Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi

150 157 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:42

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THỊ HỒI THANH PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGƠ THỊ HỒI THANH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Thị Hồi Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP.9 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm SXNN 14 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nông nghiệp kinh tế quốc dân .16 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 18 1.2.1 Gia tăng số lượng sở SXNN 18 1.2.2 Chuyển dịch cấu SXNN theo hướng hợp lý 20 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực .21 1.2.4 Các hình thức liên kết tiến .26 1.2.5 Nâng cao trình độ thâm canh nơng nghiệp 28 1.2.6 Gia tăng kết SXNN .29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .30 1.3.2 Điều kiện xã hội 31 1.3.3.Điều kiện kinh tế 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 41 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .41 2.1.2 Đặc điểm xã hội 43 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 45 2.1.4 Đánh giá chung thuân lợi khó khăn phát triển kinh tế nơng nghiệp huyện Nghĩa .50 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT RIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 52 2.2.1 Số lượng sở SXNN thời gian qua 52 2.2.2 Tình hình chuyển dịch cấu SXNN 55 2.2.3 Quy mô nguồn lực nơng nghiệp 59 2.2.4 Tình hình liên kết nơng nghiệp 63 2.2.5 Thực trạng thâm canh SXNN 64 2.2.6 Kết SXNN năm qua 66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SXNN HUYỆN NGHĨA 79 2.3.1 Những thành công 79 2.3.2 Những mặt hạn chế .80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 80 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA .82 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Các yếu tố môi trường 82 3.1.2 Phương hướng mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Nghĩa .84 3.1.3 Quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp 85 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 86 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển sở sản xuất 86 3.2.2 Chuyển dịch cấu SXNN 88 3.2.3 Tăng cường nguồn lực nông nghiệp 92 3.2.4 Lựa chọn mơ hình liên kết hiệu .97 3.2.5 Tăng cường thâm canh công nghiệp 98 3.2.6 Gia tăng kết SXNN .98 3.2.7 Một số giải pháp khác .103 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 3.3.1 Kết luận 107 3.3.2 Kiến nghị 108 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã NN : Nông nghiệp SXNN : Sản xuất nông nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Lao động làm việc phân theo ngành huyện Nghĩa thời gian 2011 – 2015 GTSX huyện Nghĩa qua năm (theo giá hành) Cơ cấu GTSX huyện Nghĩa qua năm (theo giá hành) Số lượng sở SXNN huyện Nghĩa thời gian 2011 2015 Cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp huyện Nghĩa thời gian 2011 - 2015 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt huyện Nghĩa Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện Nghĩa (theo giá hành) Tình hình sử dụng đất huyện Nghĩa năm 2015 Cơ cấu lao động theo ngành huyện Nghĩa thời gian 2011 - 2015 Năng suất trồng chủ yếu huyện Nghĩa GTSX ngành nông nghiệp huyên Nghĩa thời gian 2011-2015 Diện tích gieo số năm thời gian 2011 - 2015 Sản lượng số trồng năm thời gian 2011 - 2015 Năng suất số trồng năm thời gian 2011 - 2015 Thực trạng ngành chăn nuôi huyện Nghĩa thời gian 2011-2015 Trang 44 45 46 52 55 57 58 59 61 65 67 68 68 69 72 Số hiệu bảng 2.16 2.17 2.18 2.19 Tên bảng Sản phẩm chủ yếu ngành lâm nghiệp GTSX ngành lâm nghiệp huyện Nghĩa thời gian 2011 - 2015( Theo giá hành) GTSX ngành thủy sản huyện Nghĩa thời gian 2011 2015( Theo giá hành) Tỷ lệ hộ nghèo thu nhập bình quân người dân huyện Nghĩa qua năm 2011 - 2015 Trang 73 74 74 78 ... luận phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng. .. thấy nông nghiệp nước ta phát triển Tư Nghĩa huyện đồng tỉnh Quảng Ngãi giáp với thành phố huyện tỉnh Quảng Ngãi Kinh tế huyện Tư Nghĩa nông tiểu thủ công nghiệp Trong năm qua việc phát triển nông. .. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TƯ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi, Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI, thời gian 2011 – 2015, Bảng 2.3 Cơ cấu GTSX của huyện Tư Nghĩa qua các năm (Theo giá hiện hành), Bảng 2.4 Số lượng cơ sở SXNN huyện Tư Nghĩa thời gian 2011 -2015, Bảng 2.9 Cơ cấu lao động theo ngành của huyện Tư Nghĩa, thời gian 2012 - 2015, thời gian 2011 - 2015, Bảng 2.14 Năng suất 1 số cây trồng chính hằng năm thời gian 2011 - 2015, Bảng 2.18 GTSX ngành thủy sản huyện Tư Nghĩa thời gian 2011 - 2015( Theo giá hiện hành), Bảng 2.19 Tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bình quân của người dân huyện Tư Nghĩa qua các năm 2011 - 2015, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay