Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế memco

114 144 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 22:02

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Trương Thanh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .3 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài CHƯƠNG LÝ LUẬN BẢN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1.1.1 Khái niệm văn hóa 1.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Cấp độ – Những giá trị văn hóa hữu hình 11 1.2.2 Cấp độ – Những giá trị tuyên bố 13 1.2.3 Cấp độ – Những giá trị ngầm định 14 1.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 17 1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP .19 1.5 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 26 1.5.1 Văn hoá dân tộc 26 1.5.2 Bộ phận lãnh đạo 28 1.5.3 Đặc điểm ngành nghề 29 1.5.4 Nhận thức học hỏi giá trị văn hoá doanh nghiệp khác 29 1.5.5 Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG KINH DOANH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ 32 Y TẾ MEMCO .32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 32 2.1.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển công ty 32 2.1.2 cấu doanh nghiệp 32 2.1.3 Số lượng chất lượng đội ngũ cán nhân viên .34 (Nguồn: Phòng Tổng hợp Cơng ty) 34 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 35 (Nguồn: Phòng Tổng hợp Công ty) 35 2.2 THỰC TRẠNG VỀ Q TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY 35 2.2.1 Quá trình hình thành xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty 37 2.2.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp công ty .40 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CP VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 63 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 63 VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN .63 VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 63 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÔNG TY CP VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 63 3.1.1 Các yếu tố môi trường 63 3.1.2 Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2020 70 3.1.3 Mục tiêu việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty CP Vật Thiết bị y tế Memco 71 3.2 CÁC YẾU TỔ VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆPCƠNG TY CP VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO MONG MUỐN TRONG TƯƠNG LAI 74 3.3 XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CƠNG TY CP VẬT THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 77 3.3.1 Làm rõ giá trị văn hóa doanh nghiệp cơng ty 78 3.3.2 Tiếp tục truyền đạt sứ mệnh giá trị .80 3.3.3 Đồng hành động với giá trị 82 3.3.4 Đánh giá việc thực giá trị 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHỤ LỤC 27 PHỤ LỤC 33 ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ THỂ HIỆN GIÁ TRỊ CỐT LÕI 33 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .35 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần VHDN : Văn hóa doanh nghiệp VHKD : Văn hóa kinh doanh VHDT : Văn hóa dân tộc GĐ- PGĐ : Giám đốc- Phó Giám đốc CBCNV : Cán công nhân viên SXKD : Sản xuất kinh doanh DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng TTKD : Thị trường kinh doanh NN : Nhà nước TSCĐ : Tài sản cố định TB : Trung bình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Error: Refer Bảng 2.1 Tình hình nguồn nhân lực Công ty ence sourc e not found Error: Refer Bảng 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – ence 2015 sourc e not found Error: Refer Bảng 2.3 Nhận định giá trị cốt lõi công ty CBCNV ence sourc e not found Error: Refer Bảng 2.4 Các yếu tố môi trường làm việc ence sourc e not Bảng 2.5 Các giá trị ngầm định found Error: Refer ence sourc e not found Error: Refer Bảng 3.1 So sánh giá trị văn hóa mong muốn hướng ence đến công ty Memco sourc e not found DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang Error: Refer Hình 2.1 Đánh giá CBCNV sở vật chất công ty ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.2 Đánh giá CBCNV kiến trúc, cách bày trí cơng ty ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.3 Đánh giá CBCNV cảnh quan công ty ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.4 Logo Cơng ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.5 Đánh giá CBCNV logo công ty ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.6 Đánh giá CBCNV website công ty ence sourc e not found Error: Refer Hình 2.7 Đánh giá CBCNV việc tra cứu thông tin website ence sourc e not found MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thách thức to lớn mặt quản lý kỷ XXI khơng phải vấn đề tài hay công nghệ mà phát triển nguồn nhân lực Trong đó, nội dung trọng tâm cần phải giải vấn đề quan hệ người với người Những vấn đề bị chi phối giá trị tảng doanh nghiệp tác động trực tiếp đến hiệu suất, chất lượng, khả đổi cạnh tranh doanh nghiệp Để giải điều đó, nhà quản trị cần phải thấu hiểu giá trị gốc rễ tiềm ẩn bên doanh nghiệp Những giá trị văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp xem thứ tài sản vơ hình q giá doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp giúp tạo niềm tin cho người làm việc mơi trường đó, sợi dây gắn kết người doanh nghiệp, tạo tiếng nói chung thành viên nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Cho nên văn hóa doanh nghiệp xem chế quan trọng quản lý nguồn nhân lực Chỉ văn hóa doanh nghiệp thực hòa giá trị quan thành viên họ coi mục tiêu doanh nghiệp mục tiêu phấn đầu Vì vậy, việc quản lý văn hóa mà nhân viên thừa nhận tạo động lực cho phát triển lâu dài cho doanh nghiệp Ngành y tế Việt Nam nói chung ngành công nghiệp sản xuất vật thiết bị y tế nói riêng non trẻ đầy tiềm Các doanh nghiệp hoạt động ngành y tế nắm bắt nhiều hội phát triển, phát huy nội lực, khai thác tốt nguồn lực bên tạo sức mạnh làm nên bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ Mặt khác, với xu tồn cầu hóa mở cửa nay, Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều quốc gia khác tiềm lĩnh vực Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines… Trong bối cảnh đó, vấn đề nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp hoạt động ngành y tế để đủ sức chiếm lĩnh thị trường nội địa tăng nhanh giá trị xuất trở nên cấp thiết Công ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco thành lập năm 2009 Đà Nẵng, nhà sản xuất thiết bị vật cho ngành y tế Nhờ tảng vững đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, Công ty Memco đạt tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời khẳng định tên tuổi hấp dẫn nhiều bệnh viện lớn nước Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức… Cũng nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành y tế, Công ty Memco phải đối diện với áp lực cạnh tranh vô gay gắt Để nâng cao lực cạnh tranh thị trường, văn hóa doanh nghiệp vai trò quan trọng vị trí vơ quan trọng Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Memco chưa quan tâm ý mức Cơng ty muốn xây dựng văn hóa với đặc thù cho riêng khơng biết phải đâu Văn hóa doanh nghiệp nhiều hữu đa phần tự phát mà thành Tình trạng biến động nhân khiến cơng ty khó giữ nét đặc trưng doanh nghiệp Vì vậy, nói việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vấn đề dễ dàng Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực Việt Nam ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp quy mơ cơng ty lớn Do đó, lúc hết, Cơng ty Memco nhận thấy tính cấp thiết việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ năm đầu thành lập Những điều đặt yêu cầu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp đề giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco cách đầy đủ sâu sắc Xuất phát từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần Vật Thiết bị y tế Memco’’ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 92 chuẩn mực người thừa nhận tin theo điều tất yếu nên làm - Định kỳ cần lấy ý kiến nhận định đóng góp cá nhân CBCNV công ty chuẩn mực tiêu chuẩn hoạt động hướng đến việc trì chuẩn mực đặt công ty Điều đẩy mạnh nhận thức chuẩn mực, đồng thời nguồn thông tin phản hồi hỗ trợ cho việc đánh giá lại chuẩn mực 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Những nghiên cứu tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp hệ thống giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty CP Vật Thiết bị y tế Memco đề xuất xuất phát từ sở lý thuyết chương phân tích thực trạng chương luận văn Các giải pháp phương tiện để cơng ty cách nhìn văn hóa doanh nghiệp thực thay đổi văn hóa doanh nghiệp sở văn hóa doanh nghiệp có, từ giúp cơng ty hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu liên quan đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Như vậy, việc xác định giá trị văn hóa cốt lõi xây dựng văn hóa doanh nghiệp nguồn lực vơ quan trọng tạo khả cạnh tranh cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần làm việc CBCNV Công ty CP Vật Thiết bị y tế Memco góp phần thực chiến lược phát triển cơng ty 94 KẾT LUẬN Văn hố doanh nghiệp tài sản doanh nghiệp, ý nghĩa quan trọng việc hình thành lực doanh nghiệp, để thành viên doanh nghiệp chia sẻ, quan tâm để tăng phát triển mục tiêu chung doanh nghiệp Vì việc xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp việc làm vừa cho vừa cho tương lai ý nghĩa quan trọng Muốn doanh nghiệp phải xây dựng nên chiến lược, triết lý hoạt động doanh nghiệp, xây dựng thiết chế văn hoá doanh nghiệp, tập trung vào việc xây dựng uy tín logo, thương hiệu, đồng thời phải xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất văn hoá lành mạnh cho thành viên doanh nghiệp Luận văn hệ thống hóa làm rõ khái niệm, nội dung liên quan đến văn hóa doanh nghiệp Hiện nay, để đứng vững môi trường cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp cần phải vận dụng nguồn lực sẵn để tồn phát triển tạo sức mạnh tổng thể riêng cho doanh nghiệp Một doanh nghiệp thành công việc xây dựng văn hóa đặc thù cho riêng sở hữu tài sản quý báu Điều làm nên khác biệt với đối thủ cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển Là doanh nghiệp hình thành phát triển, cơng ty CP Vật Thiết bị y tế Memco định hướng trở thành công ty hoạt đồng ngành sản xuất vật thiết bị y tế xuất sắc, dẫn đầu đối thủ nước quốc tế Đây vừa xem hội, vừa thách thức to lớn Trong trình thực luận văn, với hướng dẫn nhiệt tình giáo TS Nguyễn Thị Bích Thu, luận văn trình bày tiền đề lý luận văn hóa văn hóa doanh nghiệp, tiến hành đánh giá thực trạng văn hóa doanh 95 nghiệp cơng ty CP Vật Thiết bị y tế Memco đưa số ý kiến đề xuất xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty Do thời gian kiến thức hạn, nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, bất cập Vì luận văn mong nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành thầy, giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Thị Thu Phương Phạm Thị Trâm Anh (2009), Văn hóa tổ chức doanh nghiệp nhà nước – Thực trạng giải pháp, NXB Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh [2] Đỗ Minh Cương (2002), Văn hoá kinh doanh triết lý kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [3] Ken Blanchard - Michael O' Connor, (Vũ Minh dịch) (2006), Quản lý giá trị, NXB trẻ TP Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Văn Dung (2010), Văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo, NXB Giao thông vận tải [5] Dương Thị Liễu (2012), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [6] Hồ Chí Minh, Tồn tập (2000), tập 3, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [7] Trần Nhỗn (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [8] Nguyễn Mạnh Quân (2007), Đạo đức kinh doanh văn hoá kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [9] Nguyễn Mạnh Quân (2012), Chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp [10] Trần Diễm Thúy (2005), sở văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa & Thơng tin [11] Trần Ngọc Thêm (2000), sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, thành phố Hồ Chí Minh [12] E.B.Tylor (1871), Primitive Culture London, Dẫn theo C.P.Kottak: Cultural Anthropology New York 1979, Nguyễn Tấn Đắc dịch giới thiệu [13] Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [14] Võ Thị Thạch (2011), Luận văn thạc sĩ “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty cổ phần dược y tế Quảng Nam”, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [15] Website: - http://Memco.vn - http://www.vi.wikipedia.org/wiki/van-hoa [16] Một số tài liệu Công ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco Tiếng Anh [17] Schein, Edgar H (1989), Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bass [18] Schein, Edgar H (1980), Organizational Psychology, New Jersey: Prentice Hall PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu… PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Kính gửi q anh/chị nhân viên Cơng ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco Tôi Trương Thanh Hải, học viên cao học khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nay, thực đề tài “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Vật Thiết bị Y tế Memco” Kính mong quý anh/chị dành chút thời gian để điền vào phiếu khảo sát Ý kiến đóng góp quý anh/chị nguồn thông tin quý giá giúp tơi hồn thiện đề tài.Tơi đảm bảo khơng sử dụng thơng tin cho mục đích khác Hướng dẫn điền phiếu: Đối với mục lựa chọn, xin vui lòng đánh dấu chéo (X) vào lựa chọn tương ứng Đối với mục ghi thông tin, xin vui lòng ghi thơng tin vào phần chỗ trống tương ứng Trân trọng cảm ơn xin gửi đến quý anh/chị lời chúc sức khỏe, thành đạt! A THÔNG TIN CÁ NHÂN (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Giới tính: Nam  Nữ  Chức vụ: Bộ phận: Số năm làm việc công ty: Trình độ chun mơn: Độ tuổi: B ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TY (Đánh dấu X vào lựa chọn) Xin anh/chị cho biết cam kết sau với phương châm hoạt động công ty CP Vật Thiết bị y tế Memco? (đánh dấu X vào ô mà anh/chị cho nhất)  Đổi mới, chuyên nghiệp  Nghiêm túc, đồng cảm, chia sẻ Chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu Khác:………… ………… Anh/chị biết đến sứ mệnh, viễn cảnh, mục tiêu Công ty CP Vật Thiết bị y tế Memco khơng?  (Trả lời câu 3a)  Không (Trả lời câu 3b) 3a) Anh/chị biết đến sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu cơng ty qua kênh thơng tin nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)  Tài liệu nội công ty Bảng thông báo  Website công ty  Qua nhân viên khác  Kênh khác (xin nêu rõ): 3b) Lý anh/chị khơng biết đến sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu cơng ty : (Có thể chọn nhiều đáp án)  Bản thân tìm hiểu thơng tin công ty Công ty không truyền thông rộng rãi, thường xun  Tìm hiểu lâu nên qn  Khơng quan tâm  Lý khác (xin nêu rõ): Những thông tin nội truyền thông cơng ty (có thể chọn nhiều đáp án)  Lịch làm việc  Các thông tin hoạt động, kiện công ty  Thông báo, hướng dẫn công việc  Định hướng phát triển công ty  Phương châm, sứ mệnh, mục tiêu công ty  Thông tin khác (xin nêu rõ): Xin anh/chị cho biết ý kiến đánh giá Cơng ty theo tiêu chí đây: Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Tiêu chí (Khoanh tròn lựa Tuyên bố viễn cảnh công ty lôi cuốn, hấp dẫn Sự tâm cam kết với sứ mệnh tuyên bố Môi trường làm việc động, sáng tạo Mối quan hệ cán bộ, nhân viên thân thiện, vui 4 4 5 5 1 1 2 2 chọn) 3 3 vẻ, hòa đồng Các thành viên ln hợp tác, hỗ trợ công việc Môi trường làm việc nghiêm túc, nề nếp Phong cách làm việc tạo tính chủ động, sáng tạo 2 3 4 5 cho CBCNV Mối quan hệ lãnh đạo nhân viên thân thiện, cởi mở Tiêu chí (Khoanh tròn lựa chọn) nhân viên Môi trường làm việc tạo hội thăng tiến công việc Các quy định công ty thực cách nghiêm túc thường xuyên sở vật chất công ty khang trang, đại Kiến trúc công ty đẹp, đồng Cách trí chưa gọn gàng Cảnh quan công ty xanh, sạch, đẹp Logo công ty đẹp thể đặc thù công ty Website công ty đẹp đầy đủ thông tin Website công ty dễ tra cứu thông tin Các nghi lễ công ty thể đặc trưng 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 sở sản xuất Công ty quan tâm thực tốt việc bình xét, Ban lãnh đạo quan tâm đến bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nâng cao hiệu làm việc tuyên dương, khen thưởng CBCNV Anh/chị cho biết quan điểm giá trị cốt lõi công ty (1) Tinh thần say mê sáng tạo, vượt khó, động, thích nghi với đổi thay (2) Sự phát triển cá nhân hài hồ với lợi ích cộng đồng xã hội (3)Niềm tin phát triển công ty , đất nước Ngoài yếu tố trên, điều khiến anh/chị khơng rời bỏ cơng ty , u nghề, u cơng việc?(Có thể chọn nhiều đáp án) Môi trường làm việc nghiêm túc, nề nếp  Chú trọng việc nâng cao trình độ CBCNV  Coi khách hàng trung tâm  Lòng yêu nghề, tâm huyết với công việc Môi trường làm việc động, sáng tạo Làm việc theo thói quen, thủ tục  Lý khác (xin nêu rõ): PHỤ LỤC ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ THỂ HIỆN GIÁ TRỊ CỐT LÕI Các yếu tố đo lường giá trị hợp tác phát triển Tại công ty, người sẵn sàng chia sẻ trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm làm việc với đồng nghiệp Mọi người đề cao việc nâng cao hội học tập, giải pháp nâng cao suất lao động Kỹ làm việc nhóm ln coi trọng khuyến khích Việc định ln tham gia tập thể, kỹ giúp cán lãnh đạo lắng nghe ý kiến thành viên khác Mọi người chủ động góp ý, trao đổi mang tính xây dựng thơng qua họp công ty Công ty tạo điều kiện để người hội phát triển nghề nghiệp Các nguyên tắc sách cơng ty rõ ràng, tơn ti trật tự mối quan hệ Chú trọng đến việc liên kết hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp khác ngành nghề Lãnh đạo người gương mẫu, cởi mở Cán quản lý ln ý thức học tập nâng cao trình độ 10 Ý kiến khác Các yếu tố đo lường giá trị cam kết chất lượng Công ty trọng định hướng, quan tâm đến đội ngũ sales để tìm hiều thị trường Thường xuyên tạo điều kiện cho CBCNV để nâng cao suất lao động Phối hợp với đơn vị đào tạo quản lý chất lượng để đưa cán quản lý học Cơng ty trọng tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào chất lượng tốt Việc giám sát nguyên vật liệu tồn kho thực thường xun Cơng ty thường xun hồn thiện, đầu cải tiến sở vật chất kỹ thuật, dây chuyền cơng nghệ, máy móc thiết bị đại Lãnh đạo công ty quan tâm tới chất lượng sản phẩm đầu Ý kiến khác Các yếu tố đo lường giá trị nề nếp trách nhiệm Các CBCNV làm giờ, thực nghiêm túc quy định làm việc Cán quản lý thường xuyên kiểm tra trình làm việc nhân viên Việc thực quy trình cơng nghệ tn thủ CBCNV cơng ty thái độ làm việc nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao CBCNV cơng ty trang phục, lời nói, quy định chuẩn mực Cán quản lý giải thắc mắc nhân viên cách thỏa đáng CBCNV tham gia lớp đào tạo cách nghiêm túc đầy đủ Ý kiến khác Các yếu tố đo lường giá trị tâm huyết với nghề nghiệp Là người lòng u nghề, trách nhiệm với nghề nghiệp, đặt quyền lợi cá nhân sau quyền lợi tập thể Thường xuyên cải tiến quy trình làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp Cán quản lý thường xuyên cập nhật tin tức nhu cầu thị trường Công ty trọng đến việc đánh giá thành tích cho CBCNV CBCNV thấy hài lòng gắn bó với cơng việc làm Lãnh đạo gương mẫu, thân thiên, ân cần Ý kiến khác NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ….… ... PHÁP X Y DỰNG 63 VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN .63 VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 63 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC X Y DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CƠNG TY CP VẬT TƯ VÀ... trạng văn hóa doanh nghiệp đề giải pháp nhằm x y dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Y tế Memco cách đ y đủ sâu sắc Xuất phát từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài X y dựng văn hóa. .. CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 32 Y TẾ MEMCO .32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO 32 2.1.1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế memco, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế memco, Tính cấp thiết của đề tài, LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA, (Nguồn: Phòng Tổng hợp Công ty), Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015, Hình 2.7: Đánh giá của CBCNV về việc tra cứu thông tin website, Bảng 2.3: Nhận định về các giá trị cốt lõi công ty của CBCNV, Bảng 2.5: Các giá trị ngầm định, VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO, Bảng 3.1: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay