Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần gạch ngói sông chanh tại thanh hoá

85 124 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 13:43

PHẦN I MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềNgày nay với sự đa dạng, phong phú các loại hình doanh nghiệp song song tồn tại cùng với các lĩnh vực kinh doanh, tạo nên một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là làm cách nào không những bảo toàn vốn kinh doanh mà phải làm tăng vốn chủ sở hữu, đảm bảo kinh doanh có lãi, công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước...Điều này đòi hỏi tính độc lập, tự chủ trong mỗi doanh nghiệp ngày một cao hơn, phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh của mình. Muốn vậy doanh nghiệp phải xác định rõ ngay cho mình tiêu chí hoạt động từ khi bắt đầu đi vào kinh doanh.Là một doanh nghiệp sản xuất “Công ty cổ phần gạch ngói Sông Chanh tại Thanh Hoá” ngay từ đầu đã xác định công tác bán hàng là công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác và toàn diện về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản… trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để đưa ra các quyết định thích hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại nhà trường, kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty, em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần gạch ngói Sông Chanh tại Thanh Hoá” làm đề tài tốt nghiệp. PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày với đa dạng, phong phú loại hình doanh nghiệp song song tồn với lĩnh vực kinh doanh, tạo nên thị trường cạnh tranh khốc liệt Vấn đề đặt cho doanh nghiệp làm cách khơng bảo tồn vốn kinh doanh mà phải làm tăng vốn chủ sở hữu, đảm bảo kinh doanh lãi, cơng ăn việc làm cho người lao động, thực nghĩa vụ với nhà nước Điều đòi hỏi tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao hơn, phải động sáng tạo kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết kinh doanh Muốn doanh nghiệp phải xác định rõ cho tiêu chí hoạt động từ bắt đầu vào kinh doanh Là doanh nghiệp sản xuất “Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố” từ đầu xác định công tác bán hàng công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp nhận thức cách xác tồn diện tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản… trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm sở để đưa định thích hợp nâng cao hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng lý luận học tập nghiên cứu nhà trường, kết hợp với thực tế thu nhận từ cơng tác kế tốn cơng ty, em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố” làm đề tài tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa Từ đó, đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đơn vị 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Tìm hiểu thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng “cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hoá” - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng (XĐKQBH) công ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đặc điểm kinh doanh công ty - Các phương thức bán hàng phương thức toán - Kế toán bán hàng xác định kết bán h àng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố - Phạm vi không gian: Tại trụ sở chi nhánh: Nhà máy gạch Thành Kim _ Chi nhánh công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố Địa chỉ: Khu Đồng cua, xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá - Phạm vi thời gian: + Số liệu nghiên cứu năm ( năm 2013, 2014, 2015) + Thời gian thực đề tài từ 29/01/2016 đến 30/5/2016 1.4 Kết nghiên cứu dự kiến - Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp nghiên cứu - Phương thức bán hàng, phương thức toán doanh nghiệp - Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tài liệu 2.1.1 sở lý luận a) Khái niệm bán hàng - Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất- kinh doanh, trình chuyển giao vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán - Phạm vi xác định hàng bán: Hàng hóa, thành phẩm xác định hàng bán thỏa mãn điều kiện sau: + Phải thông qua mua, bán toán theo phương thức toán định + Doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm thu tiền người mua chấp nhận nợ * Một số trường hợp khác, coi bán như: + Hàng hóa xuất để đổi lấy hàng hóa khác khơng tương tự (khơng tương tự chất giá trị, giao dịch tạo doanh thu) + Hàng hóa xuất để tốn tiền lương, tiền thưởng cho cơng nhân viên, toán thu nhập chia cho bên liên doanh, liên kết + Hàng hóa xuất làm quà biếu tặng + Hàng hóa xuất dùng nội bộ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hàng hóa hao hụt, tổn thất khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu => Trong trình bán hàng, việc xác định thời điểm bán hàng quan trọng Thời điểm bán hàng tính từ doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản phẩm,hàng hóa cho khách hàng khách hàng trả tiền chấp nhận tốn theo giá trị hàng hóa Việc xác định thời điểm tiêu thụ giúp doanh nghiệp xác định sản lượng tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ số thuế phải nộp Qua thấy thực trạng cơng tác bán hàng biện pháp kịp thời để hạn chế nhân tố tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực b) Khái niệm xác định kết bán hàng Xác định kết bán hàng việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ.Việc xác định kết bán hàng thường tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp c) Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hóa hay khơng Do nói bán hàng xác định kết bán hàng mối quan hệ mật thiết Kết bán hàng mục đích cuối doanh nghiệp bán hàng phương tiện trực tiếp để đạt mục đích 2.1.2 u cầu kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng - Xác định xác thời điểm hàng hóa coi tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu Đồng thời đôn đốc, quản lý việc thu tiền hàng, tránh tượng thất thoát tiền hàng, ảnh hưởng đến kết chung - Tổ chức chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển hợp lý, hợp pháp Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản sổ sách phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị -Sử dụng phương pháp xác định giá vốn hàng bán, tổng hợp đủ chi phí quản lý kinh doanh (gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp) phát sinh; phân bổ chúng hợp lý cho số hàng lại cuối kỳ, kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ để xác định xác kết kinh doanh - Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để phản ánh mối quan hệ cân đối vốn chi phí, thu nhập kết 2.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ xác tình hình bán hàng doanh nghiệp kỳ Ngồi kế tốn tổng hợp tài khoản kế toán, kế toán bán hàng cần phải theo dõi ghi chép số lượng, kết cấu, chủng loại hàng bán, ghi chép doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu nhóm mặt hàng, theo dõi đơn vị trực thuộc (theo cửa hàng, quầy hàng) - Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng quản lý tiền bán hàng Đối với hàng hóa bán chịu, cần phải mở sổ sách ghi chép theo khách hàng, lơ hàng, số tiền khách nợ, thời hạn tình hình trả nợ - Tính tốn giá thực tế hàng tiêu thụ, nhằm xác định kết bán hàng - Cung cấp đầy đủ kịp thời, xác thơng tin cần thiết tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.1.4 Phương thức bán hàng phương thức toán a) Phương thức bán hàng Trong kinh tế thị trường, việc bán sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp thực nhiều phương thức khác nhau, theo sản phẩm hàng hóa vận động từ doanh nghiệp đến tay hộ tiêu dùng cuối Tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm hàng hóa tiêu thụ mà doanh nghiệp sử dụng phương thức khác Trong kinh doanh thương mại phương thức bán hàng chủ yếu bán buôn bán lẻ: *Bán buôn: Là vận động ban đầu hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng, khâu hàng hóa chỉ thực phần giá trị, chưa thực giá trị sử dụng thực hai hình thức: - Bán bn qua kho: Là hình thức bán hànghàng hóa, thành phẩm xuất bán từ kho bảo quản doanh nghiệp thực theo hai hình thức giao hàng trực tiếp hình thức chuyển hàng - Bán bn vận chuyển thẳng: Theo hình thức này, thành phẩm sản xuất xong không nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua Phương thức thực theo hai hình thức giao hàng trực tiếp hình thức chuyển hàng * Bán lẻ: Là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng - Bán hàng thu tiền tập trung: Theo hình thức nhiệm vụ thu tiền người mua giao hàng cho người mua tách rời Mỗi quầy hàng nhân viên thu tiền mua hàng khách hàng, viết hóa đơn tích giao hàng cho khách để khách hàng đến nhận quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng vào hóa đơn kiểm hàng hóa tồn quầy để xác định số lượng hàng hóa bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền nộp tiền cho thủ quỹ làm giấy nộp tiền - Bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng thu tiền trực tiếp khách giao cho khách Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ làm giấy nộp tiền bán hàng Sau nhân viên bán hàng kiểm hàng tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng - Hình thức bán hàng trả góp: Theo hình thức người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp ngồi số tiền thu theo giá bán thơng thường thu thêm người mua khoản lãi trả chậm - Phương thức gửi bán đại lý bán:Theo hình thức doanh nghiệp giao hàng cho sở đại lý Bên đại lý trực tiếp bán hàng toán tiền cho doanh nghiệp hưởng hoa hồng đại lý bán Số hàng gửi đại lý thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Số hàng tiêu thụ doanh nghiệp nhận tiền bên đại lý toán chấp nhận toán - Phương thức hàng đổi hàng: Trường hợp khác với phương thức bán hàng người mua không trả tiền mà trả vật tư, hàng hóa Việc trao đổi hàng hóa thường lợi cho hai bên tránh việc tốn tiền, tiết kiệm vốn lưu động, đồng thời tiêu thụ hàng hóa Theo phương thức vào hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp kí kết với nhau, hai bên tiến hành trao đổi hàng hóa cho sở ngang giá Trong trường hợp hàng gửi coi bán hàng nhận coi mua - Phương thức bán hàng qua mạng (Thương mại điện tử): Là phương thức bán hàng trực tuyến thay đến sở người bán, người mua thực tất công đoạn việc mua hàng chỉ thơng qua Internet Nghĩa người mua thực việc xem hàng, đặt hàng, toán, nhận hàng, thụ hưởng dịch vụ sau bán hàng thông qua mạng Internet b) Phương thức toán - Thanh tốn tiền mặt Là hình thức bán hàng thu tiền ngay, nghĩa giao hàng cho người mua người mua nộp tiền cho thủ quỹ Theo phương thức khách hàng hưởng chiết khấu theo hóa đơn - Thanh tốn khơng dùng tiền mặt + Thanh toán theo phương thức chuyển khoản: Đây phương thức tốn đơn giản khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập khẩu, người mắc nợ) ủy nhiệm cho ngân hàng phục vụ trích từ tài khoản số tiền định chuyển cho người khác địa điểm định thời gian định + Thanh tốn Séc: Séc lệnh vơ điều kiện chủ tài khoản lập mẫu in sẵn đặc biệt ngân hàng, yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản chủ tài khoản số tiền định để trả cho đơn vị hưởng tên Séc người cầm Séc Đơn vị hưởng Séc đem tờ Séc nộp vào ngân hàng, ngân hàng thực toán chuyển tiền cho người hưởng Séc + Thanh toán theo ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi lệnh chủ tài khoản, lập mẫu in sẵn ngân hàng để yêu cầu ngân hàng trích số tiền định từ tài khoản giao dịch doanh nghiệp để trả cho người hưởng chuyển vào tài khoản khác ngân hàng khác - Một số hình thức tốn khác (theo hình thức bán hàng) Tùy thuộc vào hình thức bán hàng khác nhau, doanh nghiệp cung cấp người mua thỏa thuận phương thức toán khác Sau số phương thức: + Phương thức toán thư tín dụng(L/C): cam kết dùng tốn, Ngân hàng (Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu) theo yêu cầu người nhập tiến hành mở chuyển đến chi nhánh hay đại lý ngân hàng nước (Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu) L/C cho người hưởng (Người xuất khẩu) số tiền định thời hạn qui định, với điều kiện người hưởng phải xuất trình đầy đủ chứng từ phù hợp với nội dung, điều kiện ghi thư tín dụng + Phương thức tốn thẻ tốn: phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt mà người chủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ điểm chận toán thẻ + Thanh toán bù trừ: việc chỉ toán phần chênh lệch giao dịch mua giao dịch bán cặp tiền tệ loại tiền tệ nhiều cặp tiền tệ khác nhau, ngày giá trị toán ngân hàng với đối tác/khách hàng Để thực toán bù trừ, ngân hàng đối tác khách hàng giao dịch phải thỏa thuận tốn bù trừ văn riêng 2.1.5 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 2.1.5.1 Kế toán doanh thu - Khái niệm doanh thu: Doanh thu lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm cổ đông Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền Theo điều 78: Nguyên tắc kế toán khoản doanh thu( Ban hành công bố theo Thông tư 200 TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Doanh thu tùy loại hình sản xuất kinh doanh bao gồm: Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi tức chia 10 hao TSCĐ dùng cho phận quản lý doanh nghiệp, tiền thuê mặt bằng, thuế mơn chi phí tiền khác Ngày 13/03/2016 cơng ty tốn tiền sử dụng dịch vụ viễn thơng cho cho chi nhánh Viettel Thạch Thành, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ cho phận quản lý, số tiền 892.050đ  Mẫu chứng từ 12: Hóa đơn dịch vụ viễn thơng HĨA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (GTGT) TELECOMMUNICATION SERVICE INVOICE (VAT) Mẫu số 01GTKT3 Ký hiệu (Serial No) BQ 2016T Liên 2: (Giao cho khách) Thùng số: 0098 Số (No) 0136715 Đơn vị:Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel corporation) Địa chỉ: Thạch Thành-Thanh Hóa Mã số: 0 Tên khách hàng: Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa MST: 2700231510-003 Địa chỉ: Thành Kim-Thạch Thành- Thanh Hóa Số thuê bao: 0378899808 Mã số khách hàng: 7450 Hình thức tốn (Kind of payment): Tiền mặt Thời gian tính cước (charging time) : tháng KHOẢN (ITEM) SỐ TIỀN (AMOUNT) Cước sử dụng dịch vụ viễn thông 810.955 Cộng tiền (1) (Total) 810.955 Thuế suất GTGT %x (1) =Tiền thuế GTGT (2) (Value Added Tax) 81.095 Tổng cộng tiền toán (3) = (1) + (2) (Grand Total) 892.050 Số tiền viết chữ: (Amount in words): Tám trăm chín mươi hai nghìn, khơng trăm năm mươi đồng Ngày 13 tháng 03 năm 2016 Người nộp tiền Đại diện giao dịch (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàng Thị Ngọc Trần văn Toàn  Mẫu chứng từ 13: Phiếu chi số 228 Đơn vị: CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH HĨA NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIM Mẫu số S02-TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH, THANH HÓA MST: 2700231510-003 PHIẾU CHI Ngày 13 tháng 03 năm 2016 Quyển số: Số: PC 000228 Nợ: 6422 Có: 1111 Họ tên người nộp tiền: Hồng Thị Ngọc Địa chỉ: Phòng kế tốn Lý nộp: Thanh toán tiền cước điện thoại Số tiền: 892.050đ (Viết chữ): Tám trăm chín mươi hai nghìn, không trăm năm mươi đồng Kèm theo: 01 Chứng từ gốc HĐ dịch vụ viễn thông số 0136715 Thủ trưởng đơn vị Kế tốn trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) Trịnh Văn Luân Nguyễn Văn Minh Người lập (Ký, họ tên) Hoàng Thị Ngọc  Mẫu sổ sách 07: Sổ TK 642 SỐ CÁI Đơn vị: CHI NHANH CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH HÓA NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIM Mẫu số S02-TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH, THANH HĨA Tài khoản: 642- Chi phí quản lý kinh doanh Tháng 03 năm 2016 ĐVT: Đồng Ngày Chứng từ Số Ngày ghi sổ 13/03 20/3 … HĐ136715 13/03 HĐ000157 20/03 ……… 31/03 TK Diễn giải Số dư đầu kỳ Thanh toán tiền cước điện thoại Chi phí tiền khác ĐƯ Số tiền Nợ 1111 892.050 1111 15.500.000 Kết chuyển chi phí 31/03 quản lý doanh 911 90.082.502 nghiệp Cộng số phát sinh tháng 90.082.502 90.082.502 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Đã ký tên, đóng dấu)  Mẫu sổ sách 06: Sổ TK 642 SỐ CÁI Đơn vị: CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH HĨA NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIM Mẫu số S02-TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH, THANH HÓA Tài khoản: 911- Xác định kết kinh doanh Tháng 03 năm 2016 ĐVT: Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày 31/3 31/3 31/3 31/3 31/03 31/03 31/3 31/3 31/3 31/3 Diễn giải Số dư đầu kỳ Kết chuyển doanh thu TK ĐƯ Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển lãi Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ Nợ 511 Số tiền 641 709.340.400 … 80.597.091 911 90.082.502 632 457.937.000 421 80.723.807 759.340.400 759.340.400 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Đã ký tên, đóng dấu) 3.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng Tại công ty, xác định kết bán hàng bán thực theo tháng Hàng tháng vào kết bán hàng, kế toán thực hiên kết chuyển TK 511, 632,641, 642 sang bên Nợ TK 911 Cuối tháng kế toán lập báo cáo bán hàng Số liệu tổng quát tình hình bán hàng tháng 3/2016 - Doanh thu bán hàng = 709.340.400đ - Các khoản giảm trừ doanh thu =  Doanh thu = doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu - Doanh thu = 709.340.400đ  Giá vốn hàng bán =457.937.000đ  Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán - Lợi nhuận gộp = 251.403.400đ - Chi phí bán hàng = 80.597.091đ - Chi phí quản lý kinh doanh = 90.082.502đ Tại cơng ty Chi phí kinh doanh không phân bổ cho sản phẩm mà tập hợp cho tất sản phẩm Lợi nhuận = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý kinh doanh - Lợi nhuận =80.723.807 đ  Mẫu chứng từ 14: Báo cáo bán hàng BÁO CÁO BÁN HÀNG Từ ngày 01/03/2016 đến 31/03/2016 Kh Mã HH Tên HH ĐV T SL Tiền vốn oản (đồng) GT DT (1) Gạch A hai lỗ Gạch A hai lỗ Găch đặc Gạch lỗ Gạch lô 1/2 (2) Tổng doanh thu (đồng) (3)=(1)-(2) LN gộp CPBH CPQLDN LN Số tiền (đồng) (đồng) (đồng) (đồng) thu Nợ phải thu (đồng) (đồng) (4)=(3)-(1) (5) (6) (7) viên 240.000 122.400.000 185.520.000 36.120.000 36.120.000 viên 220.000 93.720.000 142.120.000 48.400.000 48.400.000 viên 180.000 132.840.000 201.420.000 68.580.000 35.000.000 38.580.000 viên 110.000 115.500.000 175.010.000 59.510.000 40.510.000 19.000.000 viên 6.100 3.477.000 5.270.400 1.793.400 1.793.400 457.937.000 709.340.400 viên TỔNG CỘNG 251.403.400 80.597.091 90.082.520 80.723.789 161.823.400 57.580.000 3.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa 3.3.1 Nhận xét tình hình tổ chức, hạch tốn nghiệp vụ kế tốn cơng ty Ưu điểm Thứ : Việc tổ chức máy kế tốn Cơng ty thiết kế gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động nề nếp hiệu cao cơng việc Các cán kế tốn trẻ, động, nhiệt tình, trình độ nghiệp vụ cao, thường xuyên cập nhật thay đổi chế độ kế toán Việt Nam vận dụng cách linh hoạt, tác phong làm việc khoa học Tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung hợp lý Đảm bảo hiệu hoạt động phòng kế tốn - Cơng ty áp dụng hình thức hạch tốn Nhật ký chung phù hợp với quy mơ, loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Việc tổ chức máy kế toán hồn tồn phù hợp với u cầu cơng việc trình độ chun mơn người Nhân viên kế tốn với trình độ chun mơn cao, ý thức trách nhiệm tốt, ln hồn thành tốt cơng việc giao, giúp đánh giá nhanh chóng kịp thời tình hình kinh doanh cơng ty, từ giúp lãnh đạo đưa mục tiêu kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao - Trên sở đặc điểm kết bán hàng cơng ty, kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết bán hàng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, để đưa hệ thống sổ sách ghi chép, xác định doanh thu, chi phí - Hệ thống chứng từ sử dụng: Nhằm đảm bảo để ghi nhận nghiệp vụ hạch toán việc thu chi nghiệp vụ toán cách đa dạng phong phú, đồng thời giúp cho việc tìm kiếm thông tin hệ thống giấy tờ sổ sách nhanh chóng xác, cơng ty đưa thêm vào hệ thống chứng từ thu chi nghiệp vụ tốn số chun dụng hợp lý.Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung cho việc phân cơng chun mơn kế tốn Việc áp dụng hình thức nhật ký chung tính xác cao - Về cơng tác ln chuyển chứng từ phòng kế toán với kho: Việc luân chuyển chứng từ thực theo quy trình hướng dẫn Bộ Tài Chính - Về cơng tác bảo quản lưu trữ chứng từ: Chứng từ liên quan đến nghiệp vu thu chi nhiệm vụ toán chứng từ phần hành khác phục vụ cho cơng tác kế tốn đơn vị quản lý chặt chẽ khoa học Việc xắp xếp chứng từ giúp ích nhiều cho cán nhân viên phòng cơng ty nhu cầu tìm lại thơng tin nhằm góp phần cải thiện nâng cao dần chất lượng cơng tác kế tốn đơn vị -Các sổ sách kế toán ghi chép thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu , kiểm tra kế toán chi tiết kế toán tổng hợp Nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm, kế tốn cơng ty tồn mặt hạn chế chưa phù hợp với chế độ chung, chưa thực khoa học, cần thiết phải phân tích, làm sáng tỏ, từ biện pháp thiết thực nhằm cung cấp đầy đủ hơn, xác thơng tin tài kế tốn - Hình thức bán hàng chủ yếu áp dụng Cơng ty bán hàng trực tiếp kho Công ty, mà chế thị trường ngày nay, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt phương thức bán hàng phần hạn chế đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Cơng ty khơng phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho mặt hàng nên mặt hàng đem lại lợi nhuận cao, mặt hàng bị lỗ - Cơng ty khơng sách thu tiền cụ thể khách hàng mua chịu khó kiểm sốt khả thu hồi nợ - Cơng ty khơng mức chiết khấu thương mại, sách chiết khấu thương mại cụ thể để áp dụng, việc áp dụng tùy thuộc vào thương lượng khách hàng Công ty, điều khơng khuyến khích khách hàng việc mua hàng 3.3.2 Phương hướng hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa 3.3.2.1 u cầu ngun tắc hồn thiện Yêu cầu đặt làm để kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phát huy mặt tích cực, ngày hồn thiện cơng tác kế tốn, thực nghiêm chế độ kế toán đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty? Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải thực dựa yêu cầu nguyên tắc sau: - Hoàn thiện dựa sở ngun tắc, chế độ kế tốn tài hành - Hoàn thiện phải vào điều kiện thực tế doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với tình trạng hoạt động - Hồn thiện sở tiết kiệm, chi phí bỏ hợp lý phải phát huy tác dụng - Hoàn thiện phải đem lại hiệu cho công tác kế toán, đem lại bền vững cho hoạt động doanh nghiệp 3.3.2.2 Một số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tốn bán hàng xác định kết quả bán hàng Công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa Sau thời gian thực tập Công ty, dựa thực tế tìm hiểu được, em xin đưa số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần Gạch Ngói sơng Chanh Thanh Hóa sau: - Cơng ty nên áp dụng phương thức bán hàng gửi đại lý để đẩy mạnh khối lượng hàng bán ra, tăng khả cạnh tranh thị trường.Với việc áp dụng phương thức bán hàng này, Công ty sử dụng chứng từ kế toán như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, hóa đơn bán hàng…và sử dụng tài khoản 157 – Hàng gửi bán đại lý để hạch tốn tình hình biến động hàng gửi bán đại lý, Công ty mở thêm tài khoản chi tiết để theo dõi - Cơng ty cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi cách xác.Việc trích lập dự phòng giúp Cơng ty nguồn vốn tài để bù đắp tổn thất xảy năm nhằm bảo tồn vốn kinh doanh Cơng ty - Cơng ty nên mức phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng để biết mức lợi nhuận thu loại sản phẩm để điều chỉnh cho phù hợp đem lại hiệu kinh doanh cao - Cơng ty thiết lập mức chiết khấu thương mại, chiết khấu toán áp dụng với loại mặt hàng theo giá trị hợp đồng để khách hàng tham khảo Điều khơng khuyến khích việc mua hàng khách hàng mà tiết kiệm thời gian chi phí thương lượng doanh nghiệp khách hàng Trên số ý kiến em nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa mong với ý kiến đóng góp Công ty xem xét lại mặt hạn chế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn nói chung để cơng tác kế tốn ngày hiệu hoàn thiện PHẦN IV KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết Luận Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt lĩnh vực xây dựng nay, để tồn đứng vững công ty “Cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa” cần phải phản ứng linh hoạt với biến động thị trường, đổi phương thức bán hàng Đồng thời, tổ chức tốt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, sách biện pháp phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt lợi nhuận cao nhất, chi phí bỏ thấp nhất, đảm bảo lấy thu bù chi Qua thời gian thực tập công ty nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị, em tiếp xúc với máy kế toán phần hành kế toán cung cấp dịch vụ, học hỏi nhiều kiến thức phục vụ cho đề tài khóa luận Trong trình nghiên cứu đề tài sâu tìm hiểu được: - Hệ thống hố sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng bao gồm: kế toán bán hàng, chi phí xác định kết bán hàng - Tìm hiểu đặc điểm Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa, q trình hình thành, phát triển, tổ chức máy quản lý, máy kế tốn, mặt hàng kinh doanh qua đánh giá tình hình tài sản nguồn vốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 2013- 2015 - Tìm hiểu thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng tháng 3/2016 Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa cụ thể: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 709.340.400đồng Giá vốn hàng bán: 457.937.000đồng Chi phí quản bán hàng: 80.597.091 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp: 90.082.520 đồng Lợi nhuận thuần:80.723.789 đồng - Đề tài đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa Do thời gian thực tập chưa nhiều nên vấn đề đưa khóa luận chưa tính khái qt cao, việc giải chưa hồn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến, đóng góp thầy để khóa luận em hồn chỉnh 4.2 Kiến nghị Sau tìm hiểu đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa”, đánh giá thực trạng cơng tác bán hàng xác định kết bán hàng Công ty thông qua kết đạt hạn chế tồn Công ty, xin đưa số kiến nghị sau: Công ty nên thiết lập mức chiết khấu cho mặt hàng, hay giá trị hợp đồng cách cụ thể để khách hàng tham khảo giảm bớt thời gian, chi phí thương lượng Tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ, phương thức bán hàng đối tượng khách hàng - Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, Công ty phải ln đối đầu với khó khăn, thử thách Các Cơng ty không ngừng cạnh tranh phương diện từ giá cả, quy cách, chất lượng cung cấp dịch vụ, hàng hóa Điều quan trọng Cơng ty cần thiết phải tổ chức tốt phối hợp nhịp nhàng phận - Cùng với phát triển công ty, khối lượng công việc kế tốn ngày nhiều, cơng ty sách tuyển dụng thêm nhân lực tạo điều kiện để công việc thực cách nhanh chóng kịp thời, tránh tình trạng nhân viên kiêm nhiệm nhiều công việc Hơn nữa, việc bổ sung thêm nhân lực, đội ngũ lao động trẻ người hăng hái tiếp cận với khoa học đại tạo phong cách làm việc góp phần đẩy mạnh nâng cao trình độ nhân viên kế tốn - Cơng ty nên sử dụng nhật ký đặc biệt nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền để giảm bớt số lượng nghiệp vụ, dày đặc khó theo dõi Nhật ký chung - Nên lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Vì kinh doanh để nguồn tài phù hợp với doanh thu chi phí bỏ kỳ Cuối niên độ kế tốn, cơng ty nên lập khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng khoản phải thu khó đòi - Công ty nên xây dựng mức thưởng cho người lao động cơng ty vừa để khuyến khích người lao động hăng say làm việc nâng cao hiệu sản xuất gắn bó với doanh nghiệp - Công ty nên sử dụng phần mềm mềm kế toán việc hạch toán kế toán đơn vị nhằm giảm bớt cơng việc cho phòng kế tốn, tạo điều kiện làm việc thuận lợi kết hạch tốn xác TÀI LIỆU THAM KHẢO a) Sách GS.TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010) Giáo trình kế tốn tài Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Đồn Xn Tiên (2009) Giáo trình ngun lý kế tốn Nhà xuất Tài Chính b) Các báo cáo Nguyễn Thị Hoa (2012), Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng công ty TNHH TM DV Việt Mai, luận văn tốt nghiệp đại học, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Hằng (2013), Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Thắng, luận văn tôt nghiệp đại học, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội c) Luật, Nghị định Quyết định việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ Tài Chính Số: 48/2006/QĐ-BTC d) Tài liệu tham khảo từ internet Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh http://www.slideshare.net/hoahoahoahoa/bo-co-thc-tp-k-ton-cng-ty-hng-tin http://voer.edu.vn/m/co-so-ly-luan-chung-ve-cong-tac-ke-toan-ban-hang-va-xacdinh-ket-qua-kinh-doanh-trong-doanh-nghiep-thuong-mai/54d758f2 ... hiểu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hóa Từ đó, đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng đơn vị 1.2.2... thống hóa sở lý luận thực tiễn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Tìm hiểu thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố” - Đề xuất số giải... phương thức toán - Kế toán bán hàng xác định kết bán h àng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh Thanh Hố - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần gạch ngói sông chanh tại thanh hoá, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần gạch ngói sông chanh tại thanh hoá, TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, - Thanh toán không dùng tiền mặt, Sơ đồ 2.3: Hạch toán tổng quát TK 5212, + Xác định giá vốn của hàng xuất kho để bán: Đối với các doanh nghiệp sản xuất giá vốn thành phẩm xuất kho để bán hoặc thành phẩm hoàn thành không nhập kho đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành. Trị giá vốn thành phẩm, Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh., 2 Phương pháp nghiên cứu, Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty, - Bộ phận xưởng: sản xuất sản phẩm, báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu, số lượng sản phẩm hoàn thành cũng như số sản phẩm hỏng., 2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu tại Công ty cổ phần gạch ngói Sông Chanh tại Thanh Hóa, * Các phương thức bán hàng tại công ty, Ngày 02/03/2016 công ty xuất hàng bán cho : Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt theo hình thức bán hàng trực tiếp qua kho.Theo hợp đồng mua bán thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tiến Đạt tự mang phương tiện vận chuyển, ĐIỀU 2. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG., Mẫu chứng từ 02: Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng số 5927, Mẫu sổ sách 05: Sổ cái TK 511, Mẫu chứng từ 14: Báo cáo bán hàng, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay