BC quy trinh van hanh va bao tri cong trinh TB quynh lam

22 94 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 22:00

CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUÁT 1.1 MỞ ĐẦU 1.2 CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.2.1 Các pháp lý 1.2.2 Các Chủ trương, Chính sách, Nghị quyết, Quyết định 1.2.3 Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng .3 ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH VÀ CÁC U CẦU ĐỐI VỚI CƠNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO TRÌ 22.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH 2.1.1 Vị trí, phạm vi hoạt động vùng ảnh hưởng 2.1.2 Yêu cầu nhiệm vụ cơng trình 2.2 THÀNH PHẦN, QUY MÔ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH .6 2.2.1 Phạm vi cơng trình thành phần kết cấu .6 2.2.2 Hình thức kết cấu cơng trình 2.3 Những vấn đề cần lưu ý cơng tác vận hành, bảo trì CHƯƠNG III 12 QUY TRÌNH KỸ THUẬT VẬN HÀNH 12 3.1 CƠ QUAN VẬN HÀNH 12 3.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN: 12 3.2.1 Cấp cơng trình: 12 3.2.2 Các mực nước thiết kế: 12 3.3 VẬN HÀNH CƠNG TRÌNH 12 3.4 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 15 CHƯƠNG .18 QUY TRÌNH BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH 18 4.1 NGUYÊN TẮC CHUNG: 18 4.2 QUAN TRẮC THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TRÌNH: .18 4.2.1 Quy định kiểm tra .18 4.3 BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH: 20 4.4 NỘI DUNG BẢO TRÌ: 20 4.4.1 Quy định chung 20 4.4.2 Các chế độ bảo trì 21 4.5 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ VÀ AN TOÀN 21 Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình CHƯƠNG I TỔNG QUÁT 1.1 MỞ ĐẦU 1.1.1 Tổ chức lập hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn: Viện Kỹ thuật cơng trình Chủ nhiệm cơng trình: ThS Nguyễn Việt Quang Chủ nhiệm địa hình: KS Lưu Xuân Trường Chủ nhiệm địa chất: TS Trịnh Minh Thụ Chủ nhiệm thủy công: ThS Nguyễn Văn Thuấn 1.1.2 Thời gian lập hồ sơ thiết kế vẽ thi công: Từ ngày /03/2014 đến tháng 05/2014 1.2 CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.2.1 Các pháp lý - Luật tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng năm 2012; - Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi số: 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001; - Luật đê điều số: 79/2006/QH 11 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; - Thông tư Bộ Xây dựng Số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2009 V/v quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng việc quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; 1.2.2 Các Chủ trương, Chính sách, Nghị quyết, Quyết định + Căn Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình việc phê duyệt điều chỉnh Dự án khắc phục hậu sau thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I, tỉnh Hòa Bình; + Căn văn số 1372/UBND - NLN ngày 12/12/2011 UBND tỉnh Hòa Bình việc điều chỉnh tuyến kênh tiêu 20 quy mô trạm bơm Quỳnh Lâm, dự án xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I (Điều chỉnh tuyến kênh tiêu 20 quy mô trạm bơm Quỳnh lâm) + Quyết định số 320/QĐ-SNN ngày 30-6-2014 Sở Nông nghiệp Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình PTNT việc phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn cơng trình Trạm bơm Quỳnh Lâm; 1.2.3 Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng - QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu thiết kế; - QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế vẽ thi cơng cơng trình thuỷ lợi; - TCVN 8478:2010, Cơng trình thủy lợi - u cầu thành phần, khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn lập dự án thiết kế; - TCVN 8477:2010, Cơng trình thủy lợi - u cầu thành phần, khối lượng khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án thiết kế; + Quyết định số 03/2002/QĐ - BNN - KHCN ngày 07/01/2002, Tiêu chuẩn ngành: 14TCN 102-2002 Quy phạm khống chế cao độ sở cơng trình Thuỷ lợi; - TCXDVN 309 - 2004 Bộ Xây dựng quy định “Công tác trắc địa xây dựng”; - TCVN 8225:2009: Cơng trình thủy lợi Các quy định chủ yếu lưới khống chế cao độ địa hình; - TCVN 8223:2009, Cơng trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu đo địa hình, xác định tim kênh cơng trình kênh; - TCVN 8477:2010, Cơng trình thủy lợi - u cầu thành phần, khối lượng khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án thiết kế; - TCVN 8422:2010, Cơng trình thuỷ lợi - Thiết kế tầng lọc ngược cơng trình thuỷ cơng; - TCVN 8423:2010, Cơng trình thuỷ lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế cơng trình thuỷ cơng; - HDTL.C.4.76: Hướng dẫn thiết kế tường chắn cơng trình thuỷ lợi - Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 43-85: “Đường thi công cơng trình thủy lợi - Quy phạm thiết kế”; - QPTL C - - 78: “Quy phạm tải trọng lực tác động lên cơng trình Thủy lợi (do sóng tàu)”; - TCVN 4118-85: Tiêu chuẩn thiết kế kênh; - TCVN 4253-1986: Nền cơng trình Thủy cơng - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 2737 - 1995: Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 205 - 1998: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế; - 22TCN 223-95: Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng; - TCVN 4116-1985 : Kết cấu bê tông bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế; Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình - Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH VÀ CÁC U CẦU ĐỐI VỚI CƠNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO TRÌ 22.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH 2.1.1 Vị trí, phạm vi hoạt động vùng ảnh hưởng Vùng tiêu Quỳnh Lâm nằm phía bờ phải sơng Đà thuộc thành phố Hồ Bình có tổng diện tích tự nhiên 750 địa bàn gồm phường xã là: Phường Phương Lâm, Phường Đồng Tiến, Phường Thái Bình xã Sủ Ngòi Diện tích khu tiêu giới hạn bởi: - Phía Đơng đê Quỳnh Lâm - Phía Bắc đê đà Giang, bờ phải sông Đà - Phía Tây phía Nam đồi núi cao Vị trí dự kiến xây dựng trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm vị trí trạm bơm cũ, cạnh đê Quỳnh Lâm (tại vị trí K1+780 đê Quỳnh Lâm) phía bờ trái suối Ngòi Chăm, có toạ độ địa lý 20046' độ Vĩ Bắc, 105021' độ Kinh Đông, thuộc phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình + Phạm vi hoạt động vùng ảnh hưởng: Trạm bơm Quỳnh Lâm có phạm vi ảnh hưởng đến tồn vùng tiêu Quỳnh Lâm có tổng diện tích tự nhiên 750 địa bàn gồm phường xã là: Phường Phương Lâm, Phường Đồng Tiến, Phường Thái Bình xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình Trạm bơm Quỳnh Lâm sau xây dựng công trình tiêu úng bảo vệ khu vực khơng bị ngập úng Vị trí TB Quỳnh Lâm Bản đồ vị trí trạm bơm Quỳnh Lâm Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình 2.1.2 u cầu nhiệm vụ cơng trình - Đảm bảo chủ động tiêu cho 750 diện tích đất khu tiêu Quỳnh Lâm theo tình hình mưa úng cấu sử dụng đất vùng theo quynh hoạch chung xây dựng thành phố hòa bình đến năm 2025 - Cải tạo cảnh quan đô thị cải thiện môi trường sinh thái khu vực dự án góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội khu vực 2.2 THÀNH PHẦN, QUY MƠ ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH 2.2.1 Phạm vi cơng trình thành phần kết cấu - Trạm bơm: Nhà máy trạm bơm Quỳnh Lâm xây dựng vị trí nhà máy bơm cũ phía đê Quỳnh Lâm (tương ứng vị trí K1+750 đê Quỳnh Lâm) thuộc địa bàn phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình Bể hút nhà máy hồ điều hòa có diện tích khoảng 3.000m Bể xả diện với nhà máy Bể hút nhà máy - Thiết bị máy bơm: Nhà máy lắp đặt 02 máy bơm chìm (Giai đoạn lắp đặt bổ sung 06 tổ máy), công suất máy 8000m 3/h - Thiết bị điện trạm bươm: Thiết bị điện trạm bơm có tủ điều khiển bơm tủ điện tự dùng (Sau đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch trạm bơm có tủ đầu vào, 02 tụ bù cos phi, 01 tủ liên lạc tủ điều khiển bơm tủ điện tự dùng) - Cống xả qua đê: Cống xả qua đê nối tiép với bể xả trạm bơm đưa nước từ bể xả suối Ngòi Chăm 2.2.2 Hình thức kết cấu cơng trình - Nhà máy: Nhà máy bơm kiểu buồng ướt bê tơng liền khối, máy bơm chìm nước Để tiết kiệm diện tích xây dựng cơng trình, gian vận hành nhà quản lý bố trí tầng nhà máy bơm Nhà máy bơm chia làm tầng: - Tầng nhà trạm tầng quản lý vận hành, kết cấu dạng khung BTCT M250, tường bao xây gạch VXM M75, mái đổ BTCT M250 lợp tơn chống nóng Cao trình sàn tầng +27,50m có bố trí gian vận hành bao gồm có tủ điện đầu vào tủ khởi động bơm Các gian lại bố trí gian quản lý có phòng trực, phòng làm việc, phòng họp cơng trình phụ + Tầng sàn lắp đặt máy bơm gồm tổ máy bơm gian sửa chữa, kết cấu BTCT M250 khơng xây tường Cao trình sàn bơm máy +20,90m + Tầng buồng hút hia thành gian cho tổ máy bơm gian trụ pin, kết cấu BTCT M250 Cao trình đáy buồng hút +14,35m + Xử lý mòng nhà máy cọc BTCT 35x35cm dài 19,50m - Bể hút Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình Trước buồng hút nhà máy hồ điều hòa có diện tích khoảng 3.000m Như nước hồ điều hòa chảy trực tiếp vào buồng hút nhà máy bơm Cao trình đáy hồ điều hòa +15,00m; nối tiếp từ cao trình đáy nhà máy có cao trình +14,60m đến cao trình đáy hồ +15,00m BTCT M200 dày 30cm; gia cố thêm đáy hồ điều hòa phần giáp nhà máy bê tông M150 dày 20cm - Bể xả Bể tháo thiết kế theo kiểu bể tháo diện với nhà máy Thơng qua tính tốn thuỷ lực để xác định kích thước bể tháo: - Cao trình đáy bể xả: +18,50m - Cao trình tường bể xả: +24,00m - Chiều rộng phía bể tháo: B = 28,90 m Kết cấu bể xả BTCT M250, xử lý móng cọc BTCT 30x30cm dài 23,0m - Cống xả qua đê: Cống xả qua đê hình thức cống ngầm chảy có áp Kích thước cống cửa BxH = 2,5 x 3,0 m Tiêu năng: Khi cống làm việc, mực nước ngồi sơng cao cống chế độ chảy ngập Làm bể tiêu cấu tạo, chiều sâu bể 0,8m Kết cấu cống BTCT M250 Đoạn sau bể tiêu gia cố đến lòng suối, đáy suối gia cố rọ đá KT (2,0x1x0,5)m Bờ suối vị trí cửa xả cống gia cố đá xây VXM M100 dày 30cm Thiết bị khí cống: Khi mực nước ngồi sơng cao cống làm nhiệm vụ ngăn lũ, cửa van cống thép, máy đóng mở điện VĐ10 (hệ thống điện điều khiển cửa van lắp đặt giai đoạn dự án) Xử lý móng cống xả qua đê cọc BTCT M300 kính thước cọc (0,3x0,3x23)m - Tường rào bảo vệ trạm bơm: Tường rào bảo vệ xung quanh cơng trình bao quanh nhà máy bơm, trạm biến áp sân vườn Tường rào phía trước nhà máy (phía đê Quỳnh Lâm) tường rào thống sắt vng, gạch xây VXM M75 Các đoạn hàng rào lại tường rào đặc gạch xây VXM M75 Sân khu quản lý đổ BT M150, có bồn hoa cảnh 2.3 Những vấn đề cần lưu ý cơng tác vận hành, bảo trì 2.3.1 Đặc điểm khí hậu: Hồ Bình nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng: nóng, ẩm, có mùa đơng lạnh Khí hậu năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa hè tháng 4, kết thúc vào tháng 9; mùa đông tháng 10 năm trước, Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình kết thúc vào tháng năm sau Do đặc điểm địa hình, Hồ Bình có kiểu khí hậu Tây Bắc với mùa đông khô lạnh, mùa hè nóng ẩm (ở vùng núi cao phía Tây Bắc); kiểu khí hậu đồng Bắc Bộ thời tiết ơn hoà (ở vùng đồi núi thấp) 1/ Lượng mưa: Tổng lượng mưa trung bình hàng năm 1.860mm, cao 2.452mm, thấp 1300mm phân bố không không năm Mưa chủ yếu tập trung từ tháng đến tháng 9, lượng mưa vào tháng 12 tháng 1, số ngày mưa trung bình năm 132 ngày Mưa tập trung phân hoá theo mùa thường gây rửa trơi gây xói mòn đất vùng đồi núi gây nên ngập úng vùng trũng 2/ Nhiệt độ: Thành phố Hòa Bình có nhiệt độ tương đối ổn định mức trung bình : + Nhiệt độ khơng khí trung bình 23,20C + Nhiệt độ TB mùa hè từ 27 ÷ 290C, cao vào tháng khoảng 370C + Nhiệt độ trung bình mùa đơng từ 18 ÷ 20 0C, tối thấp trung bình tháng lạnh vào tháng 1, khoảng ÷ 70C 3/ Độ ẩm khơng khí: Độ ẩm khơng khí liên quan chặt chẽ với chế độ mưa có phân hố rõ rệt qua tháng năm : + Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng 85% + Độ ẩm cao vào tháng khoảng 90% + Độ ẩm thấp vào tháng khoảng 70% 4/ Lượng nước bốc : + Lượng nước bốc trung bình hàng năm khoảng 73% + Lượng nước bốc cao vào tháng 6,7,8 khoảng 90% + Lượng nước bốc thấp vào tháng 1,2,3 khoảng 60% 5/ Nắng: + Số nắng trung bình mùa hè giờ/ngày, mùa đông giờ/ngày + Số nắng trung bình hàng năm 1.636 giờ/năm + Số nắng trung bình tháng 144 giờ/tháng 6/ Sương muối: Sương muối có xuất Thành phố Hòa Bình, song khơng phải thường xuyên (nếu có thường xảy từ tháng đến tháng 2) Những năm sương muối nhiều làm cho hoa màu trồng bị chết rét 7/ Gió bão: Hướng gió chủ đạo gió Đơng Nam, gió mùa Đơng Bắc gió Tây Nam Gió mùa Đông Bắc thổi từ tháng 10 năm trước đến tháng năm sau mang theo Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình khơng khí lạnh gió Đơng Nam thổi từ tháng đến tháng mang theo khơng khí nóng đặc biệt vào tháng đến tháng thường xuất gió Tây Nam khơ, nóng nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân Vận tốc gió bình qn nhiều năm trạm Hòa Bình 1m/s; 2.3.2 Đặc điểm sơng ngòi: Do địa hình bị chia cắt mạnh nên sơng suối Hòa Bình thường dốc ngắn Mùa lũ mưa nhiều, mực nước sông suối lên cao, chảy xiết gây lụt lội, ảnh hưởng đến nông nghiệp giao thông vùng Khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sông Đà Sông Đà bắt nguồn từ vùng núi cao Vân Nam - Trung Quốc, chảy qua vùng Tây Bắc, đoạn lòng sơng hẹp, thác ghềnh; đến địa phận tỉnh Hồ Bình lòng sơng rộng, thác giảm nhiều, đáng kể Thác Bờ Sông Đà chảy đất Hồ Bình với chiều dài 103 km, đến thị xã Hồ Bình, sơng Đà chảy ngược lên hướng Bắc Sơng Đà chảy qua huyện Đà Bắc, TP Hồ Bình phần huyện Kỳ Sơn có lòng sơng rộng nằm thấp so với ruộng canh tác hai bên bờ sông Từ sau xây dựng nhà máy thuỷ điện Hồ Bình, việc vận hành cơng trình có tác dụng to lớn cho kinh tế quốc dân cải tạo khí hậu khu vực, song nảy sinh số vấn đề cần phải giải hạ du đập thuỷ điện Hòa Bình thuộc thành phố Hồ Bình huyện Kỳ Sơn như: thay đổi quy luật dòng chảy, dao động mực nước thất thường vận hành tràn; gây xói lở hai bên bờ sông cửa suối đổ vào sông Đà gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống nhân dân khu vực nói Hồ sơng Đà (hồ Hồ Bình): có dung tích 9,5 tỉ m3 nước, phục vụ nhiều mục tiêu kinh tế quốc phòng Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu phục vụ phát điện Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình - nguồn cung cấp điện quan trọng cho nước; ngồi có nhiệm vụ cắt lũ mùa mưa, điều tiết nước chống hạn mùa khô cho đồng châu thổ sông Hồng 2.3.3 Đặc điểm thủy văn Trên sông Đà đoạn từ sau đập thủy điện Hồ Bình có hai trạm thủy văn đo mực nước trạm Bến Ngọc (Hồ Bình), cách đập thủy điện km hạ lưu trạm Trung Hà cách trạm Bến Ngọc 53.4km Hai trạm cú số liệu từ 1988 đến Theo tài liệu đo đạc trạm thuỷ văn Bến Ngọc TP Hồ Bình số đặc điểm thủy văn sông Đà sau: + Dòng chảy trung bình năm : Q0 = 1.580 m3/s + Mơ đun dòng chảy : M0 = 30,5 l/s-km2 + Lưu lượng lớn : Qmax = 11.500 m3/s + Lưu lượng nhỏ : Qmin = 130 m3/s * Các mực nước đặc trưng đo trạm thuỷ văn Hồ Bình: Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình - Mực nước lớn đo thời kỳ 1994 – 2010 23,71m xảy ngày 20/08/1996 Theo chuỗi số liệu dài năm, trị số có tần suất ≈ 1% - Mực nước nhỏ đo thời kỳ 1994-2010 11,26m xảy ngày 20/05/1994 - Mực nước ứng với lưu lượng xả 2400m 3/s tổ máy làm việc cột nước 16,0m - Mực nước thiết kế đê: Theo Quyết định số 580/QĐ-PCLB ngày 25/7/2002 Bộ Nông nghiệp PTNT Về việc quy định mức nước thiết kế đê cho tuyến đê thuộc tỉnh Hòa Bình mực nước thiết kế cho tuyến đê Đà Giang vị trí trạm thủy văn Hòa Bình sơng Đà tương ứng K1 + 100 đê Đà Giang 24,15m - Theo Quyết định 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc quynh định mực nước tương ứng với cấp báo động sông thuộc phạm vi nước Mực nước báo động TP Hòa Bình ứng với cấp báo động nư sau: + Báo động cấp I: +21,00m + Báo động cấp II: +22,00m + Báo động cấp III: +23,00m 2.3.4 Những vấn đề cần lưu ý cơng tác vận hành bảo trì: Cơng tác vận hành bảo trì cơng trình thủy lợi phải tn theo quy hoạch, kế hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật - Nhân viên quản lý, vận hành máy bơm, trạm bơm phải có văn bằng, chứng chuyên môn kỹ thuật, quản lý vận hành máy bơm điện, có đủ sức khỏe phù hợp với công việc giao Nhân viên vận hành giao nhiệm vụ vận hành, bảo trì máy bơm phải hướng dẫn nhân viên có kinh nghiệm thời gian tháng chuyên môn kỹ thuật quy định quản lý, vận hành máy bơm, trạm bơm - Chỉ vận hành, sử dụng máy bơm, trạm bơm đủ điều kiện kỹ thuật an toàn Đối với trạm bơm, máy bơm xây dựng, lắp đặt sửa chữa, nâng cấp phải có biên nghiệm thu, bàn giao kèm theo hồ sơ hồn cơng lập theo quy định hành đưa vào vận hành - Theo dõi, phát xử lý kịp thời cố; tu, bảo dưỡng, vận hành bảo đảm an tồn cơng trình; kiểm tra, sửa chữa cơng trình trước sau mùa mưa lũ; - Quan trắc, theo dõi thu thập số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng hợp ứng dụng tiến khoa học, công nghệ vào việc khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác cơng trình thủy lợi; Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 10 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình - Khi phát cơng trình thủy lợi bị xâm hại có nguy xảy cố, người phát có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục thực báo cho Đơn vị quản lý khai thác bảo vệ cơng trình quan nhà nước nơi gần để xử lý - Trong phạm vi vùng phụ cận, việc sử dụng đất phải bảo đảm không gây cản trở cho việc vận hành bảo đảm an tồn cơng trình Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 11 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình CHƯƠNG III QUY TRÌNH KỸ THUẬT VẬN HÀNH 3.1 CƠ QUAN VẬN HÀNH Đơn vị trực tiếp quản lý vận hành Công ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Cơng Trình Thuỷ Lợi Hồ Bình Do cơng trình phòng chống lụt bão nên mùa mưa lũ, cơng trình chịu đạo vận hành Ban huy phòng chống lụt bão địa phương 3.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN: 3.2.1 Cấp cơng trình: + Trạm bơm: Cấp IV + Cống xả qua đê: Cấp III (bằng cấp đê Quỳnh Lâm) 3.2.2 Các mực nước thiết kế: 3.2.2.1 Mực nước suối Chăm: - Mực nước thiết kế suối Ngòi Chăm: +22,37m - Mực nước lớn ngồi suối Ngòi Chăm: +23,37m 3.2.2.2 Các mực nước đặc trung bể xả: - Mực nước bể xả thiết kế: +22,47m - Mực nước bể xả lớn nhất: +23,37m - Mực nước bể xả nhỏ nhất: +20,80m 3.2.2.3 Các mực nước đặc trưng bể hút: - Mực nước thiết kế bể hút: +17,50m - Mực nước lớn bể hút: +19,02m - Mực nước nhỏ bể hút: +17,00m 3.2.2.4 Các mực nước đặc trưng buồng hút nhà máy: - Mực nước thiết kế buồng hút: +17,20m - Mực nước lớn buồng hút: +18,72m - Mực nước nhỏ buồng hút: + 16,70m 3.3 VẬN HÀNH CƠNG TRÌNH 3.3.1 Máy bơm *Chỉ phép khởi động tổ máy bơm khi: - Mực nước (+ 16,7 m) mực nước lưới chắn rác bể hút - Các đèn cảnh báo dò nước khơng sáng - Các nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ ổ bi nằm giới hạn cho phép - Để khởi động máy bơm, ấn nút “Khởi động” tủ khởi động - Để dừng bơm, ấn nút “ Dừng bơm” tủ khởi động - Thời gian chạy vận hành phải phân cho tổ bơm Trong năm, Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 12 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình số hoạt động tổ máy bơm không chênh lệch nhiều * Những giới hạn vận hành Bơm thiết kế để hoạt động yêu cầu sau đây: - Nhiệt độ chất lỏng tối đa 400C - Chất lỏng bơm không sử dụng hóa chất ăn mòn chất thải tro, sỉ - Mực nước thấp xem hình +16,70m - Giới hạn điện áp, motor thiết kế với công suất danh định với điện áp dung sai ±5% - Cân điện áp pha cung cấp không vượt ±1% - Tần số khởi động, không khởi động bơm 12 lần * Vận hành (1) Khởi động: - Nhấn nút khởi động motor tủ bàn điền khiển, đảm bảo bơm kiểm tra chiều quay trước - Thận trọng không chạy bơm sảy tượng ngược chiều quay (2) Trong trình vận hành: - Thường xuyên kiểm tra hoạt động bơm, ghi chép nhiệt độ ổ bi, nhiệt độ cuộn dây, dòng điện, điện áp Chú ý: Cho phép dừng bơm thấy tiếng ồn độ rung khơng bình thường ngun nhân bị vật cản, mắc rác van xả hoạt động khơng bình thường… Trong trường hợp cần kiểm tra tìm nguyên nhân gây cố khắc phục (3).Dừng bơm: Nhấn nút dừng motor tủ điều khiển 3.3.2 Vận hành tủ * Chỉ vận hành tủ cửa trước tủ đóng lại để cách ly hồn tồn với dẫn điện! 3.3.2.1 Vận hành tủ tổng - Đóng tồn cầu chì, aptomat điều khiển => kiểm tra ok hệ thống đèn điều khiển - Sử dụng nút nhấn “Đóng P’ “Cắt P” để đóng- cắt máy cắt máy bơm - Quan sát vị trí thiết bị thị mặt cánh - Trên mặt cánh thể loạt đèn trạng thái hiển thị trạng thái đóng cắt máy cắt ( ON mầu đỏ, OFF mầu xanh, Lỗi mầu vàng, …) - Bố trí hệ thống đèn báo pha, đồng hồ đa chức năng, đồng hồ đo dòng điện, đo điện áp để kiểm soát hệ thống * Lưu ý vận hành: Hệ thống 02 tủ tổng lấy nguồn sau MBA Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 13 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình 3.3.2.2 Quy trình khởi động bơm: Chuẩn bị kiểm tra trước vận hành * Công tác kiểm tra trước vận hành bơm - Kiểm tra phần cơng trình: + Mực nước bể hút lớn + 16,70m + Vớt hết dong, rác, gỗ……ở bể hút + Kiểm tra cống bể hút, bể xả nhà máy để phát cố bất thường - Kiểm tra phần điện: + Kiểm tra cáp/dây điện điểm nối đấu nối xác chặt chẽ, bao gồm tiếp địa thiết bị điện + Đo điện trở cách điện động cao hạ áp nhà máy + Đối với động kiểm tra Megger 2500V : Rcđf-f Rcđf-v phải đạt Rcđ 60’’≥ 10 MΩ + Đối với động hạ áp kiểm tra megger 500 V : Rcđf-f Rcđf-v phải đạt Rcđ 60’’≥ 0.5 MΩ + Đo điện trở cách điện cáp phụ tải kV nhà máy : Rcđf-f Rcđf-v phải đạt Rcđ 60’’≥ ÷ 10 MΩ + Kiểm tra tình trạng tiếp địa thiết bị + Kiểm tra mạch động lực ,mạch phụ tải ,mạch điều khiển….xem có bất thường khơng,nếu có phải khắc phục sửa chữa trước đóng điện Lưu ý: Điều kiện kiểm tra lần đầu chạy bơm giai đoạn bảo dưỡng hàng năm - Kiểm tra tủ nguồn điện: Tủ Khơ ráo, sẽ, khơng có tượng khác thường Đèn báo pha Giá trị điện áp Tủ đầu vào Tủ tự dùng: ĐỏVàng-Xanh: sáng + 342V~418V –Các tủ - Kiểm tra Khởi động mềm xem có bất thường không * Công tác chuẩn bị để vận hành bơm Lưu ý: Không khởi động lúc tất tổ máy bơm) - Bước 1> Kiểm tra, xác nhận lại cần cấp nguồn điện - Bước 2> Kiểm tra điện áp - Bước 3> Đóng MCCB cấp nguồn cho tủ KĐ * Tủ khởi động bơm: Bước 1> Bật aptômát MCB cấp nguồn điều khiển cho tủ khởi động bơm Viện Kỹ thuật công trình - Trường đại học Thủy lợi 14 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình Bước 2> Kiểm tra đèn tín hiệu; Bơm trạng thái dừng, đèn báo “Dừng” sáng √ Khơng có lỗi xảy ra: Mực nước bể hút thấp Quá dòng Mất pha, không cân pha √ Khoảng thời gian lần khởi động liên tiếp động > 20 phút √ Nguồn điện cấp tới tủ khởi động bơm sẵn sàng √ Khơng có bơm trạng thái khởi động (10s) √ Khởi động mềm không báo lỗi * Vận hành bơm: Bước 1> Kiểm tra tham số Dòng điện, Điện áp, kiểm tra điều kiện bơm sẵn sàng, kiểm tra Khởi động mềm Bước 2> Đóng MCB 3P 630 A tủ khởi động Bước 3> Tiến hành ấn nút khởi động bơm Đóng P, cấp nguồn cho Khởi động mềm, Khởi động mềm khởi động chạy động Bơm sau vài giây (Thời gian khởi động mềm) Lúc đèn ON sáng, báo Bơm hoạt động Bước 4> Tiến hành ấn nút dừng bơm Cắt P, Khởi động mềm dừng động bơm sau vài giây (Thời gian dừng mềm) Đèn OFF sáng, báo Bơm dừng 3.3.3 Cống xả qua đê: Cống phận cơng trình Nhiệm vụ cống dẫn nước từ bể xả trạm bơm Quỳnh Lâm suối Ngòi Chăm Trong mùa lũ mực nước sơng dâng cao cống với đê Quỳnh Lâm làm nhiệm vụ ngăn lũ Thiết bị ngăn lũ cửa cống cửa van thép, đóng mở máy đóng mở quay tay - Trong mùa mưa bão thường xuyên theo dõi mực nước lũ để vận hành cống vửa đảm bảo tiêu thoát nước qua cống chống lũ hiệu - Khi mực nứơc ngồi sơng cao mực nước đồng (khơng có u cầu bơm tiêu nước) đóng cửa van ngăn lũ cống làm nhiệm vụ ngăn lũ Khi máy bơm hoạt động bơm nước mở cống để tiêu nước suối Ngòi Chăm 3.4 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CƠNG TRÌNH 3.4.1 Phạm vi bảo vệ cơng trình: Phạm vi bảo vệ cơng trình theo Luật thủy lợi Cụ thể sau: phạm vi bảo vệ đê tính từ chân trở 20m 3.4.2 Nghiêm cấm hành vi sau đây: - Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép phạm vi bảo vệ cơng trình; hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa xử lý cơng trình có cố; Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 15 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình - Các hành vi trái phép gây an toàn cho cơng trình phạm vi bảo vệ cơng trình, bao gồm: + Khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép phạm vi bảo vệ cơng trình gây an tồn cho cơng trình; + Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ lấp cơng trình thủy lợi phục vụ lợi ích cơng cộng; + Khai thác cơng trình trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật quy định; + Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; + Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc + Chôn, lấp phế thải, chất thải; + Nghiêm cấm không chất tải lên mái kè, không chất tải đỉnh đê + Nghiêm cấm loại xe tải chạy đê + Nghiêm cấm phóng uế, đổ rác, xà bần gây dơ bẩn ô nhiễm môi trường mỹ quan khu vực cơng trình + Nghiêm cấm thiết bị khai thác cát ghe cào cá xâm hại đến cơng trình + Các hành vi khác gây an toàn cho cơng trình thủy lợi 3.4.3 Các hoạt động phải xin giấy phép: Trong phạm vi bảo vệ cơng trình, hoạt động sau tiến hành có giấy phép, bao gồm: - Xây dựng cơng trình phạm vi bảo vệ cơng trình - Khoan, đào, điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi cơng cơng trình khai thác nước đất; khoan, đào thăm dò, khai thác cát, khống sản; khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng - Trồng lâu năm - Khai thác hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh doanh, dịch vụ - Ni trồng thủy sản; - Nổ mìn hoạt động gây nổ không gây hại khác; - Xây dựng cơng trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp nước Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 16 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 17 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình CHƯƠNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH 4.1 NGUN TẮC CHUNG: Bảo trì cơng trình tập hợp cơng việc nhằm bảo đảm trì làm việc bình thường, an tồn cơng trình theo quy định thiết kế tròn suốt q trình khai thác sử dụng Nội dung bảo trì cơng trình bao gồm công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng sửa chữa cơng trình 4.2 QUAN TRẮC THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TRÌNH: 4.2.1 Quy định kiểm tra 4.2.1.1 Kiểm tra thường xuyên Cơng trình thủy cơng: Kiểm tra tình trạng chung bể hút, bề xả, nhà trạm bơm, cống, kênh dẫn vào bể hút cơng trình kênh thuộc đầu mối trạm bơm (có vấn đề khác thường hay khơng) Thiết bị khí: - Kiểm tra thời gian máy bơm khơng vận hành: Tình trạng chung máy bơm (độ bắt chặt bu lông bệ bơm, bệ động cơ); tình trạng chung hệ thống thiết bị phụ: bơm tiêu nước nhà máy bơm, bơm cứu hỏa, hệ thống nâng chuyển, hệ thống đóng mở cống xả, hệ thống chắn - Kiểm tra trước vận hành máy bơm: Tình trạng chung máy bơm; độ quay trơn trục bơm; độ kín nước ống xả; nhiệt độ độ ồn; làm việc tình trạng tắc rác hệ thống chắn rác Kiểm tra hoạt động hệ thống thiết bị phụ: bơm mỡ, bơm tiêu, bơm cứu hỏa, hệ thống nâng chuyển, hệ thống đóng mở cống xả, đường ống xả Thiết bị điện: - Kiểm tra trước vận hành: Kiểm tra cáp điện động lực: Tình trạng vỏ, lớp cách điện; điện trở cách điện, tình trạng nối đất an tồn tình trạng phễu, đầu cốt cáp, Bảng, tủ phân phối, điều khiển bảo vệ: Tình trạng vệ sinh cơng nghiệp; tình trạng tiếp đất; điện trở cách điện phận kim loại phận kim loại với vỏ; tình trạng cầu chì, dây chảy; khả làm việc thiết bị đóng, ngắt điện; khả làm việc, độ nhạy đồng hồ đo đếm điện - Kiểm tra vận hành: Theo dõi, kiểm tra hoạt động động điện (dòng điện, nhiệt độ, độ rung, độ ồn, tình trạng hộp đấu nối); Kiểm tra làm việc hệ thống bảng, tủ phân phối, điều khiển bảo vệ: Các thiết bị thị, cảnh báo; đồng hồ đo đếm điện Viện Kỹ thuật công trình - Trường đại học Thủy lợi 18 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình Cơng tác phục vụ quản lý, vận hành: - Kiểm tra việc ghi chép sổ vận hành, sổ giao ca trực vận hành, sổ theo dõi cố sửa chữa - Kiểm tra vật tư, thiết bị dự trữ 4.2.2 Kiểm tra định kỳ Cơng trình thủy cơng Nội dung kiểm tra kiểm tra thường xuyên Đặc biệt ý đến tình trạng làm việc, mức độ đảm bảo an tồn cống đê Ngoài ra, phải tiến hành kiểm tra nội dung sau: - Kiểm tra công tác phòng chống lũ, bão phòng cháy, nổ - Kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa cơng trình Thiết bị khí Nội dung kiểm tra kiểm tra thường xuyên Ngoài ra, phải tiến hành thực nội dung sau: - Kiểm tra mặt thân bơm, thân động cơ, độ đồng tâm trục động bơm - Kiểm tra khả quay trơn trục bơm - Kiểm tra vấn đề kỹ thuật ghi chép sổ theo dõi vận hành sửa chữa: Các hư hỏng, trục trặc kỹ thuật xảy ra, việc xử lý kết đạt được, hư hỏng cần phải tiếp tục khắc phục Xem xét đề nghị người trực tiếp phụ trách trạm bơm Lập phiếu kiểm tra ghi chép đầy đủ kết đo đạc, kiểm tra biên kiểm tra, tổng hợp kết kiểm tra ý kiến, kết luận việc bảo dưỡng hay sửa chữa hạng mục cơng trình Thiết bị điện Nội dung kiểm tra quy định kiểm tra trước vận hành kiểm tra thường xuyên Ngoài ra, phải tiến hành kiểm tra: - Các vấn đề kỹ thuật ghi chép sổ theo dõi vận hành, sửa chữa: Các hư hỏng, trục trặc kỹ thuật xảy ra, việc xử lý kết đạt được, hư hỏng cần phải tiếp tục khắc phục, đề nghị người trực tiếp phụ trách trạm bơm Lập phiếu kiểm tra ghi chép đầy đủ kết đo đạc, kiểm tra; Biên kiểm tra, tổng hợp kết kiểm tra ý kiến, kết luận việc bảo dưỡng hay sửa chữa hạng mục cơng trình Công tác phục vụ quản lý, vận hành - Kiểm tra việc ghi chép sổ vận hành, sổ giao ca trực vận hành, sổ theo dõi cố sửa chữa Tổng hợp số vận hành tổ máy bơm - Kiểm tra việc ghi chép lưu trữ hồ sơ, lý lịch công trình Ngồi lưu Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 19 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình trữ sổ sách, hồ sơ, lý lịch hạng mục, thiết bị cần lưu trữ máy tính, vật mang tin khác (đĩa CD, USB…) - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng yêu cầu bổ sung, thay vật tư, thiết bị dự trữ 4.2.3 Kiểm tra đột xuất Nội dung việc kiểm tra cố cơng trình: - Kiểm tra tình hình thực quy trình vận hành, bảo trì, bảo vệ phận trực tiếp quản lý trạm bơm Xem xét hồ sơ lưu trữ cơng trình hạng mục cơng trình xảy cố; sổ sách ghi chép trình quản lý, vận hành, sửa chữa; biên lập xảy cố cơng trình - Kiểm tra tình trạng hạng mục cơng trình xảy cố, tình trạng chung cơng trình trạm bơm - Nghiên cứu, xác định nguyên nhân cố, giải pháp xử lý - Kiểm tra, đánh giá xử lý sơ thực hướng xử lý để công trình trạm bơm trở trạng thái hoạt động bình thường, đảm bảo an tồn 4.3 BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH: 4.3.1 Đối tượng phạm vi: Tồn cơng trình đầu mối trạm bơm Quỳnh Lâm gồm: nhà máy, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, hồ điều hòa 4.3.2 Chu kì bảo trì: Bảo trì cơng trình bao gồm bảo trì thường xuyên bảo trì định kỳ: Bảo trì thường xuyên tiến hành hàng năm Bảo trì định kỳ tiến hành theo quy định quan chức 4.4 NỘI DUNG BẢO TRÌ: 4.4.1 Quy định chung - Chế độ bảo trì trạm bơm gồm: Bảo quản, bảo dưỡng; Sửa chữa nhỏ; Sửa chữa lớn - Máy móc thiết bị đến thời gian quy định, thiết phải tiến hành sửa chữa - Việc sửa chữa máy móc, thiết bị trạm bơm phải tiến hành theo kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến việc phục vụ sản xuất đơn vị - Nội dung khối lượng cụ thể công việc sửa chữa máy móc, thiết bị phải vào kết kiểm tra chi tiết tiến hành kiểm tra định kỳ trạm bơm; Đối với công tác sửa chữa lớn, phải dựa vào kết kiểm tra sau tháo rời phận, chi tiết máy bơm, thiết bị - Khi tiến hành công việc sửa chữa phải tuân theo quy định an tồn cơng tác xây lắp, cơng tác sửa chữa điện, bảo đảm yêu cầu kỹ Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 20 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình thuật tài liệu thiết kế lý lịch máy móc thiết bị tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan - Khi sửa chữa kết cấu thiết bị thép, phải tiến hành vệ sinh, làm gỉ sơn lại, không để thiết bị, kết cấu thép bong sơn, gỉ 4.4.2 Các chế độ bảo trì 4.4.2.1 Bảo quản, bảo dưỡng Quy định công việc bảo quản, bảo dưỡng Là công việc thường xuyên nhân viên quản lý, vận hành thực thời gian quản lý sau ca vận hành máy móc thiết bị trạm bơm Nội dung cơng việc - Quan sát, kiểm tra tình trạng chung, bên ngồi máy bơm, thiết bị điện kèm tổ máy nhà trạm - Quan sát, kiểm tra tình trạng chung hạng mục cơng trình thủy công, điện thuộc đầu mối trạm bơm (trạm bơm, cống, kênh dẫn, bể hút, bể xả, hệ thống ngăn, vớt bèo rác, quan trắc…) nhằm phát kịp thời hư hỏng để xử lý, sửa chữa - Bảo dưỡng máy móc thiết bị sau ca vận hành: Lau chùi, làm tồn máy móc, thiết bị điện chính; xử lý vị trí rò rỉ dầu mỡ, nước; xiết chặt bulơng phận máy bơm, đầu cáp, tủ bảng điện, đầu nối thiết bị điện phụ trợ… bị rung, lỏng trình vận hành; thu dọn, vệ sinh cơng nghiệp máy móc thiết bị trạm bơm cơng trình nhà trạm, hệ thống vớt bèo rác - Bảo quản, giữ gìn vật tư, thiết bị, phụ tùng thay sửa chữa nhà kho (gồm thiết bị, phụ tùng chi tiết, phụ tùng thay khả phục hồi) - Ghi chép hư hỏng, tồn chưa xử lý vào sổ vận hành, sổ giao ca 4.4.2.2 Sửa chữa nhỏ: Theo quy định 4.4.2.3 Sửa chữa lớn Theo quy định 4.5 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ VÀ AN TOÀN Tại khu vực đầu mối trạm bơm, phải bố trí nội quy, quy định: - Trách nhiệm cá nhân chế độ bảo vệ trạm bơm trình bảo vệ, vận hành sửa chữa trạm bơm - Phạm vi bảo vệ trạm bơm nói chung phạm vi cấm người khơng có phận sự, phương tiện qua lại - Các hoạt động phải cấp phép khu vực bảo vệ cơng trình theo quy Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 21 CT Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì cơng trình định Pháp lệnh khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi - Các quy định cụ thể việc thực phương án bảo vệ cơng trình cấp thẩm quyền phê duyệt Khu vực trạm bơm, trạm biến thiết phải có tường, hàng rào bảo vệ Các cầu công tác nhà trạm, khu thả phai, đóng mở cửa van phải có lan can bảo vệ Tại trạm bơm phải có bảng quy định an toàn, vệ sinh cho người thiết bị trạm bơm vận hành lúc không vận hành (an tồn điện, phòng chống cháy nổ, chống ồn, bụi, nóng độc hại) Trạm bơm phải trang bị tủ thuốc cấp cứu số dụng cụ, phương tiện cấp cứu sơ Nhân viên quản lý, vận hành, sửa chữa phải huấn luyện việc cấp cứu ban đầu xảy tai nạn lao động liên quan đến việc vận hành, quản lý thiết bị điện trạm bơm TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Viện Kỹ thuật cơng trình - Trường đại học Thủy lợi 22 ... giao ca 4.4.2.2 Sửa chữa nhỏ: Theo quy định 4.4.2.3 Sửa chữa lớn Theo quy định 4.5 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ VÀ AN TOÀN Tại khu vực đầu mối trạm bơm, phải bố trí nội quy, quy định: - Trách nhiệm cá nhân... cống: Khi mực nước ngồi sơng cao cống làm nhiệm vụ ngăn lũ, cửa van cống thép, máy đóng mở điện VĐ10 (hệ thống điện điều khiển cửa van lắp đặt giai đoạn dự án) Xử lý móng cống xả qua đê cọc BTCT... 26/10/2016 Bộ Xây dựng việc quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; 1.2.2 Các Chủ trương, Chính sách, Nghị quy t, Quy t định + Căn Quy t định số 201/QĐ-UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: BC quy trinh van hanh va bao tri cong trinh TB quynh lam, BC quy trinh van hanh va bao tri cong trinh TB quynh lam, Phạm vi bảo vệ công trình theo Luật thủy lợi. Cụ thể như sau: phạm vi bảo vệ đê tính từ chân trở ra 20m.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay