Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phẩn ở việt nam

133 112 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:18

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên NGUYỄN THỊ HÀ MY DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT OEDC: Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển CBTT: Công bố thông tin NPL: Tỷ lệ nợ xấu CAR: Tỷ lệ an tồn vớn MDCBTT: Mức đợ cơng bố thông tin MDCBTTBB: Mức độ công bố thông tin bắt buộc MDCBTTTN: Mức độ công bố thông tin tự nguyện MDCBTTDNNY: Mức độ công bố thông tin ngân hàng niêm yết MDCBTTDNCNY: Mức độ công bố thông tin ngân hàng chưa niêm yết MDCBTTBBDNNY: Mức độ công bố thông tin bắt buộc ngân hàng niêm yết MDCBTTBBDNCNY: Mức độ công bố thông tin bắt buộc ngân hàng chưa niêm yết MDCBTTTNDNN: Mức độ công bố thông tin tự nguyện ngân hàng niêm yết MDCBTTBBDNCNY: Mức độ công bố thông tin tự nguyện ngân hàng chưa niêm yết TSCĐ: Tài sản cố định TPP: Hiệp định đối tác kinh tế xun Thái Bình Dương VIF: Hệ sớ phóng đại phương sai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.2 QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA NGÂN HÀNG 11 1.2.1 Lập công bố thông tin báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam .11 1.2.2 Công bố thông tin bắt buộc 13 1.2.3 Công bố thông tin tự nguyện 13 1.2.4 Yêu cầu thông tin cung cấp báo cáo thường niên 14 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM .16 13.1 Lý thuyết giải thích công bố thông tin 16 1.3.2 Bằng chứng thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin ngân hàng thương mại cổ phần 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 30 2.1.1 Thời gian hoạt động của của ngân hàng 30 2.1.2 Quy mô ngân hàng 30 2.1.3 Khả sinh lời 31 2.1.4 Tính phức tạp cấu trúc của ngân hàng 32 2.1.5 Tài sản cớ định hữu hình .32 2.1.6 Thành phần Hội đồng quản trị .32 2.1.7 Kỷ luật thị trường 33 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Chọn mẫu thu thập số liệu .34 2.2.2 Xây dựng mục thông tin công bố báo cáo thường niên 35 2.2.3 Đo lường mức độ công bố thông tin thông qua chỉ số công bố thông tin .36 2.2.4 Mơ hình hồi quy đa biến 39 CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUA .41 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIPHẨN Ở VIỆT NAM 41 3.1.1 Đánh giá mức độ công bố thông tin của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam 41 3.1.2 Đánh giá mức độ công bố thông tin theo từng mục tin công bố 47 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN Ở VIỆT NAM 52 3.2.1 Thống kê mô tả biến độc lập 52 3.2.2 Phân tích tương quan biến mơ hình .57 3.2.3 Mơ hình hồi quy 62 3.2.4 Phân tích kết hồi quy 71 CHƯƠNG MỘT SỐ GIAI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 79 4.1 ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN Ở VIỆT NAM 79 4.2 ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 82 4.3 NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN .84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHAO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BANG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG TRỌNG SỐ CÔNG THỨC TÍNH CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG TRỌNG SỐ BIẾN PHỤ THUỘC VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP TRONG MÔ HÌNH THỐNG KÊ ĐIỂM SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC Trang 38 39 40 42 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG KÊ CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN Bảng 3.2 TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC 42 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐIỂM SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÓM Bảng 3.3 NGÂN HÀNG NIÊM YẾT VÀ NHÓM NGÂN HÀNG CHƯA NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG 44 KHOÁN CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÓM NGÂN Bảng 3.4 HÀNG NIÊM YẾT VÀ NHÓM NGÂN HÀNG CHƯA 45 Bảng 3.5 NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP MỤC TIN CÔNG BỐ THỐNGCÁC MỤC TIN CÔNG BỐ BẮT BUỘC 47 Bảng 3.6 CÓ SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 47 PHẦN TRÌNH BÀY THẤP THỐNGCÁC MỤC TIN CÔNG BỐ TỰ NGUYỆN Bảng 3.7 Bảng 3.8 CÓ SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÌNH BÀY THẤP CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TA BIẾN ĐỘC LẬP 49 53 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Kiểm định tương quan Pearson KẾT QUA HỒI QUY TUYẾN TÍNH MÔ HÌNH HỒI QUY THỨ NHẤT MODEL SUMMARY AND PARAMETER ESTIMATES MODEL SUMMARY AND PARAMETER ESTIMATES MODEL SUMMARY AND PARAMETER ESTIMATES MODEL SUMMARY AND PARAMETER ESTIMATES Bảng 3.15 MÔ HÌNH HỒI QUY Bảng 3.16 MÔ HÌNH HỒI QUY THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ Bảng 3.17 HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI THỐNG KÊ KIỂM ĐỊNH ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ Bảng 3.18 HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ CỦA TỪNG BIẾN 58 62 64 65 66 66 67 68 68 69 Bảng 3.19 ĐỘC LẬP TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN 70 TÍNH BỘI Bảng 3.20 CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ MÔ TA 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Báo cáo thường niên của công ty đại chúng nói chung của ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng một tài liệu bao quát đầy đủ cung cấp thông tin tài chính (thông qua báo cáo tài chính) thông tin phi tài chính chính thống, cung cấp cho nhóm người sử dụng thông tin (như nhà đầu tư, chủ nợ, người gửi tiền, quan nhà nước, ) có nhìn trung thực về hiện trạng tương lai của doanh nghiệp Hay nói cách khác, mục đích của báo cáo thường niên nhằm giới thiệu cho nhà đầu tư một cách đầy đủ hoạt đợng trọng ́u tình hình tài chính của doanh nghiệp khứ, hiện tại nhằm mục đích chính dự đoán giá cổ phiếu yếu tố liên quan lãi cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp tương lai Bởi việc trình bày báo cáo thường niên số liệu tài chính khứ phải giúp nhà đầu tư dễ dự đốn tình hình tài chính hiệu hoạt đợng của công ty, đặc biệt EPS tương lai Các nhà đầu tư kỳ vọng vào cổ tức sự tăng trưởng giá trị cổ phiếu mà họ nắm giữ Các nhà đầu tư có rủi ro có thể không nhận được khoản tiền Do nhà đầu tư sử dụng thông tin báo cáo thường niên để: (1) Dự đoán khoản lãi kỳ vọng của họ (2) Đánh giá rủi ro gắn liền với khoản tiền lãi này2 Nếu thông tin báo cáo thường niên không đầy đủ, chính xác, kịp thời đới tượng sử dụng thông tin đặc biệt nhà đầu tư, người gửi tiền phải chạy theo thông tin không chính thống3 Đồng thời, nguồn vốn hoạt động chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng thương mại cổ phần được huy động từ khoản tiền gửi của người http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/bao-cao-thuong-nien-nhung-diem-can-hoan-thien-27259.html Truy cập 26/06/2016 http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/13087/Bao-cao-thuong-nien-va-nhung-dieu-nen-hoanthien, Truy cập 26/06/2016 http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/bao-cao-thuong-nien-nhung-diem-can-hoan-thien-27259.html Truy cập 26/06/2016 gửi tiền nên người gửi tiền rất quan tâm đến thông tin tài chính thông tin phi tài chính báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần Những người có lợi ích liên quan sẽ thực hiện kỷ luật thị trường họ nhận định rằng rủi ro kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần cao, người gửi tiền, người nắm giữ trái phiếu của ngân hàng đó sẽ rút tiền gửi khỏi ngân hàng yêu cầu ngân hàng trả lãi suất tiền gửi cao Kỷ luật thị trường chính nhấn mạnh sự công khai minh bạch thông tin kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần, cho phép người tham gia thị trường đánh giá thông tin chủ chốt, đánh giá độ rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần [4] Đối với lĩnh vực ngân hàng, kết của việc minh bạch hố hoạt đợng ngân hàng, thơng qua cơng bớ báo cáo thường niên đầy đủ, chi tiết đúng thời gian quy định chính xác sẽ giúp ngân hàng tiếp cận thị trường vốn hiệu Cụ thể nhờ thông tin này, thị trường sẽ phân bổ vốn hiệu quả, đồng thời ngân hàng có động hoạt động hiệu quả, quản lý kiểm sốt rủi ro hoạt đợng thận trọng hơn, khôn ngoan (Mohammed Hosain, 2008 [44]) Đó lý hiệp ước vốn Basel (Hiệp ước ngân hàng thế giới thoả thuận để tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, xố bỏ việc cạnh tranh khơng cơng bằng ngân hàng), mà Việt Nam triển khai thực hiện, yêu cầu ngân hàng phải gia tăng công bố cải thiện tính minh bạch lĩnh vực ngân hàng Công bố thông tin trách nhiệm của ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin ngày cao của đối tượng liên quan Công bố thông tin mong ḿn của tồn xã hợi (Frolov, 2004 [34]; Diamond, 1985 [29]) Thế thực tế, ngân hàng triển khai quy định khác kết chất lượng của báo cáo thường niên ngân hàng có sự khác biệt chênh lệch lớn về mức độ công bố thông tin Có báo cáo thường niên của công ty đại chúng được đầu tư bản, chuyên nghiệp, có báo cáo chung chung, sơ sài mang tính chất đối phó4 Trong đó, chưa có nghiên cứu ở Việt Nam xem xét mức độ công bố thông tin đáp ứng quy định bắt buộc, công bố tự nguyện theo thông lệ quốc tế của ngân hàng đồng thời lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đề xuất được giải pháp nâng cao mức độ công bố thông tin của Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam Đề tài Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phẩn ở Việt Nam nhằm tìm hiểu cớ gắng làm rõ vấn đề bỏ ngỏ ở Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm đến ba mục tiêu sau: - Đánh giá được thực trạng công bố thông tin (bao gồm thông tin bắt buộc thông tin tự nguyện) báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - Chỉ được nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó đến mức độ công bố thông tin báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - Đề xuất được một số giải pháp nhằm hồn thiện mức đợ cơng bớ thơng tin báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu mức độ công bố thông tin, lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/bao-cao-thuong-nien-nhung-diem-can-hoan-thien-27259.html Truy cập 26/06/2016 28 29 30 31 32 33 Tình hình tài chính Tổng giá trị tài sản Doanh thu Thuế khoản phải nộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, 31 13 29 13 30 của công ty để làm rõ kết hoạt động kinh doanh 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 hai năm gần nhất Vốn điều lệ Tổng tài sản có Tỷ lệ an tồn vớn Doanh sớ huy động tiền gửi Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Nợ q hạn Nợ khó đòi Hệ sớ sử dụng vốn Tỷ lệ nợ bảo lãnh hạn/Tổng số dư bảo lãnh Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ khó đòi/Tởng dư nợ Khả toán Khả toán chung 10.Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu Trường hợp cơng ty có chứng khốn giao dịch tại nước hay bảo trợ việc phát hành niêm ́t chứng khốn tại nước ngồi, cần nêu rõ thị trường giao dịch, sớ lượng chứng khốn được giao dịch hay được bảo trợ thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch 27 25 24 23 13 12 20 10 16 49 được bảo trợ tại nước Cơ cấu cổ đông: Nêu cấu cổ đông phân theo tiêu 21 chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân; cổ đông nước cổ đông 50 nước ngồi, cở đơng nhà nước cở đơng khác Tình hình thay đởi vớn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu 14 đợt tăng vốn cổ phần năm bao gồm đợt chào bán công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu 51 thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu vvv thành cổ phần Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê giao dịch cổ phiếu quỹ thực hiện năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch 52 đới tượng giao dịch Các chứng khốn khác: nêu đợt phát hành chứng khoán khác thực hiện năm Nêu sớ lượng, đặc điểm loại chứng khốn khác hiện lưu hành cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán 13 I Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và 53 đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty) Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế 33 hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước Trường hợp kết sản x́t kinh doanh khơng đạt kế hoạch nêu rõ nguyên nhân trách nhiệm của Ban Giám đớc đới với việc khơng hồn thành kế hoạch sản xuất 54 55 kinh doanh (nếu có) Những tiến bộ công ty đạt được Tình hình tài chính Tình hình tài sản 33 26 Phân tích tình hình tài sản, biến đợng tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài 56 sản xấu ảnh hưởng đến kết hoạt đợng kinh doanh) Tình hình nợ phải trả  Tình hình nợ hiện tại, biến đợng lớn về khoản nợ  Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đối đến kết hoạt đợng sản x́t kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay 57 58 59 Những cải tiến về cấu tổ chức, chính sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình của Ban Giám đớc đới với ý kiến kiểm toán (nếu 27 26 có)- (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần) J Đánh giá của Hợi đờng quản trị về hoạt động của Công ty 60 Đánh giá của Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của 21 Công ty Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám 13 61 đốc công ty 62 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 23 K Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc 63 phải công bố các thông tin Mục này) Hội đồng quản trị Thành viên cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách 33 thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cở phần có qùn biểu qút chứng khốn khác công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty 64 nắm giữ tại công ty khác Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê tiểu ban 16 65 thuộc Hội đồng quản trị thành viên từng tiểu ban Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của 17 Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng cuộc họp Hội 66 đồng quản trị, nội dung kết của cuộc họp Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không 67 điều hành Hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị: (đánh 17 giá hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung 68 kết của cuộc họp Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ 24 đào tạo về quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình về quản trị cơng ty 69 năm Ban Kiểm soát Thành viên cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành 30 viên Ban kiểm sốt, tỷ lệ sở hữu cở phần có quyền biểu 70 quyết chứng khoán khác cơng ty phát hành Hoạt đợng của Ban kiểm sốt: (đánh giá hoạt đợng của Ban 18 kiểm sốt, nêu cụ thể số lượng cuộc họp của Ban kiểm sốt, nợi dung kết của c̣c họp) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 71 Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đớc Tổng Giám đốc cán bộ quản lý Giá trị khoản thù lao, lợi ích chi phí phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể Các khoản lợi ích phi vật chất khoản lợi ích chưa thể/khơng thể lượng 72 hố bằng tiền cần được liệt kê giải trình đầy đủ) Giao dịch cở phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đớc (Tởng Giám đớc), Kế tốn trưởng, cán bợ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn 73 người liên quan tới đối tượng nói trên) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, giao dịch được ký kết được thực hiện năm với công ty, công ty con, công ty mà cơng ty nắm qùn kiểm sốt của thành viên Hợi đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đớc (Tổng Giám đốc), cán bộ quản lý người liên quan tới đối 74 tượng nói trên) Việc thực hiện quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp 11 luật về quản trị công ty Nguyên nhân, giải pháp kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty) L Báo cáo tài chính 75 Ý kiến kiểm tốn 76 Bảng cân đới kế tốn ( Bảng cân đới kế tốn hợp nhất) 77 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (hoặc Báo cáo kết 32 33 33 78 hoạt động kinh doanh hợp nhất) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hoặc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 32 79 hợp nhất Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (hoặc Bản thuyết minh 22 Báo cáo tài chính hợp nhất) Phụ lục Thống kê số lượng ngân hàng công bố theo từng mục tin tự nguyện STT NỘI DUNG CHỈ MỤC SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG A Chiến lược công ty Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cớt lõi, Triết lý kinh 24 doanh của công ty Thông tin về mở rộng, phát triển kinh doanh 31 tương lai Tác động của chiến lược kinh doanh đối với kết 26 B đạt được tương lai Quản trị công ty Thông tin chi tiết khác về Chủ tịch Hợi đồng quản trị 21 ( ngồi tên/chức danh) như: kinh nghiệm của chủ tịch; học vấn; trình độ; kinh nghiệm về quản lý kinh doanh Thông tin chi tiết về giám đốc như: kinh nghiệm 23 của giám đớc; học vấn; trình đợ; kinh nghiệm về quản lý kinh doanh Thông tin chi tiết về quản lý cấp cao khác Địa chỉ liên lạc của Tổng Giám đốc điều hành Các thành viên quản trị độc lập được xác định rõ? Công tác quản lý của giám đốc đối với ngân 10 11 C 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D 25 26 hàng, doanh nghiệp khác Hình ảnh của thành viên tḥc Hợi đồng quản trị Hình ảnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tình hình tài chính Phân tích ngắn gọn vị thế tài chính của ngân hàng Phân tích về tình hình khoản của ngân hàng Dự báo về lợi nhuận của ngân hàng năm tới RÓE Tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên Tỷ lệ chi phí thu nhập Lãi một cổ phiếu Tổng tài sản điều chỉnh theo trọng số rủi ro Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu Tỷ lệ tải sản khoản tài sản Tỷ lệ tài sản khoản tổng tiền gửi Tỷ lệ khoản cho vay tổng vốn huy động Cổ tưc cổ phần Quản trị rủi ro Triết lý chính sách quản lý rủi ro Trình bày phương pháp đo lường giám sát rủi ro 27 của ngâh hàng Bình luận về sự gia tăng rủi ro, biện pháp quản trị 24 28 khống chế rủi ro Ngân hàng có hay không sử dụng công cụ phái 29 30 E sinh để quản trị rủi ro Thông tin về Ủy ban quản lý rủi ro Thông tin về cấu tổ chức quản lý rủi ro Rủi ro tín dụng 22 28 26 27 30 20 18 24 17 0 12 28 25 16 24 31 32 Độ lớn tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ hạn của ngân hàng Thông tin về cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 32 33 của ngân hàng Thơng tin chi tiết dự phòng rủi ro tín dụng chung 34 35 36 cụ thể theo nhóm nợ Công bố giá trị nhóm nợ của ngân hàng Thông tin về xếp hạng tín dụng của khách hàng Công bố hệ thống/phương pháp đánh giá rủi ro tín 18 19 21 37 dụng Sử dụng công cụ giảm rủi ro tín dụng như: tài 11 F 38 39 sản thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ Công bố rủi ro thị trường Mô tả chung về rủi ro thị trường Công bố tổn thất thị trường mang lại bởi sự biến 10 40 động của lãi suất thị trường Công bố tổn thất thị trường mang lại bởi sự biến 41 động của tỷ giá hới đối Cơng bớ tởn thất thị trường mang lại bởi mua bán G 42 công cụ phái sinh Rủi ro lãi suất Công bố mức lãi suất của danh mục tài sản nhạy 43 cảm với lãi suất Công bố mức lãi suất của danh mục nợ nhạy cảm 44 với lãi śt Mơ hình đo lường rủi ro lãi śt (Mơ hình định giá 18 H 45 lại mơ hình kỳ hạn hồn vớn) Rủi ro tiền tệ Sự ảnh hưởng của tổn thất hoạt động kinh doanh 46 47 ngoại tệ tới ngân hàng Rủi ro tiền tệ hoạt động đầu tư năm Kỳ hạn của khoản cho vay bằng ngoại tệ 0 khoản huy động vốn bằng ngoại tệ 48 Thông tin về tỷ lệ khả chi trả của ngân hàng 13 (Tỷ lệ dự trữ khoản tỷ lệ khả chi trả 49 vòng 30 ngày Thông tin về chi phí phải trả cho khoản vốn huy động khoản lỗ bán tài sản với giá thấp để đáp J 50 ứng nhu cầu khoản của ngân hàng Sư kiện tiêu biểu, hình ảnh nổi bật Các giải thưởng mà ngân hàng đạt được thời 51 K 52 53 54 55 56 gian hoạt đợng Hình ảnh hoạt đợng của ngân hàng Các thống kê phi tài chính quan trọng Tuổi của cán bộ quản lý Địa chỉ chi nhánh Số lượng chi nhánh Số chi nhánh được mở rộng giai đoạn gần Thông tin về việc ứng dụng tin học hóa hoạt 57 58 59 L 60 động ngân hàng Thông tin về ATM Vị trí của ATM Danh sách cổ đông lớn của ngân hàng Hoạt động xã hội Ủng hộ dự án y tế công cộng, thể thao, vui chơi 61 62 giải trí Thông tin về quyên góp từ thiện Sự hưởng ứng về hoạt động bảo vệ chủ quyền dân 32 22 63 tộc Các hoạt động của ngân hàng liên quan đến hoạt 31 21 21 21 33 33 33 28 10 28 đợng xã hợi (xây dựng nhà đại đồn kết, cứu trợ M 64 thiên tai, cơng trình văn hóa – lịch sử, …) Thông tin khác Thông điệp của Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc 30 65 điều hành Hoạt động ngân hàng điện tử 32 66 Thông tin về thẻ tín dụng 30 67 Hoạt động của ngân hàng phù hợp với chính sách, 29 68 69 thông lệ quốc tế Thông tin phúc lợi nhân viên Thông tin về chứng chỉ ISO`(Hoạt động quản lý chất 27 15 70 71 lượng) Thông tin về năm hoạt động gần nhất Biểu đồ về chỉ số hoạt động 23 25 Phụ lục Phân tích hồi quy bội Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Entered Removed Method Quy mô ngân hàng, Thời gian Enter b hoạt động a Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin b All requested variables entered Model Summaryb R Adjusted Std Error of the Model R Square R Square Estimate Durbin-Watson a ,682 ,466 ,430 ,09325428 1,770 a Predictors: (Constant), Quy mô ngân hàng, Thời gian hoạt động b Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin ANOVAa Sum of Mean Model Squares df Square F Sig Regression ,227 ,114 13,070 ,000b Residual ,261 30 ,009 Total ,488 32 a Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin b Predictors: (Constant), Quy mô ngân hàng, Thời gian hoạt động của ngân hàng Model (Constant ) Coefficientsa Standardize Unstandardize d d Coefficients Coefficients Std B Error Beta -1,775 ,484 t Collinearity Statistics Toleranc Sig e VIF , 3,66 001 Thời gian hoạt động 1,74 , ,004 ,002 ,233 của ngân 092 hàng Quy mô 4,68 , ngân ,164 ,035 ,626 000 hàng a Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin ,996 1,004 ,996 1,004 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Thời gian hoạt động của Quy mô Condition ngân ngân Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) hàng hàng 1 2,912 1,000 ,00 ,01 ,00 ,088 5,763 ,00 ,99 ,00 ,001 71,974 1,00 ,00 1,00 a Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin Residuals Statisticsa Std Mean Deviation ,5685533 ,08428484 Minimum Maximum Predicted Value ,3923316 ,7584980 Residual -,1915188 ,18976530 ,00000000 ,09029306 Std Predicted -2,091 2,254 ,000 1,000 Value Std Residual -2,054 2,035 ,000 ,968 a Dependent Variable: Mức độ công bố thông tin N 33 33 33 33 ... ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - Chỉ được nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó đến mức độ công bố thông tin báo... cứu mức độ công công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài chính của 16 ngân hàng thương mại ở Việt Nam, kết nghiên cứu chỉ mức độ công bố thông. .. nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đề xuất được giải pháp nâng cao mức độ công bố thông tin của Ngân hàng thương mại cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phẩn ở việt nam, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phẩn ở việt nam, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP, 1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CÔNG BỐ THÔNG TIN, THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ, Bảng 3.2 Thống kê chỉ số công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay