Chương 1 TỔNG QUAN về CÔNG TRÌNH cầu vượt NGỌC THÁP QUA SÔNG HỒNG

241 102 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 12:24

... 2.367 2. 016 6.577 K6 19 .33 463.92 S9 2,235 1. 92 6. 314 S9 2,235 1. 92 6. 314 K7 18 .6 446.4 S10 2 .13 1. 846 6.0 91 S10 2 .13 1. 846 6.0 91 K8 18 .07 433.68 S 11 2.06 1. 793 5.958 S 11 2.06 1. 793 5.958 K9 17 .733... Diễn giải = (1* 5.6+(5.6+2 .1) /2*3.8 +1. 9*2 .1) *0 5*2 = 24.22 *1( sơ lấy 10 0kg/m3) =0.3*2.4 *11 +(0.35+0.20)/2 *11 = 10 .67 *1 =2*4.5 *11 = 99 *1 =4.5*2 *11 = 99 *1 =0.8 *1* 0.3*2 = 0.48 *1 =V 24=(24.22 +10 .7+99+99+0.48)*2... KN =0.72 *1 Tổng khối lượng bê KN =10 7.7 +11 2.5+0.72*24 tông trụ Tổng khối lượng thép KN =10 7.7 +11 2.5+0.72 trụ Khối lượng 10 7.7 10 7.7 11 2.5 11 2.5 0.72 0.72 5302 220.92 12 Khối lượng 1trụ Tổng khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 TỔNG QUAN về CÔNG TRÌNH cầu vượt NGỌC THÁP QUA SÔNG HỒNG , Chương 1 TỔNG QUAN về CÔNG TRÌNH cầu vượt NGỌC THÁP QUA SÔNG HỒNG , Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NGỌC THÁP QUA SÔNG HỒNG, 6 . CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU:, 7 .TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:, 9 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ., 10 . TÍNH TOÁN CÁP DỰ ỨNG LỰC TRONG DẦM CHỦ., 11 . KIỂM TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ., 12 . BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG ÁN I:, Chương 3 THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BTCT TIẾT DIỆN SUPER-T, 13 .TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:, 15 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ., 17 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP:, 20 . BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU:, 22 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TẠI CÁC MẶT CẮT NGANG ĐẶC TRƯNG, 23 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀ DẦM BIÊN, 24 . XÁC ĐỊNH NỘI LỰC DO HOẠT TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM GIỮA VÀ DẦM BIÊN, 25 .TỔ HỢP NỘI LỰC THEO CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN TẠI CÁC MẶT CẮT, 26 . TÍNH TOÁN LẠI VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP., 27 . ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CÁC MẶT CẮT DẦM., 28 . TÍNH TOÁN CÁC MẤT MÁT ỨNG SUẤT ., 29 .TÍNH DUYỆT THEO MÔMEN ., 30 .TÍNH DUYỆT THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ., 31 .TÍNH DUYỆT THEO LỰC CẮT VÀ XOẮN ., Chương 5 : THIẾT KẾ TRỤ SỐ 1, 33 . Tính toán các tải trọng lên trụ:, 35 . Tính toán xà mũ trụ:, 37 . Kiểm toán các mặt cắt, 38 .Tính toán cốt thép đá tảng., 39 .Tính đặc trưng hình học của mặt cắt thân trụ ., 40 . Kiểm toán mặt cắt tại đáy móng: II-II., 41 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO TRỤ T1, Nghiệm thu cọc khoan nhồi:, Xét giai đoạn 1:, b.Tính toán ván khuôn:, 42 Điều kiện : điạ hình - địa chất- khí hậu - thuỷ văn, 43 . Đề xuất các giải pháp thi công :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay