Tuthienbao com nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh 2084

93 62 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 15:51

Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp Tuthienbao.com Luận văn Đánh giá tình hình tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư xây dựng SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Hoạt động doanh nghiệp tài 1.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2 Tài liệu phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 10 1.2.2.1 Tài liệu .10 1.2.2.2 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 11 1.2.3 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 13 1.2.3.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp qua báo cáo tài 13 1.2.3.2 Phân tích tình hình tài thơng qua hệ số tài đặc trưng 19 1.3 Mối quan hệ phân tích tình hình tài doanh nghiệp giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 27 1.3.1 Mối quan hệ phân tích tình hình tài doanh nghiệp giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 27 1.3.2 Một số giải pháp tài áp dụng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp .28 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 30 2.1 Khái quát chung công ty 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 30 2.1.2 Tổ chức ngành nghề kinh doanh .31 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh .31 SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy .38 2.1.4 Kết kinh doanh công ty năm gần 42 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động tình hình tài cơng ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng 43 2.2.1 Thực trạng hiệu hoạt động công ty cổ phần KD vật tư XD 43 2.2.2 Phân tích tình hình tài cơng ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng 45 2.2.1.1 Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty 45 2.2.1.2 Phân tích tình hình tài cơng ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng năm 2011 qua hệ số tài đặc trưng 61 2.3 Những ưu điểm hạn chế tổ chức tài hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng năm 2011 .75 2.3.1 Ưu điểm .75 2.3.2 Những hạn chế chủ yếu 77 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 79 3.1 Mục tiêu định hướng hoạt động công ty thời gian tới 79 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội .79 3.1.2 Mục tiêu định hướng hoạt động công ty thời gian tới 80 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng 82 3.2.1 Đầu tư đổi công nghệ 82 3.2.2 Điều chỉnh cấu nguồn vốn hợp lý 83 3.2.3 Quản lý hàng tồn kho 84 3.2.4 Tăng cường biện pháp quản lý khoản công nợ 85 3.2.5 Quản lý chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp hiệu .87 3.2.6 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động…………………………………………… 84 SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp KẾT LUẬN CHUNG 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước biến đổi sâu sắc kinh tế tồn cầu hóa, mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt buộc tất doanh nghiệp phải vươn lên trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Vì nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm rõ thực trạng sản xuất kinh doanh thực trạng tài doanh nghiệp mình, từ có chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn vậy, doanh nghiệp cần sâu phân tích hoạt động kinh doanh mà đặc biệt hoạt động tài cách chi tiết hiệu nhắm nắm rõ thực trạng định hướng tương lai cho phát triển tồn doanh nghiệp Trong tình hình thực tế nay, với kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, khơng có doanh nghiệp gặp khó khăn vấn đề huy động vốn sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh hiệu quảm chí khơng bảo tồn vốn ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp, Đặc biệt nữa, phát triển thị trường chứng khoán vấn đề bạch tình hình tài nhiều đối tượng quan tâm, nhà quản lý tài doanh nghiệp vấn đề phải quan tâm ý đươc nghiên cứu kỹ lưỡng hết Xuất phát từ ý nghĩa việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, sau gần tháng thực tập công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư xây dựng, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đoàn Hương Quỳnh bảo cán phòng Tài kế tốn cơng ty, em thực đề tài sau : SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp “ Đánh giá tình hình tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư xây dựng” Đối tượng nghiên cứu Đề tài sâu tìm hiểu vấn đề liên quan đến tình hình tài doanh nghiệp lý luận chung tài doanh nghiệp, tiêu đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp cơng ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng Phạm vi nghiên cứu  Về không gian : Nghiên cứu tình hình tài biện pháp tài nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng Số 145 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội  Về thời gian : Từ 06/02/2012 đến 28/04/2012  Về nguồn số liệu : Các số liệu lấy từ sổ sách kế tốn, báo cáo tài năm 2010 2011 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng tài giải pháp tài thực công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng nhằm mục đích sau :  Hệ thống hóa vấn đề lý luận tài doanh nghiệp phân tích tình hình tài doanh nghiệp  Tìm hiểu thực trạng tài cơng ty, từ : 1) Xem xét đánh tình hình tài cơng ty năm 2011 sở so sánh với năm 2010 thông qua kết đạt năm 2) Đề xuất số giải pháp tài nhằm góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị thời gian tới Phương pháp nghiên cứu SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa sở phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng bảng biểu để minh họa Kết cấu đề tài Tên đề tài : “ Đánh giá tình hình tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng” Ngồi lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm có phần : Chương : Những vấn đề lý luận chung phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương : Tình hình tài hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em thực hiện, số liệu sử dụng hồn tồn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị Tuy nhiên, trình độ nhận thức hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo phòng Tài kế tốn công ty giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 02/05/2012 Sinh viên thực tập Lê Thị Thùy Trang SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Hoạt động doanh nghiệp tài Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm giai đoạn sản xuất tiêu thụ Giai đoạn sản xuất kết hợp yếu tố đầu vào bao gồm nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu sức lao động để tạo sản phẩm Giai đoạn tiêu thụ giai đoạn doanh nghiệp đưa sản phẩm, hàng hóa thị trường đến với người tiêu dùng, đem lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, để có yếu tố đầu vào, doanh nghiệp cần phải có lượng vốn tiền tệ định Và tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có phương thức huy động vốn khác nhau, từ số vốn tiền tệ ban đầu đó, doanh nghiệp mua sắm tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho trình sản xuất Sản phẩm trình sản xuất tung thị trường nhờ q trình tiêu thụ, giai đoạn mà doanh nghiệp bán sản phẩm thu tiền từ bán hàng Doanh thu bán hàng sau bù đắp chi phí, doanh nghiệp thu khoản lợi nhuận, với số lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục phân phối cách hợp lý Như vậy, trình hoạt động doanh nghiệp trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài doanh nghiệp Trong q trình làm phát sinh tạo vận động dòng tiền vào, dòng tiền gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư doanh nghiệp SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp Các quan hệ kinh tế bên trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp hình giá trị hợp thành quan hệ tài doanh nghiệp bao gồm:  Quan hệ tài doanh nghiệp Nhà nước  Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ thể kinh tế tổ chức xã hội khác  Quan hệ tài doanh nghiệp với người lao động  Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ sở hữu doanh nghiệp  Quan hệ tài nội doanh nghiệp Như vậy, xét mặt hình thức, tài doanh nghiệp quỹ tiền tệ trình tạo lập, phân phối, sử dụng vận động gắn liền với hoạt động doanh nghiệp Xét chất, tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình hoạt động 1.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp a Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài doanh nghiệp tổng thể phương pháp sử dụng để đánh giá tình hình tài qua nay, giúp cho nhà quản lý đưa định quản lý chuẩn xác đánh giá doanh nghiệp, từ giúp đối tượng quan tâm tới dự đốn xác mặt tài doanh nghiệp, qua có định phù hợp với lợi ích họ b Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp Có nhiều đối tượng quan tâm sử dụng thơng tin kinh tế tài doanh nghiệp đối tượng lại quan tâm theo giác độ khác Do đối tượng phân tích tài doanh nghiêp nhằm mục tiêu khác Cụ thể: SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: + Tạo chu kỳ đặn để đánh giá hoạt động quản lý giai đoạn qua, việc thực cân tài chính, khả sinh lời, khả toán… + Hướng định ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp định đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận… + Phân tích tài doanh nghiệp sở cho dự đốn tài + Phân tích tài doanh nghiệp cơng cụ để kiểm tra, kiểm sốt hoạt động, quản lý doanh nghiệp - Đối với nhà đầu tư: Phân tích tài doanh nghiệp nhà đầu tư để đánh giá doanh nghiệp ước đoán giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu báo biểu tài chính, khả sinh lời, phân tích rủi ro kinh doanh… - Đối với người cho vay: Phân tích tài doanh nghiệp người cho vay xác định khả hoàn trả nợ khách hàng - Đối với người hưởng lương doanh nghiệp: Phân tích tài doanh nghiệp giúp họ định hướng việc làm ổn định mình, sở n tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tùy theo công việc phân công, đảm nhiệm Do đó, phân tích tài doanh nghiệp cơng cụ hữu ích dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp, tìm nguyên nhân khách quan chủ quan, giúp đối tượng lựa chọn đưa định phù hợp với mục đích mà họ quan tâm 1.2.2 Tài liệu phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2.1 Tài liệu SV: Lê Thị Thùy Trang CQ46/11.01 10 Lớp Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp  Thị trường nhiều biến động, lãi suất tăng, lạm phát cao đẩy chi phí đầu vào tăng mạnh  Công ty trọng đến cơng tác vệ sinh an tồn lao động cho người lao động, song hiệu chưa cao CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 3.1 Mục tiêu định hướng hoạt động công ty thời gian tới 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội Năm 2011 vừa qua xem năm đầy khó khăn thách thức kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Kinh tế giới phải đối mặt với khủng hoảng nợ công, thâm hụt ngân sách thất nghiệp xảy hầu hết châu lục, Việt Nam khơng nằm ngồi ảnh hưởng biến động phải đối mặt với bội chi ngân sách, lạm phát cao, lãi suất tăng cao… Năm 2011, chi ngân sách vượt dự toán 9.7% tương đương khoảng 70.400 tỷ đồng Để bù đắp bội chi ngân sách, phủ phải phát hành trái phiếu để huy động vốn trở thành đối thủ doanh nghiệp Việt Nam, người nộp tiền cho ngân sách nhà nước, từ đẩy lãi suất tăng cao Thêm vào đó, lạm phát mức cao, trung bình 13% năm, cao gấp lần so với nước khu vực, cuối năm 2011 lên tới 18%, làm cho giá mặt hàng tăng có số mặt hàng tăng phi lý Hệ 70% doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu khoản vay cao SV: Lê Thị Thùy Trang 79 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp 50% thiếu vốn lưu động Doanh nghiệp khó khăn lại thêm khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, thất nghiệp gia tăng Theo nhiều dự báo khoảng từ cuối 2011 đến đầu 2012 cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi, tăng trưởng kinh tế thấp so với dự báo trước Tình hình khơng khả quan bao trùm lên nhiều nhóm nước, kinh tế khu vực Đông Á phát triển chậm lại, dù động lực tăng trưởng kinh tế giới Những diễn biến gây bất lợi cho tình hình thương mại đầu tư nước giới, có Việt Nam Tuy nhiên, theo dự báo kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực thời gian tới Lạm phát giảm dần dự báo mức số vào cuối năm 2012, tạo hội cho Ngân hàng nhà nước cắt giảm lãi suất Đây tín hiệu tốt doanh nghiệp nói riêng kinh tế nước ta nói chung 3.1.2 Mục tiêu định hướng hoạt động công ty thời gian tới Như đề cập trên, năm 2012 xác định năm nhiều khó khăn chịu ảnh hưởng năm 2011 Nhiều thách thức đặt cho doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng nói riêng Các cơng trình, dự án đầu tư bị cắt giảm giá nguyên vật liệu biến động thường xuyên, lãi suất cao, cạnh tranh lĩnh vực xây dựng bê tông thương phẩm ngày gay gắt, công ăn việc làm ngày khó khăn Thêm vào đó, nguồn vốn vay hạn hẹp sách thắt chặt nhà nước, vốn huy động từ cổ đông bị hạn chế thị trường chứng khốn ảm đạm Căn vào tình hình thực tế, công ty đặt mục tiêu định hướng cụ thể cho hoạt động thời gian tới sau : 3.1.2.1 Mục tiêu hoạt động SV: Lê Thị Thùy Trang 80 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể năm 2012 công ty thể qua số tiêu chủ yếu sau : Kho ebook tuthienbao.com Bảng 13: Các tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2012 TT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Kế hoạch năm 2012 I Tổng giá trị SXKD Trđ 318,000 Giá trị sản xuất xây lắp Trđ 240,000 Giá trị sản xuất công nghiệp, VLXD Trđ 74,500 Giá trị kinh doanh nhà hạ tầng Trđ 120 Giá trị sản xuất khác Trđ 3,380 II Chỉ tiêu tài Trđ Doanh thu Trđ 223,332.01 Lợi nhuận trước thuế TNDN Trđ 5,583.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN Trđ 4,187.5 Nộp ngân sách nhà nước Trđ 5,976.13 Vốn chủ sở hữu Trđ 44,219.4 (Nguồn: Theo tài liệu phòng kế hoạch - kỹ thuật) 3.1.2.2 Định hướng hoạt động - Tiếp tục giữ ổn định bền vững - Hoàn thành tốt tiêu kế hoạch đề ra, không giá chạy theo thành tích tăng sản lượng, mà mẫu chốt phải tăng doanh thu, SV: Lê Thị Thùy Trang 81 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp nâng cao tỷ suất lợi nhuận doanh thu, bảo đảm việc làm nâng cao đời sống người lao động - Tích cực chuyển đổi cấu sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sở hữu, tăng cường sở vật chất kỹ thuật kinh doanhhiệu 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng Đứng trước tình hình kinh tế thực tế công ty nay, nhằm khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, phát huy thuận lợi, đạt mục tiêu đề ra, em xin đưa số giải pháp hoạt động cho công ty thời gian tới sau : 3.2.1 Đầu tư đổi công nghệ Công ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng có lịch sử hoạt động lâu, nhận thấy cấu tài sản công ty, TSDH mà cụ thể TSCĐ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với TSNH Trong thời gian qua, công ty đầu tư vào thiết bị, công nghệ sản xuất nhìn chung chưa trọng mức tối ưu Ví dụ, cơng ty có xí nghiệp sản xuất bê tơng thương phẩm với trạm trộn hoạt động với công suất 180m /h Trong đó, trạm trộn ORU hãng ORU – Italia lắp đặt năm 1996; trạm trộn C45 có thiết bị gốc Liên Xơ, Cộng hòa Liên bang Đức phần Việt Nam chế tạo Tình hình cụ thể cơng ty cho thấy, hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình lớn, chiếm gần 60% ngun giá, hao mòn máy móc thiết bị chiếm tới 60% nguyên giá máy móc thiết bị, hao mòn phương tiện vận tải truyền dẫn chiếm 60% nguyên giá SV: Lê Thị Thùy Trang 82 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp Như vậy, nhiệm vụ trước mắt công ty phải tập trung vào đầu tư đổi cơng nghệ, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải nhằm khai thác hết mức cơng suất máy móc sản xuất, cải thiện mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đạt hiệu cao Cụ thể : - Trong tình hình cạnh tranh gay gắt thị trường bê tơng thương phẩm cơng ty nên đầu tư lắp đặt thêm trạm trộn bê tơng mới, với cơng suất dung tích hoạt động lớn hơn, vừa nhằm đáp ứng nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường vừa phục vụ nhu cầu công ty lĩnh vực xây lắp - Mua sắm thêm xe bơm bê tông, đầu xe chuyên dụng chở bê tông từ trạm trộn tới cơng trình cách kịp thời - Mua sắm máy phát điện thiết bị phụ trợ - Tiến hành bảo dưỡng định kỳ thiết bị thay cho tình trạng gặp cố sửa chữa - Khi mua máy móc thiết bị cơng ty thương lượng với đối tác để toán theo phương thức trả chậm - Tích cực đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý, công nhân lành nghề nhằm sử dụng trang thiết bị cách có hiệu 3.2.2 Điều chỉnh cấu nguồn vốn hợp lý Trong cấu nguồn vốn công ty, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 80%, chủ yếu tập trung vào vay nợ ngắn hạn ngân hàng Khoản tài trợ có chi phí sử dụng cao, đầy rủi ro, tăng gánh nặng nợ làm tăng nguy khả tốn cho cơng ty Thêm vào đó, ROA E nhỏ lãi suất vay vốn (năm 2011 ROAE đạt 6.12% lãi suất vay vốn bình quân 21%) nên việc sử dụng đòn bẩy tài mức cao không đem lại hiệu SV: Lê Thị Thùy Trang 83 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp khuếch đại tỷ suất sinh lời vốn chủ, ngược lại làm cho tỷ suất giảm nhanh Yêu cầu điều chỉnh cấu nguồn vốn công ty cần thiết nhằm giảm rủi ro tài chính, đưa mức độ sử dụng đòn bẩy tài mức hợp lý từ đạt hiệu cao việc tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ Những biện pháp cụ thể em xin đề xuất sau : 1) Sử dụng lợi nhuận để lại cách tối ưu hiệu Nguồn vốn có ý nghĩa lớn cơng ty làm ăn có lãi bổ sung lợi nhuận để lại Do để tăng lợi nhuận chưa phân phối cơng ty phải tăng nguồn thu giảm chi phí khơng cần thiết 2) Trong tương lai công ty nên tăng nguồn vốn chủ sở hữu, giảm dần nguồn vốn vay nợ, đặc biệt giảm vay nợ ngắn hạn, nhằm giảm gánh nặng nợ áp lực toán ngắn hạn Tăng vốn chủ cách huy động thêm vốn góp cổ đơng, từ tăng tỷ trọng vốn chủ tổng nguồn vốn, giảm hệ số nợ 3) Tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi cách có hiệu quả, giảm chi phí sử dụng vốn Ví dụ : thu từ lý TSCĐ, thu từ vận chuyển thuê… 3.2.3 Quản lý hàng tồn kho Trong năm hàng tồn kho công ty tồn đọng phận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chủ yếu, dạng công trình chưa hồn thành phận xây lắp Tồn kho cơng trình tính ngun vật liệu xây dựng cát, sạn, xi măng, sắt, thép… Do đó, ngồi việc cần đẩy nhanh tốc độ thi cơng cơng trình đảm bảo chất lượng thi cơng, mang lại hiệu cao cơng ty cần có sách tồn kho hợp lý, phù hợp với tiến độ cơng trình, khơng tồn kho q nhiều gây ứ đọng vốn làm giảm SV: Lê Thị Thùy Trang 84 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp chất lượng nguyên vật liệu (ví dụ xi măng) Để đạt điều cần đáp ứng yêu cầu sau: 1) Xác định nhu cầu ngun vật liệu cơng trình cách chặt chẽ nhất, tránh tình trạng thất ngun vật liệu, gây lãng phí làm giảm chất lượng cơng trình 2) Đầu tư trang bị máy móc thi cơng phù hợp để nâng cao chất lượng cơng trình 3) Thường xuyên tổ chức đội tra nhằm kiểm tra tình hình thi cơng, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh q trình thi cơng tiến độ thi cơng có theo dự tính ban đầu hay khơng, chất lượng cơng trình có đảm bảo theo hợp đồng , đồng thời tiến hành bàn giao phần cơng trình hồn thành nhằm thu thu hồi vốn nhanh, góp phần tăng vòng quay hàng tồn kho 4) Đầu tư xây dựng đội ngũ cán quản lý, giám sát cơng trình thi cơng đội ngũ công nhân xây dựng lành nghề, làm việc mang lại hiệu suất cao 5) Tìm kiếm mở rộng thị trường cho sản phẩm bê tông thương phẩm 3.2.4 Tăng cường biện pháp quản lý khoản công nợ Sức mạnh tài doanh nghiệp thể khả chi trả khoản cần phải toán Việc xem xét khoản phải toán doanh nghiệp cần kết hợp với việc thu hồi khoản bị chiếm dụng để giảm bớt vốn bị ứ đọng khâu toán, tăng khả chi trả doanh nghiệp Việc chiếm dụng chiếm dụng vốn điều bình thường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiên để lượng vốn bị chiếm dụng lớn dẫn đến lãng phí vốn, giảm hiệu sản xuất kinh doanh công ty a) Đối với công nợ phải trả Công nợ phải trả công ty có xu hướng giảm cuối năm 2011, nhiên phải trả cho người bán phải trả người lao động lại tăng Công ty tăng chiếm dụng khoản vốn này, khoản chiếm dụng người SV: Lê Thị Thùy Trang 85 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp bán cho cơng ty có thời gian để trả nợ mặt khác gây áp lực trả nợ cho công ty đến hạn, tốn khơng tốt làm uy tín cơng ty nhà cung cấp; khoản chiếm dụng người lao động, khơng tốn kịp thời ảnh hưởng đến tâm lý người lao động Để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn chiếm dụng công ty cần phải thực tốt yêu cầu sau : 1) Cần tổ chức quản lý khoản công nợ theo đối tượng cụ thể Trong đó, phải cụ thể nhà cung cấp, ví dụ nhà cung cấp cơng ty bao gồm : Cơng ty TNHH thương mại Sông Hồng, Công ty TNHH Trường Xuân, Cơng ty vận tải vật liệu xây dựng Hồng Minh cung cấp cát; Công ty TNHH Duy Chiến cung cấp đá; Công ty TNHH Hành Tiến, Công ty CP vật liệu xây dựng Hà Nội cung cấp xi măng… Đồng thời phân loại theo giá trị hợp đồng phân loại theo thời hạn toán theo hợp đồng, nhằm chủ động cơng tác tốn, tránh tình trạng đến hạn tốn hợp đồng mà cơng ty chưa có nguồn để trả nợ 2) Đối với công nợ với người bán, công ty nên xem xét điều kiện cụ thể tài cơng ty điều kiện hợp đồng để hưởng tín dụng thương mại hợp lý b) Đối với công nợ phải thu Trong cơng nợ phải trả giảm cơng nợ phải thu có xu hướng tăng cuối năm, tăng chủ yếu khoản phải thu khác, phải thu khách hàng giảm Tuy nhiên phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn bị chiếm dụng Do đó, để đạt hiệu quản lý nguồn vốn bị chiếm dụng, công ty cần : 1) Tổ chức theo dõi, quản lý khách hàng lớn theo đối tượng, theo thời hạn hợp đồng, sách thương mại, tín dụng nhằm nắm rõ tình hình tốn, thu hồi nợ hạn SV: Lê Thị Thùy Trang 86 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp 2) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu cơng trình phần để thu theo mức độ hồn thành cơng trình, thu hồi vốn kịp thời Do đó, cơng ty cần thành lập đội ngũ nghiệm thu chất lượng, đánh giá mức độ hồn thành cơng trình cách hiệu 3) Tìm hiểu đối tượng khách hàng lớn, có uy tín tốn để thực sách tín dụng thương mại hợp lý Cung cấp bê tơng thương phẩm chủ yếu cho cơng trình xây dựng công nghiệp dân dụng khu đô thị Linh Đàm, Trung Yên, làng quốc tế Thăng Long, nhà máy nhiệt điện ng Bí, sân vận động quốc gia, Trung tâm Hội nghị quốc gia… Tuy nhiên, điều kiện giá cạnh tranh thị trường cơng ty nên thiết lập mối quan hệ với khách hàng khác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ Nhưng để đạt hiệu thu hồi nợ cần có sách thương mại hợp lý, sách thu hồi nợ tích cực, thường xun đơn đốc khách hàng trả nợ thời hạn Ví dụ, phải lập danh sách khách hàng có nợ đến hạn thu, từ có biện pháp nhắc nhở, thu nợ, trích lập Dự phòng khoản phải thu cách hợp lý cần thiết 3.2.5 Quản lý chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp hiệu So với năm 2010, năm 2011 doanh thu giảm hầu hết khoản chi phí tăng, chi phí bán hàng chi phí QLDN tăng đáng kể Trong đó, CPBH tập trung chủ yếu chi phí VLBH CPKH phận bán hàng; CPQLDN lại tập trung chủ yếu CPNVQL, chi phí khấu hao tài sản quản lý xe cộ, phương tiện tiếp khách Để quản lý chi phí cách hiệu cơng ty cần lập dự tốn chi phí đầu năm để từ định hướng chi phí cách hiệu tiết kiệm Cụ thể số biện pháp sau : - Đối với CPBH SV: Lê Thị Thùy Trang 87 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp 1) Bảo quản phương tiện vận tải, phương tiện chun chở hàng hóa, xe chở bê tơng điều kiện tốt để phương tiện làm việc với cơng suất cao nhất, tiết kiệm chi phí nhiên liệu 2) Tận dụng quỹ khấu hao TSCĐ phận bán hàng để nâng cấp, mua tài sản phục vụ cho công tác bán hàng, vận chuyển hàng hóa 3) Theo dõi tình hình sử dụng vật liệu khâu bán hàng nhằm thực tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí, thất cơng tác thiết lập định mức chi phí, đánh giá tình hình thực chi phí thời kỳ (ví dụ theo quý) nhằm điều chỉnh kịp thời mức độ sử dụng chi phí kỳ - Đối với CPQLDN 1) Thực tinh giản máy quản lý cách hợp lý mà đạt hiệu 2) Theo dõi tình trạng hoạt động phương tiện quản lý nhằm sửa chữa kịp thời có hỏng hóc nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động 3) Tránh tình trạng sử dụng phương tiện cơng cho mục đích riêng cá nhân cơng ty 3.2.6 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động Đội ngũ lao động yếu tố có ý nghĩa định đến hiệu sản xuất doanh nghiệp Đây nguồn lực cần thiết nhằm biến nguồn lực vơ tri khác thành sản phẩm có chất lượng Trong q trình sản xuất kinh doanh, lao động có tác động đến trình từ khâu thu mua nguyên vật liệu, đến khâu sản xuất, cuối khâu tiêu thụ Do đó, cơng ty cần phải phát huy sức mạnh đội ngũ lao động, tạo điều kiện để họ có hội thăng tiến phát triển Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, công ty cần : 1) Nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn lao động, đảm bảo chất lượng lao động tuyển thêm SV: Lê Thị Thùy Trang 88 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp 2) Khuyến khích người lao động khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 3) Tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, thích ứng phù hợp với máy móc có cơng nghệ đại 4) Có sách lương thưởng công bằng, động viên, quan tâm hỗ trợ kịp thời công nhân viên người lao động công ty 5) Bên cạnh việc ngâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, công ty nên tổ chức buổi giao lưu, tạo hội để người lao động hiểu rõ máy quản lý, đồng thời hội để máy quản lý hiểu rõ tâm tư người lao động, để mà người lao động cần để đáp ứng kịp thời 6) Trích lập ngân quỹ phục vụ cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động… SV: Lê Thị Thùy Trang 89 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Được thành lập từ năm 1993, cơng ty cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng khẳng định vai trò, vị kinh tế nước ta nói chung cơng nghiệp xây lắp nói riêng Trong điều kiện kinh tế thị trường nhiều biến động nay, việc nắm rõ thực trạng tài thực trạng sản xuất kinh doanh cơng ty từ có chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty điều quan trọng nhà quản trị Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn này, em thực việc nghiên cứu, vận dụng lý luận, kiến thức học đồng thời tiếp cận với tình hình thực tế cơng ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng để đưa đánh giá tình hình hoạt động sản xuất công ty thời gian qua biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty năm Tuy nhiên, khả năng, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, giải pháp cần nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Đồn Hương Quỳnh cán phòng Tài – Kế tốn cơng ty Cổ phần kinh doanh vật tư xây dựng tận tình bảo, giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 02/05/2012 Sinh viên thực tập Lê Thị Thùy Trang SV: Lê Thị Thùy Trang 90 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài doanh nghiệp, chủ biên PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm – TS Bạch Đức Hiển, nhà xuất Tài năm 2008 Hệ thống câu hỏi tập Tài doanh nghiệp, chủ biên TS Bùi Văn Vần, nhà xuất Tài năm 2009 Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp lý thuyết – lý thuyết thực hành, chủ biên PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – TS Nghiêm Thị Thà, nhà xuất Tài năm 2009 Quản trị Tài doanh nghiệp, Chủ biên Nguyễn Hải Sản, NXB Thông kê năm 2001 Nghị định 09/2009/NĐ –CP (Ngày 30/02/2009) “Quy chế quản lý Tài cơng ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác”, thông tư 55 hướng dẫn NĐ 09 SV: Lê Thị Thùy Trang 91 Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Tài doanh nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TS Tài sản CT Cơng trình TSCĐ Tài sản cố định ATLĐ An tồn lao động VSMT Vệ sinh mơi trường KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh CĐKT Cân đối kế toán NVBH Nhân viên bán hàng DT Doanh thu DCBH Dụng cụ bán hàng HĐKD Hoạt động kinh doanh NVQL Nhân viên quản lý CPBH Chi phí bán hàng SXKD Sản xuất kinh doanh CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp VLXD Vật liệu xây dựng GVHB Giá vốn hàng bán VLBH Vật liệu bán hàng DTT Doanh thu CPKH Chi phí khấu hao TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định TSLĐ Tài sản lưu động VKD Vốn kinh doanh TSDH Tài sản dài hạn LN Lợi nhuận HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế VLĐ Vốn lưu động VKD bq Vốn kinh doanh bình quân VCSH Vốn chủ sở hữu SV: Lê Thị Thùy Trang Lớp CQ46/11.01 Luận văn tốt nghiệp SV: Lê Thị Thùy Trang Khoa: Tài doanh nghiệp Lớp CQ46/11.01 ... thành quan hệ tài doanh nghiệp bao gồm:  Quan hệ tài doanh nghiệp Nhà nước  Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ thể kinh tế tổ chức xã hội khác  Quan hệ tài doanh nghiệp với người lao động  Quan... kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, việc sử dụng tiềm doanh nghiệp, hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hay đánh giá xu hướng phát triển doanh nghiệp qua kỳ khác Báo cáo KQHĐKD phản ánh mối quan... luân chuyển kỳ Chỉ tiêu cao việc kinh doanh đánh giá tốt cho thấy với mức doanh thu doanh nghiệp đầu tư cho hàng hóa tồn kho thấp số vốn kinh doanh doanh thu doanh nghiệp cao ngược lại Tuy nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuthienbao com nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh 2084 , Tuthienbao com nang cao hieu qua hoat dong kinh doanh 2084 , NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, 3 Mối quan hệ giữa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG, 1 Khái quát chung về công ty, 2 Thực trạng hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng, 3 Những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng năm 2011, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG, 1 Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới, 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay