Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện cần giờ đến năm 2040

54 81 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 12:00

... lý chất thải rắn địa bàn - Dự báo tải lượng chất thải rắn sinh hoạt Huyện Cần Giờ giai đoạn 2017 – 2040 - Đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh - Thiết kế bãi chôn. .. thường, bãi chơn lấp chất thải phân loại sau: - Bãi chôn lấp chất thải rắn nguy hại (Hazardous Watse Landfill) Bãi chôn lấp chất thải rắn định (Designated Waste) Bãi chôn lấp chất thải rắn đô... bách Trước tình hình đó, đồ án : “ Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho Huyện Cần Giờ đến năm 2040 thực nhằm giải tình trạng chất thải rắn đổ đống vệ sinh gây ô nhiễm môi trường nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện cần giờ đến năm 2040, Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện cần giờ đến năm 2040, CHƯƠNG 1: ĐẶC TRƯNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, 6 Phân loại theo quan điểm thông thường, CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ CHÔN LẤP CTR SINH HOẠT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHÔN LẤP THÍCH HỢP, 1 Công nghệ chôn lấp CTR sinh hoạt, CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN CẦN GIỜ, Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, 2 Tính toán diện tích các hố chôn lấp, 7 Hệ thống thu gôm vả xử lý bãi chôn lấp, 8 Dự toán công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay