Tuthienbao com nguyen viet thang 9534

73 65 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 23:04

Tuthienbao.com Bài Luận Xây dựng chương trình quản lý nhân cho cơng ty cổ phần Chiển lợi Việt Trì – Phú Thọ LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung đồ án: “Xây dựng chương trình quản lý nhân cho công ty cổ phần Chiển lợi Việt Trì – Phú Thọ” hướng dẫn giảng viên Đào Thị Thu, môn Khoa học máy tính – Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin - Đại học công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên không chép nội dung từ đồ án khác sản phẩm đồ án thân nghiên cứu xây dựng nên LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Giảng viên Đào Thị Thu, môn Khoa học máy tính – Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin - Đại học công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên tận tình dẫn, tạo điều kiện cho em hồn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy môn học năm học vừa qua Cuối em xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên cơng ty cổ phần Chiển Lợi Việt Trì – Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập làm đồ án Tiếp đến đóng góp ý kiến bạn lớp trao đổi kinh nghiệm lập trình giúp em hoàn thành đồ án MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm hệ sở liệu 1.1.1 Ứng dụng toán khoa học kĩ thuật 1.1.2 Cơ sở liệu quản lý .8 1.1.3 Các ngành khoa học Công nghệ thông tin 1.1.4 Tổ chức lưu trữ xử lý liệu 1.1.5 Ứng dụng hệ thống đa phương tiện 1.2 Cấu trúc hệ sở liệu 12 * Có hai mức độc lập liệu: 13 1.3 Mơ hình sở liệu quan hệ 13 1.3.1 Cơ sở liệu quan hệ 13 1.3.2 Các loại quan hệ 15 1.3.3 Hệ quản trị CSDL (Database Management System) 15 1.3.4 Công cụ môi trường phát triển toán 16 1.4 Giới thiệu chung Microsoft Access .16 1.4.1 Khởi động Access thoát khỏi Access .16 1.4.2 Tạo mới, mở đóng Database - Cơ sở liệu (CSDL) 18 1.5 Các đối tượng Microft Access .21 1.5.1 Bảng (Table) 21 1.5.2 Truy vấn (Query) 23 1.5.3 Biểu mẫu (Form) .24 1.5.4 Báo cáo, báo biểu (Report) 25 1.5.5 Tập lệnh (Macro) .26 1.5.6 Bộ mã lệnh (Module) 26 1.5.7 Trang Web (Pages) .26 CHƯƠNG 27 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN 27 CHIỂN LỢI VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ 27 2.1 Mục đích đề tài 27 2.2 Nội dung đề tài 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4 Thứ tự bước thiết kế xây dựng sở liệu .28 2.5 Khảo sát thực trạng công ty 28 2.5.1 Vài nét khái quát thực trạng công ty 28 2.5.2 Quy trình quản lý 29 2.5.3 Một số mẫu biểu sử dụng trình quản lý hồ sơ 30 2.5.4 Mẫu tiếp nhận hồ sơ hợp đồng lao động 33 2.5.5 Diễn biến trình hưởng lương nhân viên 34 * Khen thưởng, kỷ luật 34 * Quan hệ gia đình 34 * Q trình cơng tác 34 2.5.6 Các mẫu biểu tổng hợp 29 CHƯƠNG 32 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32 Phân tích hệ thống chức 32 3.1Hệ thống ký hiệu sơ đồ: .33 3.2 Biểu đồ phân cấp chức 34 3.3 Các chức hệ thống 35 3.3.1 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh 35 3.3.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 36 a) Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh: Chức Cập nhật 37 3.4 Phân tích hệ thống liệu .42 Thiết kế liệu .45 Sơ đồ thực thể liên kết 51 CHƯƠNG 52 THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 52 Một số Form chương trình 52 4.1 Form chính: 52 4.2 Form cập nhật hồ sơ nhân viên 52 4.3.Form cập nhật Chức vụ 53 4.4.Form cập nhật Phòng ban 53 4.5 Form cập nhật Chuyên ngành 54 4.6 Form cập nhật Ngoại ngữ 54 4.7 Form tìm kiếm theo Chức vụ 55 4.8 Form tìm kiếm theo Chuyên ngành 55 4.9 Form tìm kiếm theo Phòng ban 56 4.10 Form tìm kiếm theo giới tính 56 4.11 Một số Form thống kê .57 KẾT LUẬN .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 LỜI NÓI ĐẦU Ra đời vào năm 50 kỷ XX máy tính cơng nghệ có bước phát triển vượt bậc chất lượng số lượng Nó trở thành nhân tố thiếu đời sống loại thời đại - thời đại công nghệ số Với phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin truyền thông giới nước ta Nó thúc đẩy mạnh mẽ q trình tin học hóa nước Rất nhiều phần mềm, ứng dụng ngành công nghệ thông tin áp dụng hiệu vào thực tế Nó làm cho cơng việc giải nhanh chóng, hiệu tiết kiệm thời gian Đặc biệt úng dụng vào việc quản lý, với phần mềm quản lý máy giúp người quản lý cách khoa học, xác tiết kiệm chi phí Chúng ta khơng cần phải dùng đến kho chứa sổ sách, giấy tờ… Nói chung máy tính thay phần lớn sức lao động người Hiện việc quản lý cán bộ, nhân viên cơng ty cổ phần Chiển lợi Việt Trì_ Phú Thọ thủ cơng giấy tờ, sổ sách Từ thực tế em chọn phát triển Đồ án: “Xây dựng chương trình Quản lý nhân cho công ty cổ phần Chiển lợi Việt Trì_ Phú Thọ” Mặc dù cố gắng song thời gian khơng nhiều chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp từ quý thầy cô giáo bạn để Đồ án em hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 11 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Việt Thắng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm hệ sở liệu Cơ sở liệu (CSDL) tập hợp liệu có mối quan hệ với lưu trữ máy tính theo quy định đó, sử dụng cho số đông người sử dụng Họ cập nhật số liệu vào máy, lưu trữ, xử lý phục vụ theo yêu cầu Cơ sở liệu thành lập từ tập tin sở liệu để dễ quản lý khai thác, tập tin sở liệu bao gồm mẩu tin (Record) chứa số thông tin đối tượng Phần chương trình để xử lý, thay đổi liệu gọi Hệ quản trị sở liệu (Database management system) Hệ quản trị sở liệu có nhiệm vụ quan trọng, coi diễn dịch (Interpreter) với ngôn ngữ bậc cao, nhằm giúp cho người sử dụng dùng hệ thống mà không thiết phải biết tường tận thuật toán, cách lưu trữ, biểu diễn liệu máy tính Việc tổ chức hệ thống thông tin hay xây dựng sở liệu cho ngành khoa học ngành kinh tế ngày trở nên thơng dụng, phân loại sau: - Tổ chức thơng tin tốn khoa học kĩ thuật - Kho liệu hệ thống thông tin quản lý - Tổ chức liệu có cấu trúc phức tạp liệu địa lý - Cơ sở liệu hệ thống hỗ trợ công nghiệp, hỗ trợ giảng dạy - Tổ chức thông tin đa phương tiện, xử lý tri thức 1.1.1 Ứng dụng toán khoa học kĩ thuật Các tốn có thuật tốn khó, thường khơng đòi hỏi công cụ tốt tổ chức liệu Tuy nhiên, toán phức tạp hơn, với nhiều liệu trung gian cách tổ chức liệu hợp lý điều không nghĩ đến 1.1.2 Cơ sở liệu quản lý Công tác quản lý khơng cần thuật tốn phức tạp, đòi hỏi xử lý nhiều liệu Khối lượng lớn thông tin cần tổ chức có khoa học để tiện cho trình xử lý Hình dung người ta với khối lượng thơng tin vừa phải bao qt được, q nhiều thơng tin khơng có tổ chức mà xem hết 1.1.3 Các ngành khoa học khơng phải Cơng nghệ thơng tin Thí dụ vật lý, hố học, sinh học, ngơn ngữ có nhu cầu cần lưu trữ, xử lý liệu Các sở liệu riêng biệt mang đặc tính riêng ngành Các liệu địa lý, bao gồm bảng số, ảnh, phương pháp truy nhập đến kho liệu cần tổ chức xử lý hợp lý Các liệu địa lý, địa chất, thủy văn, mơi trường thường đòi hỏi phương tiện nhớ có dung lượng lớn xử lý xử lý đặc biệt để đảm bảo tốc độ cao 1.1.4 Tổ chức lưu trữ xử lý liệu Việc tổ chức lưu trữ xử lý liệu có nhu cầu ứng dụng có sử dụng hệ chuyên gia, người máy, xử lý q trình cơng nghiệp Hơn nữa, đề án máy tính hệ sau này, sở liệu có vị trí đáng kể Riêng nhu cầu này, sở liệu cần có khả giới hố việc tìm kiếm thơng tin nhờ chế suy luận tự động Vấn đề thời gian thực sở liệu giả để phù hợp với hệ thống cơng nghiệp, thời gian thể sở liệu thông qua hai cách: - Thời gian tương đối hệ quản trị sở liệu, liên quan đến thay đổi trạng thái sở liệu - Thời gian tuyệt đối môi trường mô tả sở liệu, liên quan đến trạng thái môi trường Kiến thức sở liệu dùng để tổ chức sở tri thức, thiết lập hệ thống câu hỏi, chọn mơ hình hệ thống hỗ trợ giảng dạy, hay công nghệ dạy học 1.1.5 Ứng dụng hệ thống đa phương tiện Việc xây dựng sở liệu đa phương tiện không đề cập giao diện người dùng sở liệu, đề cập nghiên cứu quan hệ kiện, đề cập việc tổ chức câu hỏi cho người sử dụng Người ta nhận thấy 4.4.Form cập nhật Phòng ban 4.5 Form cập nhật Chuyên ngành 53 4.6 Form cập nhật Ngoại ngữ 4.7 Form tìm kiếm theo Chức vụ 54 4.8 Form tìm kiếm theo Chun ngành 4.9 Form tìm kiếm theo Phòng ban 55 4.10 Form tìm kiếm theo giới tính 4.11 Một số Form thống kê Thống kê theo danh sách nhân viên 56 Thống kê DSNV đảng viên 57 Thống kê DSNV đoàn viên 58 Thống kê lương nhân viên 59 Thống kê trình làm việc 60 Thống kê nhân viên khen thưởng 61 Thống kê nhân viên bị kỷ luật 62 Thống kê q trình cơng tác 63 KẾT LUẬN 64 Trong đồ án tốt nghiệp em tìm hiểu hệ quản trị sở liệu Microsoft Access 2003 ứng dụng vào quản lý thư viện Trường Cao Đẳng Hóa Chất Việt Trì Em nhận thấy Microsoft Access thân thiện lĩnh vực quản lý, có khả lưu trữ, tìm kiếm nhanh xác giúp cho người quản lý nâng cao hiệu công việc cách dễ dàng Đề tài thực Các công việc khảo sát thực tế, xác định mục đích, phạm vi chương trình, thực phân tích , thiết kế hệ thống sở liệu , chức Chương trình xây dựng, cài đặt chạy theo chức Tuy nhiên thời gian có hạn khả nhận thức, tiếp xúc với vấn đề thân hạn chế Vì tốn quản lý thư viện vài thiếu sót, em mong góp ý thầy cô giáo bạn để nội dung đề tài hoàn thiện Thời gian thực tập vừa qua cố gắng thân, giúp đỡ tận tình thầy giáo bạn bè, đặc biệt hướng dẫn trực tiếp cô giáo Đào Thị Thu với đề tài Quản lý nhân cho công ty cổ phần Chiển Lợi Việt trì- Phú Thọ” Em kết thúc thời gian làm đồ án đưa báo cáo Sinh viên thực Nguyễn Việt Thắng Điện thoại: 090 22 33 909 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Ba, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 [2] Phạm Vĩnh Hưng, Phạm Thùy Dương, Tự học Access 2003, NXB Văn hóa thơng tin, 2006 [3] Lê Tiến Vượng, Nhập môn Cơ sở liệu, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1997 [4] Hoàng Ngọc Liên, Access thiết kế xây dựng sở liệu, NXB Giao thông vận tải, 1997 [5] Đoàn Thiện Ngân, Tự học Microsoft Access 2002 21 ngày, NXB Lao động – Xã hội, 2002 [6] PGS TS Bùi Thế Tâm, Giáo trình Microsoft Access nâng cao, Nhà xuất Giao thơng vận tải, 2005 [7].Thạch Bình Cường, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002 [8] Dân Trí, Việt Hùng, Giáo trình Microsoft Access 2003, NXB Giao thông vận tải, 2008 [9] Tham khảo website: “http://www.hocit.com” “http://www.manguon.com” “http://www.quantrimang.com” “http://www.functionx.com” [10] Các tài liệu quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Yên Bái cán Văn phòng Ban cung cấp 66 67
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuthienbao com nguyen viet thang 9534 , Tuthienbao com nguyen viet thang 9534 , CƠ SỞ LÝ THUYẾT, * Có hai mức độc lập dữ liệu:, CHIỂN LỢI VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ, * Quá trình công tác, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 1Hệ thống các ký hiệu trong sơ đồ:, a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Chức năng Cập nhật, Thiết kế dữ liệu, THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH, Một số Form của chương trình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay