Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề megabook 2018 Đề 01 File word Có đáp án Có lời giải chi tiết

23 193 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2018, 19:57

Đề ôn luyện kì thi THPT môn Toán 2018 Đề Megabook Toán 2018 Đề 01 Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT 2018 của Bộ GDĐT gồm kiến thức lớp 11 và 12. File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất, giá rẻ nhất thị trường hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Từ hộp chứa cầu trắng, cầu đỏ cầu xanh Lấy ngẫu nhiên hai cầu hộp Tính xác suất để lấy không trắng A B 16 45 C 15 D 10 29 2008 � � Câu 2: Số hạng khai triển �x  � � x � 1004 A C 2008 x 1004 1005 B C 2008 x 1005 1003 C C 2008 x 1003 1004 1004 D C 2008 x Câu 3: Từ chữ số 1, 2,3, ta tạo thành số tự nhiên gồm chữ số, chữ số xuất lần, ba chữ số 2,3, diện lần A 120 B 24 C 360 D 384 Câu 4: Giải phương trình sin 2x cos x  sin 7xcos4x  � xk �  k �� A �   � x  k � 12 �  � xk �  k �� B �   � x  k � � 12 x  k � � C    k �� � x  k � 12  � xk �  k �� D �  � x   k � 12 Chú ý: thể dung đáp án thay vào phương trình để kiểm tra đâu nghiệm � � Câu 5: Tìm tập xác định hàm số y  cos � � �x  � A D  �\  2; 2 B D  � C D  �\  2 Câu 6: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  A  1;1 B  0; � D D  �\  2 x x 1 C  �; 1  1; � D  �; � Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường x Tìm tất giá trị thực tham số m Câu 7: Cho hàm số y  x   2m  1 x  4m �  x  m  log � � � để hàm số cho xác định với x � 1; � A x � �;  B x � 1;1 C x � �;1 D x � �;1 Câu 8: Hàm số sau đạt cực trị điểm x  A y  x B y  x  x2  C y  x D y  x Câu 9: Cho a, b hai số thực dương Tìm số điểm cực trị hàm số y  x  a x  b A B C D Câu 10: Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  3x đoạn  2;1 Tính giá trị T  M  m A T  20 B T  4 C T  D T  24 Câu 11: Gọi n, d số tiệm cận ngang, tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x 1 2x   Mệnh đề sau đúng? A n  d  B n  d  C n  d  D n  d  Câu 12: Đồ thị hình bên đồ thị đồ thị hàm số phương án A, B, C, D Hãy chọn phương án A y  x  x2  Câu 13: Cho hàm số y  4 B y   x  x  C y   x  4 D y   x  2x  2x đồ thị  C  Tìm giá trị nhỏ h tổng khoảng cách từ điểm M x2 thuộc  C  tới hai đường thẳng 1 : x   0;  : y   A h  B h  C h  D h    Câu 14: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  ln x  x   mx cực trị A m � 0;1 B m � �;1 C m � 0;1 Trang D m � �;  Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường 2x  Đồ thị hàm số tiếp xúc đường thẳng y  2x  m khi: Câu 15: Cho hàm số y  x 1 A m  B m �1 C m  �2 D x �� Câu 16: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính AC  10 Dựng nửa đường tròn đường kính AB, BC phía ngồi đường tròn lớn Hỏi diện tích lớn phần bơi đậm hình bao nhiêu? A 20 B 25 C 30 D 125 Câu 17: Xét hai số thực a, b dương khác Mệnh đề sau đúng? A  ln a   2n a B ln  a  b   ln a  ln b C ln a ln a  b ln b D ln  ab   ln a.ln b  �2 � Câu 18: Cho hàm số y  � � Mệnh đề sau sai? �x � A Hàm số khơng cực trị B Tập xác định hàm số �\  0 C Đồ thị hàm số khơng tiệm cận D Đồ thị hàm số qua A  1;1 Câu 19: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log   2x  �3 �7 1� A S  � ; � � 2� �7 �  ; �� B S  � �2 � Câu 20: Cho hàm số f  x   2x A a  a �5 1�  ; � C S  � �2 2� �7 1�  ; � D S  � �2 2� f '  1  ln Mệnh đề sau đúng? B 2  a  C  a  D a  2 3x x Câu 21: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình   m  1  m   nghiệm x �� A m �� B m  C m �1 D m �1 x 3mx  m 3� Câu 22: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số f  x   � �� � � nghịch biến khoảng  �; � A m �0 B m  C m � 0; � Trang D m �� Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 23: Cho tứ diện ABCD AD   ABC  , đáy ABC thỏa mãn điều kiện cot A  cot B  cot C BC CA AB    Gọi H, K hình chiếu vng góc A lên AB.AC BC.BA CA.CB DB DC Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp khối chóp A.BCHK A V  32 B V  8 C V  4 3 D V  4 Câu 24: Cho hình lập phương ABCD.A ' B'C ' D ' cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ hai đường tròn đáy ngoại tiếp hình vng ABCD A 'B 'C 'D ' Tính S A S  a B S  a 2 C S  a 2 D S  a Câu 25: Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Tính diện tích xung quanh Sxq hình nón A Sxq  a B Sxq  a C Sxq  a D Sxq  2a Câu 26: Cho số phức z1   2i, z   i Tìm số phức liên hợp số phức w  z1  z A w   i B w   i C w  4  i D w  4  i Câu 27: Cho số phức z1   3i, z  5  3i Tìm điểm M  x; y  biểu diễn số phức z , biết mặt phẳng phức điểm M nằm đường thẳng x  2y   mô đun số phức w  3z  z  2z1 đạt giá trị nhỏ � 1�  ; � A M � � 5� �3 � B M � ;  � �5 � �3 � C M � ; � �5 � � 1�  ; � D M � � 5� Câu 28: Cho số phức z   2i Tìm điểm biểu diễn số phức w  z  iz A M  1; 5  B M  5; 5  C M  1;1 D M  5;1 Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  2y  3z   Véc tơ sau véc tơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r r A n   1; 2;3 B n   1; 2;3 r C n   1; 2; 3 Trang r D n   1; 2; 3  Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Oxyz , cho hai đường thẳng Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ �x  3  t x  y 1 z  � d1 :   , d : �y   t Mệnh đề sau đúng? 2 1 � z  3 � A d1 d chéo B d1 d cắt C d1 d trùng D d1 song song với d Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I  1; 2;1 mặt phẳng  P  : 2x  y  2z   Viết phương trình mặt cầu  S tâm I tiếp xúc với  P  A  S :  x  1   y     z  1  B  S :  x  1   y     z  1  C  S :  x  1   y     z  1  D  S :  x  1   y     z  1  2 2 2 2 2 Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : x 1 y  z 1   mặt phẳng  P  : 3x  y  2z   Tìm tọa độ giao điểm M d  P  A M  3; 4;  B M  5; 4; 4  C M  3; 4; 4  D M  5;0;8  Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 2;0  , B  2; 3;  Gọi  S mặt cầu đường kính AB Ax, By hai tiếp tuyến với mặt cầu  S Ax  By Gọi M, N điểm di động Ax, By cho đường thẳng MN tiếp xúc với mặt cầu  S Tính giá trị AM.BN A AM.BN  19 B AM.BN  24 C AM.BN  38 D AM.BN  48 Câu 34: Cho mặt phẳng    : x  2y  mx  m   0;    : x  y  4z  3m  Tìm m để góc hai mặt phẳng số đo 45o m2 � � A 22 � m � m  2 � � B 22 � m � m  2 � � C 22 � m � m2 � � D 22 � m � Câu 35: Cho khối tứ diện ABCD cạnh cm Gọi M, N, P trọng tâm ba tam giác ABC, ABD, ACD Tính thể tích V khối chóp AMNP A V  cm 162 B V  2 cm3 81 C V  cm 81 D V  cm 144 Câu 36: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A ' B'C ' D ' cạnh đáy a, góc A’B mặt phẳng  A ' ACC ' 30o Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a 3 B V  a C V  a Trang D V  2a Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 37: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A ' B'C ' D ' tích 48 Tính thể tích phần chung hai khối chóp A.B 'CD ' A ' BC 'D A 10 B 12 C D �  SCB �  90o Câu 38: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vng cân B, AB  2a, SAB góc đường thẳng AB mặt phẳng  SBC  30o Tính thể tích V khối chóp cho A V  3a 3 B V  3a C V  3a 3 D V  3a 3 Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A ' B'C ' D ' cạnh a Gọi N trung điểm cạnh CC’ Mặt phẳng  NAB  cắt hình hộp theo thiết diện hình chữ nhật chu vi là:  A 2a  a  B 2a  a Câu 40: Tìm hàm số f  x  biết f '  x   A f  x   sin x   s inx  C f  x    C C  sin x  C a  a cos x   s inx   D Cả A, B, C sai B f  x   C  cos x D f  x   sinx C  sin x ln  x  1 dx  a ln  b ln  c với a, b, c số nguyên Tính S  a  b  c Câu 41: Biết � A S  B S  C S  D S  2 Câu 42: Cho hình phẳng H giới hạn đường thẳng y   x  2, y  x  2, x  Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay quanh hình phẳng H quanh trục hoành Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường 27  9 55 A V  B V  C V  9 D V  2 Câu 43: Một ô tơ chạy với vận tốc 36km / h tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc a  t  1 t m / s  Tính qng đường mà tơ sau giây kể từ ô tô bắt đầu tăng tốc  A 90m B 246m C 58m D 100m Câu 44: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường parabol y  x  3x  đường thẳng y  x  A S  B S  C S  37 14 D S  799 300 �3  x x  � � Khẳng định sai? Câu 45: Cho hàm số f  x   � � x �1 �x A Hàm số f  x  liên tục x  B Hàm số f  x  đạo hàm x  C Hàm số f  x  liên tục đạo hàm x  D Hàm số f  x  khơng đạo hàm x  Câu 46: Cho hàm số f  n   cos A sin a 2a B a  1 f   f  n  ,  a �0, n �N  Tính giới hạn nlim � � 2n 2sin a a C sin 2a 2a D sin a a Câu 47: Tổng n số hạng cấp số cộng Sn  n  4n với n ��* Tìm số hạng tổng quát u n cấp số cộng cho A u n  2n  B u n  3n  n 1 C u n  5.3 n 1 �8 � D u n  � � �5 � Câu 48: Bốn góc tứ giác tạo thành cấp số nhân góc lớn gấp 27 lần góc nhỏ Tổng góc lớn góc bé bằng: A 56o B 102o C 252o D 168o Câu 49: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn  O  Qua O kẻ đường thẳng d Quy tắc sau phép biến hình: Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường A Quy tắc biến O thành giao điểm d với cạnh tam giác ABC B Quy tắc biến O thành giao điểm d với đường tròn  O  C Quy tắc biến O thành hình chiếu O cạnh tam giác ABC D Quy tắc biến O thành trực tâm H, biến H thành O điểm khác H O thành Câu 50: Anh Nam vay tiền gửi ngân hàng tỷ đồng theo phương thức trả góp (chịu lãi số tiền chưa trả) với lãi suất 0,5% /tháng Cuối tháng tháng thứ anh Nam trả 30 triệu đồng Hỏi sau tháng anh Nam trả hết nợ? A 35 tháng B 36 tháng C 37 tháng - HẾT - Trang D 38 tháng Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-A 2-A 3-A 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-D 10-A 11-C 12-B 13-A 14-A 15-C 16-B 17-A 18-B 19-D 20-B 21-D 22-B 23-A 24-C 25-B 26-A 27-D 28-C 29-D 30-B 31-D 32-C 33-A 34-D 35-C 36-C 37-C 38-B 39-B 40-V 41-A 42-D 43-A 44-A 45-D 46-D 47-A 48-C 49-D 50-C Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) MƠN TỐN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Gọi  khơng gian mẫu Ta   C10 Gọi D biến cố: lấy cầu khơng trắng Ta D  C5 � P  D   C52  C10 Câu 2: Đáp án A 2008 � � Khai triển �x  � 2009 số hạng, số hạng ứng với k  1004 � x � 1004 1004 �1 � 1004 Số hạng là: C1004 2008 x � �  C2008 1004 x �x � Câu 3: Đáp án A Thêm vào hai chữ số vào tập hợp chữ số cho ta tập E   1,1,1, 2,3, 4 Xem số khác hốn vị phần tử E cho ta số chữ số thỏa mãn tốn Như ta 6! số Tuy nhiên hốn vị vủa ba số cho giá trị số không thay đổi nên số ta đếm chúng đến 3! lần Vậy số số thỏa mãn yêu cầu toán 6!  4.5.6  120 số 3! Chú ý: Ta giải sau, ta gọi số chữ số cần tìm abcdef , chọn vị trí vị trí để đặt ba 3 chữ số C6 cách, xếp chữ số 2,3, vào ba vị trí lại 3! cách C6 3!  120 Câu 4: Đáp án B 1  sin 3x  s inx    sin11x  sin 3x  2  � xk � 11x  x  k2 � � � sin11x  s inx � � ��   k �� 11x    x  k2 k � � x � � 12 sin 2x cos x  sin 7xcos4x � Chú ý: thể dung đáp án thay vào phương trình để kiểm đâu nghiệm Câu 5: Đáp án A Trang 10 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường � � Hàm số y  cos � x x �2 �xác định �x�۹ x  � � TXĐ: D  �\  2; 2 Câu 6: Đáp án A Ta có: y '   x  1 ,y'  � 1 x2  x  1 � x y' 1 - y  � x  �1 � + 0 -  Dựa vào bảng biến thiên, suy hàm số đồng biến khoảng  1;1 Chú ý: thể sử dụng table thử đáp án xem hàm số đồng biến hay khơng Câu 7: Đáp án D Hàm số y  x xác định với x � 1; � x   2m  1 x  4m �  x  m  log � � � �x �۹ m x m �2 �x   2m  1 x  4m  � log x   2m  1 x  4m �0 � x   2m  1 x  4m �1  x � 1; � � 2 Ta thấy x   2m  1 x  4m  ln   Còn x �m với x � 1; � � ��� m  1;  m 2 2 Với m �1 ta x   2m  1 x  4m �1 � x   2m  1 x  4m �0   Câu 8: Đáp án B Hàm số y  x y '  Hàm số y  x  với x  nên khơng cực trị loại A x2  2  x  y '    0, x �0 nên khơng cực trị loại C x x x Hàm số y  x y '  3x �0, x �� nên khơng cực trị loại D Hàm số y  x  y '  4x ; y '  � x  Bảng biến thiên: Trang 11 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường x � � y' y � � Vậy hàm số đạt cực trị điểm x  Câu 9: Đáp án D Đặt g  x   x  ax  b, ta thấy x  � y  b  nên điểm cực đại trục hoành y '  4x  2ax  ba nghiệm phân biệt g  x  đồ thị đồ thị hình bên Đồ thị hàm số g  x   x  ax  b phần nằm phía trục hồnh hai nhánh phía trục hồnh Đồ thị hàm số y  x  ax  b cách lấy phần phía trục hoành đối xứng qua trục hoành kết hợp với phần trục hồnh Đó tất phần đồ thị trục hoành Dựa vào đồ thị => Hàm số y  x  a x  b cực trị Câu 10: Đáp án A x0 � 2 y '  3x  6x, y '  � 3x  6x  � � x2 � Ta bảng biến thiên hàm số  2;1 : x 2 y' y + - 0 20 2 Từ bảng biến thiên suy đáp án A Chú ý: thể sử dụng chức Table máy tính nhập f  X   X  3X chọn Start?-2 End? Step 0.2 để tìm Min, Max Câu 11: Đáp án C Trang 12 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường � 1� x� 1 � 1 x 1 x 1 x � �  lim x lim  lim  lim  x � � 1 1 � x � � 2x   x �� x   x �� � 2  x�2  � x x x x x� � lim x � � x 1 2x    lim x �� x � 1� x� 1 � 1 x 1 x � �  lim x  lim  x �� � 1 1 � x � �  1  2  x �   � x x x x x� � Mẫu hai nghiệm x  1, x  1 x  khơng phải tiệm cận đứng vì: lim x �1 x 1 2x    lim x �1  x  1    lim 2x    x  1 2x   1  2x  2 x �1 Vậy hàm số tiệm cận ngang tiệm cận đứng Tức là, n  d  � n  d  Chú ý: thể sử dụng MTCT chức CALC, khởi động máy nhập y 106 ,  106 ,1  106 để tính xlim � � x 1 2x   CALC 1 , lim y   , lim y  � x �  � 2 x �1 Câu 12: Đáp án B Ta thấy đồ thị hàm số điểm cực trị nên loại đáp án D Từ trái sang phải, đồ thị hàm số từ lên, hệ số x phải âm Suy loại đáp án A Với x  �2 y  Thay x  �2 vào hai đáp án B, C ta thấy đáp án B thỏa mãn đáp án C không thỏa mãn Câu 13: Đáp án A Lấy tùy ý M  x ; y  � C  � y  � 2x 4 �  2 � M �x ;  � x0  x0  x0  � � Khi  d  M; 1   x   d  M;     4 2   x0  x0  x0  Do h  d  M; 1   d  M;    x    x0  1  x0  4 �x    �3 ( lưu ý a  b �a  b ) � Min h  x0  x0  Trang 13 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường �  x    � � x0  Đẳng thức xảy � � �x   x  � Câu 14: Đáp án A Ta thấy x  x   0, x ��nên TXĐ: D  � Ta có: y '  x 1 m Hàm số cực trị y ' nghiệm đổi dấu qua nghiệm � m  đổi dấu qua nghiệm đó: m0 m0 � � � � �� � �  m �  m  x   � �x  � m � m2 Câu 15: Đáp án C Đồ thị hàm số y  2x  tiếp xúc với đường thẳng y  2x  m x 1 �2x  �x   2x  m  1 � f  x  g  x � �  x �1 nghiệm nghiệm � � � f ' x   g ' x  � �  2   � � x  1 � � x 1  x  1 � � 2 �� Giải   :  x  1  � � � � x 1   x  1 � � � � Với x   thay vào (1) � � 2� 1 � 2� � � � m  2� 1 � � 2� 1 1 Với x   2   � � 1  2� 1 � 2 � 2� thay vào (1) � � 2� 1 � � � 2� � m  2� 1 � 2 � � 1 1   � � 1  2� 1 � 2 � 2� Tóm lại m  �2 Trang 14 x 1 nghiệm Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 16: Đáp án B Skhuyet AB  Skhuyet BC  SABC AB.BC AB2  BC 100  �   25 4 Câu 17: Đáp án k Áp dụng công thức log m n  k log m n;   m �1; n   � ln a  ln a Câu 18: Đáp án B x �2 � Ta hàm số y  � �xác định  � x  Nên phương án B sai x �x � Câu 19: Đáp án D � x �  2x  � � �� �  �x  Ta có: log   2x  �3 � � 2  2x �2 � �x � � Câu 20: Đáp án B  x Ta có: f '  x   2 a   2x.2 x2 a ln 1 a 1 a Theo đề bài: f '  1  ln � 2.2 ln  ln �  �  a  � a  1 Câu 21: Đáp án D 3x x Ta có:   m  1  m   với x �� � 23x   m  1  3x  1  � 23x    m   3x  1 � Vì 23x   m với x �� 3x  23x 23x ��۳ m  0,  x � �do   m với x�� 3x  3x  m Câu 22: Đáp án B x  3mx  m 3� Ta có: f '  x    3x  6mx  � �� � � �3 � ln � � � � Để hàm số nghịch biến khoảng  �; � ۣ � ۣf ' � x �0, x  ;  �3 � �  3x  6mx  ln � ��0, x � �; � � 3x  6mx �0, x � �; � � � ����  m2 m Trang 15 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 23: Đáp án A Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Do tam giác AHB vuông H nên I thuộc trục tam giác AHB Tương tự I thuộc trục tam giác AKC Suy I cách A, B, H,K, C nên tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH Gọi R bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Ta có: cot A  cot B  cot C  Nên b  c2  a a  c  b a  b  c2 a  b  c    4S 4S 4S 4S cot A  cot B  cot C BC CA AB    AB.AC BC.BA CA.CB � a  b  c a sin A b sin B c sin C    8S bc sin A ca sin B ab sin C � a  b  c2 a2 b2 c2 32    � R  � V  R  8S 4RS 4RS 4RS 3 Câu 24: Đáp án C Do hình trụ hình lập phương chiều cao nên ta cần ý đến mặt đáy hình vẽ bên Đường tròn đáy hình trụ bán kính nửa đường chéo hình vng ABCD; R  a Do thể tích hình trụ cần tìm S  2Rh  2 a a  a 2 Câu 25: Đáp án B Khi quay tam giác ABC quanh đường cao AH ta hình nón bán kính đường tròn đáy a R  BH  , đường sinh l  AB  a a Vậy diện tích xung quanh Sxq  Rl   a  a 2 Câu 26: Đáp án A uu r w  z1  z    2i     i    i � w   i Câu 27: Đáp án D Ta có: M  x; y  �d : x  2y   nên M  2y  1; y  � z  2y   yi Do đó: w  3z3  z  2z1   2y   yi    5  3i     3i   6y   3y   i Trang 16 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường � 1�   3y  3  5y  2y   �y  � �3  , y �� 5 � 5� Suy ra: w   6y  Vậy w  � 1�  ; � ,dấu xảy y  � M � � 5� Câu 28: Đáp án C r Ta có: w  z  iz   2i  i   2i    2i  3i    i Vậy điểm biểu diễn số phức w M  1;1 Câu 29: Đáp án D Từ phương trình tổng quát mặt phẳng  P  suy véc tơ pháp tuyến mặt phẳng r n   1; 2; 3  Câu 30: Đáp án B uu r Đường thẳng d1 qua A  2;1; 3  vec tơ phương u1   1; 2; 1 uu r Đường thẳng d qua B  3;6; 3 vec tơ phương u   1;1;0  uu r uur r uuur uu r uur uuur �  1;1; 1 �0, AB   5;5;0  ; � � u u u AB  Ta có: � � � �1.u � Vậy d1 d cắt �x   a x  y 1 z  �   � �y   2a Cách 2: d1 : 2 1 � z  3  a � 3  t   a 5  t  a � � �t  5 � �  t   2a � � t  2a  5 � � Xét hệ: � a  � � � 3  3  a a0 � � Vậy hệ nghiệm Câu 31: Đáp án D Do mặt cầu  S tâm I tiếp xúc với  P  nên R  d  I,  P    Vậy phương trình mặt cầu  S :  x  1   y     z  1  2 Câu 32: Đáp án C Gọi M  a; b;c  giao điểm d  P  Trang 17 2  1  1.2  2.1    1  2 2   P  Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường a  2b  a  3 � � �a  b  c    � � � M  d � P  � � 3b  c  8 �� b  4 �� � � � 3a  b  2c   3a  b  2c   c  4 � � � Vậy M  3; 4; 4  Cách khác: �x   2t x 1 y  z  �   � �y  2  t � M   2t;1  2t;  3t  d1 : � z   3t � M thuộc mặt phẳng  P  nên   2t    2  t     3t    � t  2 � M  3; 4; 4  Câu 33: Đáp án A Dựng hình lập phương nhận A, B tâm hình vng hai mặt đối diện Chọn tia Ax, By M, N hình vẽ AM  BN  AB AB  2 Suy ra: AM.BN  AB2 38   19 2 Câu 34: Đáp án D uur uur Ta có: n    1; 2;m  , n    1; 1; 4  uur uur n  n    4m  4m 1 cos  uur uur  cos45o �  �  2 2 n  n    m   16  m �  4m   m �   4m     m 2  m2 � � � 22 � m � Câu 35: Đáp án C Tam giác BCD � DE  � DH  3 1 1 SE FK  d  E,FK  FK  d  D,BC  BC  2 2 1 � VSKFE  AH.SE FK   3 AH  AD  DH  Mà AM AN AP    AE AK A F Trang 18 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường V AM AN AP 8  � VAMNP  VAEKF  Lại có: AMNP  VAEKF AE AK A F 27 27 81 � 2 VABCD  a   � 2 � 12 12 � VA.MNP   Chú ý: Chúng ta dễ thấy � 27 81 �VA.MNP   � �VA.BCD 3 27 Câu 36: Đáp án C Do ABCD.A’B’C’D’ hình lăng trụ tứ giác nên ABCD, A’B’C’D’ hình vng cạnh a cạnh bên vng góc với mặt đáy BD   ACC ' A '  I Hình chiếu A’B lên mặt phẳng  ACC ' A '  A’I � ' I  30o Vậy góc A’B mặt phẳng  A ' ACC '  BA BI  a BD  � A ' B  2BI  a � A ' A  a 2 Vậy thể tích khối lăng trụ cho V  SABCD A A '  a Câu 37: Đáp án C Gọi O, O’, M, N, P, Q tâm hình chữ nhật ABCD, A ' B'C ' D ', A ' B ' BA, BB'C 'C, CC ' D ' D, AA ' D ' D Ta phần chung hai khối chóp AB’CD’ A’BC’D bát diện OMNOO’ Ta tứ giác MNPQ hình thoi nên: SMNPQ  1 NQ.MP  AB.AD 2 Suy thể tích bát diện OMNPQO ' là: 1 VOMNPQO'  2VO '.MNPQ  SMNPQ A A '  AB.AD.A A '  48  6 Câu 38: Đáp án B �  SCB �  90o nên hình Dựng hình vng ABCD tâm O Do SAB chóp S.ABC nội tiếp mặt cầu tâm I đường kính SB với I trung điểm SB Do O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên OI   ABC  � SD   ABCD  Kẻ DK  SC � DK   SCB  Trang 19 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường �  30o �� AB; SBC  � DC; SAB  SCD     SD  DC tan 30o  VS.ABC    2a 1 2a 4a 3 VS.ABCD  SD.SABCD  4a  6 Câu 39: Đáp án B Trong  DCC 'D '  qua N kẻ NN’ song song với DC Thiết diện hình chữ nhật ABNN’ có: AB  a, BN  a � Chu vi ABNN’ 2a  a Câu 40: Đáp án C d   s inx  cos x f '  x  dx  � dx  �   C Ta f  x   � 2  s inx   s inx    s inx  Chú ý ta d   s inx   cos x.dx nên biến đổi Câu 41: Đáp án A � du  dx �u  ln  x  1 � �� x 1 Đặt � dv  dx � � �v  x  ln  x  1 dx   x  1 ln  x  1 Khi � 2 � dx  3ln  ln  1 Vậy a  3; b  2;c  1 � S  a  b  c  Chú ý: Khi phân tích dạng tích loại hàm lượng giác, mũ, logarit, hàm đa thức… ta dùng phương pháp tích phân phần Các tốn khơng thiết dung MTCT Câu 42: Đáp án D Lấy đối xứng đồ thị hàm số y  x  qua trục Ox ta đồ số y   x  Phương trình hồnh độ giao điểm hai đồ thị hàm số y   x  2, y   x  là:  x     x  2 � x    x  2 � x  2 � �x  �0 �� � � x  1 � �x    x   Trang 20 thị hàm Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Gọi V1 thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng y   x  2, x  2, x  1 quay quanh trục Ox V2 thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường thẳng y   x  2, x  1, x  quay quanh trục Ox Ta 1   26 V1   � x  dx  ; V2   �   x   dx   2 1 Vậy V1  V2  55 Câu 43: Đáp án A Đổi 36km / h  10m / s Khi ô tô chuyển động nhanh dần với gia tốc a  t    t m / s2   t2 � t� v  a t fx   dx  t   C  m / s Suy vận tốc ô tô � � �  � � 3� Khi tơ bắt đầu tăng tốc v    10 �  �vt 02  C  10 � C  10 t2  10  m / s  Vậy quãng đường ô tô sau giây kể từ ô tô bắt đầu tăng tốc � t2 � s� dt  90m �t   10 � � � Câu 44: Đáp án A x 1 � 2 Phương trình hồnh độ giao điểm: x  3x   x  � x  4x   � � x 3 � Diện tích hình phẳng cần tìm là: 3 �x � 4 S� x  4x  dx  � x  4x  dx    �  2x  3x �   3 � � 1 2 Câu 45: Đáp án D lim f  x   lim n �1 lim n �1 n �1  x2  lim f  x    Do đó, hàm số f  x  liên tục x  n �1 x f  x   f  1 f  x   f  1 1 x2 1 x 1 x 1  lim  lim  1 lim  lim  lim  1 n �1  x  1 n �1 2 n �1 n �1 x  x  1 n �1 x x 1 x 1 Do đó, hàm số f  x  đạo hàm x  Câu 46: Đáp án D Trang 21 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Ta có: a a a a a a f  1 f   f  n   cos cos cos n  cos n cos cos 2 2 2  2sin  a 2n 2sin 22 sin a 2n a a a a cos n cos cos n 2 2 2sin a a a a a a a sin a cos n 1 cos n 1 cos cos   2sin cos  n 1 a 2 2 2 2n sin a 2n sin n 2n f  1 f   f  n   lim Do đó: nlim � � n �� sin a 2n sin a 2n a 2n  lim n �� sin a sin a  a a sin n a Câu 47: Đáp án A �d 1 � u 5 � d d �2 � � 2 u1  � n�� � �1 � u n  2n  Ta có: n  4n  Sn  n  � d d  � 2� � � u  4 �1 Câu 48: Đáp án C Giả sử góc A< B, C, D ( với A  B  C  D ) theo thứ tự lập thành cấp số nhân thỏa mãn yêu cầu với công bội q Ta có: � q3 � A   q  q  q   360 A  B  C  D  360 � � � �� �� A9 � A  D  252 � D  27A � Aq3  27A � � D  Aq  243 � Câu 49: Đáp án D Các quy tắc A, B, C biến O thành nhiều điểm nên khơng phải phép biến hình Quy tắc D biến O thành điểm H nên phép biến hình Câu 50: Đáp án C Gọi a số tiền vay, r lãi, m số tiền hàng tháng trả Số tiền nợ sau tháng thứ là: N1  a   r   m Số tiền nợ sau tháng thứ hai là: N2  � a  1 r   m� a  1 r   m�   r   1� � � � � �r  m  a   r   m � � � Số tiền nợ sau tháng thứ ba là: Trang 22 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường   N3  a   r   m �   r   1�   r   1� � � a   r   m � � �r  m  a  1 r   m  1 r   m  1 r   m Số tiền nợ sau n tháng là: N n  a   r   m   r  n n 1  m  1 r  n 2   m Hay N n  a   r  n  m   r  n 1    r  n 2    a   r  n  m    Sau n tháng anh Nam trả hết nợ N n  a   r  n  m  10   0, 0005   30.10 n   0, 0005 0, 0005 n 1 1 r  1 r n 1 r  1 0 r n  � 1000   0, 005  n   0, 0,5   30 � 100.1, 005n  3.200  1, 005n  1  � 500.1,005n  600 � n  log1,005 Vậy 37 tháng anh Nam trả hết nợ - HẾT - Trang 23 n 0, 0005 �36,55 1 0 ... số khác hoán vị phần tử E cho ta số có chữ số thỏa mãn tốn Như ta có 6! số Tuy nhiên hốn vị vủa ba số cho giá trị số không thay đổi nên số ta đếm chúng đến 3! lần Vậy số số thỏa mãn yêu cầu toán. .. 44-A 45-D 46-D 47-A 48-C 49-D 50-C Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ... tháng Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN TỐN Thời gian làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề megabook 2018 Đề 01 File word Có đáp án Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề megabook 2018 Đề 01 File word Có đáp án Có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay