HDSX cuanguoidantaynguyen dung

28 105 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 02:35

... biết có núi Tây lửaNguyên hoạt động gọi vàvùng phunđất trào đ dung ba dan không?Trải qua hàng triệu năm tác động mưa, nắng nham dung nham núi lửa nguội tạo thành đất đỏ ba dan Loại đất tốt Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: HDSX cuanguoidantaynguyen dung, HDSX cuanguoidantaynguyen dung, Hình 1. Lược đồ một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay