Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam

111 144 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:18

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đinh Thị Thu Thủy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN VND TSCĐ TP.HCM VCSH TANG REVVOL LEV EPS TNND GROWTH QR NWC NB OCF ROA CCC SIZE IT RT Doanh nghiệp Việt Nam Đồng Tài sản cố định Thành phố Hồ Chí Minh Vốn chủ sở hữu Tỉ lệ tài sản cố định tổng tài sản Biến động doanh thu năm so với năm trước Tỉ lệ nợ tổng tài sản Lãi cổ phiếu Thu nhập doanh nghiệp Cơ hội tăng trưởng Tỉ số tốn nhanh Vốn lưu động ròng Ngân quỹ ròng Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Vòng quay tiền mặt Quy mơ doanh nghiệp Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tên bảng Trang Bảng giá trị tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu từ 43 năm 2011- 2014 Giá trị nợ dài hạn tốc độ tăng giảm qua năm 44 2011-2014 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Giá trị tài sản dài hạn tốc độ tăng giảm qua năm 2011-2014 Vốn lưu động ròng cơng ty cổ phần xi măng Hà Tiên Các tiêu đo lường nhân tố ảnh hưởng vốn lưu động ròng Bảng phân bổ danh sách cơng ty chọn mẫu theo nhóm ngành nhỏ Kết mơ tả thống kê mơ hình nghiên cứu dài hạn Bảng tương quan biến mơ hình nhân tố ảnh hưởng dài hạn Bảng mơ tả kết hồi qui mơ hình dài hạn theo mơ hình FEM REM Kết mơ hình dài hạn chạy lần Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu 44 47 59 61 68 71 74 75 81 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 4.1 Hình 4.2 Tên hình Biểu đồ thể tỷ trọng vốn hóa ngành hàng tiêu dùng Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu nhóm ngành năm 2014 so với 2012 Tỷ lệ tăng trưởng tài sản nhóm ngành niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2014 so với 2012 Tỉ lệ DN có cân tài an tồn khơng an tồn danh sách mẫu điều tra từ năm 2012 đến 2014 Tỉ lệ tăng giảm vốn lưu động ròng doanh nghiệp mẫu điều tra từ năm 2011 đến 2014 Tỷ lệ nợ tổng tài sản bình qn nhóm ngành năm 2014 Biểu đồ kiểm tra phân phối chuẩn biến phụ thuộc Biểu đồ kiểm tra mức độ phù hợp mơ hình Trang 37 40 41 46 47 49 83 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài Sự phát triển kinh tế tạo điều kiện doanh nghiệp nước ta hòa với kinh tế giới, thị trường mở rộng chế quản lý thay đổi tạo động lực thúc đẩy cho doanh nghiệp nước nhà Bên cạnh thời cơ, kinh tế phát triển đem lại khơng thách thức cho doanh nghiệp Thị trường mở rộng đồng nghĩa với tăng lên đối thủ cạnh tranh, chế quản lý đổi khiến doanh nghiệp cần có thay đổi cho phù hợp Tất thách thức nói trở thành yêu cầu khiến doanh nghiệp phải có “sức khỏe” tốt “lành mạnh” chống chọi với doanh nghiệp cạnh tranh từ bên ngồi vào Trong q trình đối phó với thách thức đặt doanh nghiệp cần hỗ trợ từ nhiều phía để xoay chuyển cấu sản xuất kinh doanh, có định đầu tư đắn, từ tạo lập cấu tài cân nhằm có phát triển bền vững, chắn – đích đến nhiều doanh nghiệp Tình trạng nợ xấu năm trở lại ngân hàng, đưa hồi chuông đáng báo động cân tài doanh nghiệp Một nguyên nhân từ phía doanh nghiệp việc sử dụng đòn bẩy tài hiệu quả, sử dụng nợ ngắn hạn tài trợ cho dự án dài hạn, dẫn đến trình đảo nợ liên tục, vừa tăng chi phí sử dụng nợ, vừa tăng áp lực cho hoạt động sử dụng vốn Vì vậy, trình này, thiết lập trạng thái cân tài (trong ngắn hạn mở rộng dài hạn) trở thành điều kiện tiên đánh giá tình trạng “sức khỏe” doanh nghiệp Trong trình kinh doanh mình, doanh nghiệp cần phải xem xét cấu nguồn vốn cho hợp lý, nghĩa nguồn vốn dài hạn đầu tư cho tài sản dài hạn ngược lại, nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản ngắn hạn Đạt tài trợ hợp lý nguồn vốn tài sản có nghĩa đạt trạng thái cân tài Cân tài định nghĩa cân tài sản nguồn vốn, điều hoà thời gian biến đổi tài sản thành tiền nhịp độ hoàn trả khoản nợ tới hạn mối quan hệ trường hợp thể qua phương thức, sách tài trợ tài sản cố định tài sản lưu động Khi đạt trạng thái cân tài dài hạn, chứng tỏ doanh nghiệp có cấu nguồn vốn hợp lý có định đầu tư hướng Với điều kiện trạng thái tài cân bằng, doanh nghiệp có nguồn vốn dài hạn dư sau trang trải cho tài sản dài hạn, đó, tài sản ngắn hạn (vốn lưu động) tài trợ phần tài sản dài hạn, mang tính an tồn hơn, bền vững có định đầu tư Cân tài dài hạn mục tiêu quan trọng doanh nghiệp Không doanh nghiệp muốn rơi vào tình trạng cân tài chính, đảo nợ ngắn hạn liên tục để trang trải cho nhu cầu kinh doanh, từ dẫn đến nguy cạn kiệt tiền mặt phải dừng hoạt động khơng ngân hàng cho vay Tuy nhiên, để đạt trạng thái cân tài vấn đề nan giải nhiều doanh nghiệp có nhiều nguyên nhân dẫn đến cân tài Vậy để tìm hiểu tồn nguyên nhân gây trạng thái cân tài dài hạn ngắn hạn doanh nghiệp để kiểm soát trạng thái cân tài chính? Để trả lời câu hỏi trên, nhà quản trị cần phải tìm hiểu, phân tích nhân tố bên trong, bên ngồi doanh nghiệp ảnh hưởng đến trạng thái cân đó, mức độ ảnh hưởng nhân tố sao? Từ điều chỉnh giúp doanh nghiệp đạt trạng thái tài cân Bài nghiên cứu giải thích rõ cân tài dài hạn tầm quan trọng tiêu sống doanh nghiệp, đồng thời thực quy trình phân tích để tìm mối liên hệ nhân tố bên bên doanh nghiệp tác động đến cân tài cơng ty thuộc nhóm ngành tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Từ đó, giúp doanh nghiệp có nhìn tổng quan, bao quát tình trạng cân tài đưa sách, mục tiêu để đạt trạng thái cân dài hạn Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó, qua tìm hiểu cơng ty thuộc nhóm ngành sản xuất tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả nghiên cứu thực đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Có nhiều nhân tố tác động đến cân tài dài hạn ngắn hạn Đã có nhiều nhà khoa học giới nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên, kết nghiên cứu quốc gia khác Mục tiêu nghiên cứu là: - Làm rõ thực trạng cân tài dài hạn cơng ty sản xuất - tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Xây dựng kiểm định mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cân - tài dài hạn Rút hàm ý từ kết nghiên cứu, từ đó, doanh nghiệp có giải pháp vận dụng để tác động đến nhân tố ảnh hưởng tích cực đến đạt trạng thái cân tài dài hạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tương nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn thuộc nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết • thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu 66 cơng ty cổ phần thuộc nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng - niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Về mặt thời gian: Thơng tin liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu thu thập khoảng thời gian năm, giai đoạn 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Đây nghiên cứu thực chứng thực sở xây dựng kiểm định mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cân tài doanh nghiệp sản xuất niêm yết thị trườngchứng khốn Việt Nam Phương pháp thu thập thơng tin: Thu thập số liệu sở báo cáo tài (BCTC) theo năm 66 cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường • • chứng khoán Việt Nam từ năm 2012-2014 Phương pháp xử lý phân tích liệu nghiên cứu: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu sử dụng suốt trình xử lý, phân tích số liệu Phương pháp thống kê Tài liệu sử dụng: Thông tin sơ cấp: tài liệu thu thập từ BCTC công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Thông tin thứ cấp: tài liệu thu thập từ giáo trình, nghiên cứu cơng bố 10 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu đề tài trình bày thành bốn chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cân tài dài hạn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp Chương 4: Kết hàm ý rút từ mơ hình nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các nghiên cứu cân tài trước có nước ngồi, riêng Việt Nam, nghiên cứu cân tài dài hạn hạn chế Từ lý thuyết Modigliani Miller (1958, 1963) [21] đời có đóng góp vào việc giải thích định nhà quản lý Các định nhà quản lý đến việc có dụng nợ hay khơng cấu trúc tài dẫn đến việc đưa định nên sử dụng nợ vay nào, tỷ lệ nợ dài hạn nợ ngắn hạn bao nhiêu, tài trợ cho loại tài sản trở thành trăn trở nhà quản lý, định ảnh hưởng đến khả tốn DN, từ ảnh hưởng đến cân tài dài hạn Trong trình nghiên cứu tài liệu, tài liệu sử dụng nghiên cứu vốn lưu động ròng đại diện cho cân tài dài hạn tổng quan tài liệu tác giả tổng hợp sau: Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra ảnh hưởng vốn lưu động ròng giá trị DN Những nhân tố ảnh hưởng đến vốn 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • Những kết đạt hạn chế đề tài Kết đạt ý nghĩa thực tiễn: Về nghiên cứu lý thuyết, đề tài xác định khái niệm nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn Từ đó, xác nhà quản trị đưa định để cải thiện tình trạng cân tài dài hạn dựa vào đặc điểm ngành Đề tài khảo sát thực trạng cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa chứng thực nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp hiểu rõ cân tài nhân tố tác động đến cân tài doanh nghiệp mình, từ đưa định nhằm cải thiện tình trạng cân tài doanh nghiệp Kết nghiên cứu có nhân tố tác động đến cân tài dài hạn doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng Đó cấu trúc vốn, cấu trúc tài sản, chu kỳ tiền mặt, khả • tốn nhanh biến động doanh thu Hạn chế: Đề tài số hạn chế khách quan chủ quan làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu thời gian tiến hành đề tài ngắn nên tác giả khơng thu thập nhiều số liệu mở rộng đa dạng nhân tố khác có tác động đến cân tài dài hạn, từ ảnh hưởng tới kết kiểm định 98 Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài Xác định thêm nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp để đưa thêm biến vào mơ hình nhằm tối ưu hóa mơ hình nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích dường dẫn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, 5(40), 15-17 [2] Nguyễn Tuấn Dương (2014), “Những biện pháp thiết lập trạng thái cân tài chính”, Báo điện tử Cafe.vn [3]Trịnh Minh Giang (2004), “Vốn lưu động cân tài chính”, vietmanagement.com Tiếng Anh: [4]Appuhami, B A R (2008),“The Impact of Firms’ Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study across Industries in Thailand” International Management Review, 4(1) [5]Afza, T and Nazir, M.S (2007), “Is it Better to be Aggressive or Conservative in Managing Working Capital?”,Journal of Quality and Technology Management,3(2),11-21 [6]Banos-Caballero, S, Garci´a-Teruel, PJ & Marti´nez-Solano (2010), “How market imperfections affect working capital management”, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A [7]Berger, A.N., Udell, G.F (1995), "Relationship lending and line of credit in small firm finance", Journal of Business, 63(3),81-351 [8]Brigham, E F and Ehrhardt, M C (2004), Financial Management: Theory and Practice, South-Western College Publishers, New York [9]Chiou,J R and Cheng, L (2006), “The Determinants of Working Capital Management”,Journal of American Academy of Business,10(1),149-155 [10]Filbeck, G and Krueger, T (2005), “Industry Related Differences in Working Capital Management”, Mid-American Journal of Business, 20(2), 11-18 [11]Frankel, R (2005), “Managing Reported Operating Cash Flow: An Empirical Investigation of Fourth Quarter Working Capital Decreases and Benchmark Beating”, Working Paper, Massachusetts Institute of Technology [12]Gitman, L A (2005), Principles of Managerial Finance, Addison Wesley Publishers, New York [13]Gardner, M J., Mills, D L and Pope, R A (1986), “Working Capital Policy and Operating Risk: An Empirical Analysis”, Financial Review, 21(3), 31 [14]Hill, M D., Kelly, G W., & Highfield, M J (2010), “Net Operating Working Capital Behavior: A First look”, Financial Management, 39(2) [15]Hawawini, G., Viallet, C., & Vora, A (1986), “Industry Influence on Corporate Working Capital Decisions”, Sloan Management Review, 27(4), 15-24 [16]Kaveh Azinfar, Mohammad Reza Khalili (2013), “The Study of Factors Affecting Working Capital of Pharmaceutical Companies Accepted in Tehran Stock Exchange”, World of Sciences Journal, 1(14), 66-67 [17] Lamberson, M (1995), “Changes in Working Capital of Small Firms in Relation to Changes in Economic Activity”, Mid-American Journal of Business, 10(2),45-50 [18]Moussawi, R., LaPlante, M., & Kieschnick, R (2006), “Corporate Working Capital Management: Determinants and Consequences”, Working Paper [19]Merton H.Miller (1977), “Debt and Taxes”, Journal of Finance, 32(2), 261-275 [20]Mian Sajid Nazir and Talat Afza (2009), “Working Capital Requirements and the Determining Factors in Pakistan”, The Icfai Journal of Applied Finance,15(4) [21] Modigliani-Miller Theorem (1958), “The cost of capital, Corporate Finance anh the Theory of Investment”,Economic Review, 48 [22]Pinches,G E (1991), Essentials of Financial Management, HarperCollins College Division, New York [23]Pandey, I M., & Parera, K L W (1977), “Working Capital Management in SriLanka”, Working Paper,1349 [24]Sagan, J.(1955), “Toward a Theory of Working Capital Management”, The Journal of finance, 1(2), 9-121 [25]Suleiman, M Abbadi1 & Rasha, T Abbadi (2012), “The Determinants of Working Capital Requirements in Palestinian Industrial Corporations”, International Journal of Economics and Finance, 5(1), 67-68 [26]Weinraub, H.J., Visscher, S (1998), “Industry Practice Relating to Aggressive Conservative Working Capital Policies”, Journal of Financial and Strategic Decision, 11(2), 11-18 [27]Wasiuzzaman, Shaista and Arumugam, Veeri Chettiar (2013), “Analyzing the Validity of Working Capital Determinant Factors of Enterprise 50 (E50) Firms in Malaysia using Partial Least Square-Structural Equation Modeling” Một số website chứng khốn thơng tin tài sau: www.cophieu68.vn www.cafef.vn www.vietstock.vn www.tapchitaichinh.vn www.sbv.gov.vn www.gso.gov.vn www.stockbiz.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách 66 công ty chọn mẫu nghiên cứu NET AAM BBC BHS CAN DQC DRC GMC GDT HHC 11 HNM KDC KTS LIX LSS CPC DAG NHS NPS PNJ Công ty Cổ phần Bột giặt Net Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Công ty Cổ phần Bibica Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hồ Cơng ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn Cơng ty cổ phần Cơng trình Giao thông Đồng Nai Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Công ty cổ phần sữa Hà Nội Công ty Cổ phần Kinh Đô Công ty cổ phần Đường Kon Tum Công ty Cổ phần Bột giặt Lix Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Cơng ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ Công ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á Cơng ty Cổ phần Đường Ninh Hòa Cơng ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 2 2 3 3 3 RAL Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng SBT Cơng ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh SLS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La SRC Cơng ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An TET Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc TMT Công ty Cổ phần Ô TMT VCF Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa VTL Cơng ty Cổ phần Vang Thăng Long VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre BDB Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Định BED Cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 4 4 4 5 DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC PMC Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic PPP Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú SPM Công ty Cổ phần S.P.M VMD Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn BMP Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai DPC Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 5 5 6 6 6 6 ASM Công ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai FMC Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội HTL Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ơ Trường Long NDF CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định NGC Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất Ngô Quyền SAF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương VKC Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh VLF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long VTF Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng DHP Cơng ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương MCP Cơng ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Phụ lục 2: Bảng phân tích hồi qui bội theo mơ hình nhân tố ảnh hưởng cố định nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên đến cân tài dài hạn a Mơ hình nhân tố ảnh hưởng cố định Dependent Variable: NWC Method: Panel Least Squares Date: 08/20/15 Time: 18:14 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 66 Total panel (balanced) observations: 198 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NWCT_1 OCFT ROA LEV QR CCC REVVOL TANG SIZE 0.768883 0.00928 0.001874 -0.14099 -0.01159 0.057663 -0.00011 -0.06047 -0.71568 -0.03039 0.716757 0.004952 0.008943 0.138618 0.006467 0.015602 3.53E-05 0.021265 0.114479 0.060993 1.072726 1.873944 0.209511 -1.01708 -1.79239 3.695933 -3.0149 -2.84368 -6.2516 -0.49827 0.2855 0.0633 0.8344 0.3111 0.0755 0.0003 0.0031 0.0052 0.6192 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.961846 Adjusted R0.938769 squared S.E of regression 0.052734 Sum squared resid 0.344833 Log likelihood 352.5136 F-statistic 41.67991 Prob(F-statistic) Mean dependent var 0.244309 S.D dependent var 0.213112 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.76514 -1.51178 -2.25792 2.37535 b Mơ hình nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên Dependent Variable: NWC Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/20/15 Time: 18:25 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 66 Total panel (balanced) observations: 198 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NWCT_1 OCFT ROA LEV QR CCC REVVOL TANG SIZE 0.497725 0.007032 -0.00392 -0.17695 -0.01014 0.052359 -0.00011 -0.05445 -0.61721 -0.00869 0.37543 0.004725 0.007712 0.128225 0.003919 0.013387 3.29E-05 0.020592 0.080588 0.032106 1.325746 1.488218 -0.50805 -1.38003 -2.58832 3.911078 -3.19801 -2.64443 -7.65873 -0.27078 0.1865 0.1384 0.612 0.1692 0.0104 0.0001 0.0016 0.0089 0.7869 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.173529 0.052734 Rho 0.9155 0.0845 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.36477 0.33468 0.05225 12.1227 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.042345 0.064092 0.518712 1.57577 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.338077 5.982418 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.244309 0.136629 Phụ lục 3: Bảng phân tích hồi qui bội theo mơ hình nhân tố ảnh hưởng cố định nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên đến cân tài ngắn hạn a Mơ hình ảnh hưởng cố định Dependent Variable: NB Method: Panel Least Squares Date: 09/06/15 Time: 13:43 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 66 Total panel (balanced) observations: 198 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IT LEV NWCT_1 OCF QR ROA RT TANG -2.22E+11 5.73E+09 -2.32E+10 1.019682 0.211886 -3.86E+10 7.73E+10 4.18E+09 -4.57E+10 1.61E+11 9.65E+09 2.19E+10 0.101209 0.112267 4.67E+10 4.05E+11 3.22E+09 3.32E+11 -1.376003 0.594271 -1.059955 10.07497 1.887333 -0.825272 0.190616 1.300103 -0.137783 0.1713 0.5534 0.2912 0.0000 0.0615 0.4108 0.8491 0.1960 0.8906 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.981659 0.970861 1.57E+11 3.07E+24 -5339.285 90.91309 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.14E+10 9.21E+11 54.67965 55.90860 55.17709 2.397340 b Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên Dependent Variable: NB Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/06/15 Time: 13:35 Sample: 2012 2014 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IT LEV NWCT_1 OCF QR ROA RT TANG -3.38E+11 7.73E+09 -3.01E+10 1.006774 0.046371 1.34E+10 -1.29E+11 5.67E+09 2.55E+11 7.75E+10 6.68E+09 7.31E+09 0.033963 0.042374 2.81E+10 3.27E+11 2.24E+09 1.56E+11 -4.360367 1.157915 -4.115990 29.64335 1.094339 0.477814 -0.392981 2.533850 1.631965 0.0000 0.2484 0.0001 0.0000 0.2752 0.6333 0.6948 0.0121 0.1044 S.D Rho 2.23E+11 1.57E+11 0.6681 0.3319 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.840065 0.833296 1.57E+11 124.0917 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.18E+10 3.85E+11 4.66E+24 1.629055 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.918505 1.36E+25 Mean dependent var Durbin-Watson stat 3.14E+10 0.557024 Dependent Variable: NWC Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/20/15 Time: 18:25 Sample: 2012 2014 Periods included: Cross-sections included: 66 Total panel (balanced) observations: 198 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LEV QR CCC REVVOL TANG 0.383612 -0.01008 0.053942 -0.00011 -0.05637 -0.61404 10.07526 -2.61964 4.196666 -3.36139 -2.86362 -7.79718 0.0095 0.0009 0.0046 S.D Rho 0.169557 0.052776 0.9117 0.0883 0.038075 0.003847 0.012853 3.18E-05 0.019686 0.078751 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared 0.350083 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.333418 S.D dependent var S.E of regression 0.052554 Sum squared resid F-statistic Prob(F-statistic) 21.00765 Durbin-Watson stat 0.04329 0.06436 0.53857 1.98768 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.337365 5.99518 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.24479 0.14263 ... ngành sản xuất tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả nghiên cứu thực đề tài: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thị trường chứng. .. luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cân tài dài hạn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Thiết... phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn DN ngành công nghiệp sản xuất tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả thực nghiên cứu thơng qua việc phân tích nhân tố ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÂN BẰNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP, a. Lý thuyết M&M trong trường hợp không có thuế, b. Lý thuyết M&M trong trường hợp có thuế, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÂN BẰNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, i. Khả năng thanh toán nhanh, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, c. Phân tích kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay