Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn tây nguyên hiện nay (TT)

25 238 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 14:52

1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo nội dung quan trọng CTDV Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm vận động cách mạng nhân dân xây dựng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, quan hệ Đảng với nhân dân khối đại đoàn kết tồn dân tộc; giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ địa phương, nhiệm vụ quân đội nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Trong năm qua, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tích cực vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố khối đại đồn kết tồn dân tộc, phát huy vai trò, sức mạnh đồng bào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cấp ủy, quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao Tuy nhiên, số đơn vị quân đội chưa phát huy đầy đủ vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Công giáo Tin Lành Một số đơn vị quân đội chưa quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu biết kiến thức tơn giáo Việt Nam nói chung Tây Ngun nói riêng; nhận thức sách tôn giáo Đảng, Nhà nước; tầm quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên, kinh nghiệm tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Chính vậy, chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước số đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên hạn chế so với u cầu nhiệm vụ Trong đó, tình hình tôn giáo địa bàn Tây Nguyên diễn biến phức tạp Các lực thù địch, phản động nước chống phá liệt, chúng vu cáo Đảng, Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, vi phạm tự tôn giáo, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động nhân dân chống đối chế độ, tổ chức biểu tình, bạo loạn trị, vượt biên trái phép, gây ổn định trị địa phương địa bàn Tây Nguyên, chúng thành lập tổ chức “Tin Lành Đề Ga” để tập hợp lực lượng tiếp tục chống phá Tình hình đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sách tơn giáo, đồng thời đẩy mạnh CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, có vai trò quan trọng đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Từ lý trên, tác giả luận án chọn nghiên cứu đề tài: “Công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên ” có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Luận giải làm rõ vấn đề CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tỉnh: Gia Lai; Kon Tum; Đắk Lắk; Đắc Nông Lâm Đồng Phạm vi khảo sát: Luận án chủ yếu khảo sát CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị thuộc Sư đoàn B10 - Binh đoàn Tây Nguyên; Sư đoàn B02 - Quân khu 5; Đồn 198 Đặc Cơng; Binh đồn 15; Binh đoàn 16; Bộ Chỉ huy Quân Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; KonTum; Đắk Lắk; Đắc Nơng; Lâm Đồng Phạm vi thời gian điều tra, khảo sát tư liệu, số liệu thực tiễn giới hạn chủ yếu từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Là hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tôn giáo, công tác tơn giáo; sách, pháp luật Nhà nước tôn giáo; thị, nghị QUTW qn đội thực sách tơn giáo * Cơ sở thực tiễn Thực tiễn tình hình tơn giáo CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên; báo cáo sơ, tổng kết CTDV, CTVĐ nhân dân thưc sách tôn giáo đơn vị quân đội, tỉnh địa bàn kết điều tra, khảo sát thực tế tác giả * Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành, trọng phương pháp: Lơ gíc, lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái qt hóa, hệ thống hóa, điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án Đưa quan niệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Tổng kết số kinh nghiệm tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Đề xuất số nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, khả thi giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Góp phần làm sâu sắc vấn đề lý luận, thực tiễn CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên 4 Kết nghiên cứu luận án vận dụng vào q trình lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT nhà trường quân đội Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, chương (8 tiết); kết luận; danh mục cơng trình khoa học tác giả cơng bố có liên quan liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi nước có liên quan đến đề tài 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài Tác giả Sergei Aleksandrovich Tokarer, “Các hình thức tơn giáo sơ khai phát triển chúng” Tác giả Hồng Tâm Xun (chủ biên), “Mười tơn giáo lớn giới” Tác giả Max Weber,“Nền đạo đức Tin lành tinh thần Chủ nghĩa tư Tác giả Nikitin A A.G - Võ Kim Quyên (chủ biên),“Chính trị hóa tơn giáo”, “Tơn giáo đời sống đại” Tác giả Jean Bau Bérot, “Lịch sử đạo Tin làn” Viện Nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Trung Quốc, với cơng trình “Chiến lược an ninh quốc gia Trung Quốc đầu kỷ XXI” Tác giả Ngơ Văn Minh “Tơn giáo quan điểm, sách tơn giáo Trung Quốc” Cuốn “Tìm hiểu tộc Lào” Của Viện nghiên cứu tộc - tơn giáo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tác giả Sụ Băn Hủn Nạ Chăm Pa, “Công tác vận động tuyên truyền Quân đội nhân dân Lào tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh, bảo đảm cho ổn định toàn diện Tổ quốc” Tác giả KHLOT THI DA “Bước đầu vận dụng quan điểm khoa học tơn giáo để tìm hiểu vai trò Phật giáo Cămpuchia” 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài 1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến tơn giáo, cơng tác tơn giáo thực sách tơn giáo Tác giả Nguyễn Văn Trung (chủ biên) “Một số hiểu biết tôn giáo, tôn giáo Việt Nam” Tác giả Nguyễn Hồng Dương, “Quá trình nhận thức Đảng vấn đề tơn giáo, cơng tác tơn giáo sách tôn giáo thông qua cương lĩnh, văn kiện, nghị từ đổi đến nay” Tác giả Nguyễn Đức Lữ (chủ biên) “Lý luận tơn giáo sách tôn giáo Việt Nam”, “Tôn giáo - Quan điểm, sách tơn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam nay” Tác giả Hồng Mạnh Đồn “Cơng tác vận động giáo dân tổ chức Đảng (cấp xã) đồng Bắc nước ta nay” Tác giả Chu Văn Tuấn (chủ nhiệm), “Vấn đề tôn giáo phát triển bền vững Tây Ngun” Tác giả Hồng Minh Đơ, “Chính sách Nhà nước Việt Nam đạo Tin lành vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhằm phục vụ công tác đạo, điều hành Đảng Chính phủ” Tác giả Trần Xuân Dung, “Hoạt động lợi dụng tôn giáo lực thù địch Tây Nguyên - thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh” Tác giả Đặng Mạnh Trung,“Cơng tác vận động đồng bào công giáo đảng số tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 1986 đến năm 2006”, [72] 1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Tác giả Phan Thanh Kiều, “Chất lượng đảng xã có đồng đồng bào theo đạo Thiên Chúa tỉnh miền Đông Nam nay” Tác giả Ngơ Văn Bích (chủ nhiệm), “Nâng cao chất lượng công tác dân vận Quân đội địa bàn trọng yếu quốc phòng - an ninh tình hình mới” Tác giả Trần Kim Quyền (chủ nhiệm),“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận lực lượng vũ trang Quân khu V tình hình mới” Tác giả Phùng Quang Thanh, “Một số vấn đề công tác dân vận Quân đội nhân dân Việt Nam” Tác giả Phạm Văn Nghĩa, “Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam thực quan điểm, sách tơn giáo Đảng, Nhà nước ta nay” Tác giả Đồng Ngọc Châu, “Công tác dân vận đơn vị quân đội vùng đồng bào theo đạo địa bàn miền Đông Nam giai đoạn nay” Tác giả Lê Ngọc Sanh với đề tài khoa học cấp “Quân đội tham gia xây dựng hệ thống trị sở vùng dân tộc, tôn giáo địa bàn Tây Nguyên điều kiện mới” Tác giả Nguyễn Như Trúc “Vai trò quân đội công tác vận động đồng bào có tơn giáo Tây Ngun nay” Tác giả Ngơ Hữu Thanh “Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương phòng, chống bạo loạn lật đổ tỉnh biên giới Tây Nguyên” 6 Nguyễn Văn Bảy,“Phát huy vai trò quân đội việc thực sách tơn giáo” Tác giả Nguyễn Thị Nhung,“Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo” Khái quát kết chủ yếu cơng trình cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục nghiên cứu giải 1.2.1 Khái quát kết chủ yếu cơng trình có liên quan cơng bố liên quan đến đề tài luận án Thứ nhất, cơng trình khoa học khẳng định cơng tác tơn giáo nói chung CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng chiến lược đại đồn kết toàn dân tộc CTVĐ quần chúng Đảng, thời kỳ đổi mới, góp phần giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội; củng cố quốc phòng - an nính Vì thế, phải phải đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao nhận thức hiểu biết tôn giáo cho đối tượng, lực lượng toàn dân Điều quan trọng phải tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng, Nhà nước tơn giáo, cơng tác tơn giáo thực sách tơn giáo tình hình Thứ hai, cơng trình khoa học đề cập sâu sắc vấn đề liên quan đến tôn giáo, công tác tơn giáo tình hình Đặc biệt, sâu làm rõ lịch sử đời, đặc điểm tôn giáo, ảnh hưởng tôn giáo đời sống nhân dân, phát triển tôn giáo vai trò tơn giáo Từ thực tiễn cơng tác tơn giáo thực sách tơn giáo nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc; cơng trình nước thống cho để tiến hành có hiệu CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo phải qn triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thị, quy định QUTW, BQP tôn giáo, cơng tác tơn giáo thực sách tơn giáo Thứ ba, cơng trình khoa học tập trung làm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước tơn giáo, cơng tác tơn giáo tình hình nay, nhiệm vụ quân đội đơn vị; vai trò tổ chức, lực lượng; trình tổ chức thực v.v Các cơng trình khoa học khẳng định thực sách tơn giáo nước ta trách nhiệm nhiệm vụ cấp, ngành, lực lượng tồn xã hội qn đội có đơn vị đóng quân địa bàn Tây nguyên Thứ tư, cơng trình khoa học khẳng định đơn vị qn đội có vai trò quan trọng trình tổ chức, thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Trong đó, điểm nhấn tác giả, yêu cầu quan trọng đặt đơn vị, người cán lãnh đạo, huy đơn vị cán chuyên trách phải làm kiểu mẫu việc, chịu trách nhiệm chủ yếu quán triệt quan điểm, đường lối Đảng lĩnh vực xây dựng, hoạt động giải mối quan hệ có liên quan đến thực sách tơn giáo địa phương nơi đơn vị đóng qn Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu ngồi nước liên quan đến đề tài luận án cơng bố tiếp cận, luận giải tồn diện vấn đề tôn giáo, công tác tơn giáo thực sách tơn giáo nói chung quân đội nói riêng Song, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống, sâu sắc, đầy đủ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên với tính chất đề tài khoa học độc lập góc độ khoa học chuyên ngành xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Vì vậy, đề tài “Cơng tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên hiên nay” đề tài độc lập, khơng trùng lắp với cơng trình khoa học, luận án nghiệm thu, công bố 1.2.2 Những vấn đề luận án tiếp tục tập trung nghiên cứu giải Từ kết tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan cho thấy, để thực mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, Luận án tiếp tục nghiên cứu, giải vấn đề cụ thể sau: Một là, tập trung làm rõ địa bàn Tây Nguyên, đặc điểm đồng bào tôn giáo hoạt động tôn giáo địa bàn Tây Nguyên; nghiên cứu toàn diện vấn đề CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên; làm rõ quan điểm, sách tôn giáo Đảng, Nhà nước Hai là, điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm rút số kinh nghiệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 8 Ba là, phân tích dự báo yếu tố tác động đề xuất yêu cầu tắng cường CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Bốn là, đề xuất giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Kết luận chương CTVĐ nhân dân nhiệm vụ quan trọng Đảng ta, có ý nghĩa sống tồn nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng tôn giáo, công tác tôn giáo thực sách tơn giáo, vai trò đơn vị quân đội CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta trở thành chủ đề để quan, tổ chức, cá nhân, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu góc độ, phạm vi khác nhau, biểu tính đa dạng, phong phú cơng trình, viết nghiên cứu sinh tổng hợp phân tích phần tổng quan luận án Thành cơng cơng trình khoa học cơng bố có liên quan đến đề tài luận án tương đối tồn diện Các cơng trình đã khẳng định vị trí, vai trò, nội dung chủ yếu, góp phần làm rõ vấn đề chung số vấn đề cụ thể công tác tôn giáo việc thực sách tơn giáo địa phương nước đơn vị quân đội, có đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Từ tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, nghiên cứu sinh hệ thống hóa tài liệu, khái quát kết nghiên cứu cơng trình, tiếp thu nội dung tham khảo, kế thừa, đồng thời vấn đề chưa nghiên cứu làm rõ Vận dụng phương pháp luận đối tượng nghiên cứu lịch sử, chuyên ngành xây dựng Đảng quyền Nhà nước, nghiên cứu sinh xác định “khoảng trống”, vấn đề luận án tiếp tục tập trung giải 9 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 2.1 Địa bàn Tây Nguyên đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 2.1.1 Địa bàn Tây Nguyên; đặc điểm đồng bào tơn giáo; tình hình tơn giáo hoạt động tôn giáo địa bàn Tây Nguyên * Luận án trình bày khái quát điều kiện địa lý tự nhiên; đặc điểm đồng bào tơn giáo: tình hình tơn giáo hoạt động tơn giáo địa bàn Tây Nguyên 2.1.2 Các đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Luận án trình bày khái quát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Trong tập trung làm rõ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 2 Chính sách tơn giáo vấn đề cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn tây Nguyên 2.2.1 Chính sách tôn giáo Đảng, Nhà nước Việt Nam * Quan điểm Đảng, Nhà nước tôn giáo cơng tác tơn giáo Một là, tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân, tồn dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta; đồng bào các tôn giáo phận khối đại đoàn kết toàn dân tộc Hai là, “Đảng, Nhà nước ta thực quán sách đại đồn kết dân tộc, khơng phân biệt đối xử lý tín ngưỡng, tơn giáo; đồn kết đồng bào theo tơn giáo khác nhau; đồn kết đồng bào không theo tôn giáo đồng bào theo tơn giáo; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc 10 Ba là, nội dung cốt lõi công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng; động viên đồng bào nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập thống Tổ quốc, thơng qua thực tốt sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích vật chất tinh thần nhân dân nói chung, có đồng bào tôn giáo Bốn là, tiến hành công tác tôn giáo trách nhiệm hệ thống trị; đó, tổ chức quần chúng có vai trò quan trọng công tác quản lý nhà nước tơn giáo * Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước tơn giáo tình hình mới: Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng xác định : “Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tơn giáo Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Nhà nước công nhận, theo quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên dấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc tín ngưỡng, tơn giáo trái quy định pháp luật’’[62] Cụ thể : Một là, thực có hiệu chủ trương, sách chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa nhân dân, có đồng bào tơn giáo Hai là, tạo điều kiện cho tơn giáo hoạt động bình thường theo sách pháp luật Nhà nước; kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng sống tốt đời, đẹp đạo quần chúng, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành sở Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực thắng lợi công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bốn là, tăng cường thông tin, tuyên truyền sách tơn giáo Đảng Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước đồng bào có đạo ; tự giác phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu 11 lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống chế độ Năm là, hướng dẫn tôn giáo thực quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước 2.2.2 Quan niệm, vai trò, đặc điểm cơng tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Quan niệm CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Quan niệm: CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tổng thể chủ trương, nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, đạo, tổ chức thực hiện, điều hành trực tiếp cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội; lãnh đạo, đạo, quản lý điều hành cấp ủy, quyền địa phương nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt quan điểm, đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước địa phương tôn giáo công tác tơn giáo; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, khơng ngừng nâng cao đời sống tầng lớp nhân dân, xây dựng địa phương đơn vị quân đội vững mạnh Quan niệm Mục đích CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên, góp phần làm cho nhân dân, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tơn giáo, người theo đạo người không theo đạo chấp hành thực tốt quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước địa phương tôn giáo cơng tác tơn giáo; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định trị địa bàn đóng qn xây dựng đơn vị VMTD; giữ vững tăng cường đoàn kết quân - dân, quan hệ Đảng với nhân dân khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội; cố mối quan hệ máu thịt quân đội với nhân dân; tin tưởng, gắn bó với Đảng, với chế độ, kiên định mục tiêu đường XHCN Chủ thể lực lượng tiến hành Chủ thể lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng đơn vị quân đội Khi đơn vị quân đội tiến hành CTVĐ nhân dân thực 12 sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa phương phải đặt lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng địa phương Với đơn vị đội địa phương tỉnh địa bàn Tây Nguyên, chủ thể lãnh đạo CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước cấp ủy địa phương từ tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy sở Chủ thể đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn hoạt động CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đội ngũ ủy, trị viên, người huy, đội ngũ cán bộ, quan chức cấp quân đội Khi đơn vị quân đội tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo địa phương phải đặt đạo, quản lý, điều hành cấp ủy, quyền địa phương Đội ngũ cán chủ trì đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành trực tiếp; quan, trước hết quan trị, cán trị có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp cấp uỷ đảng lãnh đạo, đạo CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng Nhà nước Lực lượng tham gia tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ, CNVQP thuộc đơn vị quân đội địa bàn (sau gọi chung cán bộ, chiến sĩ) Đồng thời, trình vận động nhân dân thực sách tơn giáo địa bàn Tây Nguyên đơn vị quân đội phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ kịp thời với cấp uỷ, quyền, MTTQ Việt Nam, quan, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội địa phương Đối tượng công tác vận động bao gồm: tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo; hệ thống quyền, đồn thể quần chúng sở; tầng lớp nhân dân vùng đồng bào theo đạo (cả người theo đạo không theo đạo); tầng lớp nhân dân, lực lượng từ nơi khác đến công tác, làm ăn, sinh sống địa bàn Tây Nguyên Nội dung CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo địa bàn Tây Nguyên thể hoạt động chủ yếu là: Một là, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, có sách tơn giáo, dân tộc… Hai là, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo vào đồn thể quần chúng địa phương; tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng, trừ mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu, 13 làm cho đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân ngày sạch, lành mạnh … Ba là, tuyên truyền vận động nhân dân đồng bào tôn giáo xây dựng môi trường dân chủ thực lành mạnh, tham gia phát triển KT - XH, văn hóa, củng cố QP-AN, chăm lo bảo đảm lợi ích vật chất - tinh thần nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, góp phần cải thiện bước nâng cao đời sống nhân dân đồng bào tôn giáo, giúp đỡ bảo vệ nhân dân sản xuất, đời sống, thiên tai, hoả hoạn… Bốn là, tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh toàn diên Hình thức tiến hành: Thơng qua hình thức kết nghĩa đơn vị quân đội với cấp uỷ, quyền, đồn thể nhân dân, quan, xí nghiệp địa bàn Tây Nguyên; thông qua công tác huấn luyện dã ngoại kết hợp với vận động nhân dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thơng qua hình thức phân cơng tổ, đội công tác (nay đội công tác tuyên truyền văn hóa sở) làm cơng tác tun truyền, vận động đồng bào thực hiên sách tơn giáo Đảng Nhà nước; thơng qua hình thức tăng cường cán cho xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; thông qua công tác tham gia xây dựng củng cố hoạt động hệ thống trị sở; thơng qua hình thức phối hợp, liên kết, liên doanh sản xuất phát triển kinh tế * Vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một là, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên góp phần thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường quan hệ đoàn kết quân - dân Hai là, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, vùng trọng điểm Ba là, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên, góp phần tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân địa bàn Bốn là, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch, giữ vững an ninh trị địa bàn 14 * Đặc điểm CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Thứ nhất, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên nhiệm vụ khó khăn, gian khổ tính đa dạng, phức tạp đối tượng địa bàn tiến hành Thứ hai, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên có tham gia, phối hợp nhiều tổ chức, lực lượng Thứ ba, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tiến hành điều kiện có phân hố giàu nghèo rõ rệt âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá lực thù địch Thứ tư, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên vừa tiến hành thường xuyên, vừa theo đợt 2.2.3 Những vấn đề có tính ngun tắc tiêu chí đánh giá cơng tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Những vấn đề có tính nguyên tắc CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một là, quán triệt sâu sắc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, sách Đảng, Nhà nước CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Hai là, bám sát đặc điểm đối tượng, địa bàn để xác định nội dung, lựa chọn hình thức, biện pháp tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Ba là, kết hợp chặt chẽ cơng tác tun truyền, vận động với tích cực giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thực xóa đói giảm nghèo bền vững Bốn là, tơn trọng tự tín ngưỡng giáo dân, đồng thời kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước Năm là, phối hợp chặt chẽ tổ chức, lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây nguyên 15 * Tiêu chí đánh giá CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một là, đánh giá nhận thức, trách nhiệm, lực chủ thể lực lượng tham gia CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Hai là, đánh giá việc thực nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Ba là, đánh giá kết CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Kết luận chương Tây Nguyên địa bàn chiến lược quan trọng khu vực nước, đồng thời địa bàn có nhiều tơn giáo Đồng bào tơn giáo chiếm gần 30% dân số tồn vùng Vì vậy, CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp bách Các đơn vị quân đội tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo phải nắm vững đặc điểm điạ bàn Tây Nguyên, tôn giáo hoạt động tôn giáo, đặc điểm đồng bào theo đạo, vai trò, đặc điểm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo; vấn đề có tính ngun tắc tiêu chí CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đồng thời, xác định rõ đắn quan niệm, chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo làm sở cho việc đánh giá thực trạng, rút kinh nghiệm, xác định yêu cầu đề xuất giải pháp sát thực tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Chương THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 3.1 Thực trạng công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 3.1.1 Ưu điểm Một là, cấp ủy đảng, cán chủ trì, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tích cực nhận thức, trách nhiệm CTVĐ 16 nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Hai là, công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo đơn vị qn đội địa bàn Tây Nguyên có nhiều đổi phù hợp với tình hình thực triễn Ba là, đơn vị qn đội tích cực tham gia có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần đẩy lùi, triệt tiêu yếu tố tiềm ẩn gây ổn định trị Tây Nguyên Bốn là, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng nước ta, góp phần giữ vững ổn định trị, bảo vệ sống sinh hoạt tôn giáo lành mạnh nhân dân 3.1.2 Hạn chế, khuyết điểm Thứ nhất, số cấp ủy, huy đơn vị chưa thật coi trọng mức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Thứ hai, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước số đơn vị qn đội đơn điệu, chưa có chiều sâu, hiệu thấp Thứ ba, số đơn vị có biểu lúng túng, bị động tham gia giải "điểm nóng" liên quan đến vấn đề tơn giáo, dân tộc 3.2 Nguyên nhân số kinh nghiệm cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 3.2.1 Nguyên nhân ưu điểm Thứ nhất, cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức huy, tổ chức quần chúng đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị phát huy vai trò lãnh đạo, đạo, hướng dẫn tổ chức thực công tác tôn giáo thời kỳ Hai là, đơn vị quan tâm lãnh đạo, đạo thường xuyên QUTW, BQP, Ban đạo Tây Nguyên, hướng dẫn, giúp đỡ quan TCCT, quân khu (Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Qn đồn 3, Binh đồn 15, 16) 17 Ba là, có quan tâm giúp đỡ phối hợp đồng cấp ủy, quyền tổ chức ban, ngành, đồn thể địa phương, đồng tình ủng hộ đồng bào dân tộc, tôn giáo địa bàn Tây Ngun Bốn là, tình hình KT-XH, văn hóa địa bàn Tây Nguyên có bước phát triển mạnh, QP-AN giữ vững tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị quân đội tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên 3.2.2 Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm Một là, việc quan tâm giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, lực kinh nghiệm cho cho tổ chức, lực lượng cán bộ, chiến sĩ có lúc, có nơi hạn chế Hai là, tác động mặt trái chế thị trường tiêu cực, tệ nạn xã hội Ba là, khó khăn, bất cập trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên tác động tiêu cực đến chất lượng, hiệu CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng Nhà nước Bốn là, chống phá lực thù địch tất lĩnh vực, lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, lý luận, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 3.2.3 Một số kinh nghiệm cơng tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Thứ nhất, coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất, lực tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Thứ hai, coi trọng nắm tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời xây dựng kế hoạch, thực sáng tạo nội dung, hình thức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Thứ ba, nắm vững thực tốt chế phối hợp chặt chẽ đơn vị với ban, ngành, tổ chức trị - xã hội, lực lượng đứng chân địa bàn CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng Nhà nước địa bàn Tây Nguyên 18 Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia phát triển kinh tế xã hội, xố đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào địa bàn đóng quân Thứ năm, coi trọng phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực người có uy tín quần chúng nhân dân đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo vận động đồng đảo tín đồ tơn giáo tham gia phong trào cách mạng địa phương Kết luận chương Trên sở nghị quyết, thị, hướng dẫn Đảng, Nhà nước, Quân đội, lãnh đạo, đạo, hướng dẫn cấp đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, nhìn chung đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp sát với đặc điểm, nhiệm vụ trị đơn vị, địa phương Vì vậy, thời gian qua CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên nhìn chung cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán chủ trì quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, đạo, hướng dẫn tiến hành với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đạt kết thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng đơn vị sở địa phương VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Tuy nhiên, đơn vị bộc lộ số hạn chế định công tác Hoạt động tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo số đơn vị chưa tiến hành thường xun, liên tục; nội dung, hình thức vận động đơn điệu, chưa có chiều sâu, hiệu thấp kết CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên khiêm tốn so với tiềm Nguyên nhân yếu tình trạng phận cán bộ, chiến sĩ cán dân vận chuyên trách yếu nhận thức, trách nhiệm, lực, phương pháp, tác phong CTVĐ quần chúng đồng bào tơn giáo tộc 19 người thiểu số Tình hình khẳng định tính cấp thiết đề u cầu giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 20 Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 4.1 Những yếu tố tác động yêu cầu tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.1.1 Những yếu tố tác động đến cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Luận án trình bày khái quát yếu tố tác động yêu cầu tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.1.2 Yêu cầu tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Luận án trình bày khái quát bốn yêu cầu tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.2 Những giải pháp tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.2.1 Tăng cường giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Thứ nhất, cần tập trung giáo dục tạo chuyển biến nhận thức cho tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề tơn giáo; quan điểm, sách tơn giáo Đảng, Nhà nước ta Thứ hai, giáo dục cho tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ địa bàn Tây Nguyên nắm vững nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, phương pháp CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo kỷ luật quan hệ quân - dân 21 Thứ ba, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ mục đích, tầm quan trọng, đặc điểm tình hình, nhiệm vụ quân đội, đơn vị CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo địa bàn Tây Nguyên Thứ tư, giáo dục tạo chuyển biến nhận thức, trình độ hiểu biết cho tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ kiến thức dân tộc học, tôn giáo học, hiểu biết ngôn ngữ, đặc điểm tâm lý văn hóa giao tiếp đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Thứ năm, giáo dục tạo chuyển biến nhận thức cho tổ chức, lực lượng, cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đặc điểm, tình hình dân tộc, tơn giáo địa bàn Tây Nguyên âm mưu thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta 4.2.2 Phát huy vai trò tổ chức, lực lượng đơn vị quân đội làm tốt công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Đây giải pháp quan trọng trực tiếp định đến CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Phát huy vai trò tổ chức đảng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước * Phát huy vai trò đội ngũ cán chủ trì; quan trị; tổ chức quần chúng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước 4.2.3 Xác định nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Xác định nội dung vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một là, xác định đắn nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt sâu sắc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo Hai là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập thống Tổ quốc, truyền thống tốt đẹp dân tộc, Đảng, 22 quân đội, động viên đồng bào nêu cao lòng tự hào, tự tơn dân tộc, ý thức vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu Ba là, tuyên truyền giáo dục cho đồng bào hiểu rõ quan điểm, đường lối quân Đảng, nhiệm vụ QP-AN giai đoạn mới, nhận rõ đặc điểm, thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết “Kinh - Thượng”, kích động gây rối, lừa bịp, xúi dục, tổ chức vượt biên trái phép, biểu tình bạo loạn Làm rõ thực chất gọi “Nhà nước Đề Ga” “Tin Lành Đề Ga” chiến lược “diễn biến hòa bình” lực thù địch, phát động phong trào quần chúng đấu tranh trị chống bọn phản động FULRO Bốn là, củng cố trận địa tư tưởng đồng bào dân tộc, tôn giáo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững Đây yếu tố suy cho định đến ổn định trị Tây Nguyên nay, bất cập phát triển KT-XH, củng cố QP-AN Tây Nguyên giải triệt để có “thế trận lòng dân” vững Phải tun truyền, khích lệ, bồi dưỡng niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng chế độ XHCN nước ta; xây dựng tình đồn kết dân tộc, đồn kết tơn giáo sáng, thủy chung, tạo môi trường văn hoá thực sạch, lành mạnh sở địa phương Năm là, xác định nội dung tham mưu cho tổ chức CTXH địa phương CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên phải hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu công tác tôn giáo tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định trị địa bàn * Vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một là, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp kết nghĩa đơn vị quân đội với cấp ủy, quyền, đồn thể nhân dân, quan, xí nghiệp địa bàn Tây Nguyên Hai là,vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp huấn luyện dã ngoại kết hợp vận động nhân dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Ba là, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp cử đội cơng tác tun truyền văn hóa sở làm công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực sách tơn giáo Đảng, nhà nước 23 Bốn là, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp tăng cường cán cho xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc Năm là, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp phối hợp hoạt động đơn vị quân đội với Ban Dân vận địa phương tổ chức trị - xã hội địa bàn Tây Nguyên Sáu là, phối hợp, liên kết, liên doanh sản xuất phát triển kinh tế Bảy là, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng qùa, đỡ đầu đối tượng sách, gia đình, cá nhân có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia phong trào địa phương 4.2.4 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, lực, phương pháp, tác phong công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách Một là, bồi dưỡng phẩm chất, trình độ, lực CTVĐ quần chúng cho lực lượng, lực lượng chuyên trách làm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Ba là, bồi dưỡng phương pháp tác phong cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước Bốn là, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ, kinh nghiệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo ý thức tổ chức, kỉ luật 4.2.5 Phối hợp, kết hợp chặt chẽ đơn vị quân đội với cấp uỷ, quyền, đồn thể xã hội địa phương cơng tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Thứ nhất, chủ động với cấp uỷ, quyền ban, ngành, đồn thể làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho thành viên địa bàn tham gia CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Thứ hai,, chủ động phối hợp xây dựng, hoàn thiện triển khai quy chế phối hợp đơn vị quân đội đơn vị quân đội với cấp uỷ, quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương Thứ ba, hoàn thiện thực tốt chế phối hợp đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên với cấp ủy đảng quyền địa phương giữ vững ổn định trị Thứ tư, tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp, ngành, lực lượng có liên quan giải hài hồ mối quan hệ 24 Thứ năm, hoàn thiện thực tốt chế phối hợp đơn vị quân đội với lực lượng khác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện góp phần giữ vững ổn định trị địa bàn Tây Nguyên Thứ sáu, hoàn thiện thực tốt chế phối hợp đơn vị quân đội với quyền, quân đội, nhân dân nước bạn (Lào, Campuchia) xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển Kết luận chương Để tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên nay, đòi hỏi phải, tăng cường giáo dục tạo chuyển biến nhận thức, trách nhiệm cho tổ chức, lực lương CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tổ chức, lực lượng đơn vị quân đội làm tốt CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên; thường xuyên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi nội dung, hình thức phương pháp vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên; tích cực bồi dưỡng phẩm chất, lực, phương pháp, tác phong công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách Đồng thời, tăng cường phối kết hợp chặt chẽ đơn vị quân đội với cấp ủy, quyền, đồn thể xã hội địa phương CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên KẾT LUẬN CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo u cầu khách quan, nhiệm vụ trị quan trọng Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang Tây Nguyên địa bàn chiến lược quan trọng nước Những năm gần đây, bên cạnh chuyển biến tích cực, tình hình tơn giáo Tây Nguyên có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhân tố gây ổn định Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch tăng cường hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để thực “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ Tây Nguyên Tình hình làm cho CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo địa bàn Tây Nguyên trở nên cấp thiết 25 CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo địa bàn Tây Nguyên phận CTVĐ quần chúng lãnh đạo tổ chức đảng nhằm tăng cường đồn kết đồng bào tơn giáo Tây Nguyên khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cải thiện bước nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo đồng bào xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch Những năm qua, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên thực tốt CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào tăng cường đồn kết phát huy tiềm sáng tạo đồng bào xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định trị, tăng cường QPAN địa bàn Tuy nhiên, hoạt động đơn vị cơng tác bộc lộ số hạn chế cần khắc phục kịp thời Trong năm tới, đơn vị cần thực tốt giải pháp là: Tăng cường giáo dục, tạo chuyển biến nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên; xác định nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên; phát huy vai trò tổ chức, lực lượng đơn vị quân đội làm tốt CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên; tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, lực, phương pháp, tác phong công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách; phối kết hợp chặt chẽ đơn vị qn đội với cấp ủy, quyền, đồn thể xã hội địa phương CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên ... VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 2.1 Địa bàn Tây Nguyên đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên. .. SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 3.1 Thực trạng công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 3.1.1... truyền vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Ngun 2 Chính sách tơn giáo vấn đề công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn tây nguyên hiện nay (TT) , Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn tây nguyên hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn