743 4,806 4,39322 4,45951 3,87473 3,76915 3,0167 3,25 2,9977 Bảng 10 Hàm lượng acid hữu bảo quản màng chitosan phân tử cao thí nghiệm Nhiệt độ thấp Nhiệt độ thường Mẫu A1B1C1D2 A2B1C1D2 A3B1C1D2 Tuần 5,55231 5,39155 6,01721 Mẫu A1B2C1D2 A2B2C1D2 A3B2C1D2 Tuần 5,89511 5,9965 5,43867 Mẫu A1B3C1D2 A2B3C1D2 A3B3C1D2 Tuần 5,61731 5,42049 5,91562 Mẫu A1B1C2D2 A2B1C2D2 A3B1C2D2 Ngày 5,78913 5,60842 5,41565 Mẫu A1B2C2D2 A2B2C2D2 A3B2C2D2 Ngày 5,54895 5,6498 5,39722 Mẫu A1B3C2D2 A2B3C2D2 A3B3C2D2 Ngày 5,5705 5,58333 5,71525 Không đục lỗ Tuần Tuần 4,69338 4,03785 4,82726 4,16603 5,00717 4,32587 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần 4,89854 4,21069 4,70554 4,10892 5,08942 4,31906 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần 4,9124 4,29091 4,93002 4,14899 5,37117 4,57591 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 4,72732 4,25064 4,96038 4,16256 4,82338 3,92237 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 4,83682 4,30454 5,05208 4,26915 4,98033 4,53405 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 4,98751 4,42525 4,7215 4,3678 5,08349 4,73193 Tuần Tuần Tuần 10 3,3705 3,09978 2,99367 3,646 3,16939 2,89 3,4605 3,28864 3,03967 Tuần Tuần Tuần 10 3,703 3,41442 3,12433 3,5343 3,20582 2,92933 3,8568 3,30619 3,044 Tuần Tuần Tuần 10 3,6548 3,14271 2,97033 3,6145 3,18291 2,87933 3,7644 3,43437 3,2075 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 3,1233 3,5753 3,18978 3,4356 3,009 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 3,568 3,26153 3,6908 3,35153 3,12133 3,7115 3,18894 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 3,6673 3,52724 3,8169 3,27616 2,99767 3,681 3,23213 Bảng 11 Hàm Vitamin C bảo quản màng chitosan phân tử thấp thí nghiệm Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 81 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Nhiệt độ thấp Nhiệt độ thường Mẫu A1B1C1D1 A2B1C1D1 A3B1C1D1 Tuần 55,55 56,1 55 Mẫu A1B2C1D1 A2B2C1D1 A3B2C1D1 Tuần 54,45 55 57,2 Mẫu A1B3C1D1 A2B3C1D1 A3B3C1D1 Tuần 54,45 56,1 57,75 Mẫu A1B1C2D1 A2B1C2D1 A3B1C2D1 Ngày 56,65 57,2 57,75 Mẫu A1B2C2D1 A2B2C2D1 A3B2C2D1 Ngày 53,9 56,1 54,45 Mẫu A1B3C2D1 A2B3C2D1 A3B3C2D1 Ngày 58,3 56,65 57,2 Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 45,65 39,05 29,7 22,55 22,5667 46,2 37,95 30,8 24,2 25 45,65 36,85 28,6 22,55 22,7133 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 47,3 37,95 29,15 23,65 26,6333 43,45 39,6 33,55 25,85 22,5 44 39,05 32,45 23,65 22,2667 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 47,85 39,05 30,25 23,65 21,6667 46,75 38,5 29,15 24,75 26,2667 45,65 40,15 29,7 24,2 27,3733 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 44 30,8 24,75 22,55 43,45 33,55 27,5 24,75 20,48 45,65 31,35 26,4 24,75 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 42,9 34,65 28,6 22 21,2333 42,35 35,2 31,35 26,95 22,32 44 29,7 25,85 22,55 22,0133 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 45,65 32,45 26,95 26,3667 44,55 32,45 26,95 23,65 20,4067 44 33 25,85 23,65 Bảng 12 Hàm lượng Vitamin C bảo quản màng chitosan phân tử cao thí nghiệm Nhiệt độ thấp Mẫu A1B1C1D2 A2B1C1D2 A3B1C1D2 Mẫu Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ Không đục lỗ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 56,65 47,85 43,45 35,75 26,4 21,8333 52,8 48,4 44,55 40,15 28,6 26,7667 54,45 50,05 45,65 39,6 25,3 23,05 Đục lỗ 0,4% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 82 Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTH Luận văn tốt nghiệp k19 Nhiệt độ thường A1B2C1D2 A2B2C1D2 A3B2C1D2 58,85 60,5 56,1 Mẫu A1B3C1D2 A2B3C1D2 A3B3C1D2 Tuần 56,65 57,2 51,7 Mẫu A1B1C2D2 A2B1C2D2 A3B1C2D2 Ngày 47,85 53,9 48,95 Mẫu Ngày A1B2C2D2 A2B2C2D2 A3B2C2D2 Mẫu A1B3C2D2 A2B3C2D2 A3B3C2D2 Khoa CNTP Trường ĐH Cần Thơ 55 47,3 48,4 50,6 56,1 50,05 48,4 38,5 30,25 26,9667 46,75 41,8 28,05 23,1867 44,55 36,85 26,4 23,7867 Đục lỗ 0,5% Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 51,15 47,3 32,45 25,85 21,6667 52,25 45,65 37,95 29,7 27,7 47,85 44 37,95 30,25 27,91 Không đục lỗ Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 45,65 40,7 37,8333 50,05 44,55 31,35 22,55 47,3 41,25 32,45 30,04 Đục lỗ 0,4% Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 51,7 44,55 45,1 46,75 36,3 23,65 41,8 33,55 24,75 22,32 39,05 33,55 25,3 Đục lỗ 0,5% Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 52,25 47,3 41,8 31,9 22,4167 54,45 48,4 43,45 33 23,1 20,4067 56,65 52,25 43,45 34,65 23,65 83 ... xuất trái chanh không hạt khu vực xuất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu tồn trữ chanh không hạt sau thu hoạch Đề tài Hiệu việc xử lý kết hợp hóa chất, bao gói bảo quản lạnh thời gian tồn trữ trái chanh không. .. Hiệu việc xử lý kết hợp hóa chất, bao gói bảo quản lạnh thời gian tồn trữ trái chanh không hạt sau thu hoạch thực nhằm tìm phương pháp để trì phẩm chất kéo dài thời gian tồn trữ trái chanh không. .. KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG DIỆP THỊ NGỌC THÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ LÝ KẾT HỢP HÓA CHẤT, BAO GÓI VÀ BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG HẠT SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của VIỆC XỬ LÝ KẾT HỢP CHẤT, BAO GÓI VÀ BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN tồn TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG hạt SAU THU HOẠCH, HIỆU QUẢ của VIỆC XỬ LÝ KẾT HỢP CHẤT, BAO GÓI VÀ BẢO QUẢN LẠNH TRÊN THỜI GIAN tồn TRỮ TRÁI CHANH KHÔNG hạt SAU THU HOẠCH, CHƯƠNG 2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, 1 Tổng quan về chanh không hạt, Bảng 2.1 Nhiệt độ đóng băng của một số loại quả, Hình 2.5: Các dạng chitosan, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 4 Phương pháp phân tích và đánh giá, - Xác định hàm lượng chất khô tổng số, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Hình 4.2: Đồ thị thể hiện tỉ lệ tổn thất khối lượng tự nhiên trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường (28-300C), Hình 4.8: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng vitamin C của chanh trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường (28-300C), Hình 4.10: Đồ thị thể hiện tổn thất khối lượng tự nhiên của chanh khi có sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản, Hình 4.11: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản, Hình 4.12: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng chất khô của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản, Hình 4.13: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử thấp để bảo quản, Hình 4.14: Đồ thị thể hiện sự thay đổi hàm lượng acid hữu cơ của chanh khi sử dụng màng chitosan phân tử cao để bảo quản, Mẫu xử lý với KMnO4 0,05% Mẫu xử lý với kali sorbate 5%, Bảng 4.4 Sự thay đổi chất lượng chanh khi bảo quản ở nhiệt độ thường (Ngày 15), PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM THU NHẬN ĐƯỢC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay