Những vấn đề pháp lý về chống hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng

57 184 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 23:58

Mở đầuI.Tính cấp thiết của đề tàiCạnh Tranh là một quy luật thuộc tính của nền kinh tế thị trường. Xét ở mặt tích cực thì cạnh tranh là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, thì cạnh tranh tự do là yếu tố đưa đến những hậu quả tiêu cực về kinh tế, đặc biệt là khi cơ chế pháp luật điều chế sự tự do đó còn chưa được chặt chẽ thì tất yếu sẽ dẫn đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh xuất hiện. Các hành vi này nảy sinh do các chủ thể cạnh tranh nhận thấy có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh do có thể khống chế, loại bỏ đối thủ, vi phạm quyền lợi của khách hàng… do vậy các hành vi đó vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển.Xây dựng là hoạt động phổ biến đối với bất kỳ một xã hội nào. Xã hội không ngừng phát triển kéo theo nhu cầu về xây dựng cũng phát triển. Để hình thành một dự án đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử dụng, phải tuân thủ quá trình đầu tư xây dựng bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, trong đó công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả đầu tư. Ở Việt Nam, đấu thầu là một lĩnh vực còn mới nhưng cũng rất phổ biến do hiệu quả mà nó mang lại. Do phát triển một cách nhanh chóng nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai lầm, vi phạm mà pháp luật về đấu thầu không đủ sức ngăn ngừa, khống chế gây thất thoát cho ngân sách Nhà Nước.Các văn bản pháp lý về đấu thầu đã được Nhà Nước ban hành và điều chỉnh nhưng trong suốt một thời gian dài chỉ dừng lại tại các văn bản dưới luật. Mặc dù có sửa đổi, bổ xung nhiều lần nhưng vẫn mang tính chắp vá không đáp ứng được nhu cầu của xã hội, cản trở tính cạnh tranh giữa các nhà thầu…. Luật Đấu Thầu được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29112005 và có hiệu lực ngày 01042006. Việc áp dụng luật trong thời gian qua giúp ta có thể đánh giá được tính thực tiễn của nó.Xuất phát từ những vấn đề mang tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số vấn đề pháp lý về chống hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài được thực hiện với mong muốn đề xuất một số giải pháp, khiến nghị nhằm ngăn ngừa những hành vi hạnh chế cạnh tranh nói chung và trong đấu thầu xây dựng nói riêng ĐỀ TÀI: Những vấn đề pháp chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Mở đầu I Tính cấp thiết đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng phạm vi nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu V Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Error! Bookmark not defined I.1 Khái quát cạnh tranh I.1.1 Khái niệm cạnh tranh I.1.2 Đặc trưng cạnh tranh: I.2 Khái quát đấu thầu: I.2.1 Khái niệm đấu thầu I.2.2 Khái niệm đấu thầu xây dựng .10 I.2.3 Phân loại đấu thầu xây dựng 11 I.3 Mục đích đấu thầu xây dựng vai trò pháp luật đấu thầu xây dựng Việt Nam 15 I.3.1 Mục đích đấu thầu xây dựng 15 I.3.2 Vai trò pháp luật đấu thầu xây dựng Việt Nam 16 I.4 Những vấn đề pháp hành vi chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Việt Nam .17 I.4.1 Khái niệm chống hạn chế cạnh tranh 17 I.4.2 Các hành vi hạn chế cạnh tranh 18 I.4.3 Chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU XÂY DỰNGPHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 27 II.1 Thực trạng đấu thầu xây dựng .27 II.1.1 Hệ thống văn xây dựng đấu thầu xây dựng 27 II.1.2 Quy trình thực đấu thầu xây dựng .29 II.1.3 Thực trạng hoạt động đấu thầu xây dựng Việt Nam 34 II.2 Pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng 37 II.2.1 Thông đồng: 37 II.2.2 Hành vi thông đồng chủ đầu tư, nhà tư vấn nhà thầu 39 II.2.3 Hành vi thông đồng nhà thầu .42 II.2.4 Hành vi phá giá đấu thầu 43 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 45 III.1 Những ưu điểm .45 III.2 Hạn chế bất cập .47 III.3 Nguyên nhân hạn chế quy định pháp luật .49 III.4 Một số giải pháp chủ yếu .51 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Mở đầu I Tính cấp thiết đề tài Cạnh Tranh quy luật thuộc tính kinh tế thị trường Xét mặt tích cực cạnh tranh động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Tuy nhiên, góc nhìn khác, cạnh tranh tự yếu tố đưa đến hậu tiêu cực kinh tế, đặc biệt chế pháp luật điều chế tự chưa chặt chẽ tất yếu dẫn đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh hạn chế cạnh tranh xuất Các hành vi nảy sinh chủ thể cạnh tranh nhận thấy đem lại lợi nhuận kinh doanh khống chế, loại bỏ đối thủ, vi phạm quyền lợi khách hàng… hành vi tiếp tục tồn phát triển Xây dựng hoạt động phổ biến xã hội Xã hội không ngừng phát triển kéo theo nhu cầu xây dựng phát triển Để hình thành dự án đầuxây dựng cơng trình đưa vào sử dụng, phải tuân thủ trình đầuxây dựng bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, cơng tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu giai đoạn quan trọng có ý nghĩa lớn hiệu đầu tư Ở Việt Nam, đấu thầu lĩnh vực phổ biến hiệu mà mang lại Do phát triển cách nhanh chóng nên q trình thực khơng tránh khỏi sai lầm, vi phạm mà pháp luật đấu thầu không đủ sức ngăn ngừa, khống chế gây thất thoát cho ngân sách Nhà Nước Các văn pháp đấu thầu Nhà Nước ban hành điều chỉnh suốt thời gian dài dừng lại văn luật Mặc dù có sửa đổi, bổ xung nhiều lần mang tính chắp vá không đáp ứng nhu cầu xã hội, cản trở tính cạnh tranh nhà thầu… Luật Đấu Thầu Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/04/2006 Việc áp dụng luật thời gian qua giúp ta đánh giá tính thực tiễn Xuất phát từ vấn đề mang tính cấp thiết luận thực tiễn trên, lựa chọn đề tài “Một số vấn đề pháp chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng” để làm khóa luận tốt nghiệp Đề tài thực với mong muốn đề xuất số giải pháp, khiến nghị nhằm ngăn ngừa hành vi hạnh chế cạnh tranh nói chung đấu thầu xây dựng nói riêng II Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng đặc trưng hành vi hạn chế cạnh tranh lĩnh vực đấu thầu xây dựng cơng trình - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh đấu thầu xây dựng - Đưa thông tin thực trạng đấu thầu xây dựng Việt Nam, cần thiết pháp luật điều chỉnh cách thức đấu thầu phổ biến song thiếu chế quản chặt chẽ đồng III Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hành vi hạn chế cạnh tranh nội dung đấu thầu xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: Một số vấn đề pháp chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng IV Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê Ngồi ra, luận văn sử dụng số biểu, bảng để minh hoạ V Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận bao gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề luận pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Chương II: Thực trạng đấu thầu xây dựng pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Việt Nam Chương III: Một số giải pháp xây dựng pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Chơng i vấn đề luận pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng I.1 Khỏi quỏt v cnh tranh I.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh khơng khái niệm xa lạ, giác độ quy luật kinh tế, cạnh tranh xuất tượng xã hội kinh tế thị trường Kinh tế thị trường thành tựu lớn lịch sử văn minh nhân loại Khơng có cạnh tranh, kinh tế thị trường khơng thể phát triển tồn diện Như ta biết, với phát triển chậm chạp xã hội, kinh tế tập trung hóa triệt tiêu động lực phát triển kinh tế, kìm hãm khả sáng tạo, động người Cạnh tranh động lực để kinh tế phát triển Về mặt thuật ngữ, cạnh tranh, góc độ kinh tế hiểu tranh đua doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa hàng hóa thay thị trường xác định với mục đích thu hút khách hàng phía Các quốc gia quan tâm nghiên cứu cạnh tranh, góc độ pháp lý, cạnh tranh có nhiều khái niệm khác Trong từ điển tiếng Việt [20] , cạnh tranh giải thích theo nghĩa kinh tế, triết học: “Cạnh tranh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Theo từ điển kinh doanh xuất Anh năm 1992 [21] thì: “Cạnh tranh ganh đua, kình địch nhà kinh doanh thị trường nhằm tranh đua giành loại tài nguyên sản xuất loại khách hàng phía mình” Như vậy, dù cạnh tranh nghiên cứu, đề cập góc độ yếu tố cạnh tranh bao gồm: khách hàng; Các bên tham gia cạnh tranh; Mơi trường pháp lý, trị thuận lợi; Thị trường liên quan xác định thông qua thị trường sản phẩm liên quan thị trường địa liên quan Tóm lại, nói đến cạnh tranh, ta hiểu hành vi mà để đạt lợi ích định tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường, chủ thể phải thường xuyên thực Quy luật cạnh tranh giống quy luật sinh tồn đào thải tự nhiên, gây thiệt hại cho người cách loại bỏ hoàn toàn tồn thị trường trì phát triển đưa lại lợi ích cho thành viên khác thị trường, tạo hiệu to lớn cho kinh tế Nhờ có cạnh tranh mà đối thủ thị trường buộc phải tự tìm cho điều kiện tốt nhất, chiến lược cạnh tranh phù hợp để giành vị trí cao Cạnh tranh lành mạnh đối thủ cạnh tranh mang lại lợi ích cao cho toàn xã hội, nhiên, bên cạnh phương thức tích cực tồn biện pháp cạnh tranh tiêu cực, không lành mạnh làm ảnh hưởng xấu đến đối thủ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Vì vậy, hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần ngăn cấm loại bỏ I.1.2 Đặc trưng cạnh tranh: Bất kỳ khái niệm tồn song song hai mặt tích cực tiêu cực, nghiên cứu cạnh tranh cần rõ hai mặt nó, từ tìm giải pháp phù hợp nhằm phát triển mặt tích cực, đồng thời hạn chế, triệt tiêu yếu tố tiêu cực Ta biết, khơng có cạnh tranh, kinh tế trở nên chậm phát triển tính động sáng tạo không sử dụng Cạnh tranh động lực phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho người tiêu dùng cho xã hội Cạnh tranh xuất quy luật tất yếu thị trường, mang lại kinh tế động, không ngừng tăng trưởng Khi xem xét hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp, mặt tiêu cực cạnh tranh trở nên rõ ràng Các doanh nghiệp lớn thường chiếm vị áp đảo cạnh tranh, khẳng định rõ nét vị trí Còn lại, doanh nghiệp chưa đủ lực cạnh tranh thường gặp phải thất bại tham gia vào luồng quay kinh tế Cần phải điều chỉnh cạnh tranh, để doanh nghiệp vừa nhỏ tồn tại, khơng bị “nuốt chửng” doanh nghiệp lớn I.2 Khái quát đấu thầu: I.2.1 Khái niệm đấu thầu Đấu thầu khái niệm sử dụng rộng rãi phổ biến toàn giới Trong kinh tế thị trường, người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ln phải cạnh tranh với để nhận hợp đồng Về phía người tiêu dùng, họ ln có nhu cầu nhận hàng hóa, dịch vụ tốt với giá thành hợp Chính vậy, người có thường tổ chức chọn lựa người có khả cung ứng cho họ dịch vụ tốt nhất, tạo bình đẳng cho nhà cung ứng dịch vụ hàng hóa, đồng thời có hội cạnh tranh lành mạnh với để nhận hợp đồng cung ứng Việc người tiêu dùng tìm nhà cung ứng dịch vụ theo cách gọi đấu thầu Trong đấu thầu, nhà thầu đáp ứng nhu cầu người mời thầu với chi phí thấp nhất, chấp nhận trao hợp đồng Đấu thầu ngày phổ biến, quy định đấu thầu pháp điển hóa., ghi nhận quy định luật quốc tế luật quốc gia Theo điều Luật mẫu Uncitral [1] : “ Đấu thầu tiến hành mua sắm hàng hóa, xây dựng dịch vụ theo cách đó” Theo từ điển tiếng Anh trường đại học Oxford [22] : “Đấu thầu việc đưa đề nghị thực cơng việc để cung cấp hàng hóa với giá định việc tuyên bố lựa chọn giá chào để thực việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ” Theo đại từ điển Tiếng Việt [20]: “Đấu thầu phương thức giao dịch đặc biệt mua sắm hàng hóa cơng trình xây dựng, người mua cơng bố trước điều kiện hàng hóa, cơng trình xây dựng, người bán công bố giá để người mua lựa chọn” Khái niệm đấu thầu lần nhắc đến Việt Nam Khoản Điều Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị Định số 43/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 : “Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu” [2] Theo Khoản Điều dự thảo pháp lệnh Đấu thầu: “ Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu theo hình thức lựa chọn quy định pháp lệnh này” [23] Theo Khoản Điều Luật Đấu thầu[3] Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005: “Đấu thầu q trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu để thực gói thầu thuộc dự án quy định Điều Luật Đấu Thầu: Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: a) Dự án đầuxây dựng mới, nâng cấp mở rộng dự án đầuxây dựng; b) Dự án đầuđể mua sắm tài sản kể thiết bị, máy móc khơng cần lắp đặt; c) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật;đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn thiết bị, dây chuyền sản xuất, cơng trình, nhà xưởng đầu tư doanh nghiệp nhà nước.” Các khái niệm nhìn chung khơng có khác biệt lớn khái niệm đấu thầu Quan niệm đấu thầu bao gồm đặc trưng sau: Thứ nhất, bên mời thầu người, tổ chức đứng thực việc đấu thầu Bên mời thầu chủ dự án, chủ đầu tư người đại diện hợp pháp chủ dự án, chủ đầu tư giao trách nhiệm trực tiếp quản thực dự án Chủ đầu tư người sở hữu vồn, người vay vốn người giao trách nhiệm trực tiếp quản sử dụng vốn để thực đầu tư Các dự án bao gồm dự án đầu tư dự án khơng có tính chất đầu tư Đối với dự án đầu tư chủ dự án chủ đầu tư Thứ hai, mục đích đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà tư vấn, nhà xây dựng hay nhà cung ứng hàng hóa Nhà thầu phải đáp ứng nguyên tắc tối thiểu như: có lực pháp luật dân lực hành vi dân để ký kết thực hợp đồng theo hợp đồng dân Việc lựa chọn nhà thầu bước bắt buộc quy trình đấu thầu Quy trình đấu thầu tổ chức khác phụ thuộc vào loại đấu thầu bước quan trọng bắt buộc để lựa chọn nhà thầu Quy trình đấu thầu thiết lập để đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch nhà thầu Thứ ba, thông qua việc xem xét phân tích, xếp hạng nhà thầu để chọn lựa nhà thầu Đây công việc phụ thuộc vào mức độ đáo ứng yêu cầu bên mời thầu Thông qua việc đánh giá, xét thầu chọn nhà thầu tối ưu, góp phần nâng cao hiệu việc sử dụng vốn đầu tư Thứ năm, đấu thầu quan hệ pháp mà bên mời thầu, nhà thầu, số chủ thể liên quan khác có ràng buộc quyền, nghĩa vụ pháp Như đấu thầu hiểu cách khái quát việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu theo cách thức I.2.2 Khái niệm đấu thầu xây dựng Đấu thầu xây dựng hình thức đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu thực công việc xây dựng theo yêu cầu bên mời thầu Nhà thầu phải nhà xây dựng có đủ tư cách hợp lệ theo quy định Điều 7, Điều Luật Đấu Thầu [3], nhà thầu xây dựng phải tổ chức, cá nhân có đủ lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng tham gia quan hệ hợp đồng hoạt động xây dựng theo quy định Khoản Điều Luật Xây Dựng 2003 [4] Nhà thầu xây dựng tham gia độc lập liên danh nhà thầu khác để dự thầu Trong trường hợp liên danh, thành viên tham gia phải có văn quy định rõ ràng trách nhiệm riêng chung cơng việc thuộc gói thầu, người đứng đầu liên danh I.2.3 Phân loại đấu thầu xây dựng Đấu thầu xây dựng chia thành nhiều loại khác tùy thuộc vào tiêu chí để phân loại Dưới số cách phân loại đấu thầu xây dựng thường sử dụng  Theo hình thức lựa chọn nhà thầu Dựa theo tiêu chí hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu xây dựng chia thành: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, mua sắm đặc biệt - Đấu thầu rộng rãi: hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia Bên mời thầu thông báo rộng rãi thông báo mời thầu phương tiện thông tin đại chúng để có tham gia nhà thầu Bên cạnh đó, yêu cầu, điều kiện mời dự thầu có tích chất thu hẹp phạm vi nhà thầu tham gia phải giảm thiểu hồ sơ mời thầu Đây hình thức đấu thầu khuyến khích áp dụng quy định đấu thầu quốc tế, nước giới, Việt Nam áp dụng triệt để học thuyết bàn tay vơ hình Adam Smith chế thị trường [13] Để thu hút tham gia đông đảo nhà thầu Điểm c Khoản Điều Luật Đấu Thầu [3] Điểm b Khoản Điều Nghị định số 111/2006/ NĐ – CP ngày 29 tháng năm 2006 [5] Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu Thầu quy định thời hạn cung cấp thông tin chậm 15 ngày trước ngày phát hành hồ sơ mời thầu - Đấu thầu hạn chế: Bên mời thầu mời số nhà thầu mà họ cho đáp ứng đủ điều kiện tham gia dự thầu Điều làm giảm cạnh tranh nhà thầu dẫn đến việc bên mời thầu khơng lựa chọn nhà thầu tối ưu Do đó, đấu thầu hạn xem xét áp dụng có 10 công không bù lỗ Nhưng Cơng ty lại có khả trúng thầu cao chủ trương xét thầu vào giá từ thấp trở lên Được biết, ban chấm thầu lấy mốc nhà thầu giảm giá 30% so với giá sàn loại Nhà thầu giảm giá 30%so với giá sàn ưu tiên số xét thầu [25] Hiện tượng phá giá đấu thầu phổ biến với đặc trưng như: Việc bỏ giá thầu thấp dẫn đến chất lượng cơng trình giảm sút, thong thường xảy dự án có vốn Nhà Nước vốn vay nước Nhà Nước quản Tuy nhiên, khơng phải tất gói dự thầu thấp lỗi nhà thầu, nhà thầu khơng biết vơ tình bỏ giá thấp yêu cầu hồ sơ mời thầu khơng rõ ràng Yếu tố tiên lượng đóng vai trò quan trọng mà điều phụ thuộc vào việc lựa chọn hình thức hợp đồng giá gói thầu 43 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG III.1 Những ưu điểm Ngành xây dựng nước ta thời gian gần không ngừng phát triển trưởng thành nhanh chóng trình độ, quy mô, chất lượng Điều làm thay đổi tích cực mặt xã hội Vấn đề đặt phải xây dựng quy định pháp luật phù hợp với xu hướng phát triển, tạo điều kiện cho nghành xây dựng có hội tạo thêm nhiều thành tựu Pháp luật xây dựng, phải nói đến pháp luật đấu thầu xây dựng Việt Nam áp dụng thời gian ngắn có đóng góp đáng kể cho hoạt động xây dựng - Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư chọn lựa nhà thầu tối ưu để ký kết thực hợp đồng với giá thành hợp với dự toán, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Nhờ vào cạnh tranh nhà thầu mà chủ đầu tư ký kết hợp đồng thấp so với dự toán Thêm vào đó, chủ đầu tư chọn điều kiện kỹ thuận phương án tốt cạnh tranh nhà thầu Các nhà thầu, muốn trúng thầu, cần không ngừng cải thiện cơng tác quản kinh doanh, tìm cách thi cơng mới, tiết kiệm chi phí, để bỏ thầu với giá thấp đối thủ cạnh tranh mà thu lợi nhuận - Pháp luật đấu thầu nói chung đấu thầu xây dựng nói riêng hình thành định hình Từ đời nay, pháp luật đấu thầu bám sát cầu khách quan thực tế, luôn vận động biển đổi để phù hợp với quan hệ kinh tế - xây dựng đời sống Tinh thần pháp luật sửa đổi đưa vào văn luật khác có liên quan Mặc dù có hạn chế bất cập pháp luật đấu thầu Việt Nam có quy định phù hợp với thông lệ đấu thầu giới, đặt biệt có nội dung sửa đổi phù hợp hồn toàn với quy định số nhà tài trợ vốn 44 đầuxây dựng như: World Bank, Asian Development Bank, Japan Bank for International Cooperation,… - Năng lực cán bộ, nhà thầu nâng cao Đội ngũ cán Việt Nam có kinh nghiệm đáng kể, lực nâng cao sau thời gian thực quy định đấu thầu Các cán đào tạo để có khả nghiên cứu kinh nghiệm nước giới để xây dựng hồn thiện máy pháp luật nói chung, pháp luật đấu thầu xây dựng nói riêng Công tác quản đấu thầu ngày vào nề nếp không ngừng nâng cao tất Bộ, ngành có liên quan Cơ quan quản Nhà Nước đấu thầu thuộc ngành Kế hoach đầu tư tham gia vào việc thẩm định kế hoạch kết lựa chọn nhà thầu, xử tình phát sinh trình đấu thầu Ngồi quan ban hành văn pháp quy đấu thầu, hướng dẫn đào tạo cán làm công tác đấu thầu, kiểm tra thực đấu thầu phạm vi nước Các chủ đầu tư, ban quản dự án bước trưởng thành tích lũy kinh nghiệm việc tổ chức đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng Về phía nhà thầu, họ đúc rút nhiều kinh nghiệm thực dự án xây dựng, nâng cao lực cạnh tranh Đến năm 2000, nghành xây dựng nước ta có khoảng gần 5000 nhà thầu xây lắp thuộc thành phần kinh tế khác với gần 1500 nhà thầu xây lắp doanh nghiệp Nhà Nước, 30 nhà thầu xây lắp doanh nghiệp liên doanh, gần 100 nhà thầu xây lắp thành lập theo hình thức 100% vốn nước ngoài[16] Từ việc làm thầu phụ cho nhà thầu nước ngồi, đây, nhà thầu Việt Nam tự tin cạnh tranh với nhà thầu nước ngồi để giành gói thầu có giá trị - Đấu thầu xây dựng nhận ủng hộ quan tâm công luận toàn xã hội Các quy định đâú thầu chủ yếu áp dụng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước Do cơng tác đấu thầu không việc chủ đầu tư, quan quản nhà thầu, mà đặt mối quan tâm, giám sát tồn xã hội Nếu khơng có giám sát chặt chẽ nguồn vốn 45 đầu tư từ ngân sách mà chất tiền thân nhân dân đóng góp bị sử dụng khơng hiệu thất Nhờ phát triển khơng ngừng xã hội, trình độ dân trí cao tạo điều kiện để công luận xã hội quan tâm nhiều đến cơng tác đấu thầu, từ phòng ngừa, phát hiện, xử kịp thời sai phạm III.2 Hạn chế bất cập Ngoài ưu điểm kể trên, nhiều vấn đề bấp cập tồn Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề hạn chế đề từ đúc rút thêm kinh nghiệm quản lý, hạn chế tối đa hậu quả, tránh lặp lại lần sau - Hiện tượng áp dụng định thầu hay đấu thầu hạn chế cách tùy tiện: Các gói thầu thơng qua hình thức định thầu đấu thầu hạn chế có tỷ lệ tiết kiệm vốn đầu tư ít, chủ đầu tư chọn “gà nhà” tham dự ngắm trước nhà thầu trúng thầu Do vậy, cách đấu thầu khơng phát huy tính cạnh tranh làm giảm hiệu sử dụng vốn Việc áp dụng đấu thầu hạn chế định thầu dễ chọn phải nhà thầu không đủ lực xây dựng dẫn đến cơng trình xây dựng chất lượng kém, kéo dài thời gian thi công Thêm vào đó, đấu thầu theo hình thức định thầu đấu thầu hạn chế sở, mầm mống tạo nên tượng móc ngoặc nhà thầu chủ đầuđể khai khống khoản chi phí phát sinh ngồi thiết kế ban đầu để rút tiền Nhà Nước - Hiện tượng phê duyệt đấu thầu mang tình hình thức: thủ tục hành lĩnh vực đấu thầu xây lắp tương đối rườm rà, việc phê duyệt mang tính hình thức trùng lặp nhiều Quy định phê duyệt có ưu điểm thực việc quản Nhà Nước công tác đấu thầu, tránh nhầm lẫn khâu trình đấu thầu, cuối cho sản phẩm lựa chọn nhà thầu tốt để thực công trình Tuy nhiên, điều đạt hiệu thực quan quản Nhà Nước đấu thầu thực có lực chun mơn, làm việc nghiêm túc thể tính minh bạch q trình xem xét thẩm định phê duyệt Thơng thường nay, đề nghị đưa lên để thẩm định phê duyệt giữ nguyên nội dung [14] Hiện tượng phê 46 duyệt đấu thầu mang tính hình thức tạo hậu tiêu cực Thứ nhất, việc phê duyệt đấu thầu mang tính hình thức làm cho khơng kiểm sốt chất lượng việc đấu thầu Do phê duyệt hình thức nên đơi khơng thể phát sai phạm đấu thầu chủ đầu tư trình duyệt Các tiêu chí đánh giá thật gặp nhiều khó khăn tiêu đánh giá khơng tốt, có lệch cấu hệ thống điểm cho tiêu đánh giá gây giảm hiệu cho đấu thầu., kế hoạch không tốt dẫn đến phát sinh thực làm chủ đầu tư phải bỏ kinh phí để bổ sung, đặc biệt dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nguyên nhân gây thất thoát lớn nguồn ngân sách Nhà Nước.Thứ hai, việc phê duyệt mang tính hình thức làm giảm hiệu công tác quản Nhà Nước đấu thầu tạo nên quyền lực to lớn cho chủ đầu tư dự án Chính vậy, có bắt tay chủ đầu tư nhà thầu quản Nhà Nước khơng có ý nghĩa Đây sở để chủ đầu tư chạy định cho nhận cơng trình Cuối cùng, việc phê duyệt mang tính hình thưc làm kéo dài thời gian đấu thầu Đối với vấn đề phê duyệt khơng cần thiệt nay, chủ đầu tư có quyền định khơng cần phê duyệt đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, tránh lãng phí tiền bạc thời gian phải trình duyệt, thẩm định - Hiện tượng thông đồng diễn phổ biến nay: Hiện tượng phát sinh nhà thầu với bên mời thầu, chủ đầu tư, nhà tư vấn, tổ chuyên gia, tư vấn giám sát, chủ đầu tư với người có quyền, thông đồng nhà thầu với Hiện tượng thông đồng gây thiệt hại cho nhà thầu chân Bởi đánh giá thiếu trung thực, không khách quan nên kết đánh giá từ trước, nhà thầu khác dù đặt điều bị tìm cách đánh trượt Thêm vào đó, ngân sách Nhà Nước thất thơng đồng chủ thể tham gia đấu thầu Ngân sách Nhà Nước thứ tiền chung, không thuộc chủ thể tham gia đấu thầu, nên chủ thể hỗ trợ việc rút tiền chung dự án để chia nhau, dẫn tới chi phí cho việc thực cơng trình giam sút, buộc phải rút nguyên vật liệu thi công, làm chất lượng cơng trình 47 - Hiện tượng bỏ giá thầu thấp: Trong số năm gần đây, tượng bỏ giá thầu thấp đấu thầu xây dựng phổ biến, gây nên tiêu cực xã hội đấu thầu Hiện tượng bỏ giá thầu thấp tạo nên môi trường cạnh tranh không lành mạnh đấu thầu xây dựng Nước ta trình phát triển nên lĩnh vực đấu thầu xây dựng có hội phát triển mạnh Sự phát triển ngày cao tạo cạnh tranh mạnh mẽ, liệt nhà thầu Tuy nhiên, nhà thầu có trình độ, lực mà nhà thầu nghiêm chỉnh bị thua thiệt với nhà thầu cố tình bỏ giá thầu thật thấp Đó cạnh tranh khơng lành mạnh, cần phải nghiêm túc loại bỏ Hiện tượng bỏ giá thầu thấp nguyên nhân gây nên tệ nạn hối lộ, móc ngoặc nhà thầu với đơn vị giám sát, chủ đầu tư việc thực dự án Để có lãi, nhà thầu phải thay đổi vật liệu thiết kế làm cho công trình thực với chất lượng nhiều cơng trình dở dang Thơng qua việc nhìn nhận tượng bất cập thực tiễn áp dụng quy định đấu thầu xây dựng nay, ta đúc rút nguyên nhân việc phát sinh tượng tiêu cực đấu thầu, từ tìm cách khắc phục, hạn chế tiêu cực III.3 Nguyên nhân hạn chế quy định pháp luật  Hiệu lực thấp văn pháp luật đấu thầu Các quy chế đầu thầu ngày Chính Phủ quan tâm ban hành sửa đổi, bổ sung như: - Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2003 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều Quy chế đấu thầu - Thông tư sô 01/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định 66/2003/NĐ-CP Bộ kế hoạch đầu tư - Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu Thầu Trong văn pháp luật quy định quy chế đấu thầu, vấn đề hoàn chỉnh hơn, tăng tính minh bạch, cơng khai đấu thầu, cơng tác quản lý, 48 tra đấu thầu đề cao Tuy nhiên, quy định chưa thực rành mạch quyền hạn trách nhiệm Bộ, nghành, địa phương, dẫn đến việc khó khăn trình giải vấn đề nảy sinh thực quản đầuxây dựngHạn chế việc triển khai thực thi Luật đấu thầu: Luật đấu thầu[3] gồm chương 77 điều quốc hội Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006 Tuy nhiên để luật vào thực tế đời sống xã hội Việt Nam cần văn luật để hướng dẫn thi hành Ở nước ta, đấu thầu xây dựng khái niệm mới, nên việc thực thi cơng tác đấu thầu non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để xây dựng ban hành quy định chuẩn mực mang tính quốc tế Báo cáo Bộ Xây dựng Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên trình bày nhận định: “Luật Đấu thầu hành rườm rà, chi tiết trình tự, thủ tục dẫn đến thời gian đấu thầu kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án Một số văn hướng dẫn công tác đầuxây dựng chậm ban hành, có trách nhiệm Bộ Xây dựng” [26] Thêm vào đó, Luật Xây Dựng[4] Luật Đấu Thầu[3] có vướng mắc định Hiện tượng áp dụng định thầu hay đấu thầu hạn chế cách tùy tiện Điều làm giảm tính cạnh tranh nhà thầu, tạo tiêu cực như: tỉ lệ tiết kiệm vốn đầu tư ít; chủ đầu tư chọn phải nhà thầu khơng có đủ lực xây dựng dẫn dến cơng trình xây dựng với chât lượng kém, kéo dài thời gian thi cơng; ngồi việc định thầu đấu thầu hạn chế coi sở, mầm mống để tạo tượng kết cấu chủ đầu tư nhà thầu để rút ngân sách nhà nước  Công tác tra, kiểm tra, giám sát chưa thực tốt: Xã hội đa dạng, quy định pháp luật nói chung đấu thầu nói riêng lúc chấp hành nghiêm chỉnh tuyệt đối Thường có đối tượng chống đối, tìm cách luồn lách, cơng tác tra, kiểm tra, giám sát thực cần thiết Bên cạnh thực tế, cơng tác tra, kiểm tra, giám sát, chưa quan tâm, thực mức dẫn đến việc xảy nhiều 49 vấn đề, tiêu cực đấu thầu Cụ thể tượng “quân xanh, quân đỏ” tồn đấu thầu nay, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu chưa tra, kiểm tra nghiêm túc, trung thực  Phá giá đấu thầu: Ở nước phát triển, dự toán xây dựng giống phương pháp luận dựa hai yếu tố chính: chi phí vật liệu chi phí lao động Cơ sở để tính tổng số chi phí lao động cơng lao động trực tiếp dự kiến mà khơng tính theo khối lượng sản phẩm Như nhà thầu có định mức riêng chi phi phí lao động cho tùy theo mức độ giới hóa mơ hình tổ chức quản sản xuất Ở Việt Nam, trình độ tư vấn thấp nên việc tính tốn giá gói thầu cao khí tính tốn giá dự thầu khơng sát với giá trị thực tế cơng trình Thêm vào lỗi thời việc lập dự tốn cơng trình, Việt Nam việc lập dự tốn, chi phí trực tiếp dựa ba yếu tố: vật liệu, nhân công, máy thi cơng tính đơn vị khối lượng vào định mức dự tốn Trong định mức lập từ lâu, công nghệ thi công đại áp dụng nhân cao suất, tiết kiệm nguyên vật liệu,… dẫn đến việc định mức lạc hậu nhiều công tác làm buộc nhà thầu chủ đầu tư phải ngồi đàm phán với Cách làm khơng phù hợp với thực tế hoạt động nhà thầu thị trường, làm tăng sai lệnh giá trị công trình Việc lập dự tốn theo hệ thống định mức không thực tế lỗi thời, nhà thầu tham gia đấu thầu cần phải “cảnh giác” dự toán thực III.4 Một số giải pháp chủ yếu  Hoàn thiện văn pháp lý: Hệ thống văn pháp luật hành đấu thầu chưa thỏa mãn yêu cầu hành lang pháp đảm bảo cho hoạt động đầu tư hiệu kinh tế thị trường Pháp luật hành quy định quy trình tiến hành đấu thầu xây dựng Tuy khơng nói rõ vận dụng quy trình hình thức đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế Như vậy, hình thức khác khơng có quy trình tiến hành cụ thể Một không xác định rõ quy trình khơng thể xác định rõ trách 50 nhiệm người liên quan cơng đoạn đấu thầu Vì cần phải quy định rõ quy trình hình thức đấu thầu cách cụ thể, rõ ràng Các hình thức đấu thầu hạn chế, định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, mua sắm đặc biệt thiết phải có quy trình thực riêng tính chất đặc trưng hình thức khác Trong luật mẫu UNCITRAL có đề cập đến việc thiết lập quy trình đấu thầu khác ngồi quy trình đấu thầu rộng rãi Do cần nghiên cứu để áp dụng hiệu quả[1]  Xây dựng chế tài, ngăn chặn hành vi tham nhũng: - Đối với vấn đề chế tài hoạt động đấu thầu, mức chế tài đề cập đến bao gồm có bốn loại: Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật chế tài dân Mỗi loại chế tài cần quy định cụ thể khung hình phạt áp dụng, hành vi dấu hiệu xác định vi phạm, đồng thời đặt mức chế tài kèm theo Cần phải tham khảo thêm cách quy định chế tài nước khác để học tập cách xây dựng chế tài khoa học, hiệu - Ngăn chặn hành vi tham nhũng: tượng thơng đồng, móc ngoặc khâu q trình triển khai dự án, rút ruột cơng trình, ngun nhà tư vấn thiết kế chưa có đủ lực trình độ; nhà thầu chưa đảm bảo lực tài lực chun mơn Muốn khắc phục điểm yếu trên, hoạt động trình diễn trước, sau trình đấu thầu phải cơng khai, minh bạch chặt chẽ: Công khai thông tin mời thầu, công khai thông tin người trúng thầu, tư vấn thiết kế, giám sát thi công công khai kết nghiệm thu dự án, cơng trình… Ngồi ra, luật phải quy định rõ trách nhiệm pháp cá nhân, tổ chức xử nghiêm vi phạm Theo đó, phải tăng cường giám sát khâu hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư quan quản nhà thầu; tăng cường kiểm tra, tra, quan chức phát huy vai trò tổ chức, cá nhân, đồn thể trị - xã hội, đặc biệt giám sát, phát tầng lớp nhân dân  Xây dựng đội ngũ cán trực tiếp điều hành đấu thầu: Những cán điều hành công tác đấu thầu đóng vai trò đạo thực hiện, tham gia hoạt động cơng việc cụ thể Vì vậy, cần thường xuyên đào tạo lại đào tạo cán 51 làm việc lĩnh vực đấu thầu Nâng cao mức sống cho đội ngũ cán này, đồng thời kết hợp với biện pháp xử phạt nghiêm minh nhằm giảm bớt tình trạng thơng đồng, móc ngoặc bòn rút tiền Nhà Nước để thỏa mãn nhu cầu cá nhân Mức chi phí nhỏ nhiều so với thất mà khơng quản mang lại Từ điều trên, thấy rằng, yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, cần phải giáo dục, đào tạo, quản lý, giám sát, xử nghiêm ngặt vụ vi phạm quản đầuxây dựng 52 KẾT LUẬN Đấu thầu xây dựng hình thức đấu thầu với mục đích lựa chọn nhà thầu thực công việc xây dựng theo yêu cầu bên mời thầu Pháp luật đấu thầu xây dựng Việt Nam góp phần tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, cơng khai, minh bạch nhà thầu, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầuxây dựng, tạo trật tự việc lựa chọn nhà thầu để thực cơng trình, góp phần hướng dẫn quan, tổ chức cách thức lựa chọn nhà thầu xây dựng Cạnh tranh động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Ở nước phát triển, cạnh tranh khuyến khích với mong muốn cạnh tranh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thúc đẩy việc nghiên cứu áp dụng cơng nghệ nhờ mà khoa học phát triển không ngừng, mang lại kinh tế động sáng tạo Tuy nhiên, nhiều lợi nhuận lớn kinh doanh, muốn loại bỏ đối thủ, chủ thể có hành vi làm hạn chế cạnh tranh Điều thấy số hoạt động đấu thầu xây dựng Hiện tượng phổ biến làm hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng tượng thông đồng đấu thầu, phá giá đấu thầu Biểu cụ thể hành vi thông đồng chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn; hành vi thông đồng nhà thầu; hành vi nhà thầu bỏ giá đấu thầu giá thành xây dựng cơng trình Nói chung để có cơng trình, nhà thầu bất chấp thủ đoạn để giành lợi nhuận Cạnh tranh hoạt động đấu thầu bảo đảm nhân tố thúc đẩy phát triển hoạt động xây dựng, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Trong năm qua, có hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động lĩnh vực đấu thầu, xảy tượng vi phạm, tượng làm giảm tính cạnh tranh đấu thầu, gây thất lớn Ngân sách cho Nhà Nước Qua việc phân tích ưu điểm 53 hoạt động đấu thầu xây dựng nhận thấy hoạt động đấu thầu phát huy vai trò giúp kinh tế phát triển không ngừng tăng trưởng Hệ thống pháp luật đấu thầu nói chung đấu thầu xây dựng nói riêng định hình bản, hiệu việc áp dụng phương thức đấu thầu thể rõ rệt, lực cán tham gia đấu thầu nâng cao, phương thức đấu thầu nhận ủng hộ, quan tâm toàn xã hội Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng quy định đấu thầu xây dựng bộc lộ nhiều tượng tiêu cực: tượng phê duyệt đấu thầu hình thức, tượng bưng bít thơng tin đấu thầu, đưa ý chí chủ quan vào hồ sơ mời thầu với ý đồ tiêu cực; tượng đánh giá, xếp hạng nhà thầu cách tùy tiện, tượng thơng đồng diễn phổ biến, tượng bỏ giá dự thầu thấp tồn tại…Nguyên nhân làm phát sinh tượng chủ yếu nguyên nhân sau: Quy định pháp luật chưa chặt chẽ, lợi ích nhân chủ thể tham gia vào đấu thầu chi phối đến hiệu tồn q trình đấu thầu, tính minh bạch thơng tin kém, mức chế tài chưa thực nghiêm khắc,… Để giải tượng bất cập trên, cần thực số giải pháp kiến nghị, bao gồm kiến nghị định hướng, số kiến nghị cụ thể như: hoàn thiện hệ thống văn pháp liên quan đến đấu thầu, đặc biệt trọng hoàn thiện chế tài xử vi phạm đầuxây dựng nói chung đấu thầu xây dựng nói riêng, trọng xây dựng đội ngũ cán trực tiếp điều hành công tác đấu thầu, có biện pháp chống phá giá đấu thầu Đấu thầu xây dựng phương thức quan trọng để lựa chọn nhà thầu thực công trình xây dựng Trong cạnh tranh, đấu thầu cơng việc quan trọng cạnh tranh nhà thầu tạo điều kiện thuận lợi cho bên mời thầu lựa chọn nhà thầu ưng ý nhất, phù hợp với yêu cầu với giá thấp Nhìn chung, quy định đấu thầu Nhà Nước ban hành điều chỉnh bổ sung nhiều lần với mục đích ngày hồn hảo, chặt chẽ, gần với thực tế sống Song đấu thầu vấn đề phức tạp thế, chủ thể ln tìm cách đểtránh bóp méo đi, làm cho việc lựa chọn hình thức… điều ảnh hưởng đến quyền lợi nhà thầu chân chính, họ 54 tham gia đấu thầu lại khơng có quyền cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh mà phải đối đầu với hành vi đấu thầu giả tạo, thông thầu, hối lộ, phá giá bỏ thầu, Xuất phát từ vấn đề mang tính cấp thiết luận thực tiễn áp dụng đề tài “Một số vấn đề pháp chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng” thực với mong muốn đề xuất số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đấu thầu nói chung đấu thầu xây dựng nói riêng 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật mẫu UNCITRAL đấu thầu hàng hóa, xây lắp, dịch vụ (kèm theo hướng dẫn ban hành) [2] Chính phủ, Nghị định số 43/CP ngày 16/07 việc ban hành quy chế đấu thầu [3] Quốc hội (2005) - Luật đấu thầu [4] Quốc hội (2003) - Luật xây dựng [5] Quốc hội (2006) - Nghị định số 111/2006/NĐCP ngày 29/9/2006 [6] Quốc hội (1999) - Nghị định số 88/1998/NĐCP ngày 1/9/1999 [7] Quốc hội (2004) – Luật cạnh tranh [8] Thông tư số 04/2000/TT Bộ kế hoạch đầu tư [9] Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị định số 88/99/NĐCP nghị định số 66/2003/NĐCP [10] Quyết định số 419/2008/QĐ – Bộ Kế hoạch đầu tư [11] Báo cáo công tác quản đấu thầu, Vụ đấu thầu Bộ Kế hoạch đầu tư 13/02/2004 [12] Tổ chức thương mại phát triển LHQ- luật mẫu cạnh tranh, 2003,(bản dịch ban soạn thảo dự án luật Cạnh Tranh) [13] Trần Bình Trọng (2003) - Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế - NXB thống kê [14] Ngô Minh Hải (2004) - Quản đấu thầu- thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế, NXB Giao thông vận tải [15] Minh Thắng (2002) - Ăn cơng trình nào, đặc san nhà thầu thị trường xây dựng [16] Vũ Khoa (2000) - Về dự thảo Luật Xây Dựng đấu thầu xây dựng, đặc san Nhà thầu thị trường xây dựng [17] Trường Đại Học Ngoại Thương, Những nội dung luật cạnh tranh VN năm 2004 đề xuất áp dụng, HN 2000 56 [18] Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội (2005) Những nội dung luật cạnh tranh Việt Nam 2004 đề xuất áp dụng [19] Từ điển Thương mại quốc tế [20] Từ điển tiếng Việt [21] Từ điển Kinh Doanh [22] Từ điển tiếng Anh - Trường Đại học OXFORD [23] Dự thảo pháp lệnh đấu thầu [24] http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/PMU-chu-dau-tu-tu-van-va-nha-thaucung-rut-ruot-cong-trinh/65050266/218/ [25] http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Chuyen-quanly/Van_con_hien_tuong_bo_thau_gia_qua_thap/Duy Tiến 10:45' AM - Thứ sáu, 17/09/2004) [26] http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/7/159330/ Thứ 6, 17-4-2009) [27] http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/PMU-chu-dau-tu-tu-van-va-nha-thaucung-rut-ruot-cong-trinh/65050266/218/ [28] Luật mẫu cạnh tranh 2003 (bản dịch ban soạn thảo dự án luật cạnh tranh – Tổ chức Thương mại phát triển Liên Hợp Quốc) 57 ... giải pháp xây dựng pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Ch¬ng i vấn đề lý luận pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng I.1 Khái quát cạnh tranh I.1.1 Khái niệm cạnh tranh. .. chương: Chương I: Những vấn đề lý luận pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Chương II: Thực trạng đấu thầu xây dựng pháp luật chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng Việt Nam Chương...I.4.3 Chống hạn chế cạnh tranh đấu thầu xây dựng 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 27 II.1 Thực trạng đấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề pháp lý về chống hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, Những vấn đề pháp lý về chống hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, V. Kết cấu của khóa luận, I.3 Mục đích của đấu thầu xây dựng và vai trò của pháp luật về đấu thầu xây dựng ở Việt Nam., CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM., CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CHỐNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay