De thi thu THPTQG so GDDT ninh binh lan 1 file word co loi giai chi tiet

19 125 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 15:26

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: Sở Giáo Dục Ninh Bình Câu 1: Tìm tập xác định hàm số y   x  1 2 A D  � B D   �; 1 � 1; � C D   1;1 D D  �\  �1 Câu 2: Cho hàm số y  x 3 Mệnh đề đúng? x2 A Hàm số nghịch khoảng xác định D B Hàm số đồng biến khoảng xác định C Hàm số đồng biến khoảng  �; � D Hàm số nghịch biến khoảng  �; � Câu 3: Trong biểu thức sau, biểu thức nghĩa? A  2  B  3 6 C  5   D 03 Câu 4: Cho cấp số nhân  u n  biết u1  1, u  64 Tính cơng bội q cấp số nhân A q  21 B q  �4 C q  D q  2 Câu 5: Cho hình chóp S.ABC A B trung điểm SA SB Biết thể tích khối chóp S.ABC 24 Tính thể tích V khối chóp S.A'B'C ' A V  12 B V  C V  D V  Câu 6: Tập hợp tâm mặt cầu qua hai điểm cố định A B cho trước A đường thẳng B mặt phẳng C điểm D đoạn thẳng Câu 7: Gọi S tổng nghiệm khoảng (0; ) phương trình sin 2x  Tính S A S  B S   C S   D S   Câu 8: Cho hàm số f  x   cos2x Tính P  f ''    A P  B P  C P  4 D P  1 Câu 9: Mệnh đề sai? A Hàm số y  tan x tuần hồn với chu kì  B Hàm số y  cos x tuần hoàn với chu kì  C Hàm số y  cot x tuần hồn với chu kì  Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay D Hàm số y  sin 2x tuần hoàn với chu kì  Câu 10: Trong giới hạn hữu hạn sau, giới hạn giá trị khác với giới hạn lại? A lim 3n  3n  B lim 2n  2n  C lim 4n  3n  D lim n 1 n 1 Câu 11: Cho hai đường thẳng phân biệt a b khơng gian vị trí tương đối a b? A B C D Câu 12: Cho hình chóp S.ABC cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy ABC Biết SA=a, tam giác ABC tam giác vuông cân A, AB  2a Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABC a3 A V  B V  2a a3 C V  2a D V  Câu 13: Nếu điểm M không gian nhìn đoạn thẳng AB cố định góc vng M thuộc A mặt cầu cố định B khối cầu cố định C đường tròn cố định D hình tròn cố định Câu 14: Mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song B Hai đường thẳng không cắt không song song chéo C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song Câu 15: Gọi d tiếp tuyến điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A d song song với đường thẳng y  B d song song với đường thẳng x  C d hệ số góc âm D d hệ số góc dương Câu 16: tất giá trị nguyên tham số m để hàm số 1 y  x  mx  x  2018 đồng biến �? A B C D Câu 17: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Đó hàm số nào? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay A y  2x   x  1 B y  x2 x 1 C y  2x   x  1 D y  x 1 x 1 Câu 18: Cho tứ diện ABCD Điểm M thuộc đoạn AC M khác A M, khác C Mặt phẳng    qua M song song với AB AD Thiết diện    với tứ diện ABCD hình gì? A Hình tam giác B Hình bình hành C Hình vng D Hình chữ nhật Câu 19: Gieo súc sắc cân đối đồng chất Giả sử súc sắc xuất mặt b chấm Tính xác suất cho phương trình x  bx  b   (x ẩn số) nghiệm lớn A B C D Câu 20: Mệnh đề đúng?  C lim  A xlim � � x � �   x  x   D lim  x2  x  x  x2 B xlim �� x ��   x  2x   � x  x  2x  � x2 Câu 21: Cho phương trình 5x 5  8x Biết phương trình nghiệm x  log a ,  a �1 Tìm phần nguyên a A B C D Câu 22: Đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang? A y  2x  x2 B y  x2  x 1  2x  5x C y  x  3x  x 1 D y  x 1 x 1 Câu 23: Một hình trụ bán kính đáy r khoảng cách hai đáy r Một hình nón đỉnh tâm mặt đáy đáy trùng với mặt đáy hình trụ Tính tỉ số diện tích xung quanh hình trụ hình nón A B C D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 24: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  ln  x  2mx   xác định với x �� A m � �; 2 � 2; � B m � 2; 2 C m � 2;  � 2; � D m � 2;  Câu 25: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? x �e � A y  � � �2 � x � � B y  � � �6 5� x x �  � D y  � � �2 � � � C y  � � �32� Câu 26: Một khối trụ hai đáy hai hình tròn ngoại tiếp hai mặt hình lập phương cạnh a Tính theo a thể tích V khối trụ A V  a B V  a C V  a D V  2a 2 Câu 27: Tìm số nghiệm phương trình log   x   log   x   A B C D Câu 28: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f '  x  đồ thị hình bên Tìm số điểm cực trị hàm số y  f  x  A B C D 1 3 Câu 29: Cho hai số thực dương a b Rút gọn biểu thức A  a b  b a a6b A A  ab B A  ab C A  ab D A  ab Câu 30: Cho khối hộp ABCD.A ' B'C ' D ' Tính tỉ số thể tích khối hộp khối tứ diện ACB'D ' A B C D Câu 31: Tính số cách rút đồng thời hai từ cỗ tú lơ khơ 52 A 26 B 2652 C 1326 D 104 Câu 32: Cho lục giác ABCDEF tâm O hình bên Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Tam giác EOD ảnh tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay  Tìm  A   60� B   60� C   120� D   120� Câu 33: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f '  x    x  1   x   x  3 Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  3;  B Hàm số nghịch biến khoảng  3; 1  2; � C Hàm số đồng biến khoảng  �; 3  2; � D Hàm số đồng biến khoảng  3;  Câu 34: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác tất cạnh a A V  2a 3 B V  2a C V  3a D V  3a Câu 35: Mệnh đề sai? A Hai khối hộp chữ nhật diện tích tồn phần tích B Hai khối lăng trụ diện tích đáy chiều cao tương ứng tích C Hai khối lập phương diện tích tồn phần tích D Hai khối chóp diện tích đáy chiều cao tương ứng tích Câu 36: Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên x � 1 f ' x  +  � + Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay f  x � 2 2 � 2 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x   f  m  ba nghiệm phân biệt A m � 2;  B m � 1;3 \  0; 2 D m � 1;3 \  0; 2 C m � 1;3 Câu 37: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm  đồ thị đường cong hình vẽ bên g x � Tìm số nghiệm phương trình g  x   Đặt g  x   f � � � A B C D Câu 38: Cho tứ diện ABCD cạnh AD vng góc với mặt phẳng  ABC  , AC  AD  4, AB  3, BC  Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng BCD A d  12 34 B d  60 769 C d  769 60 D d  34 12 Câu 39: Một hình hộp chữ nhật kích thước a  cm  �b  cm  �c  cm  , a, b, c số nguyên �a �b �c Gọi V  cm  S  cm  thể tích diện tích tồn phần hình hộp Biết V  S, tìm số ba số  a, b, c  A B 10 C 12 D 21 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 40: Cho hình thang cân ABCD đáy nhỏ AB hai cạnh bên độ dài Tìm diện tích lớn Smax hình thang A Smax  9 B Smax  C Smax  3 D Smax  3 Câu 41: Gọi A tập tất giá trị thực tham số m cho tập nghiệm phương x x trình x.2  x  x  m  1  m   1 hai phần tử Tìm số phần tử A A B Vô số C D Câu 42: Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông cân B, AC  a 2, mặt phẳng SAC vng góc với mặt đáy ABC Các mặt bên   SAB  ,  SBC  tạo với mặt đáy góc Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABC 60� A V  3a 3a B V  C V  3a D V  3a 12 � � Câu 43: Cho phương trình tanx+tan �x  � Diện tích đa giác tạo điểm � 4� đường tròn lượng giác biểu diễn họ nghiệm phương trình gần với số số đây? A 0,948 B 0,949 C 0,946 D 0,947 Câu 44: Một hình trụ bán kính đáy khoảng cách hai đáy Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục khoảng Tính diện tích S thiết diện tạo thành A S  56 B S  28 C S  34 D S  14 34 Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự trung điểm SA, SB, SC, SD Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C’D’ S.ABCD A 16 B C   D  Câu 46: Cho biểu thức A  log 2017  log 2016  log 2015  log   log   log    Biểu thức A giá trị thuộc khoảng khoảng đây? A  log 2017;log 2018  B  log 2019;log 2020  C  log 2018;log 2019  D  log 2020;log 2021 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 47: Cho hai chất điểm A B bắt đầu chuyển động trục Ox từ thời điểm t  Tại thời điểm t, vị trí chất điểm A cho x  f  t   6  2t  t vị trí chất điểm B cho x  g  t   4sin t Gọi t1 thời điểm t thời điểm thứ hai mà hai chất điểm vận tốc Tính theo t1 t độ dài quãng đường mà chất điểm A di chuyển từ thời điểm t1 đến thời điểm t A   t1  t   C  t  t1   2  t1  t  B   t1  t   2  t  t1  D  t1  t   2  t1  t  2  t1  t  Câu 48: số 10 chữ số tạo thành từ chữ số 1, 2, cho chữ số đứng cạnh nhau đơn vị? A 32 B 16 C 80 D 64 Câu 49: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy Gọi B1 , C1 hình chiếu A SB, SC Tính theo a bán kính R mặt cầu qua năm điểm A, B, C, B1 , C1 A R  a B R  a C R  a D R  a Câu 50: Cho cốc dạng hình nón cụt viên bi đường kính chiều cao cốc Đổ đầy nước vào cốc thả viên bi vào, ta thấy lượng nước tràn nửa lượng nước đổ vào cốc lúc ban đầu Biết viên bi tiếp xúc với đáy cốc thành cốc Tìm tỉ số bán kính miệng cốc đáy cốc (bỏ qua độ dày cốc) A B C 3 D 1 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Đáp án 1-D 11-A 21-B 31-C 41-D 2-B 12-D 22-C 32-C 42-D 3-B 13-A 23-A 33-D 43-B 4-C 14-A 24-D 34-D 44-A 5-C 15-A 25-D 35-A 45-C 6-B 16-A 26-A 36-B 46-D 7-C 17-C 27-B 37-B 47-A 8-C 18-A 28-B 38-A 48-D 9-B 19-A 29-B 39-B 49-D 10-C 20-C 30-B 40-D 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Hàm số xác định �x�۹�� x D  �\  �1 Câu 2: Đáp án B Hàm số tập xác định D  �\  2 Ta y '   x  2  0, x �D � Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án C u  u1.q � 64  q � q  Câu 5: Đáp án C VS.A 'B'C ' SA ' SB' 1 1  � VS.A 'B'C '  24  VS.ABC SA SB 2 4 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 6: Đáp án Tập hợp tâm mặt cầu qua hai điểm cố định A B cho trước mặt phẳng trung trực AB (Dethithpt.com) Câu 7: Đáp án C �  x   k2 � PT � �  k �� 5 � x  k2 � � �  �  �1   k2   x  k � � � 6 12 12 x � 0;   � � �� �� � S  x1  x   5 5 � � � 0  k2    k x � � 12 12 � � � Câu 8: Đáp án C f '  x   2sin 2x � f ''  x   4cos2x � P  f ''     4 Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C 4 4n  n 4 lim  lim 3n  3 n Câu 11: Đáp án A vị trí: chéo nhau, cắt nhau, song song Câu 12: Đáp án D 1 2a Thể tích hình chóp là: V  SA.SABC  a  2a   3 Câu 13: Đáp án A M thuộc mặt cầu đường kính AB Câu 14: Đáp án A Câu 15: Đáp án A tiếp tuyến điểm cực đại phương trình y  Câu 16: Đáp án A Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay y '  x  mx  y 0, x �� � ��m Hàm số đồng biến �۳�� m Suy giá trị nguyên m thỏa mãn đề Câu 17: Đáp án C Câu 18: Đáp án A Thiết diện MNP, MN / /AB, MP / /AD Câu 19: Đáp án A  b  b   � phương trình nghiệm x1  1, x  b  Phương trình nghiệm lớn b   � b  � b � 5;6 Suy xác suất để súc sắc xuất mặt b thỏa mãn đề  Câu 20: Đáp án C lim  x � � x x x    lim x �� x2  x  x  x2  x  x x2  x  x   lim x �� x x2  x  x  lim x �� x  1 1 x Câu 21: Đáp án B x �8 � PT � � �  55 � x  log 55 � x  log1,6 55 �  x   �5 � Câu 22: Đáp án C x  3x  x  3x  khơng tiệm cận ngang  �� đồ thị hàm số y  x �� x 1 x 1 lim Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 23: Đáp án A 2r.r Tỉ số diện tích xung quanh hình trụ hình nón là:  r r  r   Câu 24: Đáp án D Hàm số xác định với x ��� x  2mx   0, x ���  '  m   � 2  m  Câu 25: Đáp án D x 3 3,14  3�   � hàm số y  � � � nghịch biến tập xác định 2 3,14  3,14 �2 � Câu 26: Đáp án A a2  a2 a  2 Bán kính đáy khối trụ là: �a � a Thể tích khối trụ V   � �2 � �a  � � Câu 27: Đáp án B � 1 x2  � PT � �  1 2 log 3.log  x  log  x     3 � 1  x  � TH1: log   x   � x  �  1 � � �x 0 �x  TH2 : log  ��� x  0 x  1 1  x  � � � log1 x   x   log3 � 1  x  � � �  x  3n   � � � �  x  5n � � � x2  � x � � �   vơ nghiệm (Dethithpt.com) Vì � 1 x  � Kết hợp 2TH, suy x  Câu 28: Đáp án B f '  x  đổi dấu lần, suy hàm số y  f  x  điểm cực trị Câu 29: Đáp án B A a 3 b b a  a6b 1 a 3b3  b6a a6b  a b 3  ab Câu 30: Đáp án B Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay VACB'D '  VABCD.A 'B'C'D'  VD 'ACD  VCB'C 'D '  VAA 'B'D '  VB'ABC 1  VABCD.A 'B'C 'D'  VABCD.A 'B'C 'D '  VABCD.A 'B'C 'D ' Câu 31: Đáp án C Số cách C52  1326 Câu 32: Đáp án C Câu 33: Đáp án D � f '  x   � 3  x  � x2 � � f ' x  �   � � x  3 � � Suy hàm số đồng biến khoảng  3;  , nghịch biến khoảng  �; 3  2; � Câu 34: Đáp án D a3 Thể tích V khối lăng trụ là: V  SABC AA '  a sin 60� a  Câu 35: Đáp án A Câu 36: Đáp án B 1  m  � Để phương trình f  x   f  m  ba nghiệm phân biệt � 2  f  m   � � m � 0; 2 � Câu 37: Đáp án B Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay � f '� f  x � � � � g ' x   � f � g x � '  f ' � f x � f ' x � �       � � �� � � f ' x   � � Do đồ thị hàm số y  f  x  điểm cực trị f '  x   nghiệm f  x  � � f  x � Lại f ' � ; f  x   nghiệm f  x  � nghiệm � � � � f  x � � Vậy phương trình g '  x   nghiệm phân biệt Câu 38: Đáp án A Vì BC2  BA  AC nên tam giác ABC vng A Gọi K hình chiếu A lên Bc, H hình chiếu A lên DK Ta 1 1 1      2 2 AH AD AK AD AB AC2 1 17 17 12  2  � d  A;  BCD    AH   4 72 72 34 Câu 39: Đáp án B (Dethithpt.com) V  abc,S   ab  bc  ca  � abc   ab  bc  ca  � 1 ����� b c a a Do ۳a b c Tương tự 1 ��   a b c c c b 10 1 1    a b c a c Với a  � a  b  c  1 Với a �5 � b c 10 b 6, a b 5 � � c  10 � Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay 1  Với a 4� � b c b b b  8;c  � � b 6;c 12 � � b  5;c  20 � …… suy 10 số thỏa mãn Câu 40: Đáp án D Đặt DH  x Ta DC  2x  � AH   x SABCD    2x  1 x2   1 x  1 x2   x    x    x    3x  � Smax  � 1  x   x   x   3x 3  4 3 �  x   3x � x  Câu 41: Đáp án D x.2 x  x  x  m  1  m  2x  1 � x.2 x  x  mx  x  m.2x  m � x  x    1 �  x  m    x  1  x  m  �   x  1  x  m   � � x  m   2 � x x x Giải (1), đặt f  x    x   x x Xét hàm số f  x    x   �, f '  x   ln  x Phương trình f '  x   �  1 � x  log   log  ln  ln ln x0 � � f  x   nhiều nghiệm mà f    f  1  � f  x   � � x 1 � Để phương trình nghiệm phân biệt �   nghiệm Vậy m   0;1 giá trị cần tìm Câu 42: Đáp án D Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Gọi H hình chiếu S AC � SH   ABC  Kẻ HM  AB  M �AB  , HN  AC  N �AC  �  SNH �  60� Suy � SAB  ,  ABC   � SBC  ;  ABC   SMH � SHM  SHN � HM  HN � H trung điểm AC �  Tam giác SHM vuông H, tan SMH Diện tích tam giác ABC SABC  SH a � SH  HM a2 AB.BC  2 1 a a2 a3 Vậy thể tích cần tính V  SH.SABC   3 2 12 Câu 43: Đáp án B cosx �0 � Điều kiện: � �tan x �0 � � tanx+tan �x  � � � � �1 Ta tanx+tan �x  � � tanx+ � � � 4�  tanx.tan �x  � � 4� � tanx+ tanx  x  k � � tanx+1  � tanx  tan x  tanx   � � ��  k �� tanx  x  arctan2+k  tanx � � x0 x  arctan2 � � Suy nghiệm đường tròn lượng giác � � x x  arctan2+ � � Vậy diện tích cần tinh S  0,948 (Dethithpt.com) Câu 44: Đáp án A Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng cắt Suy chiều rộng hình chữ nhật a  R  d  52  32  Vậy diện tích S thiết diện S  8.7  56 Câu 45: Đáp án C VSA 'B'C' SA ' SB' SC ' V SA ' SD ' SC '  SA 'D 'C '  VSABC SA SB SC VSADC SA SD SC MÀ VSABC  VSADC  VS.A’B’C’D’ V  VSABCD � VSA 'B'C '  VSA 'D 'C'  SABCD � VS.ABCD 8 Câu 46: Đáp án D Ta    A  log 2017  log 2016  log 2015  log   log   log     log  2017  log 2016   log  2017    log 2010 � A  log 2010 Áp dụng bất đẳng thức log x  x, x  1, ta   2015  log 2014  log   log   log    2015  2014  log   log   log   < 2015+1014+2013+ +3+2= 2017 �2014 Khi (Dethithpt.com)    log 2016  log 2015  log 2014  log   log   log   2017 �2014 � 2016      log � � � � � � A � log 2010; 2021 A  log  2017    log 2021 �� Câu 47: Đáp án A Khi hai vật cuyển động với tốc độ tA � � f '  t   g '  t  �  t  cos t � �  A  B tB � B Do đó, quảng đường mà chất điểm di chuyển S  �2  x dx    t A  t2   2  t1  t  Câu 48: Đáp án D 2_2_2_2_2 � Chọn vị trí cho số 2, cách � _2_2_2_2_2 � Và vị trí trống lại số 25 cách Vậy tất 2.25  64 số cần tìm Trang 17 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 49: Đáp án D Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp ABC � IA  IB  IC Suy tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC tâm I Vậy bán kính mặt cầu cần tính R  a 3 Câu 50: Đáp án C Chuẩn hóa bán kính viên bi � chiều cao cốc h   Thể tích viên bi V1  4 Gọi R, r bán kính miệng cốc đáy cốc  Thể tích cốc (khối nón cụt) V2  h 2 R  Rr  r   R  Rr  r    3  Vì lượng nước tràn nửa lượng nước đổ vào cốc � V1  � R  Rr  r   1 V2  Xét mặt cắt cốc thả viên bi vào cốc (hình vẽ bên) 2 Dẽ thấy ABCD hình thang cân � OA  OB  AB   Trang 18 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay � OA  R  2 Mà � AB2   AH  BK   HK   R  r    3 OB  r  � Từ (2) (3) � R  r    R  r   � Rr  1  2 �R � �R � Từ (1) (4) � R  Rr  r  4Rr � � � � �  �r � �r � � R 3  r Vậy tỉ số cần tìn 3 Trang 19 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay ... log    2 015  2 014  log   log   log   < 2 015 +10 14+2 013 + +3+2= 2 017 �2 014 Khi (Dethithpt.com)    log 2 016  log 2 015  log 2 014  log   log   log   2 017 �2 014 � 2 016    ... D 1 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Đáp án 1- D 11 -A 21- B 31- C 41- D 2-B 12 -D 22-C 32-C 42-D 3-B 13 -A... Gọi K hình chi u A lên Bc, H hình chi u A lên DK Ta có  1 1 1      2 2 AH AD AK AD AB AC2 1 17 17 12  2  � d  A;  BCD    AH   4 72 72 34 Câu 39: Đáp án B (Dethithpt.com) V  abc,S
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG so GDDT ninh binh lan 1 file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTQG so GDDT ninh binh lan 1 file word co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay