Tuthienbao com baocaongobakhanhngoc 8019

59 58 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 23:03

Tuthienbao.com Đồ án phân tích thiết kế hệ thơng quản lý thuốc viết ngơn ngữ lập trình C# MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .7 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH .7 1.1 Ngôn Ngữ Truy Vấn CSDL SQL 1.2 Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Tạo Bảng .10 1.2.3 : Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C# 12 1.3 Bộ Phát Triển Net Visual Studio 2005 .19 1.3.1: Khái niệm Form : .19 1.3.2: Windows .19 CHƯƠNG 23 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 23 2.1 Hiện Trạng Thực Tế: 23 2.2.2 Mục Đích Đề Tài 26 2.2.3 Phương Pháp Tiếp Cận Và Lựa Chọn Công Nghệ 26 2.2.4 Tính Khả Dụng Của Chương Trình 26 2.2.5 Nhiệm Vụ Và Kết Quả Đạt Được 27 2.3 Mơ Tả Bài Tốn 28 2.4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .29 2.4.1 Sơ đồ phân cấp chức 29 2.4.2 Sơ đồ mức ngữ cảnh 30 2.4.3 Sơ đồ phân rã mức đỉnh .31 2.5 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 32 2.5.1 Chức Nhập xuất 32 2.5.2 Chức cập nhật thông tin 33 2.5.3 Chức bán hàng 34 2.5.4 Chức thống kê 35 2.5.5 Chức tìm kiếm .36 2.6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu 37 2.6.1 Thiết kế xây dựng bảng 37 2.7 Tạo liên kết bảng: .43 CHƯƠNG 44 GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM 44 3.1 Quy Trình Thực Thi Phần Mềm 44 3.2 Giao Diện Chính (MAIN FORM) .44 3.3Giới Thiệu Các Form Làm Việc 47 Form Đăng nhập: 47 Form Nhập Hàng 49 Form xuất hàng 50 Form Thêm Mới Thuốc 51 Form Thêm Nội Dung Thuốc 52 Form Thêm Mới Nhà Cung Cấp 53 Form Thêm Mới Thiết Bị 54 Form Bán Hàng .56 Form Tư Vấn 57 Form Thống Kê .58 Form Tìm Kiếm .59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 LỜI MỞ ĐẦU Hiện công nghệ thông tin xem ngành mũi nhọn quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển, tiến hành cơng nghiệp hóa đại hóa nước ta Sự bùng nổ thông tin phát triển mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật số, u cầu muốn phát triển phảI tin học hóa tất ngành, lĩnh vực Cùng với phát triển nhanh chóng phần cứng máy tính, phần mềm ngày trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hỗ trợ hiệu cho người Các phần mềm ngày mô nhiều nghiệp vụ khó khăn, hỗ trợ cho người dụng thuận tiện sử dụng, thời gian xử lý nhanh chóng số nghiệp vụ tự động hóa cao Do mà việc phát triển phần mềm đòi hỏi khơng xác, xử lý nhiều nghiệp vụ thực tế mà phảI đáp ứng yêu cầu khác tốc độ, giao diện thân thiện, mơ hình hóa thực tế vào máy tính để người sử dụng tiện lợi, quen thuộc, tính tương thích cao, bảo mật cao (đối với liệu nhạy cảm),… Các phần mềm giúp tiết kiệm lượng lớn thời gian, công sức người, tăng độ xác hiệu công việc (nhất việc sửa lỗi tự động đồng hóa) Ví dụ việc quản lý thuốc Nếu khơng có hỗ trợ tin học, việc quản lý phải cần nhiều người, chia thành nhiều khâu, quản lý tồn số thuốc ( thông tin, chất lượng, nhập, xuất,….) Các cơng việc đòi hỏi nhiều thời gian cơng sức, mà xác hiệu khơng cao đa số làm thủ cơng tự động Một số nghiệp vụ tra cứu, thông kê, hiệu chỉnh thông tin vất vả Ngồi có số khó khăn vấn đề lưu trữ đồ sộ, dễ bị thất lạc, tốn kém, … Trong nghiệp vụ hồn tồn tin học hóa cách dễ dàng Với giúp đỡ tin học, việc quản lý thuốc trở nên đơn giản thuận tiện, nhanh chóng hiệu nhiều Qua thời gian học tập trường chúng em đạt kiến thức tin học Em xin đưa mơ hình phân tích thiết kế hệ thơng quản lý thuốc viết ngơn ngữ lập trình C# Vì thời gian trình độ có hạn chưa qua kinh nghiệm thực tế báo cáo chắn có nhiều thiếu sót Tuy em mong nhận ủng hộ thầy cô giáo bạn để em đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Hải Thanh nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để em hoàn thành báo cáo Em xin chúc tổ tin gặt hái nhiều thành công giảng dạy ngành mạnh trường Em xin chúc thầy cô mạnh khỏe công tác tốt Em xin chân thành cảm ơn! Việt trì Ngày tháng năm2011 Sinh viên thực Ngơ Bá Khánh Ngọc CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH 1.1 Ngôn Ngữ Truy Vấn CSDL SQL Cơ sở liệu (database) hiểu nơi chứa liệu Có nhiều loại sở liệu khác sở liệu quan hệ, CSDL hướng đối tượng, CSDL phân tán CSDL quan hệ Trong mơ hình CSDL quan hệ, liệu thường chia thành bảng có liên quan với VD: ta có bảng: Bảng chứa thông tin Mã hàng, tên hàng, ngày nhập hàng, giá nhập hàng Bảng chứa thông tin Mã hàng, ngày bán hàng, giá bán Hai bảng có quan hệ với thơng qua mã hàng, tức cần có mã hàng bảng 2, ta tìm tên hàng dựa mối liên hệ mã hàng tên hàng lưu bảng Hệ quản trị CSDL chương trình dùng để quản lý CSDL Chẳng hạn chương trình Access hệ quản trị CSDL để quản lý CSDL Access Thơng thường tên hệ quản trị CSDL gắn liền với tên loại CSDL VD như: CSDL Access Hệ quản trị CSDL Access, CSDL MySQL Hệ quản trị CSDL MySQL, CSDL Oracle Hệ quản trị CSDL Oracle Trong trường hợp người ta thường nhầm lẫn khái niệm CSDL cấu trúc (dạng nhị phân) CSDL hệ quản trị CSDL quy Người ta gọi cột bảng trường, dòng bảng ghi Mỗi trường có kiểu liệu xác định Đó kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu ngày tháng VD bảng có chứa thơng tin người dùng Bảng có tên NSD, cột (trường) là: Ma_ND, Ten_ND, Tuoi_ND, Matkhau_ND; Ma_ND có kiểu nguyên, Ten_ND có kiểu chuỗi, Tuoi_ND có kiểu số, Matkhau_ND có kiểu chuỗi SQL ngơn ngữ sử dụng ngơn ngữ lập trình để truy vấn thông tin CSDL Điểm mạnh ngôn ngữ cấu trúc đơn giản, nhập lệnh vào dạng chuỗi văn bản, sau chuyển câu lệnh tới chương trình điều khiển trung gian để truy vấn liệu trả cho chương trình Như vậy, thao tác kết xuất, truy vấn hồn tòan dễ dàng thơng qua việc điều khiển chuỗi văn có chứa câu lệnh SQL 1.2 Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access 1.2.1 Các khái niệm Microsoft Access hệ thống quản trị sở liệu mơi trường Windows, có sẵn công cụ hữu hiệu tiện lợi để sản sinh chương trình cho hầu hết tốn thường gặp quản trị, thống kê, kế toán Đối với Access, người dùng viết câu lệnh cụ thể Pascal, hay Foxpro mà cần tổ chức liệu thiết kế yêu cầu,công việc cần giải Microsoft Access cung cấp cho vào đối tượng: Bảng (Tables): Có cấu trúc tệp DBF Fox dùng để lưu trữ liệu sở liệu Một sở liệu thường gồm có nhiều bảng có mối quan hệ với Truy vấn (Query): Truy vấn công cụ mạnh Access dùng để tổng hợp, xếp, tìm kiếm liệu bảng Khi thực truy vấn nhận tập hợp kết thể hình dạng bảng gọi dynaset Dynaset bảng kết trung gian khơng ghi đĩa bị xóa kết thúc truy vấn Tuy nhiên, sử dụng dynaset bảng để xây dựng truy vấn khác Chỉ với truy vấn giải nhiều dạng toán quản trị sở liệu Mẫu biểu (Form): Mẫu biểu thường dùng để tổ chức cập nhật liệu cho bảng thiết kế giao diện mẫu biểu cung cấp nhiều khả nhập liệu tiện lợi như: Nhập liệu từ danh sách, nhận hình ảnh, nhập liệu đồng thời nhiều bảng Mẫu biểu cho phép nhập giá trị riêng lẻ (Không liên quan đến bảng) từ bàn phím Mẫu biểu có khả quan trọng khác tổ chức giao diện, chương trình dạng bảng, nút lệnh hệ thống Menu Báo biểu (Report): Báo biểu công cụ tuyệt vời phục vụ cho việc in ấn, cung cấp cho ta khả năng: In liệu dạng bảng In liệu dạng biểu Sắp xếp liệu trưới in Sắp xếp phân nhóm liệu tới 10 cấp Cho phép thực phép toán để nhập liệu tổng hợp nhóm Ngồi ra, liệu tổng hợp nhận nhóm lại đưa vào cơng thức để nhận so sánh, đối chiếu tồn báo cáo In liệu nhiều bảng có quan hệ báo cáo Việc lựa chọn font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ việc trình bày báo cáo tiến hành đơn giản Macro: Bao gồm dãy hành động (Action) dùng để tự động hóa loạt thao tác Macro thường dùng với mẫu biểu để tổ chức giao diện chương trình Module: Là nơi chứa hàm, thủ tục viết ngôn ngữ Basic Access Mặc dù công cụ mà Access cung cấp đầy đủ, tất nhiên bao quát vấn đề đa dạng thực tế Các hàm, thủ tục Access Basic trợ giúp giải phần việc khó mà cơng cụ khơng thể làm Cơ sở liệu Access: Là hệ chương trình Access tạo ra, lưu giữ tệp có đơi mdb, sở liệu bao gồm đối tượng nêu bảng, truy vấn, mẫu biểu, báo cáo, Macro Module Một hệ chương trình Access tạo (hệ chương trình Access) gọi Database (Cơ sở liệu) ngôn ngữ truyền thống C, Pascal, Foxpro, … Một hệ chương trình bao gồm tệp liệu tổ chức cách riêng biệt Nhưng Access tồn chương trình liệu chứa tệp (Tệp có mdb) thuật ngữ hệ chương trình hay CSDL hiểu tổ chức bao gồm chương trình liệu (Người ta thường gọi ngắn chương trình thay cho thuật ngữ hệ chương trình) Như vậy, Access nói đến chương trình hay CSDL có nghĩa hệ phần mềm gồm chương trình liệu di Access tạo Chương trình Access xây dựng thực mơi trường Access Vì để làm việc với chương trình Access ta phải khởi động chương trình Access Đối với chương trình quản lý thuốc, việc thiết kế sở liệu mối quan hệ bảng với Windows Form quan trọng, định xác liệu đến hệ thống Các mối quan hệ chúng tạo hệ quản trị sở liệu Microsoft Access 1.2.2 Tạo Bảng Để tạo bảng sở liệu Access, ta làm theo bước sau: Mở cửa sổ Tables, chọn New\ Open \ Design để: Nút New: Dùng để tạo bảng Nút Open: Để mở nhập liệu cho bảng chọn Nút Design: Để xem, sửa cấu trúc bảng chọn Có hai cách để tạo bảng ứng với hai lựa chọn: Table Wizards New Table Nếu chọn Tables Wizards bảng xây dựng cơng cụ Wizards Access ta việc trả lời câu hỏi mà Access yêu cầu + Nếu chọn New Table bảng thiết kế theo ý người sử dụng để tạo bảng Khi chọn New Table xuất cửa sổ đây: Hình 1- Cửa sổ tạo bảng Cửa sổ Tables chia làm hai phần: Phần gồm có cột Filename, Data Type, Description dùng để khai báo trường bảng, Mỗi trường khai báo dòng Phần dùng để qui định thuộc tính Trường Có thể dùng chuột ấn phím F6 để di chuyển qua lại hai phần *Tên Trường (File Name): Là dãy khơng khóa gồm 64 ký tự bao gồm chữ cái, chữ số, dấu cách * Kiểu liệu (Data Type): Gồm kiểu sau: Text Kiểu kí tự 255 byte Memo Kiểu kí tự 65.535 byte Number Số nguyên, thực Dài: 1,2,4, byte Data / time Ngày tháng / Dài: byte Currency Tiền tệ Dài: byte Yes / No Logic Bit Ole ĐTnhúng hình ảnh,nhị phân GB Auto Number Số nguyên dài -2.147.483648 -> 2.147.483647 kí tự - Mơ tả (Descreption): Để giải thích cho rõ trường người đọc dễ hiểu: Văn mô tả hiển thị nhập số liệu cho trường Phần thể thuộc tính trường chọn phần trên: Tạo khóa Lưu bảng - Quan hệ bảng Access Access dùng quan hệ để đảm bảo ràng buộc toàn vẹn bảng liên quan phép tốn thêm, sửa, xóa mẩu tin Nguyên tắc đặt quan hệ định một nhóm trường chứa giá trị mẩu tin có liên quan 10 Trong Menu Bán hàng có chức sau: Trong Menu Thống kê có chức sau: Trong Menu Tìm kiếm có chức sau: 45 3.3Giới Thiệu Các Form Làm Việc Form Đăng nhập: 46 Form Kiểm Tra Hạn Sử Dụng 47 Form Nhập Hàng 48 Form xuất hàng Form Thêm Mới Thuốc 49 50 Form Thêm Nội Dung Thuốc 51 Form Thêm Mới Nhà Cung Cấp Form Thêm Mới Thiết Bị 52 Form Nhóm Thuốc 53 Form Bán Hàng 54 Form Tư Vấn 55 Form Thống Kê 56 57 Form Tìm Kiếm 58 KẾT LUẬN Qua thời gian học tập trường thu kiến thức Tin học.Cùng với giúp đỡ nhiệt tình thầy cô bạn Đặc biệt thầy Trần Hải Thanh,Em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài "Chương Trình Quản Lý Thuốc"của cơng ty cổ phần thương mại Khánh Ngọc Ưu, Nhược Điểm Của Chương Trình Chương trình dễ sử dụng,việc tìm kiếm cập nhật thông tin dễ dàng, thuận tiện nhiều,mối quan hệ thực thể xác định chặt chẽ, tránh dư thừa thông tin đảm bảo tính xác xử lý thơng tin Do giới hạn thời gian khả người viết nên chương trình hạn chế, đề tài chạy qua lý thuyết,việc xây dựng hệ thống quản lý thuốc hoàn chỉnh đầy đủ chưa thể hoàn thành Hướng Phát Triển Của Đề Tài Mặc dù chương tình dựa lý thuyết chủ yếu, chưa qua thực tế, đơn giản có nhiều thiếu sót đồ án làm tiền đề để mở rộng cho chương trình hồn chỉnh Quản Lý Thuốc thực tế, hệ thống phải lưu trữ số lượng lớn thông tin thuốc, thiết bị, nhóm thuốc, Những Bài Học Rút Ra Trong Quá Trình Thực Tập Tốt Nghiệp Tuy nhiên qua q trình học hỏi, tìm hiều, phân tích thiết kế xây dựng chương trình em cố gắng đê xây dựng chương trình tương đối xác thực Đây thành công em trước kết thúc khố học Mặc dù mắc nhiều khuyết điểm, em mong giúp đỡ, quan tâm bảo tận tình thầy cô giáo bạn để báo cáo thành công Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo bạn nhiệt tình giúp đỡ em thời gian qua Điện thoại: 090 22 33 909 59 ... Java Commom Language Runtime (CLR): Ngôn ngữ biên dịch hay ngôn ngữ chạy dùng chung Bộ thư viện Frame Work Classlibrary (FCL): Là trình hỗ trợ kiến trúc khung Net Windows platform tảng windows, common... đối tượng khác ComBobox (Hộp Kết Hợp): Khái Niệm: Là đối tượng lập trình WinDows Form chứa Item ListBox, thường người lập trình sử dụng chọn đối tượng Thuộc Tính: + Name: Tên ComBoBox khơng trùng... tượng Window Một số ứng dụng thơng dụng hay có chương trình Label TextBox Button MenuBar ListBox Combobox … Label: 18 - Định Nghĩa: Nhãn kí tự để thích cho đối tượng hoạt động khác TextBox, Button,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuthienbao com baocaongobakhanhngoc 8019 , Tuthienbao com baocaongobakhanhngoc 8019 , 2 Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access, 3 Bộ Phát Triển .Net Visual Studio 2005, 1 Hiện Trạng Thực Tế:, 4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh, 6 Lập Bảng Cơ Sở Dữ Liệu, GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM, 2 Giao Diện Chính (MAIN FORM), 3Giới Thiệu Các Form Làm Việc, Form Thêm Mới Thiết Bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay