THIẾT kế bộ lọc FIR

19 114 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 22:33

Thiết kế bộ lọc số FIR phương pháp cửa sổ FIR fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fr fir fir fir fir fir fir Thiết kế bộ lọc số FIR phương pháp cửa sổ FIR fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fr fir fir fir fir fir fir Thiết kế bộ lọc số FIR phương pháp cửa sổ FIR fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fr fir fir fir fir fir fir Thiết kế bộ lọc số FIR phương pháp cửa sổ FIR fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fir fr fir fir fir fir fir fir TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR GVHD: Hồ Phước Tiến Nhóm SVTH: 1.Nguyễn Tấn Linh 2.Phạm Văn Duân 3.Đào Minh Cảnh 4.Nguyễn Tá Quang I.Các bước thiết kế Thực bước:  Mơ tả đặc tính đầu vào (Input Specifications): tùy thuộc ứng dụng  Xấp xỉ (Approximations): xấp xỉ yêu cầu cho cách dùng cơng cụ tốn  Thực (Implementation):  Bước trung gian (Intermedium): Mô tả lọc dạng phương trình sai phân (difference equation), hàm truyền H(z), hay đáp ứng xung h(n)  Đầu (Output): Từ mô tả này, thực lọc phần cứng hay phần mềm máy tính II.Mơ tả đặc tính  Trong ứng dụng âm tiếng nói, lọc số dùng để thực việc chọn lọc tần số  Đặc tính u cầu mơ tả miền tần số, dạng biên độ pha  Pha tuyến tính thường yêu cầu miền thơng dải  Bộ lọc FIR: cho pha tuyến tính cách xác  Bộ lọc IIR: pha tuyến tính miền thơng dải khơng đạt  Vì vậy, xem xét đặc tính biên độ  Đặc tính biên cho dạng sau:  Tuyệt đối (Absolute specifications)  Tương đối (Relative specifications) Đặc tả tuyệt đối tương đối Phương pháp thiết kế cửa sổ  Ý tưởng bản:  Chọn lọc chọn lọc tần số lí tưởng thích hợp (ln ln có đáp ứng xung khơng nhân có chiều dài vô hạn)  Xén (bằng cách đặt cửa sổ) đáp ứng xung để có lọc FIR nhân có pha tuyến tính  Chú ý:  Cửa sổ thích hợp  Bộ lọc lí tưởng thích hợp  Bộ lọc thơng thấp lí tưởng (LPF) cho sau: Ảnh hưởng cửa sổ Cửa sổ chữ nhật Hiện tượng GIBBS Cửa sổ Bartlett Cửa sổ Hann Cửa sổ Hamming Cửa sổ Blackman Đặc tính số loại cửa sổ Cửa sổ Kaiser Io hàm Bessel bậc không hiệu chỉnh Example  Design a digital FIR lowpass filter with the following specifications: ωp = 0.2π,ωs = 0.3π,Rp = 0.25 dB,As = 50 dB Choose an appropriate window function from Table 7.1 Determine the impulse response and provide a plot of the frequency response of the designed filter Thực matlab Kết quả: ... lọc số dùng để thực việc chọn lọc tần số  Đặc tính yêu cầu mô tả miền tần số, dạng biên độ pha  Pha tuyến tính thường yêu cầu miền thông dải  Bộ lọc FIR: cho pha tuyến tính cách xác  Bộ lọc. .. pháp thiết kế cửa sổ  Ý tưởng bản:  Chọn lọc chọn lọc tần số lí tưởng thích hợp (ln ln có đáp ứng xung khơng nhân có chiều dài vơ hạn)  Xén (bằng cách đặt cửa sổ) đáp ứng xung để có lọc FIR. .. đáp ứng xung để có lọc FIR nhân có pha tuyến tính  Chú ý:  Cửa sổ thích hợp  Bộ lọc lí tưởng thích hợp  Bộ lọc thơng thấp lí tưởng (LPF) cho sau: Ảnh hưởng cửa sổ Cửa sổ chữ nhật Hiện tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế bộ lọc FIR, THIẾT kế bộ lọc FIR, II.Mô tả đặc tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay