Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty CP dệt may 2903

98 113 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 20:17

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Lê Minh Hằng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.1.1 Định nghĩa .5 1.1.2 Ý nghĩa việc mang lại hài lòng cho nhân viên 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.2.1 Lý thuyết David Mc Clelland 1.2.2 Lý thuyết kì vọng Vroom .10 1.2.3 Mơ hình động thúc đẩy Porter Lawler 11 1.2.4 Mơ hình số mô tả công việc (JDI) 12 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC .14 1.3.1 Nghiên cứu Foreman Facts .14 1.3.2 Nghiên cứu Weiss, Dawis, England & Lofquist .15 1.3.3 Nghiên cứu Smith et al 16 1.3.4 Nghiên cứu Schemerhon 16 1.3.5 Nghiên cứu Spector 17 1.3.6 So sánh mô hình nghiên cứu 17 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 VÀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Hoạt đông Công ty 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 24 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 25 2.1.5 Đặc điểm cấu nhân Công ty CP Dệt may 29/3 25 2.1.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Công ty CP Dệt may 29/3 26 2.2 MÔ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 31 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 2.2.2 Các giả thiết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 2.3 XÂY DỰNG VÀ ĐO LƯỜNG CÁC THANG ĐO .33 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 35 2.4.1 Phỏng vấn sâu hiệu chỉnh thang đo 35 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi vấn thử .38 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .38 2.5.1 Phương pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 38 2.5.2 Quy trình nghiên cứu số phương pháp thống kê sử dụng nghiên cứu .39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 44 3.1 MÔ TẢ MẪU 44 3.2 PHÂN TÍCH CƠNG CỤ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 47 3.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 47 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá - EFA 49 3.3 MƠ HÌNH HIỆU CHỈNH 54 3.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 56 3.4.1 Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính bội .56 3.4.2 Kiểm định giả thiết mơ hình .59 3.4.3 Kiểm định khác biệt hài lòng theo đặc điểm cá nhân .60 3.5 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 62 3.5.1 Kết thống kê hài lòng chung 63 3.5.2 Kết thống kê hài lòng theo nhóm nhân tố 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.1 KẾT LUẬN 75 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 76 4.2.1 Cải thiện thu nhập 76 4.2.2 Điều chỉnh sách đào tạo thăng tiến 79 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo 80 4.2.4 Hồn thiện cơng việc 81 4.2.5 Cải thiện môi trường làm việc 81 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Tên bảng Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Dệt may 29/3 Thang đo hài lòng nhân viên mơ hình nghiên cứu Cơ cấu giới tính Cơ cấu thâm niên Cơ cấu trình độ Cơ cấu vị trí Cơ cấu phận Cơ cấu thu nhập Hệ số tin cậy Cronbach Alpha yếu tố mơ hình Hệ số tin cậy Cronbach Alpha nhân tố hài lòng Kết kiểm định KMO Bartlett`s lần Kết phân tích nhân tố khám phá lần Kết kiểm định KMO Bartlett`s lần Kết phân tích nhân tố khám phá lần Kết kiểm định KMO phân tích nhân tố khám phá thang đo hài lòng Ma trận tương quan biến Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter Kết hồi qui sử dụng phương pháp Enter Kết Independent t-test thống kê nhóm theo giới tính Kết Independent t-test so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo giới tính Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo thâm niên Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo trình độ học vấn Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng Trang 21 33 41 41 42 43 43 44 44 46 46 47 48 48 50 53 54 55 57 57 58 58 59 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 nhân viên theo vị trí Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo phận Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng chung Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố “thu nhập” Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “lãnh đạo” Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “đào tạo thăng tiến” Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “công việc” Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “đồng nghiệp” Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “điều kiện làm việc” 59 59 60 62 64 65 67 68 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Tên hình Chuỗi lợi nhuận dịch vụ (Heskett, 1997) Mơ hình động thúc đẩy Porter Lawler Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty CP Dệt may 29/3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Quy trình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh Trang 12 24 31 40 55 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu hội nhập phát triển kinh tế tình hình cạnh tranh thị trường ngày trở nên gay gắt Muốn đứng vững phát triển thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo cho lợi cạnh tranh phải tự khẳng định vị trí với điểm mạnh Một lợi cạnh tranh lâu dài mà giới kinh doanh chứng minh yếu tố người Có thể nói, nay, yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp sách thu hút nhân tài Theo kết thăm dò ý kiến quần chúng đây, 45% nhân viên bỏ việc khơng có hội thăng tiến, gần 30% lương khơng tương xứng với lực cường độ làm việc, 16% không phục bất đồng với trình độ phương pháp làm việc lãnh đạo 9% đồng nghiệp ghen ghét, nói xấu Trên thực tế, lí khiến nhiều doanh nghiệp phải đau đầu với thực trạng “chảy máu chất xám” Như vậy, việc mang lại hài lòng cho nhân viên trở nên cấp thiết hết mục đích quan trọng bối cảnh giữ chân nhân viên Từ từ nghiên cứu thực tiễn cho thấy mối quan hệ hài lòng nhân viên nỗ lực làm việc họ tác động to lớn đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp, dẫn đến yêu cầu nghiên cứu đánh giá nhân viên công tác quản trị thông qua hài lòng họ Mặt khác, thời đại ngày nay, mà giá trị người ngày nâng cao, vai trò vị đội ngũ nhân viên ngày khẳng định việc quan tâm đến người lao động xu tất yếu Chính lý đó, tơi định sâu vào đề tài “Nghiên cứu hài lòng nhân viên cơng việc Công ty CP Dệt may 29/03” đề làm rõ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận việc đánh giá hài lòng nhân viên - Xác lập mơ hình đánh giá hài lòng nhân viên - Hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên đánh giá thực trạng mức độ hài lòng nhân viên thời gian qua Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị cho Công ty CP Dệt may 29/3 thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: nghiên cứu hài lòng đội ngũ nhân viên sở xây dựng mơ hình đánh giá đề xuất - Phạm vi: nhân viên khối phòng ban Công ty Công ty CP Dệt may 29/3 vào thời điểm nghiên cứu (2015-2016) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính sử dụng nghiên cứu khám phá: nghiên cứu tài liệu thứ cấp vấn sâu cán nhân viên để xây dựng thang đo sơ hài lòng nhân viên Sau đó, dùng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định thang đo đo lường hài lòng nhân viên công việc họ Công ty Cụ thể, nghiên cứu định lượng trải qua hai giai đoạn: - Giai đoạn 1: kiểm định thang đo phân tích mơ hình hồi quy hài lòng nhân viên Công ty Công ty CP Dệt may 29/3 - Giai đoạn 2: đo lường hài lòng nhân viên Công ty CP Dệt may 29/3 Phương pháp thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi - Phương pháp xử lý số liệu thông qua phần mềm SPSS.16 với công cụ thống kê mô tả, kiểm định thang đo với Cronbach`s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hệ số tương quan, hồi quy Các phân tích Hồn thiện cơng tác đánh giá hài lòng nhân viên - Góp phần làm phong phú hệ thống đánh giá hài lòng nhân viên cơng việc Công ty, đồng thời sở cho Công ty khác tham khảo việc hồn thiện cơng tác quản trị nhân Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Thông qua khảo sát đánh giá mức độ hài lòng nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn Cơng ty sau: - Hồn thiện cơng tác đánh giá hài lòng nhân viên - Góp phần làm phong phú hệ thống đánh giá hài lòng nhân viên công việc Công ty đồng thời sở cho Cơng ty khác tham khảo việc hồn thiện công tác quản trị nhân Kết cấu luận văn Luận văn chia làm bốn chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu hài lòng nhân viên giới thiệu sở lý thuyết làm tảng cho việc nghiên cứu hài lòng cơng việc, tóm tắt nghiên cứu thực tiễn hài lòng công việc, Independent sample T test, ANOVA thực để làm rõ vấn đề liên quan đề tài Chương 2: Thiết kế nghiên cứu giới thiệu mơ hình nghiên cứu đề xuất từ sở lý thuyết, việc xây dựng thang đo, quy trình nghiên cứu 77 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 4.2.1 Cải thiện thu nhập ♦Lương Để tạo động lực cho nhân viên, làm cho nhân viên yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Cơng ty ban lãnh đạo Cơng ty cần phải có kế hoạch nâng lương cho nhân viên Có đến gần 90% người khảo sát cho không hài lòng mức lương Với đặc điểm cơng việc điều kiện làm việc hầu hết nhân viên cảm thấy mức lương chưa tương xứng Nhưng dựa vào yếu tố để lên thang lương điều Công ty phải quan tâm Có ba yếu tố để xét thang lương, là: chức vụ, lực mức độ hoàn thành cơng việc Chế độ lương khơng rạch ròi, việc khen thưởng tuỳ tiện…thì trước sau dẫn đến bất mãn nhân viên Với Công ty, đặc thù kinh doanh sản phẩm tạo trực tiếp, hữu hình, vậy, Cơng ty cần đánh giá xác hiệu làm việc nhân viên dựa kết suất mà nhân viên thực Có nâng cao tinh thần trách nhiệm cho nhân viên cơng việc, khuyến khích họ làm việc có hiệu quả, tích cực, hăng say, nhằm đạt mục tiêu Công ty đồng thời thoả mãn nhu cầu cá nhân nhân viên Ngoài ra, Công ty nên thường xuyên theo dõi thang lương Công ty thị trường để đảm bảo mặt lương Cơng ty khơng bị “lỗi thời”, nhằm hạn chế việc nhân viên Công ty “đầu qn” cho Cơng ty khác đối thủ ♦ Phụ cấp Với phụ cấp áp dụng, 85% nhân viên khơng hài lòng khoản phụ cấp, Công ty cần đẩy cao mức phụ cấp để đảm bảo phụ cấp mà Cơng ty đưa có giá trị mang ý 78 nghĩa định nhân viên (nhiều khoản phụ cấp q nhỏ khơng có ý nghĩa tạo động lực nhân viên) Để làm điều đó, Cơng ty cần phân tích kỹ khoản chi phí hỗ trợ nhân viên thực cơng việc, phải tính đến chi phí tiền chi phí khơng phải tiền Đặc biệt phụ cấp ăn ca phụ cấp làm thêm Do áp lực công việc cao, nhân viên phải làm việc mệt mỏi, vậy, ban lãnh đạo Cơng ty cần phải có quan tâm thích đáng, dành cho họ thù lao tương xứng nhằm động viên tinh thần làm việc cho nhân viên Ngoài ra, Công ty nên áp dụng thêm số phụ cấp khác phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động nhân viên phải công tác xa Phụ cấp trách nhiệm áp dụng công việc đòi hỏi mức độ trách nhiệm cao hay phải kiêm nhiệm công tác quản lý mà không phụ thuộc vào hệ thống tiền lương Việc cải thiện khoản phụ cấp đem lại lợi ích khác cho Cơng ty đảm bảo mặt hình ảnh Công ty, nhân viên yên tâm công tác dù công việc nhiều áp lực ♦ Tiền thưởng Cũng lương phụ cấp, chưa đến 20% người khảo sát hài lòng yếu tố Để gia tăng mức thưởng cho đội ngũ nhân viên cố gắng tập thể nhân viên ban quản lý, nhiên việc đưa sách khen thưởng vật chất kịp thời xứng đáng tạo động lực không nhỏ cho nhân viên nỗ lực phấn đầu làm việc Do đó, Cơng ty cần cải thiện phương thức tiêu đánh giá thành tích để tạo cơng động lực làm việc cho nhân viên Thực tế cho thấy, mức lương Công ty tương đương khoản phụ cấp tiền thưởng yếu tố hấp dẫn mang tính cạnh tranh Cơng ty Do đó, Cơng ty cần tập trung vào việc 79 gia tăng khác biệt phụ cấp tiền thường để mang lại hài lòng cho nhân viên ♦ Chính sách phúc lợi Ngoài việc đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm Cơng ty cần quan tâm đến sách phúc lợi dành cho người lao động Kết khảo sát cho thấy, mức hài độ hài lòng sách chưa cao Để đảm bảo nhân viên cảm thấy hài lòng thoả mãn với chế độ phúc lợi đưa Cơng ty cần hồn thiện cơng tác phúc lợi cho nhân viên Khơng có vấn đề vật chất mà người lao động đặt quan tâm không nhỏ đến vấn đề tinh thần Bằng việc bổ sung thêm chương trình phúc lợi cho nhân viên nâng cao chất lượng phúc lợi cũ để chúng thực trở thành có ý nghĩa với nhân viên Công ty cần đặc biệt lưu tâm đến tổ chức hoạt động cơng đồn, cần thường xun tổ chức chuyến tham quan du lịch (định kỳ hàng năm) Chính hoạt động cơng đồn sợi dây vơ hình gắn kết cá nhân, tạo thành tập thể đồn kết, vững mạnh, hồn thành tốt công việc cá nhân tập thể Ngồi chương trình phúc lợi áp dụng, Cơng ty cần bổ sung thêm số sách khác như: quan tâm đến gia đình nhân viên (như có quà khuyến học cho cháu nhân viên có thành tích học tập tốt…), quan tâm đến sức khoẻ nhân viên (bằng việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên, hỗ trợ ốm đau…), ngồi Cơng ty đưa số chương trình khuyến khích cho vay ưu đãi, tăng lãi suất tiết kiệm cho nhân viên… Ngoài ra, Cơng ty cần cải thiện sách thời gian thủ tục giải nghỉ phép cho nhân viên, đạo điều kiện thuận lợi quyền lợi đáng cho người lao động Theo mơ hình hồi quy thu nhập yếu tố có ảnh hưởng nhiều 80 đến hài lòng nhân viên Cơng ty, Cơng ty cần tập trung nhiều vào yếu tố để cải thiện hài lòng nhân viên 4.2.2 Điều chỉnh sách đào tạo thăng tiến ♦ Chính sách đào tạo Khoảng 80% số người khảo sát khơng hài lòng sách đào tạo Cơng ty, cho thấy nhu cầu việc hoàn thiện kiến thức nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Cơng ty cao Mặc dù việc tổ chức đào tạo cho nhân viên Cơng ty có trì, nhiên cần cải thiện hình thức phương pháp, đặc biệt hình thức đào tạo bên ngồi khơng dừng lại việc đào tạo hội nhập hay cung cấp thông tin để nhân viên làm việc Bên cạnh đó, Cơng ty cần trọng đến mục tiêu đối tượng đào tạo để việc đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân viên lẫn mang lại hiệu cho Cơng ty Trong đó, Cơng ty cần đặc biệt quan tâm đến việc khuyến khích nhân viên học tập nâng cao trình độ, vị trí lãnh đạo chủ chốt, trình độ học vấn nhân Công ty chủ yếu đại học, có hai người có trình độ thạc sỹ q ♦ Chính sách thăng tiến Nếu làm việc tổ chức mà thành tích họ khơng cơng nhận, khơng đánh giá khơng có hội thăng chức dù có lương cao họ sẵn sàng rời tổ chức tìm nơi khác đáp ứng nhu cầu họ Một nhân viên giỏi ln có tinh thần cầu tiến Do đó, họ ln khát khao tìm kiếm hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Ban lãnh đạo Công ty cần tạo hội phát triển nghiệp cho họ, đồng thời phải lên chương trình đào tạo phù hợp kèm theo Với người sau đào tạo đạt kết cao việc Cơng ty nên quan tâm tạo hội thăng tiến hợp lý cách thăng chức hay giao cho họ việc làm mới, thử 81 thách đòi hỏi trình độ trọng trách cao mà họ áp dụng kiến thức học giao quyền nhiều Điều lại có tác dụng tránh tình trạng nhân viên rời bỏ Công ty sau đào tạo Kết điều tra cho thấy có khoảng 20% người khảo sát hài lòng với sách thăng tiến Cơng ty Mặc dù mang tính chủ quan đây, khơng mà Cơng ty khơng cần lưu tâm đến số khiêm tốn Chính sách thăng tiên công hấp dẫn động lực không cho cho nhân viên nỗ lực phấn đấu, gắn bó sức đóng góp cho phát triển Cơng ty Con người có nhu cầu đề cao, nhìn nhận trước thành tích lực họ, hội thăng tiên yếu tố có khả giữ chân nhân viên giỏi, với kết này, Cơng ty cần cải tiến điều chỉnh sách thăng tiến xây dựng tiêu chí đảm bảo tạo hội cho nhân viên có lực thu hút nhân lực giỏi từ bên ngồi vào, vị trí lãnh đạo làm việc theo nhiệm kỳ Sau yếu tố thu nhập đào tạo thăng tiến yếu tố có mức độ tác động lớn thứ hai đến hài lòng nhân viên Cơng ty, Cơng ty cần thực giải pháp thật liệt để nâng cao hài lòng cho nhân viên 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo Hơn 60% người khảo sát chưa hài lòng lãnh đạo ghi nhận đóng góp nhân viên cho thấy lắng nghe phương pháp điều hành nhà quản lý Công ty thật tốt Để cải thiện phong cách làm việc lực lãnh đạo đội ngũ lãnh đạo Công ty cần đào tạo sâu quản trị marketing nội Trước mắt, giải pháp dễ thực thi lãnh đạo phải thể lắng nghe, quan tâm nhân viên Có tập hợp nguồn chất xám, yếu tố quan trọng phát triển tổ chức Ngồi với sách thăng tiến hấp dẫn công bằng, phương thức cải thiện chất lượng đội 82 ngũ lãnh đạo Công ty giúp Công ty thực mục tiêu phát triển, tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhân viên vào triển vọng phát triển tương lai 4.2.4 Hồn thiện cơng việc Với tính chất cơng việc ngành có mức độ cạnh tranh gay gắt Dệt may áp lực cơng việc điều tránh khỏi Với cấu nhân chủ yếu nữ giới, độ tuổi trẻ nói nhân viên Cơng ty phải có cố gắng nỗ lực cao để hồn thành tốt cơng việc Cơng ty lẫn vai trò gia đình xã hội Với thực tế đó, Cơng ty cần có phân cơng bố trí cơng việc cho phù hợp với đặc điểm công việc, phận giúp nhân viên đảm tốt công việc vị trí họ đảm trách Cơng ty cần hồn thiện mô tả công việc, cung cấp phương tiện cơng cụ hỗ trợ để nhân viên hồn thành tốt cơng việc Ngồi ra, sách tuyển dụng Cơng ty cần hồn thiện để đảm bảo tuyển người có lực chuyên môn kỹ thực tốt công việc 4.2.5 Cải thiện môi trường làm việc Đồng nghiệp điều kiện làm việc hai yếu tố có mức độ hài lòng với số lượng cao khoảng 50% số người khảo sát Mặc dù 50% số nhân viên lại chưa hài lòng mơi trường làm việc Cơng ty Nguyên nhân chủ yếu nhu cầu người ngày cao, áp lực công việc ngày lớn làm cho mối quan hệ đồng nghiệp với cảm nhận điều kiện làm việc chưa tốt Do để cải thiện yếu tố này, Công ty cần đầu tư điều kiện sở vật chất nơi làm việc Thực tế nơi tiếp xúc/ giao dịch với khách hàng đầu tư trang bị yếu tố vật chất, nhiên, khu vực làm việc nhân viên cần trọng để nâng cao hiệu làm việc Thông qua 83 hoạt động cơng đồn để tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên với nhau, nhân viên phận làm việc khác hay xí nghiệp thành viên TĨM TẮT CHƯƠNG Chương tổng hợp sơ lược kết nghiên cứu, nhìn chung kết cho thấy mức độ hài lòng nhân viên Cơng ty chưa cao Trên sở đó, chương trình bày đề xuất nhằm nâng cao hài lòng nhân viên Cơng ty CP Dệt may 29/3, Cơng ty cần tập trung nhiều vào sách tiền lương, phúc lợi, lãnh đạo đào tạo thăng tiến Cùng với nỗ lực nâng cao mức đãi ngộ cho nhân viên, Công ty cần cải thiện công việc môi trường làm việc để thỏa mãn nhu cầu đàng người lao động 84 KẾT LUẬN “Nguồn nhân lực – chìa khố thành cơng”, điều thực giai đoạn trở nên quan trọng hết trước cánh cửa hội nhập kinh tế quốc tế Nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành cơng doanh nghiệp Nó coi nguồn “tài sản vơ hình” giữ vị trí đặc biệt cấu tổ chức Đó đã, trở thành vấn đề thu hút quan tâm hầu hết nhà quản trị nhân lực doanh nghiệp mà đặc biệt Công ty Trước xu hội nhập, mở cửa kinh tế, ngày có nhiều Cơng ty nước ngồi tràn ngập thị trường dệt may Việt Nam Cơng ty nước đua mở rộng quy mô hoạt động với nhiều chi nhánh khắp địa bàn Vấn đề nguồn nhân lực Công ty trở nên “nóng” hết Từ thực tế tình hình nhân ngành Dệt may có biến động thực hóa chiến lược kinh doanh thời gian đến hướng đến điểm mạnh yếu tố người Dệt may 29/3, đề tài xác định vấn đề nghiên cứu là: Nghiên cứu hài lòng nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt may 29/3 Nghiên cứu thực nhằm đạt mục tiêu khảo sát đánh giá nhân viên khía cạnh tình hình đãi ngộ, mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp… Công ty Công ty CP Dệt may 29/3, đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng khác đặc điểm cá nhân với hài lòng nhân viên từ có hướng giải phù hợp Để đạt mục tiêu chung đó, nghiên cứu đề mục tiêu: Xác định thành phần ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Cơng ty khảo sát đánh giá hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt may 29/3 Tiếp xây dựng mơ hình nghiên cứu mối quan hệ hài lòng nhân viên yếu tố công việc kiểm định mối quan hệ chúng để đưa đề xuất cải 85 thiện hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt may 29/3 Với kết nghiên cứu cho thấy kết hài lòng nhân viên cơng việc mức thấp, Cơng ty cần tập trung mạnh vào vấn đề tiền lương, thưởng, phụ cấp, thăng tiến, đồng thời với việc nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo Bên cạnh hồn thiện cơng việc mơi trường làm việc Công ty để mang lại hài lòng cho nhân viên, để trì đội ngũ đóng góp vào phát triển chung Cơng ty CP Dệt may 29/3 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Kim Ánh (2010), Đo lường mức độ thỏa mãn công việc người lao động công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar, Luận văn thạc sỹ [2] Nguyễn Trần Thanh Bình (2009), Đo lường mức độ thỏa mãn người lao động cơng ty cổ phần khí chế tạo máy Long An, Luận văn thạc sỹ [3] Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [4] Vũ Khắc Đạt (2008), Các yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên văn phòng khu vực miền Nam Vietnam Airline, Luận văn thạc sỹ [5] Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên ngân hàng thương mại địa bàn Thừa Thiên – Huế”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 3(44) [6] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức [7] Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2005),”Giáo trình quản trị nguồn nhân lực”, NXB Lao động-Xã hội [8] Business/ Edge (2005),“Tạo động làm việc phải tiền?” NXB Trẻ Chịu trách nhiệm xuất bản: Quách Thu Nguyệt [9] Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008),”Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS tập 2”, NXB Thống kê [10] A Lăng Tâm (2009),”Nghiên cứu hài lòng nhân viên Cơng ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngọc An”, Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học kinh tế Đà Nẵng [11] Martin Hilb (2000), “Quản trị nhân theo quan điểm tổng thể mục tiêu-chiến lược-biện pháp”, NXB Thống kê Biên soạn: Đinh Toàn Trung, Nguyễn Hữu Thân [12] Luddy, Nezaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape, South Africa [13] http://quantritructuyen.com/chi-tiet/chinh-sach-dai-ngo-doi-voi-nhan vien/1906.html [14] http://www.jobsinchicago.com/employer_articles/employees_want.cfm [15] http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work/ar/1 [16] http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/dcwguideG.pdf PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI BẢNG THU THẬP Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 Chào Anh/ Chị ! Tôi học viên cao học khóa 29 ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thực luận văn với đề tài “Nghiên cứu hài lòng nhân viên cơng việc Cơng ty CP Dệt may 29/3” Để hoàn thiện luận văn, tiến hành thu thập ý kiến anh/chị nhằm có nhìn tổng qt cơng ty nhiều phương diện Rất mong anh/chị bớt chút thời gian đánh giá khách quan, đầy đủ câu hỏi Tất câu trả lời anh/chị có giá trị nghiên cứu tơi I Đặc điểm cá nhân Anh/chị vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp cho biết thơng tin anh/chị: Giới tính: □ Nam □ Nữ Thời gian làm việc công ty: □ Dưới năm □ Từ – 15 năm □ Từ – năm □ Trên 15 năm Vị trí cơng việc: □ Ban giám đốc □ Nhân viên □ Trưởng/phó phòng □ Khác: ……………… Bộ phận cơng tác □ Đơn hàng □ Kế toán tổng hợp □ Hành □ Xuất nhập □ Kỹ thuật □ Khác: ……………………………………………………… Trình độ chun mơn: □ Trên đại học □ Cao đẳng □ Đại học □ Trung cấp Thu nhập tại: □ Dưới triệu đồng/tháng □ Từ – 10 triệu đồng/tháng □ Từ 10 – 15 triệu đồng/tháng □ Trên 15 triệu đồng/tháng II Khảo sát ý kiến nhân viên: Đối với tiêu chí, anh/chị vui lòng khoanh tròn vào số (từ – 5) để rõ: = Hoàn toàn không đồng ý = Không đồng ý = Trung lập = Đồng ý = Hoàn toàn đồng ý STT Chỉ tiêu TIỀN LƯƠNG Mức lương phù hợp với tính chất công việc anh/chị làm Anh/chị yên tâm với mức lương Tiền lương tương xứng với mức độ đóng góp anh/chị Anh/chị thấy khoản phụ cấp hợp lý Mức độ đồng ý 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Theo anh/chị, sách thưởng cơng thỏa đáng CƠNG VIỆC Cơng việc anh/chị thể vị trí xã hội Công việc cho phép anh/chị sử dụng tốt lực cá nhân Anh/chị thấy công việc phù hợp với học vấn trình độ chun mơn Cơng việc tạo điều kiện cho anh/chị cải thiện kỹ kiến thức Anh/chị thấy cơng việc áp lực LÃNH ĐẠO Anh/chị thấy lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã Anh/chị đánh giá cao khả quản trị lãnh đạo Anh/chị thấy nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt Lãnh đạo ln ghi nhận ý kiến đóng góp anh/chị ĐỒNG NGHIỆP Anh/chị thấy đồng nghiệp thân thiên thoải mái Anh/chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Anh/chị nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đồng nghiệp PHÚC LỢI Anh/chị thấy sách phúc lợi rõ ràng thực đầy đủ 5 5 5 5 5 5 5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Anh/chị thấy sách phúc lợi thể quan tâm chu đáo đến người lao động Theo anh/chị sách phúc lợi hữu ích hấp dẫn ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN Anh/chị đào tạo để làm việc phát triển nghề nghiệp Anh/chị hỗ trợ thời gian chi phí học nâng cao trình độ Anh/chị có nhiều hội thăng tiến Theo anh/chị sách thăng tiến công ty công ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Anh/chị thấy làm việc hợp lý, thuận tiện Theo anh/chị sở vật chất nơi làm việc tốt Anh/chị cảm thấy môi trường làm việc an tồn, thoải mái vệ sinh HÀI LỊNG CHUNG Nói chung anh/chị thích cơng việc Nói chung anh/chị hài lòng với cơng ty Anh/chị làm việc lâu dài công ty Chân thành cảm ơn tham gia anh/chị 5 5 5 5 2 3 4 5 ... VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1.1 Định nghĩa .5 1.1.2 Ý nghĩa việc mang lại hài lòng cho nhân viên. .. cấu nhân Công ty CP Dệt may 29/3 25 2.1.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Cơng ty CP Dệt may 29/3 26 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN... kết nghiên cứu số đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng cho nhân viên Cơng ty 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty CP dệt may 2903, Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty CP dệt may 2903, Kết cấu luận văn, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC, (14) Giá trị đạo đức (có thể làm những điều mà không trái với lương tâm, THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, a. Quá trình hình thành, b. Chế độ lương bổng và phúc lợi, d. Phương thức quản lý và điều kiện thăng tiến, e. Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway-Anova), KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3, a. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên, * Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 2, b. Phân tích hồi qui, e. Kiểm định về sự tác động khác biệt của bộ phận công tác và sự hài lòng của nhân viên, KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH, TÓM TẮT CHƯƠNG 4, I. Đặc điểm cá nhân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay