Hoàn thiện công tác đánh giá hệ thống KSNB đơn vị khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế a t a x

60 93 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 22:36

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn phát triển không ngừng kinh tế giới, đặc biệt giai đoạn hội nhập Việt Nam nhu cầu ngành nghề kiểm tốn vai trò tài đại ngày phát triển trở nên quan trọng Trong kiểm tốn báo cáo tài q trình tìm hiểu hệ thống KSNB đánh giá sơ rủi ro kiểm soát bước quan trọng giai đoạn thực kiểm toán Dựa vào hiểu biết sâu sắc đầy đủ hệ thống KSNB, cơng ty kiểm tốn đánh giá rủi ro kiểm soát phương diện thiết kế thực tế áp dụng Từ KTV định có tiếp tục hợp đồng hay không Kết trình ảnh hưởng đến bước kiểm toán Đây sở để KTV thiết lập thủ tục phân tích thiết kế; thực thử nghiệm nhằm thu thập đầy đủ chứng cần thiết Quá trình tuân thủ chuẩn mực, mà góp phần làm cho kiểm tốn hữu hiệu hiệu Được hướng dẫn giáo viên hướng dẫn TS Đoàn Ngọc Phi Anh anh chị đơn vị thực tập em mạnh dạn chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác đánh giá hệ thống KSNB đơn vị khách hàng quy trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế A.T.A.X” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài gồm ba phần: Chương I: Cơ sở lý luận chung quy trình đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo tài Chương II: Thực trạng đánh giá hệ thống KSNB kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế A.T.A.X thực Chương III: Một số nhận xét ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá hệ thống KSNB quy trình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế A.T.A.X SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I Những vấn đề hệ thống KSNB Khái niệm mục tiêu hệ thống KSNB 1.1 Khái niệm hệ thống KSNB Một doanh nghiệp có hệ thống KSNB tốt mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động tổ chức chức quy định luật pháp nhằm giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh; giảm bớt hao hụt, mát, hư hỏng tài sản; đảm bảo tính xác số liệu kế toán báo cáo tài giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đặt Theo Liên đồn kế tốn quốc tế (The International Federation of Accountant - IFAC) thì: “Hệ thống KSNB kế hoạch đơn vị toàn phương pháp, bước công việc mà nhà quản lý doanh nghiệp tuân theo Hệ thống KSNB trợ giúp cho nhà quản lý đạt mục tiêu cách chắn theo trình tự kinh doanh có hiệu kể việc tơn trọng quy chế quản lý; giữ an toàn tài sản, ngăn chặn, phát sai phạm gian lận; ghi chép kế tốn đầy đủ, xác, lập báo cáo tài kịp thời, đáng tin cậy” Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 400 “Hệ thống KSNB quy định thủ tục kiểm soát đơn vị kiểm toán xây dựng áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật qui định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát gian lận sai sót để lập BCTC trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng có hiệu tài sản đơn vị” Nói tóm lại hệ thống KSNB doanh nghiệp hiểu có hai phần: Phần thứ chế KSNB bao gồm toàn chế nghiệp vụ; quy trình; quy chế nghiệp vụ cộng với cấu tổ chức (gồm xếp, phân công phân nhiệm phân cấp, ủy quyền v.v ) nhằm làm cho hoạt động doanh nghiệp hiệu quả, an toàn Phần thứ hai hệ thống KSNB phận kiểm tra giám sát chuyên trách, có kiểm tốn nội nhằm đảm bảo cho việc vận hành chế KSNB nói thực nghiêm, có hiệu Ngồi hệ thống KSNB gắn liền với phận, quy trình nghiệp vụ nhân viên doanh nghiệp nhiều tham gia vào việc KSNB kiểm sốt lẫn (chứ khơng đơn có cấp kiểm sốt cấp dưới) 1.2 Các mục tiêu hệ thống KSNB a Mục tiêu hiệu Mục tiêu phải ưu tiên hàng đầu Mục tiêu có nghĩa hệ thống KSNB phải hướng tới việc tối đa hóa hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc sử dụng hợp lý tài sản nguồn lực khác đồng thời giúp doanh nghiệp tránh khỏi rủi ro, thua lỗ Với mục tiêu này, hệ thống kiểm tra nội phải xây dựng cho toàn nhân viên doanh nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu doanh nghiệp SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh phương thức có hiệu nhất, hạn chế chi phí vượt mức ngồi mong muốn khơng đặt quyền lợi khác (Ví dụ nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng ) lên lợi ích doanh nghiệp b Mục tiêu đánh giá, dự báo, ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp Một hệ thống KSNB phải đưa biện pháp nhằm đánh giá loại hình rủi ro có khả gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Đồng thời, phải đảm bảo tương xứng rủi ro với mức vốn, với phạm vi, quy mô hoạt động doanh nghiệp.Hệ thống KSNB nhằm vào việc bảo vệ tài sản nguồn lực doanh nghiệp bao gồm tài sản vật chất thơng tin, số liệu hệ thống máy tính trước hành vi chiếm đoạt không hợp lệ, sử dụng trái phép chống mát để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động an tồn, có hiệu c Mục tiêu thơng tin Mục tiêu có nghĩa hệ thống KSNB tốt phải bảo đảm cho hệ thống thông tin báo cáo doanh nghiệp phải xác, cập nhật đầy đủ để doanh nghiệp đưa sách kịp thời, có hiệu Cụ thể hơn, hệ thống KSNB phải bảo đảm tin cậy, xác, kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh; tốn năm; hồ sơ, báo cáo tài chính, kế tốn khác; báo cáo giải trình trước cổ đơng, quan quản lý, đối tác để thông tin gửi tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông, quan quản lý giám sát người nhận thơng tin đưa định xác d Mục tiêu tuân thủ Tức hệ thống KSNB phải đảm bảo cho toàn hoạt động doanh nghiệp theo pháp luật, phù hợp với yêu cầu việc giám sát phù hợp với nguyên tắc, quy trình, quy định nội doanh nghiệp Cụ thể hệ thống KSNB cần: - Duy trì kiểm tra việc tn thủ sách có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp - Ngăn chặn phát kịp thời, xử lý sai phạm gian lận - Bảo đảm việc ghi chép kế tốn đầy đủ xác, lập BCTC trung thực khách quan Các yếu tố hệ thống KSNB 2.1 Mơi trường kiểm sốt Mơi trường kiểm sốt bao gồm toàn nhân tố bên bên ngồi đơn vị có tác động đến việc thiết kế, hoạt động xử lý liệu loại hình KSNB Mơi trường kiểm sốt tảng cho tất thành phần khác KSNB Môi trường kiểm soát bao gồm nhận thức, thái độ hành động người quản lý đơn vị kiểm sốt tầm quan trọng kiểm sốt Mơi trường kiểm sốt có ảnh hưởng quan trọng đến trình thực kết thủ tục kiểm sốt Một mơi trường kiểm sốt tốt hạn chế phần thiếu sót thủ tục kiểm sốt Các yếu tố thuộc mơi trường kiểm soát Đặc thù quản lý: quan điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến sách, chế độ, quy định cách thức tổ chức kiểm tra, kiểm soát SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh doanh nghiệp Sự hữu hiệu hệ thống KSNB trước tiên phụ thuộc trực tiếp vào tính trực tôn trọng giá trị đạo đức nhà quản lý Nếu nhà quản lý đơn vị có quan điểm kinh doanh trung thực, cạnh tranh lành mạnh có xu hướng coi tính trung thực BCTC, trường hợp này, mơi trường kiểm sốt mạnh ý muốn thiết lập thủ tục kiểm soát chặt chẽ nhằm thực mục tiêu đề nhà quản lý Chính vấn đề trung tâm tìm hiểu mơi trường kiểm sốt đơn vị Cơ cấu tổ chức việc thiết lập máy thực mục tiêu doanh nghiệp Tùy thuộc vào đặc điểm doanh nghiệp mà người quản lý thiết lập cấu tổ chức phù hợp Một cấu tổ chức hợp lý tạo tính hệ thống việc ban hành triển khai thực việc kiểm tra, giám sát việc thực định Một cấu tổ chức hợp lý góp phần ngăn ngừa có hiệu hành vi gian lận sai sót hoạt động tài kế tốn doanh nghiệp Để thiết lập cấu tổ chức tốt nhà quản lý cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Thiết lập điều hành kiểm sốt tồn hoạt động DN, khơng bỏ sót lĩnh vực đồng thời khơng có chồng chéo phận - Thực phân chia rành mạch chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ bảo quản tài sản - Đảm bảo độc lập tương đối phận Chính sách nhân sách quy định liên quan đến việc tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng hay kỷ luật nhân viên Sự phát triển doanh nghiệp gắn liền với đội ngũ nhân viên họ nhân tố quan trọng môi trường kiểm sốt nhân viên người trực tiếp thực thủ tục kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Nếu nhân viên có lực tin cậy, nhiều q trình kiểm sốt không cần thực mà đảm bảo mục tiêu đề KSNB Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên lực công việc thiếu trung thực dù doanh nghiệp có thiết kế vận hành sách thủ tục kiểm sốt chặt chẽ đến đâu hệ thống KSNB khơng thể phát huy hiệu Công tác kế hoạch: Hệ thống kế hoạch dự toán, bao gồm kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, thu chi quỹ, kế hoạch hay dự toán đầu tư, sửa chữa tài sản cố định… Nếu việc lập thực kế hoạch tiến hành khoa học nghiêm túc hệ thống kế hoạch dự tốn trở thành cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu Đó để nhà quản lý xem xét tiến độ thực nhằm phát vấn đề bất thường xử lý điều chỉnh kịp thời Ủy ban kiểm soát bao gồm người máy lãnh đạo cao đơn vị thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ quản lý chuyên gia am hiểu lĩnh vực kiểm sốt Ủy ban kiểm sốt thường có nhiệm vụ quyền hạn sau: - Giám sát chấp hành luật pháp công ty - Kiểm tra giám sát công việc KTV nội - Giám sát tiến trình lập BCTC SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Dung hồ bất đồng (nếu có) Ban giám đốc với KTV bên Các yếu tố để đánh giá tính hiệu ủy ban kiểm sốt gồm có mức độ độc lập, kinh nghiệm, uy tín thành viên Hội đồng quản trị, uỷ ban kiểm toán, mối quan hệ họ với phận kiểm toán nội kiểm tốn độc lập Mơi trường kiểm sốt bên ngồi: nhân tố thuộc mơi trường kiểm sốt bên ngồi bao gồm: kiểm sốt quan chức nhà nước, ảnh hưởng chủ nợ, môi trường pháp lý, đường lối phát triển đất nước 2.2 Hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống kế toán quy định kế toán thủ tục kế toán mà đơn vị kiểm toán áp dụng để thực ghi chép kế toán lập BCTC Hệ thống kế toán hệ thống thông tin chủ yếu đơn vị thực chức thông tin kiểm tra thông qua: hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hệ thống bảng tổng hợp, cân đối kế tốn Trong đó, q trình lập ln chuyển chứng từ đóng vai trò quan trọng cơng tác KSNB doanh nghiệp Mục đích hệ thống kế toán tổ chức nhận biết, thu thập, phân loại, ghi sổ báo cáo nghiệp vụ kinh tế tài tổ chức đó, thỏa mãn chức thông tin kiểm tra hoạt động kế toán Một hệ thống kế toán hữu hiệu phải đảm bảo thực mục tiêu kiểm sốt sau:  Tính có thật (Validity): Chỉ phép ghi nghiệp vụ kinh tế có thật, khơng cho ghi chép nghiệp vụ không xảy vào sổ sách đơn vị  Tính đầy đủ (Completeness): Khơng loại bỏ, giấu bớt, để sổ sách nghiệp vụ phát sinh, việc phản ánh trọn vẹn nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Sự đánh giá (Valuation): Khơng để xảy sai phạm tính tốn, việc áp dụng sách kế tốn  Sự phê chuẩn (Authorization: Đảm bảo nghiệp vụ xảy phải phê chuẩn hợp lý đầy đủ  Sự phân loại (Classification): Đảm bảo số liệu phân loại theo sơ đồ tài khoản đơn vị ghi nhận đắn loại sổ sách có liên quan  Đúng hạn (Timming): Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải kì  Chuyển sổ tổng hợp xác (porting and summarization): Số liệu kế toán phải ghi vào sổ sách (sổ cái) đắn tổng hợp xác, để giúp phản ánh trung thực tình hình tài kết kinh doanh đơn vị Bảy mục tiêu mục tiêu chi tiết hệ thống KSNB chúng phải áp dụng cho nghiệp vụ trọng yếu kiểm toán 2.3 Các thủ tục kiểm soát Theo VAS 400 thủ tục kiểm soát “là quy chế thủ tục Ban lãnh đạo đơn vị thiết lập đạo thực đơn vị nhằm đạt mục tiêu quản lý cụ thể.” SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Các thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm: Lập, kiểm tra, so sánh phê duyệt số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị; - Kiểm tra tính xác số liệu tính tốn; - Kiểm tra chương trình ứng dụng mơi trường tin học; - Kiểm tra số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết; - Kiểm tra phê duyệt chứng từ kế toán, tài liệu kế toán; - Đối chiếu số liệu nội với bên ngoài; - So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán; - Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với tài sản tài liệu kế tốn; - Phân tích, so sánh số liệu thực tế với dự toán, kế hoạch Các thủ tục kiểm soát thiết lập đơn vị dựa ba nguyên tắc bản: nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng; nguyên tắc bất kiêm nhiệm; nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn Nguyên tắc phân công, phân nhiệm: Theo nguyên tắc công việc trách nhiệm cần phân chia cho nhiều người đơn vị nhằm chun mơn hóa để đạt hiệu cao hơn, đảm bảo tính độc lập bên thực Ngoài ra, nguyên tắc tạo thúc đẩy lẫn cơng việc việc kiểm tra, kiểm soát thuận lợi điều có tác dụng hạn chế rủi ro mà người kiểm soát lẫn Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Nguyên tắc qui định cách ly thích hợp trách nhiệm nghiệp vụ có liên quan nhằm ngăn ngừa sai phạm hành vi lạm dụng quyền hạn Ví dụ: tổ chức nhân khơng thể bố trí kiêm nhiệm nhiệm vụ phê chuẩn thực hiện, thực kiểm soát, ghi sổ tài sản bảo quản tài sản… Nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn: Theo uỷ quyền nhà quản lý, cấp đựơc giao cho định giải số cơng việc phạm vi định Q trình uỷ quyền tiếp tục mở rộng xuống cấp cấp thấp tạo nên hệ thống phân chia trách nhiệm quyền hạn mà không làm tính tập trung doanh nghiệp Để tuân thủ tốt q trình kiểm sốt, nghiệp vụ kinh tế phải phê chuẩn đắn Sự phê chuẩn thực qua hai loại, phê chuẩn chung phê chuẩn cụ thể Phê chuẩn biểu cụ thể việc định giải công việc phạm vi quyền hạn giao Nguyên tắc yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh uỷ quyền cho cán phê chuẩn cách thích hợp 2.4 Giám sát hệ thống KSNB Giám sát trình đánh giá chất lượng hệ thống KSNB suốt thời kì hoạt động để có điều chỉnh cải tiến thích hợp Giám sát có vai trò quan trọng, giúp KSNB ln trì hữu hiệu qua thời kì khác Quá trình giám sát thực người có trách nhiệm nhằm đánh giá việc thiết lập thực thủ tục kiểm soát - SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Những hạn chế hệ thống KSNB Một hệ thống KSNB hữu hiệu hạn chế tối đa sai phạm đảm bảo rủi ro, gian lận sai sót khơng xảy Theo VAS 400 hạn chế bao gồm: - Yêu cầu đặt chi phí cho hệ thống KSNB khơng vượt q lợi ích mà hệ thống mang lại mà phạm vi hệ thống KSNB bị hạn chế phần - Phần lớn thủ tục KSNB thường thiết lập cho nghiệp vụ thường xuyên, lặp đi, lặp lại, nghiệp vụ không thường xuyên, xảy sai phạm nghiệp vụ thường hay bị bỏ qua, khó phát - Sai sót người thiếu ý, đãng trí thực chức năng, nhiệm vụ, không hiểu rõ yêu cầu công việc - Khả hệ thống KSNB không phát thông đồng thành viên Ban quản lý nhân viên với người khác hay đơn vị - Khả người chịu trách nhiệm thực thủ tục KSNB lạm dụng đặc quyền nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân - Do thay đổi môi trường kinh doanh yêu cầu quản lý làm cho thủ tục kiểm soát bị lạc hậu bị vi phạm Tóm lại, KSNB cung cấp đảm bảo hợp lý bảo đảm tuyệt đối mục tiêu thực KSNB ngăn ngừa phát sai sót, gian lận khơng thể đảm bảo chúng khơng xảy Chính vậy, hệ thống KSNB hữu hiệu đến đâu tồn rủi ro định Vấn đề người quản lý nhận biết, đánh giá giới hạn chúng mức độ chấp nhận KSNB môi trường tin học 4.1 Đặc điểm hệ thống KSNB mơi trường xử lí thơng tin máy vi tính Thiếu dấu vết giao dịch: Một số hệ thống phần mềm máy tính thiết kế có đầy đủ dấu vết giao dịch, tồn thời gian ngắn đọc máy tính Trường hợp hệ thống phần mềm máy tính phức tạp, thực nhiều bước xử lý khơng có dấu vết đầy đủ Vì vậy, sai sót chương trình máy tính khó phát kịp thời thủ tục thủ cơng Quy trình xử lý thống giao dịch: Máy tính xử lý cách thống tất nghiệp vụ giống Điều cho phép loại bỏ gần tất sai sót xảy xử lý thủ cơng Tuy nhiên sai sót phần cứng chương trình phần mềm dẫn đến việc tất nghiệp vụ bị xử lý sai Sự phân chia chức bị hạn chế: Trong môi trường tin học, thủ tục kiểm sốt tập trung vào người số người, kế tốn thủ cơng thủ tục nhiều người thực Khả sai sót khơng tn thủ: Sai sót người việc thiết kế, bảo dưỡng vận hành hệ thống tin học cao so với hệ thống xử lý SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh thủ công Trong hệ thống tin học, khả có người khơng có trách nhiệm truy cập sửa đổi liệu mà không để lại dấu vết lớn xử lý thủ công Việc giảm tham gia người trình xử lý nghiệp vụ hệ thống tin học làm giảm khả phát sai sót khơng tn thủ Những sai sót việc khơng tn thủ xảy thiết kế sửa đổi chương trình ứng dụng phần mềm hệ thống khơng bị phát thời gian dài Tự tạo thực giao dịch: Chương trình máy tính có khả tự động tạo thực số giao dịch Việc cho phép giao dịch thủ tục khơng ghi chép cách tương tự trường hợp xử lý thủ công Việc cho phép tự động thực giao dịch ngầm định việc phê duyệt thiết kế thực chương trình máy tính Sự phụ thuộc bước kiểm sốt khác q trình xử lý thơng tin máy tính: Việc xử lý thơng tin máy tính cung cấp báo cáo tài liệu để sử dụng cho thủ tục kiểm sốt thủ cơng Hiệu thủ tục kiểm sốt thủ cơng phụ thuộc vào hiệu kiểm sốt tính đầy đủ xác q trình xử lý thơng tin máy tính Trong đó, hiệu kiểm sốt máy vi tính phụ thuộc vào hiệu kiểm sốt chung môi trường tin học Tăng khả giám sát Ban Giám đốc: Hệ thống máy tính có khả cung cấp nhanh, nhiều thông tin giúp Ban Giám đốc kiểm tra, giám sát kịp thời, đầy đủ hoạt động đơn vị Tăng khả sử dụng kỹ thuật kiểm tốn máy tính trợ giúp: Việc xử lý phân tích số lượng lớn liệu máy tính cho phép KTV áp dụng kỹ thuật cơng cụ kiểm tốn máy tính chung chuyên biệt việc thực thủ tục kiểm toán Các rủi ro khả kiểm sốt nêu mơi trường tin học có tác động tiềm tàng đến việc đánh giá KTV rủi ro, tính chất, lịch trình phạm vi kiểm toán 4.2 Các hoạt động kiểm sốt mơi trường tin học 4.2.1 Kiểm sốt chung Là sách, biện pháp thực nhằm ngăn chặn phát sai sót, gian lận hệ thống thơng tin kế tốn Kiểm sốt chung tập trung vào cơng cụ sau: – Kiểm sốt liệu: Là việc cài đặt, lập trình, vận hành, chép, phục hồi kỹ thuật giải cố bất thường – Kiểm soát phần mềm hệ thống: Là hoạt động kiểm sốt tính hiệu việc mua, cài đặt, sử dụng bảo trì phần mềm – Kiểm sốt tiếp cận hệ thống: Là việc kiểm soát biện pháp bảo đảm an tồn cho hệ thống Nếu hoạt động kiểm sốt thực tốt, biện pháp hiệu ngăn ngừa xâm nhập trái phép – Kiểm sốt phát triển bảo trì hệ thống ứng dụng: Là việc theo dõi, cập nhật thay đổi cho hệ thống Khi thay đổi hệ thống, người thiết kế hệ thống cần phải tham khảo ý kiến người có thẩm quyền, người có trách nhiệm liên quan Hệ thống cần thử nghiệm cho chương SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh trình riêng cho toàn hệ thống Tài liệu liên quan đến thay đổi hệ thống phải lưu trữ để tham khảo cần thiết 4.2.2 Kiểm soát ứng dụng Là sách, biện pháp thực kiểm sốt ảnh hưởng đến hệ thống ứng dụng cụ thể, nhằm đảm bảo quy trình nghiệp vụ thực cách đầy đủ xác Ví dụ như: Hệ thống thu tiền, hệ thống quản lý hàng tồn kho Có ba kiểm sốt ứng dụng nhằm ngăn chặn phát sai sót: – Kiểm sốt thơng tin đầu vào: Là việc biến đổi liệu ngôn ngữ mà máy hiểu nhằm ngăn chặn phát sai sót trước trình nhập liệu – Kiểm sốt xử lý nhằm giám sát xác kiện kế tốn q trình xử lý máy tính – Kiểm sốt thơng tin đầu bao gồm sách cách thức thực nhằm đảm bảo xác kết trình xử lý số liệu II Đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo tài Mục đích nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 400 yêu cầu: “ KTV phải có đủ hiểu biết hệ thống kế toán hệ thống KSNB khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu ’’ Như vậy, việc nghiên cứu hệ thống KSNB đánh giá rủi ro kiểm soát cần thiết quan trọng KTV: - Thông qua tìm hiểu hệ thống KSNB phận, KTV đánh giá điểm mạnh điểm yếu KSNB nói chung khoản mục, phận nói riêng - Trên sở hiểu biết KSNB, KTV hình dung khối lượng độ phức tạp công việc, đánh giá sơ rủi ro kiểm tốn Từ đó, KTV xác định phương hướng phạm vi kiểm tra, thiết kế thủ tục kiểm toán, dự kiến thời gian lực lượng nhân cần thiết kế hoạch chương trình kiểm tốn Trình tự đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo tài Quy trình tìm hiểu đánh giá hệ thống KSNB gồm bước gắn liền với giai đoạn lập kế hoạch thực kiểm toán quy trình kiểm tốn BCTC 2.1 Tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng Tìm hiểu sơ hệ thống KSNB khách hàng giai đoạn tìm hiểu cách khái quát để nắm điểm mạnh, điểm yếu định hệ thống KSNB Trong giai đoạn này, KTV tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng hai mặt chủ yếu: thiết kế KSNB (bao gồm thiết kế quy chế kiểm soát thiết kế máy kiểm sốt); tính hoạt động liên tục có hiệu lực KSNB SVTH: Đặng Hữu Dự Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh Tìm hiểu hệ thống KSNB thực giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn, KTV phải tìm hiểu thiết kế vận hành theo yếu tố cấu thành để:  Đánh giá xem liệu báo cáo tài kiểm tốn hay khơng? KTV phải thu thập thơng tin tính trung thực Ban Giám đốc việc lập trình bày sổ sách kế toán để thoả mãn chứng thu chứng minh cho số dư báo cáo tài  Nhận diện đánh giá sai phạm tiềm tàng  Quyết định mức đánh giá thích hợp rủi ro kiểm sốt ảnh hưởng đến rủi ro phát từ ảnh hưởng đến định số lượng chứng kiểm toán cần thu thập Sau tìm hiểu tồn hệ thống KSNB nói chung, KTV vào tìm hiểu hệ thống KSNB phần hành kế tốn Để phục vụ cho mục đích này,KTV thường chia hệ thống KSNB theo khoản mục theo chu trình nghiệp vụ * Phương pháp tiếp cận theo khoản mục: Khoản mục hiểu khoản mục trình bày báo cáo tài Theo KTV tiến hành nhóm tài khoản xếp vào nội dung báo cáo tài thành nhóm tiến hành kiểm tra theo nhóm tài khoản hay khoản mục * Phương pháp tiếp cận theo chu trình: Chu trình nghiệp vụ khái niệm dùng để sách thủ tục liên quan đến nghiệp vụ Việc phân chia phụ thuộc vào đặc thù đơn vị kinh nghiệm KTV Các chu trình KTV thực hiện:  Chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền  Chu trình mua hàng, phải trả, chi tiền  Chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn  Chu trình lương khoản trích theo lương  Chu trình TSCĐ XDCB Các phương pháp KTV thường sử dụng tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng:  KTV dựa vào kinh nghiệm trước KTV với khách hàng: Hầu hết kiểm tốn cơng ty Cơng ty kiểm toán thực hàng năm Do KTV thường bắt đầu với khối lượng lớn thông tin hệ thống KSNB khách hàng thu thập từ kiểm tốn trước Bởi hệ thống kiểm soát thường thay đổi thường xuyên nên thơng tin cập nhật hóa mang sang năm hành  KTV thẩm vấn nhân viên công ty khách hàng: Công việc giúp cho KTV thu thập thông tin ban đầu (đối với khách hàng mới) nắm bắt thay đổi hệ thống KSNB khách hàng (đối với khách hàng thường niên) để cập nhật thông tin cho kiểm toán năm hành SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh I.Kiểm sốt đầu vào DN có thủ tục kiểm tra việc đánh số thứ tự trước chứng từ gốc không? Chứng từ trước nhập vào hệ thống có phê chuẩn trước không? Hệ thống áp dụng đơn vị  có khả kiểm tra báo lỗi chứng từ nhập sai không hợp lệ khơng? Có kiểm tra định kì chứng từ sử dụng nhập vào hệ thống với chứng từ lưu phận khác để đối chiếu khơng?  II.Kiểm sốt q trình xử lý Trong trường hợp xảy lỗi trình xử lý, hệ thống có khả thơng báo lỗi đến tổng đài để tiến hành xử lý không? SVTH: Đặng Hữu Dự Vì cơng ty tiến hành kiểm tra theo loại nghiệp vụ nên kiểm toán loại nghiệp vụ cụ thể, KTV trả lời câu hỏi có sẵn loại nghiệp vụ Tương tự Theo kế toán trưởng cho biết  Hầu hết việc kiểm tra đối chiếu thực vào cuối kì kế tốn, cơng ty khơng quy định phải kiểm tra định kì, thời gian biên đối chiếu năm cho thấy Khi xảy lỗi q trình xử lý, nhân viên máy tính đến kiểm tra sau người sử dụng thơng báo, nhân viên kế tốn đa phần khơng tự xử lý lỗi trình xử lý, kế toán bán Trang 46 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh hàng cho biết Người có trách nhiệm có thường xuyên kiểm  tra tập tin sau trình xử lý để đảm bảo tập tin khơng bị lỗi khơng? III.Kiểm sốt đầu Định kì đơn vị có tiền hành đối chiếu liệu đầu với liệu nhập vào máy khơng? Đơn vị có sử dụng biện pháp bảo mật  thông tin liệu đầu đơn vị thông tin quan trọng đơn vị không?  Phỏng kế toán tiền mặt, vật tư bán hàng cho biết Công việc tiến hành thực trường hợp đối chiếu có xảy sai sót, tùy thuộc vào nhân viên kế tốn muốn định kì đối chiếu để chắn số liệu có khơng nhằm giảm khối lượng cơng việc vào cuối kì, cơng ty khơng có quy định riêng Chỉ có kế tốn trưởng phép đặt lệnh in kết xuất liệu file excel…,(kế toán bán hàng cho biết) Tăng cường sử dụng lưu đồ để mơ tả tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng Để nâng cao hiệu tính khoa học cơng việc kiểm toán viên nên tăng cường sử dụng lưu đồ để trình bày thủ tục kiểm sốt áp dụng đơn vị khách hàng Lưu đồ KSNB giúp cho kiểm tốn viên nhận xét xác thủ tục kiểm soát áp dụng với hoạt động dễ dàng SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 47 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh thủ tục kiểm sốt bổ sung Lưu đồ giúp cho việc kiểm tra, soát xét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc, xem xét hồ sơ kiểm tốn Liên quan đến cơng cụ lập lưu đồ, người viết kiến nghị kiểm toán viên nên dùng trình vẽ lưu đồ Hiện thị trường có phần mềm thiết kế chuyên để vẽ lưu đồ (ví dụ phần mềm SmartDraw, Visco ) Ưu điểm phần mềm thiết kế để vẽ lưu đồ cách chuyên nghiệp, bên cạnh giá thành hợp lý Trong phần người viết xin giới thiệu phần mềm vẽ lưu đồ SmartDraw, phần mềm dễ sử dụng, giao diện đẹp tốn tài nguyên nhớ Đầu tiên tiến hành cài đặt phần mềm SmartDraw Sau cài đặt, kiểm toán viên tiến hành khởi động chương trình cách Click đúp vào biểu tượng SmartDraw hình máy tính : Sau khởi động, giao diện SmartDraw sau: Người sử dụng tuỳ chọn dạng loại lưu đồ cần vẽ Đối với việc vẽ chu trình kế tốn kiểm tốn viên kiểm tốn viên chọn mục FlowChart giao diện hay thư mục bên cạnh Người sử dụng chọn cách vẽ lưu đồ Phần (phần Examples) có ví dụ, người dùng chỉnh sửa để phù hợp với mục đích Nếu người dùng chọn lưu đồ ví dụ phần Examples hình sau: SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 48 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Sau hồn thành xong lưu đồ việc cuối lưu lưu đồ cách nhấn biểu tượng Save tiêu đề để kết xuất lưu đồ Người dùng chọn kết xuất lưu đồ file dạng pdf, doc, fpt, xls cách nhấp vào biểu tượng tương ứng tiêu đề Sau phần lưu đồ hoạt động xử lý nhu cầu hàng tồn kho chu trình Ngun vật liệu cơng ty A mà người viết dựa vào phần mơ tả kiểm tốn viên để vẽ lại chương trình SmartDraw Hình 3.1 SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 49 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Thực thêm số thủ tục kiểm soát vài tài khoản để giảm bớt thử nghiệm Đối với tài sản cố định, doanh thu mua hàng công ty không vấn đơn vị mơ tả thủ tục kiểm sốt nội đơn vị nay, công ty cần thực thêm thử nghiệm kiểm sốt nhằm khẳng định tính hiệu thủ tục kiểm soát đánh giá rủi ro kiểm soát để giảm bớt thử nghiệm không cần thiết Thang điểm đánh giá rủi ro kiểm soát sau: Điểm đánh giá < 0: rủi ro kiểm soát cao Điểm đánh giá = 0: rủi ro trung bình Điểm đánh giá > 0: rủi ro thấp trường hợp mục tiêu kiểm sốt, =1 trường hợp mục tiêu kiểm sốt không phát yếu thủ tục Ví dụ q trình hạch tốn tài sản cố định cơng ty lập bảng đánh sau: SVTH: Đặng Hữu Dự C E Sự đánh giá Quyền sở hữu kiểm sốt C Tính xác Sự phê chuẩn Tài sản cố định mua theo C đơn đặt hàng cấp có thẩm quyền phê duyệt ? Tất hóa đơn mua tài sản cố định chi phí có liên quan khác ghi nhận đầy đủ hợp lý Tỷ lệ khấu hao áp dụng phù hợp với sách kế tốn doanh nghiệp Các bút tốn ghi chép sổ kế toán tài sản cố định xác cấp có thẩm quyền phê duyệt Có đối chiếu thường xuyên sổ sổ chi tiết Tài liệu chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo vệ cách an tồn Điểm đánh giá +1 Tính đầy đủ Tính có thực Bảng đánh giá rủi ro kiểm soát tài sản cố định E E W W W -1 -1 C E +1 +1 Trang 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá rủi ro kiển sốt GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh Thấp Thấp TBình Thấp Cao Cao Người phê duyệt, nhận hàng, ghi sổ, toán độc lập C C So sánh chất lượng, số lượng, mẫu mã hàng đặt mua với đơn đặt hàng phê chuẩn Hàng đặt mua ghi chép kịp thời Kiểm tra chứng từ gốc có trung C thực, hàng mua giá phù hợp, hóa đơn xác Hàng hóa khơng qua kho, đảm bảo hóa đơn mua hàng trung thực, hàng hóa thực nhận Nghiệp vụ mua liên quan đến chi phí ghi chép niên độ C C C C C C C C Sự phê chuẩn C Ghi chép xác C Sự đầy đủ Sự phát sinh Đơn đặt hàng cấp có thẩm quyền phê duyệt Sự đánh giá Quyền kiểm soát Bảng đánh giá rủi ro kiểm soát việc mua hàng C C C C C Tất khoản toán cấp có thẩm quyền phê duyệt C Bút tốn ghi sổ kế tốn xác kiểm tra W Có đối chiếu thường xuyên sổ sổ chi tiết mua hàng C C W Điểm đánh giá +1 +6 +6 +3 +2 +1 Đánh giá rủi ro kiểm sốt Thấp Thấp Thấp Thấp TBình TBình SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 51 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Giá chủng loại hàng bán C phê duyệt cấp có thẩm quyền Người chấp nhận đơn đặt hàng, người C chuyển hàng đi, kế toán độc lập Sự đánh giá Tính kì Sự đầy đủ Sự phê chuẩn Tính có thật Bảng đánh giá rủi ro kiểm soát doanh thu C Khách hàng thực nhận dịch vụ W đặt mua Người chuyển hàng, phát hành hóa đơn độc lập Người nhận tiền toán, chuyển tiền vào ngân hàng độc lập Người nhận tiền toán người ghi sổ phải thu khách hàng độc lập Các nghiệp vụ bán hàng ghi sổ đầy đủ Các nghiệp vụ bán hàng có phê chuẩn ghi sổ Hóa đơn hàng hóa dịch vụ cung cấp thực gởi đến khách hàng Khoản mục số lượng hóa đơn bán hàng phù hợp với hàng hóa dịch vụ thực cấp C C C C C C C W W Đảm bảo tính xác hóa đơn Hàng hóa hồn trả ghi có phải thu E khách hàng Bút tốn ghi chép sổ sách kế tốn xác phê duyệt W E W W Điểm đánh giá +1 +1 Đánh giá rủi ro kiểm sốt TBình TBình Thấp SVTH: Đặng Hữu Dự C +2 +1 -1 Thấp Cao Trang 52 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh KẾT LUẬN Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có chuẩn mực cụ thể cơng tác tìm hiểu khách hàng, vận dụng để có hiệu lại phụ thuộc vào thân chủ thể kiểm toán, vận dụng khác theo công ty kiểm tốn Có thể nhận thấy cơng tác tìm hiểu khách hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn thuế ATAX thực phù hợp với Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam Khơng thế, Cơng ty có nhiều sáng tạo phương pháp quy trình kiểm tốn, có phương pháp riêng loại khách hàng, KTV ý thức tầm quan trọng cơng tác tìm hiểu khách hàng tạo tảng vững cho kiểm toán đạt hiệu cao Do hạn chế thời gian trình độ người viết nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Một số giải pháp đưa luận văn chưa thực ưu việt thể mong muốn người viết tìm hiểu sâu vấn đề đặt ra, đưa quan điểm riêng, nâng cao kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn TS Đoàn Ngọc Phi Anh anh chị KTV cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế A.T.A.X giúp em hoàn thành luận văn SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 53 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đồn Ngọc Phi Anh Bảng kí hiệu chữ viết tắt Y: có N: khơng N/A: khơng áp dụng S: Điểm mạnh C: kiểm soát mạnh E: kiểm soát trung bình W: kiểm sốt yếu KSNB: kiểm sốt nội KTV: kiểm toán viên SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 54 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ***************** Tài liệu kiểm tốn tài TS Đồn Thị Ngọc Trai khoa kế toán trường đại học kinh tế Đà Nẵng Tài liệu kiểm tốn tài Th.S Phạm Hồi Hương khoa kế toán trường đại học kinh tế Đà Nẵng Tài liệu kiểm toán Th.S Trần Hồng Vân khoa kế toán trường đại học kinh tế Đà Nẵng Kiểm toán - Auditing / Alin A Arens, James K Loebbecke ; Đặng Kim Cương, Phạm Văn Dược dịch - Hà Nội : Thống Kê, 2000 - 572 tr ; 28 cm (chương 9) Principles of auditing and other assurance services / O Ray Whittington, Kurt Pany - 14th ed - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2004 - xxvii, 763 p : ill ; 26 cm (chapter 9) Modern auditing / Gurdarshan Singh Gill, Graham Cosserat, Philomena Leung, Paul Coram Giáo trình Kiểm tốn hoa kiểm tốn Trường đại học kinh tế TP.HCM : NXB Thống Kê 2005 Kiểm toán Lý Tuyết Thực Hành / John Dunn : NXB Thống Kê, 2000 SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 56 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 57 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 58 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .2 I Những vấn đề hệ thống KSNB Khái niệm mục tiêu hệ thống KSNB 1.1 Khái niệm hệ thống KSNB 1.2 Các mục tiêu hệ thống KSNB 2 Các yếu tố hệ thống KSNB .3 2.1 Mơi trường kiểm sốt 2.2 Hệ thống thơng tin kế tốn 2.3 Các thủ tục kiểm soát 2.4 Giám sát hệ thống KSNB Những hạn chế hệ thống KSNB KSNB môi trường tin học 4.1 Đặc điểm hệ thống KSNB môi trường xử lí thơng tin máy vi tính 4.2 Các hoạt động kiểm sốt mơi trường tin học .8 4.2.1 Kiểm soát chung 4.2.2 Kiểm soát ứng dụng II Đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo tài Mục đích nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB .9 Trình tự đánh giá hệ thống KSNB kiểm tốn báo cáo tài 2.1 Tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng 10 2.2 Đánh giá sơ rủi ro kiểm soát 14 2.3 Thiết kế thực thử nghiệm kiểm sốt chương trình kiểm toán 15 2.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát điều chỉnh thử nghiệm dự kiến 16 Đánh giá hệ thống KSNB môi trường tin học 16 3.1 Đánh giá rủi ro kiểm sốt mơi trường tin học 16 3.2 Thiết kế thực thử nghiệm kiểm soát .16 PHẦN II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X .19 I Khái qt Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thuế - A.T.A.X 19 Lịch sử hình thành phát triển ATAX: 19 Các dịch vụ ATAX cung cấp 20 Tổ chức máy quản lý công ty ATAX 21 Khái qt qui trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm tốn ATAX thực 22 4.1 Trước kiểm toán .23 4.1.1 Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng 23 4.1.2 Lập hợp đồng kiểm toán lựa chọn nhóm kiểm tốn 24 SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 59 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Ngọc Phi Anh 4.1.3 Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động 24 4.1.4 Phân tích sơ báo cáo tài 25 4.1.5 Đánh giá chung hệ thống KSNB rủi ro gian lận .25 4.1.6 Xác định mức trọng yếu 25 4.1.7 Xác định phương pháp chọn mẫu- cỡ mẫu 25 4.1.8 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán 25 4.2 Giai đoạn thực kiểm toán: 26 4.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 27 II Công tác đánh giá hệ thống KSNB công ty khách hàng kiểm tốn báo cáo tài thực Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế A.TAX .28 Tìm hiểu khách hàng 28 Phân tích tóm tắt hệ thống KSNB .29 2.1 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động 29 2.2 Tìm hiểu chu trình kinh doanh 30 Thiết kế thực thử nghiệm kiểm soát, đánh giá lại rủi ro kiểm soát điều chỉnh thử nghiệm dự kiến .36 PHẦN III HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ATAX 40 I Nhận xét chung công tác đánh giá hệ thống KSNB khách hàng kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế thực 40 Ưu điểm 40 Hạn chế .40 II Một số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá hệ thống KSNB khách hàng kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế ATAX 41 Tìm hiểu hệ thống KSNB môi trường tin học 41 Tăng cường sử dụng lưu đồ để mô tả tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng 45 Thực thêm số thủ tục kiểm soát vài tài khoản để giảm bớt thử nghiệm 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .53 SVTH: Đặng Hữu Dự Trang 60 ... CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X I Khái quát Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế - A.T.A.X Lịch sử... lý kiểm toán  Là sở pháp lý cho cơng việc kiểm tốn II Công tác đánh giá hệ thống KSNB công ty khách hàng kiểm tốn báo cáo tài thực Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn thuế A.TAX Quy trình đánh giá hệ. .. VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I Những vấn đề hệ thống KSNB Khái niệm mục tiêu hệ thống KSNB 1.1 Khái niệm hệ thống KSNB Một doanh nghiệp có hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá hệ thống KSNB đơn vị khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế a t a x, Hoàn thiện công tác đánh giá hệ thống KSNB đơn vị khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế a t a x, PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, 1 Tìm hiểu về hệ thống KSNB của khách hàng, 2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X, Khái quát qui trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ATAX thực hiện, Hồ sơ kiểm toán:, 2 Tìm hiểu các chu trình kinh doanh, Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, đánh giá lại rủi ro kiểm soát và điều chỉnh các thử nghiệm cơ bản đã dự kiến, PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ATAX, Tìm hiểu hệ thống KSNB trong môi trường tin học, Sau đây là phần lưu đồ của hoạt động xử lý nhu cầu hàng tồn kho trong chu trình Nguyên vật liệu của công ty A mà người viết dựa vào phần mô tả của kiểm toán viên để vẽ lại bằng chương trình SmartDraw., Thực hiện thêm một số thủ tục kiểm soát đối với một vài tài khoản để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay