Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng

126 303 3
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 22:01

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH XUÂN THỦY QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH XUÂN THỦY QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố bất ký cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Xuân Thủy DANH MỤC VIẾT TẮT BTGĐ : Ban Tổng giám đốc CP : Cổ phần DT : Doanh thu HTK : Hàng tồn kho NCC : Nhà cung cấp TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định VLĐ : Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.13 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Trang Kế hoạch doanh thu năm 2014 Kế hoạch doanh thu năm 2015 Bảng Phân tích tỷ vốn lưu động (2014 – 2015) Bảng Phân tích nhu cầu vốn lưu động (2014 – 2015) Tình hình nhập – xuất – tồn ngành điện tử năm 2014 44 44 47 49 – 2015 Tình hình nhập – xuất – tồn ngành điện lạnh năm 2014 – 2015 Tình hình nhập – xuất – tồn ngành gia dụng năm 2014 – 2015 Bảng Phân tích tình hình tăng giảm vốn tiền (2014 – 2015) Bảng Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động (2014 – 2015) Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho (2014 – 2015) Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho theo ngành hàng (2014 – 2015) Phân tích độ luân chuyển khoản phải thu năm 2014 – 2015 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho theo mặt hàng 52 53 53 58 58 60 61 62 ngành hàng điện lạnh (2014 – 2015) Tình hình tồn kho tủ lạnh theo hãng (2014 - 2015) Tỉ lệ cơng nợ theo tuổi cơng nợ nhóm khách hàng Quảng Nam ngày 1/12/2015 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 1.2 Tên hình Trình tự lập dự tốn vốn lưu động Mơ hình định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) Trang 16 21 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 Mơ hình chi phí theo EOQ Quy trình đánh giá tín dụng Mơ hình Baumol Mơ hình chi phí nắm giữ tiền theo mơ hình Baumol Mơ hình Miller – Orr Bộ máy quảnCơng ty Viettronimex Đà Nẵng Mơ hình máy kế toán 22 27 29 30 31 38 41 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .1 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LƯU ĐỘNG .9 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động 1.1.2 Phân loại vốn lưu động 1.1.3 Chu kỳ luân chuyển tiền .12 1.1.4 Đặc điểm vốn lưu động 13 1.1.5 Vai trò vốn lưu động 14 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG .14 1.2.1 Lập dự toán vốn lưu động 15 1.2.2 Tổ chức thực quản trị vốn lưu động .19 1.2.3 Phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động .33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG .36 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Cơng ty 36 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quảnCông ty 38 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 40 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG .44 2.2.1 Lập dự toán vốn lưu động 44 2.2.2 Tổ chức thực quản trị vốn lưu động Công ty 47 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty .58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG .63 2.3.1 Những kết đạt .63 2.3.2 Những hạn chế 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Đánh giá tình hình triển vọng phát triển ngành điện máy thời gian tới 66 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty Viettronimex Đà Nẵng thời gian tới 69 3.1.3 Phương hướng quản trị vốn lưu động 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 71 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản trị hàng tồn kho 71 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị khoản phải thu 77 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản trị vốn tiền 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ việc sử dụng vốn Việc sử dụng vốn cách hiệu để đạt lợi ích cao giúp tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động thường chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Do việc phân tích quản trị vốn lưu động vấn đề nhiều nhà quản lý nhà kinh tế học quan tâm nghiên cứu Công ty Viettronimex Đà Nẵng doanh nghiệp thương mại kinh doanh lĩnh vực điện tử - điện lạnh Hiện nay, cạnh tranh ngành điện máy ngày khốc liệt với mở ạt chuỗi cửa hàng điện máy khắp nước Bên cạnh việc đổi cơng nghệ liên tục khiến cho sản phẩm nhanh chóng lỗi thời, khó bán Để tồn phát triển, Công ty cần quản lý việc sử dụng vốn lưu động cách hiệu để đạt kết cao với chi phí thấp Đồng thời sở cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, tổ chức tín dụng… nhận biết tình hình tài thực tế để có định đầu tư hiệu Tuy nhiên công tác quản trị vốn lưu động Cơng ty nhiều bất cập cần giải qui trình phương pháp thực công tác quản trị vốn lưu động Xuất phát từ lý chọn đề tài “Quản trị vốn Công ty Viettronimex Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ, với mong muốn đóng góp ý kiến để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Viettronimex Đà Nẵng nói riêng Cơng ty cổ phần nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng TVTCL49E6700 TVTCL48B2600D TVSS60F6400 TVLG55UB820 TVLG60LB650 TVPA32A400V TVPA32A410V TVSS40H5303 TVSS40H5500 TVSS40H5510 TVSS40H6400 TVSS48H5003 TVSS48H5203 TVSS60H6400 TVSHA32LE265 TVSHA60LE660 TVSHA70LE360 TVSHA70LE660 TVTCL40B2800D TVTCL40S4690 TVTCL48S4690 TVTCL55S4690 TVTO23S2400 TVTO32P2400 TVTO40L5450 Tivi 4K TCL 49E6700 Tivi LCD TCL 48B2600D Tivi LED 3D Samsung UA60F6400 Tivi LED LG 55UB820 Tivi LED LG 60LB650 Tivi LED Panasonic TH-32A400V Tivi LED Panasonic TH-32A410V Tivi LED Samsung UA40H5303AK Tivi LED Samsung UA40H5500AKXXV Tivi LED Samsung UA40H5510 Tivi LED Samsung UA40H6400AKXXV Tivi LED Samsung UA48H5003 Tivi LED Samsung UA48H5203 Tivi LED Samsung UA60H6400AKXXV Tivi LED Sharp LC-32LE265X Tivi LED Sharp LC-60LE660X Tivi LED Sharp LC-70LE360X Tivi LED Sharp LC-70LE660X Tivi LED TCL 40B2800D Tivi LED TCL 40S4690 Tivi LED TCL 48S4690 Tivi LED TCL 55S4690 Tivi LED Toshiba 23S2400 Tivi LED Toshiba 32P2400 TIVI LED TOSHIBA 40L5450 1 1 3 1 1 1 3 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 21,990 9,990 28,900 25,500 28,490 4,990 5,290 9,900 21,990 9,990 28,900 25,500 28,490 14,970 15,870 9,900 0 Lệch với 40H5510 Gửi kho 01, 01 lệch vớimã TVSS40H5500AK 0 0 1 0 11,900 11,900 9 0 0 12,700 12,300 114,300 12,300 1 0 35,900 35,900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5,990 39,990 48,500 6,390 7,890 13,990 19,990 3,450 4,950 9,250 11,980 39,990 48,500 6,390 7,890 13,990 19,990 3,450 4,950 9,250 0 0 0 0 Lỗi PM: NK00654/12/14 Gửi kho 1C TVTO47L2450 Tivi LED Toshiba 47L2450 1 0 11,190 11,190 TVPA32U30 Tivi PanasonicLCD L32U30V 1 0 5,290 5,290 165 162 TỔNG PHỊNG KẾ TỐN QUẢN LÝ ST2 (đã kí) Trần Đại Quốc Chiến KẾ TOÁN ST2 Hàng trưng bày lâu, xuống màu 1,031,345 GIÁM SÁT ST2 (đã kí) (đã kí) Đỗ Thị Nha Trang Nguyễn Đình Long (Nguồn: Phòng Kế tốn Viettronimex Đà Nẵng) Phục lục 08: Bảng tổng hợp hàng tồn kho tủ lạnh Sharp (2014 – 2015) Mã sản phẩm 2014 Đvt Tồn ĐK Số dư ĐK Số dư CK Tồn ĐK Số dư ĐK SL nhập 2015 Tiền SL nhập xuất SL nhập Tiền nhập SL xuất Tiền xuất Tồn CK Tiền xuất Tồn CK Số dư CK 1,917 6,805,600 1,915 6,800,829 4,771 4,771 - - 4,771 3,992 3,992 - - 3,992 254,208 10,599 10,599 - 5,300 5,300 TLSA 170S-SL - TLSA SJ197P-HS 3,992 - TLSA SJ346S-SC 5,491 45 TLSA SJT435-SL 7,618 - - 7,618 7,618 - - 7,618 39,713 61,942 53,305 48,349 48,349 - 32,233 16,116 8,273 - - 8,273 8,273 - - 8,273 22,136 - - 22,136 22,136 - - 22,136 TLSA SJF75PS-SL 22,818 - - 22,818 22,818 - - 22,818 TLSA SJF75PV-SL 39,227 - - 39,227 39,227 - 19,614 19,614 TLSA SJF75RV-SL 36,343 - 18,172 18,172 18,172 - - 18,172 TLSA SJF78SP-BK 51,455 - 23,121 28,333 28,333 - - 28,333 TLSA SJFS79V-BK 102,273 - 51,136 51,136 51,136 - 25,568 25,568 TLSA SJFP79V-SL 100,000 - 36,364 63,636 63,636 - 21,212 42,424 TLSA SJP585G-SL TLSA SJK70MK2SL TLSA SJF70RV-SL 259,316 44 Phụ lục 09: Bảng tổng hợp sản phẩm tủ lạnh Sharp tồn kho lâu (2014 – 2015) Tên sản phẩm Đvt TLSA 170S-SL TLSA SJ-197P-HS TLSA SJ-346S-SC TLSA SJ-T435-SL TLSA SJ-P585G-SL cái cái 1 1 4,771 3,992 5,300 7,618 16,116 2,385 3,992 5,300 7,618 16,116 4,150 5,250 7,190 9,690 17,600 Giá lý 2,905 3,675 5,033 6,783 12,320 TLSA SJ-K70MK2-SL 8,273 8,273 10,490 TLSA SJ-F70RV-SL TLSA SJ-F75PS-SL TLSA SJ-F75PV-SL TLSA SJ-F75RV-SL TLSA SJ-F78SP-BK cái cái 1 1 22,136 22,818 19,614 18,172 28,333 22,136 22,818 19,614 18,172 28,333 TLSA SJ-FS79V-BK 25,568 TLSA SJ-FP79V-SL TLSA SJ-FP74V-SL TLSA SJ-F70PS-SL Tổng cộng Tồn CK Vị trí hàng Tình trạng 5,810 3,675 5,033 6,783 12,320 ST1 ST2 ST2 ST3 ST3 ố vàng 7,343 7,343 ST2 24,990 25,300 22,650 21,950 32,990 17,493 17,710 15,855 15,365 23,093 17,493 17,710 15,855 15,365 23,093 25,568 30,050 21,035 21,035 ST3 42,424 21,212 24,690 17,283 34,566 ST2 17,432 17,432 20,590 14,413 14,413 ST2 28,531 28,531 33,000 23,100 23,100 ST3 17 271,098 Số dư CK GVHB Giá bán niêm yết Doanh thu 223,594 Hàng KM Bộ ly thủy tinh Sharp Móp bên hơng tủ ST1 ST3 ST3 ST1 ST2 Trầy cánh tủ Lãi/lỗ Hỗ trợ hãng 520 (317) (267) (835) (3,796) 415 525 719 969 1,760 (930) 1,049 (4,643) (5,108) (3,759) (2,807) (5,240) 2,499 2,530 2,265 2,195 3,299 (4,533) 3,005 (3,929) 2,469 (3,019) (5,431) (44,094) 2,059 3,300 29,058 Phụ lục 10 – Hợp đồng nguyên tắc với khách hàng sỉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG – MUA HÀNG Số: - Căn vào Luật thương mại Việt Nam năm 2005; - Căn vào Luật dân Việt Nam năm 2005 - Căn nhu cầu khả hai Bên Hôm nay, ngày … tháng … năm……, …………………, g ồm: Bên bán: (BÊN A) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG ( VIETTRONIMEX ĐN ) Địa chỉ: Số 06 Pasteur – Đà Nẵng Mã số thuế: 04 00385812 Điện thoại: 05113 659181 – 715421 Fax: 05113 715899 Đại diện: Ông TRẦN MINH DÕNG Chức vụ: Tổng Giám Đốc Bên mua: ( BÊN B ) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIẾU HẰNG Địa chỉ: 38 Quang Trung, P Hải Đình, TP Đồng Hới, T Quảng Bình Mã số thuế: 3100243139 Điện thoại: 052.3844.246/248 fax: 052.3844.248 Đại diện: Ông LÊ XUÂN TẾ Chức vụ: Tổng Giám Đốc Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc bán hàng với điều khoản sau: Các điều khoản chung: 1.1 Hai Bên có quan hệ mua bán với theo hệ thống sở hai Bên có l ợi 1.2 Trong khn khổ Hợp đồng này, hai Bên ký tiếp Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, ện thoại thư điện tử) lô hàng cụ thể Chi tiết hàng hóa, s ố l ượng, giá c ả, giao hàng, phương thức toán điều khoản khác (n ếu có) đ ược ch ỉ rõ đ ơn đặt hàng tương ứng thực thơng qua Email, Fax, Điện thoại, Hàng hóa 2.1 Hàng hóa bên Bán cung cấp đảm bảo ch ủng lo ại, ch ất l ượng thông s ố kỹ thuật Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất 2.2 Chi tiết hàng hóa Bên ch ỉ rõ đ ơn đ ặt hàng thông qua Email, Fax, Điện Thoại khuôn khổ Hợp đồng Giao nhận hàng hóa 3.1 Số lượng hàng hóa, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuy ển đ ược thỏa thu ận theo t ừng đơn đặt hàng thời điểm 3.2 Hàng hóa giao lần hay nhiều lần tùy theo hai Bên th ỏa thu ận ch ứng t giao hàng gồm có: o Hợp đồng vận chuyển ( có ) o Hóa đơn bán hàng hợp lệ o Biên giao nhận: ghi rõ số lượng hàng, số hóa đơn bán hàng, s ố kg/s ố kiện 3.3 Trường hợp giao hàng qua xe bên Mua định : Bên Bán giao hàng có chữ ký xác nh ận bên vận chuyển mà bên Mua yêu cầu Bên Bán không ch ịu trách nhi ệm v ề hàng hóa h hỏng, mát lỗi vận chuyển sau giao hàng 3.4 Khi nhận hàng bên Mua kiểm tra mặt hàng, mã hàng, linh ki ện, s ố l ượng, ch ất l ượng hàng Nếu xảy thất thoát, sai sót, hư hỏng, móp méo, bên Mua thơng tin l ại cho bên Bán thời gian ngày kể từ ngày bên Bán giao hàng Sau thời hạn trên, bên Bán hồn tồn khơng chịu trách nhiệm việc thất thốt, hư hõng - Chi phí vận chuyển hai bên thỏa thuận theo đơn hàng Giá phương thức toán 4.1 Các doanh nghiệp thuộc hệ thống bên Bán hưởng chế độ mua theo giá th ống với bạn hàng theo sách giá Hãng cung cấp / Nhà sản xuất 4.2 Đơn giá, tổng trị giá hàng hóa, thuế VAT, đ ược ghi c ụ th ể hóa đ ơn bán hàng ho ặc đơn đặt hàng ký kết hai Bên 4.3 Phương thức toán thời hạn toán đ ược qui đ ịnh cụ thể th ỏa thu ận tín dụng bên bán áp dụng cấp tùy thời điểm 4.4 Thanh toán tiền VND 4.5 Bên Bán cấp cho bên Mua hạn mức tín dụng th ời hạn toan tùy t ừng th ời điểm vào Doanh Thu mua hàng lịch s toan c Bên mua, đ ược thông báo văn thơng qua email, Fax, Thỏa thuận tín d ụng n ằm khuôn kh ổ c Hợp đồng nguyên tắc bán hàng Trong Nếu bên Mua s d ụng hạn m ức tín d ụng thỏa thuận, bên Bán có quyền từ chối cung cấp hàng Bên mua th ực hi ện vi ệc tốn theo Thỏa thuận tín dụng 4.6 Bên Mua toán cho bên Bán theo Ph ương th ức chuy ển kho ản vào tài kho ản c bên Bán, cụ thể: Tên tài khoản : CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG Số tài khoản: 004.100.000.1035 ; Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng Số tài khoản: 561.10.00.000.5174 ; Ngân hàng Đầu tư phát triển Đà Nẵng Số tài khoản: 1002.1485.100.9910; Ngân hàng Xuất nhập Đà Nẵng Số tài khoản: 377.32.049 ; Ngân hàng Á châu Đà Nẵng Số tài khoản: 04.000.153730.1 ; Ngân hàng Sài gòn thương tín chi nhánh 501.00.782.0261 ; Ngân hàng TMCP nhà Hà nội chi nhánh Đà Đà Nẵng Số tài khoản: Nẵng Số tài khoản: 10201.0000.87801.4; Ngân hàng Công thương Việt Nam, CN Đà Nẵng Số tài khoản: 104.2188.0277.018 ; Ngân hàng Kỹ thương CN Đà Nẵng Số tài khoản: 2000.311.03.01.53 thôn ;tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông Đà Nẵng Trách nhiệm Bên 5.1 Bên bán: 5.1.1 Đảm bảo cung cấp hàng hóa chủng loại, chất lượng tiêu chuẩn kỹ thu ật c Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất 5.1.2 Định kỳ cung cấp cho Bên mua thông tin v ề s ản ph ẩm nh ư: Danh m ục Catalogue sản phẩm có, giá sản phẩm, dịch vụ khách hàng…vv 5.1.3 Tư vấn cho Bên mua sản phẩm dịch vụ Nhà cung cấp/Nhà sản xuất 5.1.4 Đào tạo, giới thiệu sản phẩm (nếu có) 5.1.5 Hỗ trợ Bên mua cơng tác tìm hiểu xúc tiến thị tr ường, quảng bá sản ph ẩm…vv 5.1.6 Thực cam kết ghi Hợp đồng 5.1.7 Giới thiệu bên Mua với nhà cung cấp để đ ược h ưởng quy ền l ợi h ợp tác kinh doanh, Hội Nghị, Du Lịch, Bảng Hiệu, Quầy Kệ Chương Trình Khuyến Mãi,… 5.2 Bên mua: 5.2.1 Đảm bảo toán thời hạn thỏa thu ận H ợp đ ồng nh Thỏa thuận tín dụng 5.2.2 Thực nghiêm chỉnh qui định Pháp luật Vi ệt nam qu ản lý l ưu thơng hàng hóa Bên bán không chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật bên mua 5.2.3 Thực cam kết ghi Hợp đồng Cung cấp trao đổi thông tin hai Bên 6.1 Để lập hồ sơ Bạn hàng, hai bên cung cấp cho thông tin sau:  Tên doanh nghiệp  Địa giao dịch thức  Tên tài khoản  Số tài khoản  Tên ngân hàng  Người cử Đại diện giao dịch trực tiếp hai Bên (h ọ tên, ch ức v ụ, ch ữ ký) Bên mua cung cấp thêm cho Bên bán giấy tờ công ch ứng sau:  Giấy phép đăng ký kinh doanh  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kế toán trưởng  Quyết định ủy quyền ký thay Giám đốc Kế tốn trưởng (nếu có) 6.2 Hai bên thống trao đổi thông tin thông qua Đại di ện liên l ạc Trong tr ường h ợp nhân viên ủy quyền giao dịch không đ ược quy ền ti ếp t ục đ ại di ện vi ệc giao d ịch với Bên kia, hai bên cần có thơng báo kịp thời, th ức văn bản/email/fax, g ửi ng ười đại diện liên lạc bên phải đại diện liên l ạc Bên xác nh ận nhận thông báo đó, khơng, Bên gây thi ệt h ại ph ải ch ịu hoàn toàn trách nhi ệm b ồi hồn chi phí thiệt hại cho Bên việc chậm thông báo gây 6.3 Trong trường hợp có thay đổi thơng tin liên quan đ ến trình giao d ịch hai Bên như: thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã số thuế, thay đổi tài kho ản vv hai Bên phải có trách nhiệm thơng báo văn cho tr ước phát sinh vi ệc mua bán Bảo hành sản phẩm 7.1 Bên Bán bảo hành tất sản phẩm bán theo tiêu chuẩn bảo hành Hãng c ấp hàng/Nhà sản xuất bảo hành sản phẩm Để đ ược bảo hành, s ản ph ẩm ph ải có phi ếu bảo hành Hãng cấp hàng / Nhà sản xuất bảo hành sản phẩm Bên mua ph ải tuân thủ qui định ghi phiếu bảo hành 7.2 Dịch vụ hỗ trợ sửa chữa sản phẩm : Bên Bán hỗ trợ kỷ thuật, linh ki ện,… để s ửa ch ữa sản phẩm mà bên Bán mua bên Mua cho người tiêu dùng th ời h ạn b ảo hành nhà sản xuất / cung cấp Dừng giao hàng hủy bỏ Hợp đồng trước thời hạn 8.1 Bên bán có quyền dừng giao hàng Bên mua s dụng h ết h ạn m ức tín d ụng ho ặc Bên mua chưa hồn thành nghĩa vụ toán kho ản n ợ h ạn đ ược ký k ết Thỏa thuận tín dụng hai Bên Trong trường hợp này, Bên mua có trách nhi ệm tốn theo qui định Bên bán xác nhận vi ệc tốn H ợp đ ồng m ới tiếp tục thực 8.2 Nếu Bên muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn phải thơng báo tr ước cho Bên hai Bên phải có xác nhận văn bản, đ ồng th ời hai bên ti ến hành quy ết tốn hàng hóa cơng nợ Biên lý Hợp đồng có xác nhận cấp có th ẩm quy ền c Bên văn thức cho phép Hợp đồng chấm dứt 8.3 Nếu Bên đơn phương hủy bỏ Hợp đồng làm thi ệt hại đ ến quy ền l ợi kinh t ế c Bên bên phải hồn tồn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên Cam kết chung 9.1 Bên Mua Bạn hàng Bên Bán không Bên đ ược thay m ặt hay mang danh nghĩa Bên giao dịch với khách hàng 9.2 Không Bên sử dụng tên gọi mà bao hàm r ằng tr ụ s Bên trụ sở 9.3 Hai Bên cam kết thực điều ghi Hợp đồng N ếu m ột hai Bên cố ý vi phạm điều khoản Hợp đ ồng ph ải ch ịu trách nhi ệm tài s ản v ề hành vi vi phạm 9.4 Trong trường hợp xảy tranh chấp, hai Bên cố gắng bàn b ạc bi ện pháp giải tinh thần hòa giải, có thiện chí hợp tác Nếu không th ống nh ất cách giải hai Bên đưa vụ việc Tòa án thành ph ố Đà Nẵng đ ể gi ải quy ết, tồn b ộ chi phí xét xử Bên thua chịu 9.5 Quyết định Tòa án mang tính chung th ẩm có giá tr ị ràng bu ộc Bên thi hành Trong thời gian Tòa án thụ lý chưa đ ưa phán quy ết, Bên v ẫn ph ải ti ếp t ục thi hành nghĩa vụ trách nhiệm theo qui định Hợp đồng 10 Hiệu lực Hợp đồng 10.1 Hợp đồng nguyên tắc có giá trị 12 tháng kể t ngày ký k ết H ết th ời h ạn trên, n ếu hai Bên khơng có ý kiến Hợp đồng t ự đ ộng kéo dài 12 tháng ti ếp theo t ối đa không 25 tháng 10.2 Hợp đồng thức hết hiệu lực hai Bên quy ết toán xong tồn b ộ hàng hóa cơng nợ theo điều 8.2 nói 10.3 Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng s ửa đ ổi, b ổ sung đ ược coi phụ lục phần tách rời Hợp đồng Hợp đồng Nguyên tắc bán hàng lập thành 04 bản, bên gi ữ 02 có giá tr ị pháp lý BÊN BÁN BÊN MUA Phụ lục 11: Bảng theo dõi công nợ khách hàng sỉ Quảng Nam ngày 31/12/2015 BẢNG TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHÂN TÍCH Q HẠN TC 3,412,97 3,171,27 2,575,56 4,008,68 Tên KH NVQL Nợ Đầu Kỳ Tổng mua hàng Tổng trả tiền Nợ HT Bình Lực 3KHANHNGO C Điện Máy Định Ngân 3KHANHNGO C Hợp Lực 3KHANHNGO C 47,110 Nguyễn Đắc Hòa 3KHANHNGO C 46,260 Nguyên Ngọc 3KHANHNGO C 39,640 Ninh Trang 3KHANHNGO C 48,670 Tiến Dũng NS 3KHANHNGO C 28,940 Hưng Thịnh 3KHANHNGO C Điện Máy Thiên Trang 3KHANHNGO C 185,23 61,506 Thanh Toàn 3KHANHNGO C 40,713 Việt Chương 3KHANHNGO C 29,173 ten_kh ĐM Chiếc DUYLIEM Chí Trực DUYLIEM ĐM Hải DUYLIEM Hồng Lựu DUYLIEM 219,48 60,650 78,620 124,30 111,54 237,21 98,000 33,240 12,650 105,0 50 108,5 10 31,440 53,850 213,4 50 11,700 122,0 60 17,350 57,090 41,600 25,390 331,6 80 110,00 30,0 00 25,0 00 75,0 00 50,0 00 30,0 00 47,5 10 165,0 00 40,0 00 65,0 00 15,0 00 65,0 00 122,9 50 305,0 00 207,4 86 947,43 783,65 Dưới ngày 7-15 ngày 16,740 13,450 866,53 16-30 ngày 110,2 60 308,64 234,95 867,46 31-45 ngày 46-60 ngày Trên 60 ngày 61,950 5,086 - 63,890 - 17,250 15,990 30,650 - 34,760 - 6,300 6,350 6,300 - 15,810 76,310 21,540 45,170 9,600 - - - 98,150 59,060 39,090 - - - - - 5,820 - - 50,110 - 35,280 - 233,6 80 33,206 97,773 31,523 70,710 42,957 136,9 37 263,8 96 132,1 70 81,600 12,670 25,390 126,9 40 35,280 21,820 - 31,440 - 12,850 - 59,460 20,230 - - 11,700 21,506 - - - - 11,200 2,973 - 16,173 - 17,350 - - 19,030 25,390 13,620 - - 22,250 19,350 1,357 - - 10,660 21,100 136,9 56 - - 32,250 - 47,537 - Điện Máy Hừng Sáng DUYLIEM Kim Mã DUYLIEM Điện Máy Nhật Quang DUYLIEM Nhật Tuấn DUYLIEM Phan Sỹ Hân DUYLIEM Điện Máy Trực Tùng DUYLIEM Thu Vĩnh DUYLIEM Phúc Thành DUYLIEM Xuân Sang DUYLIEM Ti Ti HUONG Mỹ Hương HUONG Hải Âu NTVINH Anh Ty NTVINH Hòa Thu NTVINH ĐM Nguyên NTVINH Thế Vỹ NTVINH Kim Phượng TIENDUNG Việt Kim Phượng TIENDUNG 157,74 84,808 140,25 148,43 50,870 5,935 66,370 177,21 84,340 81,620 183,61 52,810 263,67 556,23 154,8 10 223,8 10 110,4 60 149,0 40 69,530 114,1 40 100,2 20 51,080 28,850 287,2 60 89,310 104,1 50 50,140 85,170 124,3 80 141,3 80 24,480 100,0 00 205,0 00 80,0 00 134,2 50 90,0 00 90,0 00 50,0 00 20,0 00 20,0 00 105,4 00 120,0 00 70,0 00 55,0 00 70,0 00 120,0 00 75,9 70 24,4 80 212,5 51 103,6 18 170,7 17 163,2 24 - 47,400 107,4 10 - 57,741 59,998 10,600 24,490 75,370 68,350 94,874 - - - 10,300 - - 43,620 - - - 47,110 2,847 30,400 16,570 - 13,830 - - - 30,075 13,050 - 17,025 - - - 50,220 50,220 - - - - - 31,080 14,360 - - - - 75,220 6,450 181,8 60 146,5 20 34,150 181,8 60 27,100 - 79,480 19,650 96,790 26,190 187,9 95 118,2 20 263,6 70 556,2 32 61,650 16,720 - 22,400 - 20,600 - 12,950 - - 9,000 53,210 - - 34,150 - - 30,490 - 23,570 5,770 36,500 8,400 3,220 - 41,000 32,940 9,925 - - - - - - 22,480 104,1 30 40,970 - - - - 15,600 24,480 35,640 17,100 12,820 - 23,030 40,110 - 263,6 70 473,0 82 Phụ lục 12: Đơn đặt hàng điều hòa Aqua (Nguồn: Phòng Kinh doanh Viettronimex Đà Nẵng) ... hiệu quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Công tác Quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng thực nào? - Có giải pháp để nâng cao hiệu Quản trị vốn. .. luận quản trị vốn lưu động doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà. .. doanh Công ty Viettronimex Đà Nẵng thời gian tới 69 3.1.3 Phương hướng quản trị vốn lưu động 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng, Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, 1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LƯU ĐỘNG, Tùy theo tiêu thức phân loại mà vốn lưu động được phân thành các thành phần khác nhau., Luôn đảm bảo cho các khâu của quá trình kinh doanh được liên tục, không bị gián đoạn., Hình 1.1 Trình tự lập dự toán vốn lưu động, Hình 1.3 Mô hình chi phí theo EOQ, Hình 1.7 Mô hình Miller – Orr, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG, Hình 2.1 – Bộ máy quản lý của Công ty Viettronimex Đà Nẵng, Hình 2.2 – Mô hình bộ máy kế toán, Bảng 2.2 – Kế hoạch doanh thu năm 2015, Bảng 2.3 – Phân tích tỷ trọng vốn lưu động (2014 – 2015), (Nguồn: BCTC Viettronimex Đà Nẵng 2014- 2015), Kể từ tháng 9 năm 2015, báo cáo công nợ đã có những thay đổi trong việc xây dựng được bảng tính tuối công nợ. Tuy nhiên, quy trình thu nợ vẫn chỉ là việc nhắc nhở từ BTGĐ với nhân viên bán hàng, có thể Phó tổng giám đốc – người quản lý trực tiếp đội ngũ n, 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG, 1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Tất cả các khoản công nợ phải được phản ánh chi tiết trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định; Các khoản công nợ phải thường xuyên được theo dõi, phân loại để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Khi, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG, Bảng 3.3 Tỉ lệ công nợ theo tuổi công nợ của nhóm khách hàng, Quảng Nam tại ngày 31/12/2015, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay