Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTATCO CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch

59 121 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 15:25

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv LỜI MỞ ĐẦU v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH .1 1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.2.1 Chức Công ty 1.2.2 Nhiệm vụ Công 1.3 Tổ chức máy quản lý Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.3.1 Tổ chức máy quản lý 1.3.2 Sơ đồ máy quản lý 1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ phận chức 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.4.1 Tổ chức cơng tác kế tốn máy kế toán 1.4.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 1.4.4 Các sách phương pháp kế tốn áp dụng cơng ty 1.5 Một số tiêu tình hình tài kết kinh doanh Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH 11 SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 2.1 Một số phần hành kế toán Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 11 2.1.1 Kế toán vốn tiền 11 2.1.2 Kế toán tài sản cố định 14 2.1.3 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 17 2.2 Thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN Công ty TNHH MTV Ứng dựng công nghệ du lịch 19 2.2.1 Đặc điểm lao động doanh nghiệp .19 2.2.2 Đặc điểm quản lý lao động, hạch toán kết lao động doanh nghiệp 19 2.2.3 Đặc điểm tiền lương, quỹ lương, khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco - CN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 21 2.2.4 Kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương .22 2.2.5 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH 47 3.1 Nhận xét đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 47 3.1.1 Ưu điểm 47 3.1.2 Nhược điểm 48 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco–CN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 48 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý công ty SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thực Nhật ký chung Bảng 1.1: Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 – 2016 Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt Sơ đồ 2.2: Trình tự luân chuyển chứng từ tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tăng tài sản cố định Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán giảm tài sản cố định Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ chứng từ kế tốn tài sản cố định Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ chứng từ kế tốn Bảng 2.1: Bảng chấm cơng văn phòng Trung tâm Bảng 2.2: Bảng chấm cơng Bộ phận Kinh doanh khách hàng Bảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông pháp chế Bảng 2.4: Bảng tốn tiền lương văn phòng Trung tâm Bảng 2.5: Bảng toán tiền lương Các phận Bảng 2.6: Phiếu chi toán tiền lương phận quản lý Bảng 2.7: Phiếu chi toán tiền lương phận Bảng 2.8: Bảng trích nộp khoản theo lương (mẫu số 10- LĐTL) Bảng 2.9: Bảng phân bổ lương BHXH (mẫu số 11- LĐTL) Bảng 2.10: Ủy nhiệm chi toán tiền Bảo hiểm Bảng 2.12: Sổ TK 334- Phải trả người lao động Bảng 2.13: Sổ TK 338- Phải trả, phải nộp khác Bảng 2.14: Sổ chi tiết TK 3383- Bảo hiểm xã hội Bảng 2.15: Sổ chi tiết TK 3384- Bảo hiểm y tế SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Bảng 2.16: Sổ chi tiết TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí cơng đồn DANH MỤC VIẾT TẮT SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì CBCNV BHXH BHYT BHTN KPCĐ SXKD TSCĐ SV: Đỗ Kim Ngân Khoa Kinh tế Cán công nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế LỜI MỞ ĐẦU Sản xuất vật chất đặc trưng loài người, giúp người tách khỏi sống hoang dã lồi vật Sản xuất vật chất ln giữ vai trò quan trọng định đến tồn phát triển người Đây hoạt động tảng làm phát sinh, phát triển mối quan hệ xã hội, sở hình thành, biến đổi phát triển xã hội loài người Sản xuất vật chất hoạt động mà người sử dụng công cụ lao động tác động giới tự nhiên, nhằm tạo sản phẩm theo ý muốn mình, đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày Quá trình mà người tác động vào giới tự nhiên để tạo sản phẩm theo ý muốn gọi trình sản xuất Bất trình sản xuất cần hội tụ đầy đủ ba yếu tố: sức lao động người, đối tượng lao động tư liệu lao động Nếu thiếu ba yếu tố kể q trình sản xuất khơng thể xảy Trong ba yếu tố đó, yếu tố sức lao động coi yếu tố chủ thể, yếu tố đối tượng lao động tư liệu lao động gọi yếu tố khách thể Trong đó, yếu tố sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người sử dụng trình lao động Lao động hoạt động có mục đích, có ý thứckế hoạch rõ ràng người Ở thời kỳ tiền sử, lao động hoạt động người tự tạo sản phẩm để tự phục vụ cho nhu cầu, mục đích riêng gia đình Tuy nhiên, theo thời gian, xã hội ngày phát triển, nhu cầu người theo phát triển theo Khi đó, sản xuất không đơn tạo sản phẩm cho mình, đó, nhu cầu người vô hạn mà khả người lại hữu hạn, người đem sản phẩm mà tạo đem đổi với lấy sản phẩm mà khơng thể làm Tuy nhiên, người lúc hội tụ đầy đủ ba yếu tố, có người có sức lao động khơng có tư liệu lao động hay đối tượng lao động ngược lại, người có tư liệu lao động lại khơng có sức lao động để giải hạn chế đó, người biết tập hợp người có tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động lại với để thúc đẩy trình sản xuất phát triển Người có tư liệu lao động đối tượng lao động thuê người có sức lao động làm việc cho mình, sau SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế trả cơng cho họ Còn người có sức lao động làm việc cho người có tư liệu lao động đối tượng lao động, sau nhận khoản tiền cơng Từ phát sinh mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động Người lao động bỏ sức lao động làm việc cho doanh nghiệp, sau nhận khoản thu lao, gọi khoản thu nhập người lao động Trong đó, người sử dụng lao động thuê lao động làm việc cho mình, sau trả khoản tiền, hang hoá, sản phẩm, … coi khoản chi phí doanh nghiệp, hay gọi chi phí tiền lương phải trả cho người lao động Tiền lương biểu tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng, hiệu công việc mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp khoản chi phí phải bỏ để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn thường xuyên, liên tục Làm để sử dụng khoản chi phí cách hợp lý có hiệu câu hỏi mà nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm Chính nắm bắt tầm quan trọng vấn đề tiền lương người lao động nên em chọn mảng “Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTATCO - CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch” làm đề tài nghiên cứu Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Tổng quan Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco - CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco - CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco - CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH 1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch Tên Công ty: TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH Mã số thuế: 0102823316- 011 Địa chỉ: Tầng 6, số 21, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Đại diện pháp luật: Trần Viết Hạnh Ngày cấp giấy phép hoạt động: 23/07/2015 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm - Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch thành lập vào tháng 07 năm 2015 Tính đến thời điểm có 03 năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh - Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực như: Tổ chức tour du lịch nước, Lao động xuất Du học Trong Lao động xuất mục tiêu ban lãnh đạo công ty quan tâm đầu tư, Lao động Xuất hoạt động mang ý nghĩa xã hội lớn, giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống xã hội đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước - Thực tế hoạt động năm qua cho thấy, hàng nghìn người lao động Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch phái cử làm việc nước ngồi có sống đổi thay, kinh tế gia đình phát triển, khơng trẻ em học hành đầy đủ nhờ tiền người thân lao động nước ngồi gửi - Đồng thời Cơng ty có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực tư vấn Du học nước như: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch nơi để bạn học sinh, sinh viên, người lao động gửi trọn niềm tin SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.2.1 Chức Công ty - Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực như: Tổ chức tour du lịch nước, dịch vụ tư vấn hỗ chợ làm thủ tục hộ chiếu, VISA, định hướng nghề nghiệp cho người Lao động Trong hoạt động tư vấn Lao động Xuất ln ưu tiên, quan tâm đầu tư Ban lãnh đạo Công ty xác định Lao động Xuất hoạt động mang ý nghĩa xã hội lớn, giải việc làm, xóa đói giảm nghèo đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước - Kể từ ngày thành lập đến với mục tiêu hỗ trợ tối đa việc làm cho người lao động Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch trì phát triển ổn định lĩnh vực cung ứng nhân lực cho thị trường nước 1.2.2 Nhiệm vụ Công ty - Hướng nghiệp, cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia chương trình đào tạo tiếng nghề trước Xuất cảnh - Cung cấp đơn hàng tuyển dụng lao động thị trường tới Công ty cung cấp nhân Lao động Xuất hàng đầu nước - Lựa chọn đơn hàng phù hợp, tiến cử thi tuyển, đào tạo tay nghề, ngơn ngữ, văn hóa - Hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, hợp đồng lao động, thủ tục Xuất cảnh - Theo dõi, giải phát sinh (nếu có) cơng việc thời hạn hợp đồng diễn - Thanh lý hợp đồng đến hạn, đưa lao động nước, gia hạn hợp đồng (nếu có) 1.3 Tổ chức máy quản lý Trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 1.3.1 Tổ chức máy quản lý Xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty có quy mơ nhỏ hạch tốn độc lập, Cơng ty tổ chức quản lý theo mơ hình trực tuyến, máy quản lý gọn nhẹ Đứng đầu Hội đồng quản trị, ban giám đốc, phòng ban Hội đồng quản trị quan định vấn đề liên quan đến quyền lợi mục đích Cơng ty Ban giám đốc: - Giám đốc người Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền định điều hành hoạt động Công ty Giám đốc người chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh Công ty trước pháp luật Được đề nghị với Hội đồng quản trị thay miễn nhiệm cán người lao động xét thấy họ không đảm đương nhiệm vụ giao - Phó giám đốc có nhiệm vụ giúp giám đốc giải công việc phân cơng, có quyền mệnh lệnh cho phận quản lý với quan hệ mang tính huy phục tùng 1.3.2 Sơ đồ máy quản lý Bộ máy quản lý doanh nghiệp thể qua sơ đồ sau: Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Chitổtài kế Phòng kế chức pháp truyền nhánh hoạch chế tham toán hành thơng kinh mưu doanh IT SV: Đỗ Kim Ngân Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 79 TH006/12 31/08/16 TT Chứng từ Diễn giải Số hiệu Ngày tháng B C A 83 PC- 248 31/08/16 83 PC- 248 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 84 PC- 249 31/08/16 85 PT- 512 31/08/16 85 86 86 PT- 512 PC- 249 PC- 249 31/08/16 31/08/16 31/08/16 Khoa Kinh tế Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 8/2016 3389 Số Số hiệu tài khoản phát sinh D Thanh toán lương nhân viên BP Bán hàng T8/2016 Thanh toán lương nhân viên BP Bán hàng T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Trích Nộp quỹ cơng đồn Cơng ty Trích Nộp quỹ cơng đồn Cơng ty Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016 Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016 ………………… Tổng cộng số phát sinh Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2.040.000 E 334 Nợ Có 91.290.000 91.290.000 111 42.978.00 3383 42.978.000 1121 3384 7.438.500 7.438.500 1121 3389 3.306.000 3.306.000 1121 3382 1.653.000 1111 3382 1111 1.653.000 1.653.000 …………… 1.653.000 …………… … 15.763.152.125 15.763.152.1 Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế toán) SV: Đỗ Kim Ngân 38 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Bảng 2.12: Sổ TK 334- Phải trả người lao động TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 334 Tên tài khoản: Phải trả người lao động Đơn vị tính : Đồng Chứng từ Số hiệu Số phát sinh tài khoản Diễn giải STT Số hiệu A B Ngày tháng C D Số đầu kỳ E Nợ Có 75 Lương phận quản lý tháng TH004/12 31/08/16 8/2016 6422 77 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016 3383 5.064.000 77 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016 3384 949.500 77 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016 3389 633.000 78 Lương phận bán hàng TH004/12 31/08/16 tháng 8/2016 6421 79 79 Tiền BHXH, BHYT, BHTN TH005/12 31/08/16 phải nộp tháng 8/2016 3389 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016 3383 SV: Đỗ Kim Ngân 39 63.300.000 102.000.000 1.020.000 8.160.000 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 79 82 83 Khoa Kinh tế Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp TH006/12 31/08/16 tháng 8/2016 3384 Thanh toán lương nhân viên PC- 247 31/08/16 BP Quản lý T8/2016 1111 Thanh toán lương nhân viên PC- 248 31/08/16 BP Bán hàng T8/2016 1111 Tổng cộng số phát sinh Số cuối kỳ Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) 1.530.000 56.653.500 91.290.000 165.300.00 0 165.300.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài 40 Lớp: KTLT3-Đ15 kế toán) SV: Đỗ Kim Ngân Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế 2.2.5.2 Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lương Bảng 2.13: Sổ TK 338- Phải trả, phải nộp khác TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội SỔ CÁI Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 338 Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác Đơn vị tính : Đồng Chứng từ ST T Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C 76 TH005/1 31/08/1 76 TH005/1 31/08/1 76 TH005/1 31/08/1 77 TH006/1 31/08/1 77 TH006/1 31/08/1 TH006/1 TH006/1 31/08/1 31/08/1 D Số đầu kỳ Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 77 77 SV: Đỗ Kim Ngân 41 Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) Số hiệu tài khoả n E Số phát sinh Nợ Có x x 6422 11.394.000 6422 1.899.000 6422 633.000 334 5.064.000 334 949.500 334 6422 633.000 1.266.000 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 79 TH005/1 31/08/1 79 TH005/1 31/08/1 79 TH005/1 31/08/1 79 TH006/1 31/08/1 79 TH006/1 31/08/1 79 TH006/1 31/08/1 79 TH006/1 84 PC- 249 84 PC- 249 84 PC- 249 82 PT- 512 86 PC- 249 31/08/1 31/08/1 31/08/1 31/08/1 31/08/1 31/08/1 Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khoa Kinh tế 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Trích Nộp quỹ cơng đồn Cơng ty Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016 Tổng cộng số phát sinh Số cuối kỳ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 6421 18.360.000 6421 3.060.000 6421 1.020.000 334 8.160.000 334 1.530.000 334 1.020.000 6421 2.040.000 1121 42.978.000 1121 7.438.500 1121 3.306.000 1111 1.653.000 1111 1.653.000 57.028.500 57.028.500 Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) SV: Đỗ Kim Ngân 42 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Bảng 2.14: Sổ chi tiết TK 3383- Bảo hiểm xã hội TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, Hà Nội SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 3383 Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội Đơn vị tính : Đồng Chứng từ ST Diễn giải Ngày T Số hiệu tháng A B C 76 TH005/1 31/08/1 77 TH006/1 31/08/1 79 TH005/1 31/08/1 79 TH006/1 31/08/1 31/08/1 84 PC- 249 D Số đầu kỳ Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Tổng cộng số phát sinh Số cuối kỳ Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Ngân Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 43 Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) Số Số phát sinh hiệu tài Nợ Có khoản E 0 6422 11.394.000 334 5.064.000 6421 18.360.000 334 8.160.000 111 42.978.00 42.978.00 0 42.978.000 Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) Bảng 2.15: Sổ chi tiết TK 3384- Bảo hiểm y tế TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo QĐ số Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 3384 Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế Đơn vị tính : Đồng Chứng từ ST T Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D Số đầu kỳ Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 76 TH005/1 31/08/1 77 TH006/1 31/08/1 79 TH005/1 31/08/1 79 TH006/1 31/08/1 31/08/1 84 PC- 249 Tổng cộng số phát sinh Số cuối kỳ SV: Đỗ Kim Ngân 44 Số hiệu tài khoả n E Số phát sinh Nợ Có 0 6422 1.899.000 334 949.500 6421 3.060.000 334 1.530.000 111 7.438.50 7.438.50 0 7.438.500 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khoa Kinh tế Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) Bảng 2.16: Sổ chi tiết TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Mẫu số S03a- DNN Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 3389 Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp Đơn vị tính : Đồng Chứng từ ST T Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D Số đầu kỳ Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 8/2016 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 8/2016 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T8/2016 Tổng cộng số phát sinh 76 TH005/1 31/08/1 77 TH006/1 31/08/1 79 TH005/1 31/08/1 79 TH006/1 84 PC- 249 31/08/1 31/08/1 SV: Đỗ Kim Ngân 45 Số hiệu tài khoả n E Số phát sinh Nợ Có 0 6422 633.000 334 633.000 6421 1.020.000 334 1.020.000 111 3.306.000 3.306.000 3.306.000 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Số cuối kỳ Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) 0 Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí cơng đồn TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2016 Số hiệu tài khoản: 3382 Tên tài khoản: Kinh phí cơng đồn Đơn vị tính : Đồng Chứng từ ST T Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C Số hiệu tài khoả n E Số phát sinh Nợ Có 79 TH006/1 31/08/1 D Số đầu kỳ Tiền KPCĐ nghiệp phải nộp 8/2016 Tiền KPCĐ nghiệp phải nộp 8/2016 85 PT- 512 31/08/1 Trích Nộp quỹ cơng đồn Cơng ty 1111 1.653.000 86 PC- 249 31/08/1 Nộp kinh phí cơng đồn T8/2016 1111 Tổng cộng số phát sinh 1.653.000 3.306.000 77 TH006/1 31/08/1 Số cuối kỳ SV: Đỗ Kim Ngân doanh tháng 6422 1.266.000 6421 2.040.000 doanh tháng 46 3.306.000 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Ngày mở sổ: 31/8/2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khoa Kinh tế Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCOCN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI DU LỊCH 3.1 Nhận xét đánh giá thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương trung tâm hợp tác quốc tế NewtatcoCN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 3.1.1 Ưu điểm - Tình hình tài ổn định lành mạnh Công ty đảm bảo nộp loại thuế, khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm thất nghiệp, khoản trích nộp khác theo luật định, thời gian quy định pháp luật Đảm bảo tình hình tài lành mạnh - Chính sách người lao động Công ty trọng tới người lao động, nguồn lao động tốt phát huy hết mạnh công ty + Chính sách đào tạo: Cơng ty trọng việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặt biệt kỹ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên nghiệp vụ đơn vị Bổ sung thêm cán có trình độ cao, xếp lại tổ chức cho phù hợp với cá nhân tổ chức trê quan điểm chun mơn hóa cao SV: Đỗ Kim Ngân 47 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế + Chính sách tiền lương: Công ty xây dựng phương án phân phối tiền lương hợp lý đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ quy định nhà nước Kết cho thấy sách lương phù hợp với kết sản xuất, trình độ lực cơng việc người tạo khuyến khích cán công nhân viên công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh + Chính sách trợ cấp: Khi người lao động công ty : Bố, mẹ, vợ, chồng, cán công nhân viên công ty ốm đau, nằm viện không may qua đời đơn vị xem xét trợ cấp khó khăn đột xuất + Chính sách tiền thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán công nhân viên công ty gia tăng hiệu nhằm đóng góp, tăng suất chất lượng hồn thành cơng việc, cơng ty đưa sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể Việc xét thưởng vào thành tích cá nhân tập thể việc thực tốt việc tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đạt hiệu cao kinh doanh 3.1.2 Nhược điểm - Do cập nhật chứng từ chậm, giám sát, quản lý văn phòng bng lỏng chứng từ tiền lương, BHXH… chưa thật xác, chưa thât hợp lý Do Cơng ty cần phải đưa sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để cơng tác kế tốn hoạt động có hiệu hơn, xác - Tiền lương trả cho người lao động mức bình qn chưa tạo động lực để cơng nhân viên hăng say lao động - Chính sách đãi ngộ, thưởng chưa rõ ràng, an toàn vệ sinh lao động có quan tâm chưa cao 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco–CN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch Qua trình thực tập Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTACO em nhận thấy vần tồn tại, vận dụng lý luận, kiến thức học, học hỏi SV: Đỗ Kim Ngân 48 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế trình thực tập, đồng thời nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp sau: - Giải pháp thứ nhất: Công ty nên đề kế hoạch sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch tùy theo mức cao hay thấp để phân mức hoàn thành xuất sắc hay khá, từ phân loại A,B,C để xét cho phận trích khoản tiền thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi Cụ thể công ty nên tổ chức đợt xét thưởng tháng công nhân phận với tiến hành bình bầu - Khi tốn tiền thưởng cho cán cơng nhân viên lập bảng tốn thưởng theo mẫu quy định Bộ tài - Giải pháp thứ hai: Công ty cần sớm lập danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH theo quy định nộp lên quan BHXH để xét duyệt để người lao động sớm hưởng khoản trợ cấp theo quy định - Giải pháp thứ ba: Hiện nay, ngày phát triển hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt, hàng loạt ngân hàng nước quốc tế xây dựng rút tiền thẻ hay sử dụng tài khoản cá nhân Đây bước phát triển lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam, giảm bớt lưu thông tiền mặt, tránh phiền phức mà tiền mặt gây độ an tồn khơng cao, cồng kềnh việc di chuyển Vì vậy, cơng ty thay tốn tiền lương cho cơng nhân viên tiền mặt, hàng tháng tháng 02 lần công ty cắt trả lương cho công nhân viên vào tài khoản cá nhân người, vừa giảm bớt công việc cho nhân viên kế toán, vừa giảm bớt việc sử dụng tiền mặt công ty - Giải pháp thứ tư: Nâng cao thu nhập cho CBCNV Trong thời kỳ tiền lương CBCNV cơng ty chưa cao Vì công ty cần tiến hành tăng tiền lương cho người lao động để đảm bảo tái sản xuất sức lao động môi trường công ty kinh doanh lãi nhiều hay lãi Việc xác định lợi nhuận công ty thực sau việc xác định quỹ lương trả cho CBCNV - Giải pháp thứ năm: Tăng cường đào tạo cán quản lý công nhân SV: Đỗ Kim Ngân 49 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế Việc nâng cao hiệu sử dụng lao động vấn đề cần quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Là cơng ty dịch vụđòi hỏi phải có lực lượng lao động có lực tồn diện nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh Mặc cơng ty có bước phát triển lớn sản xuất kinh doanh song năm tới với chế mở cửa sức ép nặng nề từ đối thủ ngồi nước với nhu cầu đòi hỏi ngày cao khách hàng đặt u cầu cao cơng ty phải có cơng trình có chất lượng cao, giá thành hợp lý Chính việc đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động quan trọng Để làm điều đó, việc đòi hỏi doanh nghiệp cần phải tổ chức lao động cách khoa học, kết hợp điều chỉnh trình hoạt động người yếu tố trình sản xuất để đem lại suất lao động cao hơn, đạt hiệu đến mức tối ưu Chính cuối kỳ kinh doanh cơng ty phải phân tích tình hình lao động, để đánh giá, kiểm tra biến động tình hình sử dụng, thời gian lao động, trình độ chun mơn, tay nghề… từ tìm biện pháp quản lý sử dụng lao động ngày hiệu SV: Đỗ Kim Ngân 50 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, sử dụng có hiệu lao động yếu tố quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp để kích thích người lao động làm việc tích cực doanh nghiệp quán triệt nguyên tắc: Bảo đảm công việc trả lương (giữa lao động doanh nghiệp doanh nghiệp) Do cơng tác hạch tốn tiền lương tiền thưởng khoản trích theo lương người lao động ln đựơc nghiên cứu hồn thiện hơn, nhằm phát huy tác dụng công cụ tác dụng phục vụ quản lý doanh nghiệp Nhận thức rõ điều Trong thời gian thực tập Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco Với báo cáo thực tập “ Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco” Bằng kiến thức học nhà trường, áp dụng vào thực tế Báo cáo giới thiệu vấn đề chung nhất, khái quát cách đầy đủ tình hình kinh doanh cơng ty Đồng thời phản ánh phần thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Qua đó, thấy điểm mạnh vấn đề thiếu sót, tồn mặt quản lý nhu hạch tốn kế tốn cơng ty Vì vậy, em mong, với ý kiến nhận xét SV: Đỗ Kim Ngân 51 Lớp: KTLT3-Đ15 Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì Khoa Kinh tế giải pháp cụ thể giúp cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Trong q trình thực tập Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco, giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị phòng Tổ chức hành chính- Phòng Tài Kế tốn cơng ty, giảng viên hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Do trình độ hiểu biết hạn chế thời gian thực tế không dài nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận quan tâm góp ý thầy giáo, giáo, chú, anh chị kế tốn để báo cáo em hồn thiện Việt Trì, ngày 18 tháng năm 2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Đỗ Kim Ngân 52 Lớp: KTLT3-Đ15 ... TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH 2.1 Một số phần hành kế toán Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch. .. tế 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng công nghệ du lịch 1.2.1 Chức Công ty - Trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng. .. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH 47 3.1 Nhận xét đánh giá thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương trung tâm hợp tác quốc tế Newtatco – CN cty TNHH MTV ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTATCO CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch, Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm hợp tác quốc tế NEWTATCO CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch, CN Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH, * Quy trình ghi sổ chứng từ kế toán tài sản cố định, Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ chứng từ kế toán, * Quỹ tiền lương, Bảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông và pháp chế, * Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương, Bảng 2.10: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền Bảo hiểm, Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 3382- Kinh phí công đoàn, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO – CN CTY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay