Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

204 174 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 14:52

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các số liệu, tài liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Văn Lành DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Bộ Quốc phòng BQP Cơng nhân viên quốc phòng CNVQP Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Cơng tác dân vận CTDV Cơng tác vận động CTVĐ Chính trị Quốc gia CTQG Chủ nghĩa xã hội CNXH Đảng ủy quân Trung ương ĐUQSTW Miền đông Nam MĐNB 10 Mặt trận Tổ quốc MTTQ 11 Quân đội nhân dân QĐND 12 Quân ủy Trung ương QUTW 13 Tổng cục Chính trị TCCT 14 Vững mạnh toàn diện VMTD 15 Xã hội chủ nghĩa XHCN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN 1.1 1.2 1.3 QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các cơng trình nước ngồi nước có liên quan đến đề tài Khái qt kết chủ yếu cơng trình cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục nghiển cứu giải Khái quát kết chủ yếu cơng trình cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục nghiên cứu giải Chương NHỮNG VẤN DỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 2.1 2.2 Chương 3.1 3.2 Chương 4.1 Địa bàn Tây Nguyên đơn vị quân đội địa bàn Tây Ngun Chính sách tơn giáo vấn đề công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Thực trạng cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Nguyên nhân số kinh nghiệm công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Những yếu tố tác động yêu cầu tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.2 Những giải pháp tăng cường công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang 9 13 21 25 25 43 74 74 95 111 111 121 163 165 166 180 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo nội dung quan trọng CTDV Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm vận động cách mạng nhân dân xây dựng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, quan hệ Đảng với nhân dân khối đại đoàn kết tồn dân tộc; giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ địa phương, nhiệm vụ quân đội nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Tây Nguyên địa bàn chiến lược quốc phòng, an ninh, nơi có nhiều dân tộc thiểu số, tôn giáo, nơi lực thù địch sức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá nghiệp cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, quần chúng nhân dân theo tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước gây ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Các bạo loạn trị năm 2001 2004 cho thấy âm mưu, thủ đoạn nham hiểm lực thù địch tính nhạy cảm vấn đề tơn giáo Do đó, việc tuyên truyền vận động nhân dân địa bàn Tây Ngun thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước trở thành nhiệm vụ cấp bách Trong năm qua, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tích cực vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố khối đại đồn kết tồn dân tộc, phát huy vai trò, sức mạnh đồng bào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cấp ủy, quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao Tuy nhiên, số đơn vị quân đội chưa phát huy đầy đủ vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Công giáo Tin Lành Một số đơn vị quân đội chưa quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu biết kiến thức tơn giáo Việt Nam nói chung Tây Nguyên nói riêng; nhận thức sách tơn giáo Đảng, Nhà nước; tầm quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên, kinh nghiệm tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước Chính vậy, chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước số đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên hạn chế so với u cầu nhiệm vụ Trong đó, tình hình tơn giáo địa bàn Tây Ngun diễn biến phức tạp Các lực thù địch, phản động nước chống phá liệt, chúng vu cáo Đảng, Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, vi phạm tự tôn giáo, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động nhân dân chống đối chế độ, tổ chức biểu tình, bạo loạn trị, vượt biên trái phép, gây ổn định trị địa phương địa bàn Tây Nguyên, chúng thành lập tổ chức “Tin Lành Đề Ga” để tập hợp lực lượng tiếp tục chống phá Tình hình đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sách tơn giáo, đồng thời đẩy mạnh CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, có vai trò quan trọng đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Từ lý trên, tác giả luận án chọn nghiên cứu đề tài: “Công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên ” có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Luận giải làm rõ vấn đề CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên * Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tỉnh: Gia Lai; Kon Tum; Đắk Lắk; Đắc Nông Lâm Đồng Phạm vi khảo sát: Luận án chủ yếu khảo sát CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị thuộc Sư đoàn B10 Binh đoàn Tây Nguyên; Sư đoàn B02 - Quân khu 5; Đồn 198 Đặc Cơng; Binh đồn 15; Binh đoàn 16; Bộ Chỉ huy Quân Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; KonTum; Đắk Lắk; Đắc Nơng; Lâm Đồng Phạm vi thời gian điều tra, khảo sát tư liệu, số liệu thực tiễn giới hạn chủ yếu từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Là hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tôn giáo, công tác tơn giáo; sách, pháp luật Nhà nước tôn giáo; thị, nghị QUTW qn đội thực sách tơn giáo * Cơ sở thực tiễn Thực tiễn tình hình tơn giáo CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên; báo cáo sơ, tổng kết CTDV, CTVĐ nhân dân thưc sách tôn giáo đơn vị quân đội, tỉnh địa bàn kết điều tra, khảo sát thực tế tác giả * Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành, trọng phương pháp: Lơ gíc, lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái qt hóa, hệ thống hóa, điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án Đưa quan niệm CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Tổng kết số kinh nghiệm tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Đề xuất số nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, khả thi giải pháp tăng cường CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Góp phần làm sâu sắc vấn đề lý luận, thực tiễn CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Kết nghiên cứu luận án vận dụng vào q trình lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước, đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT nhà trường quân đội Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, chương (8 tiết); kết luận; danh mục cơng trình khoa học tác giả cơng bố có liên quan liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi nước có liên quan đến đề tài 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài Sergei Aleksandrovich Tokarer, “Các hình thức tơn giáo sơ khai phát triển chúng”, [127] Tác giả sâu nghiên cứu lịch sử, trình hình thành phát triển hình thức tơn giáo tác động chúng đến đời sống văn hóa - xã hội người Các hình thức tơn giáo sơ khai để lại dấu ấn đậm nhạt khác tơn giáo đại tín ngưỡng dân tộc giới X.A Tôcarev nhấn mạnh, “tôn giáo tượng xã hội”; “tơn giáo hình thức hệ tư tưởng - quy vào q trình suy nghĩ diễn đầu óc người Nó bao hàm phạm vi rộng lớn, nhiều, ít, hoạt động người, phản ánh đồng thời sản sinh hình thức đặc biệt xã hội” “ Mặt xã hội tôn giáo cần dùng làm sở cho phân loại hình thái học tượng tơn giáo…” Nó “tạo phong cách tơn giáo - tất làm thành mà ta gọi hình thức lịch sử tơn giáo” Ơng ý đến lịch sử, nên quan niệm đắn rằng, Kitô giáo qua thời gian nội dung thay đổi Cùng tôn giáo, nước, tiếp thu khác Hồng Tâm Xun (chủ biên), “Mười tơn giáo lớn giới” [149] Cuốn sách khái quát lịch sử hình thành, phát triển nghi thức số tôn giáo lớn như: Tôn giáo Ai Cập cổ đại, tôn giáo Babilon cổ đại, Đạo Zarathustra (bái hỏa), Đạo Mani, Bàlamôn, Ấn Độ giáo, Đạo Giaina; Đạo Phật, Đạo Xích, Thần đạo, Đạo Do Thái, Cơ đốc giáo, Đạo Islam Tác giả nhìn nhận tơn giáo lập trường Chủ nghĩa Mác, coi tôn giáo tượng lịch sử xã hội, có q trình đời, phát triển tiêu 10 vong Tác giả phân tích đưa quan điểm cách phân chia q trình phát triển lịch sử tơn giáo theo các học giả khác Trong đạo giáo, tác giả trình bày tương đối rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, lịch sử đời phát triển, nội dung giáo lý, tư tưởng cốt lõi, lễ nghi cúng bái… Max Weber,“Nền đạo đức Tin lành tinh thần Chủ nghĩa tư bản”, [148] Đây cơng trình nghiên cứu cơng phu, tác giả tìm nguồn gốc đời phát triển CNTB cận đại, cách khảo sát quan niệm đạo đức động ứng xử cá nhân thuộc giáo phái Tin lành, phác họa khung phương pháp luận nhằm tìm hiểu động lực văn hóa - tinh thần vốn ln chi phối, thúc đẩy, cản trở trình biến đổi kinh tế - xã hội, từ vấn đề nghiên cứu tác giả cho đạo đức tin lành có mối liên hệ tinh thần với CNTB tạo động lực tinh thần cần thiết thuận lợi cho phát triển CNTB châu Âu Nikitin A A.G - Võ Kim Qun (chủ biên), “Chính trị hóa tơn giáo”, “Tôn giáo đời sống đại”, [104] Tác giả khẳng định, trị tơn giáo ln có mối quan hệ mật thiết với nhau, ttrong trường hợp trị tơn giáo khơng thể tách rời nhau; theo tác giả trị thuộc vào số hình thức hoạt động tinh thần mà chức điều chỉnh mối quan hệ người với Trong thời đại lịch sử khác điều kiện xã hội khác nhau, mối quan hệ khăng khít có nhiều dáng vẻ khác nhau, từ tác động qua lại mật thiết gắn bó đến xung đột gay gắt; tôn giáo không bị tiêu vong, mà chúng hoạt động mạnh lên rõ rệt, đặc biệt bộc lộ rõ xu hướng trị hóa Jean Bau Bérot, “Lịch sử đạo Tin lành”, [11] Tác giả đề cập đến cải cách tôn giáo châu Âu kỷ XVI với đời đạo Tin lành Buổi đầu hình thành, “Tơn giáo phản kháng”, phản đối số tục lệ, truyền thống cấu trúc nhà thờ Công giáo La mã Do bị đàn áp dội, nhiều tín đồ Tin lành phải di cư sang châu Mỹ, lập nên nhiều giáo phái khác Trên sở đó, tác giả trình bày tính đại thực trạng đạo Tin lành đương thời 11 Lịch sử đạo Tin lành cho thấy rõ tính chất phức tạp, khơng ngừng cải cách, đại hóa đa giáo phái Tìm hiểu lịch sử ấy, giúp lý giải rõ số tượng thực tế diễn đạo Tin lành… Viện Nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Trung Quốc, với cơng trình “Chiến lược an ninh quốc gia Trung Quốc đầu kỷ XXI” [142]; đề cập đến điều chỉnh chiến lược Mỹ đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, đề xuất vấn đề Chiến lược an ninh quốc gia Trung Quốc năm đầu kỷ XXI, đặc biệt coi trọng chủ trương, giải pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá CNXH Tác giả coi đường, biện pháp quan trọng để giữ vững ổn định trị Trung Quốc Ngô Văn Minh “Tôn giáo quan điểm, sách tơn giáo Trung Quốc”[98]; làm rõ nguồn gốc đời, phát triển tôn giáo chính, quan điểm, sách tơn giáo Đảng Nhà nước Trung Quốc Tác giả trình bày 10 quan điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc tơn giáo là: Tính lịch sử tơn giáo; vấn đề tự tín ngưỡng tơn giáo; vấn đề thuyết vô thần thuyết hữu thần; nhiệm vụ quản lý Nhà nước tôn giáo; mâu thuẩn phương diện tôn giáo; nguyên tắc độc lập, tự chủ, bình đẳng triển khai giao lưu hội nghị đối ngoại tơn giáo; vai trò đồn thể tơn giáo yêu nước nhân sĩ tôn giáo yêu nước cơng tác đồn kết tơn giáo; mối quan hệ tôn giáo XHCN; cuối u cầu có tính ngun tắc pháp lý đồn thể tơn giáo nhân sĩ tơn giáo Cuốn “Tìm hiểu tộc Lào”, [143] Của Viện nghiên cứu tộc tôn giáo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cuốn sách đề cập nét đặc trưng phong tục tập quán, tín ngưỡng, nguồn gốc hình thành, sở kinh tế đời sống văn hóa - xã hội tộc nước Lào Kết nghiên cứu dân tộc, tôn giáo sở quan trọng xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung, hình thức - biện pháp CTDV Đảng đề tuyên truyền, vận động, triển khai chủ trương, sách Đảng, Nhà nước vào sống thực tầng lớp nhân dân thiết thực, hiệu 188 Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XẪ HỘI HỌC TẠI MỘT SỐ ĐIA PHƯƠNG Ở TÂY NGUYÊN - 01/2017 Đối tượng: Đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành xã Ia Tiêm Nhơn Hòa, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai Số lượng: 40 hộ,171 khẩu: Phương pháp: Điền dã, vấn kết hợp với phiếu điều tra A Về mức sống, điều kiện sinh hoạt: Mức sống Khá giả Đủ ăn Thiếu ăn lúc giáp hạt Thiếu ăn từ 3-6 tháng/năm Thiếu ăn quanh năm Về trình độ văn hóa: Trình độ văn hóa Đại học, cao đẳng Trung học phổ thông Trung học sở Tiểu học Không biết chữ Số hộ 14 08 09 07 Tỉ lệ % 5% 35% 20% 22,5% 17,5% Điều kiện sinh hoạt Chưa có nước Chưa dùng điện lưới quốc gia Chưa có ti vi Chưa có radio Chưa có xe máy Nam (78 người) Số lượng Tỉ lệ % 15 24 27 10 Số hộ 2,65% 19,23% 30,76% 34,61% 12,82% Nữ (93 người) Số lượng Tỉ lệ % 16 24 25 26 2,65% 20,51% 30,76% 32,05% 33,33% Một số câu hỏi dành cho chủ hộ thành viên đại gai đình (40 người hỏi) Tỉ lệ % 15 20% 7,5% 22,5% 37,5% Tổng cộng (171 người) Số lượng Tỉ lệ % 31 48 52 36 2,33% 18,12% 28,07% 30,40% 34,29% 189 Nội dung câu hỏi Ơng (bà) theo đạo lý nào? Các phương án trả lời Tin chúa Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo nào? 36 = 90% Tốt Muốn tài trợ tiền 07 = 12,5% Khá 25 = 62,5% = 5% Gia đình ơng (bà) thường gặp khó Thiếu đất Thiếu vốn làm khăn đây? sản ăn xuất, đất 27 = 67,5% 12 = 30% Khi gặp khó khăn, gia đình ơng (bà) Chính Đồn thể thường giúp đỡ? quyền 07 = 17,5% 18 = 45% Ơng (bà) có bị chê trách phân biệt đối xử lý theo đạo khơng? Có Khơng có 05 = 12,5% 20 -= 50% Sở thích cá nhân… 10 = 25% Bình thương Theo dòng họ, gia đình 22 = 55% Chưa tốt Khó trả lời = 17,5% Có trnh chấp mâu thuẩn… 03 = 7,5% Tín đồ, mục sư, truyền đạo 25 = 62,5% = 7,5% Đau ốm, bệnh tật 08 =20% = 7,5% Việc học hành 14 = 35% Bộ đội Già làng, trưởng 08 = 20% Khó trả lời 15 = 37,5% 11 = 27,5% Bị ép buộc 00 190 Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI 800 SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ SƯ ĐOÀN H, ĐB10, Đ198 (Tác giả khảo sát tháng 01 năm 2017) NỘI DUNG KHẢO SÁT Ý kiến đánh giá CBCS trách nhiệm lãnh đạo, đạo, tổ chức tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tổt - Khá - Trung Bình Ý kiến đánh giá CBCS vị trí, vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Khó trả lời Ý kiến đánh giá CBCS việc đơn vị tổ chức quán triệt nghị quyết, thị… CTDV, công tác tôn giáo, công tác dân tộc - Thường xuyên - Chưa thường xuyên - Đầy đủ - Chưa đầy đủ Ý kiến đánh giá CBCS nội dung quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Tham gia xây dựng sở địa phương VMTD - Vận động, tập hợp nhân dân, chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo vào đồn thể địa phương tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng - Nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân tình hình KẾT QUẢ TỔNG SỐ Ý KIẾN TRẢ TỶ LỆ % LỜI 687 87 26 85.87 10.87 3.25 481 137 109 73 60,12 17,12 13,62 9,12 516 284 433 367 64,50 35,50 54,12 45,87 285 271 35,62 33,87 136 17,00 108 13,50 191 Ý kiến đánh giá CBCS hình thức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên vận dụng - Hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận - Kết nghĩa với địa phương - Cử tổ, đội công tác xuống sở - Tăng cường cán cho sở - Phối hợi đơn vị quân đội với Ban Dân vận địa phương tổ chức trị - xã hội - Hình thức khác Ý kiến đánh giá CBCS giải pháp giữ vai trò quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tăng cường giáo dục, quán triệt tạo chuyển biến nhận thức nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng cán bộ, chiến sĩ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Xác định nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên -Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, tổ chức đảng, quan chức cấp trên, phát huy vai trò ủy, chinh trị viên người huy CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất lực nâng cao chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách - Phối kết hợp chặt chẽ đơn vị quân đội với tổ chức, lực lượng địa phương tranh thủ vai trò chức sắc tơn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên 7.Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQCS tinh thần trách nhiệm giao nhiệm vụ CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo cảu Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Hào hứng, nhiệt tình - Theo chức trách, nhiệm vụ phải làm - Ngại tiếp xúc với đồng bào theo đạo Ý kiến đánh giá CBCS khó khăn CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Chưa trang bị kiến thức cần thiết tơn giáo… - Ít hiểu biết đặc điểm, phong tục, tiếng nói đồng bào 267 293 83 77 43 33,37 36,62 10,37 9,62 5,37 37 4,62 187 23,37 119 14,87 207 25,87 174 21,75 113 14,12 915 139 148 76,08 11,58 12,33 372 305 46,50 38,12 192 - Chưa vận động nhiều chức sắc tôn giáo tham gia Ý kiến CBCS khả hoàn thành nhiệm vụ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Khó trả lời 10 Đối tượng khảo sát - Sĩ quan - Quân nhân chuyên nghiệp - Hạ sĩ quan, binh sĩ 123 15,37 55 259 386 69 31 6,87 32,37 48,25 8,62 3,87 200 100 500 25,00 12,50 62,50 Ghi chú: Đoàn B02 (Quân khu 5); Đoàn B10 (Binh đoàn Tây Nguyên); Đoàn 198 (Binh chủng Đặc công) 193 Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI 1200 SĨ QUAN, QNCN, HSQ, BINH SĨ, CNVQP KHỐI BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN VÀ BINH ĐOÀN 15 (Tác giả khảo sát tháng 01 năm 2017) NỘI DUNG KHẢO SÁT Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP trách nhiệm lãnh đạo, đạo, tổ chức tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tổt - Khá - Trung bình Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP vị trí, vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Khó trả lời Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP yếu tố tác động ảnh hưởng trực tiếp đến CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Sự chống phá lực thù địch chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ - Tình hình kinh tế - xã hội địa bàn MĐNB - Vai trò, trách nhiệm kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận đồng bào theo đạo lãnh đạo, huy phòng, khoa, hệ, tiểu đồn - Yếu tố khác Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP nội dung quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Tham gia xây dựng sở địa phương VMTD KẾT QUẢ TỔNG SỐ Ý KIẾN TỶ LỆ % TRẢ LỜI 995 185 20 82.91 15.41 1.66 813 278 109 67,75 23,16 9,08 362 235 30,16 19,58 496 107 41,33 8,91 436 446 36,33 37,16 194 - Vận động, tập hợp nhân dân, chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo vào đồn thể địa phương tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng 233 19,41 - Nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân tình hình 85 7,08 418 477 165 97 34,83 39,75 13,75 8,08 43 3,58 290 24,16 167 13,91 307 25,58 283 23,58 153 12,75 913 148 76,08 12,33 Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP hình thức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên vận dụng - Hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận - Kết nghĩa với địa phương - Cử tổ, đội công tác xuống sở - Tăng cường cán cho sở - Phối hợi đơn vị quân đội với Ban Dân vận địa phương tổ chức trị - xã hội - Hình thức khác Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP giải pháp giữ vai trò quan trọng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tăng cường giáo dục, quán triệt tạo chuyển biến nhận thức nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng cán bộ, chiến sĩ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Xác định nội dung, vận dung linh hoạt sáng tạo hình thức, biện pháp vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, tổ chức đảng, quan chức cấp trên, phát huy vai trò ủy, chinh trị viên người huy CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất lực nâng cao chất lượng CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách - Phối kết hợp chặt chẽ đơn vị quân đội với tổ chức, lực lượng địa phương tranh thủ vai trò chức sắc tơn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên Ý kiến đánh giá CB, QNCN, HSQ, BS, CNVQP tinh thần trách nhiệm giao nhiệm vụ CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo cảu Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Hào hứng, nhiệt tình - Theo chức trách, nhiệm vụ phải làm 195 - Ngại tiếp xúc với đồng bào theo đạo Ý kiến CB, QNCN, HSQ,BS, CNVQP khả hoàn thành nhiệm vụ CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn Tây Nguyên - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Khó trả lời Đối tượng khảo sát - Sĩ quan - QNCN, HSQCS, CNVQP 139 11,58 136 473 519 53 19 11,33 39,41 43,25 4,41 1,58 500 700 41,66 58,33 * Ghi chú: Bộ đội biện phòng đội địa phương tỉnh Kon Tum, Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nơng; Lâm Đồng; Đồn 78, 716, 732 (Binh đoàn 15) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ, cơng nhân viên quốc phòng phiếu điều tra gọi chung cán (SQ, QNCN, HSQCS, CNVQP) 196 Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI 300 CÁN BỘ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐỒN THỂ CÁC TỈNH GIA LAI, KON TUM, ĐẮK LẮK (Tác giả khảo sát tháng 01 năm 2017) NỘI DUNG KHẢO SÁT Ý kiến đánh giá địa phương vai trò CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn tỉnh - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Khó trả lời Ý kiến đánh giá địa phương yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn tỉnh - Sự chống phá lực thù địch chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ - Tình hình kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh - Vai trò, trách nhiệm tổ chức, lực lượng phối hợp đơn vị quân đội với địa phương - Yếu tố khác Ý kiến đánh giá địa phương nội dung CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn tỉnh cần tập trung thực - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Tham gia xây dựng sở địa phương VMTD - Vận động, tập hợp nhân dân, chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo vào đồn thể địa phương tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng - Nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân tình hình Ý kiến đánh giá địa phương hình thức CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước địa bàn tỉnh đơn vị cần vận dụng - Hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận - Kết nghĩa đơn vị quân đội với địa phương - Cử tổ, đội công tác xuống sở - Tăng cường cán cho sở KẾT QUẢ TỔNG SỐ Ý TỶ KIẾN TRẢ LỆ % LỜI 183 86 23 61,00 28,66 7,66 2,66 109 82 36,33 27,33 103 34,33 2,00 97 112 32,33 37,33 74 24,66 17 5,66 79 91 64 43 26,33 30,33 21,33 14,33 197 - Phối hợi đơn vị quân đội với Ban Dân vận địa phương tổ chức trị - xã hội - Hình thức khác Ý kiến đánh giá địa phương hạn chế cần khắc phục CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo đơn vị quân đội địa bàn tỉnh - Chưa thực giúp địa phương nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở xã có đơng đồng bào theo đạo - Khả vận động, thuyết phục chức sắc tôn giáo - Sự tham mưu cho cấp uỷ, quyền phối hợp với quan chức địa phương giải “điểm nóng”… - Tiến hành CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo chưa thường xun - Ý kiến khác Ý kiến đánh giá địa phương phối kết hợp đơn vị qn đội với cấp ủy, quyền, đồn thể địa phương CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo địa bàn tỉnh - Tốt - Khá - TB Ý kiến đánh giá địa phương CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo đơn vị quân đội địa bàn tỉnh thực thời gian qua - Thường xuyên - Chưa thường xuyên Đối tượng khảo sát - Cán đảng - Cán quyền - Cán đồn thể 23 7,66 0 88 73 29,33 24,33 102 35 34,00 11,66 0,66 225 50 25 75.00 16,6 8.3 194 106 64,66 35,33 120 100 80 40,00 33,33 26,66 198 Phụ lục 10 KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI 4000 TÍN ĐỒ CÁC TỈNH GIAI LAI, KON TUM (Tác giả khảo sát tháng 01 năm 2017) T T NHĨM KITƠ (%) NỘI DUNG Nữ Ý kiến lí theo đạo Tin Chúa 93 Tin Phật Được tài trợ tiền… 22 Theo dòng họ 87 Bị ép buộc, lôi kéo Ý kiến coi đạo Đạo Cơng giáo 100 Đạo Phật Đạo Ông bà 31 Ý kiến lí lễ Kính Chúa, Phật, Thánh 92 Để phúc cho cháu 22 Tài lộc, sức khoẻ 41 Để tỏ lòng biết ơn 83 Ý kiến việc tham gia hình thức sinh hoạt tơn giáo Thường xun 89 Khơng thường xuyên 11 Ý kiến việc có bị chê trách phân biệt đối xử lí tơn giáo Có 13 Khơng 76 Khó trả lời 11 Ý kiến gặp khó khăn thường quan tâm giúp đỡ NHĨM KHƠNG KITƠ (%) Nam Tri Thức Binh 89 87 94 Dân 18 81 17 76 36 89 13 100 100 100 Nữ Nam Tri Thức BÌNH DÂN 43 32 53 37 24 44 41 22 46 76 62 72 55 46 42 52 18 24 29 85 18 34 79 88 13 37 71 93 30 39 86 72 67 34 42 66 75 47 66 46 86 58 79 78 22 87 13 91 42 58 31 69 36 64 45 55 17 74 11 78 11 19 66 15 81 10 12 73 15 76 14 14 78 199 - Chính quyền địa phương Các đồn thể quần chúng Bà tín đồ, chức sắc, chức việc Bộ đội Ý kiến quyền địa phương tạo điều kiện cho hoạt động tơn giáo Tốt Khá Chưa tốt Khó trả lời 24 26 66 21 21 22 71 18 20 24 62 20 18 28 73 25 27 31 46 37 23 27 22 33 28 41 19 27 37 32 21 41 12 43 37 15 41 31 13 17 45 27 11 21 52 13 14 22 63 12 17 54 24 23 51 18 29 53 14 Ghi chú: - Nhóm Kitơ gồm: đạo Cơng giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi - Nhóm khơng Kitơ gồm: đạo Phật, đạo Hồ Hảo, đạo Cao Đài… - Qua điều tra cho thấy vài nét lên là: + Trong 100% tín đồ Thiên Chúa giáo xác định đạo Cơng giáo có gần 30% xem thờ cúng Ơng bà “đạo thứ hai” họ + Biểu thực dụng đức tin tơn giáo tín đồ Tây Ngun rõ có 50% đặt lên hàng đầu mục tiêu tài lộc, sức khoẻ (nhóm khơng Kitơ) gần 40% (nhóm Kitơ) + Khi tín đồ gặp khó khăn giúp đỡ quyền địa phương hạn chế khoảng 25%, bà tín đồ chức sắc, chức việc gần 60% 200 Phụ lục 11 KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN BÁC ÁI XÃ HỘI CỦA GIÁO PHẬN GIA LAI KON TUM NĂM 2016 TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC - Công tác giáo dục Khen thưởng Số học sinh Sách Số bút, cặp sách Quần áo Xe đạp Học cấp Số lớp dạy nghề Số học viên miễn học phí Trường ni dạy trẻ khuyết tật Lớp nuôi dạy trẻ khuyết tật Số học sinh khuyết tật Số phòng trọ Số sinh viên, học sinh trọ Số lớp học tình thương Số học sinh tình thương Tổ chức ngày lễ Tổ chức du lịch Tiếp sức mùa thi Khen thưởng học sinh trúng tuyển Thành tiền Chăm sóc bệnh nhân Thăm trại cùi Số người thiện nguyện Số bệnh nhân giáo xứ Bệnh nhân mổ mắt bệnh khác Số bệnh nhân bệnh viện Nồi cơm, cháo tình thương Số bệnh nhân hè phố Số lần khám nhân đạo Số điểm y tế Số phòng khám Tủ thuốc nhân đạo * - ĐƠN VỊ TÍNH GIÁO HẠT DỊNG TỔNG CỘNG Lần Em Cuốn Chiếc Bộ Cái Lượt Lớp Em Trường Lớp Em Phòng Em Lớp Em Lần Lần Lần 134 13666 86899 6622 2946 117 2933 14 682 0 13 15 361 234 154 19 75 3043 39910 2208 1060 70 2627 30 249 144 12 79 67 1516 0 209 16709 126809 8830 4006 187 5560 44 931 144 15 92 82 1877 234 154 23 Em 28 36 64 Triệu 5289287 6493537 11782824 Lần Người Người 82 1457 2571 45 0 127 1457 2571 Người 772 8722 Người Suất Người Lượt Điểm Phòng Cái 778 79 643 27 320 161169 28 28 778 320 83 161812 28 32 27 201 * * - Số bệnh nhân khám Số ca bệnh giúp Giúp mai táng Thành tiền Chăm sóc người khuyết tật Số trẻ em khuyết tật Số người lớn khuyết tật Trẻ em mồ côi Người già neo đơn Số xe lăn, xe lắc giúp Thành tiền Xố đói, giảm nghèo Số hộ đói giúp Số người cứu trợ Số gạo cứu trợ Số quần áo cứu trợ Số vật nuôi giúp Diện tích đất giúp Số giếng đào khoan Giúp người nhỡ Người Ca Người Triệu 18176 182 4449 1826536 82422 79 14 1410390 100598 261 4463 3236926 Em Người Em Người Chiếc Triệu 318 365 106 558 55 2729981 183 252 258 348 126 2956772 501 617 364 906 181 5686753 Hộ Người Kg Bao Con Ha Cái Người 3512 9150 734 1,8 41 367962000 - Số xe giúp Chiếc 2362 6463 14420 459 13 (bò) 1,5 11 201835000 10 xe đạp, xe máy - Số đồ dùng cứu trợ Loại 313 thùng loại 200 kg đường, 100 kg bột * Thành tiền Xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa Số nhà tình nghĩa cộng tác Số nhà tình thương Số nhà sửa Thành tiền Phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội Nói chuyện cho giới trẻ Nói chuyện cho phụ huynh Số người cai nghiện Số người cai nghiện Các tệ nạn xã hội khác Thành tiền Xã hội hố giao thơng Triệu 23276 4937128 2362 9975 23570 1193 15 3,3 52 569797000 84 xe đạp, xe máy 313 thùng loại, 200 kg đường, 100 kg bột 7264728 Cái Cái Cái Triệu 52 146 79 2213262 21 31 615948 59 167 110 2829210 Lần Lần Người Người Người Triệu 125 48 10 160 66679 0 0 125 48 10 160 66679 * * 74 xe đạp 202 * * 10 Làm đường nhựa nóng m2 Làm đường bê tơng m2 Làm đường đất đỏ m2 Tu sửa, bảo dưỡng đường m2 Xây cầu bê tơng Cây cầu, m2 Xây cống nước Cái Thành tiền Triệu Công tác phát triển Tạo công ăn việc làm Tập huấn phát triển Câu lạc văn hố thể thao Thành tiền Triệu Nhóm thiện nguyện cá Triệu nhân Công tác khác Triệu 58945 38666 75290 20545,1 cầu, 168 m2 339 13761903 20000 1400 1006463 1027843 59350 3351325 1506150 4857475 * Phụ ghi: - Thành năm 2015 toàn Giáo phận là: 41.852.386.000 - Thành năm 2016 toàn Giáo phận là: 52.573.691.000 - Nguồn trích từ Báo cáo thành bác xã hội Giáo Phận Kon Tum, Gia L Lai, Đà Lạt thực năm 2016 Linh mục Giuse Hoàng Đức Chinh ký ... VÀ THỰC TIỄN CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 2.1 Địa bàn Tây Nguyên đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên. .. TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Thực trạng công tác vận động nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn. .. nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 4.2 Những giải pháp tăng cường cơng tác vận động nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay, Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn