Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

119 117 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Hồ Thị Hải Liên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ .9 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 39 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 59 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 Nguồn: Tổng hợp liệu nghiên cứu tác giả .61 Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phương pháp FEM thể theo bảng 3.6 sau: 65 Bảng 3.6 Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phương pháp FEM 65 Trong Chương tác giả trình bày phương pháp áp dụng kết hồi quy Tác giả tiến hành hồi quy liệu nghiên cứu với 105 quan sát thu thập từ 35 công ty cổ phần hoạt động ngành vật liệu xây dựng từ năm 2014 đến năm 2016 chọn lọc theo tiêu chuẩn hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Các kết hồi quy kiểm định trích xuất từ phần mềm Stata Kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp Fixed Effect Model (FEM) Random Effect Model (REM) cho thấy mơ hình REM phù hợp Mơ hình không xảy tượng phương sai sai số thay đổi 74 Trong trình hồi quy, tác giả sử dụng biến phụ thuộc ROE đại diện cho hiệu tài chính, biến độc lập tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản - STD, tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản - LTD, tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản - TD Các biến kiểm soát gây nhiễu quy mơ cơng ty - SIZE, tính khoản - LIQ, tỷ lệ tài sản cố định hữu hình - TANG, tốc độ tăng trưởng doanh thu - GROW, thâm niên hoạt động công ty - AGE Sau phân tích tương quan biến, tác giả loại bỏ biến TD biến LIQ để mơ hình khơng bị tượng đa cộng tuyến .74 CHƯƠNG 76 HÀM Ý CHÍNH SÁCH .76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Tóm tắt kết nghiên cứu trước Trang Error: Refere nce 1.1 source not found Chỉ tiêu phản ánh hiệu kinh doanh DN ngành Error: vật liệu xây dựng niêm yết TTCK VN Refere nce 2.1 source not Mô tả biến found Error: Refere nce 2.2 source not Kỳ vọng dấu biến found Error: Refere 2.3 nce source not found Danh sách công ty mẫu nghiên cứu Error: Refere nce 2.4 source not Phân tích mơ tả liệu biến found Error: Refere nce 3.1 source not Ma trận hệ số tương quan found Error: Referen ce 3.2 source not Kết kiểm tra tượng đa công tuyến found Error: Refere nce 3.3 source not 3.4 3.5 Kết hồi quy ROE theo phương pháp Pooled OLS Kết hồi quy ROE theo phương pháp FEM found 63 Error: Refere nce source not 3.6 Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phương pháp FEM Kết hồi quy ROE theo phương pháp REM found 65 Error: Refere nce 3.7 source not Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phương pháp REM found Error: Refere nce 3.8 source not 3.9 3.10 3.11 Kết kiểm định Hausman cho hồi quy ROE Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho hồi quy ROE Tóm tắt kết nghiên cứu DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa VCSH Vốn chủ sở hữu ĐBTC Đòn bẩy tài PV Giá trị found 69 70 73 OLS Ordinary Least Squares - Phương pháp bình thương tối thiểu FEM Fixed Effect Model - Mơ hình tác động cố định REM HNX Random Effect Model - Mơ hình tác động ngẫu nhiên Feasible Generalized Least Square - Mơ hình bình phương tối thiểu tổng quát khả thi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ROE Return on Equity - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TD Total Dept - Tỷ lệ tổng nợ LTD Long Term Dept - Tỷ lệ nợ dài hạn STD Short term Dept - Tỷ lệ nợ ngắn hạn FGLS MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạch định cấu trúc vốn vấn đề vô quan trọng mà nhà quản trị tài doanh nghiệp quan tâm Đặc biệt, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ việc lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp giúp doanh nghiệp tồn thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt góp phần thúc đẩy kinh tế nước phát triển Tuy nhiên, định sai cấu trúc vốn dẫn đến tổn thất vô to lớn khiến doanh nghiệp phá sản Chính lẽ việc xem xét đánh giá tác động cấu trúc vốn lên hiệu tài cơng ty vô quan trọng doanh nghiệp Thực tế Việt Nam cho thấy vấn đề nội lực doanh nghiệp hạn chế so với yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Do đó, doanh nghiệp cần hỗ trợ kênh huy động vốn từ bên Việc xem xét, đánh giá, lựa chọn cấu trúc vốn nào? Tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp sao? Mức độ ảnh hưởng nhân tố góp phần lớn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Mỗi ngành, lĩnh vực có đặc trưng riêng cấu trúc vốn có đặc trưng khác Vì vậy, việc đánh giá tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp hoạt động nhóm ngành khác cần thiết Việt Nam quốc gia phát triển, nhu cầu thị hóa cao nhóm ngành xây dựng vật liệu xây dựng phát triển Hơn hết, ngành vật liệu xây dựng ngành sản xuất kinh doanh mặt hàng phục vụ phát triển sở hạ tầng, bước chuẩn bị tất yếu cho phát triển kinh tế Đặc biệt, doanh nghiệp nhóm ngành vật liệu xây dựng doanh nghiệp sở hữu khối lượng tài sản cố định hữu hình lớn, nhu cầu sử dụng vốn để xtreg roe std ltd tang size grow age , re Random-effects GLS regression Group variable: nam Number of obs Number of groups = = 105 R-sq: within = 0.3739 between = 0.9142 overall = 0.3922 Obs per group: = avg = max = 35 35.0 35 corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) roe Coef Std Err z std ltd tang size grow age _cons -.2518437 -.1183887 -.1238767 0293773 2244659 0125451 -.2474798 0661181 0929995 0538751 0083259 0462554 0031953 107793 sigma_u sigma_e rho 08972082 (fraction of variance due to u_i) -3.81 -1.27 -2.30 3.53 4.85 3.93 -2.30 P>|z| 0.000 0.203 0.021 0.000 0.000 0.000 0.022 = = 63.24 0.0000 [95% Conf Interval] -.3814327 -.3006644 -.22947 0130588 133807 0062825 -.4587502 -.1222547 063887 -.0182834 0456958 3151249 0188078 -.0362094 Phụ lục E: Kết kiểm định Hausman cho hồi quy ROE hausman fe_roe re_roe Coefficients (b) (B) fe_roe re_roe std ltd tang size grow age -.2287279 -.1134329 -.1141831 0258327 2367221 0107316 -.2518437 -.1183887 -.1238767 0293773 2244659 0125451 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0231158 0049558 0096936 -.0035446 0122562 -.0018135 0125699 0028386 0020181 0066203 0010535 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.77 Prob>chi2 = 0.7075 (V_b-V_B is not positive definite) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (số (40), tr 14-22 [2] Võ Hồng Đức Võ Tường Luân (2014), “ Bằng chứng thực nghiệm hạn mức sử dụng nợ tối ưu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế (số 280), tr 43-60 [3] Đoàn Ngọc Phúc (2014), “ Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa Việt Nam”, Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, (số (219)), tr 72-80 [4] Trần Hùng Sơn Trần Viết Hoàng (2008), “ Cơ cấu vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp công ty niêm yết SGDCK TPHCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (số 218), tr 36-41 [5] Trần Ngọc Thơ cộng ( 2013), “ Tài doanh nghiệp đại”, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [6] Trương Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2001), “Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất giáo dục, tr 3-4 [7] Võ Xuân Vinh Nguyễn Thành Phú (2014), “Nợ vay giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mơ hình hồi quy ngưỡng”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, tr.22-28 Tiếng Anh [8] Abor, J (2005), “The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana”, The journal of risk finance, 6(5), pp 438-445 [9] Ahmad, Z., Abdullah, N M H., & Roslan, S (2012), “Capital structure effect on firms performance: Focusing on consumers and industrials sectors on Malaysian firms”, International review of business research papers, 8(5), pp 137-155 [10] Dawar, V (2014), “Agency theory, capital structure and firm performance: some Indian evidence”, Managerial Finance, 40(12), pp 1190-1206 [11] Donaldson, C ( 1961), “ Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determinants of corporate debt capacity”, Division of research, Harvard University, Boston [12] Dzung Nguyen, et al (2012), “Financial Development and the Determinants of Capital Structure in Vietnam”, Social Science Reseach Network, id 12022017 [13] El-Sayed Ebaid, I (2009), “The impact of capital-structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt”, The Journal of Risk Finance, 10(5), pp 477-487 [14] Kraus & Litzenberger (1973), “A state – preference model of optimal financial leverage”, Social Science Reseach Network, id 12022017 [15] Mahfuzah Salim, Dr.Raj Yadav (2012), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence form Malaysian Listed Company”, Social and Behavioral Sciences 65 (2012), pp 156-166 [16] Modigliani, F & Miller, M H (1958), “The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment”, American Economy review, 48(3), pp 261-297 [17] Modigliani, F & Miller, M H (1963), “Corporate income taxes and the cost of capital: A correction”, American Economic review, 53(3), pp 433-443 [18] Myers, S C & Majluf, N S ( 1984), “’Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Finance and Economics, 13(2), pp 187-222 [19] Myers, S C (1977), “ Determinants of corporate borrowing”, Journal of Finance and Economics, 5(2), pp 147-175 [20] Zeitun, R., & Tian, G G (2014), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, Social Science Reseach Network, id 12022017 Website [21] http://www.ssi.com.vn [22] http://www.cophieu68.vn [23] http://www.hnx.vn [24] http://www.hsx.vn ... cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây. .. cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Đo lường, nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu. .. NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Tổng quan tài liệu, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, Từ trước đến nay trên phạm vi trong nước và trên thế giới đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động, hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Các nghiên cứu đó đều chỉ ra được rằng, cấu trúc vốn có ảnh hưởng đế, Các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là những doanh nghiệp tuân thủ theo quy định về chuẩn niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và thị trường chứng khoán Hà Nội theo Nghị định số 58/2, Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn chứng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: mã ngành cấp 1 là C, mã ngành cấp 2 là 23, 24, 25 theo tiêu chuẩn hệ thống ngành kinh tế Việt , d. Lựa chọn mô hình, Nguồn: Tổng hợp dữ liệu nghiên cứu của tác giả, Tóm tắt kết quả hồi quy ROE theo phương pháp FEM được thể hiện theo bảng 3.6 như sau:, HÀM Ý CHÍNH SÁCH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay