CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019

18 87 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 14:11

CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNGCÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019 điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hCÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019 ... HCl FeCl Số trường hợp xảy ăn Câu7 7: 3 mòn điện hóa là: A B C D Câu7 8:Cho kloại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh là: A Al B Na C Mg D Fe Câu7 9:Để tách Ag khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối... Fe2O3 D FeCO3 Câu7 2:Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catot xảy ra? A oxi hóa ion Na + B oxi hóa ion ClC khử ion ClD khử ion Na+ +X +Y → Fe(OH)3 → FeNO3)3 X Y là: Câu7 3:Cho sơ đồ... loại là: A thi c B đồng C chì D kẽm Câu6 7:Oxit sau oxit axit A CrO B Al2O3 C CrO3 D Fe2O3 Câu6 8:Trong kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al Có kim loại điều chế phương pháp điện phân A B C D Câu6 9:Ngâm
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019, CÂU hỏi lý THUYẾT TRỌNG điểm hóa vô cơ mùa THI 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn