Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)

96 47 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 11:11

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ) THÁI NGUYÊN - 2017 Mã ngành: 60 85 01 03 THÁI NGUYÊN - 2017 i khác C ii iii L i L IC ii M C L C iii DANH M C CÁC B NG viii DANH M C CÁC HÌNH ix M U 1 Tính c p thi t c tài M c tiêu nghiên c tài c th c ti n c tài 1:T NG QUAN TÀI LI U 1.1 T ng quan v h a 1.1.1 T ng quan v h a 1.1.2 T ng quan v 1.1.3 T ng quan v a 1.2 T ng quan v nh k thu t chu n d li a Vi t Nam 1.2.1 N a .8 liên k t gi a nhóm d li u thành ph n .9 1.2.3 H quy chi u không gian th i gian áp d ng cho d li u 1.2.4 Siêu d li 1.2.5 Ch a 10 a (metadata): 10 ng d li 1.2.6 Trình bày hi n th d li ng .12 a 12 1.2.7 Quy t c hi n th .12 1.3 T ng quan v ph n m m VILIS 2.0 13 1.3.1 N n t ng công ngh VILIS 2.0 .14 1.3.2 Phiên b n VILIS 2.0 Enterprise 15 1.4 Các ph n m m ph c v xây d ng b a t i 19 1.4.1 Ph n m m MicroStation SE 19 iv 1.4.2 Gi i thi u ph n m m Famis 19 1.4.3 Ph n m m LandData2.0 20 1.4.4 Ph n m m Microsoft SQL Server 2005 20 1.4.5 Ph n m m chuy i d li h a t Famis sang ViLIS2.0 (GIS2ViLIS) 20 1.4.6 M t s ph n m m khác 20 1.5 Quy trình cơng ngh xây d 1.6 Phân lo a 21 a bàn quy trình xây d ng a .21 a 22 a chính: 28 1.7 T ng quan m t s kinh nghi m v h th t gi i, t i Vi t Nam t nh Cao B ng 29 1.7.1 Th gi i 29 1.7.2 T i Vi t Nam 32 1.7.3 T i t nh Cao B ng (S li nh 33 1.8 T ng quan m t s c tiêu .34 1.9 Các nghiên c u v xây d : a t i m t s c 36 NG, PH M VI, N NGHIÊN C U 38 ng, th i gian, ph m nghiên c u .38 ng nghiên c u 38 2.1.2 Th i gian nghiên c u 38 2.1.3 Ph m nghiên c u .38 2.2 N i dung nghiên c u 38 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i .38 2.2.2 Hi n tr ng s d t, tình hình xây d ng qu n lý h a t i th tr n B o L c 38 2.2.3 Xây d a th tr n B o L c 38 2.2.5 Nghiên c u y u t n công tác xây d a th tr n B o L c .39 xu t m t s gi i pháp nh m th c hi n t t công tác xây d ng CSDL a t i th tr n B o L c 39 v u 39 ng pháp thu th p tài li u, s li p 39 p tài li u, s li u th c p 39 ng h p phân tích tài li u 40 a b ng ph n m m ViLIS2.0 40 : K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 44 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i 44 u ki n t nhiên 44 u ki n kinh t - xã h i 45 3.2 Hi n tr ng s d t, tình hình xây d ng qu n lý h a t i th tr n B o L c 46 3.2.1 Hi n tr ng s d .46 3.2.2 Hi n tr ng xây d ng qu n lý h c xây d a t i th tr n B o L c 47 a phân lo a bàn xây d ng CSDL a th tr n B o L c 48 c xây d 3.3.2 Phân lo a 48 a bàn .50 3.4 Xây d a th tr n B o L c b ng ph n m m ViLIS2.0 k t qu th c hi n 52 3.4.1 Xây d ng d li a 52 3.4.2 Xây d ng d li u thu 3.4.3 Xây d a 57 ph n m m LandData Version2.0 62 3.4.4 Xây d ng d li c t (metadata) 64 ch a 65 3.4.6 L p h a c p nh t bi a b ng ph n m m ViLIS2.0 65 a ph c v cơng tác c p nh t qu n lý bi .72 3.4.8 Ki a 72 p s n ph a .74 vi 3.5 K t qu nghiên c u y u t a n cơng tác xây d ng CSDL xu t m t s gi i pháp nh m th c hi n t t công tác xây d ng a t i th tr n B o L c .74 3.5.1 K t qu nghiên c u y u t n công tác xây d ng CSDL a 75 xu t m t s gi i pháp nh m th c hi n t t công tác xây d ng CSDL a t i th tr n B o L c 76 K T LU N VÀ KI N NGH 77 K t lu n 77 Ki n ngh .78 TÀI LI U THAM KH O 79 vii CSDL: DGN: GIS: METADATA: Là thông ti Tab: TT-BTNMT: XML: GML: Language") viii B ng 3.1: Di u s d ng lo B ng 3.2: Th ng kê tình hình l p h 46 a 47 B ng 3.3: T ng h p k t qu xây d a 56 B ng 3.4: T ng h p k t qu xây d ng CSDL thu B ng 3.5: H ng m c ki ng s n ph a 62 a 73 B ng 3.6: Danh m c tài li u giao n p 74 70 Hình 3.28: Tìm ki m c p nh t bi ng tách th a Hình 3.29: Hình nh th a m i tách b 71 - gói \ Hình 3.30 Hình 3.31 \ 72 - - - - - - -BTNMT ngày 01/6/ 73 Ghi TT thi công (1) (2) (3) (4) (5) 100 30 100 30 100 30 - 100 30 - 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 50 - Shape File File thông tin (6) 74 - TT Quy cách 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 91 01 03 01 10 01 01 10 01 01 11 01 01 12 01 01 75 3.5.1 K (T ng h p k t qu a u tra y u t n công tác xây d ng Ph l c 02 kèm theo Lu - 57 ) Nguyên - - H t ng k thu t công ngh ng v ng truy n Internet, máy vi tính (máy ch Server/máy tr ng c u hình, máy vi tính trang b hi n t i th tr n r t h n ch , v ng b máy vi tính ph c v cơng tác so n th - V ph n m m: Các ph n m m hi n nay: ViLIS, ELIS, TMV.LIS, VietLIS n phát tri n hồn thi n, kinh phí chuy n giao mua b n quy n ph n m m c p nh i quy a o, chuy n giao công ngh cho cán 76 b tr c ti p qu n lý - án xây d ng h r t h n h p, ch kinh phí cho cơng tác tích h nB oL c a chính, sau i, c p m m trang thi t b t ng công ngh thông tin, chuy n giao cho cán b tr c ti p qu n lý s d a ( c c p xã huy n) khơng Trong th i gian t i, c n ti p t o ngu n nhân l c h t ng r t c n thi t - - - - khác 77 Tác - , ; - oàn thành - 78 - - - - An ninh 79 -BTNMT ngày -TB ngày 12/01/2012 -BTNMT ngày -BTNMT ngày Thông -BTNMT ngày -BTNMT ngày 10 (2015), - 2021 11 (2012), i 80 12 , 13.Bùi Minh Quang (2014), 14 Thái Nguyên 15 16 m (2015), 17 18 2015), 19 -UBND ngày 20 2014 21 - - - - Chi Phòng , chi nhánh ) I Thông tin chung tra - II Các câu tra Theo anh lý bi xuyên lý ViLIS ELIS TMV.LIS VietLIS áp Khá Trung bình 5.Anh ng Quan tâm Khơng quan tâm (Ký, ghi ... 1.5 Quy trình cơng ngh xây d 1.6 Phân lo a 21 a bàn quy trình xây d ng a .21 a 22 a chính: 28 1.7 T ng quan m t s kinh nghi m v h th t gi i, t i Vi t Nam t nh Cao B ng ... 2.2.2 Hi n tr ng s d t, tình hình xây d ng qu n lý h a t i th tr n B o L c 38 2.2.3 Xây d a th tr n B o L c 38 2.2.5 Nghiên c u y u t n cơng tác xây d a th tr n B o L c ... tình hình xây d ng qu n lý h a t i th tr n B o L c 46 3.2.1 Hi n tr ng s d .46 3.2.2 Hi n tr ng xây d ng qu n lý h c xây d a t i th tr n B o L c 47 a phân lo a bàn xây d ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay